Документ скасований: Постанова КМУ № 1236 від 27.12.2010

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 13 липня 1998 р. N 1076


Про внесення змiн i доповнень до Порядку випуску, обiгу та погашення векселiв, якi видаються на суму податку на додану вартiсть при ввезеннi (пересиланнi) товарiв на митну територiю України

     Кабiнет Мiнiстрiв України ПОСТАНОВЛЯЄ:

     Внести змiни i доповнення до Порядку випуску, обiгу та погашення векселiв, якi видаються на суму податку на додану вартiсть при ввезеннi (пересиланнi) товарiв на митну територiю України, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 1 жовтня 1997 р. N 1104 (Офiцiйний вiсник України, 1997 р., число 41, с. 26), що додаються.

Перший вiце-прем'єр-мiнiстр України А. ГОЛУБЧЕНКО

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 1З липня 1998 р. N 1076

ЗМIНИ I ДОПОВНЕННЯ,
що вносяться до Порядку випуску, обiгу та погашення векселiв, якi видаються на суму податку на додану вартiсть при ввезеннi (пересиланнi) товарiв на митну територiю України

     1. Доповнити пункт 1 абзацом третiм такого змiсту: "Стосовно готової продукцiї, виробленої з давальницької сировини резидента, яка до 1 сiчня 1999 р. повертається (ввозиться) на митну територiю України, за умови, що за договорами з переробки сировини було проведено фактичнi витрати до 1 жовтня 1997 р., або якщо таку давальницьку сировину повнiстю або частково було вивезено за межi митної територiї України до 1 жовтня 1997 р., та стосовно операцiй з ввезення давальницької сировини на митну територiю України до приведення законодавчих актiв України з питань оподаткування давальницької сировини у вiдповiднiсть з нормами Закону України "Про податок на додану вартiсть" порядок сплати податку на додану вартiсть визначається Законом України "Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах".

     2. У пунктi 5:

     абзац перший пiсля слiв "пiдакцизних товарiв" доповнити словами "(крiм тютюнової сировини)", в кiнцi - словами "а також щодо ввезених до 1 сiчня 1999 р. товарiв критичного iмпорту для вiтчизняного виробництва за номенклатурою, встановленою Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     доповнити пункт пiсля абзацу першого новими абзацами такого змiсту:

"Ввезення товарiв критичного iмпорту для вiтчизняного виробництва до 1 сiчня 1999 р. проводиться без сплати податку на додану вартiсть (надання податкових векселiв) в момент перетину митного кордону України.

     Сума податку на додану вартiсть за ввезеними пiдакцизними товарами (крiм тютюнової сировини) та товарами, якi вiдносяться до товарних груп 1-24 Гармонiзованої системи опису та кодування товарiв, пiдлягає сплатi пiд час митного оформлення в установленому порядку.

     Сплата податку на додану вартiсть за ввезену тютюнову сировину може бути здiйснена шляхом видачi податкового векселя вiдповiдно до вимог цього Порядку".

     У зв'язку з цим абзаци другий, третiй та четвертий вважати вiдповiдно абзацами п'ятим, шостим та сьомим.

     3. Абзаци четвертий, п'ятий та шостий пункту 10 замiнити абзацами такого змiсту:

"Для здiйснення контролю за видачею, оплатою та погашенням векселiв як з боку митних органiв, так i з боку органiв державної податкової служби визначаються такi особливостi оформлення податкового векселя:

     перший примiрник податкового векселя - це оригiнал вексельного бланка, придбаного платником в установi банку;

     другий i третiй примiрники податкового векселя - це ксерокопiї оригiналу вексельного бланка (неоформленого першого примiрника), якi мають однаковий з першим примiрником номер вексельного бланка;

     усi необхiднi записи в кожному примiрнику податкового векселя (в тому числi про забезпечення його шляхом авалю) виконуються окремо, ксерокопiюванню не пiдлягають, повиннi бути тотожними (за винятком порядкового номера примiрника, тобто перший примiрник векселя, другий примiрник векселя, третiй примiрник векселя).

     В органi митного контролю, який здiйснює митне оформлення ввезених (пересланих) на митну територiю України товарiв, залишається другий примiрник векселя. Перший примiрник векселя надсилається (передається) цим органом митного контролю не пiзнiш нiж на третiй день вiд дати видачi векселя органу державної податкової служби, в якiй особа зареєстрована як платник податку на додану вартiсть.

     Третiй примiрник векселя залишається у платника податку, який його видав".

     4. В абзацi першому пункту IЗ слово "п'ятому" замiнити словом "шостому".

     5. У пунктi 15 абзац третiй виключити. У зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом третiм.

     6. У пунктi 17 абзац четвертий виключити. У зв'язку з цим абзац п'ятий вважати абзацом четвертим.

     7. Абзац четвертий пункту 19 доповнити словами "(окремо - оплачених в строк, оплачених достроково)".

     8. Доповнити пункт 20 новим абзацом другим такого змiсту: "Дозволяється включення суми податку на додану вартiсть, зазначеної у векселi, до суми податкового кредиту платника податку, який видав цей вексель, у звiтному (податковому) перiодi, в якому вiдбулося погашення векселя, за умови оплати векселя ранiше дати, яка вiдповiдно до векселя є строком платежу".

     У зв'язку з цим абзаци другий, третiй, четвертий та п'ятий вважати вiдповiдно абзацами третiм, четвертим, п'ятим та шостим.

     (Газета "Урядовий кур'єр" N 139-140 вiд 23-07-98р.)

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.