Документ скасований: Постанова КМУ № 775 від 22.08.2012

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 23 грудня 2004 р. N 1730


Про затвердження Порядку проведення митними органами на пiдприємствах перевiрок системи звiтностi та облiку товарiв i транспортних засобiв, що перемiщуються через митний кордон України

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
постановами Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 27 грудня 2010 року N 1198,
вiд 5 жовтня 2011 року N 1016

     Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     Затвердити Порядок проведення митними органами перевiрок на пiдприємствах системи звiтностi та облiку товарiв i транспортних засобiв, що перемiщуються через митний кордон України (додається).

Виконуючий обов'язки Прем'єр-мiнiстра України М.АЗАРОВ

Iнд. 27

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 23 грудня 2004 р. N 1730

ПОРЯДОК
проведення митними органами на пiдприємствах перевiрок системи звiтностi та облiку товарiв i транспортних засобiв, що перемiщуються через митний кордон України

(У текстi Порядку слово "Держмитслужбою" замiнено словом "Мiнфiном" згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 5 жовтня 2011 року N 1016)

     1. Цей Порядок вiдповiдно до статей 41, 60 i 69 Митного кодексу України визначає механiзм проведення митними органами на пiдприємствах перевiрок системи звiтностi та облiку товарiв i транспортних засобiв, що перемiщуються через митний кордон України, як у процесi митного оформлення товарiв i транспортних засобiв, так i пiсля його закiнчення, в частинi дотримання ними вимог законодавства з питань митної справи (далi - перевiрки).

     2. Перевiрки проводяться у плановому та позаплановому порядку.

     3. План перевiрок складається митними органами на кожний квартал виходячи з результатiв аналiзу iмпортно-експортних операцiй, що здiйснюються пiдприємствами.

     У разi планування органами державної податкової служби та митними органами у звiтному перiодi проведення перевiрки одного i того самого платника податкiв така перевiрка проводиться зазначеними органами одночасно.

(пункт 3 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.12.2010р. N 1198)

     4. У позаплановому порядку перевiрки можуть проводитися у разi:

     прийняття вiдповiдного рiшення Кабiнетом Мiнiстрiв України;

     виявлення фактiв, що свiдчать про порушення пiдприємством вимог законодавства з питань митної справи;

     неподання пiдприємством в установлений строк документiв обов'язкової звiтностi;

     подання пiдприємством скарги на порушення законодавства посадовими особами митних органiв пiд час проведення планової чи позапланової перевiрки;

     виникнення потреби у перевiрцi вiдомостей, що надiйшли вiд особи, яка перебувала у правових вiдносинах з пiдприємством, якщо пiдприємство не надасть протягом трьох робочих днiв пояснення та документальнi пiдтвердження на письмовий запит митного органу.

     5. Для проведення перевiрки посадовiй особi митного органу видається спецiальне посвiдчення, пiдписане керiвником та скрiплене печаткою вiдповiдного митного органу. Зразок посвiдчення та порядок реєстрацiї зазначених посвiдчень встановлюються Мiнфiном.

     6. Про проведення планової перевiрки пiдприємству повiдомляється за 10 календарних днiв до її початку.

     7. Посадовi особи митного органу зобов'язанi пред'явити керiвниковi пiдприємства, де проводиться перевiрка, спецiальне посвiдчення та розписатися в журналi реєстрацiї перевiрок.

     8. Пiд час проведення перевiрок посадовi особи митних органiв мають право:

     перевiряти грошовi, фiнансовi i бухгалтерськi документи, звiти, контракти, декларацiї, калькуляцiї, iншi документи, пов'язанi з товарами i транспортними засобами, що перемiщуються через митний кордон України, в тому числi вiдповiдну iнформацiю, що є в розпорядженнi пiдприємств в електроннiй формi;

     одержувати вiд посадових осiб та iнших працiвникiв пiдприємств у письмовiй формi необхiднi пояснення i довiдки з питань, що стосуються предмета перевiрки;

     одержувати довiдки та копiї документiв про фiнансово-господарську дiяльнiсть, iншi вiдомостi, пов'язанi з обчисленням та сплатою податкiв, зборiв (обов'язкових платежiв);

     обстежувати виробничi, складськi, торговельнi та iншi примiщення пiдприємств, якщо це необхiдно для з'ясування питань, що стосуються предмета перевiрки;

     проводити у разi потреби контрольний обмiр обсягiв будiвельних, монтажних, ремонтних та iнших робiт, контрольнi запуски сировини i матерiалiв у виробництво, контрольний аналiз сировини, матерiалiв, готової продукцiї тощо;

     вимагати вiд керiвникiв та iнших посадових осiб пiдприємств усунення виявлених порушень законодавства з питань митної справи, а також припинення дiй, що перешкоджають здiйсненню повноважень посадовими особами митних органiв;

     вилучати документи у випадках та в порядку, передбачених законом;

     вимагати, якщо це пов'язано з товарами i транспортними засобами, що перемiщуються через митний кордон України, вiд керiвникiв пiдприємств проведення iнвентаризацiї основних фондiв, товарно-матерiальних цiнностей i коштiв;

     опечатувати у необхiдних випадках виробничi, складськi, торговельнi та iншi примiщення пiдприємств.

     9. Посадовi особи митних органiв зобов'язанi:

     проводити перевiрки вiдповiдно до їх програм та робочих планiв, затверджених в установленому Мiнфiном порядку;

     додержуватися принципiв законностi, повноти i об'єктивностi перевiрки, достовiрностi та доказовостi її результатiв;

     видавати керiвникам пiдприємств, а в разi потреби iншим посадовим особам примiрник акта, що складається за результатами перевiрки;

     приймати вiд посадових осiб пiдприємства заяви, зауваження та письмовi пояснення i долучати їх до матерiалiв перевiрки.

     10. Посадовi особи пiдприємства, де проводиться перевiрка, мають право:

     подавати посадовим особам митних органiв, якi проводять перевiрку, письмовi заяви, зауваження, пояснення з питань, що стосуються перевiрки;

     вiдмовлятися вiд надання пояснень, якщо питання, на якi пропонується вiдповiсти, стосуються комерцiйної таємницi, розголошувати яку посадова особа пiдприємства не уповноважена;

     вимагати у посадових осiб митного органу пiсля закiнчення перевiрки примiрник акта, що складається за результатами перевiрки;

     подавати письмовi зауваження або заперечення до акта перевiрки в разi незгоди з викладеними в ньому фактами та обставинами i вимагати розгляду цих зауважень або заперечень посадовими особами митних органiв по сутi та долучення їх до акта, що складається за результатами перевiрки;

     оскаржувати в установленому законодавством порядку дiї посадових осiб митних органiв.

     Посадовi особи пiдприємства мають також iншi права, передбаченi законодавством.

     11. Акт за результатами перевiрки складається у трьох примiрниках, пiдписується посадовими особами митних органiв, якi брали участь у проведеннi перевiрки, керiвником, а в разi потреби iншими посадовими особами пiдприємства.

     12. Порядок оформлення результатiв перевiрки встановлюється Мiнфiном.

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.