Документ скасований: Постанова КМУ № 450 від 21.05.2012

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 9 червня 1997 р. N 574


Про затвердження Положення про вантажну митну декларацiю

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
постановами КМ вiд 7 травня 1998 року
N 643,
вiд 6 вересня 2000 року N 1392,
вiд 28 березня 2001 року N 287,
вiд 12 грудня 2002 року N 1883,
вiд 4 лютого 2004 року N 111,
вiд 26 травня 2004 року N 675,
вiд 11 липня 2007 року N 910,
вiд 2 березня 2010 року N 212,
вiд 5 жовтня 2011 року N 1016

     Вiдповiдно до статей 81, 86 Митного кодексу України Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

(вступна частина iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.12.2002р. N 1883)

     1. Затвердити Положення про вантажну митну декларацiю (додається), яке набирає чинностi через 90 днiв з дня опублiкування цiєї постанови.

     2. Державнiй митнiй службi:

     у мiсячний термiн затвердити Iнструкцiю про порядок заповнення вантажної митної декларацiї;

     абзац третiй пункту 2 виключено

(абзац третiй пункту 2 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 07.05.98р. N 643, виключено згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11.07.2007р. N 910)
 
Прем'єр-мiнiстр України
П. ЛАЗАРЕНКО

Iнд. 52

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 9 червня 1997 р. N 574

ПОЛОЖЕННЯ
про вантажну митну декларацiю

(У текстi Положення слова "орган Державної митної служби" в усiх вiдмiнках i формах числа замiнено словами "митний орган" у вiдповiдному вiдмiнку i числi згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 06.09.2000 р. N 1392)

(У текстi Положення слова "Державна митна служба" в усiх вiдмiнках замiнено словом "Держмитслужба" у вiдповiдному вiдмiнку згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11 липня 2007 року N 910)

     1. Це Положення визначає форми вантажної митної декларацiї та встановлює порядок її подання.

     Вантажна митна декларацiя використовується для декларування товарiв i транспортних засобiв.

(пункт 1 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11.07.2007р. N 910)

     2. У цьому Положеннi термiни вживаються в такому значеннi:

     автоматизована система митного оформлення - пiдсистема, що входить до складу Єдиної автоматизованої iнформацiйної системи Держмитслужби i забезпечує використання електронних документiв та електронних копiй документiв на паперових носiях посадовими особами митного органу для здiйснення митних процедур;

(пункт 2 доповнено новим абзацом другим згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.03.2010р. N 212, у зв'язку з цим абзаци другий - дванадцятий вважати вiдповiдно абзацами третiм - тринадцятим)

     вантажна митна декларацiя (далi - ВМД) - письмова заява встановленої форми, що подається митному органу на паперовому носiї або як електронний документ (електронна ВМД) i мiстить вiдомостi про товари та транспортнi засоби, якi перемiщуються через митний кордон України, митний режим, у який вони заявляються, а також iншу iнформацiю, необхiдну для здiйснення митного контролю, митного оформлення, митної статистики, нарахування та сплати податкiв, зборiв та iнших платежiв;

абзац третiй пункту 2 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.03.2010р. N 212)

     Єдина автоматизована iнформацiйна система Держмитслужби - багатофункцiональна iнтегрована автоматизована система, що функцiонує вiдповiдно до положення, яке затверджується Мiнфiном;

(абзац четвертий пункту 2 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.03.2010р. N 212, iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 05.10.2011р. N 1016)

     партiя товарiв:

     товари, якi перемiщуються на адресу одного одержувача за одним перевiзним документом (транспортною накладною, коносаментом тощо);

     товари, якi перевозяться залiзничним транспортом i прибувають на станцiю призначення одночасно, на адресу одного вантажоотримувача вiд одного вантажовiдправника з однiєї станцiї вiдправлення у межах одного зовнiшньоекономiчного договору (контракту);

     товари, якi належать юридичним або фiзичним особам (суб'єктам пiдприємницької дiяльностi) i перемiщуються в ручнiй поклажi однiєю фiзичною особою у пасажирському вiддiленнi (салонi) транспортного засобу, яким прямує така особа;

(абзаци четвертий - шостий пункту 2 замiнено абзацами четвертим - сьомим згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11.07.2007р. N 910, у зв'язку з цим абзаци сьомий - одинадцятий вважати абзацами восьмим - дванадцятим)

     абзац дев'ятий пункту 2 виключено

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.03.2010р. N 212)

     абзац десятий пункту 2 виключено

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.03.2010р. N 212)

     фiзичнi особи - фiзичнi особи, якi перемiщують товари через митний кордон України без мети зайняття пiдприємницькою дiяльнiстю;

     фiзичнi особи (пiдприємцi) - зареєстрованi в установленому порядку як суб'єкти пiдприємницької дiяльностi фiзичнi особи, якi перемiщують товари через митний кордон України з метою зайняття пiдприємницькою дiяльнiстю.

(пункт 2 в редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.12.2002р. N 1883)

     ВМД, заповнена у звичайному порядку, - ВМД з установленим обсягом даних, на пiдставi якої завершується митне оформлення товарiв i транспортних засобiв у заявлений митний режим.

(пункт 2 доповнено абзацом згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26.05.2004р. N 675)

     3. ВМД застосовується пiд час декларування транспортних засобiв i товарiв, що перемiщуються через митний кордон України юридичними або фiзичними особами, яким вони належать, або уповноваженими ними особами.

(пункт 3 доповнено абзацом другим згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 07.05.98р. N 643, вiд 06.09.2000р. N 1392, в редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.12.2002р. N 1883)

     4. Митний орган вiдмовляє у прийняттi ВМД для оформлення з таких пiдстав:

     декларацiя подана без повного комплекту документiв, необхiдних для здiйснення митного контролю та оформлення;

     декларацiя подана з порушенням вимог Митного кодексу України та цього Положення;

     наведений у декларацiї перелiк вiдомостей не вiдповiдає перелiку вiдомостей, визначених Iнструкцiєю про порядок заповнення вантажної митної декларацiї;

     електронна ВМД не мiстить встановлених законодавством обов'язкових реквiзитiв;

     ВМД на паперовому носiї заповнена з виправленнями, крiм змiн та доповнень, внесених до декларацiї у порядку, встановленому Мiнфiном.

(абзац шостий пункту 4 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 05.10.2011р. N 1016)

     У разi вiдмови у прийняттi ВМД для оформлення посадовою особою митного органу заповнюється картка вiдмови в прийняттi митної декларацiї в порядку, встановленому Мiнфiном. Iнформацiя про вiдмову у прийняттi для оформлення електронної ВМД надсилається декларанту електронним повiдомленням, засвiдченим електронним цифровим пiдписом посадової особи митного органу.

(абзац сьомий пункту 4 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 05.10.2011р. N 1016)
(пункт 4 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.03.2010р. N 212)

     5. У разi вiдсутностi пiдстав для вiдмови в прийняттi ВМД, зазначених у пунктi 4 цього Положення, декларацiя приймається митним органом для оформлення.

     Прийняття для оформлення ВМД на паперовому носiї пiдтверджується шляхом проставлення посадовою особою митного органу вiдбитку штампа "Пiд митним контролем" на першому аркушi декларацiї, а електронної ВМД - шляхом внесення до декларацiї за допомогою автоматизованої системи митного оформлення вiдмiтки про прийняття для оформлення, засвiдченої електронним цифровим пiдписом посадової особи митного органу.

     Пiсля прийняття ВМД для оформлення декларант несе вiдповiдальнiсть за наведенi у нiй вiдомостi.

(абзац перший пункту 5 замiнено абзацами згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.03.2010р. N 212, у зв'язку з цим абзаци другий i третiй вважати вiдповiдно абзацами четвертим i п'ятим)

     У разi необхiдностi для пiдтвердження вiдомостей, унесених до ВМД, прийнятої для оформлення, декларантом подаються додатковi документи.

(пункт 5 доповнено новим абзацом другим згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 04.02.2004р. N 111, у зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третiм)

     Вiдповiдальнiсть за неточнi вiдомостi у ВМД установлюється законодавством.

     6. У разi прийняття ВМД для оформлення їй присвоюється реєстрацiйний номер та проводиться реєстрацiя в журналi облiку ВМД. Присвоєння реєстрацiйного номера та ведення журналу облiку ВМД здiйснюється за допомогою автоматизованої системи митного оформлення. Iнформацiя про прийняття для оформлення електронної ВМД та присвоєний їй реєстрацiйний номер надсилається декларанту електронним повiдомленням, засвiдченим електронним цифровим пiдписом посадової особи митного органу.

(абзац перший пункту 6 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.03.2010р. N 212)

     Реєстрацiйний номер ВМД - цифровий код, що складається з дев'ятнадцяти знакiв, а саме:

(абзац другий пункту 6 в редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 04.02.2004р. N 111, iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.03.2010р. N 212)

     першi дев'ять знакiв - код митного органу, в якому ВМД прийнято для оформлення, згiдно з класифiкатором, затвердженим Мiнфiном;

(абзац третiй пункту 6 в редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 04.02.2004р. N 111, iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 05.10.2011р. N 1016)

     десятий - тринадцятий знаки - чотири цифри поточного року, вiдокремленi з обох бокiв скiсною лiнiєю;

(абзац четвертий пункту 6 в редакцiї постанов Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 04.02.2004р. N 111, вiд 02.03.2010р. N 212)

     останнi шiсть знакiв - порядковий номер декларацiї в журналi облiку ВМД (у порядку зростання протягом поточного року, починаючи з одиницi).

     Журнал облiку ВМД мiстить:

     порядковий номер ВМД згiдно з журналом облiку;

     дату реєстрацiї;

     реєстрацiйний номер ВМД;

     тип ВМД;

     вiдомостi про вiдправника та одержувача (назва, юридична адреса, для резидентiв код Єдиного державного реєстру пiдприємств та органiзацiй України);

     вiдомостi про особу, яка вiдповiдає за фiнансове врегулювання;

     вiдомостi про декларанта;

     прiзвище, iм'я та по батьковi iнспектора, який прийняв ВМД для оформлення, номер штампа "Пiд митним контролем";

     прiзвище, iм'я та по батьковi iнспектора, який прийняв ВМД для оформлення, номер штампа "Пiд митним контролем" (для електронної ВМД номер штампа не зазначається;

(абзац чотирнадцятий пункту 6 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.03.2010р. N 212)

     номер картки вiдмови у митному оформленнi;

     примiтки.

     За рiшенням начальника митницi до журналу облiку ВМД можуть вноситись iншi додатковi вiдомостi.

     7. Митний орган може вiдмовити у митному оформленнi товарiв виключно у випадках, передбачених законодавством України, пiсля завершення процесу прийняття ВМД для оформлення.

     Реєстрацiйний номер ВМД, за якою було вiдмовлено у митному оформленнi, не може бути присвоєний iншiй декларацiї.

     8. Факт виконання окремої митної процедури пiд час митного контролю та оформлення пiдтверджується в разi оформлення:

     ВМД на паперовому носiї - шляхом внесення до декларацiї (та/або її електронної копiї за допомогою автоматизованої системи митного оформлення) вiдповiдної вiдмiтки, засвiдченої пiдписом (електронним цифровим пiдписом в електроннiй копiї ВМД на паперовому носiї) посадової особи митного органу, яка здiйснила таку митну процедуру;

     електронної ВМД - шляхом внесення до декларацiї за допомогою автоматизованої системи митного оформлення вiдповiдної вiдмiтки, засвiдченої електронним цифровим пiдписом посадової особи митного органу, яка здiйснила таку митну процедуру.

     ВМД на паперовому носiї вважається оформленою за наявностi на всiх її аркушах вiдбитка особистої номерної печатки посадової особи митного органу, яка завершила митне оформлення.

     Електронна ВМД вважається оформленою за наявностi внесеної до декларацiї за допомогою автоматизованої системи митного оформлення вiдмiтки про завершення митного оформлення, засвiдченої електронним цифровим пiдписом посадової особи митного органу, яка завершила митне оформлення. Iнформацiя про оформлення електронної ВМД надсилається декларанту електронним повiдомленням, засвiдченим електронним цифровим пiдписом посадової особи митного органу.

     Оформлена ВМД є пiдтвердженням надання особi права на помiщення товарiв та/або транспортних засобiв у заявлений митний режим i прав та обов'язкiв зазначених у ВМД осiб щодо здiйснення ними вiдповiдних фiнансових, господарських та iнших операцiй.

(пункт 8 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.12.2002р. N 1883, вiд 26.05.2004р. N 675, у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.03.2010р. N 212)

     9. ВМД на паперовому носiї складається з єдиного адмiнiстративного документа форми МД-2 (додаток 1) як комплект з чотирьох зброшурованих аркушiв або з єдиного адмiнiстративного документа форми МД-4 (додаток 3) як комплект з восьми зброшурованих аркушiв.

(абзац перший пункту 9 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.03.2010р. N 212)

     У разi потреби до єдиного адмiнiстративного документа форми МД-2 можуть додаватися додатковi аркушi форми МД-3 (додаток 2) як комплект з чотирьох зброшурованих аркушiв, а до єдиного адмiнiстративного документа форми МД-4 - додатковi аркушi форми МД-5 (додаток 4) як комплект з восьми зброшурованих аркушiв.

     Кiлькiсть бланкiв єдиного адмiнiстративного документа форм МД-2 i МД-4 та додаткових аркушiв вiдповiдно форм МД-3 i МД-5, необхiдних для митного оформлення однiєї ВМД на паперовому носiї, визначаються Мiнфiном.

(абзац третiй пункту 9 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.03.2010р. N 212, вiд 05.10.2011р. N 1016)

     У разi коли у полi будь-якої графи ВМД на паперовому носiї не вистачає мiсця для внесення обов'язкових вiдомостей або для проставлення посадовою особою митного органу службових вiдмiток (внесення вiдомостей), вiдомостi зазначаються у доповненнях, що є невiд'ємною частиною ВМД на паперовому носiї.

(абзац четвертий пункту 9 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.03.2010р. N 212)

     З єдиним адмiнiстративним документом форми МД-2 i додатковим аркушем форми МД-3 використовується доповнення форми МД-6 (додаток 5). З єдиним адмiнiстративним документом форми МД-4 i додатковим аркушем форми МД-5 використовується доповнення форми МД-7 (додаток 6).

     Доповнення оформляється на самокопiювальних бланках формату А4 як комплект з чотирьох зброшурованих аркушiв (форма МД-6) або комплект з восьми зброшурованих аркушiв (форма МД-7).

     Порядок внесення вiдомостей до доповнення форм МД-6 i МД-7 визначається Мiнфiном.

(абзац сьомий пункту 9 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 05.10.2011р. N 1016)

     Абзац восьмий пункту 9 виключено

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.03.2010р. N 212)

     На всiх аркушах доповнення проставляється штамп "Пiд митним контролем" пiд час прийняття ВМД на паперовому носiї до оформлення та особиста номерна печатка пiд час завершення оформлення.

(абзац дев'ятий пункту 9 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.03.2010р. N 212)

     Пiд час митного оформлення товарiв у випадках, визначених Мiнфiном, замiсть додаткових аркушiв форм МД-3 i МД-5 допускається застосування специфiкацiї форми МД-8 (додаток 7).

(абзац десятий пункту 9 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 05.10.2011р. N 1016)

     Специфiкацiя оформляється на самокопiювальних бланках формату А4. Кiлькiсть примiрникiв специфiкацiї повинна вiдповiдати кiлькостi аркушiв у комплектi ВМД на паперовому носiї, що подається до митного оформлення. Кiлькiсть аркушiв у кожному примiрнику специфiкацiї необмежена.

(абзац одинадцятий пункту 9 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.03.2010р. N 212)

     Абзац дванадцятий пункту 9 виключено

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.03.2010р. N 212)

     На всiх аркушах специфiкацiї проставляється штамп "Пiд митним контролем" пiд час прийняття ВМД на паперовому носiї до митного оформлення та особиста номерна печатка пiд час завершення митного оформлення.

(абзац тринадцятий пункту 9 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.03.2010р. N 212)
(пункт 9 в редакцiї постанов Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.03.2001р. N 287, вiд 11.07.2007р. N 910)

     Порядок оформлення, розподiлу та використання аркушiв ВМД на паперовому носiї форм МД-2, МД-3, МД-4, МД-5, МД-6, МД-7 i МД-8 визначається Мiнфiном.

(пункт 9 доповнено абзацом згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.03.2010р. N 212, абзац чотирнадцятий пункту 9 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 05.10.2011р. N 1016)

     10. ВМД на паперовому носiї оформляється на стандартних самокопiювальних бланках єдиного адмiнiстративного документа форм МД-2 i МД-4 та додаткових аркушiв вiдповiдно форм МД-3 i МД-5. Вiдривна частина бланкiв повинна вiдповiдати формату А4.

(абзац перший пункту 10 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.03.2010р. N 212)

     Бланки єдиного адмiнiстративного документа форм МД-2 i МД-4, додаткових аркушiв вiдповiдно форм МД-3 i МД-5, доповнення форм МД-6 i МД-7, специфiкацiї форми МД-8 виготовляються друкарським способом за зразками, затвердженими Мiнфiном. Замовниками та реалiзаторами бланкiв можуть бути як Держмитслужба, так i суб'єкти пiдприємницької дiяльностi.

(абзац другий пункту 10 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 05.10.2011р. N 1016)

     У випадках, визначених Мiнфiном, дозволяється використання бланкiв єдиного адмiнiстративного документа, додаткових аркушiв, доповнень i специфiкацiй, виготовлених за допомогою комп'ютера.

(абзац другий пункту 10 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26.05.2004р. N 675, (абзаци перший i другий пункту 10 замiнено абзацами першим - третiм згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11.07.2007р. N 910, у зв'язку з цим абзац третiй вважати абзацом четвертим))
(абзац третiй пункту 10 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.03.2010р. N 212, iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 05.10.2011р. N 1016)

     У разi виготовлення бланкiв за допомогою комп'ютера використовується папiр бiлий формату А4 i не застосовується вимога щодо брошурування, кольору та самокопiювання аркушiв. Технiчнi характеристики паперу, призначеного для виготовлення бланкiв за допомогою комп'ютера, повиннi забезпечувати якiсне функцiонування службових штампiв митних органiв, що використовуються для митного оформлення ВМД на паперовому носiї.

(абзац четвертий пункту 10 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.03.2010р. N 212)
(пункт 10 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 07.05.98р. N 643, вiд 06.09.2000р. N 1392, в редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.03.2001р. N 287)

     101. Разом з ВМД на паперовому носiї подається її електронна копiя, яка використовується для прискорення здiйснення процедур митного контролю та оформлення, а також формування митної статистики. Iнформацiя, внесена декларантом до електронної копiї ВМД, повинна вiдповiдати iнформацiї, внесенiй декларантом до оригiналу.

     Формат електронної копiї ВМД на паперовому носiї та кодування символiв визначаються Держмитслужбою з оприлюдненням вiдповiдної iнформацiї на веб-сайтi Держмитслужби в Iнтернетi.

(Положення доповнено пунктом 101 згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.03.2010р. N 212)

     102. Електронна ВМД складається iз полiв граф, передбачених формами єдиного адмiнiстративного документа, додаткових аркушiв, доповнень i специфiкацiй з урахуванням вимог пункту 9 цього Положення.

     Формат електронної ВМД, iнших електронних документiв, необхiдних для здiйснення митного контролю та оформлення, кодування символiв, засоби пересилання визначаються Держмитслужбою з оприлюдненням вiдповiдної iнформацiї на веб-сайтi Держмитслужби в Iнтернетi.

     Порядок та умови електронного декларування (використання електронної ВМД для здiйснення декларування, митного контролю та оформлення товарiв i транспортних засобiв) визначаються Мiнфiном.

(абзац третiй пункту 102 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 05.10.2011р. N 1016)
(Положення доповнено пунктом 102 згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.03.2010р. N 212)

     11. ВМД заповнюється:

     на товари, якi перемiщуються через митний кордон України юридичними i фiзичними особами (пiдприємцями) i митна вартiсть яких перевищує суму, еквiвалентну 100 євро, крiм пiдакцизних товарiв, якi декларуються незалежно вiд їх вартостi;

     на товари, якi пiдлягають державному експортному контролю;

     на товари, якi перемiщуються в режимi митного складу;

     на товари за кодами 8701, 8702, 8703, 8704, 8705 згiдно з УКТЗЕД, що безпосередньо ввозяться (пересилаються) фiзичними особами на митну територiю України або надходять на адресу фiзичних осiб у несупроводжуваному багажi або вантажних вiдправленнях для вiльного використання;

(пункт 11 доповнено новим абзацом п'ятим згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11.07.2007р. N 910, у зв'язку з цим абзаци п'ятий - сьомий вважати абзацами шостим - восьмим)

     на товари, якi безпосередньо ввозяться фiзичними особами в супроводжуваному багажi або пересилаються в несупроводжуваному багажi, надходять на адреси фiзичних осiб або вивозяться фiзичними особами у випадках, передбачених законодавством;

     на товари незалежно вiд їх митної вартостi в iнших випадках, передбачених законодавством;

     на транспортнi засоби у випадках, передбачених законодавством.

(пункт 11 в редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.12.2002р. N 1883)

     12. ВМД заповнюється на партiю товарiв, якi належать юридичним особам або фiзичним особам (пiдприємцям), за умови, що до всiх товарiв цiєї партiї застосовується єдиний митний режим. На додаткових аркушах ВМД (форми МД-3 i МД-5) зазначаються вiдомостi про товари, що мають рiзнi коди згiдно з УКТЗЕД; товари з однаковим кодом згiдно з УКТЗЕД, якi мають рiзнi данi (країну походження, ознаки та характеристики, що впливають на застосування ставок ввiзного (вивiзного), особливих видiв мита, акцизного збору, податку на додану вартiсть), а також в iнших випадках, визначених Мiнфiном.

(абзац перший пункту 12 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11.07.2007р. N 910, вiд 02.03.2010р. N 212, вiд 05.10.2011р. N 1016)

     абзац другий пункту 12 виключено

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11.07.2007р. N 910)
(пункт 12 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 06.09.2000р. N 1392, в редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.12.2002р. N 1883)

     У випадках, що визначаються Мiнфiном, можуть складатися одна ВМД на кiлька партiй товарiв або кiлька ВМД на одну партiю товарiв.

(пункт 12 доповнено абзацом третiм згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 04.02.2004р. N 111, абзац третiй пункту 12 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 05.10.2011р. N 1016)

     13. ВМД заповнюється державною мовою за допомогою комп'ютера. Пiд час заповнення ВМД може застосовуватися iноземна мова, якщо переклад державною мовою назв суб'єктiв або фiрмового (комерцiйного) найменування товару є недоцiльним та iстотно не впливає на принцип здiйснення заходiв тарифного або нетарифного регулювання.

     14. Пункт 14 виключено

(пункт 14 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 06.09.2000р. N 1392, в редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.03.2001р. N 287, виключено згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.03.2010р. N 212)

     15. Пункт 15 виключено

(пункт 15 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 06.09.2000р. N 1392, виключено згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.03.2010р. N 212)

     16. Пункт 16 виключено

(пункт 16 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11.07.2007р. N 910, виключено згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.03.2010р. N 212)

 

Додатки 1-2
до Положення

 

Додатки 3-4
до Положення

 

Додатки 5-7
до Положення
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.