КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 17 липня 2003 р. N 1089


Про затвердження Правил продажу товарiв магазинами безмитної торгiвлi

(назва iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21.05.2012р. N 445)

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
постановами Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 27 грудня 2010 року N 1199,
вiд 5 жовтня 2011 року N 1016,
вiд 21 травня 2012 року N 445,
вiд 28 листопада 2012 року N 1081

     Вiдповiдно до частини четвертої статтi 420 Митного кодексу України та пiдпункту 195.1.2 "ґ" статтi 195 Податкового кодексу України Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

(вступна частина iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.12.2010р. N 1199, вiд 21.05.2012р. N 445)

     1. Затвердити Правила продажу товарiв магазинами безмитної торгiвлi, що додаються.

(пункт 1 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21.05.2012р. N 445)

     2. Державнiй митнiй службi та Державному комiтетовi у справах охорони державного кордону:

     провести у тримiсячний строк перереєстрацiю виданих дозволiв на право вiдкриття магазинiв безмитної торгiвлi та подати до 15 квiтня 2004 р. перелiк цих магазинiв Державнiй податковiй адмiнiстрацiї;

     затвердити у мiсячний строк спiльним наказом форми дозволу на вiдкриття магазину безмитної торгiвлi, заяви на його одержання та рiшення про зупинення дiї.

     3. Мiнiстерствам, iншим центральним органам виконавчої влади привести власнi рiшення у вiдповiднiсть iз цiєю постановою.

     4. Визнати такими, що втратили чиннiсть, постанови Кабiнету Мiнiстрiв України згiдно з перелiком, що додається.

     5. Ця постанова набирає чинностi з 1 сiчня 2004 року.

Прем'єр-мiнiстр України В.ЯНУКОВИЧ

Iнд. 27

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 17 липня 2003 р. N 1089

ПОРЯДОК
вiдкриття i лiквiдацiї магазинiв безмитної торгiвлi

Порядок втратив чиннiсть

(Порядок iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 05.10.2011р. N 1016, втратив чиннiсть згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21.05.2012 року N 445)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 17 липня 2003 р. N 1089

ПРАВИЛА
продажу товарiв магазинами безмитної торгiвлi

(У текстi Правил слова "власник (керiвник)" в усiх вiдмiнках замiнено словом "утримувач" у вiдповiдному вiдмiнку згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 листопада 2012 року N 1081)

     1. Цi Правила визначають порядок надходження, зберiгання, пiдготовки до продажу i продажу товарiв магазинами безмитної торгiвлi.

     2. Робота магазину безмитної торгiвлi органiзовується таким чином, щоб забезпечити надходження, зберiгання та продаж товарiв вiдповiдно до вимог Митного кодексу України, Податкового кодексу України, iнших нормативно-правових актiв i цих Правил.

(пункт 2 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.12.2010р. N 1199)

     3. Продаж товарiв магазинами безмитної торгiвлi здiйснюється громадянам, якi виїжджають за межi митної територiї України, а також пасажирам мiжнародних рейсiв, якi виконуються повiтряними та водними транспортними засобами комерцiйного призначення, що експлуатуються резидентами.

(пункт 3 у редакцiї постанов Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.12.2010р. N 1199, вiд 28.11.2012р. N 1081)

     4. Магазини безмитної торгiвлi здiйснюють торгiвлю всiма видами продовольчих i непродовольчих товарiв, крiм товарiв, визначених у частинi другiй статтi 141 та частинi четвертiй статтi 420 Митного кодексу України.

     У магазинi безмитної торгiвлi з товарами можуть проводитися простi складськi операцiї, а також операцiї щодо пiдготовки товарiв до продажу та транспортування (сортування, пакування, перепакування, маркування, навантаження, вивантаження, перевантаження та iншi подiбнi операцiї).

     Операцiї, що проводяться з товарами, не повиннi змiнювати характеристик, за якими цi товари були класифiкованi згiдно з УКТЗЕД.

(пункт 4 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.11.2012р. N 1081)

     5. Магазинами безмитної торгiвлi реалiзуються товари у пунктах пропуску на митному кордонi України або на транспортних засобах, що виконують мiжнароднi рейси, фiзичним особам, якi вiд'їжджають за кордон, за умови пред'явлення ними документа, який посвiдчує особу, з вiдмiткою про проходження митного контролю або належного їм проїзного документа на транспортний засiб, який прямує за межi України.

     6. Факт продажу товару пiдтверджується касовим або товарним чеком з послiдовною нумерацiєю (у двох примiрниках), у якому повиннi зазначатися номер рейсу або реквiзити документа, який посвiдчує особу, з вiдмiткою про проходження митного контролю, iдентифiкацiйний код товару i його вартiсть. Оригiнал чека видається пасажировi, який придбав товар, а копiя зберiгається у магазинi безмитної торгiвлi протягом не менш як трьох рокiв.

     7. Замiна та обмiн товарiв, придбаних фiзичною особою у магазинi безмитної торгiвлi, здiйснюється згiдно iз законодавством.

     8. Пункт 8 виключено

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21.05.2012р. N 445)

     9. Пункт 9 виключено

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21.05.2012р. N 445)

     10. У разi коли мiж перелiком товарiв у документах, що подаються митному органу для декларування, i кiлькiстю товарiв, що фактично надiйшли на склад магазину безмитної торгiвлi, виявлено розбiжнiсть, утримувач магазину безмитної торгiвлi:

     разом з вiдповiдною посадовою особою митного органу проводить опис товарiв, яких не вистачає або кiлькiсть яких виявилася бiльшою нiж зазначено у документах;

     складає вiдповiдний акт (у трьох примiрниках), який пiдписується утримувачем магазину та посадовою особою митного органу;

     виконує iншi дiї, передбаченi митним законодавством.

     11. Товари, що реалiзуються магазином безмитної торгiвлi, повиннi мати вiдповiдне маркування, яке дає змогу їх легко iдентифiкувати. Вид i метод маркування товарiв затверджується керiвником митного органу, в зонi дiяльностi якого вiдкрито магазин.

     Посадовi особи митного органу пiд час виконання службових обов'язкiв мають право доступу до примiщень магазину безмитної торгiвлi у будь-який час.

     12. Маркування товарiв проводиться на складi магазину безмитної торгiвлi у триденний строк пiсля їх надходження та митного оформлення.

     На складi магазину безмитної торгiвлi дозволяється здiйснювати розпакування, пакування, перепакування та проводити операцiї, пов'язанi iз забезпеченням зберiгання товарiв i пiдготовкою їх до продажу.

     13. Товари повиннi зберiгатися на складi магазину безмитної торгiвлi таким чином, щоб посадова особа митного органу могла провести їх перевiрку.

     14. Продаж товарiв з допомiжних примiщень та iз складу, за зразками, попереднiм замовленням та в розстрочку, а також використання примiщень магазину безмитної торгiвлi для зберiгання та реалiзацiї товарiв, що не пройшли митного оформлення, не дозволяється.

     15. Пункт 15 виключено

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.11.2012р. N 1081)

     16. Примiщення магазину безмитної торгiвлi повинне вiдповiдати вимогам, установленим статтею 421 Митного кодексу України та iншими нормативно-правовими актами щодо регулювання питання роздрiбної торгiвлi, а також бути обладнаним засобами, якi дають змогу забезпечити:

(абзац перший пункту 16 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21.05.2012р. N 445)

     накладення митного забезпечення на всi мiсця доступу до примiщення магазину:

     неможливiсть надходження або продаж товарiв поза митним контролем;

     надiйне функцiонування охоронної та пожежної сигналiзацiї;

     телефонний зв'язок посадової особи митного органу, яка здiйснює митний контроль у магазинi.

     17. У неробочий час магазину безмитної торгiвлi товари зберiгаються в примiщеннях магазину з обов'язковим накладенням на зовнiшнi мiсця доступу до магазину митного забезпечення та пломб, печаток чи iнших видiв забезпечення утримувача магазину безмитної торгiвлi з нанесеними на них реквiзитами утримувача.

(пункт 17 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.11.2012р. N 1081)

     18. Магазин безмитної торгiвлi вiдчиняється та зачиняється у присутностi посадової особи митного органу.

     19. Утримувач магазину безмитної торгiвлi забезпечує належнi умови для роботи посадової особи митного органу, персоналу магазину, а також вживає заходiв для дотримання вимог, установлених законодавством про безпеку працi.

     20. Пункт 20 виключено

(пункт 20 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 05.10.2011р. N 1016, виключено згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21.05.2012р. N 445)

     21. У магазинах безмитної торгiвлi повиннi розмiщуватися на видному мiсцi оголошення (рекламнi листки) про те, що:

     продаж товарiв здiйснюється лише за умови подання громадянами документiв згiдно з вимогами пункту 5 цих Правил;

     заборонено продаж алкогольних напоїв пасажирам вiком до 21 року та тютюнових виробiв - вiком до 18 рокiв;

     касовi чеки на товари повиннi обов'язково зберiгатися разом з проїзним документом до вiдправлення транспортного засобу в рейс або до виїзду з пункту пропуску через митний кордон України.

     22. Утримувачем магазину безмитної торгiвлi один раз на квартал проводиться iнвентаризацiя. Митний орган у разi потреби має право проводити iнвентаризацiю товарiв у примiщеннi магазину в будь-який час його роботи.

     23. Рахунки (бухгалтерськi книги) магазину безмитної торгiвлi повиннi бути доступними для ревiзiї у будь-який час роботи бухгалтерiї магазину.

     24. Утримувач магазину безмитної торгiвлi забезпечує ведення бухгалтерського облiку i звiтностi вiдповiдно до законодавства.

     25. У разi порушення цих Правил утримувач магазину безмитної торгiвлi несе вiдповiдальнiсть, встановлену законодавством.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 17 липня 2003 р. N 1089

ПЕРЕЛIК
постанов Кабiнету Мiнiстрiв України, що втратили чиннiсть

     1. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 червня 1998 р. N 984 "Про порядок продажу товарiв безмитними магазинами" (Офiцiйний вiсник України, 1998 р., N 26, ст. 951).

     2. Пункт 1 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15 березня 1999 р. N 369 "Про внесення змiн i доповнень до деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України" (Офiцiйний вiсник України, 1999 р., N 11, ст. 425).

     3. Пункт 31 змiн, що вносяться до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18 жовтня 1999 р. N 1919 (Офiцiйний вiсник України, 1999 р., N 42, ст. 2096).

     4. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 червня 2001 р. N 742 "Про внесення змiни до Положення про порядок продажу товарiв безмитними магазинами" (Офiцiйний вiсник України, 2001 р., N 27, ст. 1214).

     5. Пункт 9 змiн, що вносяться до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11 жовтня 2002 р. N 1493 (Офiцiйний вiсник України, 2002 р., N 42, ст. 1925).

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.