КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 28 листопада 2012 р. N 1081


Про внесення змiн та визнання такими, що втратили чиннiсть, деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України

     Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Внести до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України змiни, що додаються.

     2. Визнати такими, що втратили чиннiсть, постанови Кабiнету Мiнiстрiв України згiдно з перелiком, що додається.

     3. Ця постанова набирає чинностi з дня опублiкування.

Прем'єр-мiнiстр України М. АЗАРОВ

Iнд. 27

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 28 листопада 2012 р. N 1081

ЗМIНИ,
що вносяться до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України

     1. У Положеннi про порядок поставок i митного оформлення продукцiї за виробничою кооперацiєю пiдприємств i галузей держав - учасниць СНД, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18 травня 1994 р. N 323 iз змiнами, внесеними постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 8 грудня 1995 р. N 989, вiд 3 листопада 1997 р. N 1214 (Офiцiйний вiсник України, 1997 р., число 45, с. 44), вiд 8 лютого 1999 р. N 164 (Офiцiйний вiсник України, 1999 р., N 6, ст. 197), вiд 26 жовтня 2001 р. N 1427 (Офiцiйний вiсник України, 2001 р., N 44, ст. 1975), вiд 13 грудня 2001 р. N 1648 (Офiцiйний вiсник України, 2001 р., N 51, ст. 2270), вiд 18 травня 2005 р. N 365 (Офiцiйний вiсник України, 2005 р., N 20, ст. 1078) i вiд 5 вересня 2012 р. N 820 (Офiцiйний вiсник України, 2012 р., N 67, ст. 2734):

     1) в абзацi третьому пункту 3 слова "(операцiї з давальницькою сировиною тощо)" виключити;

     2) пункт 8, абзац другий пункту 9 та пункт 11 виключити.

     2. У Порядку державної реєстрацiї (перереєстрацiї), зняття з облiку автомобiлiв, автобусiв, а також самохiдних машин, сконструйованих на шасi автомобiлiв, мотоциклiв усiх типiв, марок i моделей, причепiв, напiвпричепiв, мотоколясок, iнших прирiвняних до них транспортних засобiв та мопедiв, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 7 вересня 1998 р. N 1388 (Офiцiйний вiсник України, 1998 р., N 36, ст. 1327; 2009 р., N 10, ст. 3521; 2010 р., N 50, ст. 1650, N 51, ст. 1696; 2011 р., N 30, ст. 1311, N 61, ст. 2435; 2012 р., N 13, ст. 467, N 42, ст. 1604, N 50, ст. 1978, N 71, ст. 2870):

     1) у пунктi 8:

     в абзацi восьмому слова "вантажна митна декларацiя на паперовому носiї або електронна вантажна митна декларацiя" замiнити словами "митна декларацiя на бланку єдиного адмiнiстративного документа на паперовому носiї або електронна митна декларацiя";

     в абзацi десятому слова "електронною вантажною митною декларацiєю" замiнити словами "електронною митною декларацiєю";

     2) у пунктi 28:

     в абзацi першому слова "вантажних митних декларацiй" замiнити словами "митних декларацiй на бланку єдиного адмiнiстративного документа на паперовому носiї або електронних митних декларацiй";

     в абзацi другому слова "вантажною митною декларацiєю" замiнити словами "митною декларацiєю на бланку єдиного адмiнiстративного документа на паперовому носiї";

     в абзацi третьому слова "вантажних митних декларацiй" замiнити словами "митних декларацiй на бланку єдиного адмiнiстративного документа на паперовому носiї";

     в абзацi четвертому слова "електронною вантажною митною декларацiєю" замiнити словами "електронною митною декларацiєю" та слова "вантажної митної декларацiї" замiнити словами "митної декларацiї".

     3. У Правилах продажу товарiв магазинами безмитної торгiвлi, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17 липня 2003 р. N 1089 (Офiцiйний вiсник України, 2003 р., N 30, ст. 1533; 2010 р., N 100, ст. 3563; 2011 р., N 77, ст. 2852; 2012 р., N 40, ст. 1540):

     1) пункти 3 i 4 викласти в такiй редакцiї:

     "3. Продаж товарiв магазинами безмитної торгiвлi здiйснюється громадянам, якi виїжджають за межi митної територiї України, а також пасажирам мiжнародних рейсiв, якi виконуються повiтряними та водними транспортними засобами комерцiйного призначення, що експлуатуються резидентами.

     4. Магазини безмитної торгiвлi здiйснюють торгiвлю всiма видами продовольчих i непродовольчих товарiв, крiм товарiв, визначених у частинi другiй статтi 141 та частинi четвертiй статтi 420 Митного кодексу України.

     У магазинi безмитної торгiвлi з товарами можуть проводитися простi складськi операцiї, а також операцiї щодо пiдготовки товарiв до продажу та транспортування (сортування, пакування, перепакування, маркування, навантаження, вивантаження, перевантаження та iншi подiбнi операцiї).

     Операцiї, що проводяться з товарами, не повиннi змiнювати характеристик, за якими цi товари були класифiкованi згiдно з УКТЗЕД.";

     2) пункт 15 виключити;

     3) пункт 17 викласти в такiй редакцiї:

     "17. У неробочий час магазину безмитної торгiвлi товари зберiгаються в примiщеннях магазину з обов'язковим накладенням на зовнiшнi мiсця доступу до магазину митного забезпечення та пломб, печаток чи iнших видiв забезпечення утримувача магазину безмитної торгiвлi з нанесеними на них реквiзитами утримувача.";

     4) у текстi Правил слова "власник (керiвник)" в усiх вiдмiнках замiнити словом "утримувач" у вiдповiдному вiдмiнку.

     4. Пункт 1 Порядку видачi книжок (карнетiв) А.Т.А., затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 листопада 2006 р. N 1654 (Офiцiйний вiсник України, 2006 р., N 48, ст. 3196), викласти в такiй редакцiї:

     "1. Цей Порядок визначає процедуру видачi книжок (карнетiв) А.Т.А., що використовуються вiдповiдно до Конвенцiї про тимчасове ввезення та Додаткiв A, B.1 - B.9 та D до неї, прийнятих 26 червня 1990 р. у м. Стамбулi (далi - Конвенцiя).".

     5. У Порядку здiйснення оптової та роздрiбної торгiвлi транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають iдентифiкацiйнi номери, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11 листопада 2009 р. N 1200 (Офiцiйний вiсник України, 2009 р., N 87, ст. 2939; 2010 р., N 80, ст. 2826; 2011 р., N 85, ст. 3102):

     1) абзац перший пункту 34 викласти в такiй редакцiї:

     "34. У разi продажу транспортного засобу, що ввезений з-за кордону, разом з довiдкою-рахунком суб'єкт господарювання видає споживачевi копiю митної декларацiї (якщо митне оформлення транспортних засобiв, їх складових частин, що мають iдентифiкацiйнi номери, здiйснювалося за електронною митною декларацiєю, - копiю такої декларацiї на паперовому носiї, засвiдчену цим суб'єктом господарювання).";

     2) у пунктi 45 слово "вантажних" виключити.

     6. Абзац другий пункту 1 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 грудня 2009 р. N 1391 "Питання пiдвищення ефективностi використання транзитного потенцiалу України" (Офiцiйний вiсник України, 2009 р., N 101, ст. 3524) виключити.

     7. Пункт 7 Порядку застосування спецiальних спрощень, що надаються уповноваженому економiчному оператору, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 травня 2012 р. N 447 (Офiцiйний вiсник України, 2012 р., N 40, ст. 1542), викласти в такiй редакцiї:

     "7. Взаємовiдносини оператора з митним органом визначаються погодженою керiвником митного органу та оператором процедурою з дотриманням вимог частини п'ятої статтi 12 Митного кодексу України.".

     8. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 травня 2012 р. N 450 "Питання, пов'язанi iз застосуванням митних декларацiй" (Офiцiйний вiсник України, 2012 р., N 40, ст. 1545):

     1) вступну частину постанови пiсля слiв "Митного кодексу України" доповнити словами i цифрами "та пiдпункту 195.1.1 пункту 195.1 статтi 195, пункту 200.8 статтi 200 Податкового кодексу України";

     2) у Положеннi про митнi декларацiї, затвердженому зазначеною постановою:

     у пунктi 3:

     в абзацi третьому слово "помiщення" замiнити словом "перемiщення";

     абзац п'ятий пiсля слiв "безмитної торгiвлi" доповнити словами ", переробки на митнiй територiї України, переробки за межами митної територiї України";

     абзац другий пiдпункту 1 пункту 6 замiнити абзацами такого змiсту:

     "надходження на адресу декларанта пiдакцизних товарiв;

     або надходження на адресу декларанта (крiм громадянина) в однiй депешi вiд одного вiдправника товарiв, що вiдповiдно до Митного кодексу України та Податкового кодексу України є об'єктами оподаткування митними платежами;".

     У зв'язку з цим абзаци третiй - п'ятий вважати вiдповiдно абзацами четвертим - шостим;

     абзац другий пiдпункту 1 пункту 7 замiнити абзацами такого змiсту:

     "у разi надходження на адресу декларанта пiдакцизних товарiв;

     або у разi надходження на адресу декларанта (крiм громадянина) товарiв, що вiдповiдно до Митного кодексу України та Податкового кодексу України є об'єктами оподаткування митними платежами;".

     У зв'язку з цим абзаци третiй - п'ятий вважати вiдповiдно абзацами четвертим - шостим;

     в абзацi другому пункту 8 слово "Порядку" замiнити словом "Положення";

     пункт 15 доповнити абзацом такого змiсту:

     "Автоматизована система митного оформлення входить до складу Єдиної автоматизованої iнформацiйної системи митних органiв України, що функцiонує вiдповiдно до положення, яке затверджується Мiнфiном.";

     у пунктi 20:

     абзац перший пiсля слiв "за бажанням декларанта або уповноваженої ним особи одна митна декларацiя на бланку єдиного адмiнiстративного документа може бути заповнена на кiлька партiй товарiв, що" доповнити словами "ввезенi на митну територiю України, або";

     в абзацi другому слова "не впливає на ставки митних платежiв" замiнити словами "не призводить до вiднесення товарiв до таких, що не є об'єктом оподаткування митними платежами,";

     у пунктi 21:

     абзац перший пiсля слiв "трубопровiдним транспортом або лiнiями електропередачi" доповнити словом ", припасiв";

     доповнити пункт абзацом такого змiсту:

     "Подана митному органу перiодична митна декларацiя пiдтверджує взяття декларантом або уповноваженою ним особою зобов'язання подати митному органу додатковi декларацiї на товари, перемiщенi за перiодичною митною декларацiєю протягом попереднього календарного мiсяця.";

     абзац четвертий пункту 24 пiсля слiв "лiнiями електропередачi" доповнити словами ", та перiодичнi друкованi видання";

     пункт 29 доповнити абзацами такого змiсту:

     "Якщо в рамках процедур митного контролю та оформлення товарiв, ввезених на митну територiю України, за поданою митною декларацiєю на бланку єдиного адмiнiстративного документа посадовою особою митного органу вiдбиралися проби (зразки) товарiв, за бажанням декларанта або уповноваженої ним особи декларування таких товарiв може бути здiйснено з використанням тимчасової митної декларацiї. Випуск таких товарiв до одержання результатiв вiдповiдних дослiджень (аналiзу, експертиз) може бути здiйснений митним органом вiдповiдно до частини двадцять першої статтi 356 Митного кодексу України.

     Тимчасова митна декларацiя пiдтверджує взяття декларантом або уповноваженою ним особою зобов'язання подати митному органу додаткову декларацiю у строк не бiльше 45 днiв з дати оформлення тимчасової митної декларацiї.";

     роздiл "Пiдтвердження вiдомостей про експорт товарiв за межi митної територiї України" викласти в такiй редакцiї:

     "Порядок пiдтвердження вiдомостей про вивезення товарiв за межi митної територiї України

     30. Вивезення товарiв за межi митної територiї України пiдтверджується у разi помiщення товарiв у митнi режими:

     безмитної торгiвлi чи вiльної митної зони - митною декларацiєю, заповненою у звичайному порядку, чи додатковою декларацiєю;

     реекспорту згiдно з пунктом 5 частини першої статтi 86 Митного кодексу України чи експорту - митною декларацiєю, заповненою у звичайному порядку, чи додатковою декларацiєю, а також повiдомленням про фактичне вивезення товарiв за межi митної територiї України.

     Повiдомлення про фактичне вивезення товарiв за межi митної територiї України мiстить вiдомостi про кiлькiсть та номери у митнiй декларацiї товарiв, вивезених за межi митної територiї України, дату їх фактичного вивезення, а у разi митного оформлення товарiв за електронною митною декларацiєю - також вiдомостi про номер митної декларацiї.

     За однiєю митною декларацiєю може бути надано кiлька повiдомлень про фактичне вивезення товарiв за межi митної територiї України з урахуванням дат фактичного вивезення товарiв.

     31. Для одержання повiдомлення про фактичне вивезення товарiв за межi митної територiї України, митне оформлення яких здiйснюється з використанням митної декларацiї на бланку єдиного адмiнiстративного документа на паперовому носiї, декларант, який здiйснив операцiю з вивезення товарiв, або уповноважена ним особа звертається до митного органу, яким оформлено вiдповiдну митну декларацiю, iз заявою довiльної форми, до якої додається оригiнал декларацiї (аркушi з позначенням "3/8" форми МД-2 та у разi використання iнших вiдповiдних аркушiв цiєї митної декларацiї - доповнення форми МД-6, додатковi аркушi форми МД-3 або специфiкацiя форми МД-8 та аркушi коригування).

     Кiлькiсть митних декларацiй, щодо яких може бути подана одна заява, не обмежується.

     Заява реєструється митним органом у встановленому законодавством порядку та розглядається не бiльше п'яти робочих днiв з дня її реєстрацiї.

     Посадова особа митного органу за допомогою Єдиної автоматизованої iнформацiйної системи митних органiв України перевiряє наявнiсть внесеної посадовою особою митного органу в пунктi пропуску через державний кордон iнформацiї про пропуск задекларованих у цiй митнiй декларацiї товарiв за межi митної територiї України.

     У разi наявностi такої iнформацiї на зворотному боцi аркуша з позначенням "3/8" форми МД-2 вiдповiдної митної декларацiї посадовою особою митного органу робиться запис "Задекларованi в цiй митнiй декларацiї товари вивезено за межi митної територiї України в повному обсязi" або "Задекларованi в цiй митнiй декларацiї товари вивезено за межi митної територiї України в обсязi (зазначається кiлькiсть i номери товарiв у декларацiї)", який засвiдчується пiдписом та особистою номерною печаткою посадової особи митного органу, та проставляється дата фактичного вивезення. Митна декларацiя повертається декларанту або уповноваженiй ним особi.

     32. Якщо митне оформлення товарiв здiйснювалося з використанням електронної митної декларацiї (митної декларацiї, заповненої у звичайному порядку, тимчасової митної декларацiї, перiодичної митної декларацiї, додаткової декларацiї), не пiзнiше наступного робочого дня пiсля її оформлення така декларацiя, засвiдчена електронним цифровим пiдписом посадової особи митного органу, яка її оформила, Держмитслужбою надсилається ДПС.

     Повiдомлення про фактичне вивезення товарiв за межi митної територiї України, якi помiщенi у митнi режими, визначенi абзацом третiм пункту 30 цього Положення, засвiдчене електронним цифровим пiдписом вiдповiдальної посадової особи Держмитслужби, надсилається Держмитслужбою ДПС:

     у разi декларування товарiв з використанням електронної митної декларацiї, заповненої у звичайному порядку, без попереднього оформлення перiодичної або тимчасової митної декларацiї - не пiзнiше наступного робочого дня пiсля внесення посадовою особою митного органу в пунктi пропуску через державний кордон до Єдиної автоматизованої iнформацiйної системи митних органiв iнформацiї про вивезення товарiв за межi митної територiї України;

     у разi декларування товарiв з використанням перiодичної або тимчасової митної декларацiї - не пiзнiше наступного робочого дня пiсля оформлення електронної додаткової декларацiї на товари, вивезенi за межi митної територiї України на пiдставi перiодичної або тимчасової митної декларацiї. Якщо електронна додаткова декларацiя на товари, оформленi з використанням перiодичної або тимчасової митної декларацiї, оформлюється до вивезення задекларованих у цiй додатковiй декларацiї товарiв, повiдомлення про фактичне вивезення таких товарiв за межi митної територiї України надсилається Держмитслужбою ДПС згiдно з абзацом третiм цього пункту.

     Електронна митна декларацiя, а також повiдомлення про фактичне вивезення товарiв за межi митної територiї України надсилаються Держмитслужбою ДПС в узгоджених ними форматах за допомогою iнформацiйно-телекомунiкацiйних систем.

     Засвiдчене електронним цифровим пiдписом вiдповiдальної посадової особи Держмитслужби повiдомлення про фактичне вивезення товарiв за межi митної територiї України також надсилається Держмитслужбою у визначенi цим пунктом строки декларанту або уповноваженiй ним особi.";

     абзац третiй пункту 33 пiсля слiв "на змiну" доповнити словами "або вiдкликання";

     абзац п'ятий пункту 34 пiсля слiв "документiв на товари" доповнити словами " (крiм випадкiв, коли пiсля проведення зазначених митних формальностей порушень митних правил не виявлено)";

     у пунктi 37:

     абзац другий пiсля слова "подання" доповнити словами "з метою продовження строку тимчасового ввезення товарiв з частковим звiльненням вiд оподаткування митними платежами, а також";

     у другому реченнi абзацу четвертого слова "Єдиної автоматизованої системи митних органiв України" замiнити словами "Єдиної автоматизованої iнформацiйної системи митних органiв України";

     доповнити пункт пiсля абзацу сьомого новим абзацом такого змiсту:

     "необхiдностi виправлення за письмовим зверненням декларанта або уповноваженої ним особи помилково зазначених в оформленiй митнiй декларацiї на бланку єдиного адмiнiстративного документа вiдомостей про товари, не пов'язаних з перерахуванням сум митних платежiв за такою митною декларацiєю;".

     У зв'язку з цим абзаци восьмий i дев'ятий вважати вiдповiдно абзацами дев'ятим i десятим;

     в абзацi десятому слова "Єдинiй автоматизованiй системi митних органiв України" замiнити словами "Єдинiй автоматизованiй iнформацiйнiй системi митних органiв України";

     доповнити пункт абзацом такого змiсту:

     "Якщо пiд час вивезення товарiв, що вiдправляються залiзничним транспортом (зокрема в митному режимi транзиту пiд час перевантаження чи замiни активного транспортного засобу на залiзничний транспорт або помiщення товарiв у митний режим транзиту не в пунктi пропуску через митний кордон України), вiдомостi про номер залiзничного вагона, платформи, яким (якими) вiдправленi товари, та залiзничнi накладнi не зазначалися у митнiй декларацiї у зв'язку з вiдсутнiстю iнформацiї, такi вiдомостi подаються декларантом або уповноваженою ним особою митному органу, зокрема, з використанням iнформацiйно-телекомунiкацiйних технологiй не пiзнiше нiж через двi доби з дати прийняття товарiв до перевезення шляхом оформлення реєстру за формою згiдно з додатком 2.";

     в абзацi другому пункту 40 слова "Єдиної автоматизованої системи митних органiв України" замiнити словами "Єдиної автоматизованої iнформацiйної системи митних органiв України";

     абзац другий пункту 42 замiнити абзацами такого змiсту:

     "Якщо товари перебувають в зонi дiяльностi iншого митного органу, нiж митний орган, яким оформлена вiдповiдна митна декларацiя, за результатами застосування системи управлiння ризиками митний орган, яким оформлена митна декларацiя, може прийняти рiшення про проведення огляду товарiв.

     У разi прийняття такого рiшення про це невiдкладно повiдомляється митному органу за мiсцезнаходженням товарiв для проведення огляду. Копiя акта про проведення огляду надсилається засобами електронного зв'язку митному органу, яким оформлена вiдповiдна митна декларацiя.";

     пункт 44 доповнити абзацом такого змiсту:

     "Не допускається також визнання недiйсною митної декларацiї, якщо частина або всi товари, транспортнi засоби комерцiйного призначення, що в нiй задекларованi, пiсля оформлення такої декларацiї виданi з-пiд митного контролю.".

     9. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 травня 2012 р. N 451 "Питання пропуску через державний кордон осiб, автомобiльних, водних, залiзничних та повiтряних транспортних засобiв перевiзникiв i товарiв, що перемiщуються ними" (Офiцiйний вiсник України, 2012 р., N 40, ст. 1546):

     1) у другому реченнi абзацу першого пункту 11 Типової технологiчної схеми пропуску через державний кордон осiб, автомобiльних, водних, залiзничних та повiтряних транспортних засобiв перевiзникiв i товарiв, що перемiщуються ними, затвердженої зазначеною постановою, слова "судновiй ролi" замiнити словами "генеральнiй декларацiї";

     2) пункт 8 Типової технологiчної схеми здiйснення митного контролю автомобiльних транспортних засобiв перевiзникiв i товарiв, що перемiщуються ними, у пунктах пропуску через державний кордон, затвердженої зазначеною постановою, пiсля слiв "транспортних засобiв i товарiв" доповнити словами "у пунктах пропуску через державний кордон";

     3) у Типовiй технологiчнiй схемi здiйснення митного контролю водних транспортних засобiв перевiзникiв i товарiв, що перемiщуються ними, у пунктах пропуску через державний кордон, затвердженiй зазначеною постановою:

     у пунктi 16:

     у першому реченнi абзацiв першого i дванадцятого слова "вантажної митної декларацiї" замiнити словами "митної декларацiї на бланку єдиного адмiнiстративного документа";

     абзац третiй пiсля слiв "громадянам-резидентам i" доповнити словами "тимчасово ввозяться на митну територiю України чи";

     в абзацi чотирнадцятому слова "крiм договору перевезення," виключити, а слова "вантажної митної декларацiї" замiнити словами "митної декларацiї на бланку єдиного адмiнiстративного документа";

     пункт 32 виключити;

     4) пункт 26 Типової технологiчної схеми здiйснення митного контролю залiзничних транспортних засобiв перевiзникiв i товарiв, що перемiщуються ними, у пунктах пропуску через державний кордон, затвердженої зазначеною постановою, пiсля слiв "примiрники митної декларацiї" доповнити словами "у разi подання її на паперовому носiї";

     5) у Типовiй технологiчнiй схемi здiйснення митного контролю повiтряних транспортних засобiв перевiзникiв i товарiв, що перемiщуються ними, у пунктах пропуску через державний кордон, затвердженiй зазначеною постановою:

     абзац п'ятий пункту 4 викласти в такiй редакцiї:

     "склад - склад магазину безмитної торгiвлi, склад митного органу, що розмiщенi на територiї пункту пропуску, а також склад тимчасового зберiгання та митний склад, розташованi на територiї аеропорту, у межах якого є пункти пропуску через державний кордон України;";

     у першому реченнi абзацу першого пункту 11 слова "вантажної митної декларацiї" замiнити словами "митної декларацiї на бланку єдиного адмiнiстративного документа";

     пункт 26 виключити.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 28 листопада 2012 р. N 1081

ПЕРЕЛIК
постанов Кабiнету Мiнiстрiв України, що втратили чиннiсть

     1. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 серпня 2002 р. N 1313 "Про сприяння проведенню мiжнародних змагань з автомобiльного спорту в Українi" (Офiцiйний вiсник України, 2002 р., N 36, ст. 1707).

     2. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 грудня 2010 р. N 1195 "Про перелiк товарiв, щодо яких пiд час тимчасового ввезення на митну територiю України застосовується часткове умовне звiльнення вiд обкладення податком на додану вартiсть" (Офiцiйний вiсник України, 2010 р., N 100, ст. 3559).

     3. Пункт 15 змiн, що вносяться до актiв Кабiнету Мiнiстрiв України, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 5 жовтня 2011 р. N 1016 (Офiцiйний вiсник України, 2011 р., N 77, ст. 2852).

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.