КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 21 травня 2012 р. N 451


Питання пропуску через державний кордон осiб, автомобiльних, водних, залiзничних та повiтряних транспортних засобiв перевiзникiв i товарiв, що перемiщуються ними

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
постановами Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 28 листопада 2012 року N 1081,
вiд 3 липня 2013 року N 553,
вiд 7 липня 2015 року N 491,
вiд 8 вересня 2015 року N 679,
вiд 13 жовтня 2015 року N 953,
вiд 13 липня 2016 року N 437,
вiд 18 грудня 2017 року N 979,
вiд 16 травня 2018 року N 371,
вiд 24 жовтня 2018 року N 948,
вiд 27 березня 2019 року N 367,
вiд 4 грудня 2019 року N 1040,
вiд 9 лютого 2022 року N 94

     Вiдповiдно до статей 318, 335 i 336 Митного кодексу України, статтi 25 Закону України "Про прикордонний контроль" Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Затвердити такi, що додаються:

     Типову технологiчну схему пропуску через державний кордон осiб, автомобiльних, водних, залiзничних та повiтряних транспортних засобiв перевiзникiв i товарiв, що перемiщуються ними;

     Типову технологiчну схему здiйснення митного контролю автомобiльних транспортних засобiв перевiзникiв i товарiв, що перемiщуються ними, у пунктах пропуску через державний кордон;

     Типову технологiчну схему здiйснення митного контролю водних транспортних засобiв перевiзникiв i товарiв, що перемiщуються ними, у пунктах пропуску через державний кордон;

     Типову технологiчну схему здiйснення митного контролю залiзничних транспортних засобiв перевiзникiв i товарiв, що перемiщуються ними, у пунктах пропуску через державний кордон;

     Типову технологiчну схему здiйснення митного контролю повiтряних транспортних засобiв перевiзникiв i товарiв, що перемiщуються ними, у пунктах пропуску через державний кордон.

     2. Мiнiстерствам та iншим центральним органам виконавчої влади привести власнi нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть з цiєю постановою.

     3. Визнати такими, що втратили чиннiсть, постанови Кабiнету Мiнiстрiв України згiдно з перелiком, що додається.

     4. Ця постанова набирає чинностi з 1 червня 2012 року.

Прем'єр-мiнiстр України М. АЗАРОВ

Iнд. 27

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 21 травня 2012 р. N 451

ТИПОВА ТЕХНОЛОГIЧНА СХЕМА
пропуску через державний кордон осiб, автомобiльних, водних, залiзничних та повiтряних транспортних засобiв перевiзникiв i товарiв, що перемiщуються ними

     1. За цiєю Типовою технологiчною схемою здiйснюється вiдповiдно до Митного кодексу України, Законiв України "Про прикордонний контроль", "Про державний кордон України" та "Про Державну прикордонну службу України" пропуск через державний кордон осiб, автомобiльних, водних, залiзничних та повiтряних транспортних засобiв перевiзникiв (далi - транспортнi засоби) i товарiв, у тому числi вантажiв, що перемiщуються ними через державний кордон (далi - товари), визначається послiдовнiсть здiйснення прикордонного i митного контролю, а також iнших видiв контролю пiд час пропуску через державний кордон.

     2. Термiни, що вживаються у цiй Типовiй технологiчнiй схемi, мають таке значення:

     абзац другий пункту 2 виключено

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 07.07.2015р. N 491)

     вiльна практика - заходження судна закордонного плавання в порт та початок вантажних операцiй без участi на борту судна державних органiв, уповноважених здiйснювати вiдповiдний вид контролю, за рiшенням, прийнятим такими органами на пiдставi отриманих до прибуття судна вiдомостей;

(пункт 2 доповнено абзацом другим згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.02.2022р. N 94)

     iнформацiйнi системи електронної взаємодiї - комерцiйнi, портовi або транспортнi iнформацiйнi системи, якi вiдповiдають законодавству про електронний документообiг i дають можливiсть державним органам та суб'єктам господарювання за допомогою технiчних i програмних засобiв накопичувати, перевiряти, обробляти, зберiгати, передавати в електроннiй формi iнформацiю та документи про осiб, товари i транспортнi засоби, що перемiщуються ними, i обмiнюватися такою iнформацiєю та документами;

(пункт 2 доповнено новим абзацом третiм згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 03.07.2013р. N 553, у зв'язку з цим абзаци третiй - шостий вважати вiдповiдно абзацами четвертим - сьомим, абзац третiй пункту 2 у редакцiї постанов Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 07.07.2015р. N 491, вiд 09.02.2022р. N 94)

     каботаж - перемiщення судна iз закритим або вiдкритим кордоном мiж портами України в межах територiального моря i внутрiшнiх вод України. У разi слiдування рекомендованим курсом судну з вiдкритим кордоном дозволяється тимчасовий вихiд за межi територiального моря України;

     портове спiвтовариство - державне пiдприємство "Адмiнiстрацiя морських портiв України", державнi органи, уповноваженi здiйснювати вiдповiднi види контролю в пунктах пропуску через державний кордон, правоохороннi органи, портовi оператори, iншi суб'єкти господарювання, що провадять у морських портах та за їх межами дiяльнiсть з транспортування або обробки товарiв, контейнерiв, пасажирiв, багажу i транспортних засобiв або iншу дiяльнiсть, спрямовану на забезпечення виконання технологiчних процесiв, що здiйснюються на територiї морського порту, будь-яких взаємопов'язаних процесiв обмiну iнформацiєю i документами щодо пропуску через державний кордон осiб, транспортних засобiв i товарiв (далi - учасники портового спiвтовариства);

(пункт 2 доповнено новим абзацом п'ятим згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 07.07.2015р. N 491, у зв'язку з цим абзаци п'ятий - сьомий вважати вiдповiдно абзацами шостим - восьмим, абзац п'ятий пункту 2 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.02.2022р. N 94)

     судно з вiдкритим кордоном - судно, що прибуло з-за кордону в Україну i пройшло прикордонний контроль;

     судно iз закритим кордоном - судно, що прибуло з-за кордону в Україну i не пройшло прикордонний контроль, чи будь-яке судно з вiдкритим кордоном, яке пройшло прикордонний контроль на вибуття з України.

     Iншi термiни i поняття вживаються у значеннi, наведеному в Митному кодексi України, Законах України "Про прикордонний контроль", "Про державний кордон України", "Про Державну прикордонну службу України" та iнших нормативно-правових актах.

     3. Пропуск через державний кордон осiб, транспортних засобiв i товарiв здiйснюється у пунктах пропуску через державний кордон (далi - пункти пропуску), поза пунктами пропуску у випадках, передбачених частиною третьою статтi 5 Закону України "Про прикордонний контроль", та на територiї сумiжних держав у порядку, передбаченому статтею 26 зазначеного Закону.

     Пропуск через державний кордон особистих речей осiб здiйснюється вiдповiдно до Митного кодексу України.

     31. До прибуття товарiв на митну територiю України до митного органу, у зонi дiяльностi якого розташовано пункт пропуску, де товари вперше перетнуть митний кордон України, перевiзник, що перемiщує товари, або вiд його iменi iнша особа подають загальну декларацiю прибуття.

     У разi коли водний або повiтряний транспортний засiб з товарами вперше перетне митний кордон України у зонi дiяльностi митного органу без прибуття в пункт пропуску, розташований у зонi дiяльностi цього митного органу, загальна декларацiя прибуття може подаватися до iншого митного органу, у зонi дiяльностi якого розташований пункт пропуску, в який фактично прибуде транспортний засiб з товарами з метою пропуску через державний кордон України.

     В окремих випадках за наявностi обставин непереборної сили, якi не дали змоги перевiзниковi прибути на митну територiю України через пункт пропуску, в якому вiдповiдно до поданої загальної декларацiї прибуття передбачалося здiйснити перетин митного кордону України, дозволяється проходження митних формальностей з метою отримання дозволу на пропуск через державний кордон України в iншому пунктi пропуску, в який фактично прибув транспортний засiб з товарами. У таких випадках перевiзник пiсля прибуття на територiю пункту пропуску письмово повiдомляє митному органу про наявнiсть обставин непереборної сили, а такий митний орган негайно повiдомляє про звернення перевiзника митному органовi, у зонi дiяльностi якого передбачався перетин митного кордону України.

(Типову технологiчну схему доповнено пунктом 31 згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.02.2022р. N 94)

     32. Подання загальної декларацiї прибуття вiдповiдно до пункту 31 цiєї Типової технологiчної схеми здiйснюється у строки, встановленi Митним кодексом України.

     Пропуск через митний кордон України товарiв i транспортних засобiв комерцiйного призначення, що їх перевозять, здiйснюється пiсля подання до митного органу загальної декларацiї прибуття та виконання необхiдних митних формальностей, визначених за результатами аналiзу ризикiв за такою декларацiєю.

     Вiдсутнiсть на момент здiйснення митних формальностей у пунктi пропуску загальної декларацiї прибуття на товари, крiм випадкiв, визначених Митним кодексом України, є пiдставою для вiдмови у пропуску через митний кордон України товарiв i транспортних засобiв комерцiйного призначення, що їх перевозять.

(Типову технологiчну схему доповнено пунктом 32 згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.02.2022р. N 94)

     33. Для подання загальної декларацiї прибуття можуть використовуватися iнформацiйнi системи електронної взаємодiї у разi, якщо за допомогою таких систем забезпечується:

     1) подання (передача) загальних декларацiй прибуття вiдповiдно до положень та у строки, встановленi Митним кодексом України;

     2) цiлiснiсть iнформацiї, що подається (недопущення внесення такими системами будь-яких змiн до змiсту та обсягу вiдомостей, внесених до загальних декларацiй прибуття вiдповiдними особами);

     3) надсилання особi, яка подала загальну декларацiю прибуття, реєстрацiйного номера, присвоєного такiй декларацiї автоматизованою системою митного оформлення, та iншої iнформацiї, необхiдної для здiйснення митних формальностей;

     4) передача загальних декларацiй прибуття вiдповiдно до форматiв, структури документiв, протоколiв обмiну даними та технiчних специфiкацiй, визначених Держмитслужбою.

(Типову технологiчну схему доповнено пунктом 33 згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.02.2022р. N 94)

     4. Про в'їзд (прибуття) у пункт пропуску осiб, транспортних засобiв iнформацiя подається органу охорони державного кордону i митному органу уповноваженими представниками адмiнiстрацiї порту, аеропорту (аеродрому), прикордонної залiзничної станцiї (залежно вiд виду сполучення та характеру транспортних перевезень) чи перевiзникiв (авiакомпанiй, iнших транспортних органiзацiй), якi здiйснюють рейсовi або позарейсовi (чартернi) перевезення.

     Пiсля в'їзду (прибуття) у пункт пропуску декларант, уповноважена ним особа або перевiзник заявляє про готовнiсть до контролю i подає посадовим особам органу охорони державного кордону i митного органу вiдомостi та/або документи, визначенi Митним кодексом України, iншими нормативно-правовими актами та мiжнародними договорами (особистi, на транспортний засiб i товари), у формi електронних документiв, на якi накладено квалiфiкований електронний пiдпис, чи на паперовому носiї або їх електроннi (сканованi) копiї, на якi накладено квалiфiкований електронний пiдпис.

(абзац другий пункту 4 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.02.2022р. N 94)

     Для подання декларантом, уповноваженою ним особою або перевiзником зазначених у цьому пунктi вiдомостей та/або документiв чи електронних (сканованих) копiй документiв використовується єдиний державний iнформацiйний веб-портал "Єдине вiкно для мiжнародної торгiвлi" (для подання документiв та вiдомостей митним органам, державним органам, уповноваженим здiйснювати заходи офiцiйного контролю (далi - контролюючi органи) або iнформацiйно-телекомунiкацiйна система митних органiв (для подання документiв та вiдомостей митним органам) чи вiдповiдна iнформацiйна система електронної взаємодiї (для подання документiв та вiдомостей митним органам, органам охорони державного кордону та контролюючим органам).

(пункт 4 доповнено абзацом згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.02.2022р. N 94)

     5. Особи, транспортнi засоби i товари пропускаються через державний кордон пiсля здiйснення вiдповiдно до вимог нормативно-правових актiв прикордонного, митного контролю, у разi автомобiльного сполучення - контролю за мiжнародними перевезеннями пасажирiв i товарiв автомобiльними транспортними засобами, у разi повiтряного сполучення - контролю на безпеку, у разi морського, рiчкового та поромного сполучення - контролю суден з метою забезпечення безпеки плавання.

(абзац перший пункту 5 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.02.2022р. N 94)

     Товари, що ввозяться на митну територiю України (зокрема з метою транзиту), вичерпний перелiк яких затверджений вiдповiдно до статтi 319 Митного кодексу України, пропускаються через державний кордон України пiсля здiйснення у пунктах пропуску митними органами заходiв офiцiйного контролю шляхом попереднього документального контролю. Попереднiй документальний контроль здiйснюється вiдповiдно до поданих декларантом, уповноваженою особою або перевiзником документiв i вiдомостей, зокрема з використанням єдиного державного iнформацiйного веб-порталу "Єдине вiкно для мiжнародної торгiвлi". У разi припинення попереднього документального контролю посадовими особами митних органiв для здiйснення заходiв офiцiйного контролю залучаються посадовi особи контролюючих органiв.

     У випадках, установлених законодавством, органи охорони державного кордону проводять у пунктах пропуску перевiрку рiвня iонiзуючого випромiнювання товарiв (вантажiв, iншого майна) i транспортних засобiв. У разi виявлення у пунктах пропуску перевищення допустимого рiвня iонiзуючого випромiнювання товарiв (вантажiв, iншого майна) та/або транспортних засобiв посадовими особами органу охорони державного кордону залучаються посадовi особи Держекоiнспекцiї для проведення ними перевiрки дотримання вимог законодавства про радiацiйну безпеку та надання вiдповiдно до пункту "б" частини першої статтi 202 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" дозволу або заборони на пропуск через державний кордон України товарiв (вантажiв, iншого майна) та/або транспортних засобiв за результатами її проведення.

     За результатами проведення перевiрки посадовi особи Держекоiнспекцiї проставляють згiдно iз законодавством вiдмiтки про надання дозволу або заборони на пропуск через державний кордон України товарiв (вантажiв, iншого майна) та/або транспортних засобiв, у тому числi з використанням вiдповiдної iнформацiйної системи електронної взаємодiї.

     Вiдповiдно до Порядку взаємодiї Державної прикордонної служби та Державної екологiчної iнспекцiї в разi виявлення перевищення допустимого рiвня iонiзуючого випромiнювання транспортних засобiв та вантажiв, що перемiщуються через державний кордон України, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14 серпня 2019р. N 715 (Офiцiйний вiсник України, 2019р., N 66, ст. 2276), у разi надання посадовими особами Держекоiнспекцiї заборони на пропуск через державний кордон України товарiв (вантажiв, iншого майна) та/або транспортних засобiв посадовi особи органiв охорони державного кордону згiдно з частиною четвертою статтi 6 Закону України "Про прикордонний контроль" доводять до вiдома вiдповiдних осiб рiшення про вiдмову в перетинаннi державного кордону особами, товарами (вантажами, iншим майном) та/або транспортними засобами. У разi надання посадовими особами Держекоiнспекцiї дозволу на пропуск через державний кордон України товарiв (вантажiв, iншого майна) та/або транспортних засобiв посадовi особи органiв охорони державного кордону також повiдомляють про це посадовим особам митних органiв для подальшого здiйснення ними митного контролю.

     У разi виявлення перевищення допустимого рiвня iонiзуючого випромiнювання товарiв (вантажiв, iншого майна) та/або транспортних засобiв пiд час їх вивезення (виїзду) з пункту пропуску, надання посадовими особами Держекоiнспекцiї заборони на їх пропуск через державний кордон України та доведення посадовими особами органiв охорони державного кордону до вiдома вiдповiдних осiб рiшень про вiдмову в перетинаннi державного кордону особами, товарами (вантажами, iншим майном) та/або транспортними засобами результати митного контролю товарiв (вантажiв, iншого майна) та/або транспортних засобiв анулюються.

     У разi необхiдностi проведення представниками закладiв громадського здоров'я МОЗ медичного (санiтарного) огляду членiв екiпажiв (бригад), пасажирiв та iнших осiб, якi перемiщуються через державний кордон України в пунктi пропуску, прикордонний, митний та iншi види контролю, у тому числi попереднiй документальний контроль, здiйснюються пiсля завершення зазначеного огляду. Iнiцiювати проведення медичного (санiтарного) огляду може посадова особа органу охорони державного кордону, митного органу чи особа, уповноважена проводити медичний (санiтарний) огляд.

     У разi транскордонного перевезення небезпечних вiдходiв вивантаження або перевантаження з транспортного засобу таких товарiв у межах територiї пункту пропуску або поза пунктами пропуску у випадках, передбачених частиною третьою статтi 5 Закону України "Про прикордонний контроль", здiйснюється пiд контролем митного органу за умови наявностi письмової згоди (повiдомлення) на транскордонне перевезення небезпечних вiдходiв, отриманої митним органом вiд Мiндовкiлля iз застосуванням механiзму "єдиного вiкна" вiдповiдно до Митного кодексу України, та пiд контролем органу охорони державного кордону.

(абзаци другий та третiй пункту 5 замiнено абзацами згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.02.2022р. N 94)

     6. У разi в'їзду (прибуття) осiб, транспортних засобiв i ввезення товарiв в Україну здiйснення їх контролю розпочинається прикордонним контролем i закiнчується митним контролем, а у разi виїзду (вивезення) товарiв з України - розпочинається митним контролем i закiнчується прикордонним контролем.

     Послiдовнiсть здiйснення прикордонного та митного контролю може змiнюватися. Зазначенi види контролю можуть також здiйснюватися одночасно.

     Послiдовнiсть здiйснення видiв контролю визначається технологiчною схемою пропуску осiб, транспортних засобiв та вантажiв через державний кордон.

     Прикордонний контроль осiб, транспортних засобiв i вантажiв здiйснюється в мiсцях, визначених статтею 5 Закону України "Про прикордонний контроль".

     Митний контроль транспортних засобiв i товарiв у пунктах пропуску здiйснюється вiдповiдно до типових технологiчних схем митного контролю, що затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Вiдповiдно до нормативно-правових актiв та мiжнародних договорiв контролюючими органами України та сумiжних держав може здiйснюватися спiльний контроль як на територiї України, так i за її межами.

(пункт 6 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24.10.2018р. N 948, у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.02.2022р. N 94)

     7. Учасниками портового спiвтовариства чи окремо кожним з його учасникiв з урахуванням цiєї Типової технологiчної схеми впроваджуються iнформацiйнi системи електронної взаємодiї.

     Структуру та формат обмiну даними, форми електронних документiв, технологiчнi умови створення, впровадження та функцiонування, порядок i умови пiдключення та використання iнформацiйних систем електронної взаємодiї визначають власники зазначених систем шляхом укладання з учасниками портового спiвтовариства угод про iнформацiйний обмiн i вiдповiдних протоколiв до них. У разi коли даними та документами будуть користуватися учасники портового спiвтовариства - державнi органи, що реалiзують державну полiтику у вiдповiднiй сферi, структура та формат обмiну даними, форми електронних документiв погоджуються iз зазначеними державними органами. У разi коли вiдповiдна iнформацiйна система електронної взаємодiї буде використовуватися для реалiзацiї вимог Конвенцiї про полегшення мiжнародного морського судноплавства 1965р. щодо приходу або вiдходу суден структура та формат обмiну даними, форми електронних документiв погоджуються iз державним пiдприємством "Адмiнiстрацiя морських портiв України.".

     Учасники портового спiвтовариства - державнi органи використовують системи на безоплатнiй основi.

     Пiсля впровадження в морському порту вiдповiдної iнформацiйної системи електронної взаємодiї iнформацiя про здiйснення вiдповiдного виду контролю може вноситися вiдповiдним державним органом безпосередньо до такої системи або шляхом налаштування доступу для користувачiв з метою обмiну iнформацiєю мiж системами.

     Власники iнформацiйних систем електронної взаємодiї, якi використовуються для реалiзацiї Конвенцiї про полегшення мiжнародного морського судноплавства 1965р. щодо приходу або вiдходу суден, надають державному пiдприємству "Адмiнiстрацiя морських портiв України" наявну в таких системах iнформацiю, необхiдну для виконання вимог Конвенцiї про полегшення мiжнародного морського судноплавства 1965р. щодо приходу або вiдходу суден.

(пункт 7 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 03.07.2013р. N 553, вiд 07.07.2015р. N 491, вiд 13.10.2015р. N 953, у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.02.2022р. N 94)

     8. У пунктах пропуску для автомобiльного i поромного сполучення посадовою особою митного органу здiйснюється документальний контроль за дотриманням автомобiльними перевiзниками законодавства України щодо мiжнародних автомобiльних перевезень вiдповiдно до Порядку здiйснення посадовими особами митних органiв контролю за дотриманням автомобiльними перевiзниками законодавства України щодо мiжнародних автомобiльних перевезень, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 4 грудня 2019р. N 1040.

(пункт 8 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 04.12.2019р. N 1040)

     9. У пунктах пропуску для повiтряного сполучення вiдповiдно до нормативно-правових актiв та мiжнародних договорiв здiйснюється контроль щодо безпеки, у ходi якого посадовi особи служби авiацiйної безпеки аеропорту (аеродрому), авiакомпанiї, органу Нацiональної полiцiї i пiдроздiлу охорони державного кордону проводять комплекс заходiв, пов'язаних iз захистом авiацiї вiд актiв незаконного втручання у її дiяльнiсть (протиправнi дiї, посягання на безпечне функцiонування авiацiйних об'єктiв, унаслiдок якого можуть статися нещаснi випадки з людьми, завдаватися майновi збитки, вчинятися захоплення чи викрадення повiтряного судна, або випадки, що створюють умови для настання подiбних наслiдкiв).

(пункт 9 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13.07.2016р. N 437)

     10. У пунктах пропуску для морського, рiчкового та поромного сполучення посадовою особою Морської адмiнiстрацiї здiйснюється контроль суден з метою забезпечення безпеки мореплавства.

     Для забезпечення безпеки мореплавства портовий оператор або власник (користувач) морського термiналу проводить перевiрку маси брутто контейнерiв, що плануються для завантаження на судно. Результати проведення обов'язкової перевiрки маси брутто подаються портовим оператором або власником (користувачем) морського термiналу морському агентовi. Перевiрка маси брутто контейнерiв проводиться за товаросупровiдними (товаротранспортними) документами, а в разi вiдсутностi документiв, що пiдтверджують масу брутто контейнера, проводиться його зважування за рахунок представника вантажовласника.

     У разi функцiонування в морському порту вiдповiдної iнформацiйної системи електронної взаємодiї вiдомостi щодо результатiв проведення перевiрки маси брутто контейнерiв, а також перевiрки ваги транспортних засобiв у разi проведення такої перевiрки вносяться портовим оператором або власником (користувачем) морського термiналу до iнформацiйної системи електронної взаємодiї.

     Капiтан судна (представник судновласника, морський агент, власник (користувач) морського термiналу, який обслуговує яхти) заздалегiдь, щонайменше за чотири години до приходу або вiдходу судна, звертається з використанням наявних засобiв комунiкацiї до адмiнiстрацiї порту, пiдроздiлу охорони державного кордону, митного органу та iнших контролюючих органiв та надає документи, передбаченi Конвенцiєю про полегшення мiжнародного морського судноплавства 1965р. та Мiжнародними медико-санiтарними правилами 2005 року, для здiйснення медичного (санiтарного) огляду, прикордонного, митного контролю та iнших видiв контролю. Контроль, як правило, здiйснюється документально у примiщеннях органiв, якi здiйснюють зазначенi види контролю, до прибуття (вибуття) судна до (iз) порту.

     У разi функцiонування в морському порту вiдповiдної iнформацiйної системи електронної взаємодiї обмiн iнформацiєю i документами в електроннiй формi, необхiдними для прийняття рiшення про можливiсть застосування до судна вiльної практики, здiйснюється мiж учасниками портового спiвтовариства з використанням вiдповiдної iнформацiйної системи електронної взаємодiї.

     У разi необхiдностi здiйснення контролю безпосередньо на суднi такий контроль здiйснюється посадовими особами контролюючих органiв, якими iнiцiйовано проведення контролю на суднi, без затримки вантажних операцiй.

     У такому разi посадова особа контролюючого органу в генеральнiй (загальнiй) декларацiї зазначає пiдставу для здiйснення контролю. У разi функцiонування в морському порту вiдповiдної iнформацiйної системи електронної взаємодiї пiдстава зазначається у такiй системi.

     Обмiн iнформацiєю i документами в електроннiй формi, необхiдними для прийняття рiшення про здiйснення контролю безпосередньо на суднi, мiж адмiнiстрацiєю морського порту, митними органами, органами охорони державного кордону та iншими учасниками портового спiвтовариства здiйснюється з використанням вiдповiдної iнформацiйної системи електронної взаємодiї.

     У разi коли у строк, визначений технологiчною схемою пропуску осiб, транспортних засобiв i вантажiв через державний кордон, встановленою для вiдповiдного пункту пропуску, державний орган, уповноважений здiйснювати вiдповiднi види контролю у пунктi пропуску, не внiс до iнформацiйної системи електронної взаємодiї вiдомостi про необхiднiсть проведення контролю судна, контроль вважається здiйсненим та до судна застосовано вiльну практику.

     Iнформацiя про рiшення, прийнятi державними органами, уповноваженими здiйснювати вiдповiднi види контролю у пунктах пропуску, щодо необхiдностi проведення контролю безпосередньо на суднi, передається агентськiй органiзацiї (морському агентовi).

     Прикордонний, митний та iншi види контролю суден закордонного плавання, розклад або графiк руху яких передбачає послiдовний захiд у межах територiального моря i внутрiшнiх вод України в декiлька українських портiв за мiсцем розташування одного митного органу, здiйснюються тiльки пiд час прибуття зазначених суден iз-за кордону в перший порт України, а пiд час вибуття - тiльки в останньому порту України.

(пункт 10 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 03.07.2013р. N 553, у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 07.07.2015р. N 491, iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.03.2019р. N 367, у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.02.2022р. N 94)

     11. Контроль судна каботажного плавання здiйснюється службою капiтана морського порту пiсля виконання митних формальностей. Про результати контролю судна каботажного плавання служба капiтана морського порту iнформує орган охорони державного кордону. Вiдповiдна iнформацiя передається оперативно-черговою службою органу охорони державного кордону в пункт пропуску через державний кордон, до якого прямує судно.

(абзац перший пункту 11 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.11.2012р. N 1081, у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 03.07.2013р. N 553)

     Контроль українських та iноземних яхт здiйснюється на спецiальних причалах (мiсцях), якi визначаються в пунктi пропуску для морського, рiчкового та поромного сполучення.

(абзац другий пункту 11 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 07.07.2015р. N 491)

     Прикордонний контроль яхт здiйснюється згiдно iз статтею 20 Закону України "Про прикордонний контроль".

     12. Загальний час здiйснення контролю осiб, транспортних засобiв i товарiв не повинен перевищувати часу стоянки транспортних засобiв у пунктах пропуску, передбаченого розкладом або графiком руху.

     13. Тривалiсть здiйснення видiв контролю у пунктах пропуску або пунктах контролю, як правило, не повинна перевищувати визначенi контролюючими органами граничнi часовi нормативи здiйснення контролю посадовими особами таких органiв, якi виконують свої функцiї у пунктах пропуску або пунктах контролю, та має бути такою, щоб забезпечити проведення мiнiмуму формальностей, необхiдних для здiйснення вiдповiдного виду контролю.

(абзац перший пункту 13 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 08.09.2015р. N 679)

     Граничний строк перебування товарiв, транспортних засобiв, у тому числi яхт, не оформлених у режим тимчасового ввезення, у пунктах пропуску не може перевищувати 30 днiв, а для автомобiльного транспорту - п'ять днiв з моменту прибуття у пункт пропуску для здiйснення митних процедур.

(абзац другий пункту 13 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 07.07.2015р. N 491)

     14. Контроль осiб, транспортних засобiв i товарiв вважається закiнченим, якщо в установлених законодавством випадках у товаросупровiдних (товаротранспортних) документах на транспортний засiб i товари або у вiдповiдних iнформацiйних системах поставлено вiдповiднi вiдмiтки посадових осiб митного органу, органу охорони державного кордону, контролюючих органiв, капiтана морського порту (служби капiтана морського порту), зокрема з використанням єдиного державного iнформацiйного веб-порталу "Єдине вiкно для мiжнародної торгiвлi" (для митних органiв та державних органiв, якi здiйснюють заходи офiцiйного контролю), або якщо за результатами проведення перевiрки паспортних документiв осiб у передбачених законодавством випадках (зокрема проходження через "зеленi коридори", зони спрощеного контролю) уповноваженими службовими особами пiдроздiлу охорони державного кордону i посадовими особами митного органу надано усний дозвiл на пропуск через державний кордон.

(пункт 14 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.02.2022р. N 94)

     15. Пропуск осiб, транспортних засобiв i товарiв через державний кордон здiйснюється уповноваженою службовою особою пiдроздiлу охорони державного кордону за наявностi вiдмiток про перетинання державного кордону та вiдмiток посадових осiб митного органу, iнших контролюючих органiв (у разi проведення державного контролю посадовими особами зазначених органiв) про позитивнi результати передбачених законодавством видiв контролю. У морських портах пiдроздiл охорони морського порту дає дозвiл на вивезення вантажiв з територiї за наявностi дозвiльних вiдмiток митного органу.

     Iнформацiя про вивезення вантажiв з територiї морського порту надається пiдроздiлу охорони державного кордону, а в разi наявностi iнформацiйної системи електронної взаємодiї - через вiдповiдну систему.

(абзац другий пункту 15 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.02.2022р. N 94)
(пункт 15 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 07.07.2015р. N 491)

     16. Контролюючi органи, транспортнi та iншi органiзацiї i установи забезпечують iнформування органiв охорони державного кордону та митних органiв про прибуття (вибуття) у пункт (з пункту) пропуску транспортних засобiв i товарiв, результати їх контролю, пропущенi та не пропущенi через державний кордон транспортнi засоби i товари, виявлення осiб, причетних до протиправної дiяльностi.

     Зазначенi суб'єкти взаємодiють шляхом обмiну iнформацiєю, проведення нарад, спiльних iнструктажiв.

     У разi виникнення в пунктах пропуску ситуацiй, якi ускладнюють або унеможливлюють пропуск через державний кордон чи функцiонування пунктiв пропуску, контролюючi органи в межах своєї компетенцiї вживають скоординованих заходiв до їх локалiзацiї.

     17. У пунктах пропуску вiдповiдно до мiжнародних договорiв посадовi особи органiв охорони державного кордону органiзовують i щодоби уточнюють (з урахуванням iнформацiї, що надходить вiд консультацiйних пунктiв) з представниками контролюючих органiв сумiжної держави питання щодо пропущених i не пропущених через державний кордон осiб i транспортних засобiв, їх передачi, визначення спiльних скоординованих дiй в iнтересах забезпечення безперебiйного пропуску через державний кордон, а також про змiни в обстановцi, якi впливають на здiйснення пропуску через державний кордон.

     18. Дiяльнiсть контролюючих органiв, транспортних та iнших органiзацiй i установ пiд час здiйснення пропуску через державний кордон координується органами охорони державного кордону.

     19. Вимоги, передбаченi цiєю типовою технологiчною схемою, застосовуються у технологiчних схемах пропуску осiб, транспортних засобiв та вантажiв через державний кордон, що затверджуються керiвником органу охорони державного кордону для кожного пункту пропуску.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 21 травня 2012 р. N 451

ТИПОВА ТЕХНОЛОГIЧНА СХЕМА
здiйснення митного контролю автомобiльних транспортних засобiв перевiзникiв i товарiв, що перемiщуються ними, у пунктах пропуску через державний кордон

     1. Ця Типова технологiчна схема визначає вiдповiдно до Митного кодексу України послiдовнiсть дiй посадових осiб митних органiв пiд час здiйснення митного контролю автомобiльних транспортних засобiв i товарiв, що перемiщуються ними через митний кордон України (далi - автомобiльнi транспортнi засоби i товари), у пунктах пропуску для автомобiльного сполучення через державний кордон (далi - пункти пропуску).

     2. Митний контроль автомобiльних транспортних засобiв i товарiв здiйснюється виключно митними органами вiдповiдно до законодавства, вибiрково, у формах та обсязi, що визначенi на пiдставi результатiв системи управлiння ризиками.

     3. Митний контроль автомобiльних транспортних засобiв i товарiв здiйснюється виключно в зонах митного контролю i завершується митним оформленням вiдповiдно до вимог законодавства.

     4. Пункт 4 виключено

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24.10.2018р. N 948)

     5. Пункт 5 виключено

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 04.12.2019р. N 1040)

     6. Пiд час митного контролю та митного оформлення автомобiльних транспортних засобiв i товарiв митнi органи у пунктах пропуску здiйснюють:

     реєстрацiю прибуття автомобiльних транспортних засобiв i товарiв на митну територiю України або їх вибуття з митної територiї України;

     перевiрку комплектностi документiв, необхiдних для митного контролю та митного оформлення автомобiльних транспортних засобiв i товарiв вiдповiдно до заявленого митного режиму, а також вiдомостей, зазначених у цих документах;

     облiк та реєстрацiю автомобiльних транспортних засобiв i товарiв, результатiв їх митного контролю та митного оформлення;

     контроль за дотриманням установлених законодавством строкiв тимчасового ввезення автомобiльних транспортних засобiв i товарiв на митну територiю України або їх тимчасового вивезення з митної територiї України;

     контроль за дотриманням установлених законодавством умов здiйснення транзиту автомобiльних транспортних засобiв i товарiв митною територiєю України;

     застосування у випадках, установлених законодавством, заходiв гарантування доставки автомобiльних транспортних засобiв i товарiв до митниць призначення;

     контроль за дотриманням вимог законодавства, якими встановлено заборони або обмеження стосовно перемiщення автомобiльних транспортних засобiв i окремих видiв товарiв через митний кордон України;

     аналiз та оцiнку ризикiв, у тому числi з використанням документальних профiлiв ризику або електронних профiлiв ризику, включених до вiдповiдних програмно-iнформацiйних комплексiв Держмитслужби;

     митний огляд (огляд та переогляд автомобiльних транспортних засобiв i товарiв, ручної поклажi та багажу, особистий огляд громадян);

     заходи офiцiйного контролю, яким пiдлягають товари, в пунктах пропуску шляхом попереднього документального контролю;

(абзац одинадцятий пункту 6 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 04.12.2019р. N 1040)

     прийняття рiшення про вжиття заходiв, необхiдних для забезпечення додержання законодавства з питань митної справи пiд час перемiщення автомобiльних транспортних засобiв i товарiв через митний кордон України;

     взаємодiю з iншими державними органами, якi здiйснюють заходи офiцiйного контролю (далi - контролюючi органи), пiд час їх здiйснення;

(абзац тринадцятий пункту 6 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 04.12.2019р. N 1040)

     нарахування митних платежiв, передбачених законодавством пiд час митного контролю та митного оформлення автомобiльних транспортних засобiв i товарiв у пунктах пропуску, а також контроль за повнотою їх стягнення;

     оформлення встановлених законодавством митних документiв за результатами митного контролю та митного оформлення автомобiльних транспортних засобiв i товарiв;

     iдентифiкацiю автомобiльних транспортних засобiв i товарiв у випадках та порядку, встановлених законодавством;

     прийняття рiшення щодо пропуску або вiдмови у пропуску автомобiльних транспортних засобiв i товарiв на митну територiю України або за межi митної територiї України, випуску товарiв.

     7. Митний контроль автомобiльних транспортних засобiв i товарiв у пунктах пропуску здiйснюється шляхом застосування таких форм митного контролю:

     перевiрка документiв та вiдомостей, якi вiдповiдно до законодавства надаються митним органам пiд час перемiщення автомобiльних транспортних засобiв i товарiв через митний кордон України;

     митний огляд (огляд та переогляд автомобiльних транспортних засобiв i товарiв, огляд та переогляд ручної поклажi та багажу, особистий огляд громадян);

     усне опитування громадян та посадових осiб пiдприємств;

     облiк автомобiльних транспортних засобiв i товарiв;

     взяття проб (зразкiв) товарiв;

     використання службових собак, технiчних та спецiальних засобiв контролю;

     подання запитiв до iнших державних органiв, установ та органiзацiй, уповноважених органiв iноземних держав для встановлення автентичностi документiв, наданих митним органам.

     8. Митнi органи пiд час здiйснення митного контролю та митного оформлення автомобiльних транспортних засобiв i товарiв у пунктах пропуску через державний кордон проставляють на митних, товаросупровiдних (товаротранспортних) документах вiдповiднi вiдмiтки, печатки та штампи, а також вносять вiдповiдну iнформацiю до журналiв, у тому числi електронних, чи iнших документiв, якi використовуються митними органами, вiдповiдно до порядку, визначеного Мiнфiном, нормативно-правовими актами з питань державної митної справи.

(пункт 8 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.11.2012р. N 1081)

     9. Товари, що перемiщуються через митний кордон України, разом з їх упаковкою та маркуванням, а також автомобiльнi транспортнi засоби, якими вони перемiщуються, пред'являються у незмiнному станi для митного контролю, а документи на цi товари та транспортнi засоби подаються митним органам не пiзнiше нiж через три години пiсля їх прибуття у пункт пропуску.

     Порожнi транспортнi засоби i транспортнi засоби, в яких перевозяться пасажири, у разi в'їзду на митну територiю України декларуються митним органам не пiзнiше нiж через три години з моменту прибуття у пункт пропуску, а в разi виїзду за межi митної територiї України - не пiзнiше нiж за три години до перетинання митного кордону України.

     10. Декларування автомобiльних транспортних засобiв i товарiв здiйснюється у порядку, визначеному законодавством.

     11. Для здiйснення митного контролю автомобiльних транспортних засобiв i товарiв декларант, уповноважена ним особа або перевiзник подають митним органам документи в паперовiй або електроннiй формi, що мiстять вiдомостi про автомобiльнi транспортнi засоби i товари, достатнi для їх iдентифiкацiї та необхiднi для прийняття рiшення про їх пропуск через митний кордон України.

     12. Перемiщення та митний контроль автомобiльних транспортних засобiв i товарiв у пунктах пропуску здiйснюється з використанням двоканальної системи, на смугах руху, визначених для перемiщення автомобiльних транспортних засобiв за їх типами, з урахуванням вимог законодавства щодо декларування та оподаткування автомобiльних транспортних засобiв i товарiв (у разi неможливостi розмежування смуг руху - у визначених мiсцях режимних зон пунктiв пропуску - боксах поглибленого огляду, на оглядових майданчиках тощо).

     Смуги руху, позначенi символами зеленого кольору ("зелений коридор"), призначенi для перемiщення товарiв в обсягах, що не пiдлягають оподаткуванню митними платежами, не пiдпадають пiд встановленi законодавством заборони або обмеження щодо ввезення на митну територiю України або вивезення за межi цiєї територiї i не пiдлягають письмовому декларуванню. Декларування автомобiльних транспортних засобiв i товарiв здiйснюється шляхом вчинення дiй.

     Смуги руху, позначенi символами червоного кольору ("червоний коридор"), призначенi для перемiщення всiх iнших автомобiльних транспортних засобiв i товарiв.

     13. Особа, яка здiйснює перемiщення автомобiльних транспортних засобiв i товарiв через митний кордон України, самостiйно обирає смугу руху ("зелений" або "червоний" коридор) для проходження митного контролю.

     14. Митний контроль автомобiльних транспортних засобiв i товарiв, що перемiщуються смугами руху, позначеними символами зеленого кольору ("зелений коридор"), у пунктi пропуску здiйснюється у спрощеному порядку, з однiєю зупинкою автомобiльного транспортного засобу на смузi руху та, як правило, без виходу з нього водiя та пасажирiв.

     Посадова особа органу охорони державного кордону безпосередньо в процесi здiйснення паспортного контролю iнформує посадову особу митного органу про громадян, якi в'їжджають в Україну частiше одного разу протягом однiєї доби.

     15. Митний контроль автомобiльних транспортних засобiв i товарiв, що перемiщуються смугами руху, позначеними символами червоного кольору ("червоний коридор"), у пунктi пропуску здiйснюється трьома етапами.

     Перший етап - попереднi операцiї.

     Для здiйснення митного контролю декларант, уповноважена ним особа або перевiзник надають посадовiй особi митного органу документи, визначенi Митним кодексом України. На прийнятих документах проставляється вiдбиток штампа "Пiд митним контролем". Пiсля цього здiйснюється перевiрка комплектностi наданих документiв, цiлiсностi накладеного митного забезпечення, а також загальний огляд автомобiльних транспортних засобiв i товарiв.

     Другий етап - здiйснення заходiв офiцiйного контролю товарiв шляхом попереднього документального контролю.

(абзац четвертий пункту 15 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 04.12.2019р. N 1040)

     Абзац п'ятий пункту 15 виключено

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 04.12.2019р. N 1040)

     Абзац шостий пункту 15 виключено

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 04.12.2019р. N 1040)

     Третiй етап - закiнчення митного контролю.

     Абзац восьмий пункту 15 виключено

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 04.12.2019р. N 1040)

     Посадова особа митного органу за результатами системи управлiння ризиками у порядку, визначеному Держмитслужбою, приймає рiшення про проведення огляду автомобiльних транспортних засобiв i товарiв, що перебувають пiд митним контролем, ручної поклажi та багажу, та обсяг його проведення.

     Огляд автомобiльних транспортних засобiв i товарiв, ручної поклажi та багажу може здiйснюватися посадовими особами митного органу разом з органом охорони державного кордону iз залученням посадових осiб iнших контролюючих органiв, якi здiйснюють визначенi законом заходи офiцiйного контролю у пунктах пропуску, за iнiцiативою посадових осiб митного органу або зазначених державних контролюючих органiв вiдповiдно до вимог законодавства та мiжнародних договорiв України.

(абзац десятий пункту 15 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 04.12.2019р. N 1040)

     У разi виявлення пошкодження або втрати митного забезпечення, накладеного на автомобiльнi транспортнi засоби i товари, чи за наявностi iнших видимих ознак можливого несанкцiонованого доступу до товарiв, що перебувають пiд митним контролем, а також за наявностi достатнiх пiдстав вважати, що перемiщення таких автомобiльних транспортних засобiв i товарiв через митний кордон України здiйснюється поза митним контролем або з приховуванням вiд митного контролю, у тому числi в разi отримання вiдповiдної iнформацiї вiд правоохоронних органiв, може проводитися переогляд автомобiльних транспортних засобiв i товарiв.

     Про результати огляду та переогляду автомобiльних транспортних засобiв i товарiв, ручної поклажi та багажу складається акт за формою, встановленою Мiнфiном.

     Абзац тринадцятий пункту 15 виключено

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 04.12.2019р. N 1040)

     16. За результатами митного контролю митнi органи приймають одне з таких рiшень про:

     проведення митного оформлення автомобiльних транспортних засобiв i товарiв вiдповiдно до вимог законодавства i заявленого митного режиму та надання дозволу на їх пропуск через митний кордон України;

     пропуск або вiдмову в пропуску та митному оформленнi автомобiльних транспортних засобiв i товарiв через митний кордон України та повернення їх на територiю сумiжної держави;

     затримання автомобiльних транспортних засобiв i товарiв для передачi на склад митного органу для зберiгання.

     Рiшення митними органами приймається, як правило, протягом однiєї доби.

     17. Автомобiльнi транспортнi засоби i товари, не пропущенi через митний кордон України та переданi для зберiгання митному органу, перебувають пiд митним контролем протягом строку, встановленого законодавством.

     18. Митний орган може застосовувати до автомобiльних транспортних засобiв i товарiв, що перебувають пiд митним контролем, засоби забезпечення iдентифiкацiї у порядку, визначеному законодавством.

     19. За згодою перевiзника або експедитора чи уповноваженої особи митний контроль автомобiльних транспортних засобiв i товарiв може здiйснюватися в зонах митного контролю вантажних митних комплексiв вiдповiдно до передбачених пунктом 15 цiєї Типової технологiчної схеми етапiв. Перемiщення автомобiльних транспортних засобiв i товарiв iз зони митного контролю пункту пропуску в зону митного контролю вантажного митного комплексу або у зворотному напрямку здiйснюється пiд контролем митного органу з повiдомленням про це органу охорони державного кордону.

     20. За наявностi обґрунтованих причин посадова особа митного органу на будь-якому етапi митного контролю може вiдмовити в митному оформленнi чи пропуску автомобiльних транспортних засобiв i товарiв через митний кордон. У цьому разi митний орган зобов'язаний видати заiнтересованiй особi картку вiдмови в прийняттi митної декларацiї або митному оформленнi товарiв i транспортних засобiв комерцiйного призначення (iз зазначенням причини) в порядку, встановленому Мiнфiном.

     21. Пропуск через митний кордон України транзитних товарiв та автомобiльних транспортних засобiв, що здiйснюють транзитнi перевезення, а також контроль за їх перемiщенням здiйснюються в спрощеному режимi у встановленому законодавством та мiжнародними договорами порядку.

     22. У разi виявлення порушень законодавства на будь-якому етапi здiйснення митного контролю та митного оформлення автомобiльних транспортних засобiв i товарiв посадова особа митного органу зобов'язана вжити заходiв, передбачених законодавством.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 21 травня 2012 р. N 451

ТИПОВА ТЕХНОЛОГIЧНА СХЕМА
здiйснення митного контролю водних транспортних засобiв перевiзникiв i товарiв, що перемiщуються ними, у пунктах пропуску через державний кордон

     1. Ця Типова технологiчна схема визначає вiдповiдно до Митного кодексу України послiдовнiсть дiй посадових осiб митних органiв пiд час здiйснення митного контролю водних транспортних засобiв перевiзникiв i товарiв, що перемiщуються ними через митний кордон України (далi - воднi транспортнi засоби i товари), у пунктах пропуску для морського, рiчкового та поромного сполучення через державний кордон (далi - пункти пропуску).

     Митне оформлення та контроль за перемiщенням суднового спорядження, суднових запасних частин i припасiв здiйснюється вiдповiдно до порядку, встановленого Мiнфiном.

     2. Митний контроль водних транспортних засобiв i товарiв (вантажiв) здiйснюється виключно митним органом вiдповiдно до законодавства, вибiрково, у формах та обсязi, що визначенi на пiдставi результатiв системи управлiння ризиками.

     3. Термiни, що використовуються у цiй Типовiй технологiчнiй схемi, мають таке значення:

     вантажнi документи - коносаменти (штурманськi розписки), манiфести, каргоплани, рiчковi накладнi та iншi документи, якi є пiдставою для перетинання митного кордону України водними транспортними засобами i товарами;

     абзац третiй пункту 3 виключено

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 07.07.2015р. N 491)

     генеральна (загальна) декларацiя - документ, що мiстить загальнi вiдомостi про судно i наявнiсть чи вiдсутнiсть на борту вогнепальної зброї, боєприпасiв, наркотичних (психотропних) лiкарських засобiв, якi є в судновiй аптечцi, а також про суднову касу;

     декларацiя про особистi речi членiв екiпажу судна - документ, що використовується для митного оформлення суден закордонного плавання, де наводяться вiдомостi про наявнiсть у членiв екiпажу товарiв, валюти та цiнностей;

     доручення на навантаження - документ, що подається митному органу декларантом або уповноваженою ним особою, мiстить реквiзити вiдправника, одержувача вантажу, назву i характеристику водних транспортних засобiв i товарiв та пiсля засвiдчення його митним органом є пiдставою для навантаження судна;

     коносамент, рiчкова накладна - документи, що регулюють правовiдносини мiж вiдправником, перевiзником та одержувачем транспортних засобiв i товарiв, свiдчать про прийняття перевiзником транспортних засобiв i товарiв, вiдомостi про якi наведено в коносаментi, рiчковiй накладнiй, i є документами, що пiдтверджують наявнiсть i змiст договору перевезення судном;

     манiфест - перелiк коносаментiв;

     представник агентської органiзацiї (морський агент) - суб'єкт пiдприємницької дiяльностi, представник судновласника, який згiдно з договором морського агентування за винагороду зобов'язується надавати послуги в галузi торговельного мореплавства;

     судно закордонного плавання - українське або iноземне судно, яке прибуває на митну територiю України або вибуває за її межi;

     суднова роль - список осiб суднового екiпажу.

     Iншi термiни застосовуються у значеннi, наведеному у Митному кодексi України, Кодексi торговельного мореплавства України, Конвенцiї про полегшення мiжнародного морського судноплавства 1965 року.

     4. Митний контроль водних транспортних засобiв i товарiв здiйснюється митним органом в зонах митного контролю на територiях морських та рiчкових портiв, а також в акваторiях портiв, вiдкритих для мiжнародних перевезень.

     Митний контроль в акваторiях портiв здiйснюється за погодженням з органом охорони державного кордону.

     5. Пункт 5 виключено

(пункт 5 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18.12.2017р. N 979, вiд 24.10.2018р. N 948, виключено згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.02.2022р. N 94)

     6. Мiсця стоянки суден закордонного плавання, посадки i висадки пасажирiв визначаються адмiнiстрацiєю порту за погодженням з митним органом та органом охорони державного кордону. Адмiнiстрацiя порту не дозволяє капiтановi судна закордонного плавання виходити з акваторiї порту без вiдмiтки митного органу у вiдповiдному судновому документi. Для тимчасового виходу судна закордонного плавання з порту у зв'язку з дiєю обставин, що мають характер непереборної сили, стихiйним лихом, а також з метою рятування людей наявнiсть дозволу митного органу не обов'язкова. Про такi подiї адмiнiстрацiя порту негайно iнформує митний орган.

     7. Митний контроль товарiв, що перевозяться членами екiпажiв суден, здiйснюється, як правило, на борту таких суден.

     Митний контроль товарiв, що перевозяться пасажирами, як правило, здiйснюється в оглядовому залi порту.

     8. Митний контроль суден закордонного плавання, що плавають пiд iноземним прапором, може здiйснюватися документально за умови постiйного перебування суден пiд контролем митного органу в зонах митного контролю пунктiв пропуску (пунктiв контролю).

     9. У разi коли є пiдстави вважати, що судна закордонного плавання i товари перемiщуються через митний кордон з порушенням норм Митного кодексу України та iнших законодавчих актiв з питань митної справи, здiйснюється митний огляд суден, а також транспортних засобiв перевiзникiв, товарiв та особистих речей, що перемiщуються ними.

     10. У разi виявлення фактiв порушення законодавства на будь-якому етапi здiйснення митного контролю та митного оформлення суден закордонного плавання, а також транспортних засобiв i товарiв посадова особа митного органу зобов'язана вжити заходiв, передбачених законодавством.

Митний контроль суден закордонного плавання, що прибувають на митну територiю України або вибувають за її межi

     11. Митний контроль суден закордонного плавання здiйснюється, як правило, документально у примiщеннях митних органiв.

(пункт 11 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 07.07.2015р. N 491)

     З дозволу митного органу та органу охорони державного кордону до складу комiсiї у разi потреби включаються представники iнших органiв, установ та органiзацiй.

     12. Члени комiсiї та особи, яким дозволено вiдвiдання судна закордонного плавання пiд час здiйснення контролю, не повиннi вносити на судно та виносити з нього предмети, крiм тих, що використовуються ними для виконання своїх службових обов'язкiв.

     Митний контроль товарiв, валютних та iнших цiнностей осiб, яким дозволено вiдвiдання судна закордонного плавання пiд час здiйснення контролю комiсiєю, провадиться шляхом усного або письмового декларування.

     13. Пiд час перебування судна закордонного плавання пiд митним контролем причалювання до нього будь-яких плавучих засобiв здiйснюється за наявностi дозволу митного органу та органу охорони державного кордону.

     14. Митний контроль суден закордонного плавання вiдповiдно до послiдовностi їх прибуття здiйснюється цiлодобово у такiй черговостi:

(абзац перший пункту 14 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 07.07.2015р. N 491)

     1) аварiйнi судна;

     2) пасажирськi судна;

     3) вантажно-пасажирськi судна;

     4) лiнiйнi судна;

     5) танкернi судна;

     6) iншi судна у порядку їх прибуття.

     Митний контроль пасажирських суден закордонного плавання здiйснюється позачергово вiдповiдно до графiка їх руху, завчасно погодженого з митним органом та органом охорони державного кордону.

     15. Пункт 15 виключено

(пункт 15 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 07.07.2015р. N 491, виключено згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.02.2022р. N 94)

     16. Декларування судна закордонного плавання, що використовується виключно для перевезення пасажирiв i товарiв через митний кордон України, здiйснюється без подання митної декларацiї на бланку єдиного адмiнiстративного документа. Вiдомостi про таке судно закордонного плавання зазначаються в генеральнiй (загальнiй) декларацiї.

     Для здiйснення митного контролю капiтан судна або iнша особа, що входить до командного складу судна i належним чином уповноважена на це капiтаном, подає з використанням наявних засобiв комунiкацiї документи, передбаченi Митним кодексом України, зобов'язання капiтана судна про реiмпорт (реекспорт) судна закордонного плавання за формою, встановленою Мiнфiном, i зобов'язання капiтана судна, яке плаває пiд Державним Прапором України, про те, що закупленi за кордоном судновi припаси, зокрема запаси споживання, не будуть винесенi iз судна.

     Поданi документи повиннi бути скрiпленi печаткою судна (за наявностi), засвiдченi пiдписом капiтана судна або iншої особи, що входить до командного складу судна i належним чином уповноважена на це капiтаном або уповноваженим працiвником агентської органiзацiї (морським агентом). Посадова особа митного органу здiйснює оформлення поданих документiв у порядку, встановленому Мiнфiном.

(абзац третiй пункту 16 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.02.2022р. N 94)

     Декларування судна, що перемiщується через митний кордон України як товар на пiдставi зовнiшньоекономiчного договору (контракту), здiйснюється у вiдповiдному митному режимi з поданням митної декларацiї на бланку єдиного адмiнiстративного документа, що заповнюється в установленому Мiнфiном порядку.

     Яхти та iншi плавучi засоби для дозвiлля та спорту, що класифiкуються у товарнiй позицiї 8903 згiдно з УКТЗЕД (далi - яхти) та ввозяться (вивозяться) з метою некомерцiйного використання, декларуються iз застосуванням декларацiї тимчасового ввезення (тимчасового вивезення) яхти, форма якої наведена у додатку до цiєї Типової технологiчної схеми (далi - декларацiя яхти), з одночасним наданням зобов'язання капiтана судна про зворотне вивезення за межi митної територiї України (ввезення на митну територiю України). У разi перебування яхти у пунктах пропуску менш як 30 днiв її декларування може здiйснюватися iз застосуванням генеральної (загальної) декларацiї.

     У такому випадку зазначенi в абзацi другому цього пункту документи не подаються, зобов'язання капiтана судна про зворотне вивезення за межi митної територiї України (ввезення на митну територiю України) судна закордонного плавання не оформлюється.

     Форма декларацiї яхти оприлюднюється Держмитслужбою на її веб-сайтi.

(абзац сьомий пункту 16 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.02.2022р. N 94)

     Допускається подання митному органовi декларацiї яхти, заповненої англiйською мовою та/або за формою, перекладеною на англiйську мову. Якщо використовується декларацiя яхти на паперовому носiї i в полi будь-якої графи такої декларацiї не вистачає мiсця для внесення необхiдних вiдомостей, вiдомостi зазначаються на окремому аркушi, який є невiд'ємною частиною декларацiї та завiряється капiтаном у порядку, встановленому для декларацiї яхти. При цьому у вiдповiднiй графi декларацiї яхти вчиняється запис "Див. доповнення". У разi електронного набору допускається за необхiдностi збiльшення кiлькостi рядкiв у вiдповiдних роздiлах декларацiї яхти.

     Декларацiя яхти оформлюється у трьох примiрниках. Один примiрник декларацiї яхти, оформленої посадовими особами контрольних служб, залишається у справах митного органу на контролi, другий - у справах органу охорони державного кордону, а третiй передається капiтановi яхти для зберiгання у справах судна. Декларацiя яхти зберiгається у справах яхти, застосовується для декларування такої яхти пiд час вибуття за межi митної територiї України (повернення в Україну), здiйснення її митного контролю та митного оформлення.

     При цьому зобов'язання капiтана судна про зворотне вивезення за межi митної територiї України (ввезення на митну територiю України) яхти реєструється в журналi облiку зобов'язань капiтана судна про зворотне вивезення за межi митної територiї України (ввезення на митну територiю України) судна закордонного плавання за номером декларацiї яхти.

     До залишення яхтою територiального моря України декларацiя яхти подається посадовим особам митних органiв на їх вимогу.

(абзац одинадцятий пункту 16 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.02.2022р. N 94)

     На вимогу посадових осiб органу охорони державного кордону та митного органу капiтан яхти повинен пред'явити документ, що пiдтверджує право власностi на яхту, та свiдоцтво про право плавання пiд прапором держави.

     За наявностi декларацiї яхти дозволяється плавання яхти у територiальному морi та внутрiшнiх водах України, а також перебування на пристанях, причалах i в пунктах базування (за винятком районiв, закритих для плавання i перебування).

     Декларування товарiв, що пiд час стоянки залишаються на борту яхти i будуть вивезенi за межi митної територiї України, здiйснюється без подання митної декларацiї на бланку єдиного адмiнiстративного документа. Вiдомостi про такi товари зазначаються у декларацiї яхти або декларацiї про припаси (судновi припаси).

(пункт 16 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.11.2012р. N 1081, у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 07.07.2015р. N 491)

     17. Митний огляд судна закордонного плавання здiйснюється з метою перевiрки вiдомостей, зазначених у документах. На судновi примiщення з предметами, що не пiдлягають пропуску через митний кордон, накладається митне забезпечення у порядку, встановленому Мiнфiном.

     18. У разi виявлення контрабанди, порушення митних правил посадова особа митного органу має право продовжити строк перебування судна закордонного плавання пiд митним контролем.

     19. Пiсля закiнчення митного контролю митний орган проводить реєстрацiю документiв, у яких вiдображаються результати митного контролю та митного оформлення, i веде їх облiк у порядку, встановленому Мiнфiном.

Митний контроль транспортних засобiв i товарiв, що перемiщуються на суднах закордонного плавання

     20. Пункт 20 виключено

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 07.07.2015р. N 491)

     21. У разi здiйснення митного контролю суден документально у примiщеннях митних органiв представник агентської органiзацiї (морський агент) здiйснює на суднi пломбування кiмнати для збереження зброї (сейфа), iнших примiщень, в яких зберiгаються пiдконтрольнi товари, зокрема судновi запаси, лiкарськi засоби, валютнi цiнностi.

(пункт 21 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 07.07.2015р. N 491)

     22. Митний орган веде облiк транспортних засобiв i товарiв, що вивантажуються iз судна закордонного плавання.

     У разi виявлення розбiжностей мiж фактичною кiлькiстю транспортних засобiв i товарiв та даними, зазначеними у вантажних документах, або у разi виявлення пошкоджених iз слiдами розпакування вантажних мiсць капiтаном судна або iншою уповноваженою перевiзником особою складається акт-повiдомлення, який пiдписується представниками адмiнiстрацiї порту i митного органу.

     Пiсля розвантаження судна закордонного плавання в генеральному актi, який пiдписується представниками адмiнiстрацiї порту, митного органу i судна, зазначається кiлькiсть мiсць та маса зданих судном i прийнятих портом товарiв. Один примiрник генерального акта зберiгається в митному органi.

     23. Пункт 23 виключено

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.02.2022р. N 94)

     24. За згодою декларанта чи уповноваженої ним особи митний контроль товарiв, що перевозяться у контейнерах, може здiйснюватися в зонах митного контролю вантажних митних комплексiв (автотермiналiв, автопортiв). Перемiщення товарiв у контейнерах iз зони митного контролю пункту пропуску в зону митного контролю вантажного митного комплексу (автотермiнала, автопорту) або у зворотному напрямку здiйснюється пiд контролем митного органу вiдповiдно до технологiчної схеми, що затверджується керiвником митного органу за погодженням з керiвниками органу охорони державного кордону, порту та вантажного митного комплексу (автотермiнала, автопорту).

     25. Дозвiл митного органу на вивезення транспортних засобiв i товарiв iз зони митного контролю i порту надається на пiдставi оформлених митних декларацiй або iнших документiв, передбачених законодавством з питань державної митної справи, у порядку, встановленому Мiнфiном.

     Перебування в зонi митного контролю транспортних засобiв i товарiв, митне оформлення яких закiнчено, не допускається, крiм випадкiв, коли таке перебування є наслiдком функцiональної i технологiчної дiяльностi порту або митний орган одержав вiд iнших контролюючих органiв iнформацiю про можливе порушення законодавства пiд час митного оформлення цих транспортних засобiв i товарiв.

     26. Митний орган забезпечує зберiгання документiв, що були пiдставою для пропуску суден закордонного плавання i товарiв через митний кордон України, у порядку i строки, встановленi Мiнфiном.

     27. У разi прибуття з використанням iнформацiйно-телекомунiкацiйної системи митних органiв та вiдповiдної iнформацiйної системи електронної взаємодiї на територiю порту транспортних засобiв i товарiв, що перемiщуються пiд митним контролем, митний орган пiдтверджує їх прибуття з використанням iнформацiйно-телекомунiкацiйної системи митних органiв та вiдповiдної iнформацiйної системи електронної взаємодiї у порядку, встановленому Мiнфiном.

(пункт 27 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.02.2022р. N 94)

     28. До початку завантаження на судно закордонного плавання транспортних засобiв i товарiв декларант або уповноважена ним особа подає митному органу доручення на навантаження у формi електронного документа, на який накладено квалiфiкований електронний пiдпис, чи на паперовому носiї. Пiдставою для оформлення такого доручення є митна декларацiя (електронна митна декларацiя) або iнший документ, який вiдповiдно до статтi 94 Митного кодексу України використовується замiсть митної декларацiї, у формi електронного документа, на який накладено квалiфiкований електронний пiдпис, чи на паперовому носiї або його електронна (сканована) копiя, на який накладено квалiфiкований електронний пiдпис, з вiдмiткою митного органу про закiнчення митного контролю.

(абзац перший пункту 28 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.02.2022р. N 94)

     У разi надходження транспортних засобiв i товарiв, що були оформленi в iнших митних органах i перебувають пiд митним контролем, разом з митною декларацiєю (електронною митною декларацiєю) подаються товаросупровiднi (товаротранспортнi) документи у формi електронних документiв, на якi накладено квалiфiкований електронний пiдпис, чи на паперовому носiї або їх електроннi (сканованi) копiї, на якi накладено квалiфiкований електронний пiдпис.

(абзац другий пункту 28 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.02.2022р. N 94)

     Оформлене митним органом доручення на навантаження є пiдставою для завантаження зазначених у ньому транспортних засобiв i товарiв на судно закордонного плавання.

     Пропуск через митний кордон транспортних засобiв i товарiв здiйснюється за умови надання оригiналу митної декларацiї або iншого документа, який вiдповiдно до статтi 94 Митного кодексу України використовується замiсть митної декларацiї, з вiдмiткою митного органу про закiнчення митного оформлення або за умови наявностi в єдиному державному iнформацiйному веб-порталi "Єдине вiкно для мiжнародної торгiвлi" або iнформацiйно-телекомунiкацiйнiй системi митних органiв, або вiдповiднiй iнформацiйнiй системi електронної взаємодiї електронної митної декларацiї або iншого документа, який вiдповiдно до статтi 94 Митного кодексу України використовується замiсть митної декларацiї, у формi електронного документа або електронної (сканованої) копiї, на якi накладено квалiфiкований електронний пiдпис, з вiдмiткою митного органу про закiнчення митного оформлення.

(абзац четвертий пункту 28 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.02.2022р. N 94)

     Внесення змiн до доручення на навантаження здiйснюється декларантом або уповноваженою ним особою тiльки з дозволу митного органу.

     Для подання митним органам доручень на навантаження у формi електронних документiв, на якi накладено квалiфiкований електронний пiдпис, та товаросупровiдних (товаротранспортних) документiв у формi електронних документiв або електронних (сканованих) копiй, на якi накладено квалiфiкований електронний пiдпис, використовуються єдиний державний iнформацiйний веб-портал "Єдине вiкно для мiжнародної торгiвлi", iнформацiйно-телекомунiкацiйна система митних органiв чи iнформацiйна система електронної взаємодiї.

(пункт 28 доповнено абзацом згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.02.2022р. N 94)

     29. Пiсля закiнчення завантаження судна закордонного плавання декларант або уповноважена ним особа подає митному органу вантажнi документи для пропуску транспортних засобiв i товарiв через митний кордон.

     30. Пiд час здiйснення митного контролю транспортних засобiв i товарiв, що завантажуються на судна закордонного плавання (вивантажуються iз суден), митнi органи мають право використовувати документи, передбаченi правилами роботи портiв.

     31. Пiсля завершення митного контролю вибуття судна в примiщеннях митних органiв та/або контролю на суднi митний орган документально пiдтверджує пропуск транспортних засобiв i товарiв через митний кордон у порядку, встановленому Мiнфiном.

     У разi коли розклад або графiк руху суден закордонного плавання передбачає послiдовний захiд у межах територiального моря i внутрiшнiх вод України у декiлька українських портiв за мiсцем розташування одного митного органу, пiдтвердження пропуску транспортних засобiв i товарiв через митний кордон здiйснюється тiльки пiд час вибуття з останнього порту України.

(пункт 31 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 07.07.2015р. N 491)

     32. Пункт 32 виключено

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.11.2012р. N 1081)

 

Додаток
до Типової технологiчної схеми здiйснення
митного контролю водних транспортних засобiв перевiзникiв i товарiв, що перемiщуються ними, у пунктах пропуску через державний кордон

ДЕКЛАРАЦIЯ
тимчасового ввезення (тимчасового вивезення) яхти

N _______/___/_________ вiд ____________

Прибуття в порт України
 
(дата)
Вiдправлення з порту України
 
(дата)
Порти попереднього перебування: 1. __________, 2. __________, 3. __________.
 
1. Вiдомостi про плавучий засiб:
Вид  
Назва   Тип   Прапор   Порт реєстрацiї  
Прiзвище капiтана  
Позивний   Осадка   Ширина   Довжина   Дедвейт  
Реєстрацiйний сертифiкат  
2. Вiдомостi про номернi агрегати яхти Марка Серiйний номер Кiлькiсть
головний двигун      
генератор      
радар      
       
       
       
       
3. Вiдомостi про власника
Фiзична особа:
Прiзвище та iм'я  
Громадянство  
Адреса  
 
4. Вiдомостi про екiпаж
Прiзвище та iм'я Грома-
дянство
Дата народ-
ження
Обов'язки Серiя та номер пас-
порта
Наяв-
нiсть сигарет, кiлькiсть
Наяв-
нiсть алко-
голю, кiль-
кiсть
Наяв-
нiсть грошей, вид валюти, сума
Пiдпис
                 
                 
                 
                 
                 
5. Вiдомостi про пасажирiв
Прiзвище
та iм'я
Грома-
дянство
Дата народження Номер паспорта Порт посадки Порт висадки
           
           
           
           
6. Вiдомостi про судновi запаси
Найменування Кiлькiсть
   
   
   
   
   
7. Вiдомостi про наявнiсть наркотичних та психотропних засобiв
Найменування Кiлькiсть
   
   
8. Вiдомостi про наявнiсть зброї, вибухiвки та боєприпасiв
Найменування Кiлькiсть
   
9. Вiдомостi про наявнiсть валюти в судновiй касi
Вид валюти Кiлькiсть
   
   
   
10. Зобов'язання капiтана судна про зворотне вивезення за межi митної територiї України (ввезення на митну територiю України) яхти
Я,  
(прiзвище, iм'я, по батьковi, громадянство особи, яка надає зобов'язання;
 
серiя та номер паспорта або iншого документа, що посвiдчує особу, ким i коли виданий;
 
мiсце проживання)
  ,
зобов'язуюсь у строк до "___" ____________ 20__ р.
 
вивезти зазначену яхту за межi митної територiї України
 
ввезти зазначену яхту на митну територiю України
Про вiдповiдальнiсть згiдно iз статтями 469, 472, 475 i 485 Митного кодексу України попереджений.
"____" _____________ 20__ р.  
(пiдпис особи, яка надає зобов'язання)
Мiсце для вiдбитка штампа "Пiд митним контролем"

М. П.*

____________
* Мiсце для вiдбитка суднової печатки (за наявностi)

11. Iнформацiя про iнфекцiйнi хвороби або смертi на яхтi
 
12. Пiдтверджую заявленi вище вiдомостi Дата Капiтан Пiдпис
Контрольнi служби:    
     
     
     
     

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 21 травня 2012 р. N 451

ТИПОВА ТЕХНОЛОГIЧНА СХЕМА
здiйснення митного контролю залiзничних транспортних засобiв перевiзникiв i товарiв, що перемiщуються ними, у пунктах пропуску через державний кордон

     1. Ця Типова технологiчна схема визначає вiдповiдно до Митного кодексу України послiдовнiсть дiй посадових осiб митних органiв пiд час здiйснення митного контролю залiзничних транспортних засобiв перевiзникiв i товарiв, що перемiщуються ними через митний кордон України (далi - залiзничнi транспортнi засоби i товари), у пунктах пропуску (пунктах контролю) для залiзничного сполучення через державний кордон (далi - пункти пропуску).

     2. Митний контроль залiзничних транспортних засобiв i товарiв здiйснюється виключно митним органом вiдповiдно до законодавства, вибiрково, у формах та обсязi, що визначенi на пiдставi результатiв системи управлiння ризиками.

     3. Митний контроль залiзничних транспортних засобiв i товарiв здiйснюється виключно в зонах митного контролю i завершується митним оформленням вiдповiдно до вимог законодавства.

     4. Пункт 4 виключено

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 04.12.2019р. N 1040)

     5. Термiни, що використовуються у цiй Типовiй технологiчнiй схемi, мають таке значення:

     вiдправка - товар, прийнятий до перевезення вiд одного вантажовiдправника за однiєю залiзничною накладною на однiй станцiї вiдправлення на адресу одного вантажоодержувача на одну станцiю призначення;

     залiзнична накладна - основний перевiзний документ установленої форми, що подається залiзницi вантажовiдправником разом з товаром i супроводжує товар на всьому шляху перевезення до станцiї призначення. Накладна є обов'язковою двосторонньою письмовою формою угоди про перевезення товару, яка укладається мiж вантажовiдправником i залiзницею на користь третьої сторони - вантажоодержувача, та одночасно є договором на заставу товару для забезпечення гарантiї внесення належної провiзної плати та iнших платежiв за перевезення;

     календарний штемпель станцiї - штемпель з найменуванням (кодом) залiзничної станцiї та датою, вiдбиток якого проставляється працiвниками залiзничної станцiї на перевiзних документах, що пiдтверджує виконання залiзницею операцiй з приймання товару до перевезення, його прибуття на станцiю призначення, вивантаження та оформлення видачi;

     митниця вiдправлення (станцiя вiдправлення) - митний орган (залiзнична станцiя) на територiї України, де починається перемiщення товарiв, що перебувають пiд митним контролем;

     митниця призначення (станцiя призначення) - митний орган (залiзнична станцiя) на територiї України, де закiнчується перемiщення товарiв, що перебувають пiд митним контролем;

     натурний лист - документ, який використовується для номерного облiку вагонiв на залiзничних станцiях у разi передачi вагонiв однiєю залiзницею iншiй i який мiстить данi про склад поїзда (номера вагонiв), його масу, умовну довжину, станцiю вiдправлення та призначення, вiдомостi про засоби iдентифiкацiї;

     прикордонна передавальна станцiя - остання перед кордоном iз сумiжною державою пiд час вивезення товарiв, перша - пiд час їх ввезення дiльнична чи сортувальна залiзнична станцiя, на якiй виконуються операцiї з огляду вагонiв, оформлення перевiзних документiв, а також здiйснюються у разi потреби заходи офiцiйного контролю товарiв, що перемiщуються залiзничним транспортом;

(абзац восьмий пункту 5 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 04.12.2019р. N 1040)

     технологiчна схема роботи станцiї - документ, у якому визначається порядок органiзацiї роботи станцiї, зокрема послiдовнiсть i строки виконання операцiй з огляду залiзничних транспортних засобiв, їх завантаження i розвантаження, оформлення перевiзних документiв.

     Iншi термiни застосовуються у значеннi, наведеному у Митному кодексi України та iнших нормативно-правових актах.

     6. У випадках, передбачених мiжнародними договорами, залiзничний транспортний засiб (завантажений або порожнiй) перемiщується через митний кордон України без декларування.

     7. Митний контроль та митне оформлення вiйськових залiзничних транспортних засобiв, вiйськової технiки, товарiв, що перевозяться пiдприємствами спецзв'язку, здiйснюється в установленому законодавством порядку з урахуванням специфiки перевезення.

     8. Товари, ввезення яких заборонено законодавством, не пропускаються на митну територiю України та в установленому порядку пiдлягають поверненню за кордон, як правило, в день їх ввезення. У разi вiдсутностi технiчних i технологiчних можливостей вивезти такi товари протягом доби залiзниця надає митницi вiдправлення письмове пiдтвердження даного факту.

     9. Порядок взаємодiї посадових осiб митних органiв, якi здiйснюють митнi формальностi з товарами, що перемiщуються залiзничними транспортними засобами, i працiвникiв залiзниць України встановлюється Мiнфiном разом з Мiнiнфраструктури у разi:

     переадресування, аварiї, вiдчеплення вагонiв або дiї обставин, що мають характер непереборної сили, та повернення помилково вiдправлених товарiв;

     здiйснення митного контролю залiзничного рухомого складу (у тому числi порожнього);

     перемiщення багажу (вантажобагажу), що в пасажирських поїздах мiжнародного сполучення, у складi якого є багажнi вагони;

     застосування електронного документообiгу тощо.

     10. Декларування залiзничного рухомого складу (у тому числi порожнього), що використовується для перевезення у мiжнародному сполученнi товарiв, пасажирiв i для технiчного обслуговування дiлянок залiзниць України, що проходять територiєю iнших держав, здiйснюється шляхом подання митному органовi в пунктi пропуску (пунктi контролю) або на прикордоннiй передавальнiй станцiї, або в митному органi за мiсцем розташування власника транспортного засобу iнформацiї про такi залiзничнi транспортнi засоби та мету їх перемiщення (пiд навантаження, повернення, технiчне обслуговування дiлянок залiзниць України тощо), зазначенi у передатнiй вiдомостi, перевiзних документах чи натурному листi.

     Декларування залiзничного рухомого складу, що перемiщується через митний кордон України як товар на пiдставi зовнiшньоекономiчного договору (контракту) купiвлi-продажу, мiни, оренди (у тому числi приписаних до залiзниць iнших держав), лiзингу тощо, здiйснюється у вiдповiдному митному режимi з поданням митної декларацiї, заповненої в установленому порядку.

     11. Митний контроль за перемiщенням через митний кордон України залiзничного рухомого складу (у тому числi порожнього) здiйснюється посадовими особами митних органiв шляхом перевiрки вiдомостей, зазначених у документах, що подаються для здiйснення митних процедур. Для цiлей митного контролю використовується iнформацiя, що мiститься в автоматизованому банку даних Укрзалiзницi. Порядок подання такої iнформацiї встановлюється наказами центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi фiнансiв, та центрального органу виконавчої влади у галузi транспорту.

     12. Митне оформлення товарiв, що перевозяться залiзничними транспортними засобами, здiйснюється в будь-якому митному органi з їх пред'явленням.

     13. Наявнiсть на транспортних документах вiдбитка календарного штемпеля станцiї, що приймає товари до перевезення, свiдчить про зобов'язання залiзницi щодо перевезення цих товарiв та дотримання митних правил, установлених законодавством.

     14. У разi виявлення порушень законодавства на будь-якому етапi здiйснення митного контролю та митного оформлення залiзничних транспортних засобiв i товарiв посадова особа митного органу зобов'язана вжити необхiдних заходiв, передбачених законодавством.

Митний контроль залiзничних транспортних засобiв i товарiв, що ввозяться на митну територiю України

     15. Працiвники прикордонної передавальної станцiї iнформують митний орган про перетинання митного кордону залiзничними транспортними засобами.

     Для здiйснення митного контролю працiвники прикордонної передавальної станцiї подають посадовим особам митного органу документи, визначенi Митним кодексом України.

     16. Посадовi особи митного органу i працiвники прикордонної передавальної станцiї проводять перевiрку кiлькостi та номерiв залiзничних транспортних засобiв, що надходять, цiлiсностi пломб, запiрно-пломбувальних пристроїв, стану збереження товарiв на вiдкритому рухомому складi в порядку i строки, встановленi технологiчною схемою роботи станцiї, погодженою з вiдповiдним митним органом та органом охорони державного кордону.

     17. Посадова особа митного органу реєструє поданi для здiйснення митного контролю документи, перевiряє вiдповiднiсть даних, зазначених у них, даним, що мiстяться в передатнiй вiдомостi, а також комплектнiсть необхiдних товаросупровiдних документiв.

     18. Пункт 18 виключено

(пункт 18 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 03.07.2013р. N 553, виключено згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 04.12.2019р. N 1040)

     19. За результатами митного контролю посадова особа митного органу приймає рiшення про:

     здiйснення митного оформлення товарiв;

     вiдправлення товарiв на митну територiю України у митницю призначення пiд митним контролем;

     повернення товарiв за межi митного кордону України (у тому числi за заявою вантажовласника або вантажоперевiзника);

     неможливiсть пропуску товарiв на митну територiю України.

     20. У разi прийняття рiшення про здiйснення митного оформлення посадова особа митного органу здiйснює митнi формальностi вiдповiдно до вимог Митного кодексу України.

     21. У разi прийняття рiшення про вiдправлення товарiв у митницю призначення пiд митним контролем посадова особа митницi вiдправлення здiйснює митнi формальностi щодо таких товарiв вiдповiдно до вимог Митного кодексу України.

     На всiх перевiзних, товаросупровiдних документах i документах контролю доставки посадова особа митницi вiдправлення проставляє пiдпис i вiдбиток штампа "Пiд митним контролем", крiм випадкiв використання електронного документообiгу.

     22. У разi прийняття рiшення про повернення товарiв за кордон посадова особа митницi вiдправлення вчиняє запис "Пiдлягає поверненню" у передатнiй вiдомостi i накладнiй пiд найменуванням товару, зазначає пiдстави для повернення та оформлює вмотивовану письмову вiдмову вiдповiдно до Митного кодексу України. У разi повернення товарiв з технiчних чи комерцiйних причин, а також у випадках, зазначених у статтi 21 Угоди про мiжнародне вантажне сполучення, до перевiзних документiв додається акт загальної форми.

     23. У разi прийняття рiшення про неможливiсть пропуску товарiв на митну територiю Україну посадова особа митницi вiдправлення вчиняє запис "Пропуск заборонено" у передатнiй вiдомостi i вiдповiдних графах накладних пiд найменуванням товару i оформлює картку вiдмови, у якiй зазначає пiдстави для прийняття такого рiшення; запис завiряється пiдписом i вiдбитком особистої номерної печатки цiєї посадової особи. Такi товари (вантажi) перебувають пiд митним контролем та пiд охороною залiзницi до їх вивезення за межi митної територiї України.

Митний контроль залiзничних транспортних засобiв i товарiв, що вивозяться за межi митної територiї України

     24. Для здiйснення митного оформлення товарiв, що вивозяться за межi митної територiї України, декларант повинен подати митницi вiдправлення митну декларацiю, заповнену вiдповiдно до обраного митного режиму.

     Митне оформлення товарiв проводять посадовi особи митницi вiдправлення.

     Крiм випадкiв застосування електронної митної декларацiї, пiдтвердженням надання права на перемiщення товарiв у митницю призначення є наявнiсть вiдбитка особистої номерної печатки i штампа "Пiд митним контролем" посадової особи митницi вiдправлення у вiдповiдних графах накладних, призначених для перевезення.

     У разi оформлення електронної митної декларацiї вiдповiднi вiдмiтки на накладних, призначених для станцiї вiдправлення, митним органом не проставляються.

     25. Працiвник прикордонної передавальної станцiї iнформує митний орган про прибуття товарiв на станцiю та подає документи для здiйснення митного контролю вiдповiдно до вимог Митного кодексу України.

     26. Пiсля прийняття рiшення про пропуск товарiв через митний кордон України примiрники митної декларацiї у разi подання її на паперовому носiї i передатної вiдомостi залишаються в митницi призначення, а перевiзнi i супровiднi документи повертаються прикордоннiй передавальнiй станцiї для подальшого перевезення.

(пункт 26 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.11.2012р. N 1081)

     27. Залiзничний транспортний засiб з товарами, який не був прийнятий сумiжною державою i повернувся на прикордонну передавальну станцiю, перебуває на колiях станцiї пiд митним контролем та охороною залiзницi на пiдставi перевiзних документiв, згiдно з якими вiн перемiщувався за межi митної територiї України, до з'ясування обставин повернення i прийняття рiшення щодо подальшого перевезення товарiв.

Митний контроль залiзничних транспортних засобiв i товарiв, що перемiщуються територiєю України транзитом

     28. Пропуск через митний кордон України транзитних товарiв та залiзничних транспортних засобiв, що здiйснюють транзитнi перевезення, а також контроль за їх перемiщенням здiйснюються в спрощеному режимi у встановленому законодавством та мiжнародними договорами порядку.

     29. Митне оформлення товарiв i транспортних засобiв комерцiйного призначення, заявлених до митного режиму транзиту, здiйснюється митним органом, у зонi дiяльностi якого починається транзитне перемiщення.

     30. У разi надходження у митницю призначення частини партiї товару, яка оформлена митницею вiдправлення в режимi транзиту по одному документу контролю доставки або накладнiй, допускається випуск за межi митної територiї України частини цiєї партiї за ксерокопiєю документа контролю доставки з поставленням її на контроль до повного випуску всiєї партiї товару з використанням наявної iнформацiї в Єдинiй автоматизованiй iнформацiйнiй системi Держмитслужби.

     31. Змiна митного режиму транзиту на митний режим iмпорту здiйснюється вiдповiдно до Митного кодексу України.

     Така змiна режиму може бути здiйснена тiльки пiд час перебування товарiв на станцiї (вузловiй чи сортувальнiй), розташованiй на шляху транзиту, визначеному митницею вiдправлення.

Митний огляд залiзничних транспортних засобiв i товарiв

     32. Митнi органи мають право проводити митний огляд та переогляд залiзничних транспортних засобiв i товарiв з метою перевiрки законностi перемiщення, вiдповiдностi даних, наведених у перевiзних та товаросупровiдних документах, фактичним.

     Посадова особа митного органу за результатами системи управлiння ризиками у порядку, визначеному Мiнфiном, приймає рiшення про проведення огляду залiзничних транспортних засобiв i товарiв, що перебувають пiд митним контролем, багажу (вантажобагажу) та обсяг його проведення.

     33. У разi виявлення пошкодження або втрати митного забезпечення, накладеного на товари та транспортнi засоби, чи за наявностi iнших видимих ознак можливого несанкцiонованого доступу до товарiв, що перебувають пiд митним контролем, а також за наявностi достатнiх пiдстав вважати, що перемiщення таких залiзничних транспортних засобiв i товарiв через митний кордон України здiйснюється поза митним контролем або з приховуванням вiд митного контролю, у тому числi в разi отримання вiдповiдної iнформацiї вiд правоохоронних органiв, може проводитися переогляд залiзничних транспортних засобiв i товарiв.

     34. Про результати огляду (переогляду) складається акт за формою, встановленою Мiнфiном.

     35. Пiдприємства залiзницi, якi перемiщують через митний кордон товари, на вимогу митного органу здiйснюють завантаження, розвантаження, перевантаження, усунення пошкоджень упаковки, розпакування, упакування та перепакування товарiв, що пiдлягають митному контролю, а також вiдкривають примiщення, мiсткостi та iншi мiсця, де можуть перебувати такi товари.

     36. Перевантаження товарiв з одного виду транспорту на iнший, а також з вагонiв, що стоять на однiй колiї, у вагони, що стоять на iншiй, через склад, рампу чи майданчик здiйснюється пiд контролем митного органу, у зонi дiяльностi якого воно проводиться. Порядок перевантаження i контролю визначається технологiчною схемою роботи станцiї, погодженою з митним органом i органом охорони державного кордону.

Здiйснення митних формальностей у мiжнародному пасажирському залiзничному транспортi

     37. Митний контроль та митне оформлення товарiв (особистих речей), що належать пасажирам, i транспортних засобiв, що перемiщуються через митний кордон України, здiйснюється посадовими особами митних органiв у зонах митного контролю в межах пунктiв пропуску (пунктiв контролю):

     в оглядових залах, на перонах вокзалiв залiзничних станцiй, у вагонах поїздiв мiжнародного пасажирського сполучення;

     у примiщеннях для огляду товарiв, що перемiщуються через митний кордон України у несупроводжуваному багажi та вантажобагажi, - у багажних вiддiленнях залiзничних станцiй;

     в iнших мiсцях уздовж маршруту руху залiзничного транспортного засобу, визначених за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi фiнансiв, центральним органом виконавчої влади у справах охорони державного кордону та центральним органом виконавчої влади у галузi транспорту.

     38. Посадка i висадка пасажирiв, що пройшли митний контроль та митне оформлення, а також завантаження i розвантаження товарiв, вiдправлення пасажирських поїздiв з мiсць стоянки здiйснюються з дозволу митного органу i органу охорони державного кордону.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 21 травня 2012 р. N 451

ТИПОВА ТЕХНОЛОГIЧНА СХЕМА
здiйснення митного контролю повiтряних транспортних засобiв перевiзникiв i товарiв, що перемiщуються ними, у пунктах пропуску через державний кордон

     1. Ця Типова технологiчна схема визначає вiдповiдно до Митного кодексу України, Мiжнародних стандартiв та рекомендованої практики "Спрощення формальностей" (додаток 9 до Конвенцiї про мiжнародну цивiльну авiацiю) послiдовнiсть дiй посадових осiб митних органiв пiд час здiйснення митного контролю повiтряних транспортних засобiв перевiзникiв (далi - повiтрянi судна) i товарiв, що перемiщуються ними через митний кордон України (далi - товари), у пунктах пропуску для повiтряного сполучення через державний кордон (далi - пункти пропуску).

     2. Митний контроль повiтряних суден i товарiв здiйснюється виключно митним органом вiдповiдно до законодавства, вибiрково, у формах та обсязi, що визначенi на пiдставi результатiв системи управлiння ризиками.

     3. Митний контроль повiтряних суден i товарiв здiйснюється виключно в зонах митного контролю i завершується митним оформленням вiдповiдно до вимог законодавства.

     4. Термiни, що використовуються в цiй Типовiй технологiчнiй схемi, мають таке значення:

     генеральна декларацiя - документ, форма якого визначена Мiжнародними стандартами та рекомендованою практикою "Спрощення формальностей" (додаток 9 до Конвенцiї про мiжнародну цивiльну авiацiю), що мiстить вiдомостi про власника повiтряного судна або виконавця рейсу, а також реєстрацiйний номер повiтряного судна або його вiйськовий знак, номер i дату виконання рейсу, назви аеропортiв вiдправлення, промiжних посадок, час прибуття тощо;

     вантажна вiдомiсть (каргоманiфест) - документ, у якому зазначаються номери авiацiйних вантажних накладних, кiлькiсть вантажних мiсць, вага товарiв, що завантажуються на борт, вивантажуються з борту повiтряного судна, що перебуває пiд митним контролем, та iншi вiдомостi, що використовуються пiд час перемiщення товарiв;

     мiжнародний рейс - полiт, виконання якого розпочинається та/або закiнчується за межами України незалежно вiд кiлькостi промiжних посадок на територiї України;

     склад - склад магазину безмитної торгiвлi, склад митного органу, що розмiщенi на територiї пункту пропуску, а також склад тимчасового зберiгання та митний склад, розташованi на територiї аеропорту, у межах якого є пункти пропуску через державний кордон України;

(абзац п'ятий пункту 4 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.11.2012р. N 1081)

     технiчна посадка - посадка повiтряного судна в мiжнародних аеропортах з некомерцiйною метою (без висадки/посадки пасажирiв, завантаження/вивантаження товарiв чи пошти) у зв'язку з метеорологiчними умовами, для дозаправлення повiтряного судна пально-мастильними матерiалами, з метою замiни екiпажу чи з iнших причин.

     Iншi термiни застосовуються у значеннi, наведеному у Митному кодексi України та iнших нормативно-правових актах.

     5. Пункт 5 виключено

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 04.12.2019р. N 1040)

     6. У разi виявлення порушень законодавства на будь-якому етапi здiйснення митного контролю та митного оформлення повiтряних суден i товарiв посадова особа митного органу зобов'язана вжити необхiдних заходiв, передбачених законодавством.

     7. Пункт 7 виключено

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24.10.2018р. N 948)

     8. Митний контроль здiйснюється шляхом перевiрки документiв, необхiдних для такого контролю, митного огляду повiтряного судна i товарiв, а також в iнших формах, передбачених законодавством з питань державної митної справи.

     За вiдсутностi на борту повiтряного судна товарiв за рiшенням посадової особи (старшого змiни) пiдроздiлу митного органу, який здiйснює митний контроль i митне оформлення повiтряного судна, митний контроль повiтряного судна може здiйснюватися документально без присутностi посадових осiб митного органу на борту цього повiтряного судна. Про таке рiшення зазначена посадова особа (старший змiни) повiдомляє представнику мiжнародного аеропорту або перевiзнику та органу охорони державного кордону. Документи на повiтряне судно передаються представником перевiзника для оформлення у пiдроздiл митного органу, який здiйснює митний контроль i митне оформлення повiтряного судна.

Митний контроль повiтряного судна, що виконує мiжнародний рейс

     9. Адмiнiстрацiя мiжнародного аеропорту щодня iнформує митний орган (у строки та за формою, погодженою з митним органом) про план польотiв повiтряних суден на добу та протягом доби - про його поточне виконання.

     10. Час початку митного контролю повiтряного судна, що прибуває на митну територiю України (вибуває з митної територiї України), встановлюється з урахуванням розкладу руху повiтряного судна.

     11. Декларування повiтряного судна, що використовується виключно для перевезення пасажирiв i товарiв через митний кордон України, здiйснюється без подання митної декларацiї на бланку єдиного адмiнiстративного документа. Вiдомостi про таке повiтряне судно зазначаються в генеральнiй декларацiї.

(абзац перший пункту 11 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.11.2012р. N 1081)

     Для здiйснення митного контролю командир повiтряного судна подає документи, передбаченi Митним кодексом України, та зобов'язання про реекспорт (реiмпорт) повiтряного судна за формою, встановленою Мiнфiном.

     Зобов'язання командира повiтряного судна про реекспорт (реiмпорт) повiтряного судна не подається митному органу в разi:

     здiйснення мiжнародних регулярних польотiв на пiдставi мiжнародних договорiв України про повiтряне сполучення;

     перевезення вищих посадових осiб i офiцiйних державних делегацiй;

     перемiщення через державний кордон повiтряних суден з метою забезпечення лiквiдацiї наслiдкiв стихiйного лиха, аварiї, катастрофи, епiдемiї;

     перемiщення через державний кордон повiтряних суден у зв'язку з проведенням Збройними Силами та iншими вiйськовими формуваннями України за її межами або вiйськовими формуваннями iноземних держав на територiї України заходiв у рамках мiжнародних договорiв України, що передбачають вiдповiдний механiзм державного контролю за перемiщенням таких повiтряних суден.

     Контроль за реекспортом (реiмпортом) повiтряного судна здiйснюється митними органами на пiдставi iнформацiї про вилiт повiтряного судна з аеропорту та прилiт його в аеропорт України, яка щодня отримується Держмитслужбою та Адмiнiстрацiєю Держприкордонслужби на безоплатнiй основi вiд Державного пiдприємства обслуговування повiтряного руху України.

(абзац восьмий пункту 11 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16.05.2018р. N 371, iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.02.2022р. N 94)

     Порядок отримання iнформацiї встановлюється Мiнфiном та МВС за погодженням з Мiнiнфраструктури.

(абзац дев'ятий пункту 11 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16.05.2018р. N 371)

     Декларування повiтряного судна, що перемiщується через митний кордон України як товар на пiдставi зовнiшньоекономiчного договору (контракту) купiвлi-продажу, мiни, оренди, лiзингу тощо, здiйснюється у вiдповiдному митному режимi з поданням митної декларацiї, заповненої у встановленому порядку.

     12. Посадова особа митного органу здiйснює оформлення та реєстрацiю поданих документiв у встановленому порядку.

     13. Митний огляд чи переогляд повiтряних суден здiйснюється тiльки в присутностi представника перевiзника.

     14. Вибуття повiтряного судна з митної територiї України дозволяється адмiнiстрацiєю мiжнародного аеропорту тiльки пiсля здiйснення на цьому повiтряному суднi контролю на безпеку та з дозволу митного органу i органу охорони державного кордону.

(пункт 14 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 04.12.2019р. N 1040)

Митний контроль товарiв, що ввозяться на митну територiю України

     15. Вивантаження товарiв з борту повiтряного судна пiсля закiнчення прикордонного контролю здiйснюється уповноваженими представниками аеропорту, перевiзника або власника товарiв на пiдставi авiацiйних вантажних накладних, каргоманiфесту, товаросупровiдних документiв з дозволу митного органу та пiд його контролем.

     16. Уповноваженi представники аеропорту, перевiзника та митного органу заносять до каргоманiфесту вiдомостi про вивантаження товарiв, що надiйшли без документiв, та про пошкодженi мiсця (записи дублюються в авiацiйних вантажних накладних).

     Вiдомостi про кiлькiсть мiсць, прийнятих до перевезення, засвiдчуються пiдписами уповноважених представникiв аеропорту, перевiзника та митного органу.

     17. У разi вивантаження з повiтряного судна товарiв, пошти без розмiщення на складi посадова особа митного органу робить вiдповiднi вiдмiтки в каргоманiфестi.

     18. Товари з накладеним митним забезпеченням, якi надiйшли у спецiалiзованих авiацiйних контейнерах з пристроями для пломбування, перемiщуються на склад iз занесенням до каргоманiфесту даних про їх кiлькiсть та номерiв накладеного забезпечення.

     19. Каргоманiфест, авiацiйнi вантажнi накладнi та товаросупровiднi документи завiряються вiдбитком штампа "Пiд митним контролем" посадовою особою митного органу, яка дала дозвiл на вивантаження товарiв з борту повiтряного судна i перевезення їх на склад.

     На пiдставi зазначених документiв здiйснюється контроль за перемiщенням товарiв з борту повiтряного судна на склад.

     20. Операцiї з перемiщення товарiв з борту повiтряного судна на склад контролюються посадовими особами митного органу документально або безпосередньо.

     21. Перемiщення товарiв на склад здiйснюється транспортними засобами мiжнародного аеропорту або перевiзника спецiально встановленими адмiнiстрацiєю аеропорту транспортними коридорами (маршрутами), погодженими з митним органом.

     22. Пiдставою для вивантаження товарiв з транспортного засобу мiжнародного аеропорту або перевiзника для розмiщення на складi є наявнiсть на каргоманiфестi вiдбитка штампа "Пiд митним контролем", проставленого посадовою особою митного органу, яка контролює розмiщення товарiв на складi.

     23. У разi пошкодження товарiв, їх упаковки або маркування на складi уповноваженi представники аеропорту, перевiзника та/або власника товару складають у присутностi посадової особи митного органу акт про це за формою, встановленою Мiнфiном.

     24. Вивезення товарiв за межi складу дозволяється у разi:

     оформлення товарiв вiдповiдно до заявленого митного режиму;

     вiдправлення товарiв пiд митним контролем до митницi призначення;

     вивезення за межi митної територiї України товарiв, ввезення яких на митну територiю України заборонено, а також у разi вiдмови iнших державних органiв, якi здiйснюють заходи офiцiйного контролю, пропустити товари на митну територiю України;

(абзац четвертий пункту 24 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 04.12.2019р. N 1040)

     в iнших випадках, передбачених законодавством, за письмовим дозволом керiвника митного органу.

     25. Пункт 25 виключено

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 04.12.2019р. N 1040)

     26. Пункт 26 виключено

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.11.2012р. N 1081)

Митний контроль товарiв, що вивозяться за межi митної територiї України

     27. Товари розмiщуються на складi на пiдставi авiацiйної вантажної накладної, товаросупровiдних (товаротранспортних) документiв з дозволу митного органу та пiд його контролем.

     Документи, що є пiдставою для розмiщення товарiв на складi, реєструються в митному органi.

     28. Пiдставою для вивезення товарiв iз складу для подальшого їх завантаження на борт повiтряного судна та вивезення за межi митної територiї України є каргоманiфест, авiацiйнi вантажнi накладнi, товаросупровiднi (товаротранспортнi) документи та документи, що свiдчать про завершення митного оформлення.

     29. У разi коли зауважень щодо вiдповiдностi товарiв даним, зазначеним в авiацiйних вантажних накладних, товаросупровiдних (товаротранспортних) документах i каргоманiфестi, немає, посадова особа митного органу проставляє вiдбиток штампа "Пiд митним контролем" на каргоманiфестi i дає дозвiл на вивезення товарiв iз складу для завантаження на борт повiтряного судна.

     30. Перемiщення товарiв iз складу у спецiальних авiацiйних контейнерах з накладеним митним забезпеченням для завантаження на борт повiтряного судна здiйснюється iз занесенням до каргоманiфесту даних про їх кiлькiсть та номерiв накладеного забезпечення.

     31. Пiсля завантаження зазначених у каргоманiфестi товарiв на транспортний засiб представника аеропорту або перевiзника для вивезення iз складу для завантаження на борт повiтряного судна уповноважений представник аеропорту або перевiзника робить у каргоманiфестi запис про кiлькiсть прийнятих до перевезення мiсць i засвiдчує його своїм пiдписом. Один примiрник каргоманiфесту передається до митного органу, посадова особа якого надала дозвiл на вивезення товарiв iз складу.

     32. Операцiї з перемiщення товарiв iз складу i завантаження на борт повiтряного судна контролюються посадовими особами митного органу шляхом перевiрки документiв та вiдомостей, необхiдних для такого контролю, або з використанням iнших форм контролю, передбачених Митним кодексом України та iншими нормативно-правовими актами з питань митної справи.

     33. Документи, що є пiдставою для пропуску товарiв через митний кордон, реєструються в митному органi та зберiгаються ним у встановленому порядку.

Митний контроль товарiв, що перевозяться пасажирами на борту повiтряного судна

     34. Митний контроль i митне оформлення товарiв, що перевозяться пасажирами на борту повiтряного судна, здiйснюється посадовими особами митного органу в зонi митного контролю.

     Митний контроль товарiв, що перевозяться пасажирами, здiйснюється з використанням двоканальної системи.

     35. Вивантаження товарiв, що перевозяться пасажирами як багаж, доставка їх у зону митного контролю пiсля прибуття повiтряного судна здiйснюються уповноваженими представниками аеропорту або перевiзника пiд контролем митного органу.

     36. Товари, що перевозяться пасажирами, якi прямують транзитом через територiю України, як багаж, перемiщуються уповноваженими представниками аеропорту або перевiзника пiд контролем митного органу i завантажуються на борт повiтряного судна, яке здiйснюватиме їх подальше перевезення. У разi вiдсутностi такого повiтряного судна товари доставляються в зону митного контролю, де перебувають пiд контролем митного органу до прибуття повiтряного судна, яке здiйснюватиме їх подальше перевезення.

     37. Товари, що перевозяться пасажирами як багаж, перемiщуються на борт повiтряного судна пiсля закiнчення їх митного оформлення з дозволу митного органу.

     Посадка пасажирiв на борт повiтряного судна проводиться з дозволу митного органу та органу охорони державного кордону за погодженням з командиром повiтряного судна або уповноваженою особою перевiзника.

Особливостi митного контролю товарiв та повiтряного судна, що здiйснює транзитнi перевезення чи технiчну посадку

     38. Якщо пiд час виконання мiжнародного рейсу повiтряне судно здiйснює внутрiшнi перевезення пасажирiв i товарiв територiєю України, митний контроль товарiв здiйснюється митними органами у першому мiжнародному аеропорту прибуття повiтряного судна на митну територiю України та в останньому мiжнародному аеропорту вiдправлення з митної територiї України.

     Митний орган, який здiйснює митний контроль такого повiтряного судна i товарiв, iнформує про це митнi органи, розташованi в мiсцях наступних посадок повiтряного судна на митнiй територiї України.

     39. Митний контроль товарiв, що перевозяться пасажирами на борту повiтряного судна, яке виконує внутрiшнiй рейс, з подальшим перевантаженням цих товарiв на борт повiтряного судна, що виконує мiжнародний рейс (далi - комбiнованi перевезення), може здiйснюватися митним органом, у зонi дiяльностi якого розташовано мiжнародний аеропорт вiдправлення внутрiшнього рейсу, в порядку, передбаченому у пунктi 7 цiєї Типової технологiчної схеми. Зазначений митний орган iнформує про здiйснення митного контролю i митного оформлення таких товарiв митний орган, у зонi дiяльностi якого здiйснюватиметься перевантаження цих товарiв на борт повiтряного судна, що виконуватиме мiжнародний рейс.

     40. За наявностi на борту повiтряного судна, яке виконує внутрiшнiй рейс з комбiнованими перевезеннями, товарiв, що перевозяться пасажирами мiж аеропортами, розташованими на митнiй територiї України, не з метою подальшого вивезення цих товарiв за межi митної територiї України, митний контроль товарiв, що вивозяться за межi митної територiї України, здiйснюється в митному органi, у зонi дiяльностi якого розташовано останнiй мiжнародний аеропорт вiдправлення з митної територiї України.

     41. Вивантаження або завантаження товарiв iз складу на борт повiтряного судна пiд час транзитних перевезень здiйснюється згiдно з пунктами 16 - 33 цiєї Типової технологiчної схеми.

     42. У разi тривалої стоянки повiтряного судна, що здiйснило посадку пiд час виконання транзитного рейсу чи технiчну посадку, та неможливостi забезпечити постiйний нагляд митного органу за повiтряним судном на нього накладається митне забезпечення. Таке повiтряне судно невiдкладно передається перевiзником за погодженням з митним органом та органом охорони державного кордону пiд охорону уповноваженiй адмiнiстрацiєю аеропорту службi охорони. При цьому складається акт приймання-передачi повiтряного судна з товарами на зберiгання пiд митним контролем у трьох примiрниках. Один примiрник акта надається перевiзнику, другий - уповноваженiй адмiнiстрацiєю аеропорту службi охорони, третiй - митному органу.

     43. У разi коли немає пiдстав вважати, що на борту повiтряного судна, яке здiйснює технiчну посадку, перебувають товари, ввезення в Україну та транзит яких через територiю України заборонено, митний контроль здiйснюється документально без присутностi посадових осiб митного органу на борту цього повiтряного судна.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 21 травня 2012 р. N 451

ПЕРЕЛIК
постанов Кабiнету Мiнiстрiв України, що втратили чиннiсть

     1. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 грудня 2003 р. N 1989 "Питання пропуску через державний кордон осiб, автомобiльних, водних, залiзничних та повiтряних транспортних засобiв перевiзникiв i товарiв, що перемiщуються ними" (Офiцiйний вiсник України, 2003 р., N 52 ст. 2778).

     2. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23 серпня 2005 р. N 810 "Про внесення змiни до пункту 18 Порядку здiйснення митного контролю водних транспортних засобiв перевiзникiв i товарiв, що перемiщуються ними, у пунктах пропуску через державний кордон" (Офiцiйний вiсник України, 2005 р., N 34, ст. 2080).

     3. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 6 червня 2007 р. N 811 "Про внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 грудня 2003 p. N 1989" (Офiцiйний вiсник України, 2007 р., N 43, ст. 1722).

     4. Пункт 2 змiн, що вносяться до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 9 липня 2008 р. N 636 (Офiцiйний вiсник України, 2008 р., N 53, ст. 1768).

     5. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 серпня 2008 р. N 715 "Про доповнення Порядку здiйснення митного контролю автомобiльних транспортних засобiв перевiзникiв i товарiв, що перемiщуються ними, у пунктах пропуску через державний кордон" (Офiцiйний вiсник України, 2008 р., N 63, ст. 2126).

     6. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 5 березня 2009 р. N 279 "Про внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 грудня 2003 р. N 1989" (Офiцiйний вiсник України, 2009 р., N 23, ст. 759).

     7. Пункт 3 змiн, що вносяться до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 9 вересня 2009 р. N 992 (Офiцiйний вiсник України, 2009 р., N 72, ст. 2487).

     8. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 червня 2010 р. N 539 "Про внесення змiн до Порядку здiйснення митного контролю водних транспортних засобiв перевiзникiв i товарiв, що перемiщуються ними, у пунктах пропуску через державний кордон" (Офiцiйний вiсник України, 2010 р., N 50, ст. 1652).

     9. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 2 лютого 2011 р. N 64 "Про внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 грудня 2003 р. N 1989" (Офiцiйний вiсник України, 2011 р., N 8, ст. 377).

     10. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31 серпня 2011 р. N 903 "Про внесення змiн до пункту 5 Порядку здiйснення митного контролю автомобiльних транспортних засобiв перевiзникiв i товарiв, що перемiщуються ними, у пунктах пропуску через державний кордон" (Офiцiйний вiсник України, 2011 р., N 67, ст. 2564).

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.