КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 27 березня 2019 р. N 367


Деякi питання дерегуляцiї господарської дiяльностi

     Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Затвердити такi, що додаються:

     модельний статут товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю;

     Тимчасовий порядок реалiзацiї експериментального проекту з присвоєння адрес об'єктам будiвництва та об'єктам нерухомого майна.

     2. Установити, що:

     у разi подання для державної реєстрацiї створення товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю, що дiє на пiдставi модельного статуту товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю (далi - модельний статут), або переходу товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю на дiяльнiсть на пiдставi модельного статуту документiв в електроннiй формi редакцiя модельного статуту, на пiдставi якого дiє товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю, визначається товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю (його засновниками) шляхом обрання варiантiв "за замовчуванням" або вiдповiдних положень модельного статуту, затвердженого цiєю постановою;

     у разi подання для державної реєстрацiї створення товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю, що дiє на пiдставi модельного статуту, або переходу товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю на дiяльнiсть на пiдставi модельного статуту документiв у паперовiй формi вважається, що обрано варiанти "за замовчуванням";

     портал електронних сервiсiв повинен забезпечувати формування за єдиним алгоритмом цифрового коду модельного статуту, що дає змогу iдентифiкувати автоматичними засобами редакцiю модельного статуту, на пiдставi якого дiє товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю;

     модельний статут, затверджений постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 листопада 2001 р. N 1182 "Про затвердження модельного статуту товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю" (Офiцiйний вiсник України, 2011 р., N 90, ст. 3268), застосовується виключно щодо товариств з обмеженою вiдповiдальнiстю, якi дiють на його пiдставi на момент набрання чинностi цiєю постановою, до моменту їх переходу на дiяльнiсть на пiдставi власного статуту або модельного статуту, затвердженого цiєю постановою;

     товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю, якi на момент набрання чинностi цiєю постановою дiяли на пiдставi модельного статуту, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 листопада 2011 р. N 1182 "Про затвердження модельного статуту товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю", i до 18 червня 2019 р. не перейшли на дiяльнiсть на пiдставi власного статуту або модельного статуту, затвердженого цiєю постановою, з 18 червня 2019 р. вважаються такими, що перейшли на дiяльнiсть на пiдставi модельного статуту, затвердженого цiєю постановою, шляхом обрання варiантiв "за замовчуванням";

     положення, визначенi абзацами другим - п'ятим пункту 51 Правил охорони внутрiшнiх морських вод i територiального моря України вiд забруднення та засмiчення, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 лютого 1996 р. N 269 (ЗП України, 1996 р., N 8, ст. 241; Офiцiйний вiсник України, 2002 р., N 14, ст. 741), не застосовуються до набрання чинностi порядком перевiрки, взяття проб води та проведення їх аналiзу;

     присвоєння адрес об'єктам будiвництва та об'єктам нерухомого майна з 1 липня 2019 р. здiйснюється виключно вiдповiдно до Тимчасового порядку реалiзацiї експериментального проекту з присвоєння адрес об'єктам будiвництва та об'єктам нерухомого майна, затвердженого цiєю постановою.

     3. Внести до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України змiни, що додаються.

     4. Визнати такими, що втратили чиннiсть:

     постанову Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 листопада 2011 р. N 1182 "Про затвердження модельного статуту товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю" (Офiцiйний вiсник України, 2011 р., N 90, ст. 3268);

     постанову Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 7 жовтня 2015 р. N 820 "Про внесення змiни до пункту 5 Модельного статуту товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю" (Офiцiйний вiсник України, 2015 р., N 82, ст. 2724).

     5. Мiнiстерству юстицiї забезпечити:

     1) до 15 травня 2019 р. модернiзацiю порталу електронних сервiсiв у частинi, пов'язанiй з державною реєстрацiєю створення товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю, що дiє на пiдставi модельного статуту, а також переходу товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю на дiяльнiсть на пiдставi модельного статуту, що передбачає:

     взаємодiю iз заявником у форматi "запитання - вiдповiдь" та формування через портал електронних сервiсiв на основi отриманих вiдповiдей усiх документiв, необхiдних для державної реєстрацiї створення товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю, що дiє на пiдставi модельного статуту, а також переходу товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю на дiяльнiсть на пiдставi модельного статуту;

     надання заявнику пiдказок щодо юридичних наслiдкiв вибору тiєї чи iншої вiдповiдi на запитання;

     доступ до редакцiї модельного статуту, на пiдставi якої дiє товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю, та до iнформацiї про вiдповiдний цифровий код модельного статуту, а також оприлюднення зазначеної iнформацiї у формi вiдкритих даних;

     2) до 1 вересня 2019 р. можливiсть вибору заявником iнтерфейсу (англiйською мовою) порталу електронних сервiсiв, який включає переклад на англiйську мову запитань, вiдповiдей, пiдказок та тексту модельного статуту.

     6. Мiнiстерству регiонального розвитку, будiвництва та житлово-комунального господарства:

     1) реалiзувати з 1 липня 2019 р. по 31 грудня 2020 р. експериментальний проект з присвоєння адрес об'єктам будiвництва та об'єктам нерухомого майна (далi - експериментальний проект);

     2) оприлюднити iнформацiю про реалiзацiю експериментального проекту на своєму офiцiйному веб-сайтi;

     3) затвердити до 1 липня 2019 р.:

     порядок визначення реквiзитiв адреси об'єкта будiвництва, об'єкта нерухомого майна;

     перелiк об'єктiв будiвництва та об'єктiв нерухомого майна, яким не присвоюється адреса об'єкта будiвництва, об'єкта нерухомого майна;

     4) затвердити протягом трьох мiсяцiв з дня набрання чинностi цiєю постановою порядок функцiонування електронного кабiнету;

     5) подати не пiзнiше нiж через три мiсяцi пiсля завершення реалiзацiї експериментального проекту Кабiнетовi Мiнiстрiв України звiт про його результати.

     7. Ця постанова набирає чинностi з дня, наступного за днем її опублiкування, крiм абзацу третього пункту 1 цiєї постанови, який набирає чинностi з 1 липня 2019 р., абзацу четвертого пункту 2 цiєї постанови, який набирає чинностi з 15 травня 2019 р., пункту 4 цiєї постанови, який набирає чинностi з 18 червня 2019 р., та пунктiв 1, 8, 9, 10, 13, 14 та 15 змiн, затверджених цiєю постановою, якi набирають чинностi з 1 липня 2019 року.

Прем'єр-мiнiстр України В. ГРОЙСМАН

Iнд. 67

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 27 березня 2019 р. N 367

МОДЕЛЬНИЙ СТАТУТ
товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю

Загальнi положення

     1. Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю (далi - Товариство) утворено вiдповiдно до законодавства України та дiє на пiдставi цього модельного статуту (далi - Статут).

     2. Найменування Товариства визначено в установленому порядку та внесено до Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань (далi - Єдиний державний реєстр).

     3. Скорочене найменування Товариства у разi наявностi визначається в установленому порядку та вноситься до Єдиного державного реєстру.

     4. Метою дiяльностi Товариства є отримання прибутку з подальшим його розподiлом мiж учасниками Товариства.

     5. Предмет дiяльностi Товариства, склад засновникiв (учасникiв), розмiр статутного капiталу, розмiр часток у статутному капiталi кожного з учасникiв, спосiб внесення ними вкладiв (у грошовiй та/або негрошовiй формi) визначаються вiдповiдним рiшенням засновникiв (учасникiв) Товариства.

     6. Товариство є юридичною особою з дня його державної реєстрацiї. Товариство має самостiйний баланс, рахунки в банках, може мати бланки, фiрмовий знак, а також знак для товарiв i послуг та iншi реквiзити.

Статутний капiтал та вклади учасникiв Товариства

     7. Кожен учасник Товариства повинен повнiстю внести свiй вклад протягом:

     7.1) одного мiсяця з дати державної реєстрацiї Товариства;

     7.2) трьох мiсяцiв з дати державної реєстрацiї Товариства;

     7.3) шести мiсяцiв з дати державної реєстрацiї Товариства*;

     7.4) одного року з дати державної реєстрацiї Товариства.

     8. Якщо учасник Товариства прострочив внесення вкладу чи його частини, виконавчий орган Товариства повинен надiслати йому письмове попередження про прострочення. Попередження повинне мiстити iнформацiю про невнесений своєчасно вклад чи його частину та додатковий строк, наданий для погашення заборгованостi. Додатковий строк, наданий для погашення заборгованостi, становить:

     8.1) 10 днiв;

     8.2) 20 днiв;

     8.3) 30 днiв;

     8.4) перiод у межах 30 днiв, установлений виконавчим органом Товариства*.

     9. Учасники Товариства можуть збiльшити статутний капiтал Товариства за рахунок додаткових вкладiв учасникiв та/або третiх осiб за рiшенням загальних зборiв учасникiв.

     10. Кожний учасник Товариства має переважне право внести додатковий вклад у межах суми збiльшення статутного капiталу:

     10.1) пропорцiйно його частцi у статутному капiталi Товариства*;

     10.2) пропорцiйно його частцi у статутному капiталi Товариства, якщо iнше не передбачено рiшенням загальних зборiв учасникiв про залучення додаткових вкладiв.

     11. Третi особи та учасники Товариства можуть внести додатковi вклади в межах рiзницi мiж сумою збiльшення статутного капiталу та сумою внесених учасниками додаткових вкладiв:

     11.1) пiсля реалiзацiї кожним учасником свого переважного права або вiдмови вiд реалiзацiї такого права;

     11.2) пiсля реалiзацiї кожним учасником свого переважного права або вiдмови вiд реалiзацiї такого права лише у разi, коли це передбачено рiшенням загальних зборiв учасникiв про залучення додаткових вкладiв*.

     12. З метою реалiзацiї свого переважного права учасники Товариства можуть вносити додатковi вклади протягом:

     12.1) трьох мiсяцiв з дня прийняття рiшення загальних зборiв учасникiв про залучення додаткових вкладiв;

     12.2) шести мiсяцiв з дня прийняття рiшення загальних зборiв учасникiв про залучення додаткових вкладiв;

     12.3) строку, встановленого рiшенням загальних зборiв учасникiв, але не бiльше нiж протягом одного року з дня прийняття рiшення про залучення додаткових вкладiв*.

     13. Третi особи та учасники Товариства можуть вносити додатковi вклади протягом шести мiсяцiв пiсля закiнчення строку, визначеного у пунктi 12 Статуту, якщо рiшенням загальних зборiв учасникiв про залучення додаткових вкладiв не встановлено менший строк.

     14. У разi коли всi учасники Товариства до прийняття рiшення загальних зборiв учасникiв про залучення додаткових вкладiв вiдмовилися вiд реалiзацiї переважного права на внесення додаткового вкладу до статутного капiталу Товариства, третi особи можуть вносити додатковi вклади протягом шести мiсяцiв з дня прийняття рiшення загальних зборiв учасникiв про залучення додаткових вкладiв, якщо iнший строк не встановлено таким рiшенням.

     15. Учасник Товариства:

     15.1) не має переважного права на придбання частки (частини частки) iншого учасника Товариства, що продається третiй особi;

     15.2) має переважне право на придбання частки (частини частки) iншого учасника Товариства, що продається третiй особi*.

     15.2.1. Якщо кiлька учасникiв Товариства мають намiр скористатися переважним правом, вони придбавають частку (частину частки):

     15.2.1.1) пропорцiйно розмiру належних їм часток у статутному капiталi Товариства*;

     15.2.1.2) пропорцiйно розмiру належних їм часток у статутному капiталi Товариства, якщо iнше не погоджено всiма учасниками Товариства.

     15.2.2. Учасник Товариства, який має намiр продати свою частку (частину частки) третiм особам, зобов'язаний письмово повiдомити про це iншим учасникам Товариства та поiнформувати про цiну та розмiр частки, що вiдчужується, iншi умови такого продажу.

     15.2.3. Учасник Товариства, який отримав вiд iншого учасника повiдомлення про намiр продати частку (частину частки), має право повiдомити про свiй намiр скористатися переважним правом або про вiдмову вiд його реалiзацiї протягом:

     15.2.3.1) 10 днiв з дати отримання повiдомлення;

     15.2.3.2) 20 днiв з дати отримання повiдомлення;

     15.2.3.3) 30 днiв з дати отримання повiдомлення*.

     15.2.4. Якщо жоден з учасникiв Товариства протягом визначеного Статутом строку не повiдомив письмово учаснику, який продає частку (частину частки), про намiр скористатися своїм переважним правом, така частка (частина частки) може бути вiдчужена третiй особi на умовах, про якi були повiдомленi учасники Товариства.

     16. Надання частки (частини частки) в заставу допускається:

     16.1) лише за згодою iнших учасникiв Товариства*;

     16.2) без згоди iнших учасникiв Товариства.

Порядок вступу до Товариства та виходу з нього

     17. Вступ до Товариства здiйснюється шляхом придбання (набуття) третьою особою частки (частини частки) у статутному капiталi Товариства або у порядку спадкування (правонаступництва).

     18. Для виходу з Товариства учасник (його спадкоємець, правонаступник) у встановленому законом порядку подає державному реєстратору юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань заяву про вихiд з Товариства та iншi документи, передбаченi законом. Протягом 10 робочих днiв з дня державної реєстрацiї змiн до вiдомостей Єдиного державного реєстру щодо виходу учасника (його спадкоємця або правонаступника) колишнiй учасник Товариства (його спадкоємець, правонаступник) зобов'язаний звернутися до Товариства iз письмовою заявою про виплату вартостi частки, що мiстить iнформацiю про спосiб виплати (готiвкою або шляхом безготiвкового розрахунку) та реквiзити, необхiднi для її здiйснення.

     19. Учасник Товариства, частка якого у статутному капiталi Товариства становить менше 50 вiдсоткiв, може вийти з Товариства у будь-який час без згоди iнших учасникiв. Учасник Товариства, частка якого у статутному капiталi Товариства становить 50 або бiльше вiдсоткiв, може вийти з Товариства за згодою iнших учасникiв. Рiшення щодо надання згоди на вихiд з Товариства учасника, частка якого у статутному капiталi становить 50 або бiльше вiдсоткiв, або про вiдмову в її наданнi приймається iншими учасниками протягом:

     19.1) одного мiсяця з дня подання учасником заяви про намiр вийти з Товариства*;

     19.2) 15 днiв з дня подання учасником заяви про намiр вийти з Товариства.

     20. Товариство зобов'язане виплатити колишньому учаснику Товариства вартiсть його частки протягом:

     20.1) трьох мiсяцiв з дня, коли Товариство дiзналося чи повинне було дiзнатися про вихiд учасника;

     20.2) одного року з дня, коли Товариство дiзналося чи повинне було дiзнатися про вихiд учасника*;

     20.3) одного мiсяця з дня отримання Товариством вiд колишнього учасника заяви про виплату вартостi частки, що мiстить iнформацiю про спосiб виплати (готiвкою або шляхом безготiвкового розрахунку) та реквiзити, необхiднi для її здiйснення;

     20.4) двох мiсяцiв з дня отримання Товариством вiд колишнього учасника заяви про виплату вартостi частки, що мiстить iнформацiю про спосiб виплати (готiвкою або шляхом безготiвкового розрахунку) та реквiзити, необхiднi для її здiйснення.

Дивiденди

     21. Дивiденди виплачуються за:

     21.1) будь-який перiод, що є кратним кварталу*;

     21.2) календарний рiк;

     21.3) будь-який перiод, визначений рiшенням загальних зборiв учасникiв Товариства.

     22. Виплата дивiдендiв здiйснюється протягом:

     22.1) шести мiсяцiв з дня прийняття рiшення про їх виплату*;

     22.2) двох мiсяцiв з дня прийняття рiшення про їх виплату;

     22.3) одного мiсяця з дня прийняття рiшення про їх виплату.

     23. Товариство не має права приймати рiшення про виплату дивiдендiв або виплачувати дивiденди у випадках:

     23.1) визначених законом*;

     23.2) визначених законом, а також якщо Товариство є боржником у зобов'язаннi, виконання якого прострочено бiльше нiж на мiсяць, а прострочена сума боргу Товариства перевищує 10 мiсячних мiнiмальних заробiтних плат**.

Органи управлiння Товариством, їх компетенцiя, порядок прийняття ними рiшень

     24. Вищим органом Товариства є загальнi збори учасникiв. Кожен учасник Товариства на загальних зборах учасникiв має кiлькiсть голосiв, пропорцiйну розмiру його частки у статутному капiталi Товариства.

     25. Учасники, якi у випадку, визначеному законом, надiслали Товариству вимогу про скликання загальних зборiв учасникiв, мають право самостiйно скликати загальнi збори учасникiв, якщо вони не отримали повiдомлення про скликання загальних зборiв учасникiв протягом:

     25.1) 10 днiв з дня, коли Товариство отримало чи повинне було отримати вимогу про скликання загальних зборiв учасникiв*;

     25.2) 20 днiв з дня, коли Товариство отримало чи повинне було отримати вимогу про скликання загальних зборiв учасникiв;

     25.3) 30 днiв з дня, коли Товариство отримало чи повинне було отримати вимогу про скликання загальних зборiв учасникiв.

     26. Виконавчий орган Товариства зобов'язаний повiдомити учасникам Товариства про проведення загальних зборiв учасникiв не менше нiж за:

     26.1) 15 днiв до запланованої дати їх проведення;

     26.2) 30 днiв до запланованої дати їх проведення*;

     26.3) 45 днiв до запланованої дати їх проведення.

     27. Повiдомлення про загальнi збори учасникiв надсилається:

     27.1) поштовим вiдправленням з описом вкладення*;

     27.2) поштовим вiдправленням з описом вкладення та повiдомленням про вручення;

     27.3) рекомендованим поштовим вiдправленням з повiдомленням про вручення;

     27.4) електронною поштою з накладенням на повiдомлення квалiфiкованого електронного пiдпису iз застосуванням засобiв квалiфiкованого електронного пiдпису, якi мають вбудованi апаратно-програмнi засоби, що забезпечують захист записаних на них даних вiд несанкцiонованого доступу, вiд безпосереднього ознайомлення iз значенням параметрiв особистих ключiв та їх копiювання.

     28. Виконавчий орган Товариства зобов'язаний повiдомити учасникам Товариства про внесення змiн до порядку денного не менше нiж за:

     28.1) п'ять днiв до запланованої дати проведення загальних зборiв учасникiв;

     28.2) 10 днiв до запланованої дати проведення загальних зборiв учасникiв*;

     28.3) 15 днiв до запланованої дати проведення загальних зборiв учасникiв.

     29. Виконавчий орган Товариства забезпечує учаснику Товариства або його представниковi можливiсть ознайомлення з документами та iнформацiєю, необхiдними для розгляду питань порядку денного на загальних зборах учасникiв:

     29.1) за мiсцезнаходженням Товариства у робочий час*;

     29.2) шляхом надiслання електронних (сканованих) копiй документiв та iнформацiї електронною поштою за наданою учасником Товариства адресою;

     29.3) за мiсцезнаходженням Товариства у робочий час або за вибором учасника шляхом надiслання електронних (сканованих) копiй документiв та iнформацiї електронною поштою за наданою учасником Товариства адресою.

     30. Рiшення загальних зборiв учасникiв шляхом опитування:

     30.1) не може бути прийнято;

     30.2) може бути прийнято*.

     30.2.1. Шляхом опитування не можуть прийматися рiшення з питань:

     30.2.1.1) визначених законом*;

     30.2.1.2) визначених законом, а також щодо:

     30.2.1.2.1) переходу Товариства iз Статуту на дiяльнiсть на пiдставi власного статуту;

     30.2.1.2.2) змiни редакцiї Статуту, на пiдставi якої дiє Товариство;

     30.2.1.2.3) надання згоди на вчинення Товариством значного правочину, а також правочину, щодо якого є заiнтересованiсть (якщо Статутом визначено порядок погодження такого правочину).

     30.2.2. Iнiцiатором проведення опитування може бути:

     30.2.2.1) будь-який учасник Товариства;

     30.2.2.2) будь-який учасник або виконавчий орган Товариства*.

     30.2.3. Iнiцiатор опитування надсилає всiм учасникам Товариства вiдповiдний запит з проектом рiшення iз запропонованого питання (питань). Надсилання запиту електронною поштою за наданою учасником Товариства адресою:

     30.2.3.1) не допускається;

     30.2.3.2) допускається за умови накладення на запит квалiфiкованого електронного пiдпису iз застосуванням засобiв квалiфiкованого електронного пiдпису, якi мають вбудованi апаратно-програмнi засоби, що забезпечують захист записаних на них даних вiд несанкцiонованого доступу, вiд безпосереднього ознайомлення iз значенням параметрiв особистих ключiв та їх копiювання*.

     30.2.4. У разi згоди iз запропонованим рiшенням учасник Товариства пiдписує проект рiшення та надсилає його iнiцiатору протягом:

     30.2.4.1) 10 днiв з дня отримання запиту;

     30.2.4.2) 15 днiв з дня отримання запиту*;

     30.2.4.3) 20 днiв з дня отримання запиту.

     30.2.5. Якщо до закiнчення зазначеного строку учасник Товариства не надав вiдповiдi, вважається, що вiн не згоден iз запропонованим рiшенням.

     30.2.6. Використання електронної пошти для надсилання учасником повiдомлення про згоду iз запропонованим рiшенням:

     30.2.6.1) допускається за умови накладення на повiдомлення квалiфiкованого електронного пiдпису iз застосуванням засобiв квалiфiкованого електронного пiдпису, якi мають вбудованi апаратно-програмнi засоби, що забезпечують захист записаних на них даних вiд несанкцiонованого доступу, вiд безпосереднього ознайомлення iз значенням параметрiв особистих ключiв та їх копiювання*;

     30.2.6.2) не допускається.

     30.2.7. Справжнiсть пiдпису учасника Товариства на рiшеннi, прийнятому шляхом опитування:

     30.2.7.1) пiдлягає нотарiальному засвiдченню;

     30.2.7.2) не пiдлягає нотарiальному засвiдченню*.

     30.2.8. Датою рiшення, прийнятого шляхом опитування, вважається:

     30.2.8.1) останнiй день строку, протягом якого учасники повиннi були надiслати свої вiдповiдi iнiцiатору опитування*;

     30.2.8.2) день отримання iнiцiатором опитування вiдповiдей вiд усiх учасникiв Товариства.

     31. До компетенцiї загальних зборiв учасникiв належать питання:

     31.1) визначенi законом;

     31.2) визначенi законом, а також питання щодо*:

     31.2.1) змiни найменування Товариства*;

     31.2.2) змiни мiсцезнаходження Товариства*;

     31.2.3) утворення, реорганiзацiї та лiквiдацiї фiлiй, представництв, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства, затвердження положень про них*;

     31.2.4) призначення та звiльнення керiвникiв фiлiй, представництв, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства, визначення умов оплати їх працi*;

     31.2.5) створення (заснування) Товариством iнших юридичних осiб, а також придбання або вiдчуження Товариством частки у статутному капiталi iнших юридичних осiб, прийняття рiшення про припинення юридичних осiб, в яких Товариство бере участь*;

     31.2.6) голосування Товариством ("за" чи "проти") пiд час прийняття рiшень вищим органом управлiння юридичної особи, в якiй Товариство бере участь;

     31.2.7) погодження умов колективного договору Товариства.

     32. Загальнi збори учасникiв мають право приймати рiшення з будь-яких питань дiяльностi Товариства, у тому числi тих, що вiднесенi до компетенцiї iнших органiв Товариства.

     33. Рiшення загальних зборiв учасникiв приймаються щодо:

     33.1) визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства:

     33.1.1) бiльшiстю голосiв усiх учасникiв Товариства, якi мають право голосу з цього питання*;

     33.1.2) двома третинами голосiв усiх учасникiв Товариства, якi мають право голосу з цього питання;

     33.1.3) трьома чвертями голосiв усiх учасникiв Товариства, якi мають право голосу з цього питання;

     33.1.4) одностайно всiма учасниками Товариства, якi мають право голосу з цього питання;

     33.2) переходу Товариства iз Статуту на дiяльнiсть на пiдставi власного статуту; якщо редакцiя Статуту, на пiдставi якої дiє Товариство, або проект власного статуту мiстить положення, якi вiдповiдно до закону можуть бути внесенi до статуту, змiненi або виключенi з нього одностайним рiшенням загальних зборiв учасникiв, у яких взяли участь всi учасники товариства, - одностайно всiма учасниками Товариства, в iнших випадках:

     33.2.1) бiльшiстю голосiв усiх учасникiв Товариства, якi мають право голосу з цього питання;

     33.2.2) двома третинами голосiв усiх учасникiв Товариства, якi мають право голосу з цього питання;

     33.2.3) трьома чвертями голосiв усiх учасникiв Товариства, якi мають право голосу з цього питання*;

     33.2.4) одностайно всiма учасниками Товариства, якi мають право голосу з цього питання;

     33.3) змiни редакцiї Статуту, на пiдставi якої дiє Товариство, якщо змiна стосується положень, якi вiдповiдно до закону можуть бути внесенi до статуту, змiненi або виключенi з нього одностайним рiшенням загальних зборiв учасникiв, у яких взяли участь усi учасники Товариства, - одностайно всiма учасниками Товариства, в iнших випадках:

     33.3.1) бiльшiстю голосiв усiх учасникiв Товариства, якi мають право голосу з цього питання;

     33.3.2) двома третинами голосiв усiх учасникiв Товариства, якi мають право голосу з цього питання;

     33.3.3) трьома чвертями голосiв усiх учасникiв Товариства, якi мають право голосу з цього питання*;

     33.3.4) одностайно всiма учасниками Товариства, якi мають право голосу з цього питання;

     33.4) змiни розмiру статутного капiталу Товариства:

     33.4.1) бiльшiстю голосiв усiх учасникiв Товариства, якi мають право голосу з цього питання;

     33.4.2) двома третинами голосiв усiх учасникiв Товариства, якi мають право голосу з цього питання;

     33.4.3) трьома чвертями голосiв усiх учасникiв Товариства, якi мають право голосу з цього питання*;

     33.4.4) одностайно всiма учасниками Товариства, якi мають право голосу з цього питання;

     33.5) обрання та припинення повноважень (звiльнення) одноосiбного виконавчого органу Товариства або членiв колегiального виконавчого органу (всiх чи окремо одного або декiлькох з них), встановлення розмiру винагороди членам виконавчого органу Товариства, притягнення посадових осiб Товариства до вiдповiдальностi:

     33.5.1) бiльшiстю голосiв усiх учасникiв Товариства, якi мають право голосу з цього питання*;

     33.5.2) двома третинами голосiв усiх учасникiв Товариства, якi мають право голосу з цього питання;

     33.5.3) трьома чвертями голосiв усiх учасникiв Товариства, якi мають право голосу з цього питання;

     33.5.4) одностайно всiма учасниками Товариства, якi мають право голосу з цього питання;

     33.6) визначення форм контролю та нагляду за дiяльнiстю виконавчого органу Товариства:

     33.6.1) бiльшiстю голосiв усiх учасникiв Товариства, якi мають право голосу з цього питання*;

     33.6.2) двома третинами голосiв усiх учасникiв Товариства, якi мають право голосу з цього питання;

     33.6.3) трьома чвертями голосiв усiх учасникiв Товариства, якi мають право голосу з цього питання;

     33.6.4) одностайно всiма учасниками Товариства, якi мають право голосу з цього питання;

     33.7) затвердження результатiв дiяльностi Товариства за рiк або iнший перiод:

     33.7.1) бiльшiстю голосiв усiх учасникiв Товариства, якi мають право голосу з цього питання*;

     33.7.2) двома третинами голосiв усiх учасникiв Товариства, якi мають право голосу з цього питання;

     33.7.3) трьома чвертями голосiв усiх учасникiв Товариства, якi мають право голосу з цього питання;

     33.7.4) одностайно всiма учасниками Товариства, якi мають право голосу з цього питання;

     33.8) розподiлу чистого прибутку Товариства, прийняття рiшення про виплату дивiдендiв:

     33.8.1) бiльшiстю голосiв усiх учасникiв Товариства, якi мають право голосу з цього питання*;

     33.8.2) двома третинами голосiв усiх учасникiв Товариства, якi мають право голосу з цього питання;

     33.8.3) трьома чвертями голосiв усiх учасникiв Товариства, якi мають право голосу з цього питання;

     33.8.4) одностайно всiма учасниками Товариства, якi мають право голосу з цього питання;

     33.9) видiлу, злиття, подiлу, приєднання, лiквiдацiї та перетворення Товариства, обрання комiсiї з припинення (лiквiдацiйної комiсiї), затвердження порядку припинення Товариства, порядку розподiлу мiж учасниками Товариства у разi його лiквiдацiї майна, що залишилося пiсля задоволення вимог кредиторiв, затвердження лiквiдацiйного балансу Товариства:

     33.9.1) бiльшiстю голосiв усiх учасникiв Товариства, якi мають право голосу з цього питання;

     33.9.2) двома третинами голосiв усiх учасникiв Товариства, якi мають право голосу з цього питання;

     33.9.3) трьома чвертями голосiв усiх учасникiв Товариства, якi мають право голосу з цього питання*;

     33.9.4) одностайно всiма учасниками Товариства, якi мають право голосу з цього питання;

     33.10) надання згоди на вчинення Товариством значного правочину, а також правочину, щодо якого є заiнтересованiсть (якщо Статутом визначено порядок погодження такого правочину):

     33.10.1) бiльшiстю голосiв усiх учасникiв Товариства, якi мають право голосу з цього питання*;

     33.10.2) двома третинами голосiв усiх учасникiв Товариства, якi мають право голосу з цього питання;

     33.10.3) трьома чвертями голосiв усiх учасникiв Товариства, якi мають право голосу з цього питання;

     33.10.4) одностайно всiма учасниками Товариства, якi мають право голосу з цього питання;

     33.11) iнших питань, вiднесених законом або Статутом до компетенцiї загальних зборiв учасникiв, крiм тих, для яких законом прямо визначено кiлькiсть голосiв учасникiв, необхiдну для прийняття рiшення:

     33.11.1) бiльшiстю голосiв усiх учасникiв Товариства, якi мають право голосу з цього питання*;

     33.11.2) двома третинами голосiв усiх учасникiв Товариства, якi мають право голосу з цього питання;

     33.11.3) трьома чвертями голосiв усiх учасникiв Товариства, якi мають право голосу з цього питання.

     34. Рiшення загальних зборiв учасникiв приймаються вiдкритим голосуванням.

     35. До компетенцiї виконавчого органу Товариства належить вирiшення усiх питань дiяльностi Товариства, крiм тих, що вiдповiдно до закону або Статуту належать до компетенцiї загальних зборiв учасникiв.

     36. Виконавчий орган Товариства є:

     36.1) одноосiбним*;

     36.1.1. Одноосiбний виконавчий орган має таку назву:

     36.1.1.1) директор*;

     36.1.1.2) генеральний директор;

     36.1.1.3) голова.

     36.1.2. Одноосiбний виконавчий орган Товариства може дiяти вiд iменi Товариства без довiреностi;

     36.2) колегiальним.

     36.2.1. Колегiальний виконавчий орган має таку назву:

     36.2.1.1) дирекцiя, а його голова - генеральний директор*;

     36.2.1.2) правлiння, а його голова - голова правлiння.

     36.2.2. Кiлькiсть членiв колегiального виконавчого органу з урахуванням його голови становить:

     36.2.2.1) двi особи;

     36.2.2.2) три особи*;

     36.2.2.3) чотири особи.

     36.2.3. Обрання членiв колегiального виконавчого органу та його голови здiйснюється голосуванням:

     36.2.3.1) окремо щодо кожного кандидата*;

     36.2.3.2) окремо щодо кандидата на посаду голови та за список кандидатiв на посади членiв колегiального виконавчого органу;

     36.2.3.3) за список кандидатiв на посади голови та членiв колегiального виконавчого органу.

     36.2.4. Голова колегiального виконавчого органу Товариства може дiяти вiд iменi Товариства без довiреностi.

     36.2.5. Для прийняття рiшень з питань, якi належать до компетенцiї виконавчого органу Товариства, але виходять за межi звичайної щоденної дiяльностi Товариства, голова колегiального виконавчого органу зобов'язаний скликати засiдання виконавчого органу.

     36.2.6. Рiшення колегiального виконавчого органу приймаються бiльшiстю голосiв усiх його членiв. У разi рiвного розподiлу голосiв членiв колегiального виконавчого органу вирiшальним є голос голови.

     37. У разi смертi особи, яка дiяла як одноосiбний виконавчий орган (голова колегiального виконавчого органу) Товариства, виконувачем обов'язкiв до обрання в установленому порядку iншої особи стає заступник одноосiбного виконавчого органу (член колегiального виконавчого органу, який є найстаршим за вiком), якщо така посада вiдсутня або вакантна, - головний бухгалтер Товариства, якщо посада головного бухгалтера Товариства вiдсутня або вакантна, - працiвник Товариства з найвищою заробiтною платою, нарахованою за останнiй повний календарний мiсяць, що передує мiсяцю, в якому вiдповiдна особа померла. Якщо двом або бiльше працiвникам Товариства за вiдповiдний мiсяць нараховано однакову заробiтну плату, виконувачем обов'язкiв стає той з них, який є найстаршим за вiком.

     38. Особа, яка дiє як одноосiбний виконавчий орган або займає посаду члена колегiального виконавчого органу Товариства, зобов'язана дiяти добросовiсно, розумно, в iнтересах Товариства та належним чином виконувати свої обов'язки, визначенi законодавством, Статутом або вiдповiдним договором.

Значнi правочини та правочини, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть

     39. Значними правочинами Товариства є правочини:

     39.1) визначенi законом;

     39.2) визначенi законом, а також тi, предметом яких є*:

     39.2.1) дарування Товариством майна, робiт або послуг*;

     39.2.2) надання Товариством майна у заставу*;

     39.2.3) забезпечення порукою Товариства виконання зобов'язання третьою особою*;

     39.2.4) купiвля-продаж об'єкта нерухомого майна;

     39.2.5) купiвля-продаж транспортного засобу;

     39.2.6) випуск (емiсiя) Товариством або купiвля-продаж цiнних паперiв;

     39.2.7) продаж Товариством знака для товарiв i послуг;

     39.2.8) надання Товариством об'єкта нерухомого майна або транспортного засобу у користування на строк бiльше нiж три роки;

     39.2.9) отримання Товариством кредиту або позики, крiм випадкiв, коли вiдповiдна сума на день укладення правочину не перевищує суму, еквiвалентну 10 мiсячним мiнiмальним заробiтним платам;

     39.2.10) надання Товариством позики, крiм випадкiв, коли позичальником є працiвник Товариства, а вiдповiдна сума на день укладення правочину не перевищує 10 мiсячних мiнiмальних заробiтних плат;

     39.2.11) передача виключних прав на вчинення правочинiв вiд iменi Товариства, чи будь-яких iнших виключних майнових прав Товариства;

     39.2.12) зобов'язання, сума яких на день укладення вiдповiдного правочину перевищує:

     39.2.12.1) 10 мiсячних мiнiмальних заробiтних плат;

     39.2.12.2) 20 мiсячних мiнiмальних заробiтних плат;

     39.2.12.3) 30 мiсячних мiнiмальних заробiтних плат;

     39.2.12.4) 50 мiсячних мiнiмальних заробiтних плат;

     39.2.12.5) 100 мiсячних мiнiмальних заробiтних плат.

     40. Правочин, за яким вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 вiдсоткiв вартостi чистих активiв Товариства станом на кiнець попереднього кварталу:

     40.1) якщо при цьому вiн не вiдповiдає будь-якому iншому визначеному Статутом критерiю значного правочину Товариства, вважається схваленим Товариством одночасно з його переходом на дiяльнiсть на пiдставi Статуту та не потребує прийняття окремого рiшення загальних зборiв учасникiв про надання згоди на його вчинення*;

     40.2) потребує прийняття окремого рiшення загальних зборiв учасникiв щодо надання згоди на його вчинення.

     41. Правочинами, щодо яких є заiнтересованiсть, є правочини:

     41.1) визначенi законом*;

     41.2) визначенi законом, а також правочини, якi укладаються Товариством з будь-ким iз таких осiб (або на їх користь):

     41.2.1) учасником Товариства або його афiлiйованими особами;

     41.2.2) учасником Товариства, який одноосiбно або разом з афiлiйованими особами володiє часткою, що становить не менше 5 вiдсоткiв статутного капiталу Товариства, або його афiлiйованими особами;

     41.2.3) учасником Товариства, який одноосiбно або разом з афiлiйованими особами володiє часткою, що становить не менше 10 вiдсоткiв статутного капiталу Товариства, або його афiлiйованими особами.

     42. Порядок надання згоди на вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть:

     42.1) не визначається Статутом*;

     42.2) визначається Статутом. Особа, яка має намiр укласти з Товариством правочин, що згiдно iз Статутом належить до правочинiв iз заiнтересованiстю, зобов'язана повiдомити Товариству про свою заiнтересованiсть. Якщо умови, запропонованi особою, яка має намiр укласти з Товариством правочин iз заiнтересованiстю, не є явно невигiдними для Товариства, виконавчий орган Товариства протягом 20 днiв з дня отримання вiдповiдного повiдомлення про заiнтересованiсть забезпечує у порядку, визначеному законом та Статутом, прийняття загальними зборами учасникiв рiшення про надання або про вiдмову в наданнi згоди на вчинення правочину, щодо якого є заiнтересованiсть. Виконавчий орган Товариства має право укласти правочин iз заiнтересованiстю лише пiсля прийняття загальними зборами учасникiв рiшення про надання згоди на його вчинення.

Прикiнцевi положення

     43. Товариство веде бухгалтерський облiк результатiв своєї господарської дiяльностi та складає фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до законодавства. Товариство забезпечує своєчасне подання податкової, фiнансової, статистичної та iншої звiтностi в порядку, визначеному законодавством.

     44. Витрати, пов'язанi з проведенням на вимогу учасника (учасникiв) аудиту фiнансової звiтностi Товариства, покладаються на:

     44.1) учасника (учасникiв), на вимогу якого (яких) проводиться такий аудит*;

     44.2) Товариство.

     45. Товариство зобов'язане зберiгати документи, визначенi законом.

     46. Питання дiяльностi Товариства, не врегульованi Статутом, вирiшуються вiдповiдно до законодавства України.

     47. Товариство має право у будь-який час змiнити редакцiю Статуту, на пiдставi якої дiє, обравши iнше альтернативне положення з числа тих, що передбаченi Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     48. У разi прийняття загальними зборами учасникiв рiшення про змiну редакцiї Статуту, на пiдставi якої дiє Товариство, положення нової редакцiї Статуту застосовуються з дня державної реєстрацiї вiдповiдних змiн.

____________
Примiтки.

1. З пiдпунктiв першого порядку (наприклад, 7.1, 7.2, 7.3 i 7.4) дозволяється обирати лише один, крiм пiдпунктiв 33.1 - 33.11, якi зазначаються в обов'язковому порядку.

2. Пiдпункти другого порядку (наприклад, 15.2.1) зазначаються в обов'язковому порядку в разi вибору вiдповiдного пiдпункту першого порядку (наприклад, 15.2), крiм пiдпунктiв 33.1.1 - 33.11.3, щодо яких дiє правило про можливiсть вибору лише одного пiдпункту в межах кожного пiдпункту другого порядку, та пiдпунктiв 30.2.1 - 30.2.7, 39.2.1-39.2.12, з яких дозволяється обрати один, декiлька чи всi пiдпункти.

3. З пiдпунктiв третього порядку (наприклад, 15.2.1.1 i 15.2.1.2) дозволяється обрати лише один.

4. З пiдпунктiв 30.2.1.2.1 - 30.2.1.2.3 дозволяється обрати один, декiлька чи всi пiдпункти.

5. Пiдпункти з позначкою "*" є рекомендованими i обираються (застосовуються) для формування редакцiї Статуту за варiантом "за замовчуванням". При цьому пiдпункти з позначкою "*", якi є у складi iншого пiдпункту без такої позначки, використовуються для формування за каскадним принципом редакцiї вiдповiдної частини Статуту за варiантом "за замовчуванням".

6. Пiдпункт з позначкою "**" не може обиратися (застосовуватися) товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю, у статутному капiталi якого є корпоративнi права держави.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 27 березня 2019 р. N 367

ТИМЧАСОВИЙ ПОРЯДОК
реалiзацiї експериментального проекту з присвоєння адрес об'єктам будiвництва та об'єктам нерухомого майна

Загальнi питання

     1. Цей Порядок визначає процедуру присвоєння та змiни адреси об'єкта будiвництва та об'єкта нерухомого майна.

     2. У цьому Порядку термiн "адреса об'єкта будiвництва, адреса об'єкта нерухомого майна" означає унiкальну структуровану сукупнiсть реквiзитiв, що використовуються для iдентифiкацiї об'єкта та визначення мiсця його розташування на мiсцевостi.

     Iншi термiни вживаються у значеннi, наведеному в Цивiльному кодексi України, Законах України "Про регулювання мiстобудiвної дiяльностi", "Про архiтектурну дiяльнiсть", "Про державну реєстрацiю речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень".

     3. Основними реквiзитами адреси об'єкта будiвництва, об'єкта нерухомого майна є:

     назва держави (Україна);

     назва адмiнiстративно-територiальної одиницi (Автономна Республiка Крим; область; мм. Київ та Севастополь);

     назва району - для населених пунктiв районного пiдпорядкування;

     назва населеного пункту або назва селищної чи сiльської ради;

     назва гiдрографiчного, соцiально-економiчного, природно-заповiдного або iншого подiбного об'єкта (за наявностi);

     назва вулицi (площi, майдану, шосе, проспекту, бульвару, алеї, провулку, узвозу тощо (за наявностi) (далi - вулиця);

     номер об'єкта (групи будiвель i споруд пiдприємства (як єдиного майнового комплексу), будiвлi, споруди);

     номер корпусу - для об'єктiв, якi складаються з декiлькох корпусiв;

     номер окремої частини об'єкта - для квартири, примiщення тощо.

     4. Порядок визначення реквiзитiв адреси об'єкта будiвництва, об'єкта нерухомого майна встановлюється Мiнрегiоном.

     5. Адреса об'єкта будiвництва, об'єкта нерухомого майна не присвоюється тимчасовим спорудам, а також iншим об'єктам будiвництва та об'єктам нерухомого майна, перелiк яких визначається Мiнрегiоном.

     6. За присвоєння адреси об'єкту будiвництва, об'єкту нерухомого майна плата не стягується.

     Рiшення про присвоєння або змiну адреси об'єкта будiвництва, об'єкта нерухомого майна вiдповiдно до цього Порядку приймає уповноважений орган мiстобудування та архiтектури (далi - уповноважений орган з присвоєння адреси).

     Уповноваженим органом з присвоєння адреси може бути:

     виконавчий орган сiльської, селищної, мiської ради - якщо об'єкт розташований у межах територiї, на яку поширюються повноваження сiльської, селищної, мiської ради;

     районнi в м. Києвi державнi адмiнiстрацiї - якщо об'єкт розташований у межах територiї, на яку поширюються повноваження районної у м. Києвi державної адмiнiстрацiї;

     мiсцева державна адмiнiстрацiя - якщо об'єкт розташований у межах територiї, на яку не поширюються повноваження сiльської, селищної, мiської ради або районних у м. Києвi державних адмiнiстрацiй.

     7. Уповноваженому органу з присвоєння адреси забороняється вимагати вiд замовника будiвництва не передбаченi цим Порядком документи для прийняття рiшення про присвоєння та змiну адреси об'єкта будiвництва, об'єкта нерухомого майна.

     Документи та iнформацiю, не передбаченi цим Порядком, якi необхiднi для прийняття рiшення про присвоєння або змiну адреси об'єкта будiвництва, об'єкта нерухомого майна, уповноважений орган з присвоєння адреси отримує вiдповiдно до частини восьмої статтi 9 Закону України "Про адмiнiстративнi послуги".

     8. З дати прийняття в експлуатацiю закiнченого будiвництвом об'єкта присвоєна вiдповiдно до цього Порядку адреса об'єкта будiвництва автоматично вважається адресою об'єкта нерухомого майна та не потребує прийняття додаткових розпорядчих документiв вiдповiдними уповноваженими органами з присвоєння адреси.

     9. Замовник будiвництва протягом п'яти робочих днiв з дня реєстрацiї декларацiї про готовнiсть об'єкта до експлуатацiї або видачi вiдповiдного сертифiката забезпечує направлення в електроннiй формi повiдомлення про прийняття в експлуатацiю об'єкта нерухомого майна вiдповiдному уповноваженому органу з присвоєння адреси.

Порядок присвоєння та змiни адреси об'єкта будiвництва

     10. Адреса об'єкту будiвництва (крiм реквiзиту, визначеного абзацом десятим пункту 3 цього Порядку) присвоюється за вибором замовника будiвництва:

     у порядку, визначеному пунктами 11 - 13 цього Порядку, пiд час надання будiвельного паспорта забудови земельної дiлянки (далi - будiвельний паспорт) або мiстобудiвних умов та обмежень забудови земельної дiлянки (далi - мiстобудiвнi умови та обмеження). У разi коли до заяви про надання мiстобудiвних умов та обмежень забудови земельної дiлянки законодавством вимагається подання викопiювання з топографо-геодезичного плану, то таке викопiювання подається у масштабi М 1:500 iз зазначенням мiсця розташування запланованих об'єктiв будiвництва, а також головного входу до будинку (для будинкiв);

     у порядку, визначеному пунктами 28 - 34 цього Порядку, пiсля отримання права на виконання будiвельних робiт;

     у порядку, визначеному пунктами 28 - 34 цього Порядку, пiсля прийняття об'єкта в експлуатацiю.

     11. Уповноважений орган з присвоєння адреси протягом п'яти робочих днiв з дня отримання вiд замовника будiвництва документiв, визначених частиною третьою статтi 27 або частиною третьою статтi 29 Закону України "Про регулювання мiстобудiвної дiяльностi":

     приймає рiшення про присвоєння адреси об'єкту будiвництва;

     оприлюднює рiшення про присвоєння адреси об'єкту будiвництва на своєму офiцiйному веб-сайтi (за наявностi) або в друкованому засобi масової iнформацiї мiсцевої сфери розповсюдження (за вiдсутностi веб-сайту);

     забезпечує внесення iнформацiї про присвоєння адреси об'єкту будiвництва до реєстру адрес, який ведеться вiдповiдно до Положення про мiстобудiвний кадастр, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25 травня 2011 р. N 559 (Офiцiйний вiсник України, 2011 р., N 41, ст. 1673);

     забезпечує розмiщення скан-копiї рiшення про присвоєння адреси об'єкту будiвництва в реєстрi мiстобудiвних умов та обмежень.

     12. Рiшення про присвоєння адреси об'єкту будiвництва за зверненням замовника будiвництва надається у паперовiй формi.

     13. Присвоєна вiдповiдно до цього роздiлу адреса об'єкта будiвництва вказується в мiстобудiвних умовах та обмеженнях (як мiсце розташування об'єкта) або будiвельному паспортi. У мiстобудiвних умовах та обмеженнях i будiвельному паспортi додатково зазначаються вiдомостi про дату та номер рiшення уповноваженого органу з присвоєння адреси про присвоєння адреси об'єкту будiвництва та найменування такого органу.

     14. Якщо пiсля затвердження проектної документацiї змiнено мiсце (мiсця) розташування запланованих об'єктiв будiвництва, у тому числi головного входу до будинку (для будинкiв), та/або змiнено кiлькiсть запланованих об'єктiв будiвництва, що може вплинути на визначення адреси об'єкта будiвництва, замовник будiвництва звертається до вiдповiдного уповноваженого органу мiстобудування та архiтектури iз заявою про внесення змiн до мiстобудiвних умов та обмежень у частинi змiни мiсця розташування об'єкта, до якої додається викопiювання з топографо-геодезичного плану у масштабi М 1:500 iз зазначенням мiсця розташування запланованих об'єктiв будiвництва, а також головного входу до будинку (для будинкiв).

     15. Уповноважений орган з присвоєння адреси протягом п'яти робочих днiв з дня отримання заяви про внесення змiн до мiстобудiвних умов та обмежень у частинi змiни мiсця розташування об'єкта:

     приймає рiшення про змiну адреси об'єкта будiвництва;

     оприлюднює рiшення про змiну адреси об'єкта будiвництва на своєму офiцiйному веб-сайтi (за наявностi);

     забезпечує внесення змiн до мiстобудiвних умов та обмежень у частинi змiни мiсця розташування об'єкта та внесення цiєї iнформацiї до реєстру мiстобудiвних умов та обмежень;

     забезпечує розмiщення скан-копiї рiшення про змiну адреси об'єкта будiвництва в реєстрi мiстобудiвних умов та обмежень.

     16. Рiшення про змiну адреси за зверненням замовника будiвництва надається у паперовiй формi.

     17. Пiдставами для вiдмови у внесеннi змiн до мiстобудiвних умов та обмежень у частинi змiни мiсця розташування об'єкта є:

     неподання визначених пунктом 14 цього Порядку документiв, необхiдних для прийняття рiшення про внесення змiн до мiстобудiвних умов та обмежень у частинi змiни мiсця розташування об'єкта;

     невiдповiднiсть намiрiв забудови вимогам мiстобудiвної документацiї на мiсцевому рiвнi.

     18. Вiдмова у внесеннi змiн до мiстобудiвних умов та обмежень у частинi змiни мiсця розташування об'єкта здiйснюється шляхом направлення листа з обґрунтуванням пiдстав такої вiдмови вiдповiдним уповноваженим органом мiстобудування та архiтектури у строк, що не перевищує строк, встановлений для її надання.

Порядок змiни адреси об'єкта нерухомого майна

     19. Пiдставами для змiни адреси об'єкта нерухомого майна є:

     змiни в адмiнiстративно-територiальному устрої;

     змiна назви адмiнiстративно-територiальної одиницi, вулицi або назви гiдрографiчного, соцiально-економiчного, природно-заповiдного або iншого подiбного об'єкта;

     об'єднання та подiл вулиць;

     об'єднання, подiл об'єкта нерухомого майна, видiлення частки з об'єкта нерухомого майна;

     упорядкування нумерацiї об'єктiв нерухомого майна.

     20. Уповноважений орган з присвоєння адреси протягом 30 календарних днiв з дня настання обставин, визначених абзацами другим - четвертим та абзацом шостим пункту 19 цього Порядку:

     приймає рiшення про змiну вiдповiдного реквiзиту адреси об'єкта нерухомого майна;

     оприлюднює рiшення про змiну реквiзиту адреси об'єкта нерухомого майна на своєму офiцiйному веб-сайтi (за наявностi) або в друкованому засобi масової iнформацiї мiсцевої сфери розповсюдження (за вiдсутностi веб-сайту);

     забезпечує внесення iнформацiї про змiну реквiзиту адреси об'єкта нерухомого майна до реєстру адрес.

     21. Для змiни адреси об'єкта нерухомого майна у разi об'єднання, подiлу об'єкта нерухомого майна або видiлення частки з об'єкта нерухомого майна (крiм квартири, житлового або нежитлового примiщення тощо), подаються такi документи:

     заява власника (спiввласникiв) об'єкта нерухомого майна про змiну адреси iз зазначенням ранiше присвоєної адреси об'єкта нерухомого майна, вiдомостей про документ, що посвiдчує право власностi на об'єкт нерухомого майна до його об'єднання, подiлу або видiлення частки, iдентифiкацiйного коду юридичної особи в Єдиному державному реєстрi пiдприємств i органiзацiй України (для юридичних осiб);

     документ, що посвiдчує право власностi на об'єкт нерухомого майна до його об'єднання, подiлу або видiлення частки, - якщо право власностi на об'єкт не зареєстровано в Державному реєстрi речових прав на нерухоме майно;

     документ, що засвiдчує прийняття в експлуатацiю закiнченого будiвництвом об'єкта (крiм випадкiв, коли об'єкт нерухомого майна створюється шляхом подiлу, об'єднання або видiлення без проведення будiвельних робiт, що вiдповiдно до законодавства потребують отримання дозволу на їх проведення), - якщо такий документ не внесений до єдиного реєстру документiв, якi дають право на виконання пiдготовчих та будiвельних робiт i засвiдчують прийняття в експлуатацiю закiнчених будiвництвом об'єктiв, вiдомостей про повернення на доопрацювання, вiдмову у видачi, скасування та анулювання зазначених документiв;

     технiчний паспорт на новостворений об'єкт нерухомого майна.

     Копiї документiв, якi подаються для змiни адреси об'єкта нерухомого майна, засвiдчуються власником (спiввласником) (його представником).

     22. Документи для змiни адреси об'єкта нерухомого майна подаються власником (спiввласником) (далi - заявник) об'єкта нерухомого майна (його представником) вiдповiдно до частини першої та абзацу другого частини четвертої статтi 9 Закону України "Про адмiнiстративнi послуги".

     У разi коли документи подаються особисто, заявник пред'являє документ, що посвiдчує його особу вiдповiдно до Закону України "Про Єдиний державний демографiчний реєстр та документи, що пiдтверджують громадянство України, посвiдчують особу чи її спецiальний статус".

     У разi подання документiв особисто представником заявника додатково пред'являється примiрник оригiналу документа, що засвiдчує його повноваження.

     23. Пiдставами для вiдмови у змiнi адреси об'єкта нерухомого майна за заявою власника (спiввласника) об'єкта нерухомого майна (його представника) про змiну адреси є:

     подання неповного пакету документiв, визначених пунктом 21 цього Порядку;

     виявлення недостовiрних вiдомостей у поданих документах, що пiдтверджено документально;

     подання заяви особою, яка не є власником (спiввласником) об'єкта нерухомого майна, щодо якого подано заяву про змiну адреси, або його представником;

     подання заяви до уповноваженого органу з присвоєння адреси, який не має повноважень приймати рiшення про присвоєння адреси на вiдповiднiй територiї.

     Вiдмова у змiнi адреси об'єкта нерухомого майна з пiдстав, не передбачених цим пунктом, не допускається.

     24. Повiдомлення про вiдмову у змiнi адреси об'єкта нерухомого майна з обґрунтуванням пiдстав такої вiдмови надсилається (надається) заявнику та оприлюднюється на офiцiйному веб-сайтi (за наявностi) уповноваженого органу з присвоєння адреси у строк, встановлений для прийняття рiшення про змiну адреси.

     25. Пiсля усунення причин, що були пiдставою для вiдмови у змiнi адреси об'єкта нерухомого майна, заявник може повторно подати документи для змiни адреси.

     26. За вiдсутностi пiдстав для вiдмови у змiнi адреси об'єкта нерухомого майна уповноважений орган з присвоєння адреси протягом п'яти робочих днiв з дня отримання заяви про змiну адреси об'єкта нерухомого майна:

     приймає рiшення про змiну адреси, яке повинно мiстити вiдомостi про попередню адресу;

     оприлюднює рiшення про змiну адреси об'єкта нерухомого майна на своєму офiцiйному веб-сайтi (за наявностi);

     забезпечує внесення iнформацiї про змiну адреси об'єкта нерухомого майна до реєстру адрес;

     видає (надсилає рекомендованим поштовим вiдправленням) заявнику (його представнику) рiшення про змiну адреси об'єкта нерухомого майна в паперовiй формi.

Особливостi присвоєння адреси об'єкту будiвництва та об'єкту нерухомого майна, яким надано будiвельний паспорт або мiстобудiвнi умови та обмеження до набрання чинностi цим Порядком

     27. У разi коли замовнику будiвництва надано будiвельний паспорт або мiстобудiвнi умови та обмеження до набрання чинностi цим Порядком, такий замовник може звернутися до вiдповiдного уповноваженого органу з присвоєння адреси iз заявою (iз зазначенням прiзвища, iменi, по батьковi замовника будiвництва - фiзичної особи або найменування та iдентифiкацiйного коду замовника будiвництва - юридичної особи в Єдиному державному реєстрi пiдприємств i органiзацiй України, кадастрового номера земельної дiлянки, на якiй споруджується (споруджено) об'єкт нерухомого майна) про присвоєння адреси:

     об'єкту будiвництва (до прийняття закiнченого будiвництвом об'єкта в експлуатацiю);

     об'єкту нерухомого майна (пiсля прийняття об'єкта в експлуатацiю).

     28. Iндивiдуальнi (садибнi) житловi будинки, садовi, дачнi будинки, якi будуються (збудованi) на земельнiй дiлянцi, право власностi на яку зареєстровано в Державному реєстрi речових прав на нерухоме майно та яким не присвоєно адресу об'єкта будiвництва пiд час надання будiвельного паспорта або мiстобудiвних умов та обмежень у порядку, визначеному цим Порядком, не потребують прийняття рiшення про присвоєння адреси. Адресою такого об'єкта вважається мiсце розташування земельної дiлянки, на якiй споруджено вiдповiдний будинок згiдно з вiдомостями Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Замовник будiвництва може звернутися до вiдповiдного уповноваженого органу з присвоєння адреси вiдповiдно до порядку, визначеного цим роздiлом, iз заявою про присвоєння адреси:

     об'єкту будiвництва (до прийняття закiнченого будiвництвом об'єкта в експлуатацiю);

     об'єкту нерухомого майна (пiсля прийняття об'єкта в експлуатацiю).

     29. До заяви про присвоєння адреси об'єкту будiвництва або об'єкту нерухомого майна додаються:

     копiя документа, що посвiдчує право власностi або користування земельною дiлянкою, на якiй споруджується (споруджено) об'єкт нерухомого майна, - якщо таке право власностi або користування земельною дiлянкою не зареєстровано в Державному реєстрi речових прав на нерухоме майно;

     викопiювання з топографо-геодезичного плану у масштабi М 1:500 iз зазначенням мiсця розташування запланованих об'єктiв будiвництва, а також головного входу до будинку (для будинкiв);

     копiя документа, що дає право на виконання будiвельних робiт, - у разi присвоєння адреси об'єкту будiвництва та якщо такий документ не внесений до єдиного реєстру документiв, що дають право на виконання пiдготовчих та будiвельних робiт i засвiдчують прийняття в експлуатацiю закiнчених будiвництвом об'єктiв, вiдомостей про повернення на доопрацювання, вiдмову у видачi, скасування та анулювання зазначених документiв;

     копiя документа, що засвiдчує прийняття в експлуатацiю закiнченого будiвництвом об'єкта, - у разi присвоєння адреси об'єкту нерухомого майна та якщо такий документ не внесений до єдиного реєстру документiв, що дають право на виконання пiдготовчих та будiвельних робiт i засвiдчують прийняття в експлуатацiю закiнчених будiвництвом об'єктiв, вiдомостей про повернення на доопрацювання, вiдмову у видачi, скасування та анулювання зазначених документiв.

     Копiї документiв, якi подаються для присвоєння адреси об'єкту будiвництва, об'єкту нерухомого майна, засвiдчуються замовником будiвництва (його представником).

     30. Документи для присвоєння адреси об'єкту будiвництва, об'єкту нерухомого майна подаються замовником будiвництва (його представником) вiдповiдно до частини першої та абзацу другого частини четвертої статтi 9 Закону України "Про адмiнiстративнi послуги".

     У разi коли документи подаються особисто, замовник будiвництва пред'являє документ, що посвiдчує його особу вiдповiдно до Закону України "Про Єдиний державний демографiчний реєстр та документи, що пiдтверджують громадянство України, посвiдчують особу чи її спецiальний статус".

     У разi подання документiв особисто представником замовника будiвництва додатково пред'являється примiрник оригiналу документа, що засвiдчує його повноваження.

     31. Пiдставами для вiдмови у присвоєннi адреси об'єкту будiвництва, об'єкту нерухомого майна є:

     подання неповного пакету документiв, визначених пунктом 29 цього Порядку;

     виявлення неповних або недостовiрних вiдомостей у поданих документах, що пiдтверджено документально;

     подання заяви особою, яка не є замовником будiвництва або уповноваженою ним особою;

     подання заяви до уповноваженого органу з присвоєння адреси, який не має повноважень приймати рiшення про присвоєння адреси на вiдповiднiй територiї.

     Вiдмова у присвоєннi адреси об'єкту будiвництва, об'єкту нерухомого майна з пiдстав, не передбачених цим пунктом, не допускається.

     32. Повiдомлення про вiдмову у присвоєннi адреси об'єкту будiвництва, об'єкту нерухомого майна з обґрунтуванням причин вiдмови надсилається (надається) замовнику будiвництва (його представнику) та оприлюднюється на офiцiйному веб-сайтi (за наявностi) вiдповiдного уповноваженого органу з присвоєння адреси в строк, що не перевищує строк, встановлений для її присвоєння.

     33. Пiсля усунення причин, що були пiдставою для вiдмови у присвоєннi адреси об'єкту будiвництва, об'єкту нерухомого майна, замовник будiвництва (його представник) може повторно подати документи для присвоєння адреси об'єкту будiвництва, об'єкту нерухомого майна.

     34. Уповноважений орган з присвоєння адреси за вiдсутностi пiдстав для вiдмови у присвоєннi адреси об'єкту будiвництва, об'єкту нерухомого майна протягом п'яти робочих днiв з дня отримання заяви про присвоєння адреси об'єкту будiвництва, об'єкту нерухомого майна:

     приймає рiшення про присвоєння адреси об'єкту будiвництва, яке повинно мiстити вiдомостi про документ, що дає право на виконання будiвельних робiт, або рiшення про присвоєння адреси об'єкту нерухомого майна, яке повинно мiстити вiдомостi про документ, що засвiдчує прийняття в експлуатацiю закiнченого будiвництвом об'єкта;

     оприлюднює рiшення про присвоєння адреси об'єкту будiвництва, об'єкту нерухомого майна на своєму офiцiйному веб-сайтi (за наявностi);

     забезпечує внесення iнформацiї про присвоєння адреси об'єкту будiвництва, об'єкту нерухомого майна до реєстру адрес;

     видає (надсилає рекомендованим поштовим вiдправленням) замовнику будiвництва (його представнику) рiшення про присвоєння адреси об'єкту будiвництва або рiшення про присвоєння адреси об'єкту нерухомого майна у паперовiй формi.

Особливостi присвоєння адреси самочинно збудованому об'єкту нерухомого майна, на яке визнано право власностi за рiшенням суду

     35. Присвоєння адреси самочинно збудованому об'єкту нерухомого майна, на яке визнано право власностi за рiшенням суду, здiйснюється згiдно з пунктами 29 - 34 цього Порядку пiсля прийняття об'єкта в експлуатацiю.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 27 березня 2019 р. N 367

ЗМIНИ,
що вносяться до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України

     1. У Порядку накладення штрафiв за правопорушення у сферi мiстобудiвної дiяльностi, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 6 квiтня 1995 р. N 244 (ЗП України, 1995 р., N 7, ст. 164; Офiцiйний вiсник України, 2012 р., N 16, ст. 592; 2013 р., N 81, ст. 3003; 2015 р., N 79, ст. 2644; 2017 р., N 49, ст. 1526):

     1) доповнити Порядок пунктом 11 такого змiсту:

     "11. Термiн "електронний кабiнет" вживається у значеннi, наведеному у Порядку здiйснення державного архiтектурно-будiвельного контролю, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23 травня 2011 р. N 553 (Офiцiйний вiсник України, 2011 р., N 40, ст. 1647).";

     2) у пунктi 3:

     абзац третiй пiсля слiв "з повiдомленням" доповнити словами "або через електронний кабiнет";

     абзац четвертий пiсля слiв "надiслання документiв" доповнити словами "рекомендованим листом з повiдомленням";

     в абзацi п'ятому слова "Єдиному державному реєстрi юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв" замiнити словами "Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань, або через електронний кабiнет";

     в абзацi шостому слова "Єдиному державному реєстрi юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв" замiнити словами "Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань";

     доповнити пункт абзацом такого змiсту:

     "Документи, надiсланi суб'єкту мiстобудування через електронний кабiнет, вважаються належно врученими такому суб'єкту.";

     3) у пiдпунктi 5 пункту 8 слова "Єдиному державному реєстрi юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв" замiнити словами "Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань", а слова "(перебування фiзичної особи - пiдприємця у станi припинення пiдприємницької дiяльностi)" виключити;

     4) пункти 24 i 25 пiсля слiв "надсилається йому поштою" доповнити словами "або через електронний кабiнет";

     5) пункт 28 пiсля слiв "з повiдомленням про таке оскарження" доповнити словами "поштою або через електронний кабiнет";

     6) у пунктi 30:

     абзац другий пiсля слiв "з дня його сплати" доповнити словами " (крiм випадку сплати штрафу через електронний кабiнет)";

     в абзацi четвертому слова "Єдиному державному реєстрi юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв" замiнити словами "Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань";

     7) абзац другий пункту 36 пiсля слiв "про сплату штрафу в повному обсязi" доповнити словами "або вiдповiдних вiдомостей про сплату в електронному кабiнетi".

     2. У Правилах охорони внутрiшнiх морських вод i територiального моря України вiд забруднення та засмiчення, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 лютого 1996 р. N 269 (ЗП України, 1996 р., N 8, ст. 241; Офiцiйний вiсник України, 2002 р., N 14, ст. 741; 2013 р., N 82, ст. 3041; 2015 р., N 59, ст. 1937, N 94, ст. 3205):

     1) абзац четвертий пункту 4 викласти в такiй редакцiї:

     "вод, якi мiстять забруднюючi речовини, зазначенi в додатку 1 до цих Правил, крiм вод пiсля охолодження суднових механiзмiв, стiчних вод, скидання яких здiйснюється згiдно з пунктом 5 цих Правил.";

     2) абзац четвертий пункту 5 виключити;

     3) пункт 51 викласти в такiй редакцiї:

     "51. Скидання iзольованого баласту в територiальному морi, на внутрiшнiх водних шляхах України дозволяється без обмежень та контролю з боку державних органiв за умови, що такий баласт прийнято у Чорному чи Азовському морi до входу в територiальнi води.

     Морськi екологiчнi iнспекцiї Держекоiнспекцiї проводять перевiрки у мiсцях стоку лляльних, стiчних та баластних вод (крiм iзольованого баласту), скидання яких здiйснюється iз суден у внутрiшнi морськi води та територiальне море, на вiдповiднiсть вимогам, зазначеним у додатку 1 до цих Правил, у морському порту виключно у разi виявлення видимих слiдiв нафти чи нафтовмiсних або iнших забруднюючих речовин в районi iмовiрного скидання, що призвело до фактичного погiршення якостi води.

     Факт погiршення якостi води в районi iмовiрного скидання встановлюється шляхом порiвняння показникiв якостi води, вiдiбраної в районi iмовiрного скидання, з фоновими показниками якостi води.

     Вiдбiр проб фонових показникiв якостi води в акваторiї морського порту та забезпечення проведення їх аналiзу здiйснюється адмiнiстрацiєю вiдповiдного морського порту.

     Перевiрка вод здiйснюється з метою встановлення джерела забруднення.

     Порядок перевiрки, взяття проб води та проведення їх аналiзу встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України.";

     4) в абзацi третьому пункту 11 слова "щодо яких не встановлено ГДК" замiнити словами "щодо яких додатком 2 до цих Правил або iншим актом не встановлено ГДК";

     5) пункт 27 виключити;

     6) доповнити Правила додатком 1 такого змiсту:

"Додаток 1
до Правил

ВИМОГИ
щодо скидання забруднюючих речовин у внутрiшнi морськi води та територiальне море України в процесi нормальної експлуатацiї суден

     1. Будь-яке скидання у внутрiшнi морськi води та територiальне море України нафти або нафтовмiсних сумiшей iз суден валовою мiсткiстю 400 регiстрових тонн i бiльше забороняється, крiм випадкiв, коли виконуються одночасно всi такi умови:

     судно перебуває в дорозi;

     нафтовмiсна сумiш оброблена за допомогою обладнання для фiльтрацiї нафти, яке вiдповiдає вимогам Конвенцiї МАРПОЛ 73/78;

     вмiст нафти у нафтовмiснiй сумiшi у мiсцi стоку без її розбавлення не перевищує 15 мл/м3;

     на нафтових танкерах нафтовмiсна сумiш не походить з ллял вiддiлення вантажних насосiв;

     на нафтових танкерах нафтовмiсна сумiш не змiшана iз залишками нафтового вантажу.

     2. На суднах валовою мiсткiстю менше 400 регiстрових тонн нафта та всi нафтовмiснi сумiшi повиннi зберiгатися на борту для подальшого скидання в приймальнi споруди або скидатися в море з урахуванням таких положень:

     судно перебуває в дорозi;

     на суднi експлуатується обладнання схваленої конструкцiї, яке забезпечує вмiст нафти у нафтовмiснiй сумiшi у мiсцi стоку без її розбавлення, який не перевищує 15 мл/м3;

     на нафтових танкерах нафтовмiсна сумiш не походить з ллял вiддiлення вантажних насосiв;

     на нафтових танкерах нафтовмiсна сумiш не змiшана iз залишками нафтового вантажу.

     3. Будь-яке скидання забруднюючих речовин категорiй X, Y та Z у внутрiшнi морськi води та територiальне море України заборонено.";

     7) у додатку до Правил:

     слова "Додаток до Правил" замiнити словами i цифрою "Додаток 2 до Правил";

     назву графи "Значення*" викласти в такiй редакцiї:

     "Значення";

     виноску "*" до додатка 2 виключити.

     3. Пункт 8 Порядку визнання населеного мiсця iсторичним, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 3 липня 2006 р. N 909 (Офiцiйний вiсник України, 2006 р., N 27, ст. 1950; 2009 р., N 20, ст. 629), виключити.

     4. У Порядку ведення Державного реєстру актiв цивiльного стану громадян, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22 серпня 2007 р. N 1064 (Офiцiйний вiсник України, 2007 р., N 65, ст. 2516; 2008 р., N 21, ст. 600; 2016 р., N 91, ст. 2973):

     1) пункт 13 доповнити абзацом такого змiсту:

     "Банку або iншiй фiнансовiй установi, яка має лiцензiю на надання коштiв у позику, зокрема на умовах фiнансового кредиту вiдповiдно до Закону України "Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг", на їх запит надається витяг з Реєстру в порядку та обсязi, встановленому Мiн'юстом, за наявностi письмової згоди фiзичної особи, якої стосуються вiдомостi, зазначенi в актових записах.";

     2) абзац шостий пункту 14 викласти в такiй редакцiї:

     "банку або iншiй фiнансовiй установi, яка має лiцензiю на надання коштiв у позику, зокрема на умовах фiнансового кредиту, за умови пред'явлення вiдповiдного договору або iншого документа, що згiдно iз законодавством пiдтверджує наявнiсть заборгованостi померлої особи, а також документiв, якi пiдтверджують особу та повноваження керiвника чи представника банку або iншої фiнансової установи;";

     3) доповнити Порядок пунктом 141 такого змiсту:

     "141. Витяг з Реєстру про державну реєстрацiю шлюбу, розiрвання шлюбу, змiну прiзвища, iм'я та по батьковi до змiни iменi i пiсля змiни iменi фiзичної особи видається банку або iншiй фiнансовiй установi, яка має лiцензiю на надання коштiв у позику, зокрема на умовах фiнансового кредиту, за умови наявностi письмової згоди фiзичної особи, щодо якої запитується iнформацiя з Реєстру, а також документiв, якi пiдтверджують особу та повноваження керiвника чи представника банку або iншої фiнансової установи.".

     5. У Порядку вiдомчої реєстрацiї та зняття з облiку тракторiв, самохiдних шасi, самохiдних сiльськогосподарських, дорожньо-будiвельних i мелiоративних машин, сiльськогосподарської технiки, iнших механiзмiв, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 8 липня 2009 р. N 694 (Офiцiйний вiсник України, 2009 р., N 51, ст. 1739; 2011 р., N 85, ст. 3102; 2012 р., N 95, ст. 3849; 2019 р., N 9, ст. 317):

     1) пункт 2 доповнити абзацом такого змiсту:

     "Реєстрацiя машин здiйснюється пiсля перевiрки пiдроздiлами територiальних органiв Держпродспоживслужби наявностi обтяжень машин за даними Державного реєстру обтяжень рухомого майна. Реєстрацiя машин, якi перебувають у податковiй заставi, заставi, пiд арештом або є предметом iншого обтяження, проводиться виключно за умови надання письмової згоди всiх виявлених обтяжувачiв.";

     2) пункт 21 викласти в такiй редакцiї:

     "21. Забороняється знiмати з облiку машину, що перебуває у податковiй заставi, заставi, пiд арештом або є предметом iншого обтяження, без письмової згоди всiх виявлених обтяжувачiв.".

     6. В абзацi першому пункту 10 Порядку здiйснення оптової та роздрiбної торгiвлi транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають iдентифiкацiйнi номери, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11 листопада 2009 р. N 1200 (Офiцiйний вiсник України, 2009 р., N 87, ст. 2939; 2017 р., N 94, ст. 2846), слова ", їх складовi частини, виготовленi в Українi та/або ввезенi на митну територiю України, що мають iдентифiкацiйнi номери" виключити.

     7. У Порядку вiдомчої реєстрацiї та ведення облiку великотоннажних та iнших технологiчних транспортних засобiв, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 6 сiчня 2010 р. N 8 (Офiцiйний вiсник України, 2010 р., N 1, ст. 26):

     1) пункт 7 доповнити новим абзацом першим такого змiсту:

     "7. Реєстрацiя, перереєстрацiя, тимчасова реєстрацiя, взяття на облiк та зняття з облiку технологiчного транспортного засобу здiйснюється пiсля перевiрки територiальними органами Держпрацi наявностi обтяжень машини за даними Державного реєстру обтяжень рухомого майна. Реєстрацiя, перереєстрацiя, тимчасова реєстрацiя та взяття на облiк технологiчного транспортного засобу, який перебуває у податковiй заставi, заставi, пiд арештом або є предметом iншого обтяження, здiйснюється виключно за умови надання письмової згоди всiх виявлених обтяжувачiв.".

     У зв'язку з цим абзаци перший i другий вважати вiдповiдно абзацами другим i третiм;

     2) пункт 37 викласти в такiй редакцiї:

     "37. Зняття з облiку технологiчного транспортного засобу, який перебуває у податковiй заставi, пiд арештом, заставi або є предметом iншого обтяження, здiйснюється виключно за умови надання письмової згоди всiх виявлених обтяжувачiв.".

     8. У Порядку прийняття в експлуатацiю закiнчених будiвництвом об'єктiв, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13 квiтня 2011 р. N 461 "Питання прийняття в експлуатацiю закiнчених будiвництвом об'єктiв" (Офiцiйний вiсник України, 2011 р., N 32, ст. 1359; 2015 р., N 78, ст. 2599, N 89, ст. 2969; 2017 р., N 49, ст. 1530; 2018 р., N 37, ст. 1309):

<...>

     9. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13 квiтня 2011 р. N 466 "Деякi питання виконання пiдготовчих i будiвельних робiт" (Офiцiйний вiсник України, 2011 р., N 34, ст. 1404; 2015 р., N 78, ст. 2595, N 89, ст. 2968; 2017 р., N 12, ст. 333, N 49, ст. 1525; 2018 р., N 37, ст. 1309; 2019 р., N 20, ст. 678):

<...>

     10. У Порядку здiйснення державного архiтектурно-будiвельного контролю, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23 травня 2011 р. N 553 (Офiцiйний вiсник України, 2011 р., N 40, ст. 1647; 2012 р., N 16, ст. 592; 2015 р., N 79, ст. 2644; 2017 р., N 49, ст. 1528):

     1) доповнити Порядок пунктом 11 такого змiсту:

     "11. У цьому Порядку термiн "електронний кабiнет" означає iнформацiйно-телекомунiкацiйну систему, що забезпечує електронний документообiг з питань здiйснення заходiв державного архiтектурно-будiвельного контролю та консультування, функцiонування якої забезпечується Держархбудiнспекцiєю вiдповiдно до законодавства з питань захисту iнформацiї у порядку, визначеному Мiнрегiоном. Електронний кабiнет може бути iнтегрований з iншими iнформацiйними системами державних органiв, зокрема з Єдиним державним порталом адмiнiстративних послуг.

     Iншi термiни вживаються у значеннi, наведеному в Законах України "Про основнi засади державного нагляду (контролю) у сферi господарської дiяльностi", "Про регулювання мiстобудiвної дiяльностi" та iнших законодавчих актах.";

     2) у пунктi 12:

     абзац четвертий пiсля слова "контролю" доповнити словами ", зокрема за допомогою електронного кабiнету,";

     абзац п'ятий пiсля слова "контролю" доповнити словами ", зокрема за допомогою електронного кабiнету";

     абзац шостий пiсля слова "зв'язку" доповнити словами ", зокрема електронного кабiнету,";

     пiсля абзацу шостого доповнити пункт новим абзацом такого змiсту:

     "розмiщувати на офiцiйному веб-сайтi органу державного архiтектурно-будiвельного контролю iнформацiю про проведення позапланової перевiрки в день її початку.".

     У зв'язку з цим абзац сьомий вважати абзацом восьмим;

     3) абзац шостий пункту 13 пiсля слова "формi" доповнити словами ", зокрема через електронний кабiнет,";

     4) абзац п'ятий пункту 14 пiсля слова "матерiали" доповнити словами ", зокрема через електронний кабiнет,";

     5) друге речення пункту 22 пiсля слова "повiдомленням" доповнити словами ", чи через електронний кабiнет";

     6) доповнити Порядок пунктом 24 такого змiсту:

     "24. Матерiали перевiрок за результатами державного архiтектурно-будiвельного контролю (акт, припис, протокол, постанова про накладення штрафу) вносяться до електронного кабiнету та пiдписуються вiдповiдною посадовою особою органу державного архiтектурно-будiвельного контролю з використанням квалiфiкованого електронного пiдпису та захищеного носiя особистих ключiв. Матерiали перевiрок вважаються врученими суб'єкту мiстобудування з моменту їх вiдображення в електронному кабiнетi.";

     7) в абзацi дев'ятому графи "Вид порушень" у додатку до Порядку слова "що пiдлягають обов'язковiй сертифiкацiї, але не пройшли її" замiнити словами "на якi поширюється дiя технiчного регламенту та повинна бути складена декларацiя про вiдповiднiсть".

     11. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 9 червня 2011 р. N 738 "Деякi питання сертифiкацiї транспортних засобiв, їх частин та обладнання" (Офiцiйний вiсник України, 2011 р., N 55, ст. 2180; 2016 р., N 18, ст. 718; 2017 р., N 27, ст. 778; 2019 р., N 19, ст. 650):

     1) у вступнiй частинi постанови слова i цифри "з поправками 1995 року" замiнити словами "(далi - Угода)";

     2) у пунктi 1:

     у пiдпунктi 1 слова ", предметiв обладнання та частин, якi можуть бути встановленi на транспортному засобi та/або використанi для його оснащення (далi - обладнання)," та слова ", введення в обiг обладнання" виключити;

     доповнити пункт пiдпунктом 11 такого змiсту:

     "11) надання на ринку предметiв обладнання та частин, якi можуть бути встановленi на транспортному засобi та/або використанi для його оснащення (далi - обладнання), вимоги щодо типу яких встановленi прийнятими до застосування в Українi єдиними технiчними приписами (Правилами Європейської Економiчної Комiсiї Органiзацiї Об'єднаних Нацiй, що є додатками до Угоди), дозволяється за наявностi:

     маркування знаком офiцiйного затвердження типу обладнання, нанесеного вiдповiдно до вимог Угоди; або

     маркування знаком офiцiйного затвердження типу Європейського Союзу, нанесеного вiдповiдно до вимог директив та регламентiв Європейського Союзу, що встановлюють технiчнi приписи для обладнання; або

     iнформацiї про сертифiкат типу обладнання (або сертифiкат типу транспортного засобу, якщо обладнання є iдентичним тому, яке встановлено на такому транспортному засобi), виданий компетентним органом будь-якої Договiрної Сторони Угоди (зокрема України); або

     iнформацiї про сертифiкат Європейського Союзу про затвердження типу обладнання (або сертифiкат типу транспортного засобу, якщо обладнання є iдентичним тому, яке встановлено на такому транспортному засобi), виданий уповноваженим органом держави - члена Європейського Союзу;";

     пiдпункти 2 i 3 викласти в такiй редакцiї:

     "2) сертифiкат типу транспортного засобу або обладнання, конструкцiя яких вiдповiдає вимогам, встановленим у прийнятих до застосування в Українi єдиних технiчних приписах (Правилах Європейської Економiчної Комiсiї Органiзацiї Об'єднаних Нацiй, що є додатками до Угоди), видається визначеними Мiнiстерством iнфраструктури органами iз сертифiкацiї, акредитованими вiдповiдно до законодавства i нотифiкованими Органiзацiєю Об'єднаних Нацiй згiдно з Угодою (далi - уповноваженi органи);

     3) сертифiкат вiдповiдностi видається:

     виробником або його уповноваженим представником - резидентом України (далi - виробник) на кожний транспортний засiб, тип якого вiдповiдає вимогам єдиних технiчних приписiв (Правил Європейської Економiчної Комiсiї Органiзацiї Об'єднаних Нацiй, що є додатками до Угоди), що пiдтверджується сертифiкатом типу транспортного засобу;

     уповноваженими органами або визначеними Мiнiстерством iнфраструктури органами iз сертифiкацiї, акредитованими вiдповiдно до законодавства, на кожний новий транспортний засiб, який вiдповiдає вимогам єдиних технiчних приписiв (Правил Європейської Економiчної Комiсiї Органiзацiї Об'єднаних Нацiй, що є додатками до Угоди), але вiдповiднiсть типу якого не пiдтверджена сертифiкатом типу транспортного засобу, а також на той, що був у користуваннi;";

     у пiдпунктах 4 i 5 слова "або обладнання" виключити.

     12. Абзац сьомий пункту 10 Типової технологiчної схеми пропуску через державний кордон осiб, автомобiльних, водних, залiзничних та повiтряних транспортних засобiв перевiзникiв i товарiв, що перемiщуються ними, затвердженої постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 травня 2012 р. N 451 "Питання пропуску через державний кордон осiб, автомобiльних, водних, залiзничних та повiтряних транспортних засобiв перевiзникiв i товарiв, що перемiщуються ними" (Офiцiйний вiсник України, 2012 р., N 40, ст. 1546; 2015 р., N 59, ст. 1936), виключити.

     13. У Типовому договорi про участь у фондi фiнансування будiвництва, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 березня 2013 р. N 227 (Офiцiйний вiсник України, 2013 р., N 28, ст. 949):

<...>

     14. У Порядку забезпечення доступу нотарiусiв до Державного земельного кадастру, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 червня 2015 р. N 457 "Деякi питання надання нотарiусам доступу до Державного земельного кадастру" (Офiцiйний вiсник України, 2015 р., N 54, ст. 1742):

     1) пункт 2 викласти в такiй редакцiї:

     "2. Надання нотарiусам доступу до Кадастру здiйснюється через веб-сервiси веб-порталу "Публiчна кадастрова карта", який є частиною програмного забезпечення Державного земельного кадастру та розмiщений на веб-сайтi центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi земельних вiдносин, за умови iдентифiкацiї особи з використанням квалiфiкованого електронного пiдпису та захищеного носiя особистих ключiв (далi - публiчний доступ), або за допомогою програмного забезпечення Кадастру шляхом пiдключення до нього з використанням телекомунiкацiйних каналiв зв'язку та квалiфiкованого електронного пiдпису та захищеного носiя особистих ключiв (далi - програмний доступ).";

     2) доповнити Порядок пунктами 21 - 23 такого змiсту:

     "21. Вiдомостi Кадастру, отриманi за допомогою публiчного чи програмного доступу, мають однакову юридичну силу.

     22. Витяг з Кадастру в електроннiй формi надається в режимi реального часу та оформлюється вiдповiдно до Закону України "Про електроннi документи та електронний документообiг".

     23. Послуги iз забезпечення програмного доступу нотарiусiв до Кадастру, (пiдключення, технiчне i технологiчне супроводження такого доступу) надаються адмiнiстратором Кадастру (далi - адмiнiстратор) на платнiй основi згiдно з договором, укладеним мiж приватним нотарiусом та адмiнiстратором.

     Iнформацiйно-консультативнi послуги з питань роботи з програмним забезпеченням Кадастру надаються нотарiусам безоплатно до моменту пiдключення шляхом проведення одноденних курсiв згiдно з договором, укладеним мiж приватним нотарiусом та адмiнiстратором.

     Додатковi iнформацiйно-консультативнi послуги з питань роботи з програмним забезпеченням Кадастру надаються нотарiусам на платнiй основi згiдно з договором, укладеним мiж приватним нотарiусом та адмiнiстратором.

     Зазначенi послуги, зокрема додатковi, надаються на пiдставi вiдповiдних договорiв, що укладаються мiж головним територiальним управлiнням юстицiї, у трудових вiдносинах з яким перебуває державний нотарiус, та адмiнiстратором.";

     3) у другому реченнi пункту 6 слова "припинення доступу нотарiуса" замiнити словами "припинення програмного доступу нотарiуса".

     15. У Порядку державної реєстрацiї речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25 грудня 2015 р. N 1127 "Про державну реєстрацiю речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" (Офiцiйний вiсник України, 2016 р., N 2, ст. 108, N 68, ст. 2301; 2017 р., N 59, ст. 1802):

     1) пункт 41 доповнити абзацом такого змiсту:

     "Документ, що пiдтверджує присвоєння об'єкту нерухомого майна адреси, також не вимагається у разi, коли адреса отримана пiд час реалiзацiї експериментального проекту з присвоєння адрес об'єктам будiвництва та об'єктам нерухомого майна та зазначена в документi, що вiдповiдно до вимог законодавства засвiдчує прийняття в експлуатацiю закiнченого будiвництвом об'єкта. У такому разi державний реєстратор вiдповiдно до зазначених заявником у вiдповiднiй заявi вiдомостей про реєстрацiйний номер документа, що згiдно з вимогами законодавства засвiдчує прийняття в експлуатацiю закiнченого будiвництвом об'єкта, обов'язково перевiряє вiдсутнiсть суперечностей мiж заявленою адресою та вiдомостями, що мiстяться в цьому Реєстрi.";

     2) пункт 54 доповнити абзацом такого змiсту:

     "Документ, що пiдтверджує присвоєння об'єкту нерухомого майна адреси, не вимагається у разi, коли адреса отримана пiд час реалiзацiї експериментального проекту з присвоєння адрес об'єктам будiвництва та об'єктам нерухомого майна та зазначена в документi, що вiдповiдно до вимог законодавства засвiдчує прийняття в експлуатацiю закiнченого будiвництвом об'єкта. У такому разi державний реєстратор вiдповiдно до зазначених заявником у вiдповiднiй заявi вiдомостей про реєстрацiйний номер документа, що згiдно з вимогами законодавства засвiдчує прийняття в експлуатацiю закiнченого будiвництвом об'єкта, обов'язково перевiряє вiдсутнiсть суперечностей мiж заявленою адресою та вiдомостями, що мiстяться в цьому Реєстрi.";

     3) абзац третiй пункту 77 викласти в такiй редакцiї:

     "документ, що пiдтверджує присвоєння об'єкту нерухомого майна адреси (крiм випадкiв державної реєстрацiї права власностi на реконструйований об'єкт нерухомого майна, а також випадкiв, коли адреса отримана пiд час реалiзацiї експериментального проекту з присвоєння адрес об'єктам будiвництва та об'єктам нерухомого майна та зазначена в документi, що вiдповiдно до вимог законодавства засвiдчує прийняття в експлуатацiю закiнченого будiвництвом об'єкта);";

     4) абзац восьмий пункту 78 викласти в такiй редакцiї:

     "документа, що пiдтверджує присвоєння об'єкту нерухомого майна адреси (крiм випадкiв державної реєстрацiї права власностi на реконструйований об'єкт нерухомого майна, а також випадкiв, коли адреса отримана пiд час реалiзацiї експериментального проекту з присвоєння адрес об'єктам будiвництва та об'єктам нерухомого майна та зазначена в документi, що вiдповiдно до вимог законодавства засвiдчує прийняття в експлуатацiю закiнченого будiвництвом об'єкта);";

     5) пункт 79 доповнити абзацом такого змiсту:

     "Документ, що пiдтверджує присвоєння об'єкту нерухомого майна адреси, не вимагається у разi, коли адреса отримана пiд час реалiзацiї експериментального проекту з присвоєння адрес об'єктам будiвництва та об'єктам нерухомого майна та зазначена в документi, що вiдповiдно до вимог законодавства засвiдчує прийняття в експлуатацiю закiнченого будiвництвом об'єкта. У такому разi державний реєстратор вiдповiдно до зазначених заявником у вiдповiднiй заявi вiдомостей про реєстрацiйний номер документа, що згiдно з вимогами законодавства засвiдчує прийняття в експлуатацiю закiнченого будiвництвом об'єкта, обов'язково перевiряє вiдсутнiсть суперечностей мiж заявленою адресою та вiдомостями, що мiстяться в цьому Реєстрi.";

     6) абзац п'ятий пункту 80 викласти в такiй редакцiї:

     "документа, що пiдтверджує присвоєння об'єкту нерухомого майна адреси (крiм випадкiв державної реєстрацiї права власностi на реконструйований об'єкт нерухомого майна, а також випадкiв, коли адреса отримана пiд час реалiзацiї експериментального проекту з присвоєння адрес об'єктам будiвництва та об'єктам нерухомого майна та зазначена в документi, що вiдповiдно до вимог законодавства засвiдчує прийняття в експлуатацiю закiнченого будiвництвом об'єкта);";

     7) у текстi Порядку слова "квалiфiкований електронний цифровий пiдпис" у всiх вiдмiнках замiнити словами "квалiфiкований електронний пiдпис" у вiдповiдному вiдмiнку.".

     16. У пунктi 4 Положення про Державну екологiчну iнспекцiю України, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19 квiтня 2017 р. N 275 (Офiцiйний вiсник України, 2017 р., N 36, ст. 1131; 2019 р., N 6, ст. 193):

     1) у пiдпунктi 2:

     абзац третiй пiдпункту "а" виключити;

     у пiдпунктi "в":

     в абзацi десятому слова ", баластних та лляльних вод" виключити;

     в абзацi п'ятнадцятому слова ", додержання норм екологiчної безпеки" виключити;

     абзаци шiстнадцятий i сiмнадцятий виключити;

     у пiдпунктi "н" слова ", баластними та лляльними водами" виключити;

     2) пiдпункт 11 викласти в такiй редакцiї:

     "11) проводить у пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон перевiрку дотримання вимог законодавства про радiацiйну безпеку у разi виявлення органом (пiдроздiлом) Держприкордонслужби транспортних засобiв, вантажiв та iншого майна з перевищенням допустимого рiвня iонiзуючого випромiнювання та повiдомляє в установленому порядку органу (пiдроздiлу) Держприкордонслужби про результати такої перевiрки;".

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.