КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 14 серпня 2019 р. N 715


Про затвердження Порядку взаємодiї Державної прикордонної служби та Державної екологiчної iнспекцiї в разi виявлення перевищення допустимого рiвня iонiзуючого випромiнювання транспортних засобiв та вантажiв, що перемiщуються через державний кордон України

     Вiдповiдно до абзацу третього частини третьої статтi 6 Закону України "Про прикордонний контроль" Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     Затвердити Порядок взаємодiї Державної прикордонної служби та Державної екологiчної iнспекцiї в разi виявлення перевищення допустимого рiвня iонiзуючого випромiнювання транспортних засобiв та вантажiв, що перемiщуються через державний кордон України (додається).

Прем'єр-мiнiстр України В. ГРОЙСМАН

Iнд. 29

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 14 серпня 2019 р. N 715

ПОРЯДОК
взаємодiї Державної прикордонної служби та Державної екологiчної iнспекцiї в разi виявлення перевищення допустимого рiвня iонiзуючого випромiнювання транспортних засобiв та вантажiв, що перемiщуються через державний кордон України

     1. Цей Порядок визначає механiзм взаємодiї Держприкордонслужби та Держекоiнспекцiї в разi виявлення в пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон та в контрольних пунктах в'їзду на тимчасово окуповану територiю України та виїзду з неї (далi - пункти пропуску) транспортних засобiв та вантажiв iз перевищенням допустимого рiвня iонiзуючого випромiнювання.

     2. У цьому Порядку термiни вживаються в такому значеннi:

     1) перевищення допустимого рiвня iонiзуючого випромiнювання - перевищення показника потужностi еквiвалентної дози гамма-випромiнювання пiдконтрольного об'єкта;

     2) iнше майно - багаж, ручна поклажа та (або) будь-якi предмети, речi, крiм вантажу, що перемiщуються через державний кордон транспортним засобом та (або) особою.

     Iншi термiни, що застосовуються в цьому Порядку, вживаються в значеннi, наведеному в Законi України "Про прикордонний контроль" та iнших актах законодавства.

     3. У разi виявлення в пунктах пропуску транспортних засобiв, вантажiв та iншого майна з перевищенням допустимого рiвня iонiзуючого випромiнювання уповноваженi службовi особи Держприкордонслужби протягом 30 хвилин iнформують найближчий територiальний орган Держекоiнспекцiї.

     Допустимий рiвень iонiзуючого випромiнювання визначається вiдповiдними нормативно-правовими актами.

     Передача iнформацiї, фiксацiя перевищення допустимого рiвня iонiзуючого випромiнювання, уточнення дiй уповноважених службових осiб Держприкордонслужби та державних iнспекторiв України з охорони навколишнього природного середовища здiйснюється вiдповiдно до технологiчних схем пропуску осiб, транспортних засобiв та вантажiв через державний кордон України.

     Документи, якi складаються пiд час взаємодiї Держприкордонслужби та Держекоiнспекцiї, оформлюються у двох примiрниках, один з яких - для пiдроздiлу охорони державного кордону, другий - для територiального органу Держекоiнспекцiї.

     4. Уповноваженi службовi особи Держприкордонслужби сприяють державним iнспекторам України з охорони навколишнього природного середовища в отриманнi необхiдної iнформацiї та документiв вiд митних та iнших контрольних органiв i служб у пунктах пропуску.

     5. Вiдповiдний територiальний орган Держекоiнспекцiї пiсля отримання вiд уповноважених службових осiб Держприкордонслужби повiдомлення про виявлення перевищення допустимого рiвня iонiзуючого випромiнювання забезпечує прибуття державного iнспектора України з охорони навколишнього природного середовища у визначений пункт пропуску в мiнiмально можливий строк з моменту надходження такого повiдомлення з метою проведення перевiрки додержання вимог законодавства про радiацiйну безпеку.

     6. З метою проведення звiряння даних Адмiнiстрацiя Держприкордонслужби та Держекоiнспекцiя здiйснюють щомiсяця до 10 числа обмiн iнформацiйно-аналiтичними даними щодо виявлених випадкiв перевищення допустимого рiвня iонiзуючого випромiнювання в пунктах пропуску.

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.