КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 7 липня 2015 р. N 491


Про внесення змiн до деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 24 жовтня 2018 року N 960

     Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Внести до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України змiни, що додаються.

     2. Мiнiстерству внутрiшнiх справ, Мiнiстерству фiнансiв, Мiнiстерству охорони здоров'я, Мiнiстерству екологiї та природних ресурсiв, Мiнiстерству аграрної полiтики та продовольства привести власнi акти у вiдповiднiсть з цiєю постановою.

     3. Ця постанова набирає чинностi через 45 днiв з дня її опублiкування, крiм абзацiв третього i четвертого пункту 1 змiн, затверджених цiєю постановою, якi набирають чинностi з 1 сiчня 2016 р., та абзацу тридцятого пiдпункту 1 пункту 4 змiн, затверджених цiєю постановою, який набирає чинностi з 1 червня 2016 року.

Прем'єр-мiнiстр України А. ЯЦЕНЮК

Iнд. 21

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 7 липня 2015 р. N 491

ЗМIНИ,
що вносяться до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України

     1. Пункти 14 та 17 Порядку перемiщення товарiв у пунктах пропуску через державний кордон, що розташованi на територiї морських портiв України, пiд час контейнерних перевезень у прямому змiшаному сполученнi, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 2 квiтня 2009 р. N 320 (Офiцiйний вiсник України, 2009 р., N 26, ст. 870; 2012 р., N 17, ст. 618), викласти в такiй редакцiї:

     "14. Огляд товарiв може бути проведено за iнiцiативою декларанта або уповноваженої ним особи за погодженням з митним органом або за iнiцiативою митного органу у випадках, визначених статтею 338 Митного кодексу України.

     Огляд, зважування, сканування товарiв здiйснюється у спецiально обладнаному мiсцi на територiї портового оператора.

     Перемiщення товарiв до мiсць проведення митного огляду, сканування, зважування здiйснюється виключно з використанням технологiчного транспорту портового оператора.

     У разi функцiонування в морському порту iнформацiйної системи портового спiвтовариства заявки на проведення огляду, зважування, сканування в електронному виглядi подаються декларантом або уповноваженою ним особою через зазначену систему.";

     "17. Охорона порту (портового оператора, митного лiцензiйного складу) дає дозвiл на вивезення з територiї порту (термiнала, складу) контейнерiв за умови наявностi в документах вiдповiдних вiдмiток пiдроздiлу митного органу. Iнформацiя про вивезення контейнерiв з територiї порту (термiнала, складу) надається пiдроздiлу охорони державного кордону. У разi функцiонування в морському порту iнформацiйної системи портового спiвтовариства iнформацiя про вивезення контейнерiв з територiї порту (термiнала, складу) надається через таку систему.".

     2. У Положеннi про пункти пропуску через державний кордон та пункти контролю, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18 серпня 2010 р. N 751 (Офiцiйний вiсник України, 2010 р., N 65, ст. 2265; 2012 р., N 45, ст. 1761):

     1) пункт 2 викласти в такiй редакцiї:

     "2. Пункт пропуску через державний кордон - спецiально видiлена територiя на залiзничних i автомобiльних станцiях, у морських i рiчкових портах, в аеропортах (на аеродромах) з комплексом будiвель, споруд i технiчних засобiв, а також спецiально видiлена акваторiя у морських i рiчкових портах, де здiйснюються прикордонний, митний та iншi види контролю i пропуск через державний кордон осiб, транспортних засобiв, вантажiв та iншого майна (далi - пункт пропуску).";

     2) абзац третiй пункту 19 пiсля слiв "межi територiї" доповнити словами "та акваторiї";

     3) пункт 22 викласти в такiй редакцiї:

     "22. Межi територiї та акваторiї пункту пропуску (крiм мiсцевого та для морського сполучення), пункту контролю (крiм для морського сполучення) визначаються та затверджуються наказом керiвника державного органу, пiдприємства, установи чи органiзацiї, на земельнiй дiлянцi якого знаходиться пункт пропуску, пункт контролю, за погодженням з начальником органу охорони державного кордону, у зонi вiдповiдальностi якого знаходиться пункт пропуску, пункт контролю, та начальником вiдповiдного митного органу.

     Межi територiї та акваторiї пункту пропуску, пункту контролю для морського сполучення на територiї та акваторiї морського порту визначаються i затверджуються наказом начальника адмiнiстрацiї морського порту (на територiї морського рибного порту - наказом начальника морського рибного порту, а на територiї морських термiналiв - власниками морських термiналiв) за погодженням з начальником органу охорони державного кордону, у зонi вiдповiдальностi якого перебуває пункт пропуску, пункт контролю, та начальником вiдповiдного митного органу.

     Пункти пропуску через державний кордон, вiдкритi до набрання чинностi Законом України "Про морськi порти України" на територiях знаходження пiдприємств морського транспорту, на якi на день набрання чинностi зазначеним Законом поширюється визначення термiна "морський термiнал", продовжують функцiонувати в межах територiй вiдповiдних морських портiв.

     Межi територiї мiсцевого пункту пропуску визначаються та затверджуються наказом начальника органу охорони державного кордону, у зонi вiдповiдальностi якого знаходиться пункт пропуску, за погодженням з органом мiсцевого самоврядування.".

     3. Пункт 3 втратив чиннiсть

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24.10.2018р. N 960)

     4. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 травня 2012 р. N 451 "Питання пропуску через державний кордон осiб, автомобiльних, водних, залiзничних та повiтряних транспортних засобiв перевiзникiв i товарiв, що перемiщуються ними" (Офiцiйний вiсник України, 2012 р., N 40, ст. 1546, N 91, ст. 3674; 2013 р., N 63, ст. 2297):

     1) у Типовiй технологiчнiй схемi пропуску через державний кордон осiб, автомобiльних, водних, залiзничних та повiтряних транспортних засобiв перевiзникiв i товарiв, що перемiщуються ними, затвердженiй зазначеною постановою:

     у пунктi 2:

     абзац другий виключити;

     абзац третiй викласти в такiй редакцiї:

     "iнформацiйна система портового спiвтовариства - органiзацiйно-технiчна система, що дає можливiсть портовому спiвтовариству за допомогою технiчних i програмних засобiв накопичувати, перевiряти, обробляти, зберiгати, обмiнюватися та передавати в електроннiй формi iнформацiю i документи, необхiднi для здiйснення прикордонного, митного та iнших видiв контролю та оформлення осiб, товарiв, у тому числi вантажу i багажу, i транспортних засобiв, вiдповiдає законодавству про електронний документообiг та враховує принцип "єдиного вiкна" мiжнародної практики, рекомендацiї мiжнародних органiзацiй;";

     доповнити пункт пiсля абзацу четвертого новим абзацом такого змiсту:

     "портове спiвтовариство - державне пiдприємство "Адмiнiстрацiя морських портiв України", державнi органи, уповноваженi здiйснювати вiдповiднi види контролю в пунктах пропуску через державний кордон, правоохороннi органи, залiзничнi станцiї, якi знаходяться на територiї порту, портовi оператори, агентськi органiзацiї (морськi агенти), перевiзники та експедитори, iншi суб'єкти господарювання, що провадять у морських портах та за їх межами дiяльнiсть з транспортування або обробки товарiв, контейнерiв, пасажирiв, багажу i транспортних засобiв, яка спрямована на забезпечення виконання технологiчних процесiв, що здiйснюються на територiї зазначених об'єктiв, будь-яких взаємопов'язаних процесiв обмiну iнформацiєю i документами щодо пропуску через державний кордон осiб, автомобiльних, водних, залiзничних транспортних засобiв перевiзникiв i товарiв, у тому числi вантажiв, багажу, що перемiщуються ними через державний кордон.".

     У зв'язку з цим абзаци п'ятий - сьомий вважати вiдповiдно абзацами шостим - восьмим;

     у пунктi 7:

     абзац шостий викласти в такiй редакцiї:

     "перший етап - здiйснення радiологiчного контролю посадовою особою вiдповiдного контролюючого органу. Посадова особа митного органу передає посадовiй особi вiдповiдного контролюючого органу поданi перевiзником або експедитором чи уповноваженою особою товаросупровiднi (товаротранспортнi) документи. Пiсля здiйснення радiологiчного контролю посадова особа вiдповiдного контролюючого органу проставляє вiдповiднi вiдмiтки на товаросупровiдних (товаротранспортних) документах, якi повертаються посадовiй особi митного органу. Якщо пункти пропуску для морського сполучення обладнанi стацiонарними приладами дозиметричного контролю, якi не належать Держекоiнспекцiї, але вiдповiдають вимогам законодавства про метрологiю та метрологiчну дiяльнiсть, Держекоiнспекцiя укладає угоди про спiвробiтництво з власниками такого обладнання, використовує пiд час здiйснення контролю результати вимiрювань та приймає рiшення про можливiсть пропуску товарiв. У такому разi результати здiйснення контролю стацiонарних приладiв дозиметричного контролю повиннi бути переданi на пости екологiчного контролю. У разi функцiонування у морському порту iнформацiйної системи портового спiвтовариства результати вимiрювань вносяться до такої системи. Якщо стацiонарнi прилади дозиметричного контролю в пунктах пропуску для морського сполучення не фiксують перевищення природного фону випромiнювання та результати вимiрювань внесенi в iнформацiйну систему портового спiвтовариства, радiологiчний контроль вважається здiйсненим та не потребує проставлення вiдмiток про проведення радiологiчного контролю на товаросупровiдних (товаротранспортних) документах.";

     абзаци восьмий i дев'ятий замiнити абзацами такого змiсту:

     "Державне пiдприємство "Адмiнiстрацiя морських портiв України" з метою впровадження, забезпечення функцiонування та розвитку iнформацiйної системи портового спiвтовариства:

     визначає:

     - структуру та формат обмiну даними в iнформацiйнiй системi портового спiвтовариства;

     - форми електронних документiв;

     - технiчнi та технологiчнi умови створення, впровадження i функцiонування iнформацiйної системи портового спiвтовариства;

     - порядок i умови пiдключення та використання iнформацiйної системи портового спiвтовариства;

     розробляє:

     - плани заходiв щодо створення, впровадження та розвитку iнформацiйної системи портового спiвтовариства;

     - плани заходiв щодо застосування документiв в електроннiй формi замiсть документiв на паперi;

     - технологiчнi схеми обробки i оформлення осiб, транспортних засобiв, товарiв, у тому числi вантажiв та багажу, пасажирiв у морських портах з використанням iнформацiйної системи портового спiвтовариства.

     Зазначенi документи затверджуються державним пiдприємством "Адмiнiстрацiя морських портiв України". У разi коли документи (або змiни до них), зазначенi в абзацах десятому, шiстнадцятому i сiмнадцятому цього пункту, стосуються виконання функцiй державними органами, уповноваженими здiйснювати вiдповiднi види контролю в пунктах пропуску через державний кордон, вони затверджуються за погодженням з вiдповiдними органами.

     Документи, зазначенi в абзацах дев'ятому - сiмнадцятому цього пункту, є обов'язковими для виконання портовим спiвтовариством.

     У разi функцiонування в морському порту iнформацiйної системи портового спiвтовариства пiд час здiйснення вiдповiдного виду контролю державними органами за умови вiдсутностi заперечень з боку державних органiв, уповноважених здiйснювати вiдповiднi види контролю в пунктах пропуску через державний кордон, пiсля закiнчення часу, визначеного технологiчною схемою обробки i оформлення осiб, транспортних засобiв, товарiв, у тому числi вантажiв та багажу, пасажирiв у морських портах з використанням iнформацiйної системи портового спiвтовариства, в iнформацiйну систему портового спiвтовариства автоматично вноситься позитивне рiшення про результати здiйснення контролю.

     Iнформацiйна системи портового спiвтовариства пiсля впровадження в морському порту використовується портовим спiвтовариством пiд час виконання операцiй з товарами i транспортними засобами. Iнформацiйна система портового спiвтовариства використовується на пiдставi угод про iнформацiйне спiвробiтництво, укладених державним пiдприємством "Адмiнiстрацiя морських портiв України" з кожним iз таких державних органiв i суб'єктiв господарювання.".

     У зв'язку з цим абзац десятий вважати абзацом двадцять другим;

     пункт 10 викласти в такiй редакцiї:

     "10. У пунктах пропуску для морського, рiчкового та поромного сполучення посадовою особою iнспекцiї державного портового нагляду здiйснюється контроль суден з метою забезпечення безпеки мореплавства.

     Для забезпечення безпеки мореплавства портовий оператор проводить перевiрку маси брутто контейнерiв, що плануються для завантаження на судно. Результати проведення обов'язкової перевiрки маси брутто подаються портовим оператором морському агентовi. Перевiрка маси брутто контейнерiв проводиться за товаросупровiдними (товаротранспортними) документами, а в разi вiдсутностi документiв, що пiдтверджують масу брутто контейнера, проводиться його зважування за рахунок представника вантажовласника.

     У разi функцiонування в морському порту iнформацiйної системи портового спiвтовариства вiдомостi щодо результатiв проведення перевiрки маси брутто контейнерiв передаються вiд портового оператора морському агентовi з використанням такої системи.

     Капiтан судна (представник судновласника, морський агент, оператор морського термiнала, який обслуговує яхти) заздалегiдь, щонайменше за чотири години до приходу або вiдходу судна, звертається з використанням наявних засобiв комунiкацiї до адмiнiстрацiї порту, пiдроздiлу охорони державного кордону, митного органу та iнших контролюючих органiв та надає документи, передбаченi Конвенцiєю про полегшення мiжнародного морського судноплавства 1965 року, для здiйснення прикордонного, митного, санiтарного, ветеринарного, фiтосанiтарного контролю. Контроль, як правило, здiйснюється документально у примiщеннях контролюючих органiв до прибуття (вибуття) судна до (iз) порту.

     У разi необхiдностi здiйснення контролю безпосередньо на суднi такий контроль здiйснюється посадовими особами контролюючих органiв, якими iнiцiйовано проведення контролю на суднi, без затримки вантажних операцiй.

     У такому разi спiвробiтник контролюючого органу у генеральнiй (загальнiй) декларацiї зазначає пiдставу для здiйснення контролю. У разi функцiонування в морському порту iнформацiйної системи портового спiвтовариства пiдстава зазначається у такiй системi.

     Екологiчний контроль судна здiйснюється виключно у разi, коли iз судна викидаються видимi плавучi частки або виникають видимi слiди нафти чи нафтовмiсних або iнших забруднюючих речовин у районi їх скидання, що призводить до фактичного погiршення якостi води.

     Пiсля впровадження в морському порту iнформацiйної системи портового спiвтовариства обмiн iнформацiєю i документами в електроннiй формi, необхiдними для прийняття рiшення про необхiднiсть здiйснення контролю безпосередньо на суднi, мiж адмiнiстрацiєю порту, державними органами, уповноваженими здiйснювати вiдповiднi види контролю в пунктах пропуску через державний кордон, та суб'єктами господарювання, що провадять свою дiяльнiсть у морському порту, здiйснюється з використанням такої системи.

     Iнформацiя про рiшення, прийнятi державними органами, уповноваженими здiйснювати вiдповiднi види контролю в пунктах пропуску через державний кордон, щодо необхiдностi проведення контролю безпосередньо на суднi, передається агентськiй органiзацiї (морському агентовi).

     Прикордонний, митний та iншi види контролю суден закордонного плавання, розклад або графiк руху яких передбачає послiдовний захiд у межах територiального моря i внутрiшнiх вод України в декiлька українських портiв за мiсцем розташування одного митного органу, здiйснюються тiльки пiд час прибуття зазначених суден iз-за кордону в перший порт України, а пiд час вибуття - тiльки в останньому порту України.";

     в абзацi другому пункту 11 слово "комiсiєю" виключити;

     абзац другий пункту 13 викласти в такiй редакцiї:

     "Граничний строк перебування товарiв, транспортних засобiв, у тому числi яхт, не оформлених у режим тимчасового ввезення, у пунктах пропуску не може перевищувати 30 днiв, а для автомобiльного транспорту - п'ять днiв з моменту прибуття у пункт пропуску для здiйснення митних процедур.";

     пункт 15 викласти в такiй редакцiї:

     "15. Пропуск осiб, транспортних засобiв i товарiв через державний кордон здiйснюється уповноваженою службовою особою пiдроздiлу охорони державного кордону за наявностi вiдмiток про перетинання державного кордону та вiдмiток посадових осiб митного органу, iнших контролюючих органiв (у разi проведення державного контролю посадовими особами зазначених органiв) про позитивнi результати передбачених законодавством видiв контролю. У морських портах пiдроздiл охорони морського порту дає дозвiл на вивезення вантажiв з територiї за наявностi дозвiльних вiдмiток митного органу.

     Iнформацiя про вивезення вантажiв з територiї морського порту надається пiдроздiлу охорони державного кордону, а у разi наявностi iнформацiйної системи портового спiвтовариства - через таку систему.";

     2) у Типовiй технологiчнiй схемi здiйснення митного контролю водних транспортних засобiв перевiзникiв i товарiв, що перемiщуються ними, у пунктах пропуску через державний кордон, затвердженiй зазначеною постановою:

     абзац третiй пункту 3 виключити;

     пункт 11 викласти в такiй редакцiї:

     "11. Митний контроль суден закордонного плавання здiйснюється, як правило, документально у примiщеннях митних органiв.";

     в абзацi першому пункту 14 слова "та утворення комiсiї" виключити;

     пункти 15 i 16 викласти в такiй редакцiї:

     "15. У разi необхiдностi проведення санiтарно-епiдемiологiчного контролю на суднi контролюючi органи розпочинають роботу пiсля завершення медичного (санiтарного) огляду членiв екiпажу.

     16. Декларування судна закордонного плавання, що використовується виключно для перевезення пасажирiв i товарiв через митний кордон України, здiйснюється без подання митної декларацiї на бланку єдиного адмiнiстративного документа. Вiдомостi про таке судно закордонного плавання зазначаються в генеральнiй (загальнiй) декларацiї.

     Для здiйснення митного контролю капiтан судна або iнша особа, що входить до командного складу судна i належним чином уповноважена на це капiтаном, подає з використанням наявних засобiв комунiкацiї документи, передбаченi Митним кодексом України, зобов'язання капiтана судна про реiмпорт (реекспорт) судна закордонного плавання за формою, встановленою Мiнфiном, i зобов'язання капiтана судна, яке плаває пiд Державним Прапором України, про те, що закупленi за кордоном судновi припаси, зокрема запаси споживання, не будуть винесенi iз судна.

     Поданi документи повиннi бути скрiпленi печаткою судна, засвiдченi пiдписом капiтана судна або iншої особи, що входить до командного складу судна i належним чином уповноважена на це капiтаном або уповноваженим працiвником агентської органiзацiї (морським агентом). Посадова особа митного органу здiйснює оформлення поданих документiв у порядку, встановленому Мiнфiном.

     Декларування судна, що перемiщується через митний кордон України як товар на пiдставi зовнiшньоекономiчного договору (контракту), здiйснюється у вiдповiдному митному режимi з поданням митної декларацiї на бланку єдиного адмiнiстративного документа, що заповнюється в установленому Мiнфiном порядку.

     Яхти та iншi плавучi засоби для дозвiлля та спорту, що класифiкуються у товарнiй позицiї 8903 згiдно з УКТЗЕД (далi - яхти) та ввозяться (вивозяться) з метою некомерцiйного використання, декларуються iз застосуванням декларацiї тимчасового ввезення (тимчасового вивезення) яхти, форма якої наведена у додатку до цiєї Типової технологiчної схеми (далi - декларацiя яхти), з одночасним наданням зобов'язання капiтана судна про зворотне вивезення за межi митної територiї України (ввезення на митну територiю України). У разi перебування яхти у пунктах пропуску менш як 30 днiв її декларування може здiйснюватися iз застосуванням генеральної (загальної) декларацiї.

     У такому випадку зазначенi в абзацi другому цього пункту документи не подаються, зобов'язання капiтана судна про зворотне вивезення за межi митної територiї України (ввезення на митну територiю України) судна закордонного плавання не оформлюється.

     Форма декларацiї яхти оприлюднюється ДФС на її веб-сайтi.

     Допускається подання митному органовi декларацiї яхти, заповненої англiйською мовою та/або за формою, перекладеною на англiйську мову. Якщо використовується декларацiя яхти на паперовому носiї i в полi будь-якої графи такої декларацiї не вистачає мiсця для внесення необхiдних вiдомостей, вiдомостi зазначаються на окремому аркушi, який є невiд'ємною частиною декларацiї та завiряється капiтаном у порядку, встановленому для декларацiї яхти. При цьому у вiдповiднiй графi декларацiї яхти вчиняється запис "Див. доповнення". У разi електронного набору допускається за необхiдностi збiльшення кiлькостi рядкiв у вiдповiдних роздiлах декларацiї яхти.

     Декларацiя яхти оформлюється у трьох примiрниках. Один примiрник декларацiї яхти, оформленої посадовими особами контрольних служб, залишається у справах митного органу на контролi, другий - у справах органу охорони державного кордону, а третiй передається капiтановi яхти для зберiгання у справах судна. Декларацiя яхти зберiгається у справах яхти, застосовується для декларування такої яхти пiд час вибуття за межi митної територiї України (повернення в Україну), здiйснення її митного контролю та митного оформлення.

     При цьому зобов'язання капiтана судна про зворотне вивезення за межi митної територiї України (ввезення на митну територiю України) яхти реєструється в журналi облiку зобов'язань капiтана судна про зворотне вивезення за межi митної територiї України (ввезення на митну територiю України) судна закордонного плавання за номером декларацiї яхти.

     До залишення яхтою територiального моря України декларацiя яхти подається посадовим особам ДФС на їх вимогу.

     На вимогу посадових осiб органу охорони державного кордону та митного органу капiтан яхти повинен пред'явити документ, що пiдтверджує право власностi на яхту, та свiдоцтво про право плавання пiд прапором держави.

     За наявностi декларацiї яхти дозволяється плавання яхти у територiальному морi та внутрiшнiх водах України, а також перебування на пристанях, причалах i в пунктах базування (за винятком районiв, закритих для плавання i перебування).

     Декларування товарiв, що пiд час стоянки залишаються на борту яхти i будуть вивезенi за межi митної територiї України, здiйснюється без подання митної декларацiї на бланку єдиного адмiнiстративного документа. Вiдомостi про такi товари зазначаються у декларацiї яхти або декларацiї про припаси (судновi припаси).";

     пункт 20 виключити;

     пункти 21 i 31 викласти в такiй редакцiї:

     "21. У разi здiйснення митного контролю суден документально у примiщеннях митних органiв представник агентської органiзацiї (морський агент) здiйснює на суднi пломбування кiмнати для збереження зброї (сейфа), iнших примiщень, в яких зберiгаються пiдконтрольнi товари, зокрема судновi запаси, лiкарськi засоби, валютнi цiнностi.";

     "31. Пiсля завершення митного контролю вибуття судна в примiщеннях митних органiв та/або контролю на суднi митний орган документально пiдтверджує пропуск транспортних засобiв i товарiв через митний кордон у порядку, встановленому Мiнфiном.

     У разi коли розклад або графiк руху суден закордонного плавання передбачає послiдовний захiд у межах територiального моря i внутрiшнiх вод України у декiлька українських портiв за мiсцем розташування одного митного органу, пiдтвердження пропуску транспортних засобiв i товарiв через митний кордон здiйснюється тiльки пiд час вибуття з останнього порту України.".

     5. Пункт 11 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 травня 2012 р. N 461 "Про затвердження перелiку товарiв, ввезення яких на митну територiю України та/або перемiщення територiєю України прохiдним та внутрiшнiм транзитом здiйснюється за умови обов'язкового надання митним органам забезпечення сплати митних платежiв" (Офiцiйний вiсник України, 2012 р., N 40, ст. 1554; 2013 р., N 97, ст. 3578) доповнити абзацом такого змiсту:

     "товари перемiщуються морським та рiчковим транспортом внутрiшнiми водними шляхами України та/або територiальним морем України з (до) морських та рiчкових портiв, в яких вiдкритi пункти пропуску через державний кордон.".

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.