КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 18 серпня 2010 р. N 751


Про затвердження Положення про пункти пропуску через державний кордон та пункти контролю

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
постановами Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 13 червня 2012 року N 528,
вiд 7 липня 2015 року N 491,
вiд 13 липня 2016 року N 437,
вiд 6 червня 2018 року N 455,
вiд 13 лютого 2019 року N 94,
вiд 6 листопада 2019 року N 916,
вiд 4 грудня 2019 року N 1065,
вiд 9 вересня 2020 року N 826

     Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Затвердити Положення про пункти пропуску через державний кордон та пункти контролю, що додається.

     2. Визнати такими, що втратили чиннiсть, постанови Кабiнету Мiнiстрiв України згiдно з перелiком, що додається.

Прем'єр-мiнiстр України М. АЗАРОВ

Iнд. 31

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 18 серпня 2010 р. N 751

ПОЛОЖЕННЯ
про пункти пропуску через державний кордон та пункти контролю

(У текстi Положення слово "Мiнтрансзв'язку" замiнено словом "Мiнiнфраструктури" згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13 червня 2012 року N 528)

     1. Це Положення визначає порядок вiдкриття, закриття (тимчасового закриття) пунктiв пропуску через державний кордон та пунктiв контролю i їх функцiонування.

     2. Пункт пропуску через державний кордон - спецiально видiлена територiя на залiзничних i автомобiльних станцiях, у морських i рiчкових портах, в аеропортах (на аеродромах) з комплексом будiвель, споруд i технiчних засобiв, а також спецiально видiлена акваторiя у морських i рiчкових портах, де здiйснюються прикордонний, митний та iншi види контролю i пропуск через державний кордон осiб, транспортних засобiв, вантажiв та iншого майна (далi - пункт пропуску).

(пункт 2 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 07.07.2015р. N 491)

     3. У разi виникнення потреби у створеннi умов для здiйснення прикордонного, митного та iнших видiв контролю осiб, транспортних засобiв, вантажiв i товарiв, зберiгання транспортних засобiв, використання розвантажувально-навантажувальної та iншої спецiалiзованої технiки, застосування технiчних i спецiальних засобiв митного контролю, використання яких у пунктах пропуску обмежене або неможливе, на територiї окремих залiзничних станцiй, аеропортiв (аеродромiв), морських i рiчкових портiв та на територiї, що сумiщається з їх акваторiями, за рiшенням Кабiнету Мiнiстрiв України можуть створюватися пункти контролю (далi - пункт контролю). Пункти контролю, на якi поширюється дiя цього Положення, можуть функцiонувати самостiйно або для забезпечення дiяльностi у вiдповiдних пунктах пропуску.

     4. Пункти пропуску класифiкуються:

     1) за категорiями - мiжнароднi (пропуск через державний кордон громадян, транспортних засобiв та вантажiв будь-яких держав, а також осiб без громадянства); мiждержавнi (пропуск через державний кордон громадян, транспортних засобiв та вантажiв України i сумiжної держави); мiсцевi (пропуск через державний кордон громадян України i сумiжної держави, якi проживають у прикордонних областях (районах), i транспортних засобiв, що їм належать, якщо iнше не передбачено мiжнародними договорами України);

     2) за видами сполучення - для автомобiльного, залiзничного, морського, пiшохiдного, повiтряного, поромного i рiчкового;

     3) за характером транспортних перевезень - пасажирськi, вантажнi, вантажно-пасажирськi (з обмеженням або без обмеження вантажопiдйомностi транспортних засобiв); для окремих видiв транспортних засобiв (вiйськових кораблiв, морських та рiчкових суден); для окремих видiв операцiй (перевалка вантажiв, проведення ремонтних робiт тощо);

     4) за режимом функцiонування - постiйнi, тимчасовi;

     5) за часом роботи - цiлодобовi та такi, що працюють у визначений час.

     5. Пункти контролю класифiкуються:

     1) за категорiями - мiжнароднi (пропуск через державний кордон громадян i транспортних засобiв будь-яких держав, а також осiб без громадянства);

     2) за видами сполучення - для залiзничного, морського, повiтряного, поромного i рiчкового;

     3) за характером транспортних перевезень - пасажирськi, вантажнi, вантажно-пасажирськi (з обмеженням або без обмеження вантажопiдйомностi транспортних засобiв); для окремих видiв транспортних засобiв (вiйськових кораблiв, морських та рiчкових суден); для окремих видiв операцiй (перевалка вантажiв, проведення ремонтних робiт тощо);

     4) за режимом функцiонування - постiйнi, тимчасовi;

     5) за часом роботи - цiлодобовi та такi, що працюють у визначений час.

     6. Перелiк дiючих пунктiв пропуску та пунктiв контролю складається Адмiнiстрацiєю Держприкордонслужби.

     7. У пунктах пропуску та пунктах контролю в установленому порядку органiзується i здiйснюється прикордонний та митний контроль осiб, транспортних засобiв i вантажiв, що перетинають державний кордон, а у визначених законодавством випадках здiйснюється також фiтосанiтарний, ветеринарно-санiтарний контроль, державний контроль за дотриманням вимог законодавства про харчовi продукти, корми, побiчнi продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин, контроль за дотриманням автомобiльними перевiзниками вимог законодавства щодо мiжнародних автомобiльних перевезень, контроль з метою забезпечення безпеки цивiльної авiацiї (далi - види контролю).

(абзац перший пункту 7 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13.02.2019 р. N 94)

     У пунктах пропуску та пунктах контролю забороняється здiйснювати не передбаченi законодавством iншi види контролю.

     8. Для органiзацiї та здiйснення видiв контролю, зазначених у пунктi 7 цього Положення, у пунктах пропуску, пунктах контролю вiдповiднi центральнi органи виконавчої влади в установленому законодавством порядку утворюють свої пiдроздiли (далi - контрольнi органи i служби).

     9. Вiдкриття, закриття (тимчасове закриття) пунктiв пропуску та пунктiв контролю здiйснюється за рiшенням Кабiнету Мiнiстрiв України.

     Пропозицiї щодо вiдкриття (закриття) пунктiв пропуску та пунктiв контролю Кабiнетовi Мiнiстрiв України можуть вносити Мiнiнфраструктури, Мiноборони, Мiнекономiки, Адмiнiстрацiя Держприкордонслужби, Держмитслужба, Мiнпромполiтики, Рада мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, обласнi, Київська та Севастопольська мiськi держадмiнiстрацiї.

(абзац другий пункту 9 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 06.11.2019р. N 916)

     Iнформацiю про вiдкриття, закриття (тимчасове закриття) пунктiв пропуску, пунктiв контролю МЗС доводить до вiдома дипломатичних представництв iноземних держав в Українi, дипломатичних представництв та консульських установ України.

     10. Обов'язковою умовою для прийняття рiшення Кабiнетом Мiнiстрiв України про вiдкриття пунктiв пропуску для автомобiльного, залiзничного, пiшохiдного, поромного (в окремих випадках) i рiчкового (в окремих випадках) сполучення є укладення мiжнародного договору України з вiдповiдною сумiжною державою.

     11. Проект акта Кабiнету Мiнiстрiв України про вiдкриття, закриття (тимчасове закриття) пунктiв пропуску, пунктiв контролю чи змiну класифiкацiї дiючого пункту пропуску або пункту контролю обов'язково погоджується з МЗС, Мiнiнфраструктури, Держмитслужбою та Адмiнiстрацiєю Держприкордонслужби, а також з iншими заiнтересованими центральними органами виконавчої влади, контрольнi органи i служби яких здiйснюють або будуть здiйснювати у цих пунктах вiдповiднi види контролю.

     12. Пропозицiї щодо вiдкриття пункту пропуску, пункту контролю повиннi мiстити:

     1) фiнансово-економiчнi розрахунки, до яких обов'язково включаються витрати на придбання та встановлення iнженерних i технiчних засобiв для здiйснення необхiдних видiв контролю, а також на створення вiдповiдної iнфраструктури для контрольних органiв та служб;

     2) характеристики земельних дiлянок, будiвель, споруд, що видiляються для створення пунктiв пропуску, пунктiв контролю, iнформацiю про комунiкацiї, транспортну мережу тощо;

     3) вiдомостi про наявнiсть на вiдповiднiй територiї об'єктiв iнфраструктури та житла для працiвникiв контрольних органiв i служб;

     4) строки початку та завершення будiвництва (реконструкцiї) таких об'єктiв i жилих будинкiв;

     5) iнформацiю про прогнозовану максимальну кiлькiсть осiб i транспортних засобiв, що можуть перетинати державний кордон у пунктi пропуску, пунктi контролю протягом доби;

     6) iнформацiю про передбачувану дату вiдкриття пункту пропуску, пункту контролю;

     7) вiдомостi про об'єкти нерухомостi, якi належать фiзичним i юридичним особам та розташованi на земельнiй дiлянцi, що планується видiлити для створення пункту пропуску, пункту контролю;

     8) для пунктiв пропуску, визначених вiдповiдним мiжнародним договором, вiдомостi про надання офiцiйної згоди сумiжної держави (протокол намiрiв) на започаткування автомобiльного, залiзничного, пiшохiдного, поромного (в окремих випадках) або рiчкового (в окремих випадках) сполучення мiж державами.

     13. Назва пункту пропуску, пункту контролю визначається, як правило, за найменуванням адмiнiстративно-територiальної одиницi (мiста, селища, села чи мiсцевостi) або залiзничної станцiї, морського, рiчкового порту, аеропорту (аеродрому), на територiї або поблизу яких вiн розташований.

(пункт 13 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 06.06.2018р. N 455)

     14. Пропозицiї Кабiнету Мiнiстрiв України про вiдкриття або змiну класифiкацiї пункту пропуску, пункту контролю подаються пiсля завершення будiвництва (реконструкцiї) i введення в експлуатацiю будiвель, примiщень, споруд, комунiкацiй, пiд'їзних шляхiв та за наявностi позитивного висновку комiсiї, утвореної Кабiнетом Мiнiстрiв України для проведення перевiрки можливостi вiдкриття пунктiв пропуску.

     15. Пункт пропуску, пункт контролю може бути закритий на пiдставi:

     1) мiжнародного договору України iз сумiжною державою про припинення сполучення через державний кордон;

     2) припинення дiї мiжнародного договору, стороною якого є Україна;

     3) пропозицiй центральних органiв виконавчої влади щодо недоцiльностi або неможливостi його подальшої дiяльностi.

     Закриття пункту пропуску, пункту контролю здiйснюється у порядку, передбаченому пунктами 9 i 11 цього Положення.

     16. Тимчасове закриття пункту пропуску, пункту контролю може здiйснюватися у разi:

     1) проведення спецiальних протиепiдемiчних та протиепiзоотичних заходiв щодо запобiгання розповсюдженню iнфекцiйних хвороб;

     2) надзвичайних ситуацiй, стихiйного лиха, ситуацiй техногенного та природного характеру, що перешкоджають дiяльностi у пунктi пропуску, пунктi контролю;

     3) порушення правил i норм утримання будiвель, примiщень, споруд, автомобiльних дорiг або їх аварiйного стану;

     4) проведення ремонтних робiт i робiт з реконструкцiї, що перешкоджають дiяльностi у пунктi пропуску, пунктi контролю.

     Тимчасове закриття пункту пропуску, пункту контролю здiйснюється у порядку, передбаченому пунктами 9 i 11 цього Положення.

     У разi загрози занесення i розповсюдження на територiї України або iноземної держави особливо небезпечних (у тому числi карантинних i небезпечних для людей) iнфекцiйних хвороб за рiшенням Кабiнету Мiнiстрiв України сполучення (або його окремий вид) може бути тимчасово обмежено чи припинено або встановлено карантин для людей, тварин, вантажiв, насiнного, садивного матерiалу та iншої продукцiї тваринного i рослинного походження, що перетинають державний кордон.

     17. Дiяльнiсть у тимчасово закритих пунктах пропуску, пунктах контролю вiдновлюється пiсля усунення обставин, що призвели до їх закриття, у тому ж порядку, за яким приймалося рiшення про його тимчасове закриття.

     18. Порядок взаємодiї контрольних органiв i служб, загальний порядок та послiдовнiсть проведення всiх видiв контролю в пунктi пропуску, пунктi контролю визначаються технологiчною схемою пропуску осiб, транспортних засобiв та вантажiв через державний кордон, яка затверджується окремо для кожного пункту пропуску, пункту контролю вiдповiдно до статтi 25 Закону України "Про прикордонний контроль".

     19. У технологiчнiй схемi пропуску осiб, транспортних засобiв та вантажiв через державний кордон визначаються:

     загальнi положення;

     мiсця або примiщення для проведення контролю осiб, транспортних засобiв та вантажiв, межi територiї та акваторiї пункту пропуску, пункту контролю та зон прикордонного i митного контролю (режимна зона), зони розмiщення транзитних пасажирiв, мiсця стоянок транспортних засобiв, у тому числi затриманих;

(абзац третiй пункту 19 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 07.07.2015р. N 491)

     маршрути руху, мiсця стоянки i мiсця вiдстою автомобiльних транспортних засобiв, поїздiв (вагонiв), лiтакiв та суден, що перевозять небезпечнi вантажi, а також порядок дiй у разi виникнення надзвичайних ситуацiй техногенного та природного характеру;

     загальний порядок та послiдовнiсть контрольних операцiй i порядок пропуску через державний кордон осiб, транспортних засобiв та вантажiв; спецiальних, небезпечних вантажiв та спецiальних транспортних засобiв; посадових осiб дипломатичних або консульських установ, автомобiльних транспортних засобiв, що належать дипломатичним представництвам; офiцiйних делегацiй та пасажирiв лiтерних рейсiв; аварiйно-рятувальних формувань, пiдроздiлiв Збройних Сил України; пiдроздiлiв збройних сил iнших держав; осiб, взятих пiд варту;

     час, що вiдводиться для виконання контрольних операцiй контрольними органами та службами;

     порядок допуску в пункт пропуску, пункт контролю та в його режимну зону осiб, транспортних засобiв та вантажiв, порядок їх пересування.

     20. У зонах прикордонного контролю розмiщуються споруди та об'єкти, необхiднi для забезпечення здiйснення прикордонного контролю. Iншi споруди та об'єкти розмiщуються за межами зон прикордонного контролю.

     Зони прикордонного контролю у пунктах пропуску, пунктах контролю визначаються наказом начальника органу охорони державного кордону, у зонi вiдповiдальностi якого знаходиться пункт пропуску, пункт контролю, погодженим з начальником митного органу, а в пунктах пропуску, пунктах контролю для повiтряного сполучення - також з керiвником аеропорту, на територiї вiдповiдальностi яких вони знаходяться.

     21. Працiвники контрольних органiв i служб пiд час виконання службових обов'язкiв у пунктах пропуску, пунктах контролю повиннi мати при собi службовi посвiдчення та представницькi картки, а iншi особи, якi прибувають у службових справах до пункту пропуску, пункту контролю, - спецiальну представницьку картку для тимчасового перебування.

     Представницькi картки та спецiальнi представницькi картки для тимчасового перебування прикрiплюються до верхнього одягу на весь час перебування в пунктi пропуску, пунктi контролю.

     Зразки, порядок виготовлення, заповнення та видачi представницьких карток i спецiальних представницьких карток для тимчасового перебування затверджуються спiльним наказом Адмiнiстрацiї Держприкордонслужби, Держмитслужби, Мiнiнфраструктури, Мiндовкiлля, МОЗ, МКТ та Мiнекономiки.

(абзац третiй пункту 21 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 06.11.2019р. N 916, вiд 04.12.2019р. N 1065, вiд 09.09.2020р. N 826)

     У пунктах пропуску для повiтряного сполучення у мiжнародних аеропортах, де запроваджено систему перепусток аеропорту, представницькi картки не використовуються. Всi особи, якi у зв'язку iз службовою необхiднiстю мають право перебувати в зонах прикордонного та митного контролю, повиннi отримати дозвiл вiдповiдних пiдроздiлiв зазначених органiзацiй. Пiдтвердження такого дозволу зазначається в перепустках аеропорту з визначенням вiдповiдних зон доступу.

     22. Межi територiї та акваторiї пункту пропуску (крiм мiсцевого та для морського сполучення), пункту контролю (крiм для морського сполучення) визначаються та затверджуються наказом керiвника державного органу, пiдприємства, установи чи органiзацiї, на земельнiй дiлянцi якого знаходиться пункт пропуску, пункт контролю, за погодженням з начальником органу охорони державного кордону, у зонi вiдповiдальностi якого знаходиться пункт пропуску, пункт контролю, та начальником вiдповiдного митного органу.

     Межi територiї та акваторiї пункту пропуску, пункту контролю для морського сполучення на територiї та акваторiї морського порту визначаються i затверджуються наказом начальника адмiнiстрацiї морського порту (на територiї морського рибного порту - наказом начальника морського рибного порту, а на територiї морських термiналiв - власниками морських термiналiв) за погодженням з начальником органу охорони державного кордону, у зонi вiдповiдальностi якого перебуває пункт пропуску, пункт контролю, та начальником вiдповiдного митного органу.

     Пункти пропуску через державний кордон, вiдкритi до набрання чинностi Законом України "Про морськi порти України" на територiях знаходження пiдприємств морського транспорту, на якi на день набрання чинностi зазначеним Законом поширюється визначення термiна "морський термiнал", продовжують функцiонувати в межах територiй вiдповiдних морських портiв.

     Межi територiї мiсцевого пункту пропуску визначаються та затверджуються наказом начальника органу охорони державного кордону, у зонi вiдповiдальностi якого знаходиться пункт пропуску, за погодженням з органом мiсцевого самоврядування.

(пункт 22 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 07.07.2015р. N 491)

     23. Додержання громадського порядку в пунктах пропуску, пунктах контролю забезпечується органами охорони державного кордону у взаємодiї з iншими контрольними органами i службами та (за потреби) вiдповiдними органами Нацiональної полiцiї.

(пункт 23 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13.07.2016р. N 437)

     24. Перед пунктами пропуску може створюватися зона сервiсного обслуговування осiб i транспортних засобiв - територiя, на якiй юридичнi та фiзичнi особи - пiдприємцi надають не забороненi законодавством послуги.

     Проектування зони сервiсного обслуговування осiб i транспортних засобiв здiйснюється з дотриманням вимог Земельного кодексу України, Законiв України "Про дорожнiй рух", "Про автомобiльнi дороги", Положення про прикордонний режим, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 липня 1998 р. N 1147 (Офiцiйний вiсник України, 1998 р., N 30, ст. 1127), та цього Положення.

     Розташування зони сервiсного обслуговування осiб i транспортних засобiв мiж пунктом пропуску i державним кордоном України не допускається.

     25. Проектування, будiвництво (реконструкцiя) та утримання пунктiв пропуску, пунктiв контролю здiйснюється вiдповiдно до вимог постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22 лютого 1994 р. N 100 "Про стан виконання рiшень Президента України i Уряду з питань додержання вимог прикордонного i митного законодавства" та Порядку здiйснення координацiї дiяльностi органiв виконавчої влади та органiв мiсцевого самоврядування з питань додержання режимiв на державному кордонi, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18 сiчня 1999 р. N 48 (Офiцiйний вiсник України, 1999 р., N 3, ст. 94), та цього Положення.

     Технiчнi умови та проект будiвництва (реконструкцiї) пунктiв пропуску, пунктiв контролю погоджуються з Адмiнiстрацiєю Держприкордонслужби, Держмитслужбою та Мiнiнфраструктури.

     26. Рiшення про проведення реконструкцiї пункту пропуску, пункту контролю приймається, як правило, не пiзнiше нiж за один рiк до її початку.

     27. Облаштування пунктiв пропуску, пунктiв контролю здiйснюється з дотриманням загальних вимог до облаштування пунктiв пропуску через державний кордон, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17 серпня 2002 р. N 1142 (Офiцiйний вiсник України, 2002 р., N 34, ст. 1580), та цього Положення.

     Контрольнi органи i служби забезпечуються необхiдною кiлькiстю каналiв зв'язку, якi орендуються на договiрних засадах згiдно з установленими правилами.

     28. Витрати на облаштування пункту пропуску, пункту контролю iнженерними, технiчними засобами для здiйснення прикордонного, митного та iнших видiв контролю проводяться за рахунок коштiв державного бюджету, головними розпорядниками яких є вiдповiднi центральнi органи виконавчої влади, пiдроздiли яких утворенi в пунктi пропуску, пунктi контролю.

     Будiвництво (реконструкцiя), а також створення вiдповiдної iнфраструктури здiйснюється за рахунок коштiв державного бюджету, мiсцевих бюджетiв та iнших коштiв, що залучаються з цiєю метою, вiдповiдно до законодавства.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 18 серпня 2010 р. N 751

ПЕРЕЛIК
постанов Кабiнету Мiнiстрiв України, що втратили чиннiсть

     1. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 3 серпня 2000 р. N 1203 "Про затвердження Положення про пункти пропуску через державний кордон" (Офiцiйний вiсник України, 2000 р., N 32, ст. 1350).

     2. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 листопада 2001 р. N 1486 "Про внесення змiни до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 3 серпня 2000 р. N 1203" (Офiцiйний вiсник України, 2001 р., N 47, ст. 2065).

     3. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 листопада 2002 р. N 1744 "Про внесення змiни до Положення про пункти пропуску через державний кордон" (Офiцiйний вiсник України, 2002 р., N 47, ст. 2132).

     4. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 сiчня 2007 р. N 65 "Про доповнення пункту 6 Положення про пункти пропуску через державний кордон" (Офiцiйний вiсник України, 2007 р., N 6, ст. 229).

     5. Пункт 8 змiн, що вносяться до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 9 вересня 2009 р. N 956 (Офiцiйний вiсник України, 2009 р., N 69, ст. 2384).

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.