КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 4 грудня 2019 р. N 1065


Про внесення змiн до деяких актiв Кабiнету Мiнiстрiв України з питань дiяльностi Мiнiстерства енергетики та захисту довкiлля

     Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     Внести до актiв Кабiнету Мiнiстрiв України з питань дiяльностi Мiнiстерства енергетики та захисту довкiлля змiни, що додаються.

Прем'єр-мiнiстр України О. ГОНЧАРУК

Iнд. 75

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 4 грудня 2019 р. N 1065

ЗМIНИ,
що вносяться до актiв Кабiнету Мiнiстрiв України з питань дiяльностi Мiнiстерства енергетики та захисту довкiлля

     1. У пунктi 7 Положення про монiторинг земель, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 серпня 1993 р. N 661 (ЗП України, 1994 р., N 1, ст. 5; Офiцiйний вiсник України, 2019 р., N 69, ст. 2397), слово "Мiнприроди" замiнити словом "Мiнекоенерго".

     2. У текстi Положення про порядок ведення державного кадастру тваринного свiту, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15 листопада 1994 р. N 772 (ЗП України, 1995 р., N 1, ст. 27; Офiцiйний вiсник України, 2013 р., N 82, ст. 3041), слово "Мiнприроди" замiнити словом "Мiнекоенерго".

     3. У пунктi 2 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12 грудня 1994 р. N 827 "Про затвердження перелiкiв корисних копалин загальнодержавного та мiсцевого значення" (ЗП України, 1995 р., N 2, ст. 42; Офiцiйний вiсник України, 2004 р., N 25, ст. 1650; 2011 р., N 79, ст. 2916) слова "Мiнiстерству екологiї та природних ресурсiв, Мiнiстерству економiчного розвитку i торгiвлi" замiнити словами "Мiнiстерству енергетики та захисту довкiлля, Мiнiстерству розвитку економiки, торгiвлi та сiльського господарства".

     4. У пунктi 4 Положення про порядок установлення квот на видобуток окремих видiв корисних копалин, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22 грудня 1994 р. N 862 (ЗП України, 1995 р., N 3, ст. 54; 1996 р., N 5, ст. 154; Офiцiйний вiсник України, 2000 р., N 40, ст. 1687; 2006 р., N 22, ст. 1635), слово "Мiнприроди" замiнити словом "Мiнекоенерго".

     5. У Порядку державного облiку родовищ, запасiв i проявiв корисних копалин, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31 сiчня 1995 р. N 75 (ЗП України, 1995 р., N 4, ст. 99; Офiцiйний вiсник України, 2004 р., N 51, ст. 3345; 2006 р., N 22, ст. 1635):

     1) у пунктi 15 слово "Мiнстатом" замiнити словом "Держстатом";

     2) у пунктах 17 та 19 слово "Держнаглядохоронпрацi" замiнити словом "Держпрацi";

     3) у текстi Порядку слово "Мiнприроди" замiнити словом "Мiнекоенерго".

     6. В абзацах другому i третьому пункту 2 Положення про першовiдкривачiв родовищ корисних копалин, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 1 лютого 1995 р. N 80 (ЗП України, 1995 р., N 4, ст. 102; Офiцiйний вiсник України, 2013 р., N 40, ст. 1426), слово "Мiнприроди" замiнити словом "Мiнекоенерго".

     7. У текстi Санiтарних правил в лiсах України, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 липня 1995 р. N 555 (ЗП України, 1995 р., N 10, ст. 253; Офiцiйний вiсник України, 2016 р., N 87, ст. 2839), слово "Мiнприроди" замiнити словом "Мiнекоенерго".

     8. У пунктi 5 Порядку одержання допуску (посвiдчення) на право роботи, пов'язаної з транспортуванням, зберiганням, застосуванням та торгiвлею пестицидами i агрохiмiкатами, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18 вересня 1995 р. N 746 (ЗП України, 1996 р., N 2, ст. 38; Офiцiйний вiсник України, 2009 р., N 3, ст. 82; 2019 р., N 90, ст. 3000), слово "Мiнприроди" замiнити словом "Мiнекоенерго".

     9. У пунктi 6 Порядку державного облiку наявностi та використання пестицидiв i агрохiмiкатiв, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 2 листопада 1995 р. N 881 (ЗП України, 1996 р., N 3, ст. 90; Офiцiйний вiсник України, 2011 р., N 61, ст. 2439), слово "Мiнприроди" замiнити словом "Мiнекоенерго".

     10. У текстi Тимчасового порядку справляння плати за спецiальне використання диких тварин, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25 сiчня 1996 р. N 123 (ЗП України, 1996 р., N 6, ст. 195; Офiцiйний вiсник України, 2004 р., N 24, ст. 1588), слово "Мiнприроди" замiнити словом "Мiнекоенерго".

     11. У текстi Порядку забезпечення органiв, що здiйснюють державний контроль за застосуванням пестицидiв i агрохiмiкатiв, стандартними зразками пестицидiв i агрохiмiкатiв, методиками визначення їх залишкових кiлькостей, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19 лютого 1996 р. N 228 (ЗП України, 1996 р., N 7, ст. 226; Офiцiйний вiсник України, 2004 р., N 24, ст. 1588; 2011 р., N 61, ст. 2439), слово "Мiнприроди" замiнити словом "Мiнекоенерго", а слово "Держветфiтослужба" в усiх вiдмiнках - словом "Держпродспоживслужба" у вiдповiдному вiдмiнку.

     12. У Порядку надання дозволу на ввезення на митну територiю України незареєстрованих пестицидiв i агрохiмiкатiв, що використовуються для проведення державних випробувань i наукових дослiджень, а також обробленого ними насiннєвого (посадкового) матерiалу, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 4 березня 1996 р. N 288 (ЗП України, 1996 р., N 8, ст. 250; Офiцiйний вiсник України, 2008 р., N 68, ст. 2271; 2018 р., N 92, ст. 3061), слово "Мiнприроди" замiнити словом "Мiнекоенерго".

     13. В абзацi другому пункту 6 Порядку ведення державного водного кадастру, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 8 квiтня 1996 р. N 413 (ЗП України, 1996 р., N 10, ст. 292; Офiцiйний вiсник України, 2017 р., N 46, ст. 1428), слово "Мiнприроди" замiнити словом "Мiнекоенерго".

     14. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 березня 1996 р. N 354 "Про затвердження Порядку вилучення, утилiзацiї, знищення та знешкодження непридатних або заборонених до використання пестицидiв i агрохiмiкатiв та тари вiд них" - iз змiнами, внесеними постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 7 травня 2008 р. N 433 (Офiцiйний вiсник України, 2008 р., N 34, ст. 1144) та вiд 10 серпня 2011 р. N 853 (Офiцiйний вiсник України, 2011 р., N 61, ст. 2439):

     1) у пунктi 2 постанови слова "Мiнiстерства екологiї та природних ресурсiв" замiнити словами "Мiнiстерства енергетики та захисту довкiлля";

     2) у Порядку вилучення, утилiзацiї, знищення та знешкодження непридатних або заборонених до використання пестицидiв i агрохiмiкатiв та тари вiд них, затвердженому зазначеною постановою:

     пункт 1 викласти в такiй редакцiї:

     "1. Вилученню, утилiзацiї, знищенню та знешкодженню пiдлягають непридатнi або забороненi до використання пестициди i агрохiмiкати та тара вiд них, якi визнанi такими на основi результатiв дослiджень установ, якi проводять токсиколого-гiгiєнiчнi (медико-бiологiчнi) дослiдження пестицидiв i агрохiмiкатiв, визначених Держпродспоживслужбою.";

     у пунктi 3:

     в абзацi першому слово "Мiнприроди" замiнити словом "Мiнекоенерго";

     в абзацi другому слова "Агентством держмайна" замiнити словами "Фондом державного майна", а слово "МНС" - словом "ДСНС".

     15. В абзацi другому пункту 5 та в абзацi першому пункту 13 Порядку визначення розмiрiв i меж водоохоронних зон та режиму ведення господарської дiяльностi в них, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 8 травня 1996 р. N 486 (ЗП України, 1996 р., N 10, ст. 318; Офiцiйний вiсник України, 2002 р., N 4, ст. 136; 2012 р., N 22, ст. 834, N 81, ст. 3283; 2017 р., N 100, ст. 3082), слово "Мiнприроди" замiнити словом "Мiнекоенерго".

     16. У текстi Порядку розроблення нормативiв гранично допустимого скидання забруднюючих речовин у воднi об'єкти, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11 вересня 1996 р. N 1100 (ЗП України, 1996 р., N 17, ст. 490; Офiцiйний вiсник України, 2002 р., N 4, ст. 136; 2012 р., N 81, ст. 3283; 2018 р., N 7, ст. 265), слово "Мiнприроди" замiнити словом "Мiнекоенерго".

     17. У Порядку складання паспортiв рiчок, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14 квiтня 1997 р. N 347 (Офiцiйний вiсник України, 1997 р., число 16, с. 80; 2012 р., N 22, ст. 834):

     1) в абзацi другому пункту 3:

     слово "Мiнприроди" замiнити словом "Мiнекоенерго", а слова "та iнститутi "Укрводпроект" виключити;

     2) пункт 6 виключити.

     18. В абзацi третьому пункту 11 та у пiдпунктi "а" пункту 58 Порядку ведення Державного суднового реєстру України i Суднової книги України, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26 вересня 1997 р. N 1069 (Офiцiйний вiсник України, 1997 р., число 40, с. 24; 2004 р., N 30, ст. 2016), слово "Мiнагрополiтики" замiнити словом "Мiнекоенерго".

     19. У текстi Положення про державну систему монiторингу довкiлля, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 березня 1998 р. N 391 (Офiцiйний вiсник України, 1998 р., N 13, ст. 495; 2004 р., N 25, ст. 1650; 2013 р., N 82, ст. 3041), слово "Мiнприроди" замiнити словом "Мiнекоенерго".

     20. У пунктi 4 Положення про Державний фонд охорони навколишнього природного середовища, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 7 травня 1998 р. N 634 (Офiцiйний вiсник України, 1998 р., N 19, ст. 692; 2006 р., N 15, ст. 1080; 2010 р., N 70, ст. 2511; 2011 р., N 71, ст. 2689; 2012 р., N 73, ст. 2938; 2014 р., N 77, ст. 2188):

     1) в абзацi другому слова "Мiнiстром екологiї та природних ресурсiв" замiнити словами "Мiнiстром енергетики та захисту довкiлля";

     2) слово "Мiнприроди" замiнити словом "Мiненерго".

     21. У Порядку здiйснення любительського i спортивного рибальства, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18 липня 1998 р. N 1126 (Офiцiйний вiсник України, 1998 р., N 29, ст. 1099; 2011 р., N 93, ст. 3374):

     1) в абзацi четвертому пункту 3 слово "Мiнагрополiтики" замiнити словом "Мiнекоенерго";

     2) абзац перший пункту 9 викласти в такiй редакцiї:

     "9. Вимоги щодо здiйснення любительського i спортивного рибальства та застосування знарядь i способiв лову (добування), норми, забороненi мiсця i його термiни встановлюються правилами любительського i спортивного рибальства за басейно-територiальним принципом (далi - правила рибальства), якi затверджуються Мiнекоенерго за поданням Держрибагентства.";

     3) у пiдпунктi 2 пункту 11 слово "Мiнприроди" замiнити словом "Мiнекоенерго".

     22. У текстi Положення про прикордонний режим, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 липня 1998 р. N 1147 (Офiцiйний вiсник України, 1998 р., N 30, ст. 1127; 2019 р., N 90, ст. 3000), слово "Мiнекономiки" замiнити словом "Мiнекоенерго".

     23. В абзацi четвертому пункту 10 та пунктi 17 Порядку ведення реєстру об'єктiв утворення, оброблення та утилiзацiї вiдходiв, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31 серпня 1998 р. N 1360 (Офiцiйний вiсник України, 1998 р., N 35, ст. 1307; 2013 р., N 82, ст. 3041), слово "Мiнприроди" замiнити словом "Мiнекоенерго".

     24. В абзацi третьому пункту 3 правового режиму зон санiтарної охорони водних об'єктiв, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18 грудня 1998 р. N 2024 (Офiцiйний вiсник України, 1998 р., N 51, ст. 1890; 2012 р., N 77, ст. 3120), слово "Мiнприроди" замiнити словом "Мiнекоенерго".

     25. В абзацi другому пункту 6 Порядку проведення геологорозвiдувальних робiт за рахунок коштiв державного бюджету, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25 сiчня 1999 р. N 83 (Офiцiйний вiсник України, 1999 р., N 4, ст. 137; 2006 р., N 11, ст. 717; 2009 р., N 17, ст. 533), слово "Мiнприроди" замiнити словом "Мiнекоенерго".

     26. У Положеннi про Мiжвiдомчу комiсiю iз забезпечення Рамкової конвенцiї ООН про змiну клiмату, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14 квiтня 1999 р. N 583 (Офiцiйний вiсник України, 1999 р., N 15, ст. 613; 2005 р., N 49, ст. 3057; 2011 р., N 86, ст. 3141; 2015 р., N 69, ст. 2264):

     1) пункт 6 викласти в такiй редакцiї:

     "6. До складу Комiсiї входять Мiнiстр енергетики та захисту довкiлля - голова Комiсiї; заступник Мiнiстра енергетики та захисту довкiлля - перший заступник голови Комiсiї; заступник Мiнiстра розвитку економiки, торгiвлi та сiльського господарства - заступник голови Комiсiї; керiвник структурного пiдроздiлу Мiнекоенерго - секретар Комiсiї; заступник Мiнiстра охорони здоров'я; заступник Мiнiстра закордонних справ; заступник Мiнiстра фiнансiв; заступник Мiнiстра iнфраструктури; заступник Мiнiстра освiти i науки; заступник Мiнiстра розвитку громад та територiй; заступник Голови ДФС; заступник Голови Держмитслужби; заступник Голови Держгеокадастру; заступник Голови Держстату; заступник Голови Держенергоефективностi; заступник Голови Держлiсагентства; Голова Комiтету Верховної Ради України з питань екологiчної полiтики та природокористування (за згодою); заступник Секретаря Ради нацiональної безпеки i оборони України (за згодою); представник Секретарiату Кабiнету Мiнiстрiв України; представники органiв мiсцевого самоврядування, наукових установ, громадських та самоврядних органiзацiй (за згодою).";

     2) у пунктi 7 слово "Мiнприроди" замiнити словом "Мiнекоенерго".

     27. У текстi Порядку ведення державного облiку та паспортизацiї вiдходiв, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 1 листопада 1999 р. N 2034 (Офiцiйний вiсник України, 1999 р., N 44, ст. 2191; 2013 р., N 82, ст. 3041), слово "Мiнприроди" замiнити словом "Мiнекоенерго".

     28. В абзацi другому примiтки до списку N 2 таблицi III перелiку наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 6 травня 2000 р. N 770 (Офiцiйний вiсник України, 2000 р., N 19, ст. 789; 2018 р., N 44, ст. 1545), слово "Мiнприроди" замiнити словом "Мiнекоенерго".

     29. У Положеннi про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних вiдходiв та їх утилiзацiєю/видаленням, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13 липня 2000 р. N 1120 (Офiцiйний вiсник України, 2000 р., N 29, ст. 1217; 2013 р., N 63, ст. 2289):

     1) пункт 29 викласти в такiй редакцiї:

     "29. Органи доходiв та зборiв забезпечують у разi потреби пломбування контейнера з небезпечними вiдходами в пунктi пропуску через державний кордон на в'їздi в Україну, а також перевiряють схороннiсть пломби в пунктi пропуску через державний кордон на виїздi з України.";

     2) у текстi Положення слово "Мiнприроди" замiнити словом "Мiнекоенерго".

     30. У текстi Положення про службу державної охорони природно-заповiдного фонду України, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14 липня 2000 р. N 1127 (Офiцiйний вiсник України, 2000 р., N 29, ст. 1221; 2009 р., N 69, ст. 2384; 2012 р., N 26, ст. 992), слово "Мiнприроди" замiнити словом "Мiнекоенерго".

     31. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 4 серпня 2000 р. N 1219 "Про державний монiторинг нацiональних i мiжнародних проектiв у сферi ядерної та радiацiйної безпеки i радiоекологiї" (Офiцiйний вiсник України, 2000 р., N 32, ст. 1360; 2002 р., N 2, ст. 71; 2006 р., N 7, ст. 366):

     1) у додатку до Порядку проведення монiторингу нацiональних i мiжнародних проектiв у сферi ядерної та радiацiйної безпеки i радiоекологiї, затвердженого зазначеною постановою, слова "Мiнпаливенерго" та "Мiнприроди" замiнити словом "Мiнекоенерго", а слово "МНС" - словом "ДСНС";

     2) у перелiку центральних органiв виконавчої влади та установ, якi беруть участь у проведеннi монiторингу нацiональних i мiжнародних проектiв у сферi ядерної та радiацiйної безпеки i радiоекологiї, затвердженому зазначеною постановою:

     позицiї

     "МНС

     Мiнпаливенерго"

     замiнити такими позицiями:

     "ДСНС

     Мiнекоенерго";

     позицiї "Мiнекоресурсiв" та "Мiнагрополiтики" виключити.

     32. У текстi Статуту приватного акцiонерного товариства "Нацiональна акцiонерна компанiя "Надра України", затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 вересня 2000 р. N 1460 (Офiцiйний вiсник України, 2000 р., N 39, ст. 1652; 2019 р., N 59, ст. 2021), слово "Мiнприроди" замiнити словом "Мiнекоенерго".

     33. В абзацi першому пункту 2 Положення про Державну комiсiю України по запасах корисних копалин, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 10 листопада 2000 р. N 1689 (Офiцiйний вiсник України, 2000 р., N 46, ст. 1997; 2006 р., N 12, ст. 805), слово "Мiнприроди" замiнити словом "Мiнекоенерго".

     34. У пунктi 1 та абзацi першому пункту 4 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13 грудня 2000 р. N 1822 "Про заходи щодо забезпечення виконання мiжнародних зобов'язань України у зв'язку з її приєднанням до Конвенцiї про мiжнародну торгiвлю видами дикої фауни i флори, що перебувають пiд загрозою зникнення" (Офiцiйний вiсник України, 2000 р., N 50, ст. 2163) слова "Мiнiстерство екологiї та природних ресурсiв" в усiх вiдмiнках замiнити словами "Мiнiстерство енергетики та захисту довкiлля" у вiдповiдному вiдмiнку.

     35. У пунктi 2 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 сiчня 2001 р. N 50 "Про затвердження загальних вимог до здiйснення переробки, утилiзацiї, знищення або подальшого використання вилученої з обiгу неякiсної та небезпечної продукцiї" (Офiцiйний вiсник України, 2001 р., N 4, ст. 131) слова "Мiнiстерством екологiї та природних ресурсiв" замiнити словами "Мiнiстерством енергетики та захисту довкiлля".

     36. У пунктi 5 Порядку розроблення та затвердження спецiальних методик щодо економiчного обґрунтування проектiв розвитку курортiв та економiчної оцiнки їх природних лiкувальних ресурсiв, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 6 травня 2001 р. N 452 (Офiцiйний вiсник України, 2001 р., N 20, ст. 858; 2012 р., N 77, ст. 3120), слово "Мiнприроди" замiнити словом "Мiнекоенерго".

     37. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23 травня 2001 р. N 562 "Про затвердження Порядку створення i ведення Державного кадастру природних територiй курортiв" (Офiцiйний вiсник України, 2001 р., N 21, ст. 953; 2004 р., N 16, ст. 1108):

     1) у пунктi 2 постанови слова "Мiнiстерством охорони навколишнього природного середовища" замiнити словами "Мiнiстерством енергетики та захисту довкiлля";

     2) в абзацi сьомому пункту 3 та пунктi 6 Порядку створення i ведення Державного кадастру природних територiй курортiв, затвердженого зазначеною постановою, слово "Мiнприроди" замiнити словом "Мiнекоенерго".

     38. У додатку до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25 червня 2001 р. N 702 "Про порядок використання коштiв, отриманих органами державної влади вiд надання ними послуг вiдповiдно до законодавства, та їх розмiри" (Офiцiйний вiсник України, 2001 р., N 26, ст. 1178; 2004 р., N 25, ст. 1650; 2019 р., N 20, ст. 678) у позицiї "Мiнприроди":

     1) у графi "Назва державного органу" слово "Мiнприроди" замiнити словом "Мiнекоенерго";

     2) в абзацах четвертому та сьомому графи "Вид витрат" слово "Мiнприроди" замiнити словом "Мiнекоенерго".

     39. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 листопада 2001 р. N 1603 "Про утворення Координацiйної ради з питань формування нацiональної екологiчної мережi" (Офiцiйний вiсник України, 2001 р., N 49, ст. 2192; 2012 р., N 62, ст. 2519; 2013 р., N 38, ст. 1340):

     1) додаток до постанови викласти в такiй редакцiї:

"Додаток
до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 29 листопада 2001 р. N 1603
(в редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 4 грудня 2019 р. N 1065)

СКЛАД
Координацiйної ради з питань формування нацiональної екологiчної мережi

     Мiнiстр енергетики та захисту довкiлля, голова Ради

     Заступник Мiнiстра енергетики та захисту довкiлля, заступник голови Ради

     Представник Мiнекоенерго, секретар Ради

     Заступник Мiнiстра фiнансiв

     Заступник Мiнiстра розвитку економiки, торгiвлi та сiльського господарства

     Заступник Мiнiстра юстицiї

     Заступник Голови Держлiсагентства

     Заступник Голови Держводагентства

     Заступник Голови Держгеокадастру

     Заступник Мiнiстра освiти i науки

     Заступник Мiнiстра iнфраструктури

     Заступник Мiнiстра охорони здоров'я

     Заступник Голови ДСНС

     Заступник Мiнiстра розвитку громад та територiй

     Заступник Голови Держенергоефективностi

     Заступник Мiнiстра культури, молодi та спорту

     Заступник Голови Держрибагентства

     Заступник Голови ДКА

     Представник Мiнекоенерго

     Представник Секретарiату Кабiнету Мiнiстрiв України

     Представник секретарiату Комiтету Верховної Ради України з питань екологiчної полiтики та природокористування (за згодою)

     Представник президiї Нацiональної академiї наук (за згодою)

     Представник президiї Нацiональної академiї аграрних наук (за згодою)

     Заступники голiв обласних, Київської та Севастопольської мiських держадмiнiстрацiй

     Заступник керiвника органу виконавчої влади Автономної Республiки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища

     Голова правлiння Всеукраїнської громадської органiзацiї "Чиста хвиля" (за згодою)

     Заступник Голови Нацiонального екологiчного центру (за згодою)";

     2) у Положеннi про Координацiйну раду з питань формування нацiональної екологiчної мережi, затвердженому зазначеною постановою:

     в абзацi третьому пункту 7 слова "Мiнiстр екологiї та природних ресурсiв" змiнити словами "Мiнiстр енергетики та захисту довкiлля";

     у пунктi 11 слово "Мiнприроди" замiнити словом "Мiнекоенерго".

     40. У текстi Порядку ведення державного облiку в галузi охорони атмосферного повiтря, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13 грудня 2001 р. N 1655 (Офiцiйний вiсник України, 2001 р., N 51, ст. 2274; 2004 р., N 24, ст. 1588; 2013 р., N 82, ст. 3041), слово "Мiнприроди" замiнити словом "Мiнекоенерго".

     41. У текстi Порядку розроблення та затвердження нормативiв граничнодопустимих викидiв забруднюючих речовин iз стацiонарних джерел, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 грудня 2001 р. N 1780 (Офiцiйний вiсник України, 2002 р., N 1, ст. 9; 2004 р., N 24, ст. 1588), слово "Мiнприроди" замiнити словом "Мiнекоенерго".

     42. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 грудня 2001 р. N 1781 "Про затвердження Положення про регiональнi кадастри природних ресурсiв" (Офiцiйний вiсник України, 2002 р., N 1, ст. 10; 2009 р., N 69, ст. 2384; 2012 р., N 77, ст. 3120; 2013 р., N 53, ст. 1934):

     1) в абзацi першому пункту 2 постанови слова "Мiнiстерству екологiї та природних ресурсiв України" замiнити словами "Мiнiстерству енергетики та захисту довкiлля";

     2) в абзацi другому пункту 2 та пунктi 4 Положення про регiональнi кадастри природних ресурсiв, затвердженого зазначеною постановою, слово "Мiнприроди" замiнити словом "Мiнекоенерго".

     43. У Порядку розроблення та затвердження нормативiв екологiчної безпеки атмосферного повiтря, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13 березня 2002 р. N 299 (Офiцiйний вiсник України, 2002 р., N 12, ст. 571; 2004 р., N 24, ст. 1588):

     1) абзац четвертий пункту 3 викласти в такiй редакцiї:

     "Мiнекоенерго визначає перелiк забруднюючих речовин, фiзичних та бiологiчних факторiв, для яких розробляються нормативи.";

     2) у текстi Порядку слово "Мiнприроди" замiнити словом "Мiнекоенерго".

     44. У текстi Порядку розроблення i затвердження нормативiв граничнодопустимого рiвня впливу фiзичних та бiологiчних факторiв стацiонарних джерел забруднення на стан атмосферного повiтря, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13 березня 2002 р. N 300 (Офiцiйний вiсник України, 2002 р., N 12, ст. 572; 2004 р., N 24, ст. 1588; 2013 р., N 82, ст. 3041), слово "Мiнприроди" замiнити словом "Мiнекоенерго".

     45. У пунктах 3 та 6 Порядку погодження i видачi дозволiв на провадження дiяльностi, пов'язаної iз штучними змiнами стану атмосфери та атмосферних явищ у господарських цiлях, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13 березня 2002 р. N 301 (Офiцiйний вiсник України, 2002 р., N 12, ст. 573; 2004 р., N 24, ст. 1588), слово "Мiнприроди" замiнити словом "Мiнекоенерго".

     46. У текстi Порядку проведення та оплати робiт, пов'язаних з видачею дозволiв на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря стацiонарними джерелами, облiку пiдприємств, установ, органiзацiй та громадян-пiдприємцiв, якi отримали такi дозволи, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13 березня 2002 р. N 302 (Офiцiйний вiсник України, 2002 р., N 12, ст. 574; 2004 р., N 24, ст. 1588; 2013 р., N 82, ст. 3041):

     1) слово "Мiнприроди" замiнити словом "Мiнекоенерго";

     2) слово "Держсанепiдслужба" в усiх вiдмiнках замiнити словом "Держпродспоживслужба" у вiдповiдному вiдмiнку.

     47. У Порядку розроблення та затвердження нормативiв вмiсту забруднюючих речовин у вiдпрацьованих газах та впливу фiзичних факторiв пересувних джерел забруднення атмосферного повiтря, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13 березня 2002 р. N 303 (Офiцiйний вiсник України, 2002 р., N 12, ст. 575; 2004 р., N 24, ст. 1588):

     1) у пунктi 5 слово "Мiнтрансом" замiнити словом "Мiнiнфраструктури", а слова ", Мiнпромполiтики та Держстандартом" - словами "та Мiнекономiки";

     2) у текстi Порядку слово "Мiнприроди" замiнити словом "Мiнекоенерго".

     48. В абзацi шостому пункту 4 i останньому абзацi пункту 5 Порядку видачi дозволiв на спецiальне водокористування, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13 березня 2002 р. N 321 (Офiцiйний вiсник України, 2002 р., N 12, ст. 590; 2016 р., N 4, ст. 239; 2018 р., N 7, ст. 265), слово "Мiнприроди" замiнити словом "Мiнекоенерго".

     49. У Порядку i правилах проведення обов'язкового страхування вiдповiдальностi експортера та особи, яка вiдповiдає за утилiзацiю (видалення) небезпечних вiдходiв, щодо вiдшкодування шкоди, яку може бути заподiяно здоров'ю людини, власностi та навколишньому природному середовищу пiд час транскордонного перевезення та утилiзацiї (видалення) небезпечних вiдходiв, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19 серпня 2002 р. N 1219 (Офiцiйний вiсник України, 2002 р., N 34, ст. 1614; 2009 р., N 69, ст. 2384):

     1) у пунктi 13 слово "Мiнприроди" замiнити словом "Мiнекоенерго";

     2) у пiдпунктi 8 пункту 8 додатка до зазначених Порядку i правил слово "Мiнприроди" замiнити словом "Мiнекоенерго".

     50. У текстi Положення про Зелену книгу України, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 серпня 2002 р. N 1286 (Офiцiйний вiсник України, 2002 р., N 36, ст. 1692; 2009 р., N 69, ст. 2384), слово "Мiнприроди" замiнити словом "Мiнекоенерго".

     51. У текстi Порядку надання водно-болотним угiддям статусу водно-болотних угiдь мiжнародного значення, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 серпня 2002 р. N 1287 (Офiцiйний вiсник України, 2002 р., N 36, ст. 1693; 2004 р., N 24, ст. 1588; 2013 р., N 82, ст. 3041), слово "Мiнприроди" замiнити словом "Мiнекоенерго".

     52. У перелiку центральних органiв виконавчої влади, iнших державних органiв, вiдповiдальних за виконання зобов'язань, що випливають iз членства України в мiжнародних органiзацiях, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13 вересня 2002 р. N 1371 "Про порядок участi центральних органiв виконавчої влади у дiяльностi мiжнародних органiзацiй, членом яких є Україна" (Офiцiйний вiсник України, 2002 р., N 38, ст. 1776; 2011 р., N 97, ст. 3536; 2019 р., N 90, ст. 3000):

     1) позицiю

"Енергетичне спiвтовариство: Мiненерговугiлля, НКРЕ, Держенергоефективностi, МЗС, Мiн'юст, Мiнприроди, Мiнекономiки"

     замiнити такою позицiєю:

"Енергетичне спiвтовариство Мiнекоенерго, НКРЕКП, Держенергоефективностi, МЗС, Мiн'юст, Мiнекономiки";

     2) позицiю

"Форум ОБСЄ з питань економiки та довкiлля, координатор ОБСЄ з питань економiки та довкiлля Мiнекономiки, Мiнприроди, Мiненерговугiлля, Мiнiнфраструктури, МЗС"

     замiнити такою позицiєю:

"Форум ОБСЄ з питань економiки та довкiлля, координатор ОБСЄ з питань економiки та довкiлля Мiнекономiки, Мiнекоенерго, Мiнiнфраструктури, МЗС";

     3) позицiю

"Органiзацiя Чорноморського економiчного спiвробiтництва (ОЧЕС) МЗС, Мiнекономiки, Мiнiнфраструктури, Мiнкультури, МОН, МОЗ, Мiнприроди, Мiненерговугiлля, ДСНС, Мiнфiн, МВС, ДФС, Нацдержслужба"

     замiнити такою позицiєю:

"Органiзацiя Чорноморського економiчного спiвробiтництва (ОЧЕС) МЗС, Мiнекономiки, Мiнiнфраструктури, Державне агентство розвитку туризму, МКМС, МОН, МОЗ, Мiнекоенерго, ДСНС, Мiнфiн, МВС, ДФС, НАДС";

     4) позицiю

"Центральноєвропейська iнiцiатива МЗС, Мiнекономiки, Мiнкультури, МОН, Мiнприроди, Мiненерговугiлля, Мiнсоцполiтики, Мiнiнфраструктури, Держкомтелерадiо, Нацдержслужба"

     замiнити такою позицiєю:

"Центральноєвропейська iнiцiатива МЗС, Мiнекономiки, МКМС, МОН, Мiнекоенерго, Мiнсоцполiтики, Мiнiнфраструктури, Державне агентство розвитку туризму, Держкомтелерадiо, НАДС";

     5) позицiю

"Зустрiч Сторiн Конвенцiї про оцiнку впливу на навколишнє середовище в транскордонному контекстi (Конвенцiя Еспоо) Мiнприроди, МЗС, Мiнiнфраструктури, Мiненерговугiлля, ДСНС, Мiнекономiки, Мiнрегiон, Мiн'юст"

     замiнити такою позицiєю:

"Зустрiч Сторiн Конвенцiї про оцiнку впливу на навколишнє середовище в транскордонному контекстi (Конвенцiя Еспоо) Мiнекоенерго, МЗС, Мiнiнфраструктури, ДСНС, Мiнекономiки, Мiнрегiон, Мiн'юст";

     6) позицiю

"Органiзацiя з рибальства в пiвнiчно-захiднiй частинi Атлантичного океану (НАФО) Держрибагентство, Мiнагрополiтики, МЗС"

     замiнити такою позицiєю:

"Органiзацiя з рибальства в пiвнiчно-захiднiй частинi Атлантичного океану (НАФО) Держрибагентство, Мiнекоенерго, МЗС";

     7) позицiю

"Комiсiя по збереженню морських живих ресурсiв Антарктики (ККАМЛР) Держрибагентство, Мiнагрополiтики, МЗС, Мiнприроди, МОН"

     замiнити такою позицiєю:

"Комiсiя по збереженню морських живих ресурсiв Антарктики (ККАМЛР) Держрибагентство, Мiнекоенерго, МЗС, МОН";

     8) у текстi перелiку у графi "Центральнi органи виконавчої влади, iншi державнi органи" слово "Мiнприроди" замiнити словом "Мiнекоенерго".

     53. В абзацах другому i четвертому пiдпункту 11 пункту 6 Порядку виконання Плану здiйснення заходiв на об'єктi "Укриття", затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31 березня 2003 р. N 421 (Офiцiйний вiсник України, 2003 р., N 14, ст. 620; 2005 р., N 29, ст. 1711; 2012 р., N 55, ст. 2213), слово "Мiнприроди" замiнити словом "Мiнекоенерго".

     54. У перелiку галузей економiки, щодо яких розробляється прогноз на п'ять рокiв, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26 квiтня 2003 р. N 621 (Офiцiйний вiсник України, 2003 р., N 18-19, ст. 834; 2019 р., N 34, ст. 1215):

     1) у графi "Вiдповiдальнi виконавцi" слово "Мiненерговугiлля" замiнити словом "Мiнекоенерго";

     2) позицiю

"Лiсопромисловий комплекс - " -
Мiнприроди"

     замiнити такою позицiєю:

"Лiсопромисловий комплекс Мiнекоенерго".

     55. У пунктi 4 Методики обчислення розмiру збиткiв вiд забруднення нафтою, затвердженої постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26 квiтня 2003 р. N 631 (Офiцiйний вiсник України, 2003 р., N 18 - 19, ст. 844; 2013 р., N 82, ст. 3041), слово "Мiнприроди" замiнити словом "Мiнекоенерго".

     56. У текстi Порядку взаємодiї органiв виконавчої влади та юридичних осiб, якi провадять дiяльнiсть у сферi використання ядерної енергiї, в разi виявлення радiоактивних матерiалiв у незаконному обiгу, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 2 червня 2003 р. N 813 (Офiцiйний вiсник України, 2003 р., N 23, ст. 1049, N 51, ст. 2675; 2010 р., N 43, ст. 1413; 2012 р., N 71, ст. 2870), слово "Мiнприроди" замiнити словом "Мiнекоенерго".

     57. У Порядку встановлення особливого режиму охорони на територiї забороненої зони та контрольованої зони гiдроелектротехнiчних споруд, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31 березня 2004 р. N 416 (Офiцiйний вiсник України, 2004 р., N 13, ст. 900; 2013 р., N 41, ст. 1477):

     1) у пунктi 2 слова "Мiнпаливенерго", "Мiнтрансом, Держводгоспом" замiнити вiдповiдно словами "Мiнприроди", "Мiнiнфраструктури, Держводагентством";

     2) у пунктi 12 слова "Мiнпаливенерго", "Мiнтрансом" замiнити вiдповiдно словами "Мiнприроди", "Мiнiнфраструктури", а слово "Мiнприроди" виключити.

     58. У пунктi 3 Порядку пiдготовки та оприлюднення Нацiональної доповiдi про якiсть питної води та стан питного водопостачання в Українi, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 квiтня 2004 р. N 576 (Офiцiйний вiсник України, 2004 р., N 18, ст. 1286; 2016 р., N 18, ст. 735):

     1) абзац четвертий викласти в такiй редакцiї:

     "Мiнекоенерго - проведення монiторингу стану водних об'єктiв, якi є джерелами питного водопостачання в цiлому по Українi та в окремих регiонах, а також щодо реформування водного сектору пiдприємств, що перебувають у сферi управлiння Мiнекоенерго i належать до мiстоутворюючих;";

     2) абзац шостий виключити.

     59. У пунктi 6 Порядку здiйснення природно-сiльськогосподарського, еколого-економiчного, протиерозiйного та iнших видiв районування земель, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26 травня 2004 р. N 681 (Офiцiйний вiсник України, 2004 р., N 21, ст. 1429; 2018 р., N 22, ст. 727; 2019 р., N 90, ст. 3000), слово "Мiнприроди" замiнити словом "Мiнекоенерго".

     60. У текстi Положення про порядок здiйснення перевезення радiоактивних матерiалiв територiєю України, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15 жовтня 2004 р. N 1373 (Офiцiйний вiсник України, 2004 р., N 42, ст. 2771; 2007 р., N 76, ст. 2820; 2016 р., N 56, ст. 1942), слово "Мiнприроди" замiнити словом "Мiнекоенерго".

     61. У пунктi 3 Порядку встановлення тимчасових норм споживання, нормативiв якостi та режимiв надання житлово-комунальних послуг, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 червня 2005 р. N 481 (Офiцiйний вiсник України, 2005 р., N 25, ст. 1432), слово "Мiнприроди" замiнити словом "Мiнекоенерго".

     62. У текстi Порядку видачi дозволiв на проведення робiт на землях водного фонду, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12 липня 2005 р. N 557 (Офiцiйний вiсник України, 2005 р., N 28, ст. 1631; 2012 р., N 22, ст. 834; 2015 р., N 65, ст. 2154), слово "Мiнприроди" замiнити словом "Мiнекоенерго".

     63. В абзацi другому пункту 4 Порядку використання коштiв державного бюджету, якi видiляються на створення захисних лiсових насаджень та полезахисних лiсових смуг, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13 липня 2005 р. N 578 (Офiцiйний вiсник України, 2005 р., N 28, ст. 1649), слова "територiальних органiв Мiнприроди" замiнити словами "структурних пiдроздiлiв екологiї та природних ресурсiв обласних, Київської та Севастопольської мiських держадмiнiстрацiй".

     64. В абзацi першому пункту 6 Порядку обмеження питного водопостачання до рiвня екологiчної бронi, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 8 лютого 2006 р. N 119 (Офiцiйний вiсник України, 2006 р., N 6, ст. 304), слова "з територiальними органами Мiнприроди" замiнити словами "iз структурними пiдроздiлами екологiї та природних ресурсiв обласних, Київської та Севастопольської мiських держадмiнiстрацiй".

     65. У пiдпунктi другому пункту 6 Порядку проведення державного соцiально-гiгiєнiчного монiторингу, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22 лютого 2006 р. N 182 (Офiцiйний вiсник України, 2006 р., N 8, ст. 440), слово "Мiнприроди" замiнити словом "Мiнекоенерго".

     66. У Порядку ведення державного облiку i кадастру рослинного свiту, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22 лютого 2006 р. N 195 (Офiцiйний вiсник України, 2006 р., N 8, ст. 452):

     1) у пунктi 5 слова "його територiальними органами в областях, мм. Києвi та Севастополi, Республiканським комiтетом Автономної Республiки Крим з охорони навколишнього природного середовища" замiнити словами "структурними пiдроздiлами екологiї та природних ресурсiв обласних, Київської та Севастопольської мiських держадмiнiстрацiй, органом виконавчої влади Автономної Республiки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища";

     2) в абзацi першому пункту 8 слова "його територiальних органiв, Республiканського комiтету Автономної Республiки Крим з охорони навколишнього природного середовища" замiнити словами "структурними пiдроздiлами екологiї та природних ресурсiв обласних, Київської та Севастопольської мiських держадмiнiстрацiй, органом виконавчої влади Автономної Республiки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища";

     3) у текстi Порядку слово "Мiнприроди" замiнити словом "Мiнекоенерго".

     67. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 10 квiтня 2006 р. N 468 "Про порядок координацiї заходiв щодо виконання зобов'язань України за Рамковою конвенцiєю Органiзацiї Об'єднаних Нацiй про змiну клiмату та Кiотським протоколом до зазначеної Конвенцiї" (Офiцiйний вiсник України, 2006 р., N 15, ст. 1085; 2011 р., N 51, ст. 2025; 2015 р., N 69, ст. 2264):

     1) у пунктi 1:

     в абзацi другому слова "Мiнiстерству екологiї та природних ресурсiв" замiнити словами "Мiнiстерству енергетики та захисту довкiлля";

     в абзацi другому пiдпункту 1 слова "Мiнiстерство екологiї та природних ресурсiв" замiнити словами "Мiнiстерство енергетики та захисту довкiлля";

     2) пункт 2 виключити.

     68. У пунктi 6 Порядку функцiонування нацiональної системи оцiнки антропогенних викидiв та абсорбцiї парникових газiв, якi не регулюються Монреальським протоколом про речовини, що руйнують озоновий шар, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 квiтня 2006 р. N 554 (Офiцiйний вiсник України, 2006 р., N 17, ст. 1266; 2011 р., N 51, ст. 2025; 2015 р., N 69, ст. 2264):

     1) в абзацах першому - третьому слово "Мiнприроди" замiнити словом "Мiнекоенерго";

     2) в абзацi сьомому слова "Мiнiстром екологiї та природних ресурсiв" замiнити словами "Мiнiстром енергетики та захисту довкiлля".

     69. В абзацi першому пунктiв 2 i 3 Порядку збирання, використання, поширення iнформацiї про опустелювання та деградацiю земель, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19 липня 2006 р. N 998 (Офiцiйний вiсник України, 2006 р., N 29, ст. 2096), слово "Мiнприроди" замiнити словом "Мiнекоенерго".

     70. У складi представникiв Української частини Спiльного Комiтету "Україна - Європейський банк реконструкцiї та розвитку", затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 2 вересня 2006 р. N 1274 (Офiцiйний вiсник України, 2006 p., N 36, ст. 2499; 2013 р., N 42, ст. 1502):

     1) позицiї

     "Мiнiстр економiчного розвитку i торгiвлi

     Мiнiстр екологiї та природних ресурсiв"

     замiнити такими позицiями:

     "Мiнiстр розвитку економiки, торгiвлi та сiльського господарства

     Мiнiстр енергетики та захисту довкiлля";

     2) позицiю

     "Мiнiстр регiонального розвитку, будiвництва та житлово-комунального господарства"

     замiнити такою позицiєю:

     "Мiнiстр розвитку громад та територiй".

     71. У текстi Порядку розроблення та виконання державних цiльових програм, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31 сiчня 2007 р. N 106 (Офiцiйний вiсник України, 2007 р., N 8, ст. 313), слово "Мiнприроди" замiнити словом "Мiнекоенерго".

     72. У пунктi 51 Правил вiдтворення лiсiв, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 1 березня 2007 р. N 303 (Офiцiйний вiсник України, 2007 р., N 16, ст. 589; 2013 р. N 82, ст. 3041), слово "Мiнагрополiтики" замiнити словом "Мiнекоенерго", а слова "погодженим з Мiнприроди" виключити.

     73. У текстi Порядку використання коштiв, передбачених у державному бюджетi для здiйснення заходiв з вiдтворення водних живих ресурсiв у внутрiшнiх водоймах та Азово-Чорноморському басейнi, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 1 березня 2007 р. N 337 (Офiцiйний вiсник України, 2007 р., N 16, ст. 619; 2011 р., N 11, ст. 486), слова "Мiнiстерство аграрної полiтики та продовольства" в усiх вiдмiнках замiнити словом "Мiнекоенерго", а слова "Державне агентство рибного господарства" в усiх вiдмiнках - словом "Держрибагентство" у вiдповiдному вiдмiнку.

     74. У текстi Порядку використання коштiв, передбачених у державному бюджетi для проведення селекцiї у рибному господарствi, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 1 березня 2007 р. N 352 (Офiцiйний вiсник України, 2007 р., N 16, ст. 624; 2011 р., N 11, ст. 486), слова "Мiнiстерство аграрної полiтики та продовольства" в усiх вiдмiнках замiнити словом "Мiнекоенерго", а слова "Державне агентство рибного господарства" в усiх вiдмiнках - словом "Держрибагентство" у вiдповiдному вiдмiнку.

     75. У Правилах полiпшення якiсного складу лiсiв, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12 травня 2007 р. N 724 (Офiцiйний вiсник України, 2007 р., N 37, ст. 1478):

     1) у пунктах 5 та 54 слово "Мiнагрополiтики" замiнити словом "Мiнекоенерго", а слова ", погодженим з Мiнприроди" виключити;

     2) у пунктi 53 слово "Мiнагрополiтики" замiнити словом "Мiнекоенерго", а слова "Мiнприроди та" виключити.

     76. У пунктi 17 Порядку подiлу лiсiв на категорiї та видiлення особливо захисних лiсових дiлянок, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 травня 2007 р. N 733 (Офiцiйний вiсник України, 2007 р., N 37, ст. 1483), слово "Мiнприроди" замiнити словом "Мiнекоенерго".

     77. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23 травня 2007 р. N 761 "Про врегулювання питань щодо спецiального використання лiсових ресурсiв" (Офiцiйний вiсник України, 2007 р., N 39, ст. 1550):

     1) у текстi Порядку спецiального використання лiсових ресурсiв, затвердженого зазначеною постановою, слово "Мiнагрополiтики" замiнити словом "Мiнекоенерго", а слова ", погодженим з Мiнприроди" виключити;

     2) у пунктi 17 Порядку видачi спецiальних дозволiв на використання лiсових ресурсiв, затвердженого зазначеною постановою, слово "Мiнагрополiтики" замiнити словом "Мiнекоенерго", а слова "Мiнприроди та" виключити.

     78. У Порядку ведення державного лiсового кадастру та облiку лiсiв, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 червня 2007 р. N 848 (Офiцiйний вiсник України, 2007 р., N 46, ст. 1885; 2012 р., N 1, ст. 21; 2013 р., N 53, ст. 1934; 2017 р., N 100, ст. 3082):

     1) у пунктi 3 слово "Мiнагрополiтики" замiнити словом "Мiнекоенерго", а слова ", погодженим з Мiнприроди" виключити;

     2) в абзацi другому пункту 10 слово "Мiнприроди" замiнити словом "Мiнекоенерго".

     79. В абзацi першому пункту 3 та в останньому абзацi пункту 6 Порядку видачi дозволiв на iмпорт та експорт зразкiв видiв дикої фауни i флори, сертифiкатiв на пересувнi виставки, реекспорт та iнтродукцiю з моря зазначених зразкiв, якi є об'єктами регулювання Конвенцiї про мiжнародну торгiвлю видами дикої фауни i флори, що перебувають пiд загрозою зникнення, в частинi осетрових риб i виробленої з них продукцiї, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25 липня 2007 р. N 953 (Офiцiйний вiсник України, 2007 р., N 55, ст. 2211; 2016 р., N 4, ст. 239), слово "Мiнприроди" замiнити словом "Мiнекоенерго".

     80. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11 вересня 2007 р. N 1126 "Про створення системи оперативного обмiну мiж органами державного нагляду (контролю) iнформацiєю про виявлення небезпечної та фальсифiкованої продукцiї" (Офiцiйний вiсник України, 2007 р., N 69, ст. 2640; 2011 р., N 79, ст. 2916):

     1) у пунктi 3 слова "Мiнiстерству екологiї та природних ресурсiв" замiнити словами "Мiнiстерству енергетики та захисту довкiлля";

     2) у пунктi 3 Порядку, затвердженого зазначеною постановою, слово "Мiнприроди" замiнити словом "Мiнекоенерго".

     81. У текстi Порядку розгляду, схвалення i реалiзацiї проектiв цiльових екологiчних (зелених) iнвестицiй та пропозицiй щодо здiйснення заходiв, пов'язаних з реалiзацiєю таких проектiв i виконанням зобов'язань сторiн Кiотського протоколу до Рамкової конвенцiї ООН про змiну клiмату, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22 лютого 2008 р. N 221 (Офiцiйний вiсник України, 2008 р., N 23, ст. 695; 2010 р., N 68, ст. 2447; 2011 р., N 51, ст. 2025; 2015 р., N 7, ст. 163, N 89, ст. 2974), слово "Мiнприроди" замiнити словом "Мiнекоенерго".

     82. У Положеннi про Мiжвiдомчу координацiйну раду з питань реалiзацiї в Українi Конвенцiї про оцiнку впливу на навколишнє середовище в транскордонному контекстi, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 2 квiтня 2008 р. N 295 (Офiцiйний вiсник України, 2008 р., N 27, ст. 843, N 69, ст. 2326; 2011 р., N 10, ст. 470, N 28, ст. 1192; 2018 р., N 49, ст. 1709):

     1) у пунктi 6 слова "Мiнiстром екологiї та природних ресурсiв" замiнити словами "Мiнiстром енергетики та захисту довкiлля";

     2) у текстi Положення слово "Мiнприроди" замiнити словом "Мiнекоенерго";

     3) додаток до Положення викласти в такiй редакцiї:

"Додаток
до Положення
(в редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 4 грудня 2019 р. N 1065)

СКЛАД
Мiжвiдомчої координацiйної ради з питань реалiзацiї в Українi Конвенцiї про оцiнку впливу на навколишнє середовище в транскордонному контекстi

     Мiнiстр енергетики та захисту довкiлля, голова Мiжвiдомчої ради

     Заступник Мiнiстра закордонних справ, заступник голови Мiжвiдомчої ради

     Представник Мiнекоенерго, секретар Мiжвiдомчої ради

     Заступник Мiнiстра енергетики та захисту довкiлля

     Заступник Мiнiстра розвитку економiки, торгiвлi та сiльського господарства

     Заступник Мiнiстра iнфраструктури

     Заступник Голови ДСНС

     Заступник Мiнiстра розвитку громад та територiй

     Представник Апарату Ради нацiональної безпеки i оборони України (за згодою)

     Директор Iнституту проблем ринку та економiко-екологiчних дослiджень Нацiональної академiї наук.".

     83. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17 квiтня 2008 р. N 392 "Про забезпечення виконання мiжнародних зобов'язань України за Рамковою конвенцiєю ООН про змiну клiмату та Кiотським протоколом до неї" (Офiцiйний вiсник України, 2008 р., N 31, ст. 1000; 2015 р., N 36 ст. 1063):

     1) у пунктi 1 слова "Мiнiстерство екологiї та природних ресурсiв" замiнити словами "Мiнiстерство енергетики та захисту довкiлля";

     2) у пунктi 2 слова "Мiнiстерством екологiї та природних ресурсiв" замiнити словами "Мiнiстерством енергетики та захисту довкiлля".

     84. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 травня 2008 р. N 504 "Про формування i ведення Нацiонального електронного реєстру антропогенних викидiв та абсорбцiї парникових газiв" (Офiцiйний вiсник України, 2008 р., N 40, ст. 1327; 2011 р., N 51, ст. 2025):

     1) у пунктi 1 слова "Мiнiстерство екологiї та природних ресурсiв" замiнити словами "Мiнiстерство енергетики та захисту довкiлля";

     2) у пунктах 3 та 4 Положення про Нацiональний електронний реєстр антропогенних викидiв та абсорбцiї парникових газiв, затвердженого зазначеною постановою слово "Мiнприроди" замiнити словом "Мiнекоенерго".

     85. У пунктi 4 Порядку проведення iндексацiї такс для обчислення розмiру шкоди, заподiяної лiсу пiдприємствами, установами, органiзацiями та громадянами, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23 липня 2008 р. N 665 (Офiцiйний вiсник України, 2008 р., N 56, ст. 1868), слово "Мiнприроди" замiнити словом "Мiнекоенерго".

     86. В абзацi першому пункту 2 розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17 грудня 2008 р. N 1571 "Про схвалення Концепцiї пiдвищення рiвня хiмiчної безпеки" (Офiцiйний вiсник України, 2008 р., N 98, ст. 3247) слово "Мiнприроди" замiнити словом "Мiнекоенерго".

     87. У додатку до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України "Про утворення Мiжгалузевої ради з питань розвитку електронного урядування" вiд 14 сiчня 2009 р. N 4 (Офiцiйний вiсник України, 2009 р., N 3, ст. 77; 2017 р., N 45, ст. 1397) позицiю "Державний секретар Мiнприроди" замiнити позицiєю "Державний секретар Мiнекоенерго".

     88. Пункт 10 Порядку державної реєстрацiї косметичних та лiкарських засобiв, якi мiстять генетично модифiкованi органiзми або отриманi з їх використанням, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18 лютого 2009 р. N 114 (Офiцiйний вiсник України, 2009 р., N 12, ст. 373; 2013 р., N 82, ст. 3041), викласти в такiй редакцiї:

     "10. У разi виявлення пiд час здiйснення державного екологiчного та/або санiтарно-епiдемiологiчного нагляду i контролю або проведення передбаченого законом монiторингу, пiсляпроектного монiторингу ранiше невiдомих властивостей продукцiї, небезпечних для здоров'я людини та/або для бiологiчних об'єктiв природного середовища, МОЗ i Мiнекоенерго приймають протягом 10 днiв у межах своїх повноважень рiшення про призначення повторної оцiнки впливу на довкiлля та/або санiтарно-епiдемiологiчної експертизи продукцiї. Таке рiшення також приймається у разi надходження iнформацiї, зазначеної в абзацi четвертому пункту 5 цього Порядку.

     Якщо повторно оформлено висновок з оцiнки впливу на довкiлля про недопустимiсть провадження планованої дiяльностi або негативний висновок повторної санiтарно-епiдемiологiчної експертизи, МОЗ приймає рiшення про скасування державної реєстрацiї продукцiї та виключення її з Реєстру, про що у десятиденний строк повiдомляє у письмовiй формi заявниковi.

     Зазначене рiшення може бути оскаржено в установленому порядку.".

     89. У Порядку видачi дозволу на проведення державної апробацiї (випробування) генетично модифiкованих органiзмiв у вiдкритiй системi, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 2 квiтня 2009 р. N 308 (Офiцiйний вiсник України, 2009 р., N 24, ст. 810; 2011 р., N 79, ст. 2916):

     1) у текстi Порядку слово "Мiнприроди" замiнити словом "Мiнекоенерго";

     2) у додатках до Порядку:

     у додатку 1:

     слова "Мiнiстерство екологiї та природних ресурсiв України" замiнити словами "Мiнiстерство енергетики та захисту довкiлля України";

     слова "Вiдмiтка Республiканського комiтету Автономної Республiки Крим з охорони навколишнього середовища або вiдповiдної Державної екологiчної iнспекцiї в областях, мм. Києвi та Севастополi про проведення державної апробацiї (випробовування)" замiнити словами "Вiдмiтка структурного пiдроздiлу екологiї та природних ресурсiв обласної, Київської та Севастопольської мiської держадмiнiстрацiї, органу виконавчої влади Автономної Республiки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища";

     у додатку 2 слова "Мiнiстерство екологiї та природних ресурсiв України" замiнити словами "Мiнiстерство енергетики та захисту довкiлля України".

     90. У Порядку видачi дозволу на транзитне перемiщення не зареєстрованих в Українi генетично модифiкованих органiзмiв, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 квiтня 2009 р. N 423 (Офiцiйний вiсник України, 2009 р., N 33, ст. 1139; 2011 р., N 79, ст. 2916):

     1) у текстi Порядку слово "Мiнприроди" замiнити словом "Мiнекоенерго";

     2) у додатках 1 i 2 до Порядку слова "Мiнiстерство екологiї та природних ресурсiв України" замiнити словами "Мiнiстерство енергетики та захисту довкiлля України".

     91. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17 червня 2009 р. N 598 "Про затвердження Порядку забезпечення пiдтримки з боку України мiжнародних операцiй з пiдтримання миру i безпеки та навчань" (Офiцiйний вiсник України, 2009 р., N 45, ст. 1510; 2013 р., N 33, ст. 1158; 2018 р., N 58, ст. 2023):

     1) у пунктi 3 слова "Мiнiстерством екологiї та природних ресурсiв" замiнити словами "Мiнiстерством енергетики та захисту довкiлля";

     2) у пiдпунктi 4 пункту 11 Порядку, затвердженого зазначеною постановою, слово "Мiнприроди" замiнити словом "Мiнекоенерго".

     92. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23 липня 2009 р. N 808 (Офiцiйний вiсник України, 2009 р., N 59, ст. 2071; 2019 р., N 20, ст. 678, N 90, ст. 3000):

     1) у текстi Порядку проведення державної апробацiї (випробування) генетично модифiкованих органiзмiв сортiв сiльськогосподарських рослин у вiдкритiй системi, затвердженого зазначеною постановою, слово "Мiнприроди" замiнити словом "Мiнекоенерго";

     2) у пунктi 7 Порядку державної реєстрацiї генетично модифiкованих органiзмiв сортiв сiльськогосподарських рослин у вiдкритiй системi, затвердженого зазначеною постановою, слово "Мiнприроди" замiнити словом "Мiнекоенерго".

     93. В абзацi десятому пiдпункту 5 пункту 5 Положення про Державну систему управлiння безпекою судноплавства, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 7 жовтня 2009 р. N 1137 (Офiцiйний вiсник України, 2009 р., N 83, ст. 2810), слово "Мiнприроди" замiнити словом "Мiнекоенерго".

     94. У перелiку центральних органiв виконавчої влади, до повноважень яких належить питання нормування у будiвництвi, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 лютого 2010 р. N 197 (Офiцiйний вiсник України, 2010 р., N 14, ст. 676; 2019 р., N 30, ст. 1068):

     1) виключити позицiю

"Мiненерговугiлля електроенергетичний, ядерно-промисловий, вугiльно-промисловий, торфодобувний, нафтогазовий та нафтогазопереробний комплекси";

     2) позицiю

"Мiнприроди водне господарство i мелiорацiя земель"

     замiнити такою позицiєю:

"Мiнекоенерго електроенергетичний, ядерно-промисловий, вугiльно-промисловий, торфодобувний, нафтогазовий та нафтогазопереробний комплекси, водне господарство i мелiорацiя земель".

     95. В абзацi третьому пункту 21 Положення про пункти пропуску через державний кордон та пункти контролю, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18 серпня 2010 р. N 751 (Офiцiйний вiсник України, 2010 р., N 65, ст. 2265; 2012 р., N 45, ст. 1761; 2019 р., N 90, ст. 3000), слово "Мiнприроди" замiнити словом "Мiнекоенерго".

     96. У Порядку державної реєстрацiї генетично модифiкованих органiзмiв джерел харчових продуктiв, кормiв, кормових добавок та ветеринарних препаратiв, якi мiстять такi органiзми або отриманi з їх використанням, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12 жовтня 2010 р. N 919 (Офiцiйний вiсник України, 2010 р., N 78, ст. 2752; 2011 р., N 61, ст. 2439):

     1) у пунктах 13 i 14 слово "Мiнприроди" замiнити словом "Мiнекоенерго";

     2) у текстi Порядку слово "Держветфiтослужба" в усiх вiдмiнках замiнити словом "Держпродспоживслужба" у вiдповiдному вiдмiнку.

     97. У Державнiй цiльовiй науково-технiчнiй програмi проведення дослiджень в Антарктицi на 2011 - 2020 роки, затвердженiй постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 3 листопада 2010 р. N 1002 (Офiцiйний вiсник України, 2010 р., N 84, ст. 2951; 2018 р., N 45, ст. 1574):

     1) в абзацi дев'ятому роздiлу "Шляхи i способи розв'язання проблеми" слово "Мiнприроди" замiнити словом "Мiнекоенерго";

     2) у додатках до Програми:

     у пунктi 5 додатка 1 слово "Мiнприроди" замiнити словом "Мiнекоенерго";

     у графi "Головний розпорядник бюджетних коштiв" додатка 2 слово "Мiнприроди" замiнити словом "Мiнекоенерго".

     98. У перелiку кодiв бюджетної класифiкацiї в розрiзi органiв, що контролюють справляння надходжень бюджету, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 лютого 2011 р. N 106 (Офiцiйний вiсник України, 2011 р., N 12, ст. 508; 2015 р., N 100, ст. 3441):

     1) позицiю

     "Мiнприроди 19010100, 19010200, 19010300, 19010400, 19050100, 19050200, 19050300, 21080500, 22012100, 24062100, 24062400"

     замiнити такою позицiєю:

     "Мiнекоенерго 19010100, 19010200, 19010300, 19010400, 19050100, 19050200, 19050300, 21080500, 22012100, 24062100, 24062400, 17060000, 19010400, 21081600, 21090000, 24063100, 24110800, 24130000, 24130100, 24130200, 24130300";

     2) виключити позицiю "Мiненерговугiлля 17060000, 19010400, 21081600, 21090000, 24063100, 24110800, 24130000, 24130100, 24130200, 24130300".

     99. У текстi Порядку використання коштiв, передбачених у державному бюджетi для захисту вiд шкiдливої дiї вод сiльських населених пунктiв та сiльськогосподарських угiдь, в тому числi в басейнi р. Тиса у Закарпатськiй областi, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23 лютого 2011 р. N 137 (Офiцiйний вiсник України, 2011 р., N 14, ст. 575; 2012 р., N 15, ст. 558; 2014 р., N 54, ст. 1448; 2015 р., N 50, ст. 1605), слово "Мiнприроди" замiнити словом "Мiнекоенерго".

     100. В абзацах першому i шостому пункту 2 та пунктi 8 Порядку використання коштiв, передбачених у державному бюджетi для здiйснення заходiв, пов'язаних з лiквiдацiєю наслiдкiв Чорнобильської катастрофи, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23 лютого 2011 р. N 143 (Офiцiйний вiсник України, 2011 р., N 14, ст. 581; 2014 р., N 64, ст. 1771; 2016 р., N 26, ст. 1028), слово "Мiнприроди" замiнити словом "Мiнекоенерго".

     101. У текстi Порядку використання коштiв, передбачених у державному бюджетi для пiдтримки екологiчно безпечного стану в зонах вiдчуження i безумовного (обов'язкового) вiдселення, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23 лютого 2011 р. N 202 (Офiцiйний вiсник України, 2011 р., N 17, ст. 711; 2013 р., N 98, ст. 3605; 2014 р., N 78, ст. 2235), слово "Мiнприроди" замiнити словом "Мiнекоенерго".

     102. У пунктi 4 та абзацi третьому пункту 6 Порядку використання коштiв, передбачених у державному бюджетi для пiдтримки у безпечному станi енергоблокiв та об'єкта "Укриття" i здiйснення заходiв щодо пiдготовки до зняття з експлуатацiї Чорнобильської АЕС, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 лютого 2011 р. N 234 (Офiцiйний вiсник України, 2011 р., N 18, ст. 771; 2012 р., N 13, ст. 480; 2013 р., N 98, ст. 3605; 2014 р., N 34, ст. 907; 2019 р., N 24, ст. 860), слово "Мiнприроди" замiнити словом "Мiнекоенерго".

     103. У Порядку використання коштiв, передбачених у державному бюджетi для здiйснення природоохоронних заходiв, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 лютого 2011 р. N 163 (Офiцiйний вiсник України, 2011 р., N 16, ст. 651; 2012 р., N 20, ст. 749; 2018 р., N 40, ст. 1405; 2019 р., N 39, ст. 1362):

     1) у пунктi 10 слово "Мiнекономрозвитку" замiнити словом "Мiнекономiки";

     2) у текстi Порядку слово "Мiнприроди" замiнити словом "Мiнекоенерго".

     104. У Порядку використання коштiв, передбачених у державному бюджетi для розвитку мiнерально-сировинної бази, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 лютого 2011 р. N 301 (Офiцiйний вiсник України, 2011 р., N 22, ст. 920; 2012 р., N 10, ст. 377; 2012 р., N 58, ст. 2340):

     1) в абзацi другому пунктiв 1 та 10 слово "Мiнприроди" замiнити словом "Мiнекоенерго";

     2) в абзацi третьому пункту 6 слово "Мiнекономрозвитку" замiнити словом "Мiнекономiки".

     105. У текстi Порядку використання коштiв, передбачених у державному бюджетi для виконання робiт у сферi поводження з радiоактивними вiдходами неядерного циклу, будiвництва комплексу "Вектор" та експлуатацiї його об'єктiв, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 2 березня 2011 р. N 196 (Офiцiйний вiсник України, 2011 р., N 16, ст. 684; 2013 р., N 16, ст. 558, N 98, ст. 3605; 2015 р., N 16, ст. 415), слово "Мiнприроди" замiнити словом "Мiнекоенерго".

     106. У Порядку використання коштiв, передбачених у державному бюджетi для здiйснення заходiв, спрямованих на зменшення обсягiв викидiв (збiльшення абсорбцiї) парникових газiв, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23 березня 2011 р. N 348 (Офiцiйний вiсник України, 2011 р., N 26, ст. 1056; 2012 р., N 38, ст. 1424; 2015 р., N 7, ст. 163, N 89, ст. 2974; 2017 р., N 84, ст. 2572), слово "Мiнприроди" замiнити словом "Мiнекоенерго".

     107. У текстi Порядку використання коштiв, передбачених у державному бюджетi для здiйснення заходiв щодо очищення стiчних вод в м. Одесi, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 квiтня 2011 р. N 453 (Офiцiйний вiсник України, 2011 р., N 32, ст. 1353; 2011 р., N 53, ст. 2104), слово "Мiнприроди" замiнити словом "Мiнекоенерго".

     108. В абзацi п'ятому пункту 13 Положення про мiстобудiвний кадастр, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25 травня 2011 р. N 559 (Офiцiйний вiсник України, 2011 р., N 41, ст. 1673; 2012 р., N 77, ст. 3120; 2013 р., N 41, ст. 1477; 2015 р., N 46, ст. 1472; 2017 р., N 44, ст. 1368), слово "Мiнприроди" замiнити словом "Мiнекоенерго".

     109. У текстi Порядку проведення аукцiонiв з продажу спецiальних дозволiв на користування надрами, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 травня 2011 р. N 594 (Офiцiйний вiсник України, 2011 р., N 44, ст. 1783; 2012 р., N 30, ст. 1116, N 81, ст. 3283; 2016 р., N 16, ст. 644, N 30, ст. 1208, N 89, ст. 2919; 2018 р., N 49, ст. 1706), слово "Мiнприроди" замiнити словом "Мiнекоенерго".

     110. У текстi Порядку використання коштiв, передбачених у державному бюджетi для сплати внескiв України до бюджетiв Рамкової конвенцiї ООН про змiну клiмату, Кiотського протоколу та Мiжнародного журналу транзакцiй, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 9 червня 2011 р. N 621 (Офiцiйний вiсник України, 2011 р., N 45, ст. 1838; 2012 р., N 38, ст. 1422; 2015 р., N 69, ст. 2264), слово "Мiнприроди" замiнити словом "Мiнекоенерго".

     111. У текстi Порядку використання коштiв, передбачених у державному бюджетi для змiцнення матерiально-технiчної бази i методологiчного забезпечення Державної екологiчної iнспекцiї та її територiальних органiв, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 липня 2011 р. N 808 (Офiцiйний вiсник України, 2011 р., N 57, ст. 2300; 2013 р., N 87, ст. 3217), слово "Мiнприроди" замiнити словом "Мiнекоенерго".

     112. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 липня 2011 р. N 1136 "Деякi питання збирання, заготiвлi та утилiзацiї зношених шин" (Офiцiйний вiсник України, 2011 р., N 86, ст. 3140) слова "Мiнiстерство екологiї та природних ресурсiв" в усiх вiдмiнках замiнити словами "Мiнiстерство енергетики та захисту довкiлля" у вiдповiдному вiдмiнку.

     113. У планi заходiв щодо виконання зобов'язань в рамках Договору про заснування Енергетичного Спiвтовариства, затвердженому розпорядженням Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 3 серпня 2011 р. N 733:

     1) у пунктах 7 i 8 у складi виконавцiв слово "Мiненерговугiлля" виключити;

     2) у пунктах 9, 12 i 38 у складi виконавцiв слово "Мiненерговугiлля" замiнити словом "Мiнекоенерго", а слово "Мiнприроди" виключити;

     3) у текстi плану заходiв у складi виконавцiв слово "Мiнприроди" замiнити словом "Мiнекоенерго".

     114. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17 серпня 2011 р. N 877 "Деякi питання виконання Угоди про фiнансування програми "Пiдтримка реалiзацiї Стратегiї нацiональної екологiчної полiтики України" (Офiцiйний вiсник України, 2011 р., N 63, ст. 2499; 2016 р., N 47, ст. 1703):

     1) у пунктi 1 постанови слова "Мiнiстерство екологiї та природних ресурсiв" замiнити словами "Мiнiстерство енергетики та захисту довкiлля";

     2) у пунктi 4, абзацi другому пункту 5 та абзацi другому пункту 6 Порядку використання коштiв, передбачених у державному бюджетi для здiйснення заходiв щодо реалiзацiї прiоритетiв розвитку сфери охорони навколишнього природного середовища, затвердженого зазначеною постановою, слово "Мiнприроди" замiнити словом "Мiнекоенерго".

     115. В абзацi першому пункту 25 Правил санiтарної охорони територiї України, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22 серпня 2011 р. N 893 (Офiцiйний вiсник України, 2011 р., N 65, ст. 2538), слово "Мiнприроди" замiнити словом "Мiнекоенерго".

     116. У додатку 1 до Державної програми розвитку внутрiшнього виробництва, затвердженої постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12 вересня 2011 р. N 1130 (Офiцiйний вiсник України, 2011 р., N 86, ст. 3139), у графi "Вiдповiдальнi за виконання":

     1) у пунктах 15 та 18 слово "Мiнприроди" замiнити словом "Мiнекоенерго", а слово "Мiненерговугiлля" виключити;

     2) у пунктi 19 слово "Мiнприроди" замiнити словом "Мiнекоенерго".

     117. У пунктi 58 Правил транспортування тварин, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 листопада 2011 р. N 1402 (Офiцiйний вiсник України, 2012 р., N 8, ст. 294), слово "Мiнприроди" замiнити словом "Мiнекоенерго".

     118. У пунктi 2 Порядку використання коштiв, передбачених у державному бюджетi для здiйснення заходiв щодо селекцiї у рибному господарствi та вiдтворення водних бiоресурсiв у внутрiшнiх водоймах та Азово-Чорноморському басейнi, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 лютого 2012 р. N 206 (Офiцiйний вiсник України, 2012 р., N 20, ст. 765), слово "Мiнагрополiтики" замiнити словом "Мiнекоенерго".

     119. У текстi Порядку використання коштiв, передбачених у державному бюджетi для провадження мiжнародної дiяльностi у галузi рибного господарства, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31 травня 2012 р. N 470 (Офiцiйний вiсник України, 2012 р., N 42, ст. 1603), слово "Мiнагрополiтики" замiнити словом "Мiнекоенерго".

     120. У додатку до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 червня 2012 р. N 658 "Про утворення Ради голiв громадських рад при органах виконавчої влади" (Офiцiйний вiсник України, 2012 р., N 56, ст. 2237; 2019 р., N 39, ст. 1374) позицiю "Державний секретар Мiнприроди" замiнити позицiєю "Державний секретар Мiнекоенерго".

     121. В абзацi другому пункту 3 та пунктi 8 Порядку державного облiку артезiанських свердловин, облаштування їх засобами вимiрювання об'єму видобутих пiдземних вод, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 8 жовтня 2012 р. N 963 (Офiцiйний вiсник України, 2012 р., N 81, ст. 3257; 2014 р., N 5, ст. 142), слово "Мiнприроди" замiнити словом "Мiнекоенерго".

     122. В абзацi третьому розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 листопада 2012 р. N 931 "Про здiйснення продажу коштiв в iноземнiй валютi, отриманих вiд продажу одиниць (частин) установленої кiлькостi викидiв парникових газiв" - iз змiнами, внесеними розпорядженням Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23 серпня 2016 р. N 594, слова "Мiнiстерству екологiї та природних ресурсiв" замiнити словами "Мiнiстерству енергетики та захисту довкiлля".

     123. У текстi Порядку установлення лiмiтiв спецiального використання та визначення прогнозу допустимого вилову водних бiоресурсiв, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 5 грудня 2012 р. N 1149 (Офiцiйний вiсник України, 2012 р., N 95, ст. 3850), слово "Мiнагрополiтики" замiнити словом "Мiнекоенерго".

     124. У пунктi 41 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17 грудня 2012 р. N 1221 "Деякi питання збирання, перевезення, зберiгання, оброблення (перероблення), утилiзацiї та/або знешкодження вiдпрацьованих мастил (олив)" (Офiцiйний вiсник України, 2013 р., N 44, ст. 1575; 2016 р., N 26, ст. 1019) слова "Мiнiстерству екологiї та природних ресурсiв" замiнити словами "Мiнiстерству енергетики та захисту довкiлля".

     125. У перелiку органiв державної влади, органiв мiсцевого самоврядування, в яких проводиться стажування слухачiв Нацiональної академiї державного управлiння при Президентовi України, що навчаються за освiтнiм ступенем магiстра за спецiальнiстю "Публiчне управлiння та адмiнiстрування" галузi знань "Публiчне управлiння та адмiнiстрування", затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 1 квiтня 2013 р. N 255 (Офiцiйний вiсник України, 2013 р., N 30, ст. 1030; 2016 р., N 7, ст. 347, N 79, ст. 2647; 2017 р., N 50, ст. 1557; 2018 р., N 52, ст. 1829; 2019 р., N 58, ст. 2000), позицiю

"Мiнприроди 8"

     замiнити такою позицiєю:

"Мiнекоенерго 8".

     126. В абзацi другому пункту 10 Типового договору оренди водних об'єктiв, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 травня 2013 р. N 420 (Офiцiйний вiсник України, 2013 р., N 47, ст. 1692), слово "Мiнприроди" замiнити словом "Мiнекоенерго".

     127. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 1 серпня 2013 р. N 927 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо вимог до автомобiльних бензинiв, дизельного, суднових та котельних палив" (Офiцiйний вiсник України, 2014 р., N 2, ст. 35):

     1) у пунктi 2 постанови слова "Мiнiстерство енергетики та вугiльної промисловостi" замiнити словами "Мiнiстерство енергетики та захисту довкiлля";

     2) у Технiчному регламентi щодо вимог до автомобiльних бензинiв, дизельного, суднових та котельних палив, затвердженому зазначеною постановою:

     у пунктi 22 слово "Мiненерговугiлля" замiнити словом "Мiнекоенерго";

     в абзацi другому пункту 24 слово "Мiненерговугiлля" замiнити словом "Мiнекоенерго";

     3) у планi заходiв iз застосування Технiчного регламенту щодо вимог до автомобiльних бензинiв, дизельного, суднових та котельних палив, затвердженому зазначеною постановою, у графi "Вiдповiдальнi за виконання" слово "Мiненерговугiлля" замiнити словом "Мiнекоенерго", а слово "Мiнприроди" виключити.

     128. У текстi Порядку використання коштiв, передбачених у державному бюджетi для фiнансового забезпечення цiльових проектiв екологiчної модернiзацiї пiдприємств, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 7 серпня 2013 р. N 569 (Офiцiйний вiсник України, 2013 р., N 65, ст. 2355), слово "Мiнприроди" замiнити словом "Мiнекоенерго".

     129. У пунктi 50 та абзацi першому пункту 54 Порядку загальнодержавного топографiчного i тематичного картографування, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 4 вересня 2013 р. N 661 (Офiцiйний вiсник України, 2013 р., N 71, ст. 2615; 2015 р., N 46, ст. 1472; 2017 р., N 22, ст. 615; 2019 р., N 90, ст. 3000), слово "Мiнприроди" замiнити словом "Мiнекоенерго".

     130. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18 вересня 2013 р. N 756 "Питання проведення вiдбору цiльових проектiв екологiчної модернiзацiї пiдприємств" (Офiцiйний вiсник України, 2013 р., N 82, ст. 3049):

     1) у додатку до постанови:

     позицiї

     "Мiнiстр екологiї та природних ресурсiв, заступник голови Мiжвiдомчої робочої групи

     Начальник вiддiлу координацiї екологiчних фондiв Мiнприроди, секретар Мiжвiдомчої робочої групи

     Заступник Мiнiстра екологiї та природних ресурсiв"

     замiнити такими позицiями:

     "Мiнiстр енергетики та захисту довкiлля, заступник голови Мiжвiдомчої робочої групи

     Начальник вiддiлу координацiї екологiчних фондiв Мiнекоенерго, секретар Мiжвiдомчої робочої групи

     Заступник Мiнiстра енергетики та захисту довкiлля";

     позицiю

     "Директор департаменту стратегiчного планування, економiки та фiнансiв Мiнприроди"

     замiнити такою позицiєю:

     "Директор департаменту стратегiчного планування, економiки та фiнансiв Мiнекоенерго";

     2) у текстi Порядку проведення вiдбору цiльових проектiв екологiчної модернiзацiї пiдприємств, затвердженого зазначеною постановою, слово "Мiнприроди" замiнити словом "Мiнекоенерго";

     3) у пунктах 8 i 9 Положення про Мiжвiдомчу робочу групу з проведення вiдбору цiльових проектiв екологiчної модернiзацiї пiдприємств, затвердженого зазначеною постановою, слово "Мiнприроди" замiнити словом "Мiнекоенерго".

     131. У додатках до Порядку видачi дозволу на спецiальне використання водних бiоресурсiв за межами юрисдикцiї України або вiдмови в його видачi, переоформлення, видачi дублiката та анулювання зазначеного дозволу, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 жовтня 2013 р. N 800 (Офiцiйний вiсник України, 2013 р., N 87, ст. 3213):

     1) у додатку 1 слово "Мiнагрополiтики" замiнити словом "Мiнекоенерго";

     2) у додатку 2 слово "Minagropolicy" замiнити словом "Minecoenergy".

     132. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 7 листопада 2013 р. N 838 "Деякi питання виконання дiючих та нових iнвестицiйних проектiв (програм, договорiв), якими передбачено нарощування видобутку вуглеводневої сировини" (Офiцiйний вiсник України, 2013 р., N 91, ст. 3346; 2015 р., N 33, ст. 968; 2018 р., N 24, ст. 855):

     1) у Порядку вiдбору та затвердження нових iнвестицiйних проектiв (програм, договорiв), якими передбачено нарощування видобутку вуглеводневої сировини, затвердженому зазначеною постановою:

     у пунктi 9 слово "Мiнприроди" виключити;

     у текстi Порядку слово "Мiненерговугiлля" в усiх вiдмiнках замiнити словом "Мiнекоенерго" у вiдповiдному вiдмiнку;

     2) у пунктi 6 Порядку здiйснення контролю за виконанням iнвестицiйних проектiв (програм), якими передбачено нарощування видобутку вуглеводної сировини, затвердженого зазначеною постановою, слово "Мiненерговугiллю" замiнити словом "Мiнекоенерго".

     133. В абзацi другому пункту 1 Порядку видачi дозволу на переведення земельних лiсових дiлянок до нелiсових земель у цiлях, пов'язаних iз веденням лiсового господарства, без їх вилучення у постiйного лiсокористувача або вiдмови в його видачi, переоформлення, видачi дублiката зазначеного дозволу, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18 грудня 2013 р. N 982 (Офiцiйний вiсник України, 2014 р., N 10, ст. 322), слово "Мiнприроди" замiнити словом "Мiнекоенерго".

     134. У додатках до Положення про єдину державну систему цивiльного захисту, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 9 сiчня 2014 р. N 11 (Офiцiйний вiсник України, 2014 р., N 8, ст. 245):

     1) у додатку 1:

     позицiю "Мiнприроди" викласти в такiй редакцiї:

"Мiнекоенерго пiдсистема монiторингу навколишнього природного середовища
пiдсистема запобiгання та лiквiдацiї надзвичайних ситуацiй в зонi вiдчуження i зонi безумовного (обов'язкового) вiдселення (через ДАЗВ)
пiдсистема протипаводкових заходiв (через Держводагентство)
пiдсистема охорони i захисту лiсiв (через Держлiсагентство)
пiдсистема запобiгання i реагування на надзвичайнi ситуацiї у сферi рибного господарства (через Держрибагентство)
пiдсистема безпеки електроенергетичного та
ядерно-промислового комплексiв
пiдсистема безпеки нафтогазового комплексу
пiдсистема безпеки вугiльно-промислового комплексу";

     виключити таку позицiю:

"Мiненерговугiлля пiдсистема безпеки електроенергетичного та ядерно-промислового комплексiв
пiдсистема безпеки нафтогазового комплексу
пiдсистема безпеки вугiльно-промислового комплексу";

     2) у додатку 2 у графi "Найменування центрального органу виконавчої влади" слово "Мiненерговугiлля" замiнити словом "Мiнекоенерго".

     135. У текстi додатка 4 до Державної стратегiї регiонального розвитку на перiод до 2020 року, затвердженої постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 6 серпня 2014 р. N 385 (Офiцiйний вiсник України, 2014 р., N 70, ст. 1966; 2018 р., N 7, ст. 267), слово "Мiнприроди" замiнити словом "Мiнекоенерго".

     136. У назвi та текстi постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 сiчня 2015 р. N 32 "Про затвердження Положення про Мiнiстерство екологiї та природних ресурсiв України" (Офiцiйний вiсник України, 2015 р., N 10, ст. 266) слова "Мiнiстерство екологiї та природних ресурсiв України" замiнити словами "Мiнiстерство енергетики та захисту довкiлля України".

     137. У пунктi 14 перелiку органiв лiцензування, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 5 серпня 2015 р. N 609 (Офiцiйний вiсник України, 2015 р., N 68, ст. 2232; 2016 р., N 68, ст. 2296), у графi "Найменування органу лiцензування" слово "Мiнприроди" замiнити словом "Мiнекоенерго".

     138. В абзацi третьому пункту 3 Порядку створення та використання матерiальних резервiв для запобiгання i лiквiдацiї наслiдкiв надзвичайних ситуацiй, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 вересня 2015 р. N 775 (Офiцiйний вiсник України, 2015 р., N 80, ст. 2675; 2017 р., N 78, ст. 2399; 2018 р., N 37, ст. 1295; 2019 р., N 90, ст. 3000):

     1) слова "Мiнагрополiтики (через Держлiсагентство)," та "Мiненерговугiллям" виключити;

     2) слово "Мiнприроди" замiнити словом "Мiнекоенерго", а слово "Держводагентство" - словами "Держводагентство, Держлiсагентство".

     139. У пунктi 60 додатка 2 Порядку проведення монiторингу та оцiнки результативностi реалiзацiї державної регiональної полiтики, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 жовтня 2015 р. N 856 (Офiцiйний вiсник України, 2015 р., N 88, ст. 2926), у графi "Вiдповiдальнi за подання даних" слово "Мiнприроди" замiнити словом "Мiнекоенерго".

     140. У додатку до Положення про набори даних, якi пiдлягають оприлюдненню у формi вiдкритих даних, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 жовтня 2015 р. N 835 (Офiцiйний вiсник України, 2015 р., N 85, ст. 2850; 2019 р., N 43, ст. 1484):

     1) роздiл "Мiненерговугiлля" виключити;

     2) у роздiлi "Мiнприроди":

     у назвi та текстi роздiлу слово "Мiнприроди" замiнити словом "Мiнекоенерго";

     доповнити роздiл такими позицiями:

     "Екологiчна та радiацiйна обстановка в зонi розташування атомних електростанцiй

     Нацiональний звiт у рамках Iнiцiативи прозоростi видобувних галузей

     Видобуток рядового вугiлля державними пiдприємствами, установами, органiзацiями та об'єднаннями, що належать до сфери управлiння Мiнекоенерго, та господарськими товариствами, щодо яких Мiнекоенерго здiйснює управлiння корпоративними правами держави (за шахтами, марками продукцiї)

     Видобуток та переробка уранової сировини

     Виробництво електроенергiї атомними електростанцiями (за блоками)

     Графiк ремонтiв енергоблокiв атомних електростанцiй

     Показники стану активiв пiдприємств державного сектору економiки

     Iнформацiя про вугiльну товарну продукцiю

     Оплата пiдприємствами комунальної теплоенергетики i теплоелектроцентралями поставок природного газу з ресурсiв НАК "Нафтогаз України" (у розрiзi пiдприємств, за областями)

     Переробка вугiлля (у розрiзi пiдприємств)

     Прогнозний баланс електричної енергiї об'єднаної енергетичної системи України

     Рух палива на енергетичних пiдприємствах (оперативнi данi)

     Фактичний баланс електричної енергiї об'єднаної енергетичної системи України

     Прогноз розвитку нафтогазового комплексу, атомно-промислового комплексу на наступний рiк

     Показники роботи атомних електростанцiй

     Експлуатацiйна безпека атомних електростанцiй

     Недовиробництво електроенергiї атомними електростанцiями

     Iнформацiя про атомнi електростанцiї

     Розрахунки за електроенергiю, вiдпущену державним пiдприємством "Нацiональна атомна енергогенеруюча компанiя "Енергоатом" на оптовий ринок

     Загальна iнформацiя про пiдприємства державного сектору економiки

     Коефiцiєнтний аналiз дiяльностi пiдприємств державного сектору економiки

     Оцiнка результатiв фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємств державного сектору економiки

     Показники виконання фiнансових планiв пiдприємств державного сектору економiки

     Показники фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємств державного сектору економiки

     Iнформацiя про прийнятi управлiнськi рiшення стосовно оренди державного майна суб'єкта управлiння Мiнекоенерго

     Iнформацiя про прийнятi управлiнськi рiшення стосовно передачi державного майна суб'єкта управлiння Мiнекоенерго

     Довiдник вугледобувних пiдприємств України

     Iнформацiя про сертифiкованi лiси пiдприємств, якi належать до сфери управлiння Держлiсагентства

     Iнформацiя про лiсовi пожежi

     Данi монiторингу лiсiв";

     3) у роздiлi "Мiнекономiки" виключити такi позицiї:

     "Iнформацiя про сертифiкованi лiси пiдприємств, якi належать до сфери управлiння Держлiсагентства

     Iнформацiя про лiсовi пожежi

     Данi монiторингу лiсiв".

     141. У додатку до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25 листопада 2015 р. N 971 "Про затвердження перелiку органiв державної влади, що пiдлягають безоплатнiй охоронi Нацiональною гвардiєю" (Офiцiйний вiсник України, 2015 р., N 96, ст. 3292):

     1) у графi "Найменування органу державної влади" слово "Мiнприроди" замiнити словом "Мiнекоенерго";

     2) виключити таку позицiю:

"Мiненерговугiлля 37471933".

     142. У текстi Порядку здiйснення спецiального використання водних бiоресурсiв у внутрiшнiх рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах), внутрiшнiх морських водах, територiальному морi, виключнiй (морськiй) економiчнiй зонi та на континентальному шельфi України, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25 листопада 2015 р. N 992 (Офiцiйний вiсник України, 2015 р., N 97, ст. 3321), слово "Мiнагрополiтики" замiнити словом "Мiнекоенерго".

     143. У Порядку забезпечення прозоростi у видобувних галузях, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 2 грудня 2015 р. N 1039 (Офiцiйний вiсник України, 2015 р., N 101, ст. 3476):

     1) у текстi Порядку слово "Мiненерговугiлля" в усiх вiдмiнках замiнити словом "Мiнекоенерго";

     2) у додатку 3 до Порядку:

     пункт 1 виключити;

     у пунктi 8 у графi "Вiдповiдальнi за надання iнформацiї" слово "Мiнприроди" виключити.

     144. У додатку до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 грудня 2015 р. N 1057 "Про визначення сфер дiяльностi, в яких центральнi органи виконавчої влади здiйснюють функцiї технiчного регулювання" (Офiцiйний вiсник України, 2015 р., N 102, ст. 3519; 2018 р., N 8, ст. 305) у графi "Найменування центрального органу виконавчої влади" слово "Мiнприроди" замiнити словом "Мiнекоенерго".

     145. У текстi Порядку включення територiй та об'єктiв до перелiкiв територiй та об'єктiв екологiчної мережi, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 грудня 2015 р. N 1196 (Офiцiйний вiсник України, 2016 р., N 17, ст. 684), слово "Мiнприроди" замiнити словом "Мiнекоенерго".

     146. У додатку до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 сiчня 2016 р. N 50 "Про утворення Координацiйної ради з питань вiдновлення роботи та розвитку зрошувальних систем" (Офiцiйний вiсник України, 2016 р., N 12, ст. 504; 2017 р., N 15, ст. 431):

     1) позицiю "Мiнiстр екологiї та природних ресурсiв, спiвголова Координацiйної ради" замiнити позицiєю "Мiнiстр енергетики та захисту довкiлля, спiвголова Координацiйної ради";

     2) позицiю "Заступник Мiнiстра екологiї та природних ресурсiв з питань європейської iнтеграцiї, заступник спiвголови Координацiйної ради" замiнити позицiєю "Заступник Мiнiстра енергетики та захисту довкiлля з питань європейської iнтеграцiї, заступник спiвголови Координацiйної ради";

     3) позицiю "Перший заступник Мiнiстра екологiї та природних ресурсiв" замiнити позицiєю "Перший заступник Мiнiстра енергетики та захисту довкiлля".

     147. В абзацi другому пункту 3 та пунктi 6 Порядку подання декларацiї про вiдходи, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18 лютого 2016 р. N 118 (Офiцiйний вiсник України, 2016 р., N 18, ст. 720), слово "Мiнприроди" замiнити словом "Мiнекоенерго".

     148. У розпорядженнi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 березня 2016 р. N 271 "Про затвердження Нацiонального плану дiй щодо боротьби з деградацiєю земель та опустелюванням":

     1) у пунктi 2 розпорядження слова "Мiнiстерству екологiї та природних ресурсiв" замiнити словами "Мiнiстерству енергетики та захисту довкiлля";

     2) у Нацiональному планi дiй, затвердженому зазначеним розпорядженням:

     у графi "Вiдповiдальнi за виконання" слово "Мiнприроди" замiнити словом "Мiнекоенерго", а слова "Мiнагрополiтики" та "Мiнекономрозвитку" - словом "Мiнекономiки";

     у пунктi 5 слово "Мiнагрополiтики" замiнити словом "Мiнекоенерго";

     у пунктi 39 слово "Мiнагрополiтики" виключити;

     у пунктах 41 i 42 слово "Мiнекономрозвитку" виключити;

     у пунктах 2, 3 i 5 цифри "2018" та "2016" замiнити цифрами "2021";

     у пунктах 6, 7, 9, 12, 15, 18, 21, 22, 24, 25, 28, 31, 32, 33, 35, 38, 40 i 42 цифри "2020" замiнити цифрами "2025".

     149. У Лiцензiйних умовах провадження господарської дiяльностi з поводження з небезпечними вiдходами, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13 липня 2016 р. N 446 (Офiцiйний вiсник України, 2016 р., N 57, ст. 1975), слово "Мiнприроди" замiнити словом "Мiнекоенерго".

     150. У додатку 1 до Державної програми розвитку транскордонного спiвробiтництва на 2016 - 2020 роки, затвердженої постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23 серпня 2016 р. N 554 (Офiцiйний вiсник України, 2016 р., N 69, ст. 2330), слово "Мiнприроди" замiнити словом "Мiнекоенерго".

     151. У текстi заходiв щодо запобiгання корупцiї в мiнiстерствах, iнших центральних органах виконавчої влади, затверджених розпорядженням Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 5 жовтня 2016 р. N 803 "Деякi питання запобiгання корупцiї в мiнiстерствах, iнших центральних органах виконавчої влади", слово "Мiнприроди" замiнити словом "Мiнекоенерго", а слова "Мiнiстерство екологiї та природних ресурсiв" - словом "Мiнекоенерго".

     152. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України "Про утворення Координацiйної ради з питань боротьби з деградацiєю земель та опустелюванням" вiд 18 сiчня 2017 р. N 20 (Офiцiйний вiсник України, 2017 р., N 10, ст. 304):

     1) у додатку до постанови:

     позицiї

     "Мiнiстр екологiї та природних ресурсiв, голова Координацiйної ради

     Заступник Мiнiстра екологiї та природних ресурсiв, заступник голови Координацiйної ради

     Представник Мiнприроди, секретар Координацiйної ради"

     замiнити такими позицiями:

     "Мiнiстр енергетики та захисту довкiлля, голова Координацiйної ради

     Заступник Мiнiстра енергетики та захисту довкiлля, заступник голови Координацiйної ради

     Представник Мiнекоенерго, секретар Координацiйної ради";

     позицiї

     "Заступник Мiнiстра економiчного розвитку i торгiвлi

     Заступник Мiнiстра регiонального розвитку, будiвництва та житлово-комунального господарства"

     замiнити такими позицiями:

     "Заступник Мiнiстра розвитку економiки, торгiвлi та сiльського господарства

     Заступник Мiнiстра розвитку громад та територiй України";

     виключити таку позицiю:

     "Заступник Мiнiстра аграрної полiтики та продовольства";

     позицiї

     "Перший заступник голови Комiтету Верховної Ради України з питань екологiчної полiтики, природокористування та лiквiдацiї наслiдкiв Чорнобильської катастрофи (за згодою)

     Заступник голови Комiтету Верховної Ради України з питань аграрної полiтики та земельних вiдносин (за згодою)"

     замiнити такими позицiями:

     "Перший заступник голови Комiтету Верховної Ради України з питань екологiчної полiтики та природокористування (за згодою)

     Заступник голови Комiтету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної полiтики (за згодою)";

     2) у Положеннi про Координацiйну раду з питань боротьби з деградацiєю земель та опустелюванням, затвердженому зазначеною постановою:

     у пунктi 1 цифри "2021" замiнити цифрами "2025";

     у пунктi 11 слово "Мiнприроди" замiнити словом "Мiнекоенерго".

     153. У текстi Порядку використання коштiв, передбачених у державному бюджетi для розвитку та полiпшення екологiчного стану зрошуваних та осушених систем, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 березня 2017 р. N 205 (Офiцiйний вiсник України, 2017 р., N 30, ст. 881; 2018 р., N 45, ст. 1577), слово "Мiнприроди" замiнити словом "Мiнекоенерго".

     154. У текстi додатка до Порядку прийняття в експлуатацiю об'єкта "Пусковий комплекс 1 нового безпечного конфайнменту", затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26 квiтня 2017 р. N 305 (Офiцiйний вiсник України, 2017 р., N 40, ст. 1258), слово "Мiнприроди" замiнити словом "Мiнекоенерго".

     155. У текстi Порядку розроблення плану управлiння рiчковим басейном, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18 травня 2017 р. N 336 (Офiцiйний вiсник України, 2017 р., N 43, ст. 1342), слово "Мiнприроди" замiнити словом "Мiнекоенерго".

     156. У додатку до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 червня 2017 р. N 448 "Про утворення мiжвiдомчої робочої групи з питань координацiї антикорупцiйної реформи" (Офiцiйний вiсник України, 2017 р., N 55, ст. 1638):

     1) позицiю

     "Представник Мiнприроди"

     замiнити такою позицiєю:

     "Два представники Мiнекоенерго";

     2) виключити таку позицiю:

     "Представник Мiненерговугiлля".

     157. У пiдпунктах 2 та 7 пункту 2 плану заходiв щодо реалiзацiї Концепцiї розвитку системи громадського здоров'я, затвердженого розпорядженням Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18 серпня 2017 р. N 560, слово "Мiнприроди" замiнити словом "Мiнекоенерго".

     158. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 4 жовтня 2017 р. N 756 "Про реалiзацiю пiлотного проекту iз впровадження електронних аукцiонiв з розподiлу часток щорiчної нацiональної квоти на iмпорт озоноруйнiвних речовин" (Офiцiйний вiсник України, 2017 р., N 82, ст. 2518):

     1) абзац перший пункту 3 викласти в такiй редакцiї:

     "3. Мiнiстерству енергетики та захисту довкiлля:";

     2) у Тимчасовому порядку проведення електронних аукцiонiв з розподiлу часток щорiчної нацiональної квоти на iмпорт озоноруйнiвних речовин, затвердженому зазначеною постановою:

     в абзацi першому пункту 5 слова "Мiнiстр екологiї та природних ресурсiв" замiнити словами "Мiнiстр енергетики та захисту довкiлля";

     у текстi Порядку слово "Мiнприроди" замiнити словом "Мiнекоенерго".

     159. У пунктi 2 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11 жовтня 2017 р. N 773 "Деякi питання використання коштiв, передбачених у державному бюджетi для здiйснення заходiв, спрямованих на зменшення обсягiв викидiв (збiльшення абсорбцiї) парникових газiв" (Офiцiйний вiсник України, 2017 р., N 84, ст. 2573) слова "Мiнiстерства екологiї та природних ресурсiв" замiнити словами "Мiнiстерства енергетики та захисту довкiлля", а слово "Мiнприроди" - словом "Мiнекоенерго".

     160. У текстi плану заходiв з виконання Угоди про асоцiацiю мiж Україною, з однiєї сторони, та Європейським Союзом, Європейським спiвтовариством з атомної енергiї i їхнiми державами-членами, з iншої сторони, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25 жовтня 2017 р. N 1106 (Офiцiйний вiсник України, 2018 р., N 24, ст. 852), слово "Мiнприроди" замiнити словом "Мiнекоенерго".

     161. У текстi Нацiональної стратегiї управлiння вiдходами в Українi до 2030 року, затвердженої розпорядженням Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 8 листопада 2017 р. N 820 (Офiцiйний вiсник України, 2017 р., N 94, ст. 2859):

     1) слово "Мiнприроди" замiнити словами "Мiнекоенерго";

     2) слова "Мiнiстр екологiї та природних ресурсiв" замiнити словами "Мiнiстр енергетики та захисту довкiлля".

     162. У планi заходiв щодо виконання Концепцiї реалiзацiї державної полiтики у сферi змiни клiмату на перiод до 2030 року, затвердженому розпорядженням Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 6 грудня 2017 р. N 878, у текстi графи "Вiдповiдальнi за виконання" слова "Мiнприроди", "Мiнекономрозвитку" замiнити вiдповiдно словами "Мiнекоенерго", "Мiнекономiки", а слова "Мiненерговугiлля" i "Мiнагрополiтики" виключити.

     163. У текстi Порядку передачi документацiї для надання висновку з оцiнки впливу на довкiлля та фiнансування оцiнки впливу на довкiлля, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13 грудня 2017 р. N 1026 (Офiцiйний вiсник України, 2018 р., N 2, ст. 58), слово "Мiнприроди" замiнити словом "Мiнекоенерго".

     164. У пунктi 5 додатка до Державної цiльової програми вiдновлення та розбудови миру в схiдних регiонах України, затвердженої постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13 грудня 2017 р. N 1071 (Офiцiйний вiсник України, 2018 р., N 6, ст. 248; 2019 р., N 34, ст. 1203), слово "Мiнприроди" замiнити словом "Мiнекоенерго".

     165. У Порядку використання коштiв, передбачених у державному бюджетi для фiнансування заходiв з ведення лiсового i мисливського господарства, охорони i захисту лiсiв у лiсовому фондi, створення захисних лiсових насаджень та полезахисних лiсових смуг, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 грудня 2017 р. N 1016 (Офiцiйний вiсник України, 2018 р., N 2, ст. 66), слово "Мiнагрополiтики" замiнити словом "Мiнекоенерго".

     166. У текстi плану завдань i заходiв з реалiзацiї Експортної стратегiї України ("дорожньої карти" стратегiчного розвитку торгiвлi) на 2017 - 2021 роки, затвердженого розпорядженням Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 грудня 2017 р. N 1017 (Офiцiйний вiсник України, 2018 р., N 11, ст. 398), слово "Мiнприроди" замiнити словом "Мiнекоенерго".

     167. У пунктi 7 плану заходiв щодо реалiзацiї Концепцiї розвитку цифрової економiки та суспiльства України на 2018 - 2020 роки, затвердженого розпорядженням Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17 сiчня 2018 р. N 67 (Офiцiйний вiсник України, 2018 р., N 16, ст. 560), слово "Мiнприроди" замiнити словом "Мiнекоенерго".

     168. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 лютого 2018 р. N 148 "Деякi питання виконання положень Договору мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Республiки Молдова про спiвробiтництво у сферi охорони i сталого розвитку басейну рiчки Днiстер" (Офiцiйний вiсник України, 2018 р., N 23, ст. 802; 2019 р., N 49, ст. 1662):

     1) в абзацi третьому пункту 3 постанови слова "Мiнiстерство екологiї та природних ресурсiв" замiнити словами "Мiнiстерство енергетики та захисту довкiлля";

     2) у додатку до постанови:

     позицiю

     "Заступник Мiнiстра екологiї та природних ресурсiв з питань європейської iнтеграцiї, голова Української частини Комiсiї"

     замiнити такою позицiєю:

     "Заступник Мiнiстра енергетики та захисту довкiлля, голова Української частини Комiсiї";

     позицiю

     "Два представники Мiнприроди"

     замiнити такою позицiєю:

     "Три представники Мiнекоенерго";

     виключити таку позицiю:

     "Представник Мiненерговугiлля";

     3) у пунктi 11 Положення про Українську частину Комiсiї зi сталого використання i охорони басейну рiчки Днiстер, затвердженого зазначеною постановою, слово "Мiнприроди" замiнити словом "Мiнекоенерго".

     169. У роздiлi 1 додатка 1 до Плану реагування на надзвичайнi ситуацiї державного рiвня, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14 березня 2018 р. N 223 (Офiцiйний вiсник України, 2018 р., N 29, ст. 1018):

     1) пiдроздiл "Мiнприроди" викласти в такiй редакцiї:

"Мiнекоенерго

     Монiторинг навколишнього природного середовища

     Здiйснення заходiв з вiдтворення та охорони навколишнього природного середовища

     Запобiгання та лiквiдацiя надзвичайних ситуацiй у зонi вiдчуження i зонi безумовного (обов'язкового) вiдселення (через ДАЗВ)

     Здiйснення протипаводкових заходiв (через Держводагентство)

     Спостереження, контроль, прогнозування та лiквiдацiя геологiчних i геофiзичних процесiв та забруднення пiдземних вод (через Держгеонадра)

     Забезпечення заходiв з реалiзацiї державної полiтики у сферi екологiчної безпеки, поводження з вiдходами (крiм поводження з радiоактивними вiдходами), хiмiчними речовинами, пестицидами та агрохiмiкатами, оцiнки впливу на навколишнє природне середовище та лiквiдацiї наслiдкiв Чорнобильської катастрофи

     Створення, рацiональне збереження i використання резерву матерiальних ресурсiв, необхiдних для запобiгання i реагування на надзвичайнi ситуацiї (через Держводагентство)

     Створення, рацiональне збереження i використання вiдомчого резерву матерiальних ресурсiв, необхiдних для запобiгання i реагування на надзвичайнi ситуацiї (через Держлiсагентство)

     Охорона i захист лiсiв (через Держлiсагентство)

     Проведення аварiйно-рятувальних робiт та лiквiдацiя надзвичайних ситуацiй на об'єктах гiрничих пiдприємств незалежно вiд форми власностi в перiод їх будiвництва, реконструкцiї, експлуатацiї, лiквiдацiї або консервацiї

     Пошук та рятування людей у разi виникнення аварiй у шахтах та надшахтних будiвлях i спорудах, на розрiзах, збагачувальних та брикетних фабриках, а також iнших об'єктах, що обслуговуються, надання невiдкладної медичної допомоги потерпiлим унаслiдок аварiй або нещасних випадкiв безпосередньо на мiсцi виникнення аварiї та пiд час евакуацiї до закладу охорони здоров'я

     Гасiння пiдземних пожеж, лiквiдацiя наслiдкiв вибухiв, раптових викидiв вугiлля i газу, проривiв води i затоплень, гiрничих ударiв, обвалень гiрничих порiд та iнших аварiй i аварiйних ситуацiй на шахтах та в надшахтних будiвлях i спорудах, на збагачувальних та брикетних фабриках, у небезпечних умовах

     Забезпечення фiзичного захисту ядерних установок, ядерних матерiалiв, радiоактивних вiдходiв, iнших джерел iонiзуючого випромiнювання об'єктiв, що належать до сфери управлiння Мiненерговугiлля

     Iнформування населення щодо лiквiдацiї наслiдкiв аварiй на вугледобувних пiдприємствах, що належать до сфери управлiння Мiненерговугiлля

     Забезпечення безпеки електроенергетичного, ядерно-промислового, нафтогазового та вугiльно-промислового комплексiв

     Залучення та використання вiдомчого резерву для локалiзацiї наслiдкiв надзвичайних ситуацiй та лiквiдацiї їх наслiдкiв у паливно-енергетичному комплексi";

     2) пiдроздiл "Мiненерговугiлля" виключити.

     170. В абзацi першому пункту 3 та пунктi 9 Порядку розроблення плану управлiння ризиками затоплення, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 4 квiтня 2018 р. N 247 (Офiцiйний вiсник України, 2018 р., N 32, ст. 1116), слово "Мiнприроди" замiнити словом "Мiнекоенерго".

     171. У додатку 2 до Державної соцiальної програми забезпечення рiвних прав та можливостей жiнок i чоловiкiв на перiод до 2021 року, затвердженої постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11 квiтня 2018 р. N 273 (Офiцiйний вiсник України, 2018 р., N 33, ст. 1165), у текстi графи "Головний розпорядник бюджетних коштiв" слово "Мiнприроди" замiнити словом "Мiнекоенерго".

     172. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25 квiтня 2018 р. N 313 "Про утворення Координацiйної ради з питань реалiзацiї Нацiональної стратегiї управлiння вiдходами в Українi до 2030 року" (Офiцiйний вiсник України, 2018 р., N 37, ст. 1298):

     1) додаток до постанови викласти в такiй редакцiї:

"Додаток
до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 25 квiтня 2018 р. N 313
(в редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 4 грудня 2019 р. N 1065)

СКЛАД
Координацiйної ради з питань реалiзацiї Нацiональної стратегiї управлiння вiдходами в Українi до 2030 року

     Мiнiстр енергетики та захисту довкiлля, голова Координацiйної ради

     Мiнiстр розвитку громад та територiй, заступник голови Координацiйної ради

     Керiвник структурного пiдроздiлу з питань поводження з вiдходами Мiнекоенерго, секретар Координацiйної ради

     Мiнiстр фiнансiв

     Мiнiстр iнфраструктури

     Мiнiстр охорони здоров'я

     Мiнiстр освiти i науки

     Перший заступник Мiнiстра розвитку економiки, торгiвлi та сiльського господарства

     Перший заступник Мiнiстра соцiальної полiтики

     Заступник Мiнiстра внутрiшнiх справ

     Заступник Мiнiстра оборони

     Заступник Мiнiстра культури, молодi та спорту

     Заступник Мiнiстра цифрової трансформацiї

     Голова Держкомтелерадiо

     Заступник Голови ДРС

     Заступник Державного секретаря Кабiнету Мiнiстрiв України

     Генеральний директор Урядового офiсу координацiї європейської та євроатлантичної iнтеграцiї Секретарiату Кабiнету Мiнiстрiв України

     Заступник Голови Ради мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, заступники голiв обласних, Київської та Севастопольської мiських держадмiнiстрацiй

     Перший заступник голови Комiтету Верховної Ради України з питань екологiчної полiтики та природокористування (за згодою)

     Заступник голови Комiтету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунального господарства (за згодою)

     Заступник голови Комiтету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної полiтики (за згодою)

     Народнi депутати України (за згодою)

     Представник Нацiональної академiї наук (за згодою)

     Виконавчий директор Всеукраїнської асоцiацiї органiв мiсцевого самоврядування "Асоцiацiя мiст України" (за згодою)";

     2) у пунктi 12 Положення про Координацiйну раду з питань реалiзацiї Нацiональної стратегiї управлiння вiдходами в Українi до 2030 року, затвердженого зазначеною постановою, слово "Мiнприроди" замiнити словом "Мiнекоенерго".

     173. У пунктi 5 Порядку використання коштiв Державного фонду поводження з радiоактивними вiдходами, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25 квiтня 2018 р. N 330 (Офiцiйний вiсник України, 2018 р., N 37, ст. 1310), слово "Мiнприроди" замiнити словом "Мiнекоенерго".

     174. У планi заходiв з реалiзацiї Стратегiї розвитку малого i середнього пiдприємництва в Українi на перiод до 2020 року, затвердженому розпорядженням Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 10 травня 2018 р. N 292 "Деякi питання реалiзацiї Стратегiї розвитку малого i середнього пiдприємництва в Українi на перiод до 2020 року", у текстi графи "Вiдповiдальнi за виконання" слово "Мiнприроди" замiнити словом "Мiнекоенерго".

     175. У текстi порядкiв, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23 травня 2018 р. N 401 "Деякi питання використання коштiв у сферi управлiння водними ресурсами" (Офiцiйний вiсник України, 2018 р., N 45, ст. 1577), слово "Мiнприроди" замiнити словом "Мiнекоенерго".

     176. У пунктi 27 плану заходiв з реалiзацiї Концепцiї розвитку електронного урядування в Українi, затвердженого розпорядженням Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22 серпня 2018 р. N 617:

     1) слова "Мiнiстра екологiї та природних ресурсiв" замiнити словами "Мiнiстра енергетики та захисту довкiлля";

     2) у складi виконавцiв слово "Мiнприроди" замiнити словом "Мiнекоенерго".

     177. У текстi плану заходiв на 2018 - 2020 роки з реалiзацiї Державної стратегiї регiонального розвитку на перiод до 2020 року, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12 вересня 2018 р. N 733 "Деякi питання реалiзацiї у 2018 - 2020 роках Державної стратегiї регiонального розвитку на перiод до 2020 року" (Офiцiйний вiсник України, 2018 р., N 75, ст. 2513; 2019 р., N 66, ст. 2266), у текстi графи "Вiдповiдальнi за виконання" слово "Мiнприроди" замiнити словом "Мiнекоенерго".

     178. У Порядку здiйснення державного монiторингу вод, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19 вересня 2018 р. N 758 (Офiцiйний вiсник України, 2018 р., N 76, ст. 2537):

     1) у текстi Порядку здiйснення державного монiторингу вод слово "Мiнприроди" замiнити словом "Мiнекоенерго";

     2) у додатках 1 i 3 до Порядку у текстi графи "Найменування суб'єкта монiторингу" слово "Мiнприроди" замiнити словом "Мiнекоенерго".

     179. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 7 листопада 2018 р. N 939 "Питання розпорядження геологiчною iнформацiєю" (Офiцiйний вiсник України, 2018 р., N 91, ст. 3019):

     1) у пунктi 2 постанови слова "Мiнiстерством екологiї та природних ресурсiв" замiнити словами "Мiнiстерством енергетики та захисту довкiлля";

     2) у текстi Порядку розпорядження геологiчною iнформацiєю, затвердженого зазначеною постановою, слово "Мiнприроди" замiнити словом "Мiнекоенерго".

     180. У пунктi 2 розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 7 листопада 2018 р. N 825 "Про схвалення Концепцiї створення загальнодержавної автоматизованої системи "Вiдкрите довкiлля" (Офiцiйний вiсник України, 2018 р., N 90, ст. 2989) слова "Мiнiстерству екологiї та природних ресурсiв" замiнити словами "Мiнiстерству енергетики та захисту довкiлля".

     181. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 листопада 2018 р. N 1006 "Про затвердження критерiїв, за якими оцiнюється ступiнь ризику вiд провадження господарської дiяльностi з поводження з небезпечними вiдходами та визначається перiодичнiсть проведення планових заходiв державного нагляду (контролю) Мiнiстерством екологiї та природних ресурсiв" (Офiцiйний вiсник України, 2018 р., N 97, ст. 3202):

     1) у назвi та пунктi 1 постанови слова "Мiнiстерством екологiї та природних ресурсiв" замiнити словами "Мiнiстерством енергетики та захисту довкiлля";

     2) у назвi критерiїв, затверджених зазначеною постановою, слова "Мiнiстерством екологiї та природних ресурсiв" замiнити словами "Мiнiстерством енергетики та захисту довкiлля".

     182. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 листопада 2018 р. N 1007 "Про затвердження критерiїв, за якими оцiнюється ступiнь ризику вiд провадження господарської дiяльностi з виробництва особливо небезпечних хiмiчних речовин, перелiк яких визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України, та визначається перiодичнiсть проведення планових заходiв державного нагляду (контролю) Мiнiстерством екологiї та природних ресурсiв" (Офiцiйний вiсник України, 2018 р., N 97, ст. 3203):

     1) у назвi та пунктi 1 постанови слова "Мiнiстерством екологiї та природних ресурсiв" замiнити словами "Мiнiстерством енергетики та захисту довкiлля";

     2) у назвi критерiїв, затверджених зазначеною постановою, слова "Мiнiстерством екологiї та природних ресурсiв" замiнити словами "Мiнiстерством енергетики та захисту довкiлля".

     183. У планi дiй iз впровадження Iнiцiативи "Партнерство "Вiдкритий Уряд" у 2018 - 2020 роках, затвердженому розпорядженням Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18 грудня 2018 р. N 1088:

     1) у роздiлi "Забезпечення переходу на електронне впровадження Iнiцiативи прозоростi видобувних галузей з розкриттям даних у режимi он-лайн" у графi "Вiдповiдальнi за виконання" слово "Мiнприроди" виключити;

     2) у текстi плану дiй слова "Мiнприроди" та "Мiненерговугiлля" замiнити словом "Мiнекоенерго".

     184. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 грудня 2018 р. N 1136 "Про затвердження перелiкiв товарiв, експорт та iмпорт яких пiдлягає лiцензуванню, та квот на 2019 рiк" (Офiцiйний вiсник України, 2019 р., N 4, ст. 125):

     1) в абзацi третьому пiдпункту 2 пункту 4 та пiдпунктi 2 пункту 5 постанови слова "Мiнiстерство екологiї та природних ресурсiв" у всiх вiдмiнках замiнити словами "Мiнiстерство енергетики та захисту довкiлля" у вiдповiдному вiдмiнку;

     2) у примiтках до додаткiв до постанови:

     у пунктi 1 примiток до додатка 2 слово "Мiнприроди" замiнити словом "Мiнекоенерго";

     у примiтцi до додатка 3 слово "Мiнприроди" замiнити словом "Мiнекоенерго".

     185. У текстi Порядку використання коштiв, передбачених у державному бюджетi для фiнансування заходiв з провадження пiдготовчої дiяльностi для забезпечення виконання функцiй оператора газотранспортної системи, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23 сiчня 2019 р. N 61 (Офiцiйний вiсник України, 2019 р., N 18, ст. 615):

     1) у пунктi 2 слово "Мiненерговугiлля" замiнити словом "Мiнфiн";

     2) у пунктi 3 слова "ПАТ "Магiстральнi газопроводи України" замiнити словами "АТ "Магiстральнi газопроводи України";

     3) у пунктi 4:

     в абзацi другому слова "виконання товариством функцiй оператора газотранспортної системи" замiнити словами i цифрами "функцiонування оператора газотранспортної системи з 1 сiчня 2020 р.";

     абзац третiй виключити;

     4) у пунктi 5 слово "Мiненерговугiлля" в усiх вiдмiнках замiнити словом "Мiнфiн" у вiдповiдному вiдмiнку, а слова i цифри "для її узагальнення i подання Мiнфiну до 30 числа зазначеного мiсяця" виключити.

     186. Пiдпункт 3 пункту 4 Порядку використання коштiв, передбачених у державному бюджетi для реструктуризацiї вугiльної галузi, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23 сiчня 2019 р. N 80 (Офiцiйний вiсник України, 2019 р., N 18, ст. 616), пiсля слова "здiйснення" доповнити словами i цифрами "у 2019 р.".

     187. У текстi плану заходiв на 2019 рiк з реалiзацiї Стратегiї комунiкацiї у сферi європейської iнтеграцiї на 2018 - 2021 роки, затвердженого розпорядженням Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 сiчня 2019 р. N 83, слово "Мiненерговугiлля" замiнити словом "Мiнекоенерго".

     188. У текстi плану заходiв на 2019 рiк з реалiзацiї Стратегiї подолання бiдностi, затвердженого розпорядженням Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 лютого 2019 р. N 86, слово "Мiнприроди" замiнити словом "Мiнекоенерго".

     189. У розпорядженнi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 лютого 2019 р. N 117 "Про затвердження Нацiонального плану управлiння вiдходами до 2030 року" (Офiцiйний вiсник України, 2019 р., N 22, ст. 783):

     1) у текстi розпорядження слова "Мiнiстерство екологiї та природних ресурсiв" у всiх вiдмiнках замiнити словами "Мiнiстерство енергетики та захисту довкiлля" у вiдповiдному вiдмiнку;

     2) у Нацiональному планi, затвердженому зазначеним розпорядженням, у графi "Вiдповiдальнi за виконання":

     у пунктах 1, 2, 6, 25, 43, абзацi п'ятому пункту 92, пунктах 93, 103 слово "Мiнагрополiтики" виключити;

     в абзацах другому, шостому та дванадцятому пункту 92, пунктах 94 - 102 слово "Мiнагрополiтики" замiнити словом "Мiнекономiки";

     у текстi графи:

     слова "Мiнприроди", "Мiнекономрозвитку" та "МIП" замiнити вiдповiдно словами "Мiнекоенерго", "Мiнекономiки" та "МКМС";

     слово "Мiненерговугiлля" виключити.

     190. У текстi Порядку та умов надання субвенцiї з державного бюджету мiсцевим бюджетам на здiйснення природоохоронних заходiв на об'єктах комунальної власностi, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 березня 2019 р. N 228 (Офiцiйний вiсник України, 2019 р., N 26, ст. 903), слово "Мiнприроди" замiнити словом "Мiнекоенерго".

     191. У текстi плану державних статистичних спостережень на 2019 рiк, затвердженого розпорядженням Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 10 квiтня 2019 р. N 283 (Офiцiйний вiсник України, 2019 р., N 38, ст. 1337), слово "Мiнприроди" замiнити словом "Мiнекоенерго".

     192. В абзацi першому пункту 2 розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 квiтня 2019 р. N 267 "Про продовження реалiзацiї пiлотного проекту iз впровадження електронних аукцiонiв з розподiлу часток щорiчної нацiональної квоти на iмпорт озоноруйнiвних речовин" (Офiцiйний вiсник України, 2019 р., N 36, ст. 1287) слова "Мiнiстерству екологiї та природних ресурсiв" замiнити словами "Мiнiстерству енергетики та захисту довкiлля".

     193. У порядках, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 8 травня 2019 р. N 379 "Деякi питання використання коштiв, передбачених у державному бюджетi для реалiзацiї державних iнвестицiйних проектiв у сферi управлiння водними ресурсами" (Офiцiйний вiсник України, 2019 р., N 39, ст. 1365):

     1) у текстi Порядку використання коштiв, передбачених у державному бюджетi для реалiзацiї державного iнвестицiйного проекту "Забезпечення питним водопостачанням сiльських населених пунктiв Казанкiвського, Новобузького районiв та реконструкцiя водоскидної споруди Софiївського водосховища Новобузького району Миколаївської областi", затвердженого зазначеною постановою, слово "Мiнприроди" замiнити словом "Мiнекоенерго", а слово "Мiнекономрозвитку" - словом "Мiнекономiки";

     2) у текстi Порядку використання коштiв, передбачених у державному бюджетi для реалiзацiї державного iнвестицiйного проекту "Заходи iз забезпечення комплексного протипаводкового захисту вiд шкiдливої дiї вод сiльських населених пунктiв та сiльськогосподарських угiдь у Львiвськiй областi", затвердженого зазначеною постановою, слово "Мiнприроди" замiнити словом "Мiнекоенерго", а слово "Мiнекономрозвитку" - словом "Мiнекономiки";

     3) у текстi Порядку використання коштiв, передбачених у державному бюджетi для реалiзацiї державного iнвестицiйного проекту "Реконструкцiя гiдротехнiчних споруд захисних масивiв днiпровських водосховищ", затвердженого зазначеною постановою, слово "Мiнприроди" замiнити словом "Мiнекоенерго", а слово "Мiнекономрозвитку" - словом "Мiнекономiки".

     194. У планi заходiв з органiзацiї виконання Угоди про фiнансування Дунайської транснацiональної програми (Interreg V-B Danube - CCI 2014TC16M6TN001)", затвердженому розпорядженням Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15 травня 2019 р. N 337, у графi "Вiдповiдальнi за виконання":

     1) в абзацi четвертому пункту 3 слово "Мiненерговугiлля" замiнити словом "Мiнекоенерго";

     2) у пунктах 4, 5 та 14 слово "Мiненерговугiлля" виключити;

     3) у текстi графи слово "Мiнприроди" замiнити словом "Мiнекоенерго".

     195. У текстi Концепцiї реалiзацiї державної полiтики у сферi промислового забруднення, схваленої розпорядженням Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22 травня 2019 р. N 402 (Офiцiйний вiсник України, 2019 р., N 49, ст. 1677), слово "Мiнприроди" замiнити словом "Мiнекоенерго".

     196. У текстi Порядку використання коштiв, передбачених у державному бюджетi для вiдновлення об'єктiв транспортної iнфраструктури зони вiдчуження, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 5 червня 2019 р. N 472 (Офiцiйний вiсник України, 2019 р., N 47, ст. 1609), слово "Мiнприроди" замiнити словом "Мiнекоенерго".

     197. У пунктi 1 плану заходiв з iмплементацiї положень Угоди СОТ про спрощення процедур торгiвлi, затвердженого розпорядженням Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19 червня 2019 р. N 444, у графi "Вiдповiдальний за виконання" слово "Мiнприроди" замiнити словом "Мiнекоенерго".

     198. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14 серпня 2019 р. N 827 "Деякi питання здiйснення державного монiторингу в галузi охорони атмосферного повiтря" (Офiцiйний вiсник України, 2019 р., N 70, ст. 2451):

     1) в абзацi третьому пiдпункту 1 та пiдпунктi 3 пункту 4 постанови слова "Мiнiстерству екологiї та природних ресурсiв" замiнити словами "Мiнiстерству енергетики та захисту довкiлля";

     2) у текстi Порядку здiйснення державного монiторингу в галузi охорони атмосферного повiтря, затвердженого зазначеною постановою, слово "Мiнприроди" замiнити словом "Мiнекоенерго".

     199. У пiдпунктi 1.1.3 пункту 1.1 та пiдпунктi 1.2.9 пункту 1.2 плану заходiв щодо реалiзацiї положень Генеральної угоди про регулювання основних принципiв i норм реалiзацiї соцiально-економiчної полiтики i трудових вiдносин в Українi на 2019 - 2021 роки, затвердженого розпорядженням Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 серпня 2019 р. N 691, у графi "Вiдповiдальнi за виконання" слово "Мiнприроди" замiнити словом "Мiнекоенерго".

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.