КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 22 лютого 2006 р. N 182


Про затвердження Порядку проведення державного соцiально-гiгiєнiчного монiторингу

     Вiдповiдно до статтi 33 Закону України "Про забезпечення санiтарного та епiдемiчного благополуччя населення" Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Затвердити Порядок проведення державного соцiально-гiгiєнiчного монiторингу, що додається.

     2. Мiнiстерству охорони здоров'я забезпечити фiнансування видаткiв, пов'язаних з проведенням державного соцiально-гiгiєнiчного монiторингу, у межах коштiв, передбачених Мiнiстерству у державному бюджетi на вiдповiдний рiк.

     3. Ця постанова набирає чинностi з 1 сiчня 2007 року.

Прем'єр-мiнiстр України Ю.ЄХАНУРОВ

Iнд. 28

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 22 лютого 2006 р. N 182

ПОРЯДОК
проведення державного соцiально-гiгiєнiчного монiторингу

Загальна частина

     1. Державний соцiально-гiгiєнiчний монiторинг - це система спостереження, аналiзу, оцiнки i прогнозу стану здоров'я населення та середовища життєдiяльностi людини, а також виявлення причинно-наслiдкових зв'язкiв мiж станом здоров'я населення та впливом на нього факторiв середовища життєдiяльностi людини (далi - монiторинг).

     2. Монiторинг проводиться з метою забезпечення санiтарного та епiдемiчного благополуччя населення i використовується для складання соцiально-економiчних прогнозiв.

     3. Монiторинг проводиться на державному рiвнi на основi розробленої i затвердженої МОЗ за погодженням iз заiнтересованими центральними органами виконавчої влади методики, а також санiтарних правил та iнших методичних документiв.

     4. Iнформацiйний фонд даних державного соцiально-гiгiєнiчного монiторингу (далi - iнформацiйний фонд) - це база даних про стан здоров'я населення та середовища життєдiяльностi людини, сформованих на основi результатiв аналiзу причинно-наслiдкових зв'язкiв мiж станом здоров'я населення та впливом на нього факторiв середовища життєдiяльностi людини. Складовою частиною iнформацiйного фонду є данi державної системи монiторингу довкiлля.

     5. Завданнями монiторингу є:

     1) формування iнформацiйного фонду;

     2) виявлення причинно-наслiдкових зв'язкiв мiж станом здоров'я населення та впливом на нього факторiв середовища життєдiяльностi людини на основi їх системного аналiзу i оцiнки ризику для здоров'я людини;

     3) пiдготовка пропозицiй щодо полiпшення дiяльностi органiв виконавчої влади та органiв мiсцевого самоврядування з питань забезпечення санiтарного та епiдемiчного благополуччя населення.

     6. У рамках проведення монiторингу використовуються данi спостереження за:

     1) станом здоров'я населення i факторами впливу на нього середовища життєдiяльностi людини, у тому числi бiологiчними (вiруснi, бактерiальнi, паразитарнi), хiмiчними, фiзичними (шум, вiбрацiя, ультразвук, iнфразвук, тепловий, iонiзуючий, неiонiзуючий та iншi види випромiнювання), соцiальними (харчування, водопостачання, умови побуту, працi та вiдпочинку) та iншими факторами - установи та заклади державної санiтарно-епiдемiологiчної служби МОЗ, Мiнбуд, Мiнагрополiтики, установи Академiї медичних наук;

     2) природно-клiматичними факторами, джерелами техногенної дiї на навколишнє природне середовище, у тому числi на атмосферне повiтря, поверхневi та пiдземнi води, ґрунти - Мiнприроди, МНС, Мiнагрополiтики, Держводгосп;

     3) радiацiйним станом - органiзацiї, що здiйснюють радiацiйний контроль;

     4) соцiальним середовищем - Мiнпрацi;

     5) станом охорони та умовами працi - МОЗ, Мiнпрацi, МНС, Держкомстат;

     6) структурою i якiстю харчування, безпекою харчових продуктiв для здоров'я населення - установи та заклади державної санiтарно-епiдемiологiчної служби, державнi установи ветеринарної медицини.

     7. Монiторинг проводиться шляхом:

     1) вивчення показникiв стану здоров'я населення i факторiв впливу на нього середовища життєдiяльностi людини;

     2) збирання, зберiгання, оброблення i систематизацiї даних про результати спостереження за станом здоров'я населення i факторами впливу на нього середовища життєдiяльностi людини;

     3) використання iнформацiйної бази даних про стан здоров'я населення i середовища життєдiяльностi людини.

     8. Результати монiторингу використовуються для:

     1) виявлення факторiв, що шкiдливо впливають на стан здоров'я населення, та їх оцiнки;

     2) прогнозування стану здоров'я населення i середовища життєдiяльностi людини;

     3) розроблення невiдкладних i довгострокових заходiв щодо запобiгання та усунення впливу шкiдливих факторiв середовища життєдiяльностi людини на стан здоров'я населення.

     9. Установи та заклади Держсанепiдемслужби здiйснюють:

     1) збирання, зберiгання, первинне оброблення, оцiнку iнформацiї, отриманої в ходi монiторингу, i передачу її МОЗ;

     2) iнформування органiв виконавчої влади та органiв мiсцевого самоврядування, пiдприємств, установ та органiзацiй, а також громадян про результати монiторингу;

     3) внесення органам виконавчої влади та органам мiсцевого самоврядування пропозицiй щодо забезпечення санiтарного та епiдемiчного благополуччя населення.

     10. Установи та заклади державної санiтарно-епiдемiологiчної служби на водному, залiзничному та повiтряному транспортi здiйснюють:

     1) формування баз даних про результати монiторингу на вiдповiдному видi транспорту;

     2) проведення аналiзу результатiв монiторингу, виявлення причинно-наслiдкових зв'язкiв мiж станом здоров'я населення i факторами впливу на нього середовища життєдiяльностi людини, що спостерiгаються на вiдповiдному видi транспорту;

     3) внесення органам виконавчої влади та органам мiсцевого самоврядування пропозицiй щодо забезпечення санiтарного та епiдемiчного благополуччя населення, визначення факторiв, що шкiдливо впливають на стан здоров'я населення, та їх усунення;

     4) передачу узагальнених результатiв монiторингу до iнформацiйного фонду.

     11. МОЗ здiйснює:

     1) формування iнформацiйного фонду;

     2) методичне забезпечення роботи з проведення монiторингу;

     3) пiдготовку для органiв виконавчої влади та органiв мiсцевого самоврядування пропозицiй щодо реалiзацiї заходiв, спрямованих на охорону здоров'я населення та середовища життєдiяльностi людини;

     4) роботу з удосконалення технологiй приймання та передачi даних iнформацiйними каналами зв'язку для формування iнформацiйного фонду.

     12. МОЗ за погодженням iз заiнтересованими центральними органами виконавчої влади визначає структуру, обсяг i перiодичнiсть передачi до iнформацiйного фонду результатiв монiторингу.

     13. Обмiн даними монiторингу мiж органами виконавчої влади та органами мiсцевого самоврядування, установами та закладами, що беруть участь у його проведеннi, здiйснюється на безоплатнiй основi.

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.