КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 28 листопада 2018 р. N 1006


Про затвердження критерiїв, за якими оцiнюється ступiнь ризику вiд провадження господарської дiяльностi з поводження з небезпечними вiдходами та визначається перiодичнiсть проведення планових заходiв державного нагляду (контролю) Мiнiстерством екологiї та природних ресурсiв

     Вiдповiдно до частини другої статтi 5 Закону України "Про основнi засади державного нагляду (контролю) у сферi господарської дiяльностi" Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Затвердити критерiї, за якими оцiнюється ступiнь ризику вiд провадження господарської дiяльностi з поводження з небезпечними вiдходами та визначається перiодичнiсть проведення планових заходiв державного нагляду (контролю) Мiнiстерством екологiї та природних ресурсiв, що додаються.

     2. Визнати такими, що втратили чиннiсть, постанови Кабiнету Мiнiстрiв України згiдно з перелiком, що додається.

Прем'єр-мiнiстр України В. ГРОЙСМАН

Iнд. 75

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 28 листопада 2018 р. N 1006

КРИТЕРIЇ,
за якими оцiнюється ступiнь ризику вiд провадження господарської дiяльностi з поводження з небезпечними вiдходами та визначається перiодичнiсть проведення планових заходiв державного нагляду (контролю) Мiнiстерством екологiї та природних ресурсiв

     1. Критерiями, за якими оцiнюється ступiнь ризику вiд провадження господарської дiяльностi з поводження з небезпечними вiдходами, включеними до роздiлу А Жовтого перелiку вiдходiв, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв вiд 13 липня 2000 р. N 1120 "Про затвердження Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних вiдходiв та їх утилiзацiєю/видаленням i Жовтого та Зеленого перелiкiв вiдходiв" (Офiцiйний вiсник України, 2000 р., N 29, ст. 1217), є:

     вид та кiлькiсть операцiй з поводження з небезпечними вiдходами;

     кiлькiсть видiв небезпечних вiдходiв, щодо яких здiйснюються операцiї з поводження з небезпечними вiдходами, на момент отримання лiцензiї;

     впровадження суб'єктом господарювання у своїй дiяльностi системи управлiння якiстю, що вiдповiдає нацiональним або мiжнародним стандартам;

     наявнiсть порушень вимог лiцензiйних умов провадження господарської дiяльностi з поводження з небезпечними вiдходами (за перiод не менш як п'ять рокiв);

     включення об'єкта пiдвищеної небезпеки до Державного реєстру об'єктiв пiдвищеної небезпеки.

     2. Ризики настання негативних наслiдкiв вiд провадження господарської дiяльностi з поводження з небезпечними вiдходами визначено в додатку 1.

     3. Перелiк критерiїв, за якими оцiнюється ступiнь ризику вiд провадження господарської дiяльностi з поводження з небезпечними вiдходами, їх показники та кiлькiсть балiв за кожним показником, шкала балiв та перiодичнiсть проведення планових заходiв державного нагляду (контролю) визначенi в додатку 2.

     4. Вiднесення суб'єкта господарювання до високого, середнього або незначного ступеня ризику здiйснюється з урахуванням суми балiв, нарахованих за всiма критерiями, визначеними у додатку 2, за такою шкалою:

     вiд 41 до 100 балiв - до високого ступеня ризику;

     вiд 21 до 40 балiв - до середнього ступеня ризику;

     вiд 0 до 20 балiв - до незначного ступеня ризику.

     5. Плановi заходи державного нагляду (контролю) у сферi провадження суб'єктами господарювання господарської дiяльностi з поводження з небезпечними вiдходами здiйснюються з такою перiодичнiстю:

     високого ступеня ризику - не частiше одного разу на два роки;

     середнього ступеня ризику - не частiше одного разу на три роки;

     незначного ступеня ризику - не частiше одного разу на п'ять рокiв.

     6. У разi коли за результатами планових та позапланових заходiв державного нагляду (контролю) протягом останнiх шести рокiв для суб'єктiв господарювання, якi вiднесенi до середнього ступеня ризику, та протягом останнiх десяти рокiв для суб'єктiв господарювання, якi вiднесенi до незначного ступеня ризику, у суб'єкта господарювання не виявлено порушень лiцензiйних умов провадження господарської дiяльностi з поводження з небезпечними вiдходами, наступний плановий захiд державного нагляду (контролю) щодо такого суб'єкта господарювання здiйснюється не ранiше нiж через перiод часу, встановлений для вiдповiдного ступеня ризику, збiльшений у 1,5 раза.

 

Додаток 1
до критерiїв

РИЗИКИ
настання негативних наслiдкiв вiд провадження господарської дiяльностi з поводження з небезпечними вiдходами

Цiлi державного нагляду (контролю) (код) Ризик настання негативних наслiдкiв вiд провадження господарської дiяльностi Критерiї, за якими оцiнюється ступiнь ризику вiд провадження господарської дiяльностi та визначається перiодичнiсть проведення планових заходiв державного нагляду (контролю)
подiя, що мiстить ризик настання негативних наслiдкiв негативний наслiдок
1. Життя та здоров'я людини (О1) потрапляння небезпечних вiдходiв у навколишнє природне середовище заподiяння шкоди здоров'ю людини (смерть, iнвалiднiсть, тимчасова втрата працездатностi) наявнiсть порушень вимог лiцензiйних умов провадження господарської дiяльностi з поводження з небезпечними вiдходами (за перiод не менш як п'ять рокiв)
2. Належна якiсть продукцiї, робiт та послуг (майновi блага) (О3) неналежна якiсть виконання послуг iз збирання, зберiгання, оброблення, утилiзацiї, видалення, знешкодження та захоронення небезпечних вiдходiв заподiяння шкоди навколишньому природному середовищу (забруднення навколишнього природного середовища, погiршення якостi природних ресурсiв) впровадження суб'єктом господарювання у своїй дiяльностi системи управлiння якiстю, що вiдповiдає нацiональним або мiжнародним стандартам
3. Навколишнє природне середовище (О4) потрапляння небезпечних вiдходiв у навколишнє природне середовище завдання шкоди навколишньому природному середовищу внаслiдок неналежного поводження з небезпечними вiдходами включення об'єкта пiдвищеної небезпеки до Державного реєстру об'єктiв пiдвищеної небезпеки
вид та кiлькiсть операцiй з поводження з небезпечними вiдходами*
кiлькiсть видiв небезпечних вiдходiв, щодо яких здiйснюються операцiї з поводження з небезпечними вiдходами

____________
     * У разi коли суб'єкт господарювання може бути вiднесений до кiлькох показникiв критерiю, бали нараховуються за кожним показником, а їх кiлькiсть додається.

 

Додаток 2
до критерiїв

ПЕРЕЛIК
критерiїв, за якими оцiнюється ступiнь ризику вiд провадження господарської дiяльностi з поводження з небезпечними вiдходами

Критерiї, за якими оцiнюється ступiнь ризику вiд провадження господарської дiяльностi та визначається перiодичнiсть проведення планових заходiв державного нагляду (контролю) Показники критерiїв Кiлькiсть балiв*
1. Включення об'єкта пiдвищеної небезпеки до Державного реєстру об'єктiв пiдвищеної небезпеки так 5
нi 0
2. Наявнiсть порушень вимог лiцензiйних умов провадження господарської дiяльностi з поводження з небезпечними вiдходами (за перiод не менш як п'ять рокiв) наявнiсть порушень вимог лiцензiйних умов, виявлених протягом останнiх трьох рокiв, що передують плановому 10
наявнiсть порушень вимог лiцензiйних умов, виявлених ранiше останнiх трьох рокiв та не пiзнiше останнiх п'яти рокiв, що передують плановому 5
вiдсутнiсть порушень вимог лiцензiйних умов 0
3. Проведення операцiй з поводження з небезпечними вiдходами збирання, зберiгання небезпечних вiдходiв 15
утилiзацiя небезпечних вiдходiв 2,5
знешкодження небезпечних вiдходiв 5
оброблення небезпечних вiдходiв 5
видалення небезпечних вiдходiв 2,5
захоронення небезпечних вiдходiв 10
4. Кiлькiсть видiв небезпечних вiдходiв, щодо яких здiйснюються операцiї з поводження з небезпечними вiдходами, на момент отримання лiцензiї до 20 видiв небезпечних вiдходiв 10
бiльше 20 видiв небезпечних вiдходiв 15
5. Впровадження суб'єктом господарювання системи управлiння якiстю, що вiдповiдає нацiональним або мiжнародним стандартам впроваджено систему управлiння якiстю, що вiдповiдає нацiональним або мiжнародним стандартам 0
не впроваджено систему управлiння якiстю, що вiдповiдає нацiональним або мiжнародним стандартам 15

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 28 листопада 2018 р. N 1006

ПЕРЕЛIК
постанов Кабiнету Мiнiстрiв України, що втратили чиннiсть

     1. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 9 листопада 2016 р. N 804 "Про затвердження критерiїв, за якими оцiнюється ступiнь ризику вiд провадження господарської дiяльностi з поводження з небезпечними вiдходами, що пiдлягає лiцензуванню, та визначається перiодичнiсть здiйснення планових заходiв державного нагляду (контролю) Мiнiстерством екологiї та природних ресурсiв" (Офiцiйний вiсник України, 2016 р., N 91, ст. 2971).

     2. Пункт 2 змiн, що вносяться до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26 жовтня 2011 р. N 1100 i вiд 9 листопада 2016 р. N 804, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 6 грудня 2017 р. N 937 (Офiцiйний вiсник України, 2017 р., N 100, ст. 3076).

     3. Пункт 37 змiн, що вносяться до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України, затверджених постановою 18 грудня 2017 р. N 1103 (Офiцiйний вiсник України, 2018 р., N 17, ст. 573).

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.