КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 12 жовтня 2010 р. N 919


Питання забезпечення реалiзацiї статтi 7 Закону України "Про державну систему бiобезпеки при створеннi, випробуваннi, транспортуваннi та використаннi генетично модифiкованих органiзмiв"

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
постановами Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 10 серпня 2011 року N 853,
вiд 7 серпня 2013 року N 748,
вiд 6 листопада 2019 року N 916,
вiд 4 грудня 2019 року N 1065,
вiд 9 вересня 2020 року N 826

     Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Затвердити Порядок державної реєстрацiї генетично модифiкованих органiзмiв джерел харчових продуктiв, кормiв, кормових добавок та ветеринарних препаратiв, якi мiстять такi органiзми або отриманi з їх використанням, що додається.

(пункт 1 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 07.08.2013р. N 748)

     2. Державному комiтетовi ветеринарної медицини затвердити у тримiсячний строк нормативно-правовi акти, необхiднi для виконання цiєї постанови.

Прем'єр-мiнiстр України М. АЗАРОВ

Iнд. 22

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 12 жовтня 2010 р. N 919

ПОРЯДОК
державної реєстрацiї генетично модифiкованих органiзмiв джерел кормiв, кормових добавок та ветеринарних препаратiв, якi мiстять такi органiзми або отриманi з їх використанням

(У текстi Порядку слово "Держкомветмедицини" замiнено словом "Держветфiтослужба" у вiдповiдному вiдмiнку згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 10 серпня 2011 року N 853)

(У назвi та текстi Порядку слова "джерел кормiв" замiнено словами "джерел харчових продуктiв, кормiв" згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 7 серпня 2013 року N 748)

(У текстi Порядку слово "Держветфiтослужба" в усiх вiдмiнках замiнено словом "Держпродспоживслужба" у вiдповiдному вiдмiнку згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 4 грудня 2019 року N 1065)

     1. Цей Порядок визначає процедуру державної реєстрацiї генетично модифiкованих органiзмiв джерел харчових продуктiв, кормiв, кормових добавок та ветеринарних препаратiв, якi мiстять такi органiзми або отриманi з їх використанням (далi - генетично модифiкованi органiзми).

     2. У цьому Порядку термiни вживаються у значеннi, наведеному у Законах України "Про державну систему бiобезпеки при створеннi, випробуваннi, транспортуваннi та використаннi генетично модифiкованих органiзмiв" та "Про ветеринарну медицину".

     3. Державну реєстрацiю генетично модифiкованих органiзмiв проводить Держпродспоживслужба.

     4. Для державної реєстрацiї генетично модифiкованого органiзму юридична або фiзична особа (далi - заявник) подає до Держпродспоживслужби заяву, в якiй зазначаються:

     найменування або прiзвище, iм'я та по батьковi заявника, його мiсцезнаходження або мiсце проживання, телефон, телефакс i електронна адреса, крiм того, для iноземного заявника - реєстрацiйний номер, для вiтчизняного - код згiдно з ЄДРПОУ;

     загальноприйняте найменування генетично модифiкованого органiзму;

     торговельне найменування генетично модифiкованого органiзму мовою країни-виробника, англiйською та українською мовами;

     цiльове призначення генетично модифiкованого органiзму вiдповiдно до висновку державної ветеринарно-санiтарної експертизи;

     види упакування, маркування i способи застосування генетично модифiкованого органiзму, форма готової продукцiї;

     методи детекцiї та iдентифiкацiї, iнформацiя про їх затвердження в Українi;

     найменування або прiзвище, iм'я та по батьковi виробника генетично модифiкованого органiзму, його мiсцезнаходження або мiсце проживання, телефон, телефакс i електронна адреса, крiм того, для iноземного виробника - реєстрацiйний номер, для вiтчизняного - код згiдно з ЄДРПОУ.

     До заяви додаються:

     iнформацiя про генетично модифiкований органiзм, пiдписана керiвником юридичної особи або фiзичною особою i пiдготовлена згiдно з додатками II i III до Картахенського протоколу про бiобезпеку до Конвенцiї про бiологiчне рiзноманiття;

     копiї висновкiв:

     - державної ветеринарно-санiтарної експертизи, яка проводиться у порядку, встановленому Держпродспоживслужбою;

     - державної екологiчної експертизи у разi, коли генетично модифiкований органiзм або його частини здатнi до самовiдтворення або передачi спадкових факторiв.

     Копiя висновку засвiдчується пiдписом керiвника, скрiпленим печаткою установи, яка видала висновок;

     документ про результати державного випробування у разi реєстрацiї виготовленого з використанням генетично модифiкованого органiзму iмунобiологiчного ветеринарного препарату, пробiотику.

     Державна реєстрацiя кожного генетично модифiкованого органiзму здiйснюється окремо.

     5. Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть даних, зазначених у поданих згiдно з пунктом 4 цього Порядку документах, несе заявник.

     6. Забороняється вимагати подання документiв, не передбачених пунктом 4 цього Порядку.

     7. Держпродспоживслужба приймає протягом десяти робочих днiв з дати надходження документiв, зазначених у пунктi 4 цього Порядку, рiшення про державну реєстрацiю генетично модифiкованого органiзму або вiдмову у його реєстрацiї.

     8. У разi подання неналежно оформлених або не у повному обсязi документiв, зазначених у пунктi 4 цього Порядку, чи виявлення в них недостовiрних даних Держпродспоживслужба залишає документи без розгляду, про що у письмовiй формi повiдомляє заявника протягом п'яти робочих днiв з дати їх надходження iз зазначенням причини.

     Пiсля усунення причин, на пiдставi яких документи залишенi без розгляду, заявник може подати зазначенi документи повторно.

     9. Пiдставою для вiдмови у державнiй реєстрацiї генетично модифiкованого органiзму є отримання науково обґрунтованої iнформацiї про його негативний вплив на здоров'я людини, тварин або навколишнє природне середовище пiд час використання за цiльовим призначенням.

     10. Державна реєстрацiя генетично модифiкованого органiзму проводиться безоплатно строком на п'ять рокiв шляхом його внесення до Державного реєстру генетично модифiкованих органiзмiв джерел харчових продуктiв, кормiв, кормових добавок та ветеринарних препаратiв, якi мiстять такi органiзми або отриманi з їх використанням (далi - Реєстр).

     11. Реєстр ведеться в порядку та за формою, що встановленi Держпродспоживслужбою.

     12. Iнформацiя, що мiститься в Реєстрi, розмiщується на офiцiйному веб-сайтi Держпродспоживслужби, публiкується в засобах масової iнформацiї та надається безоплатно на запит заявника.

     13. Держпродспоживслужба iнформує Мiндовкiлля про прийняття рiшення про державну реєстрацiю генетично модифiкованого органiзму протягом п'яти робочих днiв з дати його прийняття.

(пункт 13 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 04.12.2019р. N 1065, вiд 09.09.2020р. N 826)

     14. У разi виявлення пiд час здiйснення державного нагляду i контролю за вжиттям заходiв бiологiчної i генетичної безпеки, проведення монiторингу обiгу та використання генетично модифiкованих органiзмiв їх ранiше невiдомих властивостей та/або надходження попереджень чи офiцiйних повiдомлень вiд МОЗ, МОН, Мiндовкiлля, Мiнекономiки про доведенi, науково обґрунтованi факти чи оцiнку ризику впливу генетично модифiкованих органiзмiв на здоров'я людини, тварин або навколишнє природне середовище Держпродспоживслужба приймає протягом десяти робочих днiв рiшення про необхiднiсть проведення повторної державної ветеринарно-санiтарної та/або екологiчної експертизи генетично модифiкованих органiзмiв.

(пункт 14 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 06.11.2019р. N 916, вiд 04.12.2019р. N 1065, вiд 09.09.2020р. N 826)

     15. Держпродспоживслужба приймає рiшення про скасування державної реєстрацiї генетично модифiкованого органiзму у разi виявлення факту умисного приховування та/або подання недостовiрних даних про його безпечнiсть i отримання висновку державної ветеринарно-санiтарної та/або екологiчної експертизи щодо небезпечностi генетично модифiкованого органiзму.

     16. У разi прийняття рiшення про скасування державної реєстрацiї генетично модифiкованого органiзму Держпродспоживслужба невiдкладно повiдомляє про це заявника та заiнтересованi державнi органи, пiдприємства, установи та органiзацiї, а також вносить в установленому порядку вiдповiднi змiни до Реєстру.

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.