КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 6 листопада 2019 р. N 916


Про внесення змiн до деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України

     Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     Внести до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України змiни, що додаються.

Прем'єр-мiнiстр України О. ГОНЧАРУК

Iнд. 67

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 6 листопада 2019 р. N 916

ЗМIНИ,
що вносяться до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України

     1. В абзацi першому пункту 3 Положення про порядок установлення лiмiтiв використання природних ресурсiв загальнодержавного значення, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 10 серпня 1992 р. N 459 (ЗП України, 1992 р., N 9, ст. 217; 1994 р., N 8, ст. 209; Офiцiйний вiсник України, 2006 р., N 22, ст. 1635; 2017 р., N 88, ст. 2701), слово "Мiнекономрозвитку" замiнити словом "Мiнекономiки".

     2. У текстi Положення про монiторинг земель, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 серпня 1993 р. N 661 (ЗП України, 1994 р., N 1, ст. 5; Офiцiйний вiсник України, 2019 р., N 69, ст. 2397), слово "Мiнагрополiтики" замiнити словом "Мiнекономiки".

     3. У текстi Положення про порядок видачi посвiдчень тракториста-машинiста, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 2 квiтня 1994 р. N 217 (ЗП України, 1994 р., N 7, ст. 187; Офiцiйний вiсник України, 2009 р., N 28, ст. 938, N 92, ст. 3115; 2010 р., N 74, ст. 2625), слово "Мiнагрополiтики" замiнити словом "Мiнекономiки".

     4. У Положеннi про представникiв у справах iнтелектуальної власностi (патентних повiрених), затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 10 серпня 1994 р. N 545 (ЗП України, 1994 р., N 11, ст. 278; Офiцiйний вiсник України, 1997 р., число 35, с. 95; 2018 р., N 1, ст. 14):

     1) у другому реченнi абзацу першого пункту 18 та першому реченнi пункту 19 слова "Першим вiце-прем'єр-мiнiстром України - Мiнiстром економiчного розвитку i торгiвлi" замiнити словами "Мiнiстром розвитку економiки, торгiвлi та сiльського господарства";

     2) в абзацi другому пункту 25 слова "Першому вiце-прем'єр-мiнiстру України - Мiнiстру економiчного розвитку i торгiвлi" замiнити словами "Мiнiстру розвитку економiки, торгiвлi та сiльського господарства";

     3) у текстi Положення слово "Мiнекономрозвитку" замiнити словом "Мiнекономiки";

     4) у додатках до Положення:

     у додатку 1 слова "Першому вiце-прем'єр-мiнiстру України - Мiнiстру економiчного розвитку i торгiвлi" замiнити словами "Мiнiстру розвитку економiки, торгiвлi та сiльського господарства";

     у додатках 2 i 3 слова "Мiнiстерство економiчного розвитку i торгiвлi України" i "Перший вiце-прем'єр-мiнiстр України - Мiнiстр економiчного розвитку i торгiвлi України" в усiх вiдмiнках замiнити вiдповiдно словами "Мiнiстерство розвитку економiки, торгiвлi та сiльського господарства України" i "Мiнiстр розвитку економiки, торгiвлi та сiльського господарства України" у вiдповiдному вiдмiнку.

     5. В абзацi третьому пункту 2 Положення про першовiдкривачiв родовищ корисних копалин, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 1 лютого 1995 р. N 80 (ЗП України, 1995 р., N 4, ст. 102; Офiцiйний вiсник України, 2013 р., N 40, ст. 1426), слово "Мiнекономрозвитку" замiнити словом "Мiнекономiки".

     6. В абзацi першому пункту 5 Порядку одержання допуску (посвiдчення) на право роботи, пов'язаної з транспортуванням, зберiганням, застосуванням та торгiвлею пестицидами i агрохiмiкатами, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18 вересня 1995 р. N 746 (ЗП України, 1996 р., N 2, ст. 38; Офiцiйний вiсник України, 2009 р., N 3, ст. 82), слово "Мiнагрополiтики" замiнити словом "Мiнекономiки".

     7. У пунктi 6 Порядку державного облiку наявностi та використання пестицидiв i агрохiмiкатiв, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 2 листопада 1995 р. N 881 (ЗП України, 1996 р., N 3, ст. 90; Офiцiйний вiсник України, 2011 р., N 61, ст. 2439), слово "Мiнагрополiтики" замiнити словом "Мiнекономiки".

     8. У текстi Порядку забезпечення органiв, що здiйснюють державний контроль за застосуванням пестицидiв i агрохiмiкатiв, стандартними зразками пестицидiв i агрохiмiкатiв, методиками визначення їх залишкових кiлькостей, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19 лютого 1996 р. N 228 (ЗП України, 1996 р., N 7, ст. 226; Офiцiйний вiсник України, 2000 р., N 50, ст. 2156), слово "Мiнагрополiтики" замiнити словом "Мiнекономiки".

     9. В абзацах другому та четвертому пункту 5 Порядку надання дозволу на ввезення на митну територiю України незареєстрованих пестицидiв i агрохiмiкатiв, що використовуються для проведення державних випробувань i наукових дослiджень, а також обробленого ними насiннєвого (посадкового) матерiалу, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 4 березня 1996 р. N 288 (ЗП України, 1996 р., N 8, ст. 250; Офiцiйний вiсник України, 2008 р., N 68, ст. 2271), слово "Мiнагрополiтики" замiнити словом "Мiнекономiки".

     10. У текстi Порядку проведення державних випробувань, державної реєстрацiї та перереєстрацiї, видання перелiкiв пестицидiв i агрохiмiкатiв, дозволених до використання в Українi, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 4 березня 1996 р. N 295 (ЗП України, 1996 р., N 8, ст. 253; Офiцiйний вiсник України, 2000 р., N 50, ст. 2156), слово "Мiнагрополiтики" замiнити словом "Мiнекономiки".

     11. У додатку до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25 грудня 1996 р. N 1548 "Про встановлення повноважень органiв виконавчої влади та виконавчих органiв мiських рад щодо регулювання цiн (тарифiв)" (ЗП України, 1996 р., N 21, ст. 596; Офiцiйний вiсник України, 2012 р., N 96, ст. 3874; 2014 р., N 59, ст. 1604):

     1) абзац перший пункту 91 викласти в такiй редакцiї:

     "91. Мiнекономiки за погодженням з Мiнфiном встановлює:";

     2) у текстi додатка слово "Мiнекономрозвитку" замiнити словом "Мiнекономiки".

     12. У примiтцi до Списку сезонних робiт i сезонних галузей, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 березня 1997 р. N 278 (Офiцiйний вiсник України, 1997 р., число 14, с. 18; 2012 р., N 7, ст. 249), слово "Мiнагрополiтики" замiнити словом "Мiнекономiки".

     13. У пунктi 5 Порядку застосування Списку робiт, професiй i посад працiвникiв лiсової промисловостi та лiсового господарства, державних заповiдникiв, нацiональних паркiв, що мають лiсовi площi, лiсомисливських господарств, постiйних лiсозаготiвельних i лiсогосподарських пiдроздiлiв iнших пiдприємств, а також лiсництв, яким надається щорiчна основна вiдпустка тривалiстю 28 календарних днiв, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 9 червня 1997 р. N 570 (Офiцiйний вiсник України, 1997 р., число 24, с. 78; 2012 р., N 7, ст. 249), слово "Мiнагрополiтики" замiнити словом "Мiнекономiки".

     14. В абзацi двадцятому пункту 13 Положення про порядок проведення експертизи в галузi державного експортного контролю, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15 липня 1997 р. N 767 (Офiцiйний вiсник України, 1997 р., число 29, с. 70; 2003 р., N 34, ст. 1827; 2008 р., N 91, ст. 3026; 2012 р., N 85, ст. 3463), слово "Мiнекономрозвитку" замiнити словом "Мiнекономiки".

     15. У текстi Порядку ведення Державного суднового реєстру України i Суднової книги України, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26 вересня 1997 р. N 1069 (Офiцiйний вiсник України, 1997 р., число 40, с. 24; 2011 р., N 93, ст. 3374), слово "Мiнекономрозвитку" замiнити словом "Мiнекономiки".

     16. У Порядку формування, розмiщення та проведення операцiй з матерiальними цiнностями державного резерву, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 8 жовтня 1997 р. N 1129 (Офiцiйний вiсник України, 1997 р., число 41, с. 60; 2003 р., N 32, ст. 1704; 2012 р., N 52, ст. 2084):

     1) у пунктi 181 слова "i Мiнагрополiтики" виключити;

     2) в абзацi першому пункту 191 слово "Мiнагрополiтики," виключити;

     3) у текстi Порядку слово "Мiнекономрозвитку" замiнити словом "Мiнекономiки".

     17. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 грудня 1997 р. N 1442 "Про затвердження Правил роздрiбної торгiвлi нафтопродуктами" (Офiцiйний вiсник України, 1998 р., N 2, ст. 51; 2009 р., N 17, ст. 516; 2012 р., N 11, ст. 403):

     1) у пунктi 2 постанови слова "Мiнiстерству економiчного розвитку i торгiвлi" замiнити словами "Мiнiстерству розвитку економiки, торгiвлi та сiльського господарства";

     2) в абзацi другому пункту 10 Правил, затверджених зазначеною постановою, слово "Мiнекономрозвитку" замiнити словом "Мiнекономiки".

     18. У текстi Положення про державну систему монiторингу довкiлля, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 березня 1998 р. N 391 (Офiцiйний вiсник України, 1998 р., N 13, ст. 495; 2001 р., N 21, ст. 933; 2013 р., N 82, ст. 3041), слово "Мiнагрополiтики" замiнити словом "Мiнекономiки".

     19. У текстi Положення про порядок надання суб'єктам господарювання повноважень на право здiйснення експорту, iмпорту товарiв вiйськового призначення та товарiв, якi мiстять вiдомостi, що становлять державну таємницю, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 8 червня 1998 р. N 838 (Офiцiйний вiсник України, 1998 р., N 23, ст. 839; 2014 р., N 3, ст. 53; 2018 р., N 80, ст. 2660), слово "Мiнекономрозвитку" замiнити словом "Мiнекономiки".

     20. У текстi Положення про прикордонний режим, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 липня 1998 р. N 1147 (Офiцiйний вiсник України, 1998 р., N 30, ст. 1127; 2010 р., N 94, ст. 3340; 2016 р., N 12, ст. 512; 2017 р., N 50, ст. 1553), слово "Мiнагрополiтики" замiнити словом "Мiнекономiки".

     21. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 вересня 1998 р. N 1482 "Про передачу об'єктiв права державної та комунальної власностi" (Офiцiйний вiсник України, 1998 р., N 38, ст. 1405; 2007 р., N 73, ст. 2716; 2016 р., N 68, ст. 2290):

     1) у текстi Положення про порядок передачi об'єктiв права державної власностi, затвердженого зазначеною постановою, слово "Мiнекономрозвитку" замiнити словом "Мiнекономiки";

     2) у текстi Порядку подання та розгляду пропозицiй щодо передачi об'єктiв з комунальної у державну власнiсть та утворення i роботи комiсiї з питань передачi об'єктiв у державну власнiсть, затвердженого зазначеною постановою, слово "Мiнекономрозвитку" замiнити словом "Мiнекономiки".

     22. В абзацi сьомому пункту 3 Порядку здiйснення координацiї дiяльностi органiв виконавчої влади та органiв мiсцевого самоврядування з питань додержання режимiв на державному кордонi, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18 сiчня 1999 р. N 48 (Офiцiйний вiсник України, 1999 р., N 3, ст. 94), слово "Мiнагропром" замiнити словом "Мiнекономiки".

     23. У текстi Порядку формування державного замовлення на пiдготовку i пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв органiв державної влади, органiв мiсцевого самоврядування та органiв вiйськового управлiння Збройних Сил, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14 липня 1999 р. N 1262 "Про фiнансове забезпечення пiдготовки i пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв органiв державної влади, органiв мiсцевого самоврядування та органiв вiйськового управлiння Збройних Сил" (Офiцiйний вiсник України, 1999 р., N 29, ст. 1475; 2002 р., N 47, ст. 2137; 2004 р., N 50, ст. 3283; 2012 р., N 28, ст. 1047; 2015 р., N 40, ст. 1218; 2016 р., N 7, ст. 347; 2017 р., N 50, ст. 1557; 2018 р., N 52, ст. 1829), слово "Мiнекономрозвитку" замiнити словом "Мiнекономiки".

     24. У текстi Положення про порядок надходження, зберiгання, використання та облiку матерiалiв Державного картографо-геодезичного фонду України, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22 липня 1999 р. N 1344 (Офiцiйний вiсник України, 1999 р., N 30, ст. 1528; 2012 р., N 20, ст. 759), слово "Мiнагрополiтики" замiнити словом "Мiнекономiки".

     25. У текстi Порядку розгляду, експертизи та державної реєстрацiї проектiв технологiчних паркiв, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17 грудня 1999 р. N 2311 "Про нормативно-правовi акти щодо забезпечення реалiзацiї Закону України "Про спецiальний режим iнновацiйної дiяльностi технологiчних паркiв" (Офiцiйний вiсник України, 1999 р., N 51, ст. 2534; 2006 р., N 48, ст. 3199; 2013 р., N 97, ст. 3580; 2015 р., N 80, ст. 2666), слово "Мiнекономрозвитку" замiнити словом "Мiнекономiки".

     26. У пунктi 8 Порядку подання фiнансової звiтностi, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 лютого 2000 р. N 419 (Офiцiйний вiсник України, 2000 р., N 9, ст. 344; 2015 р., N 50, ст. 1618; 2018 р., N 57, ст. 1991), слово "Мiнекономрозвитку" замiнити словом "Мiнекономiки".

     27. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12 квiтня 2000 р. N 639 "Про затвердження Методики розрахунку концесiйних платежiв" (Офiцiйний вiсник України, 2000 р., N 15, ст. 622; 2016 р., N 19, ст. 766):

     1) у пунктi 3 постанови слова "Мiнiстерство економiчного розвитку i торгiвлi" замiнити словами "Мiнiстерство розвитку економiки, торгiвлi та сiльського господарства";

     2) в абзацi сьомому пiдпункту 1 пункту 1 Методики, затвердженої зазначеною постановою, слово "Мiнекономрозвитку" замiнити словом "Мiнекономiки".

     28. В абзацi другому постановляючої частини постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12 квiтня 2000 р. N 642 "Про затвердження Положення про проведення концесiйного конкурсу та укладення концесiйних договорiв на об'єкти права державної i комунальної власностi, якi надаються у концесiю" (Офiцiйний вiсник України, 2000 р., N 15, ст. 625; 2011 р., N 79, ст. 2909), слова "Мiнiстерство економiчного розвитку i торгiвлi" замiнити словами "Мiнiстерство розвитку економiки, торгiвлi та сiльського господарства".

     29. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13 липня 2000 р. N 1114 "Про затвердження Порядку визначення об'єктiв концесiї, концесiонерам яких можуть надаватись пiльги щодо концесiйних платежiв, дотацiї, компенсацiї, та умов їх надання" (Офiцiйний вiсник України, 2000 р., N 28, ст. 1165; 2011 р., N 79, ст. 2909):

     1) в абзацi другому пункту 1 постанови слова "Мiнiстерство економiчного розвитку i торгiвлi" замiнити словами "Мiнiстерство розвитку економiки, торгiвлi та сiльського господарства";

     2) у текстi Порядку, затвердженого зазначеною постановою, слово "Мiнекономрозвитку" замiнити словом "Мiнекономiки".

     30. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13 жовтня 2000 р. N 1555 "Про затвердження положень з питань розповсюдження примiрникiв аудiовiзуальних творiв, фонограм, вiдеограм, комп'ютерних програм, баз даних" (Офiцiйний вiсник України, 2000 р., N 42, ст. 1792; 2004 р., N 12, ст. 741; 2018 р., N 1, ст. 14):

     1) у текстi Порядку виробництва, зберiгання, видачi контрольних марок та маркування примiрникiв аудiовiзуальних творiв, фонограм, вiдеограм, комп'ютерних програм, баз даних, затвердженого зазначеною постановою, слово "Мiнекономрозвитку" замiнити словом "Мiнекономiки";

     2) у текстi Положення про Єдиний реєстр одержувачiв контрольних марок, затвердженого зазначеною постановою, слово "Мiнекономрозвитку" замiнити словом "Мiнекономiки".

     31. У текстi Положення про порядок вiдчуження та реалiзацiї вiйськового майна Збройних Сил, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 грудня 2000 р. N 1919 (Офiцiйний вiсник України, 2001 р., N 1 - 2, ст. 26; 2005 р., N 34, ст. 2075; 2010 р., N 9, ст. 460; 2013 р., N 48, ст. 1721), слово "Мiнекономрозвитку" замiнити словом "Мiнекономiки".

     32. У пунктi 9 Порядку визначення розмiрiв майнових паїв членiв колективних сiльськогосподарських пiдприємств та їх документального посвiдчення та абзацi першому пункту 2 Типового положення про комiсiю з органiзацiї вирiшення майнових питань, що виникають у процесi реформування аграрного сектору економiки, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 лютого 2001 р. N 177 "Про врегулювання питань щодо забезпечення захисту майнових прав селян у процесi реформування аграрного сектору економiки" (Офiцiйний вiсник України, 2001 р., N 9, ст. 356), слово "Мiнагрополiтики" замiнити словом "Мiнекономiки".

     33. У пунктi 9 Положення про генерального конструктора iз створення технiки для потреб оборони та безпеки держави, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23 квiтня 2001 р. N 392 (Офiцiйний вiсник України, 2001 р., N 17, ст. 757; 2011 р., N 75, ст. 2808), слово "Мiнекономрозвитку" замiнити словом "Мiнекономiки".

     34. У текстi Порядку розроблення та затвердження спецiальних методик щодо економiчного обґрунтування проектiв розвитку курортiв та економiчної оцiнки їх природних лiкувальних ресурсiв, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 6 травня 2001 р. N 452 (Офiцiйний вiсник України, 2001 р., N 20, ст. 858; 2012 р., N 77, ст. 3120), слово "Мiнекономрозвитку" замiнити словом "Мiнекономiки".

     35. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 грудня 2001 р. N 1756 "Про державну реєстрацiю авторського права i договорiв, якi стосуються права автора на твiр" (Офiцiйний вiсник України, 2001 р., N 52, ст. 2369; 2018 р., N 1, ст. 14):

     1) у пунктi 1 постанови слова "Мiнiстерство економiчного розвитку i торгiвлi" замiнити словами "Мiнiстерство розвитку економiки, торгiвлi та сiльського господарства";

     2) у Порядку державної реєстрацiї авторського права i договорiв, якi стосуються права автора на твiр, затвердженому зазначеною постановою:

     у текстi Порядку слово "Мiнекономрозвитку" замiнити словом "Мiнекономiки";

     у додатку до Порядку слова "Мiнiстерство економiчного розвитку i торгiвлi України" замiнити словами "Мiнiстерство розвитку економiки, торгiвлi та сiльського господарства України", а слова "Перший вiце-прем'єр-мiнiстр України - Мiнiстр економiчного розвитку i торгiвлi України" - словами "Мiнiстр розвитку економiки, торгiвлi та сiльського господарства України";

     3) у текстi розмiрiв та порядку сплати зборiв за пiдготовку до державної реєстрацiї авторського права i договорiв, якi стосуються права автора на твiр, затверджених зазначеною постановою, слово "Мiнекономрозвитку" замiнити словом "Мiнекономiки".

     36. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15 лютого 2002 р. N 153 "Про створення єдиної системи залучення, використання та монiторингу мiжнародної технiчної допомоги" (Офiцiйний вiсник України, 2002 р., N 8, ст. 340; 2011 р., N 4, ст. 213, N 99, ст. 3602; 2012 р., N 52, ст. 2088; 2013 р., N 68, ст. 2492; 2015 р., N 64, ст. 2121; 2017 р., N 24, ст. 674, N 76, ст. 2328, N 88, ст. 2691; 2019 р., N 66, ст. 2304):

     1) у пунктах 2 i 3 постанови слова "Мiнiстерство економiчного розвитку i торгiвлi" в усiх вiдмiнках замiнити словами "Мiнiстерство розвитку економiки, торгiвлi та сiльського господарства" у вiдповiдному вiдмiнку;

     2) у текстi Порядку залучення, використання та монiторингу мiжнародної технiчної допомоги, затвердженого зазначеною постановою, та у додатках 1, 2, 4, 10 до нього слово "Мiнекономрозвитку" замiнити словом "Мiнекономiки".

     37. В абзацi другому пункту 8 примiток до норми N 10 - повсякденний набiр сухих продуктiв* норм харчування вiйськовослужбовцiв Збройних Сил та iнших вiйськових формувань, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 березня 2002 р. N 426 (Офiцiйний вiсник України, 2002 р., N 14, ст. 739; 2013 р., N 100, ст. 3663), слово "Мiнекономрозвитку" замiнити словом "Мiнекономiки".

     38. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17 травня 2002 р. N 674 "Про затвердження Положення про державного iнспектора з питань iнтелектуальної власностi Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi" (Офiцiйний вiсник України, 2002 р., N 21, ст. 1042; 2004 р., N 12, ст. 741; 2006 р., N 21, ст. 1562; 2018 р., N 1, ст. 14):

     1) у назвi та постановляючiй частинi постанови слова "Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi" замiнити словами "Мiнiстерства розвитку економiки, торгiвлi та сiльського господарства";

     2) у назвi та текстi Положення, затвердженого зазначеною постановою, слово "Мiнекономрозвитку" замiнити словом "Мiнекономiки".

     39. У Порядку надання, зберiгання та видачi примiрникiв дискiв для лазерних систем зчитування, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 4 липня 2002 р. N 925 (Офiцiйний вiсник України, 2002 р., N 27, ст. 1280; 2004 р., N 2, ст. 39; 2018 р., N 1, ст. 14):

     1) у текстi Порядку слово "Мiнекономрозвитку" замiнити словом "Мiнекономiки";

     2) у назвi додатка 1 до Порядку слова "Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi" замiнити словами "Мiнiстерства розвитку економiки, торгiвлi та сiльського господарства".

     40. В абзацi першому пункту 4 Порядку накладення стягнень за порушення законодавства про захист прав споживачiв, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17 серпня 2002 р. N 1177 (Офiцiйний вiсник України, 2002 р., N 34, ст. 1587; 2012 р., N 11, ст. 403; 2017 р., N 33, ст. 1028), слово "Мiнекономрозвитку" замiнити словом "Мiнекономiки".

     41. У пунктах 20 та 21 Порядку сплати зборiв за дiї, пов'язанi з охороною прав на сорти рослин, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19 серпня 2002 р. N 1183 "Про заходи щодо реалiзацiї Закону України "Про охорону прав на сорти рослин" (Офiцiйний вiсник України, 2002 р., N 34, ст. 1592; 2007 р., N 72, ст. 2707), слово "Мiнагрополiтики" замiнити словом "Мiнекономiки".

     42. У перелiку центральних органiв виконавчої влади, iнших державних органiв, вiдповiдальних за виконання зобов'язань, що випливають iз членства України в мiжнародних органiзацiях, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13 вересня 2002 р. N 1371 "Про порядок участi центральних органiв виконавчої влади у дiяльностi мiжнародних органiзацiй, членом яких є Україна" (Офiцiйний вiсник України, 2002 р., N 38, ст. 1776; 2011 р., N 97, ст. 3536; 2019 р., N 66, ст. 2285):

     1) у пунктi 1:

     у графi "Центральнi органи виконавчої влади, iншi державнi органи":

     у позицiях "Всесвiтня продовольча програма", "Група експертiв ООН з географiчних назв", "Комiтет з житлового господарства та землекористування" слово "Мiнагрополiтики" замiнити словом "Мiнекономiки";

     у позицiї "Комiсiя сталого розвитку" слова "Агентство держмайна," виключити, а слово "Мiнекономрозвитку" замiнити словом "Мiнекономiки";

     2) у пунктi 2 у графi "Центральнi органи виконавчої влади, iншi державнi органи" у позицiях "Продовольча та сiльськогосподарська органiзацiя ООН (ФАО)", "Комiсiя з фiтосанiтарних заходiв ФАО" слово "Мiнагрополiтики" замiнити словом "Мiнекономiки";

     3) у пунктi 3:

     у графi "Центральнi органи виконавчої влади, iншi державнi органи":

     у позицiях "Органiзацiя Об'єднаних Нацiй з промислового розвитку (ЮНIДО)", "Мiжнародна електротехнiчна комiсiя" слово "Мiнекономрозвитку" замiнити словом "Мiнекономiки", а слова "Агентство держмайна," виключити;

     у позицiї "Органiзацiя Чорноморського економiчного спiвробiтництва (ОЧЕС)" слово "Мiнекономрозвитку" замiнити словом "Мiнекономiки", а слова "Держтуризмкурорт, Мiнагрополiтики," виключити;

     у позицiї "Свiтова органiзацiя торгiвлi (СОТ)" слово "Мiнекономрозвитку" замiнити словом "Мiнекономiки", а слова "Мiнагрополiтики, Агентство держмайна," виключити;

     у позицiї "Центральноєвропейська iнiцiатива" слово "Мiнекономрозвитку" замiнити словом "Мiнекономiки", а слова "Мiнагрополiтики, Держтуризмкурорт," виключити;

     виключити такi позицiї:

"Технiчний комiтет Мiжнародної органiзацiї стандартизацiї
"Авiацiйна i космiчна технiка" Мiнекономрозвитку, ДКА";
"Технiчний комiтет по стандартизацiї географiчної iнформацiї Мiнагрополiтики, Держгеокадастр";

     у позицiях "Всесвiтня органiзацiя охорони здоров'я тварин (МЕБ)", "Європейська i середземноморська органiзацiя захисту рослин (ЄОЗР)", "Мiжнародна асоцiацiя з контролю за якiстю насiння", "Мiжнародна органiзацiя виноградарства та виноробства", "Мiжнародна органiзацiя з цукру (МОЦ)", "Мiжнародна рада по зерну (МРЗ)", "Мiжнародний союз з охорони нових сортiв рослин" слово "Мiнагрополiтики" замiнити словом "Мiнекономiки";

     4) у пунктi 4 у графi "Центральнi органи виконавчої влади, iншi державнi органи":

     у позицiї "Зустрiч Сторiн Конвенцiї про оцiнку впливу на навколишнє середовище в транскордонному контекстi (Конвенцiя Еспоо)" слово "Мiнекономрозвитку" замiнити словом "Мiнекономiки", а слова "Агентство держмайна," виключити;

     у позицiї "Конференцiя Сторiн Рамкової конвенцiї про охорону та сталий розвиток Карпат" слово "Мiнекономрозвитку" замiнити словом "Мiнекономiки", а слова "Держтуризмкурорт,", "Агентство держмайна," та ", Мiнагрополiтики" виключити;

     5) у текстi перелiку у графi "Центральнi органи виконавчої влади, iншi державнi органи" слово "Мiнекономрозвитку" замiнити словом "Мiнекономiки".

     43. В абзацi першому пункту 4 роздiлу II додатка до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18 сiчня 2003 р. N 71 "Про затвердження розмiру, порядку та умов виплати винагороди (роялтi) за комерцiйне використання опублiкованих з комерцiйною метою фонограм, вiдеограм, їх примiрникiв та зафiксованих у них виконань" (Офiцiйний вiсник України, 2003 р., N 4, ст. 128; 2009 р., N 34, ст. 1169; 2018 р., N 1, ст. 14), слово "Мiнекономрозвитку" замiнити словом "Мiнекономiки".

     44. У пунктi 2 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18 сiчня 2003 р. N 72 "Про затвердження мiнiмальних ставок винагороди (роялтi) за використання об'єктiв авторського права i сумiжних прав" (Офiцiйний вiсник України, 2003 р., N 4, ст. 129; 2018 р., N 1, ст. 14) слова "Мiнiстерство економiчного розвитку i торгiвлi" замiнити словами "Мiнiстерство розвитку економiки, торгiвлi та сiльського господарства".

     45. В абзацi другому пункту 14 Порядку призначення i виплати державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 лютого 2003 р. N 250 (Офiцiйний вiсник України, 2003 р., N 9, ст. 394; 2012 р., N 7, ст. 249), слово "Мiнекономрозвитку" замiнити словом "Мiнекономiки".

     46. У пунктi 25 Порядку випуску бланкiв складських документiв на зерно, їх передачi та продажу зерновим складам, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11 квiтня 2003 р. N 510 (Офiцiйний вiсник України, 2003 р., N 16, ст. 706; 2015 р., N 82, ст. 2715), слово "Мiнагрополiтики" замiнити словом "Мiнекономiки".

     47. У Порядку присвоєння i нанесення на диски для лазерних систем зчитування та/або матрицi спецiального iдентифiкацiйного коду, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26 квiтня 2003 р. N 623 (Офiцiйний вiсник України, 2003 р., N 18-19, ст. 836; 2005 р., N 37, ст. 2280; 2012 р., N 91, ст. 3676; 2016 р., N 99, ст. 3219; 2018 р., N 1, ст. 14):

     1) у текстi Порядку слово "Мiнекономрозвитку" замiнити словом "Мiнекономiки";

     2) у додатках до Порядку:

     в абзацах другому i третьому пункту 1 додатка 1 слово "Мiнекономрозвитку" замiнити словом "Мiнекономiки";

     у додатку 2 слова "Мiнiстерство економiчного розвитку i торгiвлi" замiнити словами "Мiнiстерство розвитку економiки, торгiвлi та сiльського господарства".

     48. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 10 вересня 2003 р. N 1433 "Про затвердження Порядку використання комп'ютерних програм в органах виконавчої влади" (Офiцiйний вiсник України, 2003 р., N 37, ст. 1989; 2014 р., N 3, ст. 53; 2018 р., N 1, ст. 14, N 85, ст. 2804):

     1) у пунктi 2 постанови слова "Мiнiстерство економiчного розвитку i торгiвлi" замiнити словами "Мiнiстерство розвитку економiки, торгiвлi та сiльського господарства";

     2) у текстi Порядку, затвердженого зазначеною постановою, слово "Мiнекономрозвитку" замiнити словом "Мiнекономiки".

     49. У текстi Порядку здiйснення державного контролю за мiжнародними передачами товарiв вiйськового призначення, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 листопада 2003 р. N 1807 (Офiцiйний вiсник України, 2003 р., N 48, ст. 2506; 2012 р., N 85, ст. 3463), слово "Мiнекономрозвитку" замiнити словом "Мiнекономiки".

     50. У текстi Порядку надання Кабiнетом Мiнiстрiв України дозволу на використання запатентованого винаходу (корисної моделi) чи зареєстрованої топографiї iнтегральної мiкросхеми, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14 сiчня 2004 р. N 8 (Офiцiйний вiсник України, 2004 р., N 2, ст. 38; 2018 р., N 1, ст. 14), слово "Мiнекономрозвитку" замiнити словом "Мiнекономiки".

     51. У текстi Порядку здiйснення державного контролю за мiжнародними передачами товарiв подвiйного використання, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 сiчня 2004 р. N 86 (Офiцiйний вiсник України, 2004 р., N 4, ст. 167) - iз змiнами, внесеними постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 жовтня 2018 р. N 974, слово "Мiнекономрозвитку" замiнити словом "Мiнекономiки".

     52. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 4 березня 2004 р. N 253 "Про затвердження Порядку легалiзацiї комп'ютерних програм в органах виконавчої влади" (Офiцiйний вiсник України, 2004 р., N 10, ст. 586; 2013 р., N 29, ст. 1005; 2018 р., N 1, ст. 14, N 85, ст. 2804):

     1) у текстi Порядку, затвердженого зазначеною постановою, слово "Мiнекономрозвитку" замiнити словом "Мiнекономiки";

     2) у додатку до постанови:

     позицiї "Перший вiце-прем'єр-мiнiстр України - Мiнiстр економiчного розвитку i торгiвлi, голова мiжвiдомчої робочої групи", "Заступник Мiнiстра економiчного розвитку i торгiвлi, заступник голови мiжвiдомчої робочої групи", "Директор департаменту iнтелектуальної власностi Мiнекономрозвитку" замiнити вiдповiдно позицiями "Мiнiстр розвитку економiки, торгiвлi та сiльського господарства, голова мiжвiдомчої робочої групи", "Заступник Мiнiстра розвитку економiки, торгiвлi та сiльського господарства, заступник голови мiжвiдомчої робочої групи", "Директор департаменту iнтелектуальної власностi Мiнекономiки".

     53. У пунктi 6 Порядку здiйснення природно-сiльськогосподарського, еколого-економiчного, протиерозiйного та iнших видiв районування земель, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26 травня 2004 р. N 681 (Офiцiйний вiсник України, 2004 р., N 21, ст. 1429; 2018 р., N 22, ст. 727), слово "Мiнагрополiтики" замiнити словом "Мiнекономiки".

     54. У текстi Порядку реалiзацiї матерiальних цiнностей державного резерву, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25 серпня 2004 р. N 1078 (Офiцiйний вiсник України, 2004 р., N 34, ст. 2246; 2010 р., N 76, ст. 2692; 2012 р., N 52, ст. 2084; 2013 р., N 47, ст. 1690), слово "Мiнекономрозвитку" замiнити словом "Мiнекономiки".

     55. В абзацi шостому пункту 3 Порядку визнання Державною службою з питань геодезiї, картографiї та кадастру статусу саморегулiвної органiзацiї оцiнювачiв, що проводять експертну грошову оцiнку земельних дiлянок, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 5 жовтня 2004 р. N 1303 (Офiцiйний вiсник України, 2004 р., N 40, ст. 2629; 2015 р., N 46, ст. 1472; 2017 р., N 22, ст. 615), слово "Мiнагрополiтики" замiнити словом "Мiнекономiки".

     56. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17 листопада 2004 р. N 1569 "Про забезпечення реалiзацiї деяких положень Закону України "Про зерно та ринок зерна в Українi" (Офiцiйний вiсник України, 2004 р., N 46, ст. 3053):

     1) у пунктi 2 постанови слова "Мiнiстерством аграрної полiтики" замiнити словами "Мiнiстерством розвитку економiки, торгiвлi та сiльського господарства";

     2) у пунктi 3 та абзацi першому пункту 4 Порядку ведення реєстру складських документiв на зерно та зерна, прийнятого на зберiгання, затвердженого зазначеною постановою, слово "Мiнагрополiтики" замiнити словом "Мiнекономiки".

     57. У текстi Порядку сплати зборiв за дiї, пов'язанi з охороною прав на об'єкти iнтелектуальної власностi, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23 грудня 2004 р. N 1716 (Офiцiйний вiсник України, 2004 р., N 51, ст. 3354; 2018 р., N 1, ст. 14; 2019 р., N 49, ст. 1666), слово "Мiнекономрозвитку" замiнити словом "Мiнекономiки".

     58. В абзацi дев'ятому пункту 3 Порядку державної реєстрацiї (перереєстрацiї) лiкарських засобiв, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26 травня 2005 р. N 376 (Офiцiйний вiсник України, 2005 р., N 22, ст. 1196; 2016 р., N 35, ст. 1359), слово "Мiнекономрозвитку" замiнити словом "Мiнекономiки".

     59. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 6 липня 2005 р. N 543 "Про Аграрний фонд" (Офiцiйний вiсник України, 2005 р., N 27, ст. 1574; 2012 р., N 12, ст. 445; 2016 р., N 75, ст. 2508):

     1) у пунктi 3 постанови слова "Мiнiстерству аграрної полiтики та продовольства" замiнити словами "Мiнiстерству розвитку економiки, торгiвлi та сiльського господарства";

     2) у Положеннi про Аграрний фонд, затвердженому зазначеною постановою, слова "Мiнiстр аграрної полiтики та продовольства" в усiх вiдмiнках замiнити словами "Мiнiстр розвитку економiки, торгiвлi та сiльського господарства" у вiдповiдному вiдмiнку, а слово "Мiнагрополiтики" - словом "Мiнекономiки".

     60. У текстi Порядку визначення товарiв, що ввозяться на митну територiю України для використання у промисловому виробництвi моторних транспортних засобiв, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26 жовтня 2005 р. N 1031 (Офiцiйний вiсник України, 2005 р., N 43, ст. 2716; 2018 р., N 52, ст. 1823), слово "Мiнекономрозвитку" замiнити словом "Мiнекономiки".

     61. В абзацi першому пiдпункту 3 пункту 2 Порядку збирання, використання, поширення iнформацiї про опустелювання та деградацiю земель, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19 липня 2006 р. N 998 (Офiцiйний вiсник України, 2006 р., N 29, ст. 2096), слово "Мiнагрополiтики" замiнити словом "Мiнекономiки".

     62. У текстi Порядку державної реєстрацiї технологiчних паркiв, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 листопада 2006 р. N 1657 "Деякi питання органiзацiї дiяльностi технологiчних паркiв" (Офiцiйний вiсник України, 2006 р., N 48, ст. 3199), слово "Мiнекономрозвитку" замiнити словом "Мiнекономiки".

     63. У текстi Порядку розроблення та виконання державних цiльових програм, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31 сiчня 2007 р. N 106 (Офiцiйний вiсник України, 2007 р., N 8, ст. 313; 2012 р., N 71, ст. 2863), слово "Мiнекономрозвитку" замiнити словом "Мiнекономiки".

     64. У текстi Порядку проведення монiторингу та здiйснення контролю за реалiзацiєю проектiв технологiчних паркiв, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 березня 2007 р. N 517 (Офiцiйний вiсник України, 2007 р., N 22, ст. 877; 2013 р., N 97, ст. 3580), слово "Мiнекономрозвитку" замiнити словом "Мiнекономiки".

     65. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12 травня 2007 р. N 702 "Про затвердження Порядку формування та реалiзацiї дивiдендної полiтики держави" (Офiцiйний вiсник України, 2007 р., N 37, ст. 1456; 2013 р., N 45, ст. 1608):

     1) у пунктi 3 постанови слова "Мiнiстерству економiчного розвитку i торгiвлi" замiнити словами "Мiнiстерству розвитку економiки, торгiвлi та сiльського господарства";

     2) у текстi Порядку, затвердженого зазначеною постановою, слово "Мiнекономрозвитку" замiнити словом "Мiнекономiки".

     66. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 травня 2007 р. N 736 "Про запровадження державних форвардних закупiвель зерна" (Офiцiйний вiсник України, 2007 р., N 37, ст. 1486; 2012 р., N 12, ст. 445, N 72, ст. 2903):

     1) у пунктi 4 постанови слова "Мiнiстерству аграрної полiтики та продовольства" замiнити словами "Мiнiстерству розвитку економiки, торгiвлi та сiльського господарства";

     2) у текстi Порядку проведення державних форвардних закупiвель зерна, затвердженого зазначеною постановою, слово "Мiнагрополiтики" замiнити словом "Мiнекономiки".

     67. У текстi Порядку здiйснення контролю за виконанням функцiй з управлiння об'єктами державної власностi, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19 червня 2007 р. N 832 (Офiцiйний вiсник України, 2007 р., N 45, ст. 1839; 2011 р., N 79, ст. 2909), слово "Мiнекономрозвитку" замiнити словом "Мiнекономiки".

     68. В абзацi першому пункту 7 Порядку ведення Державного реєстру оцiнювачiв з експертної грошової оцiнки земельних дiлянок, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18 липня 2007 р. N 941 (Офiцiйний вiсник України, 2007 р., N 53, ст. 2164; 2017 р., N 22, ст. 615), слово "Мiнагрополiтики" замiнити словом "Мiнекономiки".

     69. У текстi Концепцiї розвитку виставково-ярмаркової дiяльностi, затвердженої постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22 серпня 2007 р. N 1065 "Про вдосконалення виставково-ярмаркової дiяльностi в Українi" (Офiцiйний вiсник України, 2007 р., N 65, ст. 2517; 2011 р., N 79, ст. 2909), слово "Мiнекономрозвитку" замiнити словом "Мiнекономiки".

     70. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 6 серпня 2008 р. N 705 "Про запровадження режиму державних заставних закупiвель зерна" (Офiцiйний вiсник України, 2008 р., N 59, ст. 1988; 2009 р., N 57, ст. 1985; 2010 р., N 70, ст. 2532; 2012 р., N 12, ст. 445):

     1) у пунктi 3 постанови слова "Мiнiстерству аграрної полiтики та продовольства" замiнити словами "Мiнiстерству розвитку економiки, торгiвлi та сiльського господарства";

     2) в абзацi шостому пункту 3 Порядку надання бюджетних позик iз застосуванням режиму заставних закупiвель зерна, затвердженого зазначеною постановою, слово "Мiнагрополiтики" замiнити словом "Мiнекономiки".

     71. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26 листопада 2008 р. N 1024 "Про заходи щодо удосконалення роботи органiв виконавчої влади з iнвесторами" (Офiцiйний вiсник України, 2008 р., N 91, ст. 3022; 2011 р., N 79, ст. 2909):

     1) у пунктi 3 постанови слова "Мiнiстерству економiчного розвитку i торгiвлi" замiнити словами "Мiнiстерству розвитку економiки, торгiвлi та сiльського господарства";

     2) в абзацi третьому пункту 11 Типового положення про комiсiю iз сприяння досудовому врегулюванню спорiв з iнвесторами при органi виконавчої влади, затвердженого зазначеною постановою, слово "Мiнекономрозвитку" замiнити словом "Мiнекономiки".

     72. У пунктi 13 Порядку видачi дозволу на проведення державної апробацiї (випробування) генетично модифiкованих органiзмiв у вiдкритiй системi, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 2 квiтня 2009 р. N 308 (Офiцiйний вiсник України, 2009 р., N 24, ст. 810), слово "Мiнагрополiтики" замiнити словом "Мiнекономiки".

     73. У текстi Порядку вiдомчої реєстрацiї та зняття з облiку тракторiв, самохiдних шасi, самохiдних сiльськогосподарських, дорожньо-будiвельних i мелiоративних машин, сiльськогосподарської технiки, iнших механiзмiв, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 8 липня 2009 р. N 694 (Офiцiйний вiсник України, 2009 р., N 51, ст. 1739; 2011 р., N 85, ст. 3102), слово "Мiнагрополiтики" замiнити словом "Мiнекономiки".

     74. У текстi Порядку проведення державної апробацiї (випробування) генетично модифiкованих органiзмiв сортiв сiльськогосподарських рослин у вiдкритiй системi та Порядку державної реєстрацiї генетично модифiкованих органiзмiв сортiв сiльськогосподарських рослин у вiдкритiй системi, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23 липня 2009 р. N 808 "Деякi питання проведення апробацiї (випробування) та реєстрацiї генетично модифiкованих органiзмiв сортiв сiльськогосподарських рослин" (Офiцiйний вiсник України, 2009 р., N 59, ст. 2071; 2019 р., N 20, ст. 678), слово "Мiнагрополiтики" замiнити словом "Мiнекономiки".

     75. У текстi Порядку встановлення категорiй готелям та iншим об'єктам, що призначаються для надання послуг з тимчасового розмiщення (проживання), затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 липня 2009 р. N 803 (Офiцiйний вiсник України, 2009 р., N 58, ст. 2041; 2011 р., N 80, ст. 2943; 2015 р., N 98, ст. 3354), слово "Мiнекономрозвитку" замiнити словом "Мiнекономiки".

     76. У першому реченнi абзацу другого пункту 4 Порядку здiйснення оптової та роздрiбної торгiвлi транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають iдентифiкацiйнi номери, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11 листопада 2009 р. N 1200 (Офiцiйний вiсник України, 2009 р., N 87, ст. 2939; 2010 р., N 80, ст. 2826), слово "Мiнагрополiтики" замiнити словом "Мiнекономiки".

     77. У текстi Порядку надання всеукраїнськiй громадськiй професiйнiй органiзацiї статусу саморегулiвної органiзацiї, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18 листопада 2009 р. N 1221 (Офiцiйний вiсник України, 2009 р., N 89, ст. 3013), слово "Мiнагрополiтики" замiнити словом "Мiнекономiки".

     78. У Порядку проведення конкурсу з визначення державного агента iз забезпечення експорту та iмпорту зерна i продуктiв його переробки за мiжнародними договорами, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 сiчня 2010 р. N 99 (Офiцiйний вiсник України, 2010 р., N 9, ст. 441):

     1) в абзацi третьому пункту 1 слово "Мiнагрополiтики," виключити;

     2) у текстi Порядку слово "Мiнагрополiтики" замiнити словом "Мiнекономiки".

     79. У Порядку набуття юридичною особою статусу оптового ринку сiльськогосподарської продукцiї", затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11 лютого 2010 р. N 141 (Офiцiйний вiсник України, 2010 р., N 11, ст. 542; 2012 р., N 12, ст. 445):

     1) у текстi Порядку слово "Мiнагрополiтики" замiнити словом "Мiнекономiки";

     2) у додатку до Порядку слова "Мiнiстерство аграрної полiтики та продовольства України" замiнити словами "Мiнiстерство розвитку економiки, торгiвлi та сiльського господарства України", а слова "Мiнiстр аграрної полiтики та продовольства" - словами "Мiнiстр розвитку економiки, торгiвлi та сiльського господарства".

     80. У текстi Методики визначення мiнiмальної та максимальної iнтервенцiйної цiни об'єкта державного цiнового регулювання, затвердженої постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11 лютого 2010 р. N 159 (Офiцiйний вiсник України, 2010 р., N 12, ст. 582), слово "Мiнагрополiтики" замiнити словом "Мiнекономiки".

     81. У Перелiку центральних органiв виконавчої влади, до повноважень яких належить питання нормування у будiвництвi, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 лютого 2010 р. N 197 (Офiцiйний вiсник України, 2010 р., N 14, ст. 676; 2019 р., N 30, ст. 1068), позицiю

"Мiнекономрозвитку промисловий сектор"

     замiнити такою позицiєю:

"Мiнекономiки промисловий сектор".

     82. В абзацi другому пункту 9 та абзацi третьому пункту 21 Положення про пункти пропуску через державний кордон та пункти контролю, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18 серпня 2010 р. N 751 (Офiцiйний вiсник України, 2010 р., N 65, ст. 2265), слово "Мiнагрополiтики" замiнити словом "Мiнекономiки".

     83. У пунктi 14 Порядку державної реєстрацiї генетично модифiкованих органiзмiв джерел харчових продуктiв, кормiв, кормових добавок та ветеринарних препаратiв, якi мiстять такi органiзми або отриманi з їх використанням, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12 жовтня 2010 р. N 919 "Питання забезпечення реалiзацiї статтi 7 Закону України "Про державну систему бiобезпеки при створеннi, випробуваннi, транспортуваннi та використаннi генетично модифiкованих органiзмiв" (Офiцiйний вiсник України, 2010 р., N 78, ст. 2752; 2013 р., N 82, ст. 3041), слово "Мiнагрополiтики" замiнити словом "Мiнекономiки".

     84. У текстi Положення про виготовлення, зберiгання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв i тютюнових виробiв, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 грудня 2010 р. N 1251 (Офiцiйний вiсник України, 2011 р., N 1, ст. 35; 2013 р., N 24, ст. 808; 2017 р., N 67, ст. 1993; 2018 р., N 32, ст. 1122), слово "Мiнекономрозвитку" замiнити словом "Мiнекономiки".

     85. В абзацi першому пункту 5 та пунктi 6 Порядку надання приватним партнером державному партнеру iнформацiї про виконання договору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 9 лютого 2011 р. N 81 (Офiцiйний вiсник України, 2011 р., N 10, ст. 458; 2015 р., N 78, ст. 2597), слово "Мiнекономрозвитку" замiнити словом "Мiнекономiки".

     86. У додатку до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 лютого 2011 р. N 106 "Деякi питання ведення облiку податкiв, зборiв, платежiв та iнших доходiв бюджету" (Офiцiйний вiсник України, 2011 р., N 12, ст. 508; 2015 р., N 100, ст. 3441; 2017 р., N 38, ст. 1202):

     1) позицiю

"Мiнекономрозвитку 13080300, 21010500, 22010400, 22010600, 22010700, 22011900, 22090300, 24110800, 24111000"

     замiнити такою позицiєю:

"Мiнекономiки 13080300, 21010500, 22010400, 22010600, 22010700, 22150200, 22011900, 22090300, 24110800, 24111000";

     2) виключити таку позицiю:

"Мiнагрополiтики 22150200, 24110800".

     87. У текстi Порядку використання коштiв, передбачених у державному бюджетi для забезпечення життєдiяльностi Криворiзького гiрничо-збагачувального комбiнату окислених руд, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 березня 2011 р. N 324 (Офiцiйний вiсник України, 2011 р., N 24, ст. 989; 2014 р., N 92, ст. 2652), слово "Мiнекономрозвитку" замiнити словом "Мiнекономiки".

     88. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11 квiтня 2011 р. N 384 "Деякi питання органiзацiї здiйснення державно-приватного партнерства" (Офiцiйний вiсник України, 2011 р., N 28, ст. 1168; 2014 р., N 88, ст. 2530; 2016 р., N 93, ст. 3027):

     1) в абзацi третьому пункту 9 Порядку проведення конкурсу з визначення приватного партнера для здiйснення державно-приватного партнерства щодо об'єктiв державної, комунальної власностi та об'єктiв, якi належать Автономнiй Республiцi Крим, затвердженого зазначеною постановою, слово "Мiнекономрозвитку" замiнити словом "Мiнекономiки";

     2) у текстi Порядку проведення аналiзу ефективностi здiйснення державно-приватного партнерства, затвердженого зазначеною постановою, слово "Мiнекономрозвитку" замiнити словом "Мiнекономiки".

     89. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 квiтня 2011 р. N 464 "Питання державного оборонного замовлення" (Офiцiйний вiсник України, 2011 р., N 34, ст. 1402; 2016 р., N 87, ст. 2830; 2018 р., N 35, ст. 1238):

     1) в абзацах другому i третьому пункту 2 постанови слова "Мiнiстерство економiчного розвитку i торгiвлi" замiнити словами "Мiнiстерство розвитку економiки, торгiвлi та сiльського господарства";

     2) у Порядку планування, формування, розмiщення та коригування державного оборонного замовлення, а також здiйснення контролю за його виконанням, затвердженому зазначеною постановою:

     у пiдпунктi 2 пункту 2 слово "Мiнекономрозвитку" замiнити словами "Мiнекономiки (далi - уповноважений орган)";

     в абзацi дев'ятому пункту 4 слова "Мiнiстерством економiчного розвитку i торгiвлi (далi - уповноважений орган)" замiнити словами "уповноваженим органом";

     в абзацi третьому пункту 17 та пунктi 269 слово "Мiнекономрозвитку" замiнити словами "уповноваженим органом".

     90. У пунктi 5 Порядку обмiну iнформацiєю мiж мiстобудiвним та державним земельним кадастрами, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25 травня 2011 р. N 556 (Офiцiйний вiсник України, 2011 р., N 41, ст. 1670; 2017 р., N 22, ст. 615), слово "Мiнагрополiтики" замiнити словом "Мiнекономiки".

     91. У пiдпунктi 3 пункту 11 Положення про мiстобудiвний кадастр, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25 травня 2011 р. N 559 "Про мiстобудiвний кадастр" (Офiцiйний вiсник України, 2011 р., N 41, ст. 1673), слово "Мiнагрополiтики" замiнити словом "Мiнекономiки".

     92. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 травня 2011 р. N 550 "Деякi питання надання Мiнiстерством освiти i науки i Мiнiстерством економiчного розвитку i торгiвлi (у сферi iнтелектуальної власностi) платних адмiнiстративних послуг" (Офiцiйний вiсник України, 2011 р., N 40, ст. 1644; 2018 р., N 1, ст. 14):

     1) у назвi та пунктi 2 постанови слова "Мiнiстерством економiчного розвитку i торгiвлi" замiнити словами "Мiнiстерством розвитку економiки, торгiвлi та сiльського господарства";

     2) у додатку до постанови:

     у назвi додатка слово "Мiнекономрозвитку" замiнити словом "Мiнекономiки";

     у назвi роздiлу "Мiнекономрозвитку (у сферi iнтелектуальної власностi)" слово "Мiнекономрозвитку" замiнити словом "Мiнекономiки".

     93. У текстi Порядку проведення державної експертизи iнвестицiйних проектiв, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 9 червня 2011 р. N 701 (Офiцiйний вiсник України, 2011 р., N 51, ст. 2033; 2012 р., N 57, ст. 2289; 2018 р., N 1, ст. 13), слово "Мiнекономрозвитку" замiнити словом "Мiнекономiки".

     94. В абзацi другому пункту 17 Правил санiтарної охорони територiї України, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22 серпня 2011 р. N 893 (Офiцiйний вiсник України, 2011 р., N 65, ст. 2538), слово "Мiнагрополiтики" замiнити словом "Мiнекономiки".

     95. У текстi Порядку використання коштiв, передбачених у державному бюджетi для збереження та функцiонування нацiональної еталонної бази, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14 вересня 2011 р. N 967 (Офiцiйний вiсник України, 2011 р., N 71, ст. 2683; 2012 р., N 69, ст. 2814; 2016 р., N 30, ст. 1191), слово "Мiнекономрозвитку" замiнити словом "Мiнекономiки".

     96. У пунктi 2 Порядку використання коштiв, передбачених у державному бюджетi для гармонiзацiї нацiональних стандартiв з мiжнародними та європейськими, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 вересня 2011 р. N 1009 (Офiцiйний вiсник України, 2011 р., N 75, ст. 2807; 2012 р., N 69, ст. 2814), слово "Мiнекономрозвитку" замiнити словом "Мiнекономiки".

     97. В абзацi п'ятому пункту 15 та абзацi першому пункту 16 Порядку здiйснення заходiв, пов'язаних з утворенням, реорганiзацiєю або лiквiдацiєю мiнiстерств, iнших центральних органiв виконавчої влади, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 жовтня 2011 р. N 1074 (Офiцiйний вiсник України, 2011 р., N 82, ст. 3005), слово "Мiнекономрозвитку" замiнити словом "Мiнекономiки".

     98. У другому реченнi пункту 5 Методики нормативної грошової оцiнки земель несiльськогосподарського призначення (крiм земель населених пунктiв), затвердженої постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23 листопада 2011 р. N 1278 (Офiцiйний вiсник України, 2011 р., N 97, ст. 3538), слово "Мiнагрополiтики" замiнити словом "Мiнекономiки".

     99. У текстi Порядку функцiонування нацiональної iнформацiйної системи державного ринкового нагляду, внесення до неї вiдомостей i подання повiдомлень, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26 грудня 2011 р. N 1397 (Офiцiйний вiсник України, 2012 р., N 7, ст. 244), слово "Мiнекономрозвитку" замiнити словом "Мiнекономiки".

     100. У пунктах 2 i 6 Порядку функцiонування системи оперативного взаємного сповiщення про продукцiю, що становить серйозний ризик, та подання повiдомлень для внесення до неї, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26 грудня 2011 р. N 1398 (Офiцiйний вiсник України, 2012 р., N 7, ст. 245), слово "Мiнекономрозвитку" замiнити словом "Мiнекономiки".

     101. У пунктi 6 Порядку ведення облiку звернень споживачiв (користувачiв) та здiйснення монiторингу нещасних випадкiв та випадкiв заподiяння шкоди здоров'ю людей внаслiдок споживання (користування) нехарчової продукцiї, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26 грудня 2011 р. N 1400 "Деякi питання захисту права споживачiв (користувачiв) щодо безпечностi нехарчової продукцiї" (Офiцiйний вiсник України, 2012 р., N 8, ст. 292), слово "Мiнекономрозвитку" замiнити словом "Мiнекономiки".

     102. В абзацi другому пункту 30 Порядку розроблення та перегляду секторальних планiв ринкового нагляду, монiторингу та звiтування про їх виконання, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26 грудня 2011 р. N 1410 (Офiцiйний вiсник України, 2012 р., N 14, ст. 513), слово "Мiнекономрозвитку" замiнити словом "Мiнекономiки".

     103. У текстi Порядку використання коштiв, передбачених у державному бюджетi для забезпечення двостороннього спiвробiтництва України з iноземними державами та мiжнародними органiзацiями, iнформацiйного та органiзацiйного забезпечення участi України у мiжнародних форумах, конференцiях, виставках, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19 березня 2012 р. N 242 (Офiцiйний вiсник України, 2012 р., N 23, ст. 886; 2016 р., N 65, ст. 2195; 2018 р., N 86, ст. 2825), слово "Мiнекономрозвитку" замiнити словом "Мiнекономiки".

     104. У пунктi 6 Порядку ведення Української класифiкацiї товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 травня 2012 р. N 428 (Офiцiйний вiсник України, 2012 р., N 40, ст. 1523), слово "Мiнекономрозвитку" замiнити словом "Мiнекономiки".

     105. У Порядку ввезення пiдприємствами вiтчизняного машинобудування для агропромислового комплексу матерiалiв, вузлiв, агрегатiв та/або комплектувальних виробiв з метою виробництва технiки та/або обладнання для агропромислового комплексу, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23 травня 2012 р. N 459 "Питання ввезення на митну територiю України матерiалiв, вузлiв, агрегатiв та/або комплектувальних виробiв з метою виробництва технiки та/або обладнання для агропромислового комплексу" (Офiцiйний вiсник України, 2012 р., N 41, ст. 1574):

     1) в абзацi п'ятому пункту 3 та пунктi 4 слово "Мiнагрополiтики" замiнити словом "Мiнекономiки";

     2) в абзацi другому пункту 5 слова "Мiнекономрозвитку та Мiнагрополiтики" замiнити словом "Мiнекономiки".

     106. В абзацi першому пункту 5 Порядку проведення монiторингу та оцiнювання ефективностi програм соцiальної пiдтримки населення, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 червня 2012 р. N 554 (Офiцiйний вiсник України, 2012 р., N 47, ст. 1839), слово "Мiнекономрозвитку" замiнити словом "Мiнекономiки".

     107. В абзацi першому пункту 5 Порядку утворення державної холдингової компанiї, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22 серпня 2012 р. N 773 (Офiцiйний вiсник України, 2012 р., N 64, ст. 2605), слово "Мiнекономрозвитку" замiнити словом "Мiнекономiки".

     108. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 серпня 2012 р. N 802 "Про затвердження Порядку перетворення державного унiтарного комерцiйного пiдприємства в акцiонерне товариство" (Офiцiйний вiсник України, 2012 р., N 65, ст. 2663; 2015 р., N 79, ст. 2646):

     1) в абзацi третьому пункту 11 постанови слова "Мiнiстерство економiчного розвитку i торгiвлi" замiнити словами "Мiнiстерство розвитку економiки, торгiвлi та сiльського господарства";

     2) у текстi Порядку, затвердженого зазначеною постановою, слово "Мiнекономрозвитку" замiнити словом "Мiнекономiки".

     109. У пунктах 10 i 20 Порядку формування державного замовлення на випуск видавничої продукцiї та її розповсюдження, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12 вересня 2012 р. N 850 (Офiцiйний вiсник України, 2012 р., N 69, ст. 2811), слово "Мiнекономрозвитку" замiнити словом "Мiнекономiки".

     110. У Порядку вiдшкодування майнової шкоди (збиткiв), завданої особам внаслiдок запровадження карантину (карантинних обмежень) тварин або у зв'язку з проведенням процедур i робiт щодо лiквiдацiї особливо небезпечних (карантинних) хвороб, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31 жовтня 2012 р. N 1003 (Офiцiйний вiсник України, 2012 р., N 83, ст. 3358; 2017 р., N 13, ст. 371):

     1) у пунктi 6 слово "Мiнекономрозвитку" замiнити словом "Мiнекономiки";

     2) у текстi Порядку слово "Мiнагрополiтики" замiнити словом "Мiнекономiки".

     111. В абзацi першому пункту 5 Порядку державної реєстрацiї проектiв наукових паркiв, реалiзацiя яких потребує державної пiдтримки, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14 листопада 2012 р. N 1101 (Офiцiйний вiсник України, 2012 р., N 91, ст. 3694), слово "Мiнекономрозвитку" замiнити словом "Мiнекономiки".

     112. У текстi Порядку передачi повноважень з управлiння корпоративними правами держави суб'єктам управлiння об'єктами державної власностi, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 5 грудня 2012 р. N 1146 (Офiцiйний вiсник України, 2012 р., N 94, ст. 3827), слово "Мiнекономрозвитку" замiнити словом "Мiнекономiки".

     113. У Порядку прийняття рiшення про включення iндустрiального (промислового) парку до Реєстру iндустрiальних (промислових) паркiв, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 сiчня 2013 р. N 216 (Офiцiйний вiсник України, 2013 р., N 27, ст. 916; 2015 р., N 53, ст. 1708; 2016 р., N 52, ст. 1826):

     1) у текстi Порядку слово "Мiнекономрозвитку" замiнити словом "Мiнекономiки";

     2) у додатках 1 i 2 до Порядку слова "МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIЧНОГО РОЗВИТКУ I ТОРГIВЛI УКРАЇНИ" замiнити словами "МIНIСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМIКИ, ТОРГIВЛI ТА СIЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ".

     114. У пунктi 6 Порядку розроблення, освоєння та випуску нових видiв продукцiї оборонного призначення, а також припинення випуску iснуючих видiв такої продукцiї, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 лютого 2013 р. N 120 (Офiцiйний вiсник України, 2013 р., N 16, ст. 559), слова "Мiнекономрозвитку" замiнити словами "Мiнекономiки".

     115. У пунктi 1 Порядку взаємодiї центральних i мiсцевих органiв виконавчої влади та Нацiонального банку щодо реалiзацiї Закону України "Про гуманiтарну допомогу", затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25 березня 2013 р. N 241 (Офiцiйний вiсник України, 2013 р., N 29, ст. 990; 2016 р., N 6, ст. 308), слово "Мiнекономрозвитку" замiнити словом "Мiнекономiки".

     116. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 1 квiтня 2013 р. N 212 "Про затвердження Порядку вiдвiдування Будинку Уряду посадовими i службовими особами, громадянами України, iноземцями та особами без громадянства" (Офiцiйний вiсник України, 2013 р., N 26, ст. 872; 2019 р., N 24, ст. 851):

     1) у пунктi 2 постанови слова "Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi" замiнити словами "Мiнiстерства економiки, торгiвлi та сiльського господарства";

     2) у Порядку, затвердженому зазначеною постановою:

     у пунктi 27 слова "Мiнiстра економiчного розвитку i торгiвлi" замiнити словами "Мiнiстра економiки, торгiвлi та сiльського господарства";

     у текстi Порядку слово "Мiнекономрозвитку" замiнити словом "Мiнекономiки".

     117. У текстi Порядку визначення середньоринкової вартостi легкових автомобiлiв, мотоциклiв, мопедiв, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 10 квiтня 2013 р. N 403 (Офiцiйний вiсник України, 2013 р., N 44, ст. 1576), слово "Мiнекономрозвитку" замiнити словом "Мiнекономiки".

     118. У текстi Порядку формування державного замовлення на пiдготовку фахiвцiв, наукових, науково-педагогiчних та робiтничих кадрiв, пiдвищення квалiфiкацiї та перепiдготовку кадрiв, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15 квiтня 2013 р. N 306 (Офiцiйний вiсник України, 2013 р., N 33, ст. 1167), слово "Мiнекономрозвитку" замiнити словом "Мiнекономiки".

     119. У текстi Методики розрахунку орiєнтовної середньої вартостi пiдготовки одного квалiфiкованого робiтника, фахiвця, аспiранта, докторанта, затвердженої постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 травня 2013 р. N 346 (Офiцiйний вiсник України, 2013 р., N 38, ст. 1342), слово "Мiнекономрозвитку" замiнити словом "Мiнекономiки".

     120. В абзацi шостому пункту 4 Порядку розмiщення державного замовлення на пiдготовку фахiвцiв, наукових, науково-педагогiчних та робiтничих кадрiв, пiдвищення квалiфiкацiї та перепiдготовку кадрiв, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 травня 2013 р. N 363 (Офiцiйний вiсник України, 2013 р., N 39, ст. 1378), слово "Мiнекономрозвитку" замiнити словом "Мiнекономiки".

     121. У пунктах 4 i 5 Порядку визначення ступеня локалiзацiї виробництва пiдприємствами вiтчизняного машинобудування для агропромислового комплексу вiтчизняної технiки i обладнання для агропромислового комплексу, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 травня 2013 р. N 369 (Офiцiйний вiсник України, 2013 р., N 40, ст. 1427; 2017 р., N 25, ст. 723), слово "Мiнекономрозвитку" замiнити словом "Мiнекономiки".

     122. У пунктi 4 Порядку органiзацiї будiвництва житла для вiйськовослужбовцiв, осiб рядового i начальницького складу, членiв їх сiмей, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 3 червня 2013 р. N 481 (Офiцiйний вiсник України, 2013 р., N 52, ст. 1889), слово "Мiнекономрозвитку" замiнити словом "Мiнекономiки".

     123. У текстi Порядку iнформацiйної взаємодiї мiж кадастрами та iнформацiйними системами, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 3 червня 2013 р. N 483 (Офiцiйний вiсник України, 2013 р., N 53, ст. 1934; 2017 р., N 22, ст. 615), слово "Мiнагрополiтики" замiнити словом "Мiнекономiки".

     124. В абзацi другому пункту 4 Порядку визнання статусу саморегулiвної органiзацiї у сферi землеустрою, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 5 червня 2013 р. N 398 (Офiцiйний вiсник України, 2013 р., N 43, ст. 1541; 2017 р., N 22, ст. 615), слово "Мiнагрополiтики" замiнити словом "Мiнекономiки".

     125. У пунктi 9 Порядку подання i реєстрацiї декларацiї вiдповiдностi матерiально-технiчної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 5 червня 2013 р. N 440 (Офiцiйний вiсник України, 2013 р., N 49, ст. 1757), слово "Мiнекономрозвитку" замiнити словом "Мiнекономiки".

     126. У текстi Порядку ввезення на митну територiю України iнiцiаторами створення iндустрiальних (промислових) паркiв - суб'єктами господарювання, керуючими компанiями таких паркiв для їх облаштування та учасниками iндустрiальних (промислових) паркiв для провадження господарської дiяльностi у межах зазначених паркiв устаткування, обладнання та комплектувальних виробiв до них, матерiалiв, що не виробляються в Українi, якi не є пiдакцизними товарами i звiльняються вiд оподаткування митом, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19 червня 2013 р. N 558 (Офiцiйний вiсник України, 2013 р., N 63, ст. 2302; 2015 р., N 53, ст. 1708), слово "Мiнекономрозвитку" замiнити словом "Мiнекономiки".

     127. В абзацi другому пункту 3 Порядку доведення до споживачiв iнформацiї про вид об'єкта туристичної iнфраструктури та його категорiю, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 3 липня 2013 р. N 470 (Офiцiйний вiсник України, 2013 р., N 51, ст. 1846; 2015 р., N 98, ст. 3354), слово "Мiнекономрозвитку" замiнити словом "Мiнекономiки".

     128. У пунктi 5 i абзацi першому пункту 6 Порядку ведення Реєстру аграрних розписок, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17 липня 2013 р. N 665 (Офiцiйний вiсник України, 2013 р., N 73, ст. 2675), слово "Мiнагрополiтики" замiнити словом "Мiнекономiки".

     129. У Порядку побудови Державної геодезичної мережi, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 7 серпня 2013 р. N 646 "Деякi питання реалiзацiї частини першої статтi 12 Закону України "Про топографо-геодезичну i картографiчну дiяльнiсть" (Офiцiйний вiсник України, 2013 р., N 70, ст. 2571; 2017 р., N 22, ст. 615, N 92, ст. 2788):

     1) у другому реченнi пункту 17 слово "Мiнагрополiтики" замiнити словом "Мiнекономiки";

     2) у пунктi 20 слова "Мiнагрополiтики, метрологiчною службою Збройних Сил у взаємодiї з Мiнекономрозвитку" замiнити словами "Мiнекономiки у взаємодiї з метрологiчною службою Збройних Сил";

     3) у пунктi 44 слово "Мiнагрополiтики" замiнити словом "Мiнекономiки".

     130. У текстi Порядку вiдбору, схвалення i реєстрацiї iнвестицiйних проектiв у прiоритетних галузях економiки, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14 серпня 2013 р. N 715 (Офiцiйний вiсник України, 2013 р., N 78, ст. 2899), слово "Мiнекономрозвитку" замiнити словом "Мiнекономiки".

     131. У текстi Порядку загальнодержавного топографiчного i тематичного картографування, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 4 вересня 2013 р. N 661 (Офiцiйний вiсник України, 2013 р., N 71, ст. 2615; 2017 р., N 22, ст. 615; 2019 р., N 28, ст. 998), слово "Мiнагрополiтики" замiнити словом "Мiнекономiки".

     132. В абзацi другому пункту 18 Порядку проведення навчання керiвного складу та фахiвцiв, дiяльнiсть яких пов'язана з органiзацiєю i здiйсненням заходiв з питань цивiльного захисту, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23 жовтня 2013 р. N 819 (Офiцiйний вiсник України, 2013 р., N 89, ст. 3269), слово "Мiнекономрозвитку" замiнити словом "Мiнекономiки".

     133. У пiдпунктi 1 пункту 4 i пiдпунктi 2 пункту 18 Порядку вiдбору iнвестицiйних проектiв, для реалiзацiї яких надається державна пiдтримка, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13 листопада 2013 р. N 835 (Офiцiйний вiсник України, 2013 р., N 90, ст. 3321; 2018 р., N 1, ст. 13), слово "Мiнекономрозвитку" замiнити словом "Мiнекономiки".

     134. У пунктi 11 Порядку видачi ветеринарних документiв, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 листопада 2013 р. N 857 (Офiцiйний вiсник України, 2013 р., N 92, ст. 3401), слово "Мiнагрополiтики" замiнити словом "Мiнекономiки".

     135. В абзацi першому пункту 7 i пунктi 11 Порядку надання Кабiнетом Мiнiстрiв України дозволу на використання запатентованого винаходу (корисної моделi), що стосується лiкарського засобу, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 4 грудня 2013 р. N 877 (Офiцiйний вiсник України, 2013 р., N 97, ст. 3577; 2018 р., N 1, ст. 14), слово "Мiнекономрозвитку" замiнити словом "Мiнекономiки".

     136. У додатках до Положення про єдину державну систему цивiльного захисту, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 9 сiчня 2014 р. N 11 (Офiцiйний вiсник України, 2014 р., N 8, ст. 245; 2018 р., N 48, ст. 1680):

     1) у додатку 1:

     виключити таку позицiю:

"Мiнагрополiтики пiдсистема захисту сiльськогосподарських рослин i тварин (Держпродспоживслужбу)
пiдсистема охорони i захисту лiсiв (через Держлiсагентство)
пiдсистема запобiгання i реагування на надзвичайнi ситуацiї у сферi рибного господарства (через Держрибагентство)
пiдсистема забезпечення санiтарного та епiдемiологiчного благополуччя населення (через Держпродспоживслужбу)";

     позицiю:

"Мiнекономрозвитку пiдсистема державного матерiального резерву (через Держрезерв)
пiдсистема запобiгання надзвичайним ситуацiям i лiквiдацiї їх наслiдкiв в органiзацiях i на об'єктах галузей промисловостi"

     замiнити такою позицiєю:

"Мiнекономiки пiдсистема захисту сiльськогосподарських рослин i тварин (через Держпродспоживслужбу)
пiдсистема забезпечення санiтарного та епiдемiологiчного благополуччя населення (через Держпродспоживслужбу)"
пiдсистема державного матерiального резерву (через Держрезерв)
пiдсистема запобiгання надзвичайним ситуацiям i лiквiдацiї їх наслiдкiв в органiзацiях i на об'єктах галузей промисловостi";

     2) у додатку 2:

     виключити таку позицiю:

"Мiнагрополiтики спецiалiзована служба iз захисту сiльськогосподарських тварин i рослин";

     позицiю:

"Мiнекономрозвитку спецiалiзована служба торгiвлi та харчування
технiчна спецiалiзована служба"

     замiнити такою позицiєю:

"Мiнекономiки спецiалiзована служба iз захисту сiльськогосподарських тварин i рослин
спецiалiзована служба торгiвлi та харчування
технiчна спецiалiзована служба".

     137. У Положеннi про Торгового представника України, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 жовтня 2014 р. N 550 (Офiцiйний вiсник України, 2014 р., N 85, ст. 2407):

     1) пункт 1 викласти в такiй редакцiї:

     "1. Торговий представник України за посадою є заступником Мiнiстра розвитку економiки, торгiвлi та сiльського господарства.

     Посада заступника Мiнiстра розвитку економiки, торгiвлi та сiльського господарства - Торгового представника вводиться в межах граничної чисельностi працiвникiв Мiнекономiки.

     Заступник Мiнiстра розвитку економiки, торгiвлi та сiльського господарства - Торговий представник (далi - Торговий представник) безпосередньо пiдпорядковується Мiнiстровi розвитку економiки, торгiвлi та сiльського господарства.";

     2) у пунктi 2 слова "Мiнiстра економiчного розвитку i торгiвлi" замiнити словами "Мiнiстра розвитку економiки, торгiвлi та сiльського господарства";

     3) в абзацi першому пункту 3 i пунктi 8 слово "Мiнекономрозвитку" замiнити словом "Мiнекономiки".

     138. У текстi Порядку органiзацiї та проведення бiржових аукцiонiв з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку i скрапленого газу, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 жовтня 2014 р. N 570 (Офiцiйний вiсник України, 2014 р., N 87, ст. 2483; 2017 р., N 51, ст. 1572, N 95, ст. 2893), слово "Мiнекономрозвитку" замiнити словом "Мiнекономiки".

     139. В абзацах першому i третьому пункту 3 Порядку надання завдань на голосування представникам держави на загальних зборах господарського товариства, у статутному капiталi якого є корпоративнi права держави, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 жовтня 2014 р. N 678 "Про деякi питання управлiння корпоративними правами держави" (Офiцiйний вiсник України, 2014 р., N 97, ст. 2803; 2015 р., N 54, ст. 1741; 2017 р., N 24, ст. 687, N 58, ст. 1750), слово "Мiнекономрозвитку" замiнити словом "Мiнекономiки".

     140. У пiдпунктах 13 i 17 пункту 4 Положення про Мiнiстерство оборони України, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26 листопада 2014 р. N 671 (Офiцiйний вiсник України, 2014 р., N 97, ст. 2796; 2016 р., N 85, ст. 2781), слово "Мiнекономрозвитку" замiнити словом "Мiнекономiки".

     141. У текстi Порядку постачання озброєння, вiйськової i спецiальної технiки та боєприпасiв пiд час особливого перiоду, введення надзвичайного стану, проведення заходiв iз забезпечення нацiональної безпеки i оборони, вiдсiчi i стримування збройної агресiї та у перiод проведення антитерористичної операцiї, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25 лютого 2015 р. N 345 (Офiцiйний вiсник України, 2015 р., N 44, ст. 1372; 2018 р., N 2, ст. 49, N 36, ст. 1266), слово "Мiнекономрозвитку" замiнити словом "Мiнекономiки".

     142. У пунктах 10 i 11 Порядку використання коштiв державного фонду регiонального розвитку, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18 березня 2015 р. N 196 "Деякi питання державного фонду регiонального розвитку" (Офiцiйний вiсник України, 2015 р., N 30, ст. 886), слово "Мiнекономрозвитку" замiнити словом "Мiнекономiки".

     143. У додатку до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14 травня 2015 р. N 299 "Деякi питання Єдиної державної iнформацiйної системи у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (Офiцiйний вiсник України, 2015 р., N 40, ст. 1217) у позицiї "Вiдомостi про суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi, якi порушили законодавство пiд час здiйснення зовнiшньоекономiчних операцiй та до яких застосовано спецiальнi санкцiї, передбаченi статтею 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" у графi "Найменування суб'єкта Єдиної державної iнформацiйної системи" слово "Мiнекономрозвитку" замiнити словом "Мiнекономiки".

     144. У текстi Порядку та критерiїв надання еталонам статусу нацiональних еталонiв, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17 червня 2015 р. N 398 (Офiцiйний вiсник України, 2015 р., N 49, ст. 1576, N 83, ст. 2751), слово "Мiнекономрозвитку" замiнити словом "Мiнекономiки".

     145. У додатку до Порядку органiзацiї роботи пiдкомiтетiв Комiтету асоцiацiї мiж Україною та ЄС, у тому числi Комiтету асоцiацiї у торговельному складi, i дiалогiв Україна - ЄС, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 8 липня 2015 р. N 646 (Офiцiйний вiсник України, 2015 р., N 72, ст. 2351; 2016 р., N 24, ст. 942, N 98, ст. 3187, N 100, ст. 3261; 2019 р., N 27, ст. 951):

     1) у графi "Мiнiстерство, вiдповiдальне за органiзацiю роботи групи, та її керiвник":

у пунктах 2, 3, 5 i 14 слова "Мiнекономрозвитку
керiвник робочої групи - заступник Мiнiстра економiчного розвитку i торгiвлi - Торговий представник України"
замiнити словами "Мiнекономiки
керiвник робочої групи - заступник Мiнiстра розвитку економiки, торгiвлi та сiльського господарства - Торговий представник";
у пунктi 11 слова "Мiнагрополiтики
керiвник робочої групи - заступник Мiнiстра аграрної полiтики та продовольства з питань європейської iнтеграцiї"
замiнити словами "Мiнекономiки
керiвник робочої групи - заступник Мiнiстра розвитку економiки, торгiвлi та сiльського господарства - Торговий представник";

     2) у графi "Державнi органи та iншi суб'єкти, представники яких беруть участь у роботi групи":

     у пунктах 2, 3 i 14 слово "Мiнагрополiтики" замiнити словом "Мiнекономiки";

     у пунктах 4, 6, 9 i 12 слово "Мiнекономрозвитку" замiнити словом "Мiнекономiки", а слово "Мiнагрополiтики" виключити;

     у пунктах 7, 8, 10, 11 i 13 слово "Мiнекономрозвитку" замiнити словом "Мiнекономiки".

     146. У пунктi 3 у графi "Орган, вiдповiдальний за запровадження та забезпечення заходу" i в пунктах 14 i 20 у графi "Органи, що залучаються до запровадження та забезпечення заходу" додатка до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22 липня 2015 р. N 544 "Про затвердження типового плану запровадження та забезпечення заходiв правового режиму воєнного стану в Українi або в окремих її мiсцевостях" (Офiцiйний вiсник України, 2015 р., N 62, ст. 2018) слово "Мiнекономрозвитку" замiнити словом "Мiнекономiки".

     147. У пунктах 23 i 24 у графi "Найменування органу лiцензування" Перелiку органiв лiцензування, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 5 серпня 2015 р. N 609 (Офiцiйний вiсник України, 2015 р., N 68, ст. 2232), слово "Мiнекономрозвитку" замiнити словом "Мiнекономiки".

     148. В абзацi третьому пункту 3 Порядку створення та використання матерiальних резервiв для запобiгання i лiквiдацiї наслiдкiв надзвичайних ситуацiй, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 вересня 2015 р. N 775 (Офiцiйний вiсник України, 2015 р., N 80, ст. 2675), слово "Мiнекономрозвитку" замiнити словом "Мiнекономiки".

     149. У додатку до Положення про набори даних, якi пiдлягають оприлюдненню у формi вiдкритих даних, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 жовтня 2015 р. N 835 (Офiцiйний вiсник України, 2015 р., N 85, ст. 2850; 2019 р., N 43, ст. 1484):

     1) роздiли "Мiнекономрозвитку" та "Мiнагрополiтики" виключити;

     2) доповнити додаток роздiлом такого змiсту:

"Мiнекономiки

     Iнформацiя про закупiвлi, що оприлюднюється згiдно iз Законом України "Про публiчнi закупiвлi"

     Основнi прогнознi показники економiчного i соцiального розвитку України

     Данi про фактичну цiну реалiзацiї нафти, конденсату

     Данi про середню митну вартiсть iмпортного природного газу, що склалася у процесi його митного оформлення пiд час ввезення на територiю України

     Стан iнвестицiйної дiяльностi в Українi

     Iнформацiя про стан використання експортно-iмпортних квот

     Перелiк товарiв, реекспорт яких з митної територiї України або з митної територiї третiх країн потребує дозволу Мiнекономiки

     Реєстри лiцензiатiв, яким Мiнекономiки видано лiцензiї

     Реєстр суб'єктiв господарювання, якi здiйснюють iмпорт/експорт спирту коньячного i плодового

     Реєстр затверджених типiв засобiв вимiрювальної технiки

     Державний реєстр наукових метрологiчних центрiв, метрологiчних центрiв i повiрочних лабораторiй, уповноважених на проведення повiрки законодавчо регульованих засобiв вимiрювальної технiки, що перебувають в експлуатацiї

     Iнформацiя про зареєстрованi нацiональнi еталони

     Реєстр призначених органiв з оцiнки вiдповiдностi i визнаних незалежних органiзацiй

     База даних про технiчнi регламенти

     Перелiк проектiв мiжнародної технiчної допомоги за пiдтримки країн-донорiв, що реалiзуються в Українi та пройшли державну реєстрацiю (перереєстрацiю) у Мiнекономiки

     Реєстр iнвестицiйних проектiв i проектних (iнвестицiйних) пропозицiй

     Данi, що мiстяться в Нацiональнiй iнформацiйнiй системi державного ринкового нагляду

     Iнформацiя, що мiститься в системi оперативного взаємного сповiщення про продукцiю, що становить серйозний ризик

     Iнформацiя про середньоринкову вартiсть легкових автомобiлiв, мотоциклiв, мопедiв i перелiк легкових автомобiлiв, якi пiдлягають оподаткуванню транспортним податком у вiдповiдному податковому (звiтному) роцi

     Реєстр iндустрiальних паркiв

     Реєстр укладених контрактiв з керiвниками суб'єктiв господарювання державного сектору економiки

     Реєстр свiдоцтв про встановлення категорiй готелям

     Лiцензiйний реєстр суб'єктiв туроператорської дiяльностi

     Державний реєстр патентiв України на винаходи

     Державний реєстр патентiв України на кориснi моделi

     Державний реєстр патентiв України на промисловi зразки

     Державний реєстр України топографiй iнтегральних мiкросхем

     Державний реєстр свiдоцтв України на знаки для товарiв i послуг

     Державний реєстр України назв мiсць походження товарiв i прав на використання зареєстрованих квалiфiкованих зазначень походження товарiв

     Державний реєстр представникiв у справах iнтелектуальної власностi (патентних повiрених)

     Реєстр органiзацiй колективного управлiння

     Реєстр виробникiв та розповсюджувачiв програмного забезпечення

     Державний реєстр свiдоцтв про реєстрацiю авторського права на твiр

     Державний реєстр договорiв, якi стосуються права автора на твiр

     Вiдомостi про заявки на винаходи, якi прийнятi до розгляду

     Результати аналiзу дотримання вимог законодавства у сферi колективного управлiння, монiторингу дiяльностi акредитованих органiзацiй колективного управлiння

     План заходiв щодо удосконалення органiзацiйних i правових умов для iнтелектуальної, творчої дiяльностi, забезпечення ефективної охорони майнових прав на об'єкти авторських i сумiжних прав, запобiгання використанню таких об'єктiв без згоди власникiв прав (крiм випадкiв, встановлених законом) iз зазначенням статусу їх виконання

     Перелiк зареєстрованих представництв iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, у тому числi узагальнена iнформацiя про їх дiяльнiсть

     Державний реєстр суб'єктiв насiнництва та розсадництва

     Реєстр сертифiкатiв на насiння та/або садивний матерiал

     Iнформацiя про сертифiкованi лiси пiдприємств, якi належать до сфери управлiння Держлiсагентства

     Iнформацiя про лiсовi пожежi

     Данi монiторингу лiсiв

     Реєстр сiльськогосподарських дорадникiв i експертiв-дорадникiв

     Реєстр сiльськогосподарських дорадчих служб

     Державний реєстр виноградникiв

     Державний реєстр суб'єктiв племiнної справи у тваринництвi

     Державний реєстр технiчних засобiв для агропромислового комплексу України

     Фонд нормативних документiв Мiнекономiки

     Списання виноградникiв усiх форм власностi, якi закладенi за рахунок державних коштiв

     Державнi книги племiнних тварин

     Реєстр заявок

     Реєстр патентiв

     Єдиний державний реєстр тварин

     Державний реєстр сортiв рослин, придатних для поширення в Українi

     Державний реєстр селекцiйних досягнень у тваринництвi

     Реєстр складських документiв на зерно та зерна, прийнятого на зберiгання

     Iнформацiйний банк даних про стан ґрунтiв земель сiльськогосподарського призначення

     Данi системи монiторингу ґрунтiв на землях сiльськогосподарського призначення

     Данi про надану державну пiдтримку сiльського господарства суб'єктам господарювання

     Реєстр органiв з оцiнки вiдповiдностi

     Реєстр аграрних розписок

     Державний реєстр виноградних насаджень".

     150. У пунктi 25 у графi "Вiдповiдальнi за подання даних" додатка 2 до Порядку проведення монiторингу та оцiнки результативностi реалiзацiї державної регiональної полiтики, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 жовтня 2015 р. N 856 "Про затвердження Порядку та Методики проведення монiторингу та оцiнки результативностi реалiзацiї державної регiональної полiтики" (Офiцiйний вiсник України, 2015 р., N 88, ст. 2926), слово "Мiнекономрозвитку" замiнити словом "Мiнекономiки".

     151. У пунктi 9 Порядку органiзацiї дiяльностi залiзничного транспорту пiд час здiйснення вiйськових залiзничних перевезень, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 4 листопада 2015 р. N 891 (Офiцiйний вiсник України, 2015 р., N 90, ст. 3026), слово "Мiнекономрозвитку" замiнити словом "Мiнекономiки".

     152. В абзацi восьмому пункту 28 Лiцензiйних умов провадження туроператорської дiяльностi, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11 листопада 2015 р. N 991 (Офiцiйний вiсник України, 2015 р., N 97, ст. 3319), слово "Мiнекономрозвитку" замiнити словом "Мiнекономiки".

     153. У додатку до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25 листопада 2015 р. N 971 "Про затвердження перелiку органiв державної влади, що пiдлягають безоплатнiй охоронi Нацiональною гвардiєю" (Офiцiйний вiсник України, 2015 р., N 96, ст. 3292):

     1) виключити таку позицiю:

"Мiнагрополiтики 37471967";

     2) у графi "Найменування органу державної влади" слово "Мiнекономрозвитку" замiнити словом "Мiнекономiки".

     154. У додатку до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 грудня 2015 р. N 1057 "Про визначення сфер дiяльностi, в яких центральнi органи виконавчої влади здiйснюють функцiї технiчного регулювання" (Офiцiйний вiсник України, 2015 р., N 102, ст. 3519):

     позицiю:

"Мiнекономрозвитку промислова полiтика, метрологiя та метрологiчна дiяльнiсть (у тому числi загальна безпечнiсть нехарчової продукцiї; засоби вимiрювальної технiки; мiрнi ємностi; кiлькiсть фасованого товару в упаковках; електричне та електронне обладнання, його електромагнiтна сумiснiсть; машини; прилади, що працюють на газоподiбному паливi; обладнання та захиснi системи, призначенi для застосування в потенцiйно вибухонебезпечному середовищi; пересувне обладнання, що працює пiд тиском; продукцiя легкої промисловостi; iграшки; мийнi засоби)"

     замiнити такою позицiєю:

"Мiнекономiки промислова полiтика, метрологiя та метрологiчна дiяльнiсть (у тому числi загальна безпечнiсть нехарчової продукцiї; засоби вимiрювальної технiки; мiрнi ємностi; кiлькiсть фасованого товару в упаковках; електричне та електронне обладнання, його електромагнiтна сумiснiсть; машини; прилади, що працюють на газоподiбному паливi; обладнання та захиснi системи, призначенi для застосування в потенцiйно вибухонебезпечному середовищi; пересувне обладнання, що працює пiд тиском; продукцiя легкої промисловостi; iграшки; мийнi засоби); агропромислове виробництво (тваринництво, рослинництво, насiнництво, розсадництво, садiвництво, виноградарство, виноробство, хмелярство, харчова i переробна промисловiсть); рибне господарство та рибна промисловiсть; лiсове господарство, виробництво та обiг органiчної продукцiї (сировини);
технiчна полiтика у сферi машинобудування для агропромислового комплексу (у тому числi вимоги до маркування, етикетування, позначень, пакування продукцiї агропромислового виробництва, рибного господарства та рибної промисловостi, лiсового господарства, органiчної продукцiї (сировини), насiнництва та розсадництва, продукцiя сiльськогосподарського та лiсогосподарського машинобудування)";

     виключити таку позицiю:

"Мiнагрополiтики iнженерно-технiчне забезпечення агропромислового комплексу, сiльськогосподарське машинобудування, агропромислове виробництво, рибне господарство та рибна промисловiсть, лiсове господарство (у тому числi продукцiя сiльськогосподарського та лiсогосподарського машинобудування; вимоги до маркування, етикетування, позначень, пакування продукцiї сiльського та рибного господарства, тваринництва, садiвництва, насiнництва, розсадництва, виноградарства)".

     155. У текстi Порядку здiйснення контролю за додержанням правил i умов зберiгання та застосування нацiональних еталонiв, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 грудня 2015 р. N 1110 (Офiцiйний вiсник України, 2016 р., N 2, ст. 79), слово "Мiнекономрозвитку" замiнити словом "Мiнекономiки".

     156. У Порядку здiйснення монiторингу вiдповiдностi вимогам до нацiонального органу з акредитацiї, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 грудня 2015 р. N 1170 "Про затвердження Порядку здiйснення монiторингу вiдповiдностi вимогам до нацiонального органу з акредитацiї та внесення змiни до пункту 4 Положення про Мiнiстерство економiчного розвитку i торгiвлi України" (Офiцiйний вiсник України, 2016 р., N 2, ст. 79):

     1) в абзацi першому пункту 3 слова "Мiнiстром економiчного розвитку i торгiвлi" замiнити словами "Мiнiстром розвитку економiки, торгiвлi та сiльського господарства";

     2) у текстi Порядку слово "Мiнекономрозвитку" замiнити словом "Мiнекономiки".

     157. У текстi Порядку встановлення мiжповiрочних iнтервалiв для законодавчо регульованих засобiв вимiрювальної технiки за категорiями, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 грудня 2015 р. N 1195 (Офiцiйний вiсник України, 2016 р., N 16, ст. 623), слово "Мiнекономрозвитку" замiнити словом "Мiнекономiки".

     158. У текстi Порядку пiдготовки, реалiзацiї, проведення монiторингу та завершення реалiзацiї проектiв економiчного i соцiального розвитку України, що пiдтримуються мiжнародними фiнансовими органiзацiями, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 сiчня 2016 р. N 70 (Офiцiйний вiсник України, 2016 р., N 16, ст. 627), слово "Мiнекономрозвитку" замiнити словом "Мiнекономiки".

     159. У Порядку видачi або вiдмови у видачi рiшення про призначення, його переоформлення та видачi його дублiката, розширення та обмеження сфери призначення, тимчасового припинення i поновлення дiї рiшення про призначення та анулювання такого рiшення, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 сiчня 2016 р. N 96 (Офiцiйний вiсник України, 2016 р., N 16, ст. 631):

     1) у текстi Порядку слово "Мiнекономрозвитку" замiнити словом "Мiнекономiки";

     2) у додатках до Порядку:

     у додатках 1, 2, 8 - 15 слова "Мiнiстерство економiчного розвитку i торгiвлi України" замiнити словами "Мiнiстерство розвитку економiки, торгiвлi та сiльського господарства України";

     у додатках 8 - 15 слово "Мiнекономрозвитку" замiнити словом "Мiнекономiки".

     160. У текстi Методики визначення середньоринкової вартостi легкових автомобiлiв, затвердженої постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18 лютого 2016 р. N 66 (Офiцiйний вiсник України, 2016 р., N 15, ст. 594; 2017 р., N 53, ст. 1610), слово "Мiнекономрозвитку" замiнити словом "Мiнекономiки".

     161. У текстi Порядку видачi або вiдмови у видачi, переоформлення, видачi дублiкатiв, анулювання свiдоцтва про уповноваження на проведення повiрки засобiв вимiрювальної технiки, що перебувають в експлуатацiї та застосовуються у сферi законодавчо регульованої метрологiї, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 лютого 2016 р. N 117 "Про затвердження Порядку видачi або вiдмови у видачi, переоформлення, видачi дублiкатiв, анулювання свiдоцтва про уповноваження на проведення повiрки засобiв вимiрювальної технiки, що перебувають в експлуатацiї та застосовуються у сферi законодавчо регульованої метрологiї, та встановлення розмiру плати за видачу свiдоцтва про уповноваження, його переоформлення та видачу дублiката" (Офiцiйний вiсник України, 2016 р., N 18, ст. 733), слово "Мiнекономрозвитку" замiнити словом "Мiнекономiки".

     162. В абзацi другому пункту 2 Порядку функцiонування електронної системи закупiвель та проведення авторизацiї електронних майданчикiв, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 лютого 2016 р. N 166 (Офiцiйний вiсник України, 2016 р., N 22, ст. 855; 2019 р., N 66, ст. 2258), слово "Мiнекономрозвитку" замiнити словом "Мiнекономiки".

     163. У Порядку забезпечення захисту прав та iнтересiв України в торговельно-економiчнiй сферi в рамках Свiтової органiзацiї торгiвлi, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 1 червня 2016 р. N 346 (Офiцiйний вiсник України, 2016 р., N 44, ст. 1623):

     1) у пунктi 12:

     в абзацi першому:

     у першому реченнi слова "Перший вiце-прем'єр-мiнiстр України - Мiнiстр економiчного розвитку i торгiвлi" замiнити словами "Мiнiстр розвитку економiки, торгiвлi та сiльського господарства";

     у другому реченнi слова "заступник Мiнiстра економiчного розвитку i торгiвлi - Торговий представник України" замiнити словами "заступник Мiнiстра розвитку економiки, торгiвлi та сiльського господарства - Торговий представник України";

     у другому реченнi абзацу другого слова "Перший вiце-прем'єр-мiнiстр України - Мiнiстр економiчного розвитку i торгiвлi" замiнити словами "Мiнiстр розвитку економiки, торгiвлi та сiльського господарства";

     2) у текстi Порядку слово "Мiнекономрозвитку" замiнити словом "Мiнекономiки".

     164. В абзацi шiстнадцятому пункту 3 та абзацi третьому пункту 21 Порядку iнiцiювання, пiдготовки та реалiзацiї проектiв Twinning, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11 жовтня 2016 р. N 700 (Офiцiйний вiсник України, 2016 р., N 83, ст. 2733; 2018 р., N 69, ст. 2333), слово "Мiнекономрозвитку" замiнити словом "Мiнекономiки".

     165. В абзацi другому пункту 8 Положення про порядок визначення наукових об'єктiв, що становлять нацiональне надбання, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19 жовтня 2016 р. N 723 (Офiцiйний вiсник України, 2016 р., N 85, ст. 2776), слово "Мiнекономрозвитку" замiнити словом "Мiнекономiки".

     166. У пунктi 4 Порядку проведення конкурсного вiдбору проектiв регiонального розвитку, якi можуть реалiзовуватися за рахунок коштiв державного бюджету, отриманих вiд Європейського Союзу, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 листопада 2016 р. N 827 "Деякi питання фiнансування програм та проектiв регiонального розвитку" (Офiцiйний вiсник України, 2016 р., N 92, ст. 3001; 2017 р., N 101, ст. 3115):

     1) в абзацах сьомому i дев'ятому слово "Мiнекономрозвитку" замiнити словом "Мiнекономiки";

     2) в абзацi восьмому слово "Мiнагрополiтики" замiнити словом "Мiнекономiки".

     167. В абзацах першому i другому пункту 7 Порядку залучення радникiв у процесi приватизацiї об'єктiв державної власностi, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 листопада 2016 р. N 878 (Офiцiйний вiсник України, 2016 р., N 97, ст. 3156), слово "Мiнекономрозвитку" замiнити словом "Мiнекономiки".

     168. У текстi Порядку ведення Реєстру аудиторiв iз сертифiкацiї (агрономiв-iнспекторiв), затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 листопада 2016 р. N 881 (Офiцiйний вiсник України, 2016 р., N 97, ст. 3159), слово "Мiнагрополiтики" замiнити словом "Мiнекономiки".

     169. У текстi Порядку ведення Державного реєстру суб'єктiв насiнництва та розсадництва, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 листопада 2016 р. N 882 (Офiцiйний вiсник України, 2016 р., N 97, ст. 3160), слово "Мiнагрополiтики" замiнити словом "Мiнекономiки".

     170. В абзацi першому пункту 9 Порядку пiдготовки пропозицiй Кабiнету Мiнiстрiв України щодо застосування, скасування та внесення змiн до санкцiй, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 листопада 2016 р. N 888 "Деякi питання пiдготовки пропозицiй Кабiнету Мiнiстрiв України щодо застосування, скасування та внесення змiн до санкцiй" (Офiцiйний вiсник України, 2016 р., N 97, ст. 3163), слово "Мiнекономрозвитку" замiнити словом "Мiнекономiки".

     171. У текстi Порядку ведення Реєстру органiв з оцiнки вiдповiдностi, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 7 грудня 2016 р. N 916 (Офiцiйний вiсник України, 2016 р., N 99, ст. 3226), слово "Мiнагрополiтики" замiнити словом "Мiнекономiки".

     172. У текстi Порядку ведення Реєстру сертифiкатiв на насiння та/або садивний матерiал, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 грудня 2016 р. N 979 (Офiцiйний вiсник України, 2017 р., N 1, ст. 14), слово "Мiнагрополiтики" замiнити словом "Мiнекономiки".

     173. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 грудня 2016 р. N 991 "Про формування та ведення реєстру контрактiв, укладених з керiвниками суб'єктiв господарювання державного сектору економiки" (Офiцiйний вiсник України, 2017 р., N 2, ст. 48):

     1) у пунктi 2 постанови слова "Мiнiстерству економiчного розвитку i торгiвлi" i "Мiнiстерством економiчного розвитку i торгiвлi" замiнити вiдповiдно словами "Мiнiстерству розвитку економiки, торгiвлi та сiльського господарства" i "Мiнiстерством розвитку економiки, торгiвлi та сiльського господарства";

     2) у пунктах 2 i 7 Порядку формування та ведення реєстру контрактiв, укладених з керiвниками суб'єктiв господарювання державного сектору економiки, затвердженого зазначеною постановою, слово "Мiнекономрозвитку" замiнити словом "Мiнекономiки".

     174. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 грудня 2016 р. N 1031 "Про затвердження Порядку видачi, скасування, тимчасового зупинення дiї та форми свiдоцтва аудитора iз сертифiкацiї (агронома-iнспектора)" (Офiцiйний вiсник України, 2017 р., N 4, ст. 136):

     1) у текстi Порядку видачi, скасування, тимчасового зупинення дiї свiдоцтва аудитора iз сертифiкацiї (агронома-iнспектора), затвердженого зазначеною постановою, слово "Мiнагрополiтики" замiнити словом "Мiнекономiки";

     2) у формi свiдоцтва аудитора iз сертифiкацiї (агронома-iнспектора), затвердженiй зазначеною постановою, слова "Мiнiстерство аграрної полiтики та продовольства України" i "Мiнiстерством аграрної полiтики та продовольства України" замiнити вiдповiдно словами "Мiнiстерство розвитку економiки, торгiвлi та сiльського господарства України" i "Мiнiстерством розвитку економiки, торгiвлi та сiльського господарства України".

     175. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 лютого 2017 р. N 97 "Про затвердження Порядку проведення сертифiкацiї, видачi та скасування сертифiкатiв на насiння та/або садивний матерiал та форм сертифiкатiв на насiння та/або садивний матерiал" (Офiцiйний вiсник України, 2017 р., N 20, ст. 560):

     1) у текстi Порядку проведення сертифiкацiї, видачi та скасування сертифiкатiв на насiння та/або садивний матерiал, затвердженого зазначеною постановою, слово "Мiнагрополiтики" замiнити словом "Мiнекономiки";

     2) у додатках 1 i 2 до Порядку, затвердженого зазначеною постановою, слово "Мiнагрополiтики" замiнити словом "Мiнекономiки";

     3) у формах сертифiкатiв на насiння та/або садивний матерiал, затверджених зазначеною постановою, слово "Мiнагрополiтики" замiнити словом "Мiнекономiки".

     176. У Порядку використання коштiв, передбачених у державному бюджетi для часткової компенсацiї вартостi сiльськогосподарської технiки та обладнання, спецiальних вагонiв для перевезення зерна, обладнання для виробництва бiоетанолу та електроенергiї з бiомаси, що закупленi у вiтчизняних виробникiв, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 1 березня 2017 р. N 130 (Офiцiйний вiсник України, 2017 р., N 24, ст. 671, N 61, ст. 1865, N 92, ст. 2784; 2018 р., N 76, ст. 2539; 2019 р., N 19, ст. 646):

     1) у пунктi 6:

     в абзацах першому та третьому слово "Мiнекономрозвитку" замiнити словом "Мiнекономiки";

     в абзацi другому слова "Перший вiце-прем'єр-мiнiстр України - Мiнiстр економiчного розвитку i торгiвлi" замiнити словами "Мiнiстр розвитку економiки, торгiвлi та сiльського господарства";

     2) пункт 8 викласти в такiй редакцiї:

     "8. Мiнекономiки розмiщує рiшення комiсiї щодо виключення з або включення технiки та обладнання, вагонiв, устатковання до перелiку i сформований комiсiєю оновлений перелiк у дводенний строк на офiцiйному веб-сайтi Мiнiстерства та надсилає його до уповноважених банкiв, що пiдписали з Мiнекономiки Меморандум про загальнi засади спiвробiтництва.";

     3) пункт 15 виключити.

     177. В абзацi другому пункту 21 та абзацi першому пiдпункту 5 пункту 3 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 10 березня 2017 р. N 142 "Деякi питання управлiння державними унiтарними пiдприємствами та господарськими товариствами, у статутному капiталi яких бiльше 50 вiдсоткiв акцiй (часток) належать державi" (Офiцiйний вiсник України, 2017 р., N 24, ст. 686, N 97, ст. 2972) слова "Мiнiстерство економiчного розвитку i торгiвлi" i "Мiнекономрозвитку" замiнити словами "Мiнiстерство розвитку економiки, торгiвлi та сiльського господарства".

     178. У текстi Порядку використання коштiв, передбачених у державному бюджетi для фiнансової пiдтримки розвитку туризму, створення умов безпеки туристiв, розбудови туристичної iнфраструктури мiжнародних транспортних коридорiв та магiстралей в Українi, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 березня 2017 р. N 183 (Офiцiйний вiсник України, 2017 р., N 28, ст. 816), слово "Мiнекономрозвитку" замiнити словом "Мiнекономiки".

     179. У текстi Порядку замiни приватного партнера за договором, укладеним у рамках державно-приватного партнерства, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26 квiтня 2017 р. N 298 (Офiцiйний вiсник України, 2017 р., N 38, ст. 1206), слово "Мiнекономрозвитку" замiнити словом "Мiнекономiки".

     180. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 травня 2017 р. N 388 "Про затвердження порядкiв участi Державної регуляторної служби та Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi у заходах державного нагляду (контролю)" (Офiцiйний вiсник України, 2017 р., N 48, ст. 1485):

     1) у назвi та в абзацi третьому постановляючої частини постанови слова "Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi" замiнити словами "Мiнiстерства розвитку економiки, торгiвлi та сiльського господарства";

     2) у пунктi 11 Порядку участi Державної регуляторної служби у заходах державного нагляду (контролю), що здiйснюються iншими центральними органами виконавчої влади, їх територiальними органами, державними колегiальними органами, органами виконавчої влади Автономної Республiки Крим, органами мiсцевого самоврядування, затвердженого зазначеною постановою, слово "Мiнекономрозвитку" замiнити словом "Мiнекономiки";

     3) у Порядку участi Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi у заходах державного нагляду (контролю), що здiйснюються Державною регуляторною службою та iншими органами державного нагляду (контролю) за згодою суб'єкта господарювання, затвердженому зазначеною постановою:

     у назвi Порядку слова "Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi" замiнити словами "Мiнiстерства розвитку економiки, торгiвлi та сiльського господарства";

     у текстi Порядку:

     слово "Мiнекономрозвитку" замiнити словом "Мiнекономiки";

     слова "Мiнiстра економiчного розвитку" в усiх вiдмiнках замiнити словами "Мiнiстра розвитку економiки, торгiвлi та сiльського господарства" у вiдповiдному вiдмiнку.

     181. В абзацi першому пункту 4 Порядку здiйснення контролю за використанням вивiльнених коштiв пiдприємств - суб'єктiв лiтакобудування, на якi поширюється дiя норм статтi 2 Закону України "Про розвиток лiтакобудiвної промисловостi", затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 7 червня 2017 р. N 476 (Офiцiйний вiсник України, 2017 р., N 58, ст. 1748; 2019 р., N 47, ст. 1617), слово "Мiнекономрозвитку" замiнити словом "Мiнекономiки".

     182. У текстi Порядку ввезення на митну територiю України товарiв суб'єктами лiтакобудування iз звiльненням вiд сплати ввiзного мита та податку на додану вартiсть, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 9 серпня 2017 р. N 635 "Про затвердження Порядку та обсягiв ввезення на митну територiю України товарiв суб'єктами лiтакобудування iз звiльненням вiд сплати ввiзного мита та податку на додану вартiсть" (Офiцiйний вiсник України, 2017 р., N 70, ст. 2103), слово "Мiнекономрозвитку" замiнити словом "Мiнекономiки".

     183. У пiдпунктi 1 пункту 4 i пунктi 16 Порядку вiдбору iнвестицiйних проектiв у вугiльнiй галузi, для реалiзацiї яких надається державна пiдтримка/допомога у формi державних гарантiй, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13 вересня 2017 р. N 742 (Офiцiйний вiсник України, 2017 р., N 81, ст. 2497; 2018 р., N 48, ст. 1672), слово "Мiнекономрозвитку" замiнити словом "Мiнекономiки".

     184. У текстi Порядку охорони геодезичних пунктiв, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 8 листопада 2017 р. N 836 (Офiцiйний вiсник України, 2017 р., N 92, ст. 2788), слово "Мiнагрополiтики" замiнити словом "Мiнекономiки".

     185. У першому реченнi абзацу першого пункту 15 Порядку передачi документацiї для надання висновку з оцiнки впливу на довкiлля та фiнансування оцiнки впливу на довкiлля, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13 грудня 2017 р. N 1026 (Офiцiйний вiсник України, 2018 р., N 2, ст. 58), слово "Мiнекономрозвитку" замiнити словом "Мiнекономiки".

     186. У додатках до Державної цiльової програми вiдновлення та розбудови миру в схiдних регiонах України, затвердженої постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13 грудня 2017 р. N 1071 (Офiцiйний вiсник України, 2018 р., N 6, ст. 248; 2019 р., N 34, ст. 1203):

     1) у пунктi 5 додатка 1 слово "Мiнагрополiтики," виключити, а слово "Мiнекономрозвитку" замiнити словом "Мiнекономiки";

     2) у додатку 2 слова "Мiнагрополiтики" i "Мiнекономрозвитку" замiнити словом "Мiнекономiки".

     187. У додатку 1 до Порядку проведення розрахунку iндексу конкурентоспроможностi регiонiв, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 грудня 2017 р. N 1029 "Деякi питання удосконалення системи монiторингу та оцiнки результативностi реалiзацiї державної регiональної полiтики" (Офiцiйний вiсник України, 2018 р., N 3, ст. 119), у графi "Вiдповiдальний за подання даних" слово "Мiнекономрозвитку" замiнити словом "Мiнекономiки".

     188. У Порядку ведення Державного реєстру iнвестицiйних проектiв, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 грудня 2017 р. N 1062 (Офiцiйний вiсник України, 2018 р., N 4, ст. 172):

     1) у текстi Порядку слово "Мiнекономрозвитку" замiнити словом "Мiнекономiки";

     2) у додатку до Порядку слова "Мiнiстерство економiчного розвитку i торгiвлi" замiнити словами "Мiнiстерство розвитку економiки, торгiвлi та сiльського господарства".

     189. В абзацi восьмому пункту 6 Методики оцiнювання фiскальних ризикiв, пов'язаних з дiяльнiстю суб'єктiв господарювання державного сектору економiки, затвердженої постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11 сiчня 2018 р. N 7 (Офiцiйний вiсник України, 2018 р., N 8, ст. 309), слово "Мiнекономрозвитку" замiнити словом "Мiнекономiки".

     190. В абзацi першому пункту 6 Порядку використання коштiв, передбачених у державному бюджетi для лiквiдацiї вугледобувних та торфодобувних пiдприємств", затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 лютого 2018 р. N 93 (Офiцiйний вiсник України, 2018 р., N 19, ст. 639), слово "Мiнекономрозвитку" замiнити словом "Мiнекономiки".

     191. В абзацi другому пункту 9 Порядку використання коштiв, передбачених у державному бюджетi для надання фiнансової пiдтримки розвитку фермерських господарств, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 7 лютого 2018 р. N 106 (Офiцiйний вiсник України, 2018 р., N 22, ст. 728; 2019 р., N 21, ст. 711), слово "Мiнекономрозвитку" замiнити словом "Мiнекономiки".

     192. У роздiлi 1 додатка 1 до Плану реагування на надзвичайнi ситуацiї державного рiвня, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14 березня 2018 р. N 223 (Офiцiйний вiсник України, 2018 р., N 29, ст. 1019):

     1) пiдроздiл "Мiнагрополiтики" виключити;

     2) пiдроздiл "Мiнеконорозвитку" викласти у такiй редакцiї:

"Мiнекономiки

     Залучення та використання державного матерiального резерву (через Держрезерв)

     Здiйснення заходiв з вiдпуску запасiв матерiально-технiчних ресурсiв для виконання першочергових робiт пiд час лiквiдацiї наслiдкiв надзвичайних ситуацiй

     Усебiчне забезпечення спiльних заходiв, зокрема взаємне надання допомоги транспортними, iнженерними, матерiальними, технiчними та iншими засобами

     Здiйснення державного контролю за здоров'ям та благополуччям тварин, санiтарних, ветеринарно-санiтарних, фiтосанiтарних заходiв та державного нагляду за дотриманням санiтарного законодавства (через Держпродспоживслужбу)

     Здiйснення контролю безпечностi та окремих показникiв якостi харчових продуктiв (через Держпродспоживслужбу)

     Забезпечення в межах повноважень, передбачених законом, вирiшення питань у сферi захисту населення i територiй вiд надзвичайних ситуацiй техногенного та природного характеру, здiйснення заходiв цивiльного захисту".

     193. У додатках до Державної соцiальної програми забезпечення рiвних прав та можливостей жiнок i чоловiкiв на перiод до 2021 року, затвердженої постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11 квiтня 2018 р. N 273 (Офiцiйний вiсник України, 2018 р., N 33, ст. 1165):

     1) у пунктi 5 додатка 1 слово "Мiнекономрозвитку" замiнити словом "Мiнекономiки", а слово "Мiнагрополiтики" виключити;

     2) у додатку 2 у графi "Головний розпорядник бюджетних коштiв":

     у пiдпунктi 5 пункту 8 слово "Мiнагрополiтики" виключити, а слово "Мiнекономрозвитку" замiнити словом "Мiнекономiки";

     у текстi графи слова "Мiнагрополiтики" i "Мiнекономрозвитку" замiнити словом "Мiнекономiки".

     194. У пунктi 5 Порядку подання уповноваженими органами управлiння державним органам приватизацiї пропозицiй щодо включення об'єктiв права державної власностi до перелiку об'єктiв, що пiдлягають приватизацiї, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 10 травня 2018 р. N 387 (Офiцiйний вiсник України, 2018 р., N 48, ст. 1661), слово "Мiнекономрозвитку" замiнити словом "Мiнекономiки".

     195. У пунктах 2 i 6 Порядку використання коштiв, передбачених у державному бюджетi для поповнення статутного капiталу Державної iнновацiйної фiнансово-кредитної установи для забезпечення статутної дiяльностi, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 травня 2018 р. N 428 (Офiцiйний вiсник України, 2018 р., N 46, ст. 1619), слово "Мiнекономрозвитку" замiнити словом "Мiнекономiки".

     196. У пунктах 2 i 3 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 червня 2018 р. N 500 "Про реалiзацiю експериментального проекту з органiзацiї дiяльностi фонду державного стимулювання створення i використання винаходiв (корисних моделей) та промислових зразкiв" (Офiцiйний вiсник України, 2018 р., N 52, ст. 1842) слова "Мiнiстерство економiчного розвитку i торгiвлi" в усiх вiдмiнках замiнити словами "Мiнiстерство розвитку економiки, торгiвлi та сiльського господарства" у вiдповiдному вiдмiнку.

     197. В абзацi третьому пункту 3 та абзацi другому пункту 8 Порядку утворення акцiонерних товариств у процесi приватизацiї та перетворення державних пiдприємств, здiйснення емiсiї акцiй таких товариств, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11 липня 2018 р. N 552 (Офiцiйний вiсник України, 2018 р., N 58, ст. 2022), слово "Мiнекономрозвитку" замiнити словом "Мiнекономiки".

     198. У пiдпунктi 13 пункту 14 Порядку проведення арбiтражних лабораторних дослiджень (випробувань) та врахування їх результатiв для цiлей державного контролю, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22 серпня 2018 р. N 648 (Офiцiйний вiсник України, 2018 р., N 68, ст. 2306), слово "Мiнекономрозвитку" замiнити словом "Мiнекономiки".

     199. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19 вересня 2018 р. N 747 "Про затвердження критерiїв, за якими оцiнюється ступiнь ризику вiд провадження туроператорської дiяльностi, що пiдлягає лiцензуванню, та визначається перiодичнiсть проведення планових заходiв державного нагляду (контролю) Мiнiстерством економiчного розвитку i торгiвлi" (Офiцiйний вiсник України, 2018 р., N 76, ст. 2527):

     1) у назвi та пунктi 1 постанови слова "Мiнiстерством економiчного розвитку i торгiвлi" замiнити словами "Мiнiстерством розвитку економiки, торгiвлi та сiльського господарства";

     2) у критерiях, затверджених зазначеною постановою:

     у назвi слова "Мiнiстерством економiчного розвитку i торгiвлi" замiнити словами "Мiнiстерством розвитку економiки, торгiвлi та сiльського господарства";

     в абзацi першому пункту 5 слово "Мiнекономрозвитку" замiнити словом "Мiнекономiки".

     200. У текстi Порядку ведення реєстру патентiв на сорти рослин, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19 вересня 2018 р. N 755 (Офiцiйний вiсник України, 2018 р., N 76, ст. 2534), та додатка до нього слово "Мiнагрополiтики" замiнити словом "Мiнекономiки".

     201. В абзацi третьому пункту 3, першому реченнi пункту 4, абзацi першому пункту 6, пунктi 7, абзацi другому пункту 8, пунктi 12, абзацi першому пункту 14, пунктi 15 та першому реченнi пункту 16 Порядку затребування зразкiв посадкового матерiалу батькiвських компонентiв об'єкта заявки, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19 вересня 2018 р. N 756 (Офiцiйний вiсник України, 2018 р., N 76, ст. 2535), слово "Мiнагрополiтики" замiнити словом "Мiнекономiки".

     202. У текстi Порядку ведення реєстру заявок на сорти рослин, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19 вересня 2018 р. N 757 (Офiцiйний вiсник України, 2018 р., N 76, ст. 2536), слово "Мiнагрополiтики" замiнити словом "Мiнекономiки".

     203. У Порядку ведення Державного реєстру сортiв рослин, придатних для поширення в Українi, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26 вересня 2018 р. N 774 (Офiцiйний вiсник України, 2018 р., N 78, ст. 2597):

     1) у текстi Порядку слово "Мiнагрополiтики" замiнити словом "Мiнекономiки";

     2) у додатку до Порядку слова "Мiнiстерство аграрної полiтики та продовольства" i "Мiнагрополiтики" замiнити вiдповiдно словами "Мiнiстерство розвитку економiки, торгiвлi та сiльського господарства України" i "Мiнекономiки".

     204. У текстi Порядку використання коштiв, передбачених у державному бюджетi для функцiонування iнституцiї з пiдтримки та просування експорту, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України 24 жовтня 2018 р. N 859 (Офiцiйний вiсник України, 2018 р., N 86, ст. 2833), слово "Мiнекономрозвитку" замiнити словом "Мiнекономiки".

     205. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31 жовтня 2018 р. N 937 "Про затвердження критерiїв, за якими оцiнюється ступiнь ризику вiд провадження призначеними органами з оцiнки вiдповiдностi та визнаними незалежними органiзацiями господарської дiяльностi з оцiнки вiдповiдностi вимогам технiчних регламентiв i визначається перiодичнiсть здiйснення планових заходiв державного нагляду (контролю) Мiнiстерством економiчного розвитку i торгiвлi" (Офiцiйний вiсник України, 2018 р., N 90, ст. 2971):

     1) у назвi постанови слова "Мiнiстерством економiчного розвитку i торгiвлi" замiнити словами "Мiнiстерством розвитку економiки, торгiвлi та сiльського господарства";

     2) у текстi критерiїв, затверджених зазначеною постановою, слово "Мiнекономрозвитку" замiнити словом "Мiнекономiки".

     206. В абзацi другому пункту 7 Порядку проведення оборонного огляду Мiнiстерством оборони, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31 жовтня 2018 р. N 941 (Офiцiйний вiсник України, 2018 р., N 92, ст. 3049), слово "Мiнекономрозвитку" замiнити словом "Мiнекономiки".

     207. У пунктах 1 i 2 Порядку використання коштiв, передбачених у державному бюджетi для забезпечення розвитку електронного урядування у сферi експортного контролю, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 7 листопада 2018 р. N 943 (Офiцiйний вiсник України, 2018 р., N 91, ст. 3020), слово "Мiнекономрозвитку" замiнити словом "Мiнекономiки".

     208. У пунктi 2 Порядку використання коштiв, передбачених у державному бюджетi на здiйснення заходiв для впровадження та пiдтримання роботи бази даних електронної звiтностi суб'єктiв господарювання державного сектору економiки, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18 грудня 2018 р. N 1097 (Офiцiйний вiсник України, 2019 р., N 1, ст. 4), слово "Мiнекономрозвитку" замiнити словом "Мiнекономiки".

     209. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 грудня 2018 р. N 1136 "Про затвердження перелiкiв товарiв, експорт та iмпорт яких пiдлягає лiцензуванню, та квот на 2019 рiк" (Офiцiйний вiсник України, 2019 р., N 4, ст. 125):

     1) абзац перший пункту 4 викласти у такiй редакцiї:

     "Мiнiстерству розвитку економiки, торгiвлi та сiльського господарства:";

     2) у пiдпунктi 1 пункту 5 слова "Мiнiстерству економiчного розвитку i торгiвлi" замiнити словами "Мiнiстерству розвитку економiки, торгiвлi та сiльського господарства";

     3) у примiтках до додаткiв 2, 3 i 5 до постанови слово "Мiнекономрозвитку" замiнити словом "Мiнекономiки".

     210. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 сiчня 2019 р. N 127 "Про затвердження Порядку формування i ведення Державного реєстру iмпортозамiщення та кооперацiї в оборонно-промисловому комплексi" (Офiцiйний вiсник України, 2019 р., N 19, ст. 647):

     1) у пунктi 3 постанови слово "Мiнекономрозвитку" замiнити словом "Мiнiстерства розвитку економiки, торгiвлi та сiльського господарства";

     2) у текстi Порядку, затвердженого зазначеною постановою, слово "Мiнекономрозвитку" замiнити словом "Мiнекономiки".

     211. У текстi Порядку використання коштiв, передбачених у державному бюджетi для здiйснення заходiв iз створення та органiзацiї функцiонування експортно-кредитного агентства в Українi, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13 лютого 2019 р. N 89 (Офiцiйний вiсник України, 2019 р., N 17, ст. 580), слово "Мiнекономрозвитку" замiнити словом "Мiнекономiки".

     212. У текстi Порядку видачi висновку щодо продовження граничних строкiв розрахункiв за окремими операцiями з експорту та iмпорту товарiв, установлених Нацiональним банком, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13 лютого 2019 р. N 104 (Офiцiйний вiсник України, 2019 р., N 17, ст. 592), слово "Мiнекономрозвитку" замiнити словом "Мiнекономiки".

     213. У пунктах 4 i 5 Порядку формування розмiрiв плати за здiйснення державного контролю за дотриманням законодавства про харчовi продукти, корми, побiчнi продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин, що фiнансується операторами ринку, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 лютого 2019 р. N 148 "Деякi питання формування розмiрiв плати за здiйснення державного контролю за дотриманням законодавства про харчовi продукти, корми, побiчнi продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин, що фiнансується операторами ринку" (Офiцiйний вiсник України, 2019 р., N 21, ст. 722), слово "Мiнагрополiтики" замiнити словом "Мiнекономiки".

     214. У текстi Порядку використання коштiв, передбачених у державному бюджетi на дослiдження, прикладнi науковi i науково-технiчнi розробки, виконання робiт за державними цiльовими програмами i державним замовленням, пiдготовку наукових кадрiв та фiнансову пiдтримку розвитку наукової iнфраструктури у сферi економiчного розвитку, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17 квiтня 2019 р. N 326 (Офiцiйний вiсник України, 2019 р., N 34, ст. 1208), слово "Мiнекономрозвитку" замiнити словом "Мiнекономiки".

     215. У текстi Методики оцiнювання фiскальних ризикiв, затвердженої постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 квiтня 2019 р. N 351 (Офiцiйний вiсник України, 2019 р., N 36, ст. 1271), слово "Мiнекономрозвитку" замiнити словом "Мiнекономiки".

     216. В абзацi другому пункту 3 та абзацi сьомому пункту 4 Порядку проведення перевiрки сертифiкатiв та пiдтверджень у разi ввезення та/або вивезення насiння i садивного матерiалу, зразкiв насiння i садивного матерiалу, дослiдних зразкiв сортiв державним фiтосанiтарним iнспектором пiд час здiйснення фiтосанiтарного контролю, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 8 травня 2019 р. N 383 (Офiцiйний вiсник України, 2019 р., N 39, ст. 1369), слово "Мiнагрополiтики" замiнити словом "Мiнекономiки".

     217. У текстi Порядку використання коштiв, передбачених у державному бюджетi для здiйснення заходiв з посилення iнституцiйної спроможностi для пiдготовки проектiв державно-приватного партнерства, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15 травня 2019 р. N 407 (Офiцiйний вiсник України, 2019 р., N 41, ст. 1449), слово "Мiнекономрозвитку" замiнити словом "Мiнекономiки".

     218. У текстi Порядку проведення огляду оборонно-промислового комплексу, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22 травня 2019 р. N 490 (Офiцiйний вiсник України, 2019 р., N 49, ст. 1653), слова "Перший вiце-прем'єр-мiнiстр України - Мiнiстр економiчного розвитку i торгiвлi", "заступник Мiнiстра економiчного розвитку i торгiвлi" в усiх вiдмiнках замiнити вiдповiдно словами "Мiнiстр розвитку економiки, торгiвлi та сiльського господарства", "заступник Мiнiстра розвитку економiки, торгiвлi та сiльського господарства" у вiдповiдному вiдмiнку, а слово "Мiнекономрозвитку" - словом "Мiнекономiки".

     219. У текстi Порядку використання коштiв, передбачених у державному бюджетi для вiдновлення об'єктiв транспортної iнфраструктури зони вiдчуження, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 5 червня 2019 р. N 472 (Офiцiйний вiсник України, 2019 р., N 47, ст. 1609), слово "Мiнекономрозвитку" замiнити словом "Мiнекономiки".

     220. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 5 червня 2019 р. N 499 "Про затвердження Порядку проведення електронних аукцiонiв з продажу електричної енергiї за двостороннiми договорами та Порядку вiдбору органiзаторiв електронних аукцiонiв з продажу електричної енергiї за двостороннiми договорами" (Офiцiйний вiсник України, 2019 р., N 50, ст. 1693):

     1) в абзацi четвертому пункту 7 Порядку проведення електронних аукцiонiв з продажу електричної енергiї за двостороннiми договорами, затвердженого зазначеною постановою, слово "Мiнекономрозвитку" замiнити словом "Мiнекономiки";

     2) у пунктi 2 Порядку вiдбору органiзаторiв електронних аукцiонiв з продажу електричної енергiї за двостороннiми договорами, затвердженого зазначеною постановою, слово "Мiнекономрозвитку" замiнити словом "Мiнекономiки".

     221. У пунктi 7 Порядку здiйснення державного контролю у країнах-експортерах, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 5 липня 2019 р. N 589 (Офiцiйний вiсник України, 2019 р., N 55, ст. 1923), слово "Мiнагрополiтики" замiнити словом "Мiнекономiки".

     222. У додатку до Порядку атестацiї осiб, якi здобувають ступiнь магiстра, у формi єдиного державного квалiфiкацiйного iспиту, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17 липня 2019 р. N 684 "Деякi питання атестацiї осiб, якi здобувають ступiнь магiстра, у формi єдиного державного квалiфiкацiйного iспиту" (Офiцiйний вiсник України, 2019 р., N 62, ст. 2152), у графi "Державний орган" слово "Мiнагрополiтики" замiнити словом "Мiнекономiки".

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.