КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 4 березня 1996 р. N 288


Про затвердження Порядку надання дозволу на ввезення незареєстрованих пестицидiв i агрохiмiкатiв, що використовуються для проведення державних випробувань та наукових дослiджень, а також обробленого ними насiннєвого (посадкового) матерiалу

(назва iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 03.09.2008р. N 782)

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
постановами Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 7 грудня 2000 року N 1794,
вiд 16 червня 2004 року N 769,
вiд 7 червня 2006 року N 800,
вiд 3 вересня 2008 року N 782,
вiд 16 грудня 2015 року N 1173,
вiд 14 листопада 2018 року N 958,
вiд 6 листопада 2019 року N 916,
вiд 4 грудня 2019 року N 1065,
вiд 9 вересня 2020 року N 826

     Вiдповiдно до статтi 4 Закону України "Про пестициди i агрохiмiкати" Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     Затвердити Порядок надання дозволу на ввезення незареєстрованих пестицидiв i агрохiмiкатiв, що використовуються для проведення державних випробувань та наукових дослiджень, а також обробленого ними насiннєвого (посадкового) матерiалу (додається).

(постановляюча частина iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 03.09.2008р. N 782)
 
Прем'єр-мiнiстр України
Є. МАРЧУК
Мiнiстр Кабiнету Мiнiстрiв України В. ПУСТОВОЙТЕНКО

Iнд.22

 

ЗАТВЕРДЖЕНИЙ
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 4 березня 1996 р. N 288
(у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 3 вересня 2008р. N 782)

ПОРЯДОК
надання дозволу на ввезення на митну територiю України незареєстрованих пестицидiв i агрохiмiкатiв, що використовуються для проведення державних випробувань i наукових дослiджень, а також обробленого ними насiннєвого (посадкового) матерiалу

(У текстi Порядку слово "Мiнприроди" замiнено словом "Мiнекоенерго" згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 4 грудня 2019 року N 1065)

(У текстi Порядку слово "Мiнекоенерго" замiнено словом "Мiндовкiлля" у вiдповiдному вiдмiнку згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 9 вересня 2020 року N 826)

     1. Цей Порядок визначає умови надання дозволу на ввезення на митну територiю України (далi - ввезення) незареєстрованих пестицидiв i агрохiмiкатiв, що використовуються для проведення державних випробувань i наукових дослiджень (далi - незареєстрованi препарати), а також обробленого ними насiннєвого (посадкового) матерiалу.

     Дiя цього Порядку не поширюється на ввезення стандартних аналiтичних зразкiв препаратiв, призначених для проведення контрольно-аналiтичних вимiрювань, розроблення методик визначення залишкових кiлькостей препаратiв, приготування калiбрувальних або реперних розчинiв.

     2. Дозвiл на ввезення незареєстрованих препаратiв, а також обробленого ними насiннєвого (посадкового) матерiалу (далi - дозвiл) надається за умови, що такий препарат включено до плану державних випробувань, затвердженого Мiндовкiллям, або до науково-дослiдницьких планiв наукових установ та органiзацiй.

     3. Дозвiл надається Мiндовкiллям за встановленою ним формою.

(пункт 3 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14.11.2018р. N 958)

     4. Для надання дозволу суб'єкт господарювання подає такi документи:

(абзац перший пункту 4 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16.12.2015р. N 1173)

     заявку;

(абзац другий пункту 4 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16.12.2015р. N 1173)

     абзац третiй пункту 4 виключено

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16.12.2015р. N 1173)

     копiї сертифiкатiв якостi та вiдповiдностi незареєстрованих препаратiв, листок безпеки незареєстрованого препарату (карту даних небезпечного фактора);

     копiю договору обов'язкового страхування вiдповiдальностi суб'єктiв перевезення небезпечних вантажiв.

     5. Видача (вiдмова у видачi, переоформлення, анулювання) дозволу здiйснюється вiдповiдно до Закону України "Про дозвiльну систему у сферi господарської дiяльностi".

(абзац перший пункту 5 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16.12.2015р. N 1173, iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14.11.2018р. N 958)

     У разi прийняття рiшення про надання дозволу вiдомостi, зазначенi в ньому, надсилаються в установленому Мiндовкiллям порядку в електронному виглядi до Держекоiнспекцiї, Держмитслужби, МОЗ, а у разi ввезення насiннєвого (посадкового) матерiалу, обробленого незареєстрованими препаратами, також Мiнекономiки.

(абзац другий пункту 5 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 06.11.2019р. N 916)

     Рiшення про вiдмову в наданнi дозволу може бути оскаржене в установленому порядку.

     Суб'єкти господарювання, яким надано дозвiл, подають до 31 грудня поточного року звiт про використання ввезених незареєстрованих препаратiв Мiндовкiллю, МОЗ, а у разi ввезення обробленого ними насiннєвого (посадкового) матерiалу також Мiнекономiки.

(абзац четвертий пункту 5 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 06.11.2019р. N 916)
(Порядок iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 07.12.2000р. N 1794, вiд 16.06.2004р. N 769, вiд 07.06.2006р. N 800, у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 03.09.2008р. N 782)
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.