КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 16 грудня 2015 р. N 1173


Про внесення змiн до деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України щодо вiдповiдностi основним вимогам до дозвiльної системи у сферi господарської дiяльностi

     Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Внести до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України щодо вiдповiдностi основним вимогам до дозвiльної системи у сферi господарської дiяльностi змiни, що додаються.

     2. Мiнiстерствам, iншим центральним органам виконавчої влади привести власнi нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть з цiєю постановою.

Прем'єр-мiнiстр України А. ЯЦЕНЮК

Iнд. 75

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 16 грудня 2015 р. N 1173

ЗМIНИ,
що вносяться до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України щодо вiдповiдностi основним вимогам до дозвiльної системи у сферi господарської дiяльностi

     1. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 10 серпня 1992 р. N 459 "Про порядок видачi дозволiв на спецiальне використання природних ресурсiв i встановлення лiмiтiв використання ресурсiв загальнодержавного значення" (ЗП України, 1992 р., N 9, ст. 217; 1994 р., N 8, ст. 209; Офiцiйний вiсник України, 1999 р., N 50, ст. 2440; 2000 р., N 49, ст. 2119; 2001 р., N 44, ст. 1974; 2002 р., N 12, ст. 590; 2004 р., N 25, ст. 1650; 2006 р., N 22, ст. 1635; 2007 р., N 39, ст. 1550; 2013 р., N 87, ст. 3214):

     1) у постановi:

     назву постанови пiсля слiв "природних ресурсiв" доповнити словами "у межах територiй та об'єктiв природно-заповiдного фонду";

     у вступнiй частинi слова "Вiдповiдно до Закону УРСР "Про охорону навколишнього природного середовища" замiнити словами "Вiдповiдно до Законiв України "Про дозвiльну систему у сферi господарської дiяльностi" та "Про природно-заповiдний фонд України";

     пункт 1 пiсля слiв "спецiальне використання природних ресурсiв" доповнити словами "у межах територiй та об'єктiв природно-заповiдного фонду";

     2) у Положеннi про порядок видачi дозволiв на спецiальне використання природних ресурсiв, затвердженому зазначеною постановою:

     назву та абзац перший пункту 1 Положення пiсля слiв "природних ресурсiв" доповнити словами "у межах територiй та об'єктiв природно-заповiдного фонду";

     пункти 5 i 6 викласти в такiй редакцiї:

     "5. Видача дозволу на спецiальне використання природних ресурсiв у межах територiй та об'єктiв природно-заповiдного фонду здiйснюється на пiдставi клопотання (заявки) природокористувача з обґрунтуванням потреби в цих ресурсах та погоджується з органами, визначеними статтею 91 Закону України "Про природно-заповiдний фонд України".

     Дiї щодо погодження видачi дозволу на спецiальне використання природних ресурсiв вчиняються без залучення особи, що звернулася за одержанням дозволу, в межах строку, встановленого для видачi дозволу.

     Для здiйснення погодження орган, який видає дозвiл на спецiальне використання природних ресурсiв, не пiзнiше дня, що настає за днем одержання клопотання (заявки) вiд заявника, надсилає його копiї у паперовому або електронному (шляхом сканування) виглядi органам, зазначеним в абзацi першому цього пункту, та встановлює строк розгляду зазначених документiв.

     За результатами розгляду документацiї, надiсланої на погодження, органи, зазначенi у статтi 91 Закону України "Про природно-заповiдний фонд України", надають погодження, якi у паперовому або електронному виглядi надсилають органу, який видає дозвiл на спецiальне використання природних ресурсiв.

     У разi ненадання органами, зазначеними у статтi 91 Закону України "Про природно-заповiдний фонд України", погодження протягом встановленого строку вважається, що клопотання (заявка) погоджене.

     6. Видача (вiдмова у видачi, переоформлення, видача дублiката, анулювання) дозволу на спецiальне використання природних ресурсiв здiйснюється вiдповiдно до Закону України "Про дозвiльну систему у сферi господарської дiяльностi".";

     пункт 8 виключити.

     2. У Порядку передачi документацiї на державну екологiчну експертизу, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31 жовтня 1995 р. N 870 (ЗП України, 1996 р., N 3, ст. 85; Офiцiйний вiсник України, 1999 р., N 3, ст. 21; 2012 р., N 81, ст. 3283):

     1) пункт 2 викласти в такiй редакцiї:

     "2. Видача (вiдмова у видачi, переоформлення, видача дублiката, анулювання) висновку державної екологiчної експертизи здiйснюється вiдповiдно до Законiв України "Про дозвiльну систему у сферi господарської дiяльностi" та "Про екологiчну експертизу".

     Заявка на проведення державної екологiчної експертизи подається до Мiнприроди, обласних, Київської та Севастопольської мiських держадмiнiстрацiй, а на територiї Автономної Республiки Крим - до органу виконавчої влади Автономної Республiки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища (далi - органи з питань екологiї та природних ресурсiв).";

     2) пункт 11 викласти в такiй редакцiї:

     "11. Видача висновку державної екологiчної експертизи здiйснюється на пiдставi заявки на проведення державної екологiчної експертизи та погоджується з органами, визначеними статтею 15 Закону України "Про екологiчну експертизу".

     Дiї щодо погодження видачi висновку державної екологiчної експертизи вчиняються без залучення особи, що звернулася за одержанням висновку, в межах строку, встановленого для видачi висновку.

     Для здiйснення погодження орган, який видає висновок державної екологiчної експертизи, не пiзнiше дня, що настає за днем одержання заявки вiд заявника, надсилає її копiї у паперовому або електронному (шляхом сканування) виглядi органам, зазначеним в абзацi першому цього пункту, та встановлює строк розгляду зазначених документiв.

     За результатами розгляду документацiї, надiсланої на погодження, органи, зазначенi у статтi 15 Закону України "Про екологiчну експертизу", надають погодження, якi у паперовому або електронному виглядi надсилають органу, який видає висновок державної екологiчної експертизи.

     У разi ненадання органами, зазначеними у статтi 15 Закону України "Про екологiчну експертизу", погодження протягом встановленого строку вважається, що видачу висновку погоджено.";

     3) додаток 1 до Порядку виключити.

     3. У Порядку надання дозволу на ввезення на митну територiю України незареєстрованих пестицидiв i агрохiмiкатiв, що використовуються для проведення державних випробувань i наукових дослiджень, а також обробленого ними насiннєвого (посадкового) матерiалу, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 4 березня 1996 р. N 288 (ЗП України, 1996 р., N 8, ст. 250; Офiцiйний вiсник України, 2008 р., N 68, ст. 2271):

     1) у пунктi 4:

     в абзацi першому слово "Мiнприроди" виключити;

     в абзацi другому слова "за формою, затвердженою Мiнiстерством" виключити;

     абзац третiй виключити;

     2) у пунктi 5:

     абзац перший викласти в такiй редакцiї:

     "5. Видача (вiдмова у видачi, переоформлення, видача дублiката, анулювання) дозволу здiйснюється вiдповiдно до Закону України "Про дозвiльну систему у сферi господарської дiяльностi".".

     4. У Порядку видачi дозволiв на право ввезення на територiю України, вивезення з територiї України або транзиту через територiю України наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 3 лютого 1997 р. N 146 (Офiцiйний вiсник України, 1997 р., число 6, с. 78; 2001 р., N 13, ст. 556; 2007 р., N 93, ст. 3413; 2010 р., N 78, ст. 2762; 2011 р., N 85, ст. 3112; 2014 р., N 4, ст. 101):

     1) пункт 2 доповнити абзацом такого змiсту:

     "Видача (вiдмова у видачi, переоформлення, видача дублiката, анулювання) дозволу здiйснюється вiдповiдно до Закону України "Про дозвiльну систему у сферi господарської дiяльностi".";

     2) у пунктi 11:

     в абзацi першому слова "до ДСКН" виключити;

     пiдпункт 8 виключити;

     абзац двадцять третiй виключити;

     3) у пунктi 12:

     в абзацi першому слова "до ДСКН" виключити;

     абзац другий пiдпункту 3 виключити;

     4) у пунктi 14:

     в абзацi першому слово "ДСКН" виключити;

     абзац вiсiмнадцятий виключити;

     5) у пунктi 16:

     в абзацi першому слова "до ДСКН" виключити;

     пiдпункт 7 виключити;

     абзац двадцять п'ятий виключити;

     6) у пунктi 18:

     в абзацi першому слова "до ДСКН" виключити;

     пiдпункт 2 пiсля слова "пiдприємства" доповнити словами "(за наявностi)";

     абзац тринадцятий виключити.

     5. У Положеннi про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних вiдходiв та їх утилiзацiєю/видаленням, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13 липня 2000 р. N 1120 (Офiцiйний вiсник України, 2000 р., N 29, ст. 1217; 2002 р., N 42, ст. 1935; 2013 р., N 63, ст. 2289):

     1) пункт 3 доповнити абзацом такого змiсту:

     "Видача (вiдмова у видачi, переоформлення, видача дублiката) письмової згоди (повiдомлення) на транскордонне перевезення небезпечних вiдходiв здiйснюється вiдповiдно до Закону України "Про дозвiльну систему у сферi господарської дiяльностi".";

     2) пункт 8 виключити;

     3) пiдпункт "е" пункту 17 виключити:

     4) пункт 19 виключити;

     5) пункт 22 викласти в такiй редакцiї:

     "22. Письмова згода на iмпорт вiдходiв може бути анульована з пiдстав, у порядку та строки, визначенi Законом України "Про дозвiльну систему у сферi господарської дiяльностi".";

     6) пункти 26 i 28 виключити.

     6. У Правилах проїзду великогабаритних та великовагових транспортних засобiв автомобiльними дорогами, вулицями та залiзничними переїздами, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18 сiчня 2001 р. N 30 (Офiцiйний вiсник України, 2001 р., N 3, ст. 75; 2002 р., N 16, ст. 865, N 40, ст. 1860; 2007 р., N 48, ст. 1978; 2009 р., N 11, ст. 321, N 39, ст. 1316; 2013 р., N 42, ст. 1499, N 66, ст. 2390):

     1) пункт 4 пiсля абзацу першого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "Видача (вiдмова у видачi, переоформлення, видача дублiката, анулювання) дозволу здiйснюється вiдповiдно до Закону України "Про дозвiльну систему у сферi господарської дiяльностi".".

     У зв'язку з цим абзаци другий i третiй вважати вiдповiдно абзацами третiм i четвертим;

     2) пункт 9 викласти в такiй редакцiї:

     "9. У разi коли маршрут великогабаритних та великовагових транспортних засобiв (далi - маршрут) проходить автомобiльними дорогами загального користування кiлькох областей та Автономної Республiки Крим, видача дозволу погоджується з Укравтодором. Якщо маршрут не виходить за межi однiєї областi чи Автономної Республiки Крим, видача дозволу погоджується з вiдповiдним пiдприємством Укравтодору в областi чи Автономнiй Республiцi Крим.";

     3) у пунктi 10 слова "перевiзник погоджує його" замiнити словами "видача дозволу погоджується";

     4) у пунктi 11 слова "маршрут додатково" замiнити словами "видача дозволу";

     5) у пунктi 13 слова "спецiалiзованими органiзацiями, якi мають вiдповiдну лiцензiю на його проведення" виключити;

     6) в абзацi другому пункту 14 слова "зазначеного у дозволi" замiнити словом "визначеного";

     7) у пунктi 31:

     в абзацi першому слова "дозвiльний центр" замiнити словами "центр надання адмiнiстративних послуг";

     в абзацi другому слова "дозвiльному центру" виключити.

     7. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13 березня 2002 р. N 321 "Про затвердження Порядку погодження та видачi дозволiв на спецiальне водокористування та внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 10 серпня 1992 р. N 459" (Офiцiйний вiсник України, 2002 р., N 12, ст. 590; 2012 р., N 81, ст. 3283, N 100, ст. 4056):

     1) у назвi та пунктi 1 постанови слова "погодження та" виключити;

     2) у Порядку, затвердженому зазначеною постановою:

     у назвi та пунктi 1 Порядку слова "погодження та" виключити;

     пункти 3 i 4 викласти в такiй редакцiї:

     "3. Видача (вiдмова у видачi, переоформлення, видача дублiката, анулювання) дозволу на спецiальне водокористування здiйснюється вiдповiдно до Закону України "Про дозвiльну систему у сферi господарської дiяльностi".

     Дозволи видаються на пiдставi заявки юридичної або фiзичної особи з обґрунтуванням потреби у водi.

     Видача дозволiв погоджується:

     у разi використання поверхневих вод - з Держводагентством;

     у разi використання пiдземних вод - з Держгеонадрами;

     у разi використання водних об'єктiв, вiднесених до категорiї лiкувальних, - з МОЗ.

     4. Дозволи видаються органами, що зазначенi у пунктi 2 цього Порядку, протягом тридцяти календарних днiв з дня подання в установленому порядку заявки.

     Органи, зазначенi у пунктi 2 цього порядку, протягом п'яти календарних днiв з дня надходження заявки на отримання дозволу на спецiальне водокористування надсилають завiренi ними копiї вiдповiдних документiв до Держводагентства, у разi використання пiдземних вод - до Держгеонадр, у разi використання водних об'єктiв, вiднесених до категорiї лiкувальних, - до МОЗ.

     Центральнi органи виконавчої влади, зазначенi в абзацi другому цього пункту, протягом п'ятнадцяти календарних днiв з дня одержання копiй документiв надають безоплатно органам, що приймають рiшення про видачу дозволу на спецiальне водокористування, свої висновки щодо можливостi його видачi.

     Пiд час прийняття рiшення про видачу дозволу на спецiальне водокористування або вiдмову в його видачi органи, зазначенi у пунктi 2 цього Порядку, враховують вiдповiднi висновки Держводагентства, Держгеонадр, МОЗ.

     У разi вiдмови у видачi дозволу водокористувачу надається вiдповiдь з обґрунтуванням причин вiдмови.".

     8. У Типових правилах розмiщення зовнiшньої реклами, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 грудня 2003 р. N 2067 (Офiцiйний вiсник України, 2003 р., N 52, ст. 2817; 2009 р., N 70, ст. 2430; 2012 р., N 43, ст. 1659):

     1) пункт 3 пiсля абзацу першого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "Видача (вiдмова у видачi, переоформлення, видача дублiката, анулювання) дозволу на розмiщення зовнiшньої реклами здiйснюється вiдповiдно до Закону України "Про дозвiльну систему у сферi господарської дiяльностi".".

     У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третiм;

     2) абзац п'ятий пункту 6 пiсля слова "дозволу" доповнити словами i цифрами "(у тому числi погодження з органами та особами, зазначеними у пунктi 16 цих Правил)";

     3) абзац третiй пункту 9 виключити;

     4) пункт 10 викласти в такiй редакцiї:

     "10. За наявностi документiв, передбачених пунктом 9 цих Правил, вiдомостi про заяву у той же день вносяться робочим органом до внутрiшнього реєстру заяв та дозволiв на розмiщення зовнiшньої реклами (журналу), який ведеться у довiльнiй формi.

     Робочий орган протягом двох робочих днiв з дня реєстрацiї заяви перевiряє мiсце розташування рекламного засобу, зазначене у заявi, на предмет надання на заявлене мiсце зареєстрованого в установленому порядку дозволу за формою згiдно з додатком 3.

     У разi прийняття рiшення про вiдмову у видачi дозволу робочий орган надсилає заявниковi вмотивовану вiдповiдь iз зазначенням пiдстав, передбачених законом.

     Строк видачi дозволу або надання письмового повiдомлення про вiдмову у його видачi становить 10 робочих днiв.";

     5) пункти 11 - 15 виключити;

     6) пункт 16 викласти в такiй редакцiї:

     "16. Видача дозволу погоджується робочим органом з власником мiсця або уповноваженим ним органом (особою), а також з:

     Мiнкультури - у разi розмiщення зовнiшньої реклами на пам'ятках нацiонального значення, в межах зон охорони цих пам'яток, iсторичних ареалiв населених мiсць;

     органом виконавчої влади Автономної Республiки Крим, обласною, Київською та Севастопольською мiськими держадмiнiстрацiями - у разi розмiщення зовнiшньої реклами на пам'ятках мiсцевого значення, а також в межах зон охорони цих пам'яток;

     утримувачем iнженерних комунiкацiй - у разi розмiщення зовнiшньої реклами в межах охоронних зон цих комунiкацiй;

     Укравтодором або власниками автомобiльних дорiг та Нацiональною полiцiєю - у разi розмiщення зовнiшньої реклами у межах смуги вiдведення автомобiльних дорiг.

     Перелiк органiв та осiб, з якими погоджується видача дозволу, є вичерпним.

     Дiї щодо отримання зазначених погоджень вчиняються робочим органом без залучення заявника протягом строку, встановленого для отримання дозволу.

     Для здiйснення погодження робочий орган не пiзнiше дня, що настає за днем одержання документiв вiд заявника, надсилає їх копiї у паперовому або електронному (шляхом сканування) виглядi органам, зазначеним в абзацах першому - п'ятому цього пункту, та встановлює строк розгляду зазначених документiв.

     За результатами дозвiльної (погоджувальної) процедури органи, зазначенi в абзацах першому - п'ятому цього пункту, надають погодження, якi у паперовому або електронному (шляхом сканування) виглядi надсилаються робочому органу.

     У разi ненадання органами, зазначеними в абзацах першому - п'ятому цього пункту, протягом встановленого строку погоджень вважається, що видачу дозволу погоджено.";

     7) пункт 17 виключити;

     8) пункти 19 i 20 викласти в такiй редакцiї:

     "19. Робочий орган протягом не бiльш як двох робочих днiв з дати одержання вiд органiв та осiб, з якими погоджується видача дозволу, подає виконавчому органу ради пропозицiї та проект вiдповiдного рiшення.

     20. Виконавчий орган ради протягом одного робочого дня з дати одержання зазначених пропозицiй приймає рiшення про надання дозволу або про вiдмову у його наданнi.

     Дозвiл або вiдмова у його видачi видається не пiзнiше нiж протягом наступного робочого дня пiсля прийняття вiдповiдного рiшення.";

     пункти 22, 25, 27, 29, 30 i 31 виключити;

     у додатках до Типових правил:

     додаток 2 виключити;

     у додатку 3:

     роздiл "Погоджувальна частина" виключити;

     виключити такi слова:

"Строк дiї дозволу з _____ до ________
Продовжено з _______ до ________
Продовжено з _______ до ________
Продовжено з _______ до ________";

     додаток 4 виключити.

     9. У Порядку видачi спецiальних дозволiв на використання лiсових ресурсiв, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23 травня 2007 р. N 761 "Про врегулювання питань щодо спецiального використання лiсових ресурсiв" (Офiцiйний вiсник України, 2007 р., N 39, ст. 1550; 2012 р., N 1, ст. 21; 2013 р., N 82, ст. 3041):

     1) пункт 3 доповнити абзацом такого змiсту:

     "Видача (вiдмова у видачi, переоформлення, видача дублiката, анулювання) лiсорубного та лiсового (у разi, коли лiси перебувають в державнiй або комунальнiй власностi) квиткiв здiйснюється вiдповiдно до Закону України "Про дозвiльну систему у сферi господарської дiяльностi".";

     2) пункт 9 доповнити абзацами такого змiсту:

     "Дiї щодо погодження видачi лiсового квитка вчиняються без залучення пiдприємств, установ, органiзацiй i громадян (далi - лiсокористувачi) протягом строку, встановленого для видачi лiсового квитка.

     Для здiйснення погодження власник лiсiв або постiйний лiсокористувач не пiзнiше дня, що настає за днем одержання вiд лiсокористувача заявки надсилає її копiю у паперовому або електронному (шляхом сканування) виглядi органам, зазначеним в абзацi першому цього пункту, та встановлює строк розгляду зазначених документiв.

     За результатами розгляду документiв, надiсланих на погодження, органи, зазначенi в абзацi першому цього пункту, надають погодження, якi у паперовому або електронному виглядi надсилають власнику лiсiв або постiйному лiсокористувачу.

     У разi ненадання органами, зазначеними в абзацi першому цього пункту, погодження протягом встановленого строку вважається, що видача лiсового квитка ними погоджена.";

     3) пункт 10 викласти в такiй редакцiї:

     "10. Для видачi лiсового квитка лiсокористувачi подають заявку на використання лiсових ресурсiв.";

     4) пункт 14 пiсля слiв "вiдповiдно до закону" доповнити словами ", а також у випадках, передбачених Законом України "Про дозвiльну систему у сферi господарської дiяльностi".

     10. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25 липня 2007 р. N 953 "Про затвердження Порядку видачi дозволiв на iмпорт та експорт зразкiв видiв дикої фауни i флори, сертифiкатiв на пересувнi виставки, реекспорт та iнтродукцiю з моря зазначених зразкiв, якi є об'єктами регулювання Конвенцiї про мiжнародну торгiвлю видами дикої фауни i флори, що перебувають пiд загрозою зникнення" (Офiцiйний вiсник України, 2007 р., N 55, ст. 2211; 2011 р., N 93, ст. 3374):

     1) назву та постановляючу частину постанови пiсля слiв "що перебувають пiд загрозою зникнення" доповнити словами ", в частинi осетрових риб i виробленої з них продукцiї";

     2) у Порядку, затвердженому зазначеною постановою:

     назву та пункт 1 Порядку пiсля слiв "що перебувають пiд загрозою зникнення" доповнити словами ", в частинi осетрових риб i виробленої з них продукцiї";

     пункт 3 доповнити абзацом такого змiсту:

     "Видача (вiдмова у видачi, переоформлення, видача дублiката, анулювання) дозволiв та сертифiкатiв здiйснюється вiдповiдно до Закону України "Про дозвiльну систему у сферi господарської дiяльностi" з урахуванням особливостей, визначених Конвенцiєю.";

     абзац п'ятнадцятий пункту 7 виключити.

     11. У Порядку надання спецiальних дозволiв на користування надрами, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 травня 2011 р. N 615 (Офiцiйний вiсник України, 2011 р., N 45, ст. 1832, N 54, ст. 2151; 2012 р., N 30, ст. 1116, N 81, ст. 3283; 2013 р., N 6, ст. 202):

     1) пункт 1 доповнити абзацом такого змiсту:

     "Видача (вiдмова у видачi, переоформлення, видача дублiката, анулювання) дозволу здiйснюється вiдповiдно до Закону України "Про дозвiльну систему у сферi господарської дiяльностi".";

     2) у першому реченнi абзацу двадцятого пункту 8 слова "органовi з питань надання дозволу" виключити;

     3) у пунктi 9:

     в абзацi першому слово "заявником" виключити;

     доповнити пункт пiсля абзацу п'ятого новими абзацами такого змiсту:

     "Видача дозволу здiйснюється на пiдставi заяви i документiв, зазначених у додатку 1, та погоджується органами, визначеними абзацами другим - п'ятим цього пункту.

     Дiї щодо погодження видачi дозволу вчиняються без залучення особи, що звернулася за одержанням дозволу, в межах строку, встановленого для видачi дозволу.

     Для здiйснення погодження орган, який видає дозвiл, не пiзнiше дня, що настає за днем одержання документiв вiд заявника, надсилає їх копiї у паперовому або електронному (шляхом сканування) виглядi органам, зазначеним в абзацах другому - п'ятому цього пункту, та встановлює строк розгляду зазначених документiв.

     За результатами розгляду документiв, надiсланих на погодження, органи, зазначенi в абзацах другому - п'ятому цього пункту, надають погодження, якi у паперовому або електронному виглядi надсилають органу, який видає дозвiл.

     У разi ненадання органами, зазначеними в абзацах другому - п'ятому цього пункту, погодження протягом встановленого строку вважається, що видача дозволу ними погоджена.".

     У зв'язку з цим абзац шостий вважати абзацом одинадцятим;

     4) пункт 23 викласти в такiй редакцiї:

     "23. Право користування надрами припиняється з пiдстав та у порядку, передбаченому Кодексом України про надра та Законом України "Про дозвiльну систему у сферi господарської дiяльностi".";

     5) у додатку 1 до Порядку у графi "Найменування документа":

     у пунктi 1 абзаци другий i третiй виключити;

     у пунктi 2 абзаци другий i шостий виключити;

     у пунктi 3 абзац другий виключити;

     у пунктi 4 абзац другий виключити.

     12. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 4 липня 2012 р. N 596 "Про затвердження Порядку видачi пiдтвердження законностi вилучення водних бiоресурсiв iз середовища їх iснування та перероблення продуктiв вилову" (Офiцiйний вiсник України, 2012 р., N 50, ст. 1974):

     1) у назвi та постановляючiй частинi постанови слово "вилову" замiнити словами "лову (у разi необхiдностi суб'єкту господарювання для здiйснення зовнiшньоторговельних операцiй)";

     2) у Порядку, затвердженому зазначеною постановою:

     у назвi та пунктi 1 Порядку слово "вилову" замiнити словами "лову (у разi необхiдностi суб'єкту господарювання для здiйснення зовнiшньоторговельних операцiй)";

     пункт 2 доповнити абзацом такого змiсту:

     "Видача (вiдмова у видачi, переоформлення, видача дублiката, анулювання) пiдтвердження здiйснюється вiдповiдно до Закону України "Про дозвiльну систему у сферi господарської дiяльностi".";

     пункт 3 викласти в такiй редакцiї:

     "3. Судновласник або уповноважена ним особа для одержання пiдтвердження подає заяву, в якiй повинна мiститися така iнформацiя:

     назва документа дозвiльного характеру;

     вид дiяльностi згiдно з КВЕД;

     для юридичної особи - повне найменування, мiсцезнаходження, iдентифiкацiйний код;

     для фiзичної особи - пiдприємця - прiзвище, iм'я, по батьковi (за наявностi), данi про мiсце проживання, реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв (не зазначається фiзичною особою, яка через свої релiгiйнi переконання вiдмовляється вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв та повiдомила про це вiдповiдний орган державної податкової служби i має вiдмiтку у паспортi, - подається копiя цiєї вiдмiтки) та згода на обробку персональних даних.".

     13. У Порядку видачi форм реєстрацiї уловiв (реекспорту) антарктичного та патагонського iклачiв, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15 серпня 2012 р. N 760 (Офiцiйний вiсник України, 2012 р., N 62, ст. 2524):

     1) пункт 3 доповнити абзацом такого змiсту:

     "Видача (вiдмова у видачi, переоформлення, видача дублiката, анулювання) форми реєстрацiї уловiв здiйснюється вiдповiдно до Закону України "Про дозвiльну систему у сферi господарської дiяльностi".";

     2) в абзацi першому пункту 4 слово "Держрибагентству" виключити.

     14. У Порядку видачi дозволу на спецiальне використання водних бiоресурсiв за межами юрисдикцiї України або вiдмови в його видачi, переоформлення, видачi дублiката та анулювання зазначеного дозволу, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 жовтня 2013 р. N 800 (Офiцiйний вiсник України, 2013 р., N 87, ст. 3213):

     1) пункт 1 доповнити абзацом такого змiсту:

     "Видача (вiдмова у видачi, переоформлення, видача дублiката, анулювання) дозволу здiйснюється вiдповiдно до Закону України "Про дозвiльну систему у сферi господарської дiяльностi".";

     2) абзаци перший i другий пункту 3 викласти в такiй редакцiї:

     "3. Суб'єкт господарювання для одержання дозволу подає:

     заяву у строк не менш як 30 календарних днiв до початку промислового сезону в районах вiдповiдальностi мiжнародних органiзацiй з управлiння рибальством, членом яких є Україна, або строки промислу, передбаченi рiшенням компетентних органiв прибережної держави щодо видiлення квоти вилову;".

     15. У Порядку видачi дозволу на спецiальне використання водних бiоресурсiв у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах) або вiдмови в його видачi, переоформлення, видачi дублiката та анулювання зазначеного дозволу, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 жовтня 2013 р. N 801 (Офiцiйний вiсник України, 2013 р., N 87, ст. 3214):

     1) пункт 1 доповнити абзацом такого змiсту:

     "Видача (вiдмова у видачi, переоформлення, видача дублiката, анулювання) дозволу здiйснюється вiдповiдно до Закону України "Про дозвiльну систему у сферi господарської дiяльностi".";

     2) абзаци перший i другий пункту 3 викласти в такiй редакцiї:

     "3. Для одержання дозволу суб'єкт господарювання подає такi документи:

     заяву про одержання дозволу на спецiальне використання водних бiоресурсiв за межами юрисдикцiї України;".

     16. У Порядку видачi ветеринарних документiв, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 листопада 2013 р. N 857 (Офiцiйний вiсник України, 2013 р., N 92, ст. 3401; 2015 р., N 91, ст. 3084):

     1) абзац другий пункту 1 викласти в такiй редакцiї:

     "Видача (вiдмова у видачi, переоформлення, видача дублiката, анулювання) ветеринарних документiв здiйснюється вiдповiдно до Закону України "Про дозвiльну систему у сферi господарської дiяльностi" з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про ветеринарну медицину".";

     2) у пунктi 3:

     абзац третiй пiсля слова "мiст" доповнити словами "(крiм харчових продуктiв тваринного походження для споживання людиною)";

     абзац четвертий пiсля слова "району" доповнити словами "(крiм харчових продуктiв тваринного походження для споживання людиною)";

     3) пункт 5 виключити;

     4) в абзацi другому пункту 6 слова "Для прийняття рiшення" замiнити словом "Рiшення", а слова "заявник подає експертнi висновки" - словами "приймається на пiдставi експертних висновкiв".

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.