КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 30 жовтня 2013 р. N 800


Про затвердження Порядку видачi дозволу на спецiальне використання водних бiоресурсiв за межами юрисдикцiї України або вiдмови в його видачi, переоформлення, видачi дублiката та анулювання зазначеного дозволу

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
постановами Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 16 грудня 2015 року N 1173,
вiд 4 грудня 2019 року N 1065,
вiд 9 вересня 2020 року N 826

     Вiдповiдно до статтi 24 Закону України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних бiоресурсiв" Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     Затвердити Порядок видачi дозволу на спецiальне використання водних бiоресурсiв за межами юрисдикцiї України або вiдмови в його видачi, переоформлення, видачi дублiката та анулювання зазначеного дозволу, що додається.

Прем'єр-мiнiстр України М. АЗАРОВ

Iнд. 70

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 30 жовтня 2013 р. N 800

ПОРЯДОК
видачi дозволу на спецiальне використання водних бiоресурсiв за межами юрисдикцiї України або вiдмови в його видачi, переоформлення, видачi дублiката та анулювання зазначеного дозволу

     1. Цей Порядок визначає процедуру видачi суб'єктам господарювання дозволу на спецiальне використання водних бiоресурсiв за межами юрисдикцiї України (далi - дозвiл) або вiдмови в його видачi, переоформлення, видачi дублiката та анулювання дозволу.

     Видача (вiдмова у видачi, переоформлення, видача дублiката, анулювання) дозволу здiйснюється вiдповiдно до Закону України "Про дозвiльну систему у сферi господарської дiяльностi".

(пункт 1 доповнено абзацом згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16.12.2015р. N 1173)

     2. Дозвiл є документом, який засвiдчує право суб'єкта господарювання здiйснювати спецiальне використання водних бiоресурсiв за межами юрисдикцiї України з дотриманням норм, передбачених мiжнародними договорами України, законодавством вiдповiдних iноземних держав або мiжнародних органiзацiй з управлiння рибальством.

     Дозвiл видається Держрибагентством на кожне рибальське судно українською та англiйською мовами. На вимогу прибережної держави, у водах якої повинно здiйснюватися спецiальне використання водних бiоресурсiв рибальським судном пiд Державним Прапором України, крiм англiйської, може бути використана iнша iноземна мова, прийнятна для органiв контролю такої держави.

     Дозвiл перебуває на борту судна.

     3. Суб'єкт господарювання для одержання дозволу подає:

(абзац перший пункту 3 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16.12.2015р. N 1173)

     заяву у строк не менш як 30 календарних днiв до початку промислового сезону в районах вiдповiдальностi мiжнародних органiзацiй з управлiння рибальством, членом яких є Україна, або строки промислу, передбаченi рiшенням компетентних органiв прибережної держави щодо видiлення квоти вилову;

(абзац другий пункту 3 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16.12.2015р. N 1173)

     вiдомостi про знаряддя лову в разi вимоги мiжнародної органiзацiї з управлiння рибальством або прибережної держави, у водах якої планується здiйснювати рибальство на рибальському суднi пiд Державним Прапором України, а саме: розмiр вiчка сiткового знаряддя лову, особливостi конструкцiї тралу (пелагiчний, донний, близнюковий, канатний), конструкцiйнi особливостi пасток, розмiр гачка у разi ярусного промислу, якi вимагаються мiжнародними органiзацiями з управлiння рибальством пiд час здiйснення заходiв iз збереження;

     завiренi копiї документiв, якi пiдтверджують майновi права суб'єкта господарювання на власнi або орендованi рибальськi судна, зареєстрованi в установленому законодавством порядку (свiдоцтво про право власностi на рибальське судно, договiр оренди або договiр фрахтування);

     завiрену копiю свiдоцтва про право плавання пiд Державним Прапором України;

     завiрену копiю свiдоцтва про придатнiсть до плавання;

     завiрену копiю класифiкацiйного свiдоцтва;

     завiрену копiю документа про встановлення системи дистанцiйного монiторингу, що вiдповiдає вимогам законодавства України та надає можливiсть вiдстеження позицiї рибальського судна як Центром дистанцiйного монiторингу, що належить до сфери управлiння Держрибагентства, так i системами централiзованого монiторингу мiжнародних органiзацiй з управлiння рибальством.

     Копiї зазначених документiв i свiдоцтв завiряються суб'єктом господарювання;

     iншi документи вiдповiдно до норм, передбачених мiжнародними договорами України, законодавством вiдповiдних iноземних держав або мiжнародних органiзацiй з управлiння рибальством, у водах яких повинно здiйснюватися спецiальне використання водних бiоресурсiв рибальським судном пiд Державним Прапором України.

     4. Дозвiл видається на строк, який не може перевищувати 12 календарних мiсяцiв, за формою згiдно з додатками 1 i 2.

     5. Дозвiл або письмове повiдомлення про вiдмову в його видачi видаються протягом 30 календарних днiв з дня затвердження наказу Держрибагентства щодо розподiлу прав на спецiальне використання водних бiоресурсiв за межами юрисдикцiї України.

     Дозвiл видається на безоплатнiй основi.

     6. Пiдставою для вiдмови у видачi дозволу є:

     несвоєчасне подання суб'єктом господарювання пакета документiв, необхiдних для одержання дозволу;

     подання суб'єктом господарювання неповного пакета документiв, необхiдних для одержання дозволу;

     виявлення в документах, поданих суб'єктом господарювання, недостовiрних вiдомостей;

     включення рибальського судна до перелiку суден, задiяних у незаконному рибальствi.

     7. Пiдставою для анулювання дозволу є:

     звернення суб'єкта господарювання iз заявою про анулювання дозволу;

     припинення суб'єкта господарювання - юридичної особи (злиття, приєднання, подiл, перетворення або лiквiдацiя);

     припинення пiдприємницької дiяльностi суб'єкта господарювання - фiзичної особи;

     встановлення факту надання в заявi та документах, що додаються до неї, недостовiрної iнформацiї;

     порушення рибальським судном правил та режимiв промислу;

     порушення рибальським судном вимог законодавства у галузi охорони, використання та вiдтворення водних бiоресурсiв, мiжнародних договорiв України;

     включення рибальського судна до перелiку суден, задiяних у незаконному рибальствi;

     цiлеспрямований промисел водних бiоресурсiв, який пiдпадає пiд дiю мораторiю або заборони використання водних бiоресурсiв, якi установлюються вiдповiдними мiжнародними договорами України та мiжнародними компетентними органами;

     використання рибальським судном заборонених знарядь лову;

     цiлеспрямоване пошкодження суднової апаратури, що унеможливлює здiйснення дистанцiйного контролю за рибальським судном;

     фальсифiкацiя або приховування розпiзнавальних знакiв, назви або порту реєстрацiї рибальського судна;

     закiнчення строку дiї суднових документiв.

     Рiшення про анулювання дозволу видається суб'єктовi господарювання особисто або надсилається поштовим вiдправленням з описом вкладення не пiзнiше п'яти робочих днiв з дня видання вiдповiдного наказу Держрибагентства. Дiя дозволу припиняється через 15 робочих днiв з дня прийняття рiшення про його анулювання.

     Рiшення про анулювання дозволу може бути оскаржено в судовому порядку.

     8. Пiдставами для переоформлення дозволу є:

     змiна найменування суб'єкта господарювання - юридичної особи або прiзвища, iменi, по батьковi суб'єкта господарювання - фiзичної особи;

     змiна мiсцезнаходження суб'єкта господарювання.

     У разi виникнення пiдстав для переоформлення дозволу суб'єкт господарювання зобов'язаний протягом п'яти робочих днiв з дня настання зазначених пiдстав подати Держрибагентству заяву про переоформлення дозволу разом з дозволом, що пiдлягає переоформленню, i вiдповiдний документ, що пiдтверджує зазначенi у заявi змiни.

     Держрибагентство протягом двох робочих днiв з дати надходження заяви про переоформлення дозволу та документiв, що додаються до неї, зобов'язане видати переоформлений на новому бланку дозвiл з урахуванням зазначених у заявi змiн.

     Одночасно з переоформленим на новому бланку дозволом Держрибагентство на вимогу суб'єкта господарювання безоплатно видає засвiдчену ним копiю такого дозволу.

     У разi переоформлення дозволу Держрибагентство не пiзнiше наступного робочого дня з дати його переоформлення приймає рiшення про визнання недiйсним дозволу, що переоформлений, та вносить вiдповiднi змiни до реєстру документiв дозвiльного характеру.

     Строк дiї переоформленого дозволу не може перевищувати строку дiї, зазначеного у дозволi, що переоформлений.

     Переоформлення дозволу здiйснюється на безоплатнiй основi.

     Не переоформлений в установлений строк дозвiл є недiйсним.

     9. Пiдставою для видачi дублiката дозволу є його втрата або пошкодження.

     У разi втрати дозволу суб'єкт господарювання зобов'язаний протягом п'яти робочих днiв з дня його втрати подати Держрибагентству заяву про видачу дублiката дозволу.

     У разi коли бланк дозволу непридатний для використання внаслiдок його пошкодження, суб'єкт господарювання подає Держрибагентству заяву про видачу дублiката дозволу та непридатний для використання дозвiл.

     Строк дiї дублiката дозволу не може перевищувати строку дiї, зазначеного у втраченому або пошкодженому дозволi.

     Суб'єкт господарювання, який подав заяву про видачу дублiката дозволу замiсть втраченого або пошкодженого та вiдповiднi документи, провадить свою дiяльнiсть на пiдставi копiї зазначеної заяви, зареєстрованої Держрибагентством.

     Держрибагентство зобов'язане протягом двох робочих днiв з дня надходження заяви про видачу дублiката дозволу видати такий дублiкат заявниковi.

     У разi видачi дублiката дозволу замiсть втраченого або пошкодженого Держрибагентство не пiзнiше наступного робочого дня з дати видачi дублiката дозволу приймає рiшення про визнання недiйсним дозволу, що втрачений або пошкоджений, та вносить вiдповiднi змiни до реєстру документiв дозвiльного характеру.

     Видача дублiката дозволу здiйснюється на безоплатнiй основi.

 

Додаток 1
до Порядку

ДЕРЖАВНИЙ ГЕРБ УКРАЇНИ

Державне агентство рибного господарства

ДОЗВIЛ N ______
на спецiальне використання водних бiоресурсiв за межами юрисдикцiї України

вiд ____ ____________ 20__ року

Назва рибальського судна  
Капiтан рибальського судна  
Вiдповiдальний за здiйснення лову  
(найменування посади, прiзвище, iм'я, по батьковi)
 
Порт реєстрацiї  
Реєстрацiйний номер  
Номер IМО  
Зовнiшнє маркування (у разi наявностi)  
Мiжнародний радiопозивний  
Довжина, метрiв  
Ширина, метрiв  
Водотонажнiсть, тонн  
Кiлькiсть трюмiв та їх мiсткiсть, куб. метрiв  
Потужнiсть головного двигуна, КвТ  
Власник рибальського судна:
назва  
адреса  
контактнi телефони/факси, адреса електронної пошти  
Суб'єкт господарювання / оператор (у разi, коли власник рибальського судна є суб'єктом господарювання / оператором, вiн зазначається повторно):
адреса  
контактнi телефони/факси, адреса електронної пошти  
Акваторiї Свiтового океану, де дозволено здiйснювати рибальство (води пiд управлiнням мiжнародної органiзацiї з управлiння рибальством, води вiдкритого океану поза межами юрисдикцiї прибережних держав або мiжнародної органiзацiї з управлiння рибальством, води прибережної держави) (вiдповiдно до роздiлу Н "Райони рибальства для цiлей статистики" довiдника з риболовної статистики Координацiйної робочої групи з риболовної статистики Продовольчої та сiльськогосподарської органiзацiї ООН (ФАО)
 
Дозволенi для використання знаряддя лову та вид спецiального використання
 
Дозволенi для вилучення види водних бiоресурсiв та обсяги вилучення (з посиланням на вiдповiдний захiд iз збереження, передбачений мiжнародною органiзацiєю з управлiння рибальством, або регуляторний акт прибережної держави, або наказ Мiндовкiлля щодо обсягiв вилучення водних бiоресурсiв у вiдкритому морi) (у разi, коли окрема квота не визначається, зазначається "у межах встановленого загального допустимого вилову"
 
(назва українською, англiйською мовою, латиною)
Строк дiї дозволу з ___ ________ 20__ р. по ___ ___________ 20__ р.
Додатковi умови надання дозволу:
оригiнал дозволу повинен перебувати на борту рибальського судна;
дотримання всiх вимог щодо здiйснення заходiв iз збереження (правил рибальства), передбачених вiдповiдною мiжнародною органiзацiєю з управлiння рибальством, або актiв законодавства прибережної держави, що регулюють рибальство у водах вiдповiдної акваторiї Свiтового океану;
надання вiдповiдно до заходiв iз збереження, передбачених вiдповiдною мiжнародною органiзацiєю з управлiння рибальством, або актiв законодавства прибережної держави, що регулюють рибальство у водах вiдповiдної акваторiї Свiтового океану, до Держрибагентства та визначеної науково-дослiдної галузевої установи статистичної звiтностi у встановленi строки за визначеною формою;
подання пiсля завершення промислу Держрибагентству промислового журналу.
Дiя дозволу передбачає/не передбачає (непотрiбне закреслити) присутнiсть на рибальському суднi нацiонального та/або мiжнародного наукового спостерiгача.
     
(найменування посади посадової особи, що видала дозвiл) (пiдпис) (iнiцiали та прiзвище)

___ ____________ 20___ р.

М. П.

(додаток 1 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 04.12.2019р. N 1065, вiд 09.09.2020р. N 826)

 

Додаток 2
до Порядку

ДЕРЖАВНИЙ ГЕРБ УКРАЇНИ

State Agency of Fisheries

PERMIT N ______
for special utilization of water bioresources outside the jurisdiction of Ukraine

from ___ ______________ 20__

Fishing vessel name  
Master of fishing vessel  
Person responsible for fishing  
(name of position, surname, first name, patronymic)
 
Home port  
Registration number  
IMO's number  
External marking (if applicable)  
International Radio Call Sign  
Length, meters  
Beam, meters  
Water tonnage, tones  
Number of holds and their capacity, cubic meters  
Main engine power, kW  
Owner of fishing vessel:
name  
address  
Contact phones/faxes, e-mail address  
Economic entity/operator (if owner of fishing vessel is an economic entity/operator, the information about him/her is filled in again):
name  
address  
contact phones/faxes, e-mail address  
World ocean' zones where fishing is allowed (waters under the control of international fisheries management organization, waters of the Open Ocean outside the jurisdiction of coastal states or international fisheries management organization, waters of coastal state) (in accordance with section H "Fishing Areas for Statistical Purposes" of Handbook of Fishery Statistical Standards of Coordination Working Group on Fishery Statistics (FAO)
 
Allowed fishing gears for utilization and type of special utilization
 
Species of water bioresources allowed to fish and volumes of extracting (with reference to the corresponding conservation measure provided by international fisheries management organization or regulation of coastal state, or the Decree of the Minenvironment on extracting the volumes of water bioresources in the Open sea) (if certain quote is not defined, specify "within established total allowable catch"
 
(name in Ukrainian, English, Latin)
The Permit is valid from ___ ________ 20___ to ___ ___________20___
Additional conditions of Permit allocation:
original of this Permit has to be on board of fishing vessel;
compliance with all requirements on implementing conservation measures (fishing regulations) provided by the appropriate international fishing management organization or coastal state legislation regulating fishing in waters of relevant area of the World ocean;
providing statistical reports to the Derzhrybagentstvo and to the established research sectoral institution in accordance with conservation measures provided by appropriate international fisheries management organization or coastal state legislation regulating fishing in waters of relevant area of the World ocean in due time, in the prescribed form;
providing the fishing logbook to the Derzhrybagentstvo on completion of fishing.
The validation of this Permit provides/does not provide (delete if not applicable) the attendance of national and/or international scientific observer on board of fishing vessel.
     
(name of position of authorized person) (signature) (initials and surname)

___ ____________ 20___

LS

(додаток 2 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 04.12.2019р. N 1065, вiд 09.09.2020р. N 826)
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.