КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 3 лютого 1997 р. N 146


Про затвердження Порядку видачi дозволiв на право ввезення на територiю України, вивезення з територiї України або транзиту через територiю України наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв

(назва iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 05.12.2007р. N 1388)

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
постановами Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 28 березня 2001 року N 296,
вiд 12 травня 2004 року N 602,
вiд 5 грудня 2007 року N 1388,
вiд 12 жовтня 2010 року N 929,
вiд 2 листопада 2011 року N 1125,
вiд 25 грудня 2013 року N 955,
вiд 16 грудня 2015 року N 1173,
вiд 8 серпня 2016 року N 512,
вiд 29 липня 2020 року N 668,
вiд 3 березня 2021 року N 166

     Вiдповiдно до статтi 24 Закону України "Про наркотичнi засоби, психотропнi речовини i прекурсори" Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

(вступна частина iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 05.12.2007р. N 1388)

     Затвердити Порядок видачi дозволiв на право ввезення на територiю України, вивезення з територiї України або транзиту через територiю України наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв (додається).

(постановляюча частина iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 05.12.2007р. N 1388)
 
Перший вiце-прем'єр-мiнiстр України
В. Дурдинець

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 3 лютого 1997 р. N 146

ПОРЯДОК
видачi дозволiв на право ввезення на територiю України, вивезення з територiї України або транзиту через територiю України наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв

(назва у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 05.12.2007р. N 1388)

(У текстi Порядку слова "Комiтет з контролю за наркотиками при МОЗ" в усiх вiдмiнках замiнено словами "Комiтет з контролю за наркотиками" у вiдповiдному вiдмiнку, а слова "Бюро реєстрацiї лiкарських засобiв МОЗ" i "свiдоцтво Бюро реєстрацiї лiкарських засобiв МОЗ про реєстрацiю лiкарських засобiв" вiдповiдно словами "МОЗ" i "реєстрацiйнi посвiдчення на лiкарськi засоби" згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12 травня 2004 року N 602)

(У текстi Порядку та додатках 1 i 2 до нього, за виключенням пiдпункту 6 пункту 11, пiдпункту 5 пункту 14, пiдпункту 6 пункту 16, слова "сертифiкат (окремий дозвiл)" та "сертифiкат" в усiх вiдмiнках замiнено словом "дозвiл" у вiдповiдному вiдмiнку, а слова "ввезенi в Україну" та "вивезенi з України" - вiдповiдно словами "ввезенi на територiю України" та "вивезенi з територiї України" згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 5 грудня 2007 року N 1388)

(У текстi Порядку слово "Комiтет" в усiх вiдмiнках замiнено словом "Держкомнаркоконтроль" у вiдповiдному вiдмiнку згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12 жовтня 2010 року N 929)

(У текстi Порядку слово "Держкомнаркоконтроль" в усiх вiдмiнках замiнено словом "ДСКН" згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 2 листопада 2011 року N 1125)

(У текстi Порядку слово "ДСКН" замiнено словом "Держлiкслужба" у вiдповiдному вiдмiнку згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 8 серпня 2016 року N 512)

Загальнi положення

     1. Цей Порядок регулює видачу дозволiв на право ввезення на територiю України, вивезення з територiї України наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв пiдприємствами, установами та органiзацiями (далi - пiдприємства) за наявностi у них лiцензiї на здiйснення вiдповiдних видiв дiяльностi у сферi обiгу наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв, а також порядок видачi дозволiв на право транзиту через територiю України наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв.

(пункт 1 в редакцiї постанов Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.03.2001р. N 296, вiд 05.12.2007р. N 1388)

     Дiя цього Порядку не поширюється на випадки ввезення на територiю України лiкарських засобiв, якi мiстять наркотичнi засоби, психотропнi речовини i прекурсори, що здiйснює особа, уповноважена на здiйснення закупiвель у сферi охорони здоров'я, за результатом закупiвлi, проведеної особою, уповноваженою на здiйснення закупiвель у сферi охорони здоров'я, за кошти державного бюджету. У разi вiдсутностi лiцензiї на провадження господарської дiяльностi з обiгу наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв у особи, уповноваженої на здiйснення закупiвель у сферi охорони здоров'я, забезпечення дотримання вимог статтi 24 Закону України "Про наркотичнi засоби, психотропнi речовини i прекурсори" здiйснюється шляхом залучення особою, уповноваженою на здiйснення закупiвель у сферi охорони здоров'я, суб'єктiв господарювання, якi мають лiцензiю на провадження дiяльностi з обiгу наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв, з дотриманням вимог Закону України "Про публiчнi закупiвлi".

(пункт 1 доповнено абзацом згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29.07.2020р. N 668)

     2. Iмпорт та експорт наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв здiйснюються пiдприємствами за умови одержання дозволу на кожну окрему операцiю, який видається Держлiкслужбою. Видача дозволу здiйснюється за узгодженням з СБУ.

(пункт 2 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.03.2001р. N 296, вiд 12.10.2010р. N 929, вiд 02.11.2011р. N 1125)

     Видача (вiдмова у видачi, переоформлення, видача дублiката, анулювання) дозволу здiйснюється вiдповiдно до Закону України "Про дозвiльну систему у сферi господарської дiяльностi".

(пункт 2 доповнено абзацом згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16.12.2015р. N 1173)

     3. Розгляд Держлiкслужбою документiв на iмпорт, експорт або транзит, оформлення дозволу i його видача здiйснюються в термiн до 30 днiв. Про вiдмову у видачi дозволу Держлiкслужба у той же термiн надсилає пiдприємству мотивоване письмове повiдомлення.

(абзац перший пункту 3 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 05.12.2007р. N 1388)

     Дозволи на здiйснення iмпортно-експортних операцiй у сферi обiгу наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв надаються суб'єктам господарювання Держлiкслужбою на пiдставi позитивного експертного висновку, виданого уповноваженою на те Держлiкслужбою установою.

(пункт 3 доповнено абзацом другим згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.05.2004р. N 602)

     4. Дозвiл у разi його втрати не поновлюється. Про втрату дозволу необхiдно негайно повiдомити Держлiкслужбу.

(пункт 4 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.12.2013р. N 955)

     5. У дозволi зазначається строк, протягом якого повинно бути здiйснене ввезення чи вивезення наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв. Строк дiї дозволу може бути одноразово продовжений Держлiкслужбою не бiльше нiж до 31 грудня поточного року, якщо заявлений вантаж з поважних причин у зазначений перiод не перетнув митного кордону України. Для продовження строку дiї дозволу необхiдно подати такий дозвiл до Держлiкслужби не пiзнiше, нiж закiнчується строк його дiї. Вiдомостi про юридичну особу, яка за контрактом є продавцем або покупцем, можуть зазначатися на зворотному боцi дозволу на ввезення на митну територiю України або вивезення з митної територiї України наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв на прохання заявника.

(пункт 5 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 05.12.2007р. N 1388)

     6. За оформлення i видачу дозволу та здiйснення контролю за обiгом наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв, на експорт або iмпорт яких видано вiдповiдний дозвiл, крiм експорту сiрчаної та соляної кислоти, справляється плата у розмiрi одного вiдсотка вартостi контракту на iмпортнi операцiї i двох вiдсоткiв вартостi контракту на експортнi операцiї. За оформлення i видачу дозволу на експорт сiрчаної та соляної кислоти i здiйснення контролю за їх обiгом з пiдприємств - виробникiв цих кислот справляється плата у розмiрi 0,2 вiдсотка вартостi вiдповiдного контракту.

     Кошти, отриманi Держлiкслужбою за видачу дозволiв, спрямовуються до спецiального фонду Державного бюджету України i використовуються для здiйснення контролю за обiгом наркотичних засобiв, психотропних речовин та прекурсорiв.

(пункт 6 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.03.2001р. N 296, в редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.05.2004р. N 602)

     7. Безплатно видаються дозволи на iмпорт в Україну або експорт з України наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв, що надходять як гуманiтарна допомога, у випадках стихiйного лиха, катастроф та епiдемiй, або мають бути ввезенi на територiю України як зразки для МОЗ.

     8. Наркотичнi засоби, психотропнi речовини i прекурсори, що ввозяться в Україну або вивозяться з України без дозволу, пiдлягають затриманню вiдповiдними митницями України.

     9. Пiдприємства та фiзичнi особи, якi порушують правила здiйснення iмпорту та експорту наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв, встановленi вiдповiдними актами законодавства та цим Порядком, несуть вiдповiдальнiсть згiдно iз законодавством України.

     10. Ввезення на територiю України та вивезення з територiї України наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв шляхом поштового вiдправлення або на iншу, нiж та, що зазначена у дозволi адресу, забороняється.

Порядок видачi дозволу на ввезення на територiю України наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв

     11. Для одержання дозволу на ввезення на територiю України наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв пiдприємством подаються такi документи:

(абзац перший пункту 11 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16.12.2015р. N 1173)

     1) заява на бланку пiдприємства на iм'я голови Держлiкслужби, в якiй зазначаються:

     мета, з якою здiйснюється ввезення;

     повнi назви, точнi адреси, номери телефонiв (телефаксiв) iмпортера (вантажоодержувача) i експортера;

     мiжнародна непатентована назва iмпортованої продукцiї, якщо така є, i (або) перша назва, пiд якою вона була випущена, i (або) назва, пiд якою вона виробляється в країнах iмпортерах та експортерах;

     кiлькiсть наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв, що мають бути ввезенi;

     лiкарська форма наркотичного засобу, психотропної речовини i прекурсора;

     назва та кiлькiсть наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв, якi ввозяться згiдно з контрактом, включених до перелiку наркотичних засобiв, психотропних речовин, їх аналогiв i прекурсорiв, що пiдлягають спецiальному контролю згiдно з чинним законодавством України (далi - включених до перелiку контрольованих речовин);

     назва фiрми-виробника:

     номер контракту поставки;

     вартiсть контракту поставки;

     найменування i кiлькiсть одиниць тари - для наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв у виглядi субстанцiї, яка використовується для виробництва лiкарських засобiв;

     вид транспорту для поставки;

     термiн здiйснення поставки;

     назва пункту пропуску на державному кордонi України, через який здiйснюватиметься ввезення;

     2) рахунок-фактура або рахунок-проформа, що пiдтверджує вiдомостi про кiлькiсть наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв, що будуть ввозитись;

(пiдпункт 2 пункту 11 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 05.12.2007р. N 1388)

     3) нотарiально засвiдчена копiя статуту пiдприємства;

     4) нотарiально засвiдчена копiя контракту, згiдно з яким провадиться ввезення в Україну наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв;

     5) реєстрацiйне посвiдчення на лiкарськi засоби, якi ввозяться в Україну;

     6) засвiдченi заявником вiдомостi про кiлькiсний хiмiчний склад наркотичного засобу або психотропної речовини, або прекурсору за показниками специфiкацiї або вiдповiдної технiчної документацiї виробника (експортера);

(пiдпункт 6 пункту 11 у редакцiї постанов Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 05.12.2007р. N 1388, вiд 03.03.2021р. N 166)

     7) зобов'язання пiдприємства-iмпортера про використання наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв тiльки для заявлених цiлей.

     8) пiдпункт 8 пункту 11 виключено

(пункт 11 доповнено пiдпунктом 8 згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.03.2001р. N 296, пiдпункт 8 пункту 11 виключено згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16.12.2015р. N 1173)

     Абзац двадцять третiй пункту 11 виключено

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16.12.2015р. N 1173)

Порядок видачi дозволу на ввезення в Україну для реєстрацiї зразкiв наркотичних засобiв, психотропних речовин, прекурсорiв i лiкарських засобiв

     12. Для одержання дозволу на ввезення на територiю України для реєстрацiї в МОЗ зразкiв наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв, включених до перелiку контрольованих речовин, у виглядi лiкарських засобiв, а також лiкарських засобiв, до складу яких входять включенi до перелiку контрольованi речовини, пiдприємство подає такi документи:

(абзац перший пункту 12 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16.12.2015р. N 1173)

     1) заяву на бланку пiдприємства на iм'я голови Держлiкслужби, в якiй зазначаються:

     мета, з якою здiйснюється ввезення;

     повнi назви, точнi адреси, номери телефонiв (телефаксiв) пiдприємства - iмпортера (вантажоодержувача);

     мiжнародна непатентована назва iмпортованої продукцiї, якщо така є, i (або) перша назва, пiд якою вона була випущена, i (або) назва, пiд якою вона виробляється в країнi iмпортера;

     кiлькiсть наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв, включених до перелiку контрольованих речовин, що ввозяться;

     кiлькiсть лiкарських засобiв, до складу яких входять включенi до перелiку контрольованi речовини;

     лiкарська форма наркотичних засобiв, психотропних речовин, прекурсорiв i лiкарських засобiв, до складу яких входять включенi до перелiку контрольованi речовини;

     вид транспорту для поставки;

     термiн здiйснення поставки;

     назва пункту пропуску на державному кордонi України, через який здiйснюватиметься ввезення;

     2) лист-клопотання МОЗ з пiдтвердженням необхiдностi ввезення зазначеної кiлькостi зразкiв наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв, включених до перелiку контрольованих речовин, у виглядi i лiкарських засобiв, а також лiкарських засобiв, до складу яких входять включенi до перелiку контрольованi речовини, для реєстрацiї в Українi та гарантiєю їх зберiгання iз зазначенням прiзвища особи, вiдповiдальної за це;

     3) зобов'язання пiдприємства - iмпортера про використання наркотичних засобiв, психотропних речовин, прекурсорiв i лiкарських засобiв тiльки для заявлених цiлей;

     Абзац другий пiдпункту 3 пункту 12 виключено

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16.12.2015р. N 1173)

     4) засвiдченi заявником вiдомостi про кiлькiсний хiмiчний склад наркотичного засобу або психотропної речовини, або прекурсору за показниками специфiкацiї або вiдповiдної технiчної документацiї виробника (експортера).

(пункт 12 доповнено пiдпунктом 4 згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 05.12.2007р. N 1388, пiдпункт 4 пункту 12 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 03.03.2021р. N 166)

Порядок видачi дозволу на одноразове ввезення в Україну незареєстрованих наркотичних засобiв, психотропних речовин, прекурсорiв i лiкарських засобiв

     13. Для одержання дозволу на ввезення незареєстрованих в Українi наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв, включених до перелiку контрольованих речовин, у виглядi лiкарських засобiв, а також лiкарських засобiв, до складу яких входять включенi до перелiку контрольованi речовини, Мiнiстерство охорони здоров'я Автономної Республiки Крим, управлiння охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй подають Держлiкслужбi документи, зазначенi в пунктi 11 цього Порядку.

     Замiсть свiдоцтва про реєстрацiю препаратiв в Українi подається лист-клопотання МОЗ, що пiдтверджує необхiднiсть їх ввезення.

Порядок видачi дозволу на ввезення в Україну як гуманiтарної допомоги наркотичних засобiв, психотропних речовин, прекурсорiв i лiкарських засобiв

     14. Для одержання дозволу на ввезення як гуманiтарної допомоги наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв, включених до перелiку контрольованих речовин, у виглядi лiкарських засобiв, а також лiкарських засобiв, до складу яких входять включенi до перелiку контрольованi речовини, пiдприємство, що має право на провадження дiяльностi у сферi обiгу цих речовин, подає такi документи:

(абзац перший пункту 14 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16.12.2015р. N 1173)

     1) заяву на бланку пiдприємства на iм'я голови Держлiкслужби, в якiй зазначаються:

     мета, з якою здiйснюється ввезення:

     повнi назви, адреси та номери телефонiв (телефаксiв) експортера, пiдприємства - iмпортера (вантажоодержувача) i експортера;

     мiжнародна непатентована назва iмпортованої продукцiї, якщо така є, i (або) перша назва, пiд якою вона була випущена, i (або) назва, пiд якою вона виробляється в країнах - iмпортерах та експортерах;

     кiлькiсть наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв, включених до перелiку контрольованих речовин, у виглядi лiкарських засобiв, що мають бути ввезенi;

     кiлькiсть лiкарських засобiв, до складу яких входять включенi до перелiку контрольованi речовини, що мають бути ввезенi;

     лiкарська форма наркотичного засобу, психотропної речовини, прекурсора i лiкарського засобу;

     назва фiрми-виробника;

     вид транспорту для поставки;

     термiн поставки;

     назва пункту пропуску на державному кордонi України, через який здiйснюватиметься ввезення;

     зобов'язання пiдприємства про використання гуманiтарної допомоги тiльки за призначенням та iнформування Держлiкслужби в двомiсячний термiн про її розподiл;

     2) рахунок-фактуру, вантажну декларацiю, вантажнi, митнi, транспортнi документи, що мiстять вiдомостi про кiлькiсть наркотичних засобiв, психотропних речовин, прекурсорiв i лiкарських засобiв, до складу яких входять включенi до перелiку контрольованi речовини;

     3) нотарiально засвiдчену копiю статуту пiдприємства (вантажоодержувача);

     4) реєстрацiйне посвiдчення на лiкарськi засоби, якi ввозяться в Україну (у разi вiдсутностi такого свiдоцтва подається акт про можливiсть медичного використання лiкарських засобiв);

     5) засвiдченi заявником вiдомостi про кiлькiсний хiмiчний склад наркотичного засобу або психотропної речовини, або прекурсору за показниками специфiкацiї або вiдповiдної технiчної документацiї виробника (експортера).

(пiдпункт 5 пункту 14 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 03.03.2021р. N 166)

     Абзац вiсiмнадцятий пункту 14 виключено

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16.12.2015р. N 1173)

Дозвiл на ввезення на територiю України наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв

     15. У дозволi на ввезення наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв зазначаються:

     його реєстрацiйний номер;

     назва i адреса iмпортера;

     назва i адреса експортера;

     назва (включаючи мiжнародну непатентовану назву) та кiлькiсть наркотичних засобiв, психотропних речовин, прекурсорiв i лiкарських засобiв, до складу яких входять включенi до перелiку контрольованi речовини, що пiдлягають ввезенню згiдно з контрактом;

     назва (включаючи мiжнародну непатентовану назву) та кiлькiсть наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв, включених до перелiку контрольованих речовин, що пiдлягають ввезенню згiдно з контрактом;

     вид тари та її кiлькiсть - для наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв у виглядi субстанцiї, яка використовується для виробництва лiкарських засобiв;

     вид транспорту;

     назва митницi та назва пункту пропуску на державному кордонi України, через якi здiйснюватиметься ввезення та митне оформлення наркотичних засобiв, психотропних речовин, прекурсорiв i лiкарських засобiв;

     дата видачi;

     термiн дiї.

     Дозвiл пiдписується головою Держлiкслужби i скрiплюється гербовою печаткою Держлiкслужби.

(абзац дванадцятий пункту 15 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.10.2010р. N 929)

     Форму дозволу на ввезення подано в додатку N 1 до цього Порядку.

Порядок видачi дозволу на вивезення з територiї України наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв

     16. Для одержання дозволу на право вивезення з територiї України наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв пiдприємством подаються такi документи:

(абзац перший пункту 16 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16.12.2015р. N 1173)

     1) заява на бланку пiдприємства на iм'я голови Держлiкслужби, в якiй зазначаються:

     мета, з якою здiйснюється вивезення;

     повнi назви, точнi адреси, номери телефонiв (телефаксiв) експортера, iмпортера та вантажоодержувача;

     мiжнародна непатентована назва експортованої продукцiї, якщо така є, i (або) перша назва, пiд якою вона була випущена, i (або) назва, пiд якою вона виробляється в країнах експорту та iмпорту;

     назва та кiлькiсть наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв, якi пiдлягають вивезенню;

     лiкарська форма наркотичного засобу, психотропної речовини i прекурсора;

     назва та кiлькiсть наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв, включених до перелiку контрольованих речовин, якi пiдлягають вивезенню згiдно з контрактом;

     назва фiрми-виробника:

     номер контракту поставки;

     вартiсть контракту поставки;

     найменування i кiлькiсть одиниць тари - для наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв у виглядi субстанцiї, яка використовується для виробництва лiкарських засобiв;

     вид транспорту для поставки;

     термiн поставки;

     назва пункту пропуску на державному кордонi України, через який здiйснюватиметься вивезення;

     2) рахунок-фактура або рахунок-проформа, що пiдтверджує вiдомостi про кiлькiсть наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв, що будуть вивозитись;

(пiдпункт 2 пункту 16 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 05.12.2007р. N 1388)

     3) нотарiально засвiдчена копiя статуту пiдприємства;

     4) нотарiально засвiдчена копiя контракту, за яким провадиться вивезення з України наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв;

     5) реєстрацiйне посвiдчення на лiкарськi засоби, якi вивозяться з України;

     6) засвiдченi заявником вiдомостi про кiлькiсний хiмiчний склад наркотичного засобу або психотропної речовини, або прекурсору за показниками специфiкацiї або вiдповiдної технiчної документацiї виробника (експортера).

(пiдпункт 6 пункту 16 у редакцiї постанов Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 05.12.2007р. N 1388, вiд 03.03.2021р. N 166)

     7) пiдпункт 7 пункту 16 виключено

(пункт 16 доповнено пiдпунктом 7 згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.03.2001р. N 296, пiдпункт 7 пункту 16 виключено згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16.12.2015р. N 1173)

     Пiд час вивезення наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв, включених до списку N 1 таблицi 4 перелiку контрольованих речовин, експортер у кожному конкретному випадку поставки повинен пред'являти ввiзне свiдоцтво (нацiональний дозвiл), видане уповноваженим органом країни, що здiйснює ввезення.

     Якщо в країнi-iмпортерi немає процедури оформлення нацiонального дозволу або не надаються гарантiї, уповноваженим органом країни-iмпортера оформляється його аналог.

     Вивезення наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв шляхом вiдправлення на адресу приписного митного складу забороняється, крiм випадкiв коли уряд країни-експортера на ввiзному свiдоцтвi (нацiональному дозволi) робить вiдмiтку про розмiщення партiї, що iмпортується, на приписному митному складi.

     Абзац двадцять п'ятий пункту 16 виключено

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16.12.2015р. N 1173)

Дозвiл на право вивезення наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв

     17. У дозволi на вивезення наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв зазначаються:

     його реєстрацiйний номер;

     назва i адреса експортера;

     назва i адреса iмпортера;

     назва (включаючи мiжнародну непатентовану назву) та кiлькiсть наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв та лiкарських засобiв, до складу яких входять включенi до перелiку контрольованi речовини;

     вид тари та її кiлькiсть - для наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв у виглядi субстанцiї, яка використовується для виробництва лiкарських засобiв;

     назва (включаючи мiжнародну непатентовану назву) та кiлькiсть наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв, включених до Перелiку контрольованих речовин, що пiдлягають вивезенню;

     номер нацiонального дозволу на iмпорт, дата його видачi, ким виданий;

     вид транспорту;

     назва митницi та назва пункту пропуску на державному кордонi України, через якi здiйснюватиметься вивезення;

     дата видачi;

     термiн дiї.

     Дозвiл пiдписується головою Держлiкслужби i скрiплюється гербовою печаткою Держлiкслужби.

(абзац тринадцятий пункту 17 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.10.2010р. N 929)

     Форму дозволу на вивезення подано в додатку N 2 до цього Порядку.

Порядок видачi дозволу на право транзиту через територiю України наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв

     18. Для одержання дозволу на право транзиту через територiю України наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв пiдприємством подаються такi документи:

(абзац перший пункту 18 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16.12.2015р. N 1173)

     1) заява на бланку пiдприємства на iм'я голови Держлiкслужби, в якiй зазначаються:

     повнi назви, точнi адреси, номери телефонiв (телефаксiв) експортера та iмпортера;

     назва та кiлькiсть наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв, якi пiдлягають транзиту;

     лiкарська форма наркотичного засобу, психотропної речовини i прекурсору або назва продукцiї, що мiстить прекурсори, включенi до списку N 2 таблицi IV;

     номер контракту поставки;

     вид транспорту для поставки;

     назва пунктiв пропуску на державному кордонi, через якi здiйснюватиметься ввезення та вивезення;

     2) копiя контракту, завiрена печатками пiдприємства (за наявностi), згiдно з яким здiйснюється поставка;

(пiдпункт 2 пункту 18 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16.12.2015р. N 1173)

     3) засвiдченi заявником вiдомостi про кiлькiсний хiмiчний склад наркотичного засобу або психотропної речовини, або прекурсору за показниками специфiкацiї або вiдповiдної технiчної документацiї виробника (експортера або iмпортера).

(пiдпункт 3 пункту 18 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 03.03.2021р. N 166)

     Пiдприємство у кожному конкретному випадку поставки повинне надати свiдоцтво (нацiональний сертифiкат) держав iмпортера та експортера на здiйснення експортно-iмпортних операцiй.

     Якщо в державi-iмпортерi немає процедури оформлення нацiонального сертифiката або не надаються гарантiї, уповноваженим органом держави-iмпортера оформляється його аналог.

     Абзац тринадцятий пункту 18 виключено

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16.12.2015р. N 1173)
(Порядок доповнено роздiлом згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 05.12.2007р. N 1388)

 

Додаток N 1
до Порядку ввезення в Україну та вивезення з України наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
З ЛIКАРСЬКИХ ЗАСОБIВ ТА КОНТРОЛЮ ЗА НАРКОТИКАМИ
State Service of Ukraine on Medicinal Products and Narcotic Drugs Control

ДОЗВIЛ
НА ВВЕЗЕННЯ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБIВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН I ПРЕКУРСОРIВ

(У додатку 1 до Порядку слова "ввезення в Україну та вивезення з України" замiнено словами "видачi дозволiв на право ввезення на територiю України, вивезення з територiї України або транзиту через територiю України" згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 5 грудня 2007 року N 1388)

(У додатку 1 до Порядку слова "Committee on Narcotic Drugs Control" замiнено словами "State Committee of Ukraine on Drugs Control", а слова "Комiтет з контролю за наркотиками України" в усiх вiдмiнках - словами "Державний комiтет України з питань контролю за наркотиками" у вiдповiдному вiдмiнку згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12 жовтня 2010 року N 929)

Permit to import of narcotic drugs, psychotropic substances and precursors
N ____________

     Цим засвiдчується, що Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками, на який покладено застосування вiдповiдних нацiональних законiв, передбачених мiжнародними конвенцiями про наркотичнi засоби та психотропнi речовини, дозволяє ввезення:

     It is hereby certified that State Service of Ukraine on Medicinal Products and Narcotic Drugs Control, which is obliged to follow the appropriate national laws required in pursuance of hte International Conventions on Narcotic Drugs and Psychotropic Substances permits the following import:

Iмпортер: назва, адреса
Importer: name, address

Експортер: назва, адреса
Expoter: name, address

Назва та кiлькiсть наркотичних засобiв, психотропних речовин,
прекурсорiв i лiкарських засобiв:
Name and quantity of the narcotic drugs, psychotropic substances, precursors 
and medicinal products:

Вид тари та її кiлькiсть: 
Containers and their quantity:

*******************************************************************
Назва та кiлькiсть контрольованих наркотичних засобiв, психотропних
речовин i прекурсорiв, що мiстяться в партiї:
Name and quantity of the controlled narcotic drugs, psychotropic 
subtances and precursors containing in a batch:

********************************************************************
Вид транспорту:
Transport means:
********************************************************************
Назва митницi та назва пункту пропуску на державному кордонi України:
Customs checkpoint:
******************************************************************
Дата видачi:          * Дiйсний до:
Date:              * Valid till:
******************************************************************

Голова Державної служби України з
лiкарських засобiв та контролю за наркотиками

Head of the State Service of Ukraine on Medicinal
Products and Narcotic Drugs Control

(додаток N 1 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.05.2004р. N 602, вiд 02.11.2011р. N 1125, вiд 08.08.2016р. N 512)

 

Додаток N 2
до Порядку ввезення в Україну та вивезення з України наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
З ЛIКАРСЬКИХ ЗАСОБIВ ТА КОНТРОЛЮ ЗА НАРКОТИКАМИ
State Service of Ukraine on Medicinal Products and Narcotic Drugs Control

ДОЗВIЛ
НА ВИВЕЗЕННЯ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБIВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН I ПРЕКУРСОРIВ

(У додатку 2 до Порядку слова "ввезення в Україну та вивезення з України" замiнено словами "видачi дозволiв на право ввезення на територiю України, вивезення з територiї України або транзиту через територiю України" згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 5 грудня 2007 року N 1388)

(У додатку 2 до Порядку слова "Committee on Narcotic Drugs Control" замiнено словами "State Committee of Ukraine on Drugs Control", а слова "Комiтет з контролю за наркотиками України" в усiх вiдмiнках - словами "Державний комiтет України з питань контролю за наркотиками" у вiдповiдному вiдмiнку згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12 жовтня 2010 року N 929)

Permit to export for narcotic drugs, psychotropic substances and precursors

N _________

Цим засвiдчується, що Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками, на який покладено застосування вiдповiдних нацiональних законiв, передбачених мiжнародними конвенцiями про наркотичнi засоби та психотропнi речовини, дозволяє вивезення:

It is hereby certified that State Service of Ukraine on Medicinal Products and Narcotic Drugs Control, which is obliged to follow the appropriate national laws required in pursuance of hte International Conventions on Narcotic Drugs and Psychotropic Substances permits the following export:

Експортер: назва, адреса
Exporter: name, address

Iмпортер: назва, адреса
Importer: name, address

Назва та кiлькiсть наркотичних засобiв, психотропних речовин,
прекурсорiв i лiкарських засобiв:
Name and quantity of the narcotic drugs, psychotropic substances, precursors 
and medicinal products:

Вид тари та її кiлькiсть
Containers and their quantity:

********************************************************************
Назва та кiлькiсть контрольованих наркотичних засобiв, психотропних
речовин i прекурсорiв, що мiстяться в партiї:
Name and quantity of the controlled narcotic drugs, psychotropic 
substances and precursors containing in a batch:

********************************************************************
Номер нацiонального дозволу    *Дата видачi:
на iмпорт:               *Date:
National Import Permit No:       *
********************************************************************
Ким виданий:
Issued by:
********************************************************************
Вид транспорту:
Transport means:
********************************************************************
Назва митницi та назва пункту пропуску на державному кордонi України:
Customs checkpoint:
********************************************************************
Дата видачi:           *Дiйсний до:
Date:              *Valid till:
*********************************************************************

Голова Державної служби України з
лiкарських засобiв та контролю за наркотиками

Head of the State Service of Ukraine on Medicinal
Products and Narcotic Drugs Control

(додаток N 2 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.05.2004р. N 602, вiд 02.11.2011р. N 1125, вiд 08.08.2016р. N 512)

 

Додаток N 3
до Порядку видачi дозволiв на право ввезення на територiю України, вивезення з територiї України або транзиту через територiю України наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
З ЛIКАРСЬКИХ ЗАСОБIВ ТА КОНТРОЛЮ ЗА НАРКОТИКАМИ
State Service of Ukraine on Medicinal Products and Narcotic Drugs Control

ДОЗВIЛ НА ПРАВО ТРАНЗИТУ ЧЕРЕЗ ТЕРИТОРIЮ УКРАЇНИ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБIВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН I ПРЕКУРСОРIВ

Permit to transit for narcotic drugs, psychotropic substances and precursors

N _______

Цим засвiдчується, що Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками, на який покладено застосування вiдповiдних нацiональних законiв, передбачених мiжнародними конвенцiями про наркотичнi засоби та психотропнi речовини, дозволяє транзит:
It is hereby certified that State Service of Ukraine on Medicinal Products and Narcotic Drugs Control, which is obliged to follow the appropriate national laws required in pursuance to the International Conventions on Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, permits the following transit:

Iмпортер: назва, адреса
Importer: name, address

Експортер: назва, адреса
Exporter: name, address

Назва та кiлькiсть наркотичних засобiв, психотропних речовин, прекурсорiв i лiкарських засобiв:
Name and quantity of the narcotic drugs, psychotropic substances, precursors and medicinal products:

Вид тари та її кiлькiсть:
Containers and their quantity:

---------------------------------------------------------

Назва та кiлькiсть контрольованих наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв, у тому числi лiкарських засобiв, що мiстяться в партiї:
Name and quantity of the controlled narcotic drugs, psychotropic substances and precursors containing in a batch:

---------------------------------------------------------

Вид транспорту:
Transport means:

Назва митницi та назва пункту пропуску на державному кордонi України:
Customs checkpoint:

---------------------------------------------------------

Дата видачi:
Date:
Дiйсний до:
Valid till:

---------------------------------------------------------

Голова Державної служби України з
лiкарських засобiв та контролю за наркотиками

Head of the State Service of Ukraine on Medicinal
Products and Narcotic Drugs Control

(Порядок доповнено додатком N 3 згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 05.12.2007р. N 1388, вiд 02.11.2011р. N 1125, вiд 08.08.2016р. N 512)
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.