КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 25 грудня 2013 р. N 955


Про внесення змiн до деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України та визнання такою, що втратила чиннiсть, постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14 травня 2012 р. N 456

     Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Внести до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України змiни, що додаються.

     2. Установити, що наявний залишок бланкiв, якi були виготовленi як бланки документiв суворої звiтностi, використовується у повному обсязi.

     3. Визнати такою, що втратила чиннiсть, постанову Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14 травня 2012 р. N 456 "Деякi питання використання бланкiв цiнних паперiв, документiв суворої звiтностi, господарська дiяльнiсть з виготовлення яких пiдлягає лiцензуванню" (Офiцiйний вiсник України, 2012 р., N 41, ст. 1573).

Прем'єр-мiнiстр України М. АЗАРОВ

Iнд.70

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 25 грудня 2013 р. N 955

ЗМIНИ,
що вносяться до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України

     1. У Правилах облiку громадян, якi потребують полiпшення житлових умов, i надання їм жилих примiщень в Українськiй РСР, затверджених постановою Ради Мiнiстрiв УРСР i Укрпрофради вiд 11 грудня 1984 р. N 470 (ЗП УРСР, 1984 р., N 12, ст. 80; 1986 р., N 7, ст. 34; 1988 р., N 1, ст. 1; 1991 р., N 3, ст. 15; ЗП України, 1992 р., N 4, ст. 81; 1994 р., N 3, ст. 55, N 10, ст. 260; 1996 р., N 3, ст. 94; Офiцiйний вiсник України, 2011 р., N 19, ст. 795, N 26, ст. 1072):

     1) третє речення абзацу восьмого пункту 18 i третє речення абзацу першого пункту 23 виключити;

     2) абзац другий пункту 24 виключити;

     3) абзац четвертий пункту 69 виключити;

     4) у першому реченнi пункту 72 слова "; ордер зберiгається як документ суворої звiтностi" виключити.

     2. У Правилах облiку громадян, якi бажають вступити до житлово-будiвельного кооперативу, затверджених постановою Ради Мiнiстрiв УРСР i Укрпрофради вiд 5 червня 1985 р. N 228 (ЗП УРСР, 1985 р., N 6, ст. 46; 1986 р., N 7, ст. 34; 1988 р., N 1, ст. 1; 1989 р., N 1, ст. 2; 1991 р., N 3, ст. 15; ЗП України, 1994 р., N 3, ст. 55, N 10, ст. 260; 1992 р., N 2, ст. 35):

     1) третє речення абзацу десятого пункту 13 i третє речення абзацу першого пункту 19 виключити;

     2) абзац другий пункту 20 виключити.

     3. Абзац третiй пункту 21 i друге речення пункту 23 Положення про порядок надання службових жилих примiщень i користування ними в Українськiй РСР, затвердженого постановою Ради Мiнiстрiв УРСР вiд 4 лютого 1988 р. N 37 "Про службовi жилi примiщення" (ЗП УРСР, 1988 р., N 2, ст. 8; ЗП України, 1992 р., N 7, ст. 181; 1994 р., N 3, ст. 55), виключити.

     4. Пункт 8 Порядку вiдселення та самостiйного переселення громадян з територiй, що зазнали радiоактивного забруднення внаслiдок аварiї на Чорнобильськiй АЕС, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 грудня 1992 р. N 706 (ЗП України, 1993 р., N 1-2, ст. 23; 1994 р., N 8, ст. 189), виключити.

     5. У пунктi 3 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 квiтня 1993 р. N 301 "Про трудовi книжки працiвникiв" (ЗП України, 1993 р., N 10, ст. 197) слова "як документи суворої звiтностi" виключити.

     6. У примiтцi до додатка до Положення про порядок видачi посвiдчень водiя та допуску громадян до керування транспортними засобами, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 8 травня 1993 р. N 340 (ЗП України, 1993 р., N 10, ст. 211; Офiцiйний вiсник України, 2009 р., N 39, ст. 1311; 2011 р., N 67, ст. 2583; 2013 р., N 68, ст. 2491), слова "є документами суворого облiку," виключити.

     7. Абзац перший пункту 32 Положення про порядок видачi посвiдчень тракториста-машинiста, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 2 квiтня 1994 р. N 217 (ЗП України, 1994 р., N 7, ст. 187; Офiцiйний вiсник України, 2009 р., N 28, ст. 938, N 92, ст. 3115; 2010 р., N 74, ст. 2625; 2011 р., N 85, ст. 3102), виключити.

     8. Пункт 6 Положення про порядок видачi посвiдчень i нагрудних знакiв ветеранiв вiйни, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12 травня 1994 р. N 302 (ЗП України, 1994 р., N 9, ст. 218; Офiцiйний вiсник України, 2004 р., N 2, ст. 46; 2009 р., N 3, ст. 85, N 73, ст. 2508; 2011 р., N 84, ст. 3078; 2012 р., N 7, ст. 249, N 77, ст. 3106, N 81, ст. 3272, N 97, ст. 3910; 2013 р., N 41, ст. 1477, N 68, ст. 2474), виключити.

     9. У пунктi 13 Правил побутового обслуговування населення, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 травня 1994 р. N 313 - iз змiнами, внесеними постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 4 червня 1999 р. N 974 (Офiцiйний вiсник України, 1999 р., N 23, ст. 1048), вiд 6 травня 2001 р. N 450 (Офiцiйний вiсник України, 2001 р., N 20, ст. 856), вiд 15 лютого 2002 р. N 158 (Офiцiйний вiсник України, 2002 р., N 8, ст. 344) i вiд 26 грудня 2011 р. N 1408 (Офiцiйний вiсник України, 2012 р., N 11, ст. 403), слова "що є документом суворої звiтностi," виключити.

     10. Пункт 5 Положення про порядок видачi посвiдчення i нагрудного знака "Ветеран працi", затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 липня 1994 р. N 521 (ЗП України, 1994 р., N 11, ст. 274; Офiцiйний вiсник України, 2002 р., N 15, ст. 814; 2004 р., N 10, ст. 598), виключити.

     11. У Порядку видачi приватизацiйних паперiв неповнолiтнiм громадянам, громадянам, визнаним у встановленому порядку недiєздатними чи обмежено дiєздатними, i громадянам, якi вiдбувають покарання у виглядi позбавлення волi, та порядку їх використання, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26 квiтня 1995 р. N 308 (ЗП України, 1995 р., N 7, ст. 179; Офiцiйний вiсник України, 2002 р., N 51, ст. 2290):

     1) в абзацi третьому пункту 10 слова i цифру "спецiальному журналi1" замiнити словами "спецiальному журналi";

     2) виноску "1 Документ суворого облiку вхiдної та вихiдної iнформацiї з питань приватизацiйної роботи серед громадян, якi вiдбувають покарання у виглядi позбавлення волi, який вводиться наказом МВС i зберiгається безстроково в установi, яка виконує вирок." виключити.

     12. В абзацi першому пункту 9 Положення про посвiдчення особи без громадянства для виїзду за кордон, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 7 серпня 1995 р. N 610 (ЗП України, 1995 р., N 12, ст. 268; Офiцiйний вiсник України, 2009 р., N 59, ст. 2073; 2010 р., N 51, ст. 1696; 2012 р., N 3, ст. 91; 2013 р., N 45, ст. 1607), слова "i є документами суворої звiтностi" виключити.

     13. Абзац другий пункту 3 Положення про порядок видачi посвiдчення громадянина, який проживає, працює (навчається) на територiї гiрського населеного пункту, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19 березня 1996 р. N 345 (ЗП України, 1996 р., N 8, ст. 265; 2001 р., N 6, ст. 237; 2002 р., N 31, ст. 1471), виключити.

     14. В абзацi першому пункту 19 Порядку проведення державних випробувань та державної реєстрацiї технiчних засобiв застосування пестицидiв i агрохiмiкатiв, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 квiтня 1996 р. N 479 (ЗП України, 1996 р., N 10, ст. 314), слова ", що є документами суворого облiку та звiтностi" виключити.

     15. Перше речення абзацу першого пунктiв 8 i 25 Тимчасового порядку видачi лiцензiй на право iмпорту, експорту спирту етилового, коньячного i плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробiв i роздрiбної торгiвлi алкогольними напоями та тютюновими виробами, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13 травня 1996 р. N 493 (ЗП України, 1996 р., N 11, ст. 321; Офiцiйний вiсник України, 1998 р., N 8, ст. 300, N 20, ст. 738, N 43, ст. 1594; 1999 р., N 14, ст. 554; 2000 р., N 25, ст. 1062; 2001 р., N 13, ст. 548; 2011 р., N 79, ст. 2909), викласти у такiй редакцiї: "Форма лiцензiї затверджується Мiнекономрозвитку.".

     16. Абзац перший пункту 11 Порядку видачi посвiдчень особам, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 сiчня 1997 р. N 51 (Офiцiйний вiсник України, 1997 р., число 5, с. 71; 1998 р., N 19, ст. 681, N 42, ст. 1549; 2001 р., N 34, ст. 1592; 2005 р., N 28, ст. 1637, N 52, ст. 3320), виключити.

     17. У першому реченнi пункту 4 Порядку видачi дозволiв на право ввезення на територiю України, вивезення з територiї України або транзиту через територiю України наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 3 лютого 1997 р. N 146 (Офiцiйний вiсник України, 1997 р., число 6, с. 78; 2001 р., N 13, ст. 556; 2004 р., N 19, ст. 1319; 2007 р., N 93, ст. 3413; 2010 р., N 78, ст. 2762; 2011 р., N 85, ст. 3112), слова "є документом суворої звiтностi i" виключити.

     18. Абзац шостий пункту 1 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 лютого 1997 р. N 182 "Про порядок експорту живої худоби сiльськогосподарськими товаровиробниками - юридичними особами без сплати вивiзного (експортного) мита" (Офiцiйний вiсник України, 1997 р., число 8, с. 192; 2002 р., N 8, ст. 344), виключити.

     19. Пункт 8 Положення про порядок видачi посвiдчення донора кровi та (або) її компонентiв, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15 грудня 1997 р. N 1407 (Офiцiйний вiсник України, 1997 р., число 51, с. 29), виключити.

     20. В абзацi третьому постановляючої частини постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 7 квiтня 1998 р. N 465 "Про порядок вилучення недiйсних дипломатичних та службових паспортiв України у пунктах пропуску через державний кордон" (Офiцiйний вiсник України, 1998 р., N 14, ст. 541; 2003 р., N 37, ст. 1981) слова "як документи суворої звiтностi" виключити.

     21. Абзац чотирнадцятий пункту 8 Порядку державної реєстрацiї (перереєстрацiї), зняття з облiку автомобiлiв, автобусiв, а також самохiдних машин, сконструйованих на шасi автомобiлiв, мотоциклiв усiх типiв, марок i моделей, причепiв, напiвпричепiв, мотоколясок, iнших прирiвняних до них транспортних засобiв та мопедiв, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 7 вересня 1998 р. N 1388 (Офiцiйний вiсник України, 1998 р., N 36, ст. 1327; 2009 р., N 101, ст. 3521; 2010 р., N 50, ст. 1650; 2011 р., N 30, ст. 1311, N 61, ст. 2435; 2012 р., N 13, ст. 467, N 42, ст. 1604, N 47, ст. 1835, N 50, ст. 1978, N 71, ст. 2870, N 91, ст. 3674; 2013 р., N 47, ст. 1695, N 68, ст. 2475), викласти в такiй редакцiї:

     "Форми бланкiв довiдок-рахункiв, актiв приймання-передачi транспортних засобiв пiдприємств - виробникiв таких засобiв та їх складових частин, що мають iдентифiкацiйнi номери, наведено в додатках 1 i 6.".

     22. У пунктi 2 Порядку оформлення, видачi, повернення, зберiгання i знищення дипломатичних та службових паспортiв України, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 листопада 1998 р. N 1873 (Офiцiйний вiсник України, 1998 р., N 48, ст. 1752; 2002 р., N 44, ст. 2006; 2003 р., N 30, ст. 1546, N 37, ст. 1981), слова "є документами суворої звiтностi i" виключити.

     23. В абзацi другому пункту 8 Порядку акредитацiї спецiальних лабораторiй дiагностики СНIД, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18 грудня 1998 р. N 2026 (Офiцiйний вiсник України, 1998 р., N 51, ст. 1895), слова "i належать до документiв суворої звiтностi" виключити.

     24. У пунктi 7 Положення про порядок видачi Нацiональною комiсiєю регулювання електроенергетики лiцензiй на провадження дiяльностi, пов'язаної з виробництвом, передачею та постачанням електричної енергiї, комбiнованим виробництвом теплової та електричної енергiї, виробництвом теплової енергiї на теплоелектроцентралях та установках з використанням нетрадицiйних або поновлюваних джерел енергiї, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 квiтня 1999 р. N 753 (Офiцiйний вiсник України, 1999 р., N 18, ст. 782; 2005 р., N 20, ст. 1063; 2006 р., N 11, ст. 745), слова ", який є документом суворої звiтностi" виключити.

     25. В абзацi восьмому пункту 2 Порядку i умов використання рибних та iнших водних живих ресурсiв виключної (морської) економiчної зони України iноземними юридичними i фiзичними особами, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13 серпня 1999 р. N 1490 (Офiцiйний вiсник України, 1999 р., N 33, ст. 1730; 2013 р., N 82, ст. 3041), слова "суворої звiтностi" виключити.

     26. Друге речення пункту 4 Порядку видачi посвiдчення i вручення нагрудного знака "Ветеран вiйськової служби", затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 серпня 1999 р. N 1601 (Офiцiйний вiсник України, 1999 р., N 35, ст. 1807; 2003 р., N 37, ст. 1981; 2006 р., N 22, ст. 1609; 2009 р., N 81, ст. 2747), виключити.

     27. Перше i друге речення абзацу другого пункту 23 Положення про порядок проходження альтернативної (невiйськової) служби, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 10 листопада 1999 р. N 2066 "Про затвердження нормативно-правових актiв щодо застосування Закону України "Про альтернативну (невiйськову) службу" (Офiцiйний вiсник України, 1999 р., N 45, ст. 2240; 2000 р., N 34, ст. 1451; 2005 р., N 1, ст. 31; 2006 р., N 11, ст. 739; 2013 р., N 23, ст. 781), замiнити реченням такого змiсту: "Книга облiку громадян, якi проходять альтернативну (невiйськову) службу, повинна бути пронумерована, прошнурована, пiдписана керiвником вiдповiдного структурного пiдроздiлу мiсцевої держадмiнiстрацiї та скрiплена печаткою.".

     28. У пунктi 12 Порядку виготовлення, видачi та реєстрацiї особистих iменних посвiдчень медичного персоналу, що використовує емблему Червоного Хреста, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12 червня 2000 р. N 939 (Офiцiйний вiсник України, 2000 р., N 24, ст. 999; 2010 р., N 35, ст. 1212), слова "як документи суворого облiку" виключити.

     29. В абзацi першому пункту 5 Порядку виготовлення та видачi посвiдчень, листiв талонiв на право одержання пiльгових проїзних документiв (квиткiв) жертвам нацистських переслiдувань, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 вересня 2000 р. N 1467 (Офiцiйний вiсник України, 2000 р., N 39, ст. 1657; 2004 р., N 22, ст. 1510; 2006 р., N 20, ст. 1458; 2007 р., N 48, ст. 1971; 2009 р., N 17, ст. 530; 2012 р., N 7, ст. 249), слова "як документи суворого облiку i звiтностi" виключити.

     30. В абзацi першому пункту 11 перелiку органiв лiцензування, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14 листопада 2000 р. N 1698 (Офiцiйний вiсник України, 2000 р., N 46, ст. 2001; 2011 р., N 57, ст. 2290), у графi "Вид господарської дiяльностi" слова ", документiв суворої звiтностi (згiдно з перелiком, що визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України)" виключити.

     31. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 листопада 2000 р. N 1719 "Про запровадження лiцензiї єдиного зразка для певних видiв господарської дiяльностi" (Офiцiйний вiсник України, 2000 р., N 47, ст. 2035):

     1) у постановi:

     пункт 2 викласти у такiй редакцiї:

     "2. Установити, що замовлення бланкiв лiцензiї єдиного зразка, їх постачання, ведення облiку i звiтностi щодо витрачання таких бланкiв здiйснюється Державною службою з питань регуляторної полiтики та розвитку пiдприємництва.";

     пункт 3 виключити;

     2) у зразку бланка лiцензiї єдиного зразка, затвердженому зазначеною постановою:

     слова "iдентифiкацiйний номер фiзичної особи - платника податкiв та iнших обов'язкових платежiв" замiнити словами "реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв", а слова "фiзичної особи - суб'єкта пiдприємницької дiяльностi" - словами "фiзичної особи - пiдприємця";

     доповнити зразок пiсля слiв "Мiсцезнаходження юридичної особи або мiсце проживання фiзичної особи - пiдприємця" словами

     "Наявнiсть додатка (iз зазначенням кiлькостi сторiнок) ___________________________";

     3) абзац перший опису бланка лiцензiї єдиного зразка, затвердженого зазначеною постановою, виключити.

     32. Пункт 8 Порядку державної реєстрацiї аварiйно-рятувальних служб, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 7 березня 2001 р. N 213 (Офiцiйний вiсник України, 2001 р., N 11, ст. 427), виключити.

     33. У Порядку проведення обов'язкових профiлактичних медичних оглядiв та видачi особистих медичних книжок, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23 травня 2001 р. N 559 (Офiцiйний вiсник України, 2001 р., N 21, ст. 950; 2002 р., N 8, ст. 352):

     1) в абзацi третьому пункту 2 слова "в органiзацiях, уповноважених реалiзувати бланки сурової звiтностi" виключити;

     2) абзац другий пункту 9 виключити;

     3) у пунктi 15 слова "суворої звiтностi" виключити.

     34. У пунктi 13 перелiку документiв, якi додаються до заяви про видачу лiцензiї для окремого виду господарської дiяльностi, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 4 липня 2001 р. N 756 (Офiцiйний вiсник України, 2001 р., N 27, ст. 1212; 2011 р., N 52, ст. 2070):

     1) у графi "Вид господарської дiяльностi" слова ", документiв суворої звiтностi (згiдно з перелiком, що визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України)" виключити;

     2) в останньому абзацi у графi "Документи, якi додаються до заяви про видачу лiцензiї для окремого виду господарської дiяльностi" слова "та документи суворої звiтностi" виключити.

     35. Третє речення пункту 4 Порядку видачi дозволiв на проведення археологiчних розвiдок, розкопок, iнших земляних робiт на територiї пам'ятки, охоронюванiй археологiчнiй територiї, в зонах охорони, в iсторичних ареалах населених мiсць, а також дослiджень решток життєдiяльностi людини, що мiстяться пiд земною поверхнею, пiд водою на територiї України, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13 березня 2002 р. N 316 (Офiцiйний вiсник України, 2002 р., N 12, ст. 585), виключити.

     36. У Положеннi про пiдготовку i проведення призову громадян України на строкову вiйськову службу та прийняття призовникiв на вiйськову службу за контрактом, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 березня 2002 р. N 352 (Офiцiйний вiсник України, 2002 р., N 13, ст. 656, N 51, ст. 2290; 2003 р., N 37, ст. 1981; 2005 р., N 52, ст. 3292; 2007 р., N 1, ст. 30; 2012 р., N 71, ст. 2870; 2013 р., N 23, ст. 781):

     1) у першому реченнi абзацу дванадцятого пункту 90 слова "з додержанням вимог суворої звiтностi" виключити;

     2) у додатках до Положення:

     у першому реченнi пункту 1 пояснень до ведення книги протоколiв засiдань комiсiї з питань приписки громадян до призовних дiльниць додатка 5 слова ", що є документом суворої звiтностi," виключити;

     перше i друге речення пункту 1 пояснень до ведення облiково-алфавiтної книги додатка 10 замiнити реченням такого змiсту: "Облiково-алфавiтна книга (далi - книга) повинна бути пронумерована, прошнурована, пiдписана районним вiйськовим комiсаром та засвiдчена гербовою печаткою.".

     37. В абзацi п'ятнадцятому пiдпункту 1 пункту 2 Порядку передачi функцiй з призначення i виплати пенсiй органами працi та соцiального захисту населення органам Пенсiйного фонду у Вiнницькiй, Волинськiй, Житомирськiй, Запорiзькiй, Iвано-Франкiвськiй, Кiровоградськiй, Луганськiй, Одеськiй, Рiвненськiй, Сумськiй, Тернопiльськiй, Херсонськiй, Черкаськiй, Чернiвецькiй, Чернiгiвськiй областях та м. Севастополi, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11 квiтня 2002 р. N 497 "Про забезпечення виконання функцiй з призначення i виплати пенсiй органами Пенсiйного фонду" (Офiцiйний вiсник України, 2002 р., N 15, ст. 814), слова ", зокрема бланки документiв суворої звiтностi" виключити.

     38. У Порядку визначення виробникiв i покупцiв спирту та здiйснення контролю за його обiгом, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 серпня 2002 р. N 1266 (Офiцiйний вiсник України, 2002 р., N 36, ст. 1684; 2003 р., N 14, ст. 623; 2004 р., N 12, ст. 746, N 27, ст. 1788, N 51, ст. 3352; 2005 р., N 15, ст. 765; 2006 р., N 23, ст. 1715; 2007 р., N 39, ст. 1554; 2008 р., N 100, ст. 3318; 2009 р., N 22, ст. 697; 2010 р., N 11, ст. 546, N 16, ст. 740; 2011 р., N 61, ст. 2436):

     1) абзац третiй пункту 3 викласти у такiй редакцiї:

     "Внесення змiн до наряду на вiдпуск спирту забороняється.";

     2) у пунктi 8 слова ", що є документами суворої звiтностi" виключити.

     39. Абзац третiй пункту 7 Порядку державної реєстрацiї об'єднань спiввласникiв багатоквартирного будинку, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11 жовтня 2002 р. N 1521 "Про реалiзацiю Закону України "Про об'єднання спiввласникiв багатоквартирного будинку" (Офiцiйний вiсник України, 2002 р., N 42, ст. 1938; 2004 р., N 38, ст. 2499), виключити.

     40. Абзац п'ятий пункту 8 Порядку надання дозволу на провадження дiяльностi фiзичних та юридичних осiб в районi дiї Договору про Антарктику, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 червня 2003 р. N 908 "Про забезпечення виконання мiжнародних зобов'язань України у зв'язку з приєднанням до Протоколу про охорону навколишнього середовища до Договору про Антарктику" (Офiцiйний вiсник України, 2003 р., N 25, ст. 1198; 2012 р., N 60, ст. 2428; 2013 р., N 41, ст. 1477), виключити.

     41. Друге речення пункту 8 Порядку надання цiльових пiльгових державних кредитiв для здобуття вищої освiти, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 червня 2003 р. N 916 (Офiцiйний вiсник України, 2003 р., N 25, ст. 1203; 2009 р., N 81, ст. 2741; 2011 р., N 69, ст. 2632; 2013 р., N 63, ст. 2283), виключити.

     42. У пунктi 14 Правил оформлення i видачi тимчасового посвiдчення громадянина України, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17 липня 2003 р. N 1111 (Офiцiйний вiсник України, 2003 р., N 30, ст. 1550; 2007 р., N 10, ст. 367; 2010 р., N 51. ст. 1696; 2012 р., N 3, ст. 91; 2013 р., N 45, ст. 1607), слова "як документи суворої звiтностi" виключити.

     43. Абзац другий пункту 14 i друге речення абзацу третього пункту 15 Порядку надання i користування житловими примiщеннями з фондiв житла для тимчасового проживання, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31 березня 2004 р. N 422 (Офiцiйний вiсник України, 2004 р., N 14, ст. 970, N 46, ст. 3037), виключити.

     44. Перше речення пункту 6 Положення про посвiдчення особи на повернення в Україну, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25 серпня 2004 р. N 1079 (Офiцiйний вiсник України, 2004 р., N 34, ст. 2247; 2007 р., N 78, ст. 2882; 2011 р., N 10, ст. 463), виключити.

     45. В абзацi першому пункту 2 Порядку оформлення i видачi посвiдчення закордонного українця, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17 листопада 2004 р. N 1531 (Офiцiйний вiсник України, 2004 р., N 46, ст. 3020; 2006 р., N 15, ст. 1111; 2013 р., N 81, ст. 3002), слова "i належать до категорiї документiв суворого облiку" виключити.

     46. В абзацi третьому пункту 33 Правил надання населенню послуг з перевезень мiським електротранспортом, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23 грудня 2004 р. N 1735 (Офiцiйний вiсник України, 2004 р., N 52, ст. 3444; 2012 р., N 11, ст. 403, N 87, ст. 3543), слова ", бланки яких належать до документiв суворої фiнансової звiтностi" виключити.

     47. У першому реченнi абзацу другого пункту 25 Порядку забезпечення вiйськовослужбовцiв та членiв їх сiмей житловими примiщеннями, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 3 серпня 2006 р. N 1081 (Офiцiйний вiсник України, 2006 р., N 31, ст. 2238; 2013 р., N 33, ст. 1158), слова "є документом суворої звiтностi i" виключити.

     48. В абзацi десятому пiдпункту "ґ" пiдпункту 1 пункту 2 Порядку передачi органам Пенсiйного фонду України функцiй з призначення i виплати пенсiй деяким категорiям громадян, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 2 листопада 2006 р. N 1522 (Офiцiйний вiсник України, 2006 р., N 44, ст. 2947), слова ", зокрема документiв суворої звiтностi" виключити.

     49. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12 травня 2007 р. N 705 "Про деякi питання реалiзацiї Закону України "Про карантин рослин" (Офiцiйний вiсник України, 2007 р., N 37, ст. 1459; 2009 р., N 72, ст. 2487; 2011 р., N 61, ст. 2439):

     1) в абзацi восьмому пункту 21 та пунктi 28 Порядку проведення огляду, обстеження, аналiзу, фумiгацiї (знезараження) та iнспектування (оформлення фiтосанiтарного та карантинного сертифiкатiв) об'єктiв регулювання у сферi карантину рослин, затвердженого зазначеною постановою, слова ", та зберiгається як документ суворого облiку" виключити;

     2) у пунктi 6 Порядку оформлення карантинного дозволу, затвердженого зазначеною постановою, слова ", як документ суворого облiку" виключити.

     50. Пункт 15 Порядку видачi спецiальних дозволiв на використання лiсових ресурсiв, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23 травня 2007 р. N 761 "Про врегулювання питань щодо спецiального використання лiсових ресурсiв" (Офiцiйний вiсник України, 2007 р., N 39, ст. 1550; 2012 р., N 1, ст. 21; 2013 р., N 82, ст. 3041), виключити.

     51. В абзацi третьому пункту 3 Порядку проведення спецiального навчання працiвникiв суб'єктiв перевезення небезпечних вантажiв, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31 жовтня 2007 р. N 1285 (Офiцiйний вiсник України, 2007 р., N 83, ст. 3086), слова "є бланками суворої звiтностi та" виключити.

     52. Пункт 7 Порядку видачi посвiдчення члена сiм'ї загиблого шахтаря, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 9 сiчня 2008 р. N 6 "Деякi питання соцiального захисту членiв сiмей загиблих шахтарiв та гiрничорятувальникiв" (Офiцiйний вiсник України, 2008 р., N 5, ст. 121; 2009 р., N 67, ст. 2323), виключити.

     53. Перше речення абзацу другого пункту 7 Порядку використання наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв у ветеринарнiй медицинi, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 9 квiтня 2008 р. N 334 (Офiцiйний вiсник України, 2008 р., N 28, ст. 893; 2011 р., N 85, ст. 3112), викласти у такiй редакцiї: "Перевезення препаратiв здiйснюється на пiдставi супровiдних документiв та за умови збереження вантажу.".

     54. Друге речення пункту 7 Порядку витрачання, зберiгання, обiгу спецiальних бланкiв нотарiальних документiв i звiтностi про їх використання, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 5 серпня 2009 р. N 812 (Офiцiйний вiсник України, 2009 р., N 59, ст. 2074; 2012 р., N 90, ст. 3651; 2013 р., N 75, ст. 2769), виключити.

     55. У пунктi 9 Порядку виготовлення i видачi посвiдчень батькiв та дитини з багатодiтної сiм'ї, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 2 березня 2010 р. N 209 "Деякi питання виготовлення i видачi посвiдчень батькiв та дитини з багатодiтної сiм'ї" (Офiцiйний вiсник України, 2010 р., N 16, ст. 734, N 41, ст. 1354; 2012 р., N 31, ст. 1144), слова "i є документами суворого облiку" виключити.

     56. У пунктах 1-4 додатка до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 6 квiтня 2011 р. N 352 "Про затвердження перелiку платних адмiнiстративних послуг, якi надаються Мiнiстерством фiнансiв, та розмiру плати за їх надання" (Офiцiйний вiсник України, 2011 р., N 26, ст. 1059) у графi "Найменування послуги" слова ", документiв суворої звiтностi" виключити.

     57. Абзац третiй пункту 15 Порядку проведення професiйної атестацiї вiдповiдальних виконавцiв окремих видiв робiт (послуг), пов'язаних iз створенням об'єктiв архiтектури, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23 травня 2011 р. N 554 "Деякi питання професiйної атестацiї вiдповiдальних виконавцiв окремих видiв робiт (послуг), пов'язаних iз створенням об'єктiв архiтектури" (Офiцiйний вiсник України, 2011 р., N 41, ст. 1668), виключити.

     58. У пунктi 9 Правил оформлення вiз для в'їзду в Україну i транзитного проїзду через її територiю, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 1 червня 2011 р. N 567 (Офiцiйний вiсник України, 2011 р., N 41, ст. 1681, N 101, ст. 3699; 2013 р., N 73, ст. 2694), слова "є документами суворої звiтностi та" виключити.

     59. Абзац третiй пункту 2 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 листопада 2011 р. N 1183 "Про затвердження зразкiв бланкiв дипломiв доктора i кандидата наук та атестата старшого наукового спiвробiтника" (Офiцiйний вiсник України, 2011 р., N 90, ст. 3269; 2013 р., N 63, ст. 2283) виключити.

     60. Пункт 11 Порядку проведення обов'язкового технiчного контролю транспортних засобiв Збройних Сил, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 листопада 2011 р. N 1225 (Офiцiйний вiсник України, 2011 р., N 93, ст. 3378), викласти у такiй редакцiї:

     "11. Порядок забезпечення вiйськової iнспекцiї бланками протоколу перевiрки технiчного стану транспортного засобу визначається Мiноборони.".

     61. Абзац другий пункту 2 Порядку забезпечення суб'єктiв здiйснення обов'язкового технiчного контролю бланками протоколiв перевiрки технiчного стану транспортного засобу та встановлення розмiру плати за надання таких послуг, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 8 лютого 2012 р. N 146 (Офiцiйний вiсник України, 2012 р., N 16, ст. 590), виключити.

     62. У першому реченнi пункту 3 Положення про посвiдчення особи, яка потребує додаткового захисту, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14 березня 2012 р. N 196 (Офiцiйний вiсник України, 2012 р., N 20, ст. 756), слова "є документами суворої звiтностi, якi" виключити.

     63. У першому реченнi пункту 3 Положення про проїзний документ особи, якiй надано додатковий захист, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14 березня 2012 р. N 197 (Офiцiйний вiсник України, 2012 р., N 21, ст. 793), слова "є документами суворої звiтностi, якi" виключити.

     64. У першому реченнi пункту 3 Положення про посвiдчення особи, якiй надано тимчасовий захист, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14 березня 2012 р. N 199 (Офiцiйний вiсник України, 2012 р., N 20, ст. 758), слова "є документами суворої звiтностi, що" виключити.

     65. У першому реченнi пункту 3 Положення про посвiдчення бiженця, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14 березня 2012 р. N 202 (Офiцiйний вiсник України, 2012 р., N 20, ст. 761; 2013 р., N 45, ст. 1607), слова "є документами суворої звiтностi, якi" виключити.

     66. У першому реченнi пункту 3 Положення про проїзний документ бiженця, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14 березня 2012 р. N 203 (Офiцiйний вiсник України, 2012 р., N 20, ст. 762; 2013 р., N 45, ст. 1607), слова "є документами суворої звiтностi, якi" виключити.

     67. В абзацi першому пункту 23 Порядку оформлення, виготовлення i видачi посвiдки на постiйне проживання та посвiдки на тимчасове проживання, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 березня 2012 р. N 251 (Офiцiйний вiсник України, 2012 р., N 24, ст. 912; 2012 р., N 81, ст. 3270; 2013 р., N 45, ст. 1607), слова "i є документами суворої звiтностi" виключити.

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.