КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 15 лютого 2002 р. N 158


Про внесення змiн та визнання такими, що втратили чиннiсть, деяких актiв Кабiнету Мiнiстрiв України

     У зв'язку з прийняттям Указу Президента України вiд 21 серпня 2001 р. N 724 "Про перейменування Мiнiстерства економiки України" Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Внести змiни до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України, що додаються.

     2. Визнати такими, що втратили чиннiсть:

     постанову Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 6 березня 1993 р. N 166 "Питання Мiнiстерства економiки" (ЗП України, 1993 р., N 8, ст. 163);

     постанову Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18 травня 1994 р. N 322 "Про внесення змiн до Положення про Мiнiстерство економiки України";

     розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 березня 2001 р. N 100 "Про колегiю Мiнекономiки".

Прем'єр-мiнiстр України А.КIНАХ

Iнд. 18

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 15 лютого 2002 р. N 158

ЗМIНИ,
що вносяться до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України

     1. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25 березня 1993 р. N 229 "Про використання науково-технiчного i виробничого потенцiалу вiйськово-промислового комплексу для розвитку економiки":

     1) в абзацi другому пункту 1 слова "iндикативного плану (прогнозу)" замiнити словами "проектiв Державної програми економiчного i соцiального розвитку України";

     2) у пунктi 2:

     а) слова "матерiальних ресурсiв" замiнити словами "державного матерiального резерву";

     б) слова "по охоронi" замiнити словами "у справах охорони";

     в) слова "i Нацiональної гвардiї" виключити;

     3) у пунктi 3 слова "i вiдомств" замiнити словами "та iнших центральних органiв виконавчої влади";

     4) у текстi постанови слова "Мiнiстерство машинобудування, вiйськово-промислового комплексу i конверсiї" та "Мiнiстерство економiки" в усiх вiдмiнках замiнити вiдповiдно словами "Мiнiстерство промислової полiтики" та "Мiнiстерство економiки та з питань європейської iнтеграцiї" у вiдповiдному вiдмiнку.

     2. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18 вересня 1993 р. N 750 "Про стабiлiзацiю дiяльностi пiдприємств та органiзацiй побутового обслуговування населення":

     1) абзац третiй пункту 2 викласти в такiй редакцiї:

     "розробляє та погоджує з вiдповiдними мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади проекти нормативно-правових актiв, правил та iнструкцiй, що стосуються побутового обслуговування населення, i вносить їх на розгляд Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї ";

     2) у пунктi 6 слова "Мiнiстерства енергетики i електрифiкацiї" замiнити словами "що належать до сфери управлiння Мiнiстерства палива та енергетики";

     3) у пунктi 7 слова "Мiнiстерству економiки" замiнити словами "Мiнiстерству економiки та з питань європейської iнтеграцiї";

     4) пункт 9 пiсля слiв "Мiнiстерству працi" доповнити словами "та соцiальної полiтики";

     5) у пунктi 10:

     а) в абзацi другому слова "i вiдомствами" замiнити словами "та iншими центральними органами виконавчої влади";

     б) в абзацi третьому слова "Державного комiтету у справах захисту прав споживачiв" замiнити словами "Державного комiтету стандартизацiї, метрологiї та сертифiкацiї";

     6) в абзацi першому пункту 11 слова "Мiнiстерству статистики" замiнити словами "Державному комiтетовi статистики";

     7) у текстi постанови слова "Республiки Крим" замiнити словами "Автономної Республiки Крим", а слово "державної" виключити;

     8) у додатку до постанови слова "Мiносвiти", "Державний комiтет у справах захисту прав споживачiв", "Держкомресурсiв" замiнити вiдповiдно словами "МОН", "Держстандарт", "Укрресурси".

     3. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 травня 1994 р. N 313 "Про затвердження правил побутового обслуговування населення":

     1) у пунктi 2:

     а) абзац перший викласти в такiй редакцiї:

     "2. Установити, що Український союз об'єднань, пiдприємств i органiзацiй побутового обслуговування населення (Укрсоюзсервiс) розробляє за погодженням з Державним комiтетом стандартизацiї, метрологiї та сертифiкацiї нормативнi документи на побутовi послуги i подає їх на затвердження Мiнiстерству економiки та з питань європейської iнтеграцiї";

     б) абзац третiй виключити.

     У зв'язку з цим абзаци четвертий i п'ятий вважати вiдповiдно абзацами третiм i четвертим;

     в) в абзацi третьому слова "i вiдомствами" замiнити словами "та iншими центральними органами виконавчої влади";

     2) у пунктi 3 слова "Урядовi Криму" замiнити словами "Радi мiнiстрiв Автономної Республiки Крим";

     3) абзац перший пункту 4 викласти у такiй редакцiї:

     "4. Державному комiтетовi стандартизацiї, метрологiї та сертифiкацiї";

     4) у Правилах побутового обслуговування населення, затверджених зазначеною постановою (у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 4 червня 1999 р. N 974 (Офiцiйний вiсник України, 1999 р., N 23, ст. 1048; 2001 р., N 20, ст. 856):

     а) в абзацi першому пункту 9 слова "за типовою формою, затвердженою Укрсоюзсервiсом" виключити;

     б) у текстi Правил слово "Держспоживзахист" в усiх вiдмiнках замiнити словом "Держстандарт" у вiдповiдному вiдмiнку.

     4. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 1 червня 1995 р. N 384 "Про Концепцiю регулювання iнвестицiйної дiяльностi в умовах ринкової трансформацiї економiки":

     1) у пунктi 2 слова "Урядовi Автономної Республiки Крим, облвиконкомам, Київському та Севастопольському мiськвиконкомам", "нормативних" замiнити вiдповiдно словами "Радi мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, обласним, Київськiй та Севастопольськiй мiським держадмiнiстрацiям", "нормативно-правових";

     2) у пунктi 4 слова "Мiнiстерством зовнiшнiх економiчних зв'язкiв" виключити;

     3) у текстi постанови слова "Мiнiстерство економiки", "Державний комiтет у справах мiстобудування i архiтектури", "i вiдомства" в усiх вiдмiнках замiнити вiдповiдно словами "Мiнiстерство економiки та з питань європейської iнтеграцiї", "Державний комiтет будiвництва, архiтектури та житлової полiтики", "та iншi центральнi органи виконавчої влади" у вiдповiдному вiдмiнку.

     5. У Положеннi про порядок формування навчальних груп для пiдготовки, перепiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї кадрiв за рахунок мiжнародної технiчної допомоги, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 10 листопада 1995 р. N 901 (ЗП України, 1996 р., N 3, ст. 96) :

     1) у пунктi 2 слова "Агентство координацiї мiжнародної технiчної допомоги (далi - Агентство)" замiнити словом "Мiнекономiки", а слова "представницьких органiв та" виключити;

     2) в абзацi першому пункту 6 слова "представницьким органам" виключити;

     3) у текстi Положення слова "органи державної виконавчої влади", "Агентство" в усiх вiдмiнках замiнити вiдповiдно словами "органи виконавчої влади", "Мiнекономiки" у вiдповiдному вiдмiнку, а слова "при Кабiнетi Мiнiстрiв України" виключити.

     6. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 липня 1996 р. N 781 "Про затвердження Положення про створення (реєстрацiю), реорганiзацiю та лiквiдацiю промислово-фiнансових груп" (ЗП України, 1996 р., N 15, ст. 398; Офiцiйний вiсник України, 1998 р., N 34, ст. 1277):

     1) у пунктi 2 слова "Мiнiстерству економiки" замiнити словами "Мiнiстерству економiки та з питань європейської iнтеграцiї ";

     2) у Положеннi про створення (реєстрацiю), реорганiзацiю та лiквiдацiю промислово-фiнансових груп, затвердженому зазначеною постановою:

     а) в абзацi першому пункту 2 слово "Уряду України" замiнити словами "Кабiнету Мiнiстрiв України";

     б) в абзацi шостому пункту 24 слово "державної" виключити;

     в) у текстi Положення слово "вiдомство" в усiх вiдмiнках замiнити словами "iнший центральний орган виконавчої влади" у вiдповiдному вiдмiнку, а слово "галузеве" в усiх вiдмiнках виключити;

     3) у додатку до Положення слова "(заступник Мiнiстра економiки)" замiнити словами "(заступник Державного секретаря Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї)".

     7. У Положеннi про порядок державної реєстрацiї iноземних iнвестицiй, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 7 серпня 1996 р. N 928 (ЗП України 1996 р., N 16, ст. 439):

     1) в абзацi другому пункту 4 слово "МЗЕЗторгом" замiнити словом "Мiнекономiки";

     2) у пунктi 15 слово "Мiнстату" замiнити словом "Держкомстату".

     8. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25 грудня 1996 р. N 1548 "Про встановлення повноважень органiв виконавчої влади та виконавчих органiв мiських рад щодо регулювання цiн (тарифiв)" (ЗП України, 1996 р., N 21, ст. 596; Офiцiйний вiсник України, 1997 р., число 6, с. 50, число 29, с. 32; 2001 р., N 47, ст. 2073):

     1) у пунктi 2 слова "Державний комiтет у справах мiстобудування i архiтектури" замiнити словами "Державний комiтет будiвництва, архiтектури та житлової полiтики";

     2) у пунктi 4 слова "Мiнiстерством економiки" замiнити словами "Мiнiстерством економiки та з питань європейської iнтеграцiї";

     3) у додатку до постанови:

     а) в абзацi першому пункту 3 i пунктi 3-1 слово "Мiнзв'язку" замiнити словом "Держкомзв'язку";

     б) у пунктi 5 слово "Мiнпром" замiнити словом "Мiнпромполiтики";

     в) у пунктi 6 слово "Мiносвiти" замiнити словом "МОН";

     г) у пунктi 9 слово "Мiнсоцзахист" замiнити словом "Мiнпрацi";

     д) у пунктах 10 i 11 слово "Мiнлiсгосп" замiнити словом "Держкомлiсгосп".

     9. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 лютого 1997 р. N 182 "Про порядок експорту живої худоби сiльськогосподарськими товаровиробниками - юридичними особами без сплати вивiзного (експортного) мита" (Офiцiйний вiсник України, 1997 р., число 8, с. 192):

     1) в абзацi п'ятому пункту 1 слова "Мiнiстерством зовнiшнiх економiчних зв'язкiв i торгiвлi" замiнити словами "Мiнiстерством економiки та з питань європейської iнтеграцiї";

     2) у пунктi 3 слова "Мiнiстерству сiльського господарства i продовольства" замiнити словами "Мiнiстерству аграрної полiтики";

     3) у додатку до постанови слова "код ТН ЗЕД" замiнити словами "код УКТ ЗЕД".

     10. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 квiтня 1998 р. N 568 "Про методологiю визначення цiн i процедури зменшення податкових зобов'язань платникiв податку на прибуток пiдприємств на суму вартостi матерiальних активiв, що iнвестуються ними у будiвництво житла для вiйськовослужбовцiв та членiв їх сiмей, i порядок використання коштiв, що спрямовуються на будiвництво такого житла, та здiйснення бюджетного контролю за їх цiльовим використанням" (Офiцiйний вiсник України, 1998 р., N 17, ст. 628; 2000 р., N 43, ст. 1830):

     1) у пунктi 2 слова "Головному управлiнню урядового зв'язку Служби безпеки" замiнити словами "Департаменту спецiальних телекомунiкацiйних систем та захисту iнформацiї Служби безпеки", а слова "Нацiональнiй гвардiї" виключити;

     2) у текстi постанови слова "Мiнiстерство економiки" в усiх вiдмiнках замiнити словами "Мiнiстерство економiки та з питань європейської iнтеграцiї" у вiдповiдному вiдмiнку.

     11. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17 серпня 1998 р. N 1308 "Про Порядок затвердження iнвестицiйних програм i проектiв будiвництва та проведення їх комплексної державної експертизи" (Офiцiйний вiсник України, 1998 р., N 33, ст. 1257):

     1) у пунктi 2 постанови слова "Мiнiстерству економiки", "Мiнiстерству охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки" замiнити вiдповiдно словами "Мiнiстерству економiки та з питань європейської iнтеграцiї", "Мiнiстерству екологiї та природних ресурсiв";

     2) в абзацi третьому пункту 8 Порядку затвердження iнвестицiйних програм i проектiв будiвництва та проведення їх комплексної державної експертизи, затвердженого зазначеною постановою, слова "чинних законодавчих та iнших нормативних актiв" замiнити словами "нормативно-правових актiв".

     12. У Порядку проведення розслiдувань з метою встановлення фактiв дискримiнацiйних та/або недружнiх дiй з боку iнших держав, митних союзiв чи економiчних угруповань щодо законних прав та iнтересiв суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22 листопада 1999 р. N 2120 (Офiцiйний вiсник України, 1999 р., N 47, ст. 2302):

     1) в абзацi першому пункту 6 слова "одним iз заступникiв Мiнiстра зовнiшнiх економiчних зв'язкiв i торгiвлi" замiнити словами "Державним секретарем Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї";

     2) у текстi Порядку слово "МЗЕЗторг" у всiх вiдмiнках замiнити словом "Мiнекономiки".

     13. У пунктi 2 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25 листопада 1999 р. N 2145 "Про Порядок проведення на конкурсних засадах оцiнки та вiдбору iнвестицiйних проектiв, що передбачають залучення коштiв державного бюджету" (Офiцiйний вiсник України, 1999 р., N 48, ст. 2349) слова "Мiнiстерству економiки" замiнити словами "Мiнiстерству економiки та з питань європейської iнтеграцiї".

     14. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 9 грудня 1999 р. N 2244 "Питання державного оборонного замовлення" (Офiцiйний вiсник України, 1999 р., N 50, ст. 2445; 2000 р., N 11, ст. 421; 2001 р., N 17, ст. 755):

     1) у пунктi 2 слова "Державний комiтет промислової полiтики" замiнити словами "Мiнiстерство промислової полiтики";

     2) у пунктах 3 i 5 слова "Мiнiстерство економiки" в усiх вiдмiнках замiнити словами "Мiнiстерство економiки та з питань європейської iнтеграцiї" у вiдповiдному вiдмiнку.

     15. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 8 сiчня 2000 р. N 13 "Про вдосконалення системи головних розпорядникiв коштiв державного бюджету" (Офiцiйний вiсник України, 2000 р., N 2, ст. 36):

     1) у перелiку головних розпорядникiв коштiв державного бюджету, затвердженому зазначеною постановою, позицiю "Мiнiстерство економiки", замiнити позицiєю "Мiнiстерство економiки та з питань європейської iнтеграцiї", а в позицiї "Вищий арбiтражний суд України" слово "арбiтражний" замiнити словом "господарський";

     2) у схемi пiдпорядкування розпорядникiв коштiв державного бюджету нижчого рiвня та їх одержувачiв головним розпорядникам цих коштiв, затвердженiй зазначеною постановою, позицiю "Мiнiстерство економiки" замiнити позицiєю "Мiнiстерство економiки та з питань європейської iнтеграцiї".

     16. У текстi постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 10 березня 2000 р. N 473 "Про утворення Державної служби експортного контролю" (Офiцiйний вiсник України, 2000 р., N 11, ст. 420) слова "Мiнiстерство економiки" в усiх вiдмiнках замiнити словами "Мiнiстерство економiки та з питань європейської iнтеграцiї" у вiдповiдному вiдмiнку.

     17. У Положеннi про Державну службу експортного контролю, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12 квiтня 2000 р. N 651 (Офiцiйний вiсник України, 2000 р., N 16, ст. 672), слова "Мiнiстр економiки" в усiх вiдмiнках замiнити словами "Мiнiстр економiки та з питань європейської iнтеграцiї" у вiдповiдному вiдмiнку.

     18. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 серпня 2000 р. N 1358 "Про реалiзацiю Указу Президента України вiд 3 липня 2000 р. N 849 "Про сприяння пiдготовцi управлiнських кадрiв для сфери пiдприємництва" (Офiцiйний вiсник України, 2000 р., N 35, ст. 1510):

     1) у текстi постанови слова "Мiнiстерство економiки" в усiх вiдмiнках замiнити словами "Мiнiстерство економiки та з питань європейської iнтеграцiї" у вiдповiдному вiдмiнку;

     2) на часткову змiну постанови:

     а) увести до складу Мiжвiдомчого центру з органiзацiї перепiдготовки управлiнських кадрiв для сфери пiдприємництва, затвердженого зазначеною постановою, Шлапака Олександра Вiталiйовича - Мiнiстра економiки та з питань європейської iнтеграцiї (голова Центру), Першина Володимира Леонiдовича - Державного секретаря Мiнекономiки (заступник голови Центру), Макацарiю Сергiя Мегоновича - заступника Державного секретаря Мiнфiну, вивiвши з його складу Рогового Василя Васильовича, Кальника Вiктора Мартиновича, Матвiйчука Володимира Макаровича;

     б) увести до складу наглядової ради Мiжвiдомчого центру з органiзацiї перепiдготовки управлiнських кадрiв для сфери пiдприємництва, затвердженого зазначеною постановою, Дубину Олега Вiкторовича - Першого вiце-прем'єр-мiнiстра України (голова Ради), Юшка Iгоря Олеговича - Мiнiстра фiнансiв, Солдатенка Миколу Олексiйовича - заступника Державного секретаря Мiнпрацi, вивiвши з її складу Єханурова Юрiя Iвановича, Мiтюкова Iгоря Олександровича, Кравчука Iгоря Iвановича.

     19. У текстi постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 листопада 2000 р. N 1754 "Про використання коштiв державного бюджету, передбачених для фiнансування заходiв з конверсiї пiдприємств оборонного комплексу i створення нових видiв цивiльної продукцiї" (Офiцiйний вiсник України, 2000 р., N 48, ст. 2092) слова "Мiнiстерство економiки" та "Державний комiтет промислової полiтики" в усiх вiдмiнках замiнити вiдповiдно словами "Мiнiстерство економiки та з питань європейської iнтеграцiї" та "Мiнiстерство промислової полiтики" у вiдповiдному вiдмiнку.

     20. В абзацi першому пункту 4 i пунктi 5 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 грудня 2000 р. N 1911 "Про перелiки товарiв, експорт та iмпорт яких пiдлягає квотуванню i лiцензуванню у 2001 роцi" (Офiцiйний вiсник України, 2001 р., N 1 - 2, ст. 23) слова "Мiнiстерству економiки" замiнити словами "Мiнiстерству економiки та з питань європейської iнтеграцiї".

     21. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 грудня 2000 р. N 1919 "Про порядок вiдчуження та реалiзацiї вiйськового майна Збройних Сил" (Офiцiйний вiсник України, 2001 р., N 1 - 2, ст. 26):

     1) у пунктi 2 слова "Мiнiстерством економiки" замiнити словами "Мiнiстерством економiки та з питань європейської iнтеграцiї";

     2) у додатку 2 до Положення, затвердженого зазначеною постановою, слова "Мiнiстр економiки" замiнити словами "Мiнiстр економiки та з питань європейської iнтеграцiї", а слова "нацiональної безпеки i" виключити.

     22. У текстi постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26 квiтня 2001 р. N 408 "Про встановлення на 2001 рiк квот на експорт труб з чорних металiв до Росiйської Федерацiї" (Офiцiйний вiсник України, 2001 р., N 18, ст. 786) слова "Мiнiстерство економiки" в усiх вiдмiнках замiнити словами "Мiнiстерство економiки та з питань європейської iнтеграцiї" у вiдповiдному вiдмiнку.

     23. В абзацi сьомому пункту 9 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 7 серпня 2001 р. N 940 "Про заходи щодо посилення державного контролю за виробництвом та обiгом спирту, алкогольних напоїв i тютюнових виробiв та справлянням акцизного збору" (Офiцiйний вiсник України, 2001 р., N 32, ст. 1469) слова "Мiнiстерству економiки" замiнити словами "Мiнiстерству економiки та з питань європейської iнтеграцiї".

     24. У пунктi 2 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 9 серпня 2001 р. N 967 "Про затвердження перелiку вiтчизняних суб'єктiв господарювання, що беруть участь у будiвництвi iнвестицiйних об'єктiв в Туркменистанi" (Офiцiйний вiсник України, 2001 р., N 32, ст. 1487) слова "Мiнiстерству економiки" замiнити словами "Мiнiстерству економiки та з питань європейської iнтеграцiї".

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.