КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 28 грудня 2000 р. N 1911


Про перелiки товарiв, експорт та iмпорт яких пiдлягає квотуванню i лiцензуванню у 2001 роцi

     З метою формування рацiональної структури експорту та iмпорту окремих видiв товарiв, виконання вiдповiдних мiжнародних угод Кабiнет Мiнiстрiв України ПОСТАНОВЛЯЄ:

     1. Затвердити на 2001 рiк:

     загальнi обсяги квот товарiв, експорт яких пiдлягає лiцензуванню, згiдно з додатком 1;

     перелiк товарiв, iмпорт яких пiдлягає лiцензуванню, згiдно з додатком 2;

     обсяги квот на окремi категорiї металопродукцiї, експорт якої до країн - членiв Європейського спiвтовариства з вугiлля та сталi пiдлягає лiцензуванню i квотуванню, згiдно з додатком 3;

     перелiк товарiв, експорт яких до США i до країн - членiв Європейського Союзу та Iндонезiї пiдлягає лiцензуванню (з квотуванням до США та Iндонезiї), згiдно з додатком 4;

     перелiк сталеливарних виробiв, якi експортуються з України до країн - членiв Європейського спiвтовариства з вугiлля та сталi у 2001 роцi i до яких застосовується подвiйна перевiрка без кiлькiсних обмежень, згiдно з додатком 5;

     перелiк озоноруйнiвних речовин, експорт та iмпорт яких пiдлягає лiцензуванню, згiдно з додатком 6;

     перелiк продукцiї, яка може мiстити озоноруйнiвнi речовини i експорт та iмпорт якої пiдлягає лiцензуванню, згiдно з додатком 7.

     Не пiдлягає лiцензуванню експорт та iмпорт продукцiї, яка перевозиться у контейнерах з особистим майном, предметами побуту або експортується до країн - членiв СНД, а також вироблена пiсля 1 сiчня 1996 р. у країнах - членах Органiзацiї економiчного спiвробiтництва i розвитку, перелiк яких наведено у додатку 8;

     обсяги квот на деякi види безшовних труб iз залiза чи нелегованої сталi для експорту до країн - членiв Європейського спiвтовариства, згiдно з додатком 9;

     перелiк категорiй товарiв та обсяги квот на експорт текстильної продукцiї до країн - членiв Європейського Союзу згiдно з додатком 10;

     перелiк категорiй товарiв та обсяги квот на експорт текстильної продукцiї до США згiдно з додатком 11.

     2. Установити, що:

     перенесення не використаних у 2000 роцi залишкiв квот на 2001 рiк, зменшення або збiльшення обсягiв квот, визначених у додатках 3, 4, 10 та 11 може здiйснюватися згiдно з умовами вiдповiдних мiжнародних договорiв України;

     не реалiзованi у 2000 роцi суб'єктами пiдприємницької дiяльностi лiцензiї на експорт та iмпорт товарiв, визначених вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 6 сiчня 2000 р. N 4 "Про перелiки товарiв, експорт та iмпорт яких пiдлягає квотуванню i лiцензуванню у 2000 роцi" (Офiцiйний вiсник України, 2000 р., N 2, ст. 32, N 5, ст. 160, N 25, ст. 1059, N 48, ст. 2086), дiють до 1 березня 2001 р., якщо iнше не передбачено вiдповiдними мiжнародними договорами України.

     3. Взяти до вiдома, що згiдно з вимогами Монреальського протоколу щодо озоноруйнiвних речовин експорт та iмпорт таких речовин i продукцiї, яка може мiстити такi речовини, визначених у додатках 6 i 7 до цiєї постанови, дозволяється лише до країн, а також з країн, зазначених у додатку 12.

     4. Мiнiстерству економiки:

     забезпечити лiцензування експорту та iмпорту товарiв, визначених вiдповiдно до цiєї постанови;

     з метою запобiгання застосуванню антидемпiнгових та/або компенсацiйних процедур здiйснювати разом з Державною митною службою контроль за цiнами перелiчених у додатках 3 i 4 товарiв, якi експортуються до країн - членiв Європейського Союзу, Європейського спiвтовариства з вугiлля та сталi, США, Iндонезiї.

     5. Державнiй митнiй службi щомiсяця подавати Мiнiстерству економiки iнформацiю про обсяги здiйсненого суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi України експорту продукцiї, яка пiдлягає квотуванню i лiцензуванню у 2001 роцi.

Перший вiце-прем'єр-мiнiстр України Ю. ЄХАНУРОВ

Iнд. 27

 

Додаток 1
до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 28 грудня 2000 р. N 1911

ЗАГАЛЬНI ОБСЯГИ
квот товарiв, експорт яких пiдлягає лiцензуванню у 2001 роцi*

N
п/п
Найменування товару Код згiдно з ТН ЗЕД Одиниця вимiру Експортна квота на рiк
1. Бурштин** 25.30 90000 кiлограмiв 4500
2. Руди i концентрати дорогоцiнних металiв 26.16 тонн 25000
3. Метали дорогоцiннi в колоїдному станi; сполуки неорганiчнi або органiчнi дорогоцiнних металiв, визначеного або невизначеного хiмiчного складу; амальгами дорогоцiнних металiв** 28.43 кiлограмiв 120
4. Алмази обробленi або необробленi, але неоправленi i незакрiпленi (крiм дiамантiв)** 71.02 тис. каратiв 8
5. Дорогоцiнне камiння (крiм алмазiв) i напiвдорогоцiнне камiння оброблене або необроблене** 71.03 кiлограмiв 900
6. Срiбло (включаючи срiбло з гальванiчним покриттям золотом або платиною) необроблене, напiвоброблене або у виглядi порошку** 71.06 - " - 1000
7. Золото (включаючи золото з гальванiчним покриттям платиною) необроблене, напiвоброблене або у виглядi порошку** 71.08 - " - 80
8. Платина необроблена, напiвоброблена або у виглядi порошку** 71.10 - " - 200
9. Вiдходи та брухт дорогоцiнних металiв i металiв, оплакованих дорогоцiнними металами** 71.12 - " - 500
10. Монети (тiльки з дорогоцiнних металiв)** 71.18 - " - 200

____________
     * Лiцензiї видаються за погодженням з Мiнфiном.

     ** Експорт зазначеного товару безпосередньо Державним сховищем дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння, Державною скарбницею та Банкнотно-монетним двором Нацiонального банку здiйснюється без квот та лiцензiй.

     Примiтка. Квоти, зазначенi у пунктах 3, 6, 7, 8, 9 i 10, установлено у перерахунку на чисту вагу дорогоцiнного металу.

 

Додаток 2
до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 28 грудня 2000 р. N 1911

ПЕРЕЛIК
товарiв, iмпорт яких пiдлягає лiцензуванню у 2001 роцi

Найменування товару Код згiдно з ТН ЗЕД
Хiмiчнi засоби захисту рослин та регулятори росту рослин*;
iнсектициди для боротьби з побутовими комахами, родентициди**
38.08 (крiм окремих партiй, якi ввозяться безоплатно з дозволу Мiнекоресурсiв виключно для державних випробувань, наукових дослiджень та демонстрацiйних дослiдiв)
Препарати косметичнi та засоби особистої гiгiєни*** 33.02 - 34.02 (крiм сумiшей запашних речовин для харчової промисловостi або виробництва напоїв за кодом 33.02 10000, соусiв та ароматизаторiв для виробництва сигарет та тютюну для палiння за кодом 33.02 90000, емульгатора за кодом 34.02 11000 та пiностабiлiзаторiв, якi використовуються для виробництва пiнополiуретану за кодом 34.02 13000, 34.02 90100)
Ветеринарнi препарати**** 30.02 31000 - 30.02 90900
Тiльки матрицi i форми для виготовлення фонограм***** 85.24
Негашенi поштовi марки, марки держмита чи аналогiчнi марки поточного чи нового випуску в країнi, для якої вони призначенi, папiр гербовий, чековi книжки, банкноти, акцiї облiгацiї, бони i аналогiчнi види цiнних паперiв****** 49 07 00100, 49 07 00300, 49 07 00910, 49 07 00990

     Примiтки:

     1. Лiцензiї видаються:

     * за погодженням з Головною державною iнспекцiєю захисту рослин Мiнагрополiтики;

     ** за погодженням з Мiнекоресурсiв;

     *** за погодженням з МОЗ, а на косметичнi засоби та засоби особистої гiгiєни в аерозольнiй упаковцi - також з Мiнекоресурсiв; поверхнево-активнi речовини, якi застосовуються в сiльському господарствi разом з пестицидами, - також з Головною державною iнспекцiєю захисту рослин Мiнагрополiтики;

     **** за погодженням з Державним департаментом ветеринарної медицини;

     ***** за погодженням з МОН;

     ****** за погодженням з Нацiональним банком.

     2. Iмпорт товарiв за кодами 34.02 11000 та 34.02 13000 безпосередньо Банкнотно-монетним двором та фабрикою банкнотного паперу Нацiонального банку для власних потреб здiйснюється без лiцензiй.

 

Додаток 3
до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 28 грудня 2000 р. N 1911

ОБСЯГИ
квот на окремi категорiї металопродукцiї, експорт якої до країн - членiв Європейського спiвтовариства з вугiлля та сталi пiдлягає лiцензуванню i квотуванню у 2001 роцi

Найменування товару Категорiя* Обсяг квоти,
тонн
Плоский прокат: SA  
рулонний SA1 33653
товстолистовий SA2 116135
iнший SA3 15222
Сортовий прокат: SB  
балки SB1 9452
катанка SB2 24876
iнший SB3 64298
Усього   263636

____________
* Коди виробiв - згiдно з Угодою мiж Європейським спiвтовариством з вугiлля та сталi та Урядом України вiд 15 липня 1997 р. про торгiвлю деякими сталеливарними виробами та постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 3 березня 1998 р. N 267.

 

Додаток 4
до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 28 грудня 2000 р. N 1911

ПЕРЕЛIК
товарiв, експорт яких до США i до країн - членiв Європейського Союзу та Iндонезiї пiдлягає лiцензуванню (з квотуванням до США та Iндонезiї) у 2001 роцi

Найменування товару Код згiдно з ТН ЗЕД Обсяг квоти, метричних тонн
Феросилiкомарганець 72.02 30000 -
Магнiй необроблений - до країн - членiв Європейського Союзу 81.04 11000 -
Окремi вироби з прокату плоского гарячекатаного не в рулонах, iз залiза та нелегованої сталi (товстий лист) - до США* 72.08, 72.10, 72.11, 72.12 147985
Прокат плоский гарячекатаний в рулонах та не в рулонах iз залiза та нелегованої сталi - до Iндонезiї: 72.08 15432
ВАТ "Запорiжсталь"   6330
ВАТ "Марiупольський металургiйний комбiнат iменi Iллiча"   9102
Сталевi троси - до країн - членiв Європейського Союзу 73.12 1082
73.12 1084
73.12 1086
73.12 1088
73.12 1099
-

____________
* Згiдно з Угодою про припинення антидемпiнгового розслiдування щодо iмпорту з України деяких виробiв з обрiзного вуглецевого прокату плоского, укладеною мiж Мiнiстерством торгiвлi США та Урядом України, укладеною 24 жовтня 1997 р. (дiє до 12 липня 2001 р.).

 

Додаток 5
до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 28 грудня 2000 р. N 1911

ПЕРЕЛIК
сталеливарних виробiв, якi експортуються з України до країн - членiв Європейського спiвтовариства з вугiлля та сталi у 2001 роцi, i до яких застосовується подвiйна перевiрка без кiлькiсних обмежень*

Найменування товару Код згiдно з комбiнованою номенклатурою ЄС*
Холоднокатана вузька стрiчка завширшки не бiльш як 500 мм 72112399
72112950
72112990
72119090
Нетекстурований тонкий електротехнiчний лист 72112391
72251910
72251990
72261910
72261930
72261990
Текстурований тонкий електротехнiчний лист 72261190

____________
* Угода мiж Європейським спiвтовариством з вугiлля та сталi та Урядом України вiд 15 липня 1997 р. про торгiвлю деякими сталеливарними виробами. Перелiк кодiв визначено постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 3 березня 1998 р. N 267.

 

Додаток 6
до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 28 грудня 2000 р. N 1911

ПЕРЕЛIК
озоноруйнiвних речовин, експорт та iмпорт яких пiдлягає лiцензуванню у 2001 роцi

Найменування речовин Код згiдно з ТН ЗЕД
Чотирихлористий вуглець або тетрахлорметан (ЧХВ) 29.03 14000
Метилхлороформ або 1, 1, 1-трихлоретан (МХФ) 29.03 19000
Бромистий метил 29.03 30390
Трихлорфторметан (ХФВ-11) 29.03 40100
Дихлордифторметан (ХФВ-12) 29.03 40200
1, 1, 2-трихлортрифторетан (ХФВ-113) 29.03 40300
Хлорпентафторетан (ХФВ-115) 29.03 40500
Хлортрифторметан (ХФВ-13) 29.03 40600
Дихлорфторметан (ГХФВ-21),
хлордифторетан (ГХФВ-22),
хлорфторметан (ГХФВ-31),
тетрахлорфторметан (ГХФВ-121),
трихлордифторетан (ГХВФ-122),
дихлортрифторетан (ГХФВ-123),
хлортетрафторетан (ГХФВ-124),
трихлорфторетан (ГХФВ-131),
дихлортрифторетан (ГХФВ-132),
хлортрифторетан (ГХФВ-133),
дихлорфторетан (ГХФВ-141),
2-дихлорфторетан (ГХФВ-141 b),
хлордифторетан (ГХФВ-142),
хлордифторетан (ГХФВ-142-b),
хлорфторетан (ГХФВ-151),
гексахлорфторпропан (ГХФВ-221),
пентахлордифторпропан (ГХФВ-222),
тетрахлортрифторпропан (ГХФВ-223),
трихлортетрафторпропан (ГХФВ-224),
дихлорпентафторпропан (ГХФВ-225),
1-трифтор, 2-дифтор, 3-дихлорпропан (ГХФВ-225 ca),
1-хлордифтор, 2-дифтор, 3-хлорфторпропан (ГХФВ-225-cb),
хлоргексафторпропан (ГХФВ-226),
пентахлорфторпропан (ГХФВ-231),
тетрахлордифторпропан (ГХФВ-232),
трихлортрифторпропан (ГХФВ-233),
дихлортетрафторпропан (ГХФВ-234),
хлорпентафторпропан (ГХФВ-235),
тетрахлорфторпропан (ГХФВ-241),
трихлордифторпропан (ГХФВ-242),
дихлортрифторпропан (ГХФВ-243),
хлортетрафторпропан (ГХФВ-244),
трихлорфторпропан (ГХФВ-251),
дихлордифторпропан (ГХФВ-252),
хлортрифторпропан (ГХФВ-253),
дихлорфторпропан (ГХФВ-261),
хлордифторпропан (ГХФВ-262),
хлорфторпропан (ГХФВ-271),
1, 1, 2, 2-дихлортетрафторетан (ХФВ-114),
пентахлорфторетан (ХФВ-111),
тетрахлордифторетан (ХФВ-112),
гептахлорфторпропан (ХФВ-211),
гексахлордифторпропан (ХФВ-212),
пентахлортрифторпропан (ХФВ-213),
тетрахлортетрафторпропан (ХФВ-214),
трихлорпентафторпропан (ХФВ-215),
дихлоргексафторпропан (ХФВ-216),
хлоргептафторпропан (ХФВ-217),
1, 1, 2, 2-дибромтетрафторетан (Галон 2402)
29.03 40800
Бромхлордифторметан (Галон 1211) 29.03 40910
Бромтрифторметан (Галон 1301), дибромфторметан, бромдифторметан, бромфторметан, тетрабромфторетан, трибромдифторетан, дибромтрифторетан, бромтетрафторетан, трибромфторетан, дибромдифторетан, бромтрифторетан, дибромфторетан, бромдифторетан, бромфторетан, гексабромфторпропан, пентабромдифторпропан, тетрабромтрифторпропан, трибромтетрафторпропан, дибромпентафторпропан, бромгексафторпропан, пентабромфторпропан, тетрабромдифторпропан, трибромтрифторпропан, дибромтетрафторпропан, бромпентафторпропан, тетрабромфторпропан, трибромдифторпропан, дибромтрифторпропан, бромтетрафторпропан, трибромфторпропан, дибромдифторпропан, бромтрифторпропан, дибромфторпропан, бромдифторпропан, бромфторпропан 29.03 40990

     Примiтки:

     1. Лiцензiї видаються за погодженням з Мiнекоресурсiв.

     2. Iмпорт товарiв за кодом згiдно з ТН ЗЕД 29.03 19000 безпосередньо Банкнотно-монетним двором та фабрикою банкнотного паперу Нацiонального банку для власних потреб здiйснюється без лiцензiй.

 

Додаток 7
до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 28 грудня 2000 р. N 1911

ПЕРЕЛIК
продукцiї, яка може мiстити озоноруйнiвнi речовини i експорт та iмпорт якої пiдлягає лiцензуванню у 2001 роцi

Найменування продукцiї Код згiдно з ТН ЗЕД
Продукцiя, яка надходить в аерозольнiй упаковцi:  
фарби та лаки, виготовленi iз синтетичних полiмерiв або оброблених хiмiчним способом природних полiмерiв, диспергованi або розчиннi у неводному середовищi 32.08
фарби та лаки, виготовленi iз синтетичних полiмерiв або оброблених хiмiчним способом природних полiмерiв, диспергованi або розчиннi у водному середовищi 32.09
iншi фарби та лаки; пiгменти воднi готовi, що використовуються для оздоблення шкiри 32.10
барвники та iншi фарбувальнi речовини, що поставляються у формах або упаковках для роздрiбної торгiвлi 32.12 90900
замазки скляна та садова, цементи смолянi; сумiшi для ущiльнення та iншi мастики; ґрунтовки, шпаклiвки малярнi, невогнетривкi сумiшi для покриття фасадiв будинкiв, внутрiшнiх стiн, пiдлоги, стелi тощо 32.14
косметичнi засоби та засоби для макiяжу або засоби для догляду за шкiрою (крiм лiкарських), включаючи сонцезахиснi та для загару; препарати для манiкюру та педикюру 33.04
засоби для волосся 33.05
засоби для гiгiєни порожнини рота та зубiв 33.06
засоби, що використовуються до, пiд час та пiсля голiння; дезодоранти iндивiдуального призначення, засоби для ванн; засоби для видалення волосся та iншi парфумернi та туалетнi засоби, в iншому мiсцi не згаданi; дезодоранти для примiщень, ароматизованi або неароматизованi, що мають дезiнфiкуючi властивостi 33.07
речовини поверхнево-активнi органiчнi (крiм мила); засоби поверхнево-активнi, мийнi препарати (включаючи допомiжнi мийнi засоби) та засоби для чищення, що мiстять або не мiстять мило (крiм таких, що класифiкуються в товарнiй позицiї 34.01) 34.02
мастильнi матерiали 34.03
вакси та креми для взуття, засоби полiрувальнi та для чищення меблiв, пiдлоги, транспортних засобiв, скла та металу 34.05
речовини клейкi, на основi каучукiв та пластмас (включаючи штучнi смоли) 35.06 91000
Iнсектициди, родентициди, фунгiциди, гербiциди, засоби проти проростання та регулятори росту рослин, засоби дезiнфiкувальнi та аналогiчнi їм, упакованi для продажу вроздрiб або у виглядi готових препаратiв та виробiв 38.08
засоби оздоблювальнi, засоби для прискорення фарбування або фiксацiї барвникiв 38.09
антидетонатори, антиоксиданти, iнгiбiтори, смолоутворювачi, згущувачi, антикорозiйнi речовини, присадки готовi 38.11
прискорювачi вулканiзацiї каучуку готовi: пластифiкатори для каучуку або пластмас, що в iншому мiсцi не поiменованi; антиоксиданти та стабiлiзатори iншi для каучуку або пластмас 38.12
сполуки та заряди для вогнегасникiв, заряди для вогнегасних гранат 38.13
розчинники та розрiджувачi складнi органiчнi 38.14
сполуки антифризiйнi та рiдини проти обмерзання 38.20
сумiшi вогнезахиснi, водонепроникнi та iншi захиснi сполуки, що застосовуються в будiвництвi; сумiшi галогенованих похiдних антициклiчних вуглеводнiв 38.23 90950
38.23 90980
силiкони в первинних формах 39.10
Установки для кондицiювання повiтря 84.15
Холодильники, морозильники та iнше холодильне i морозильне обладнання 84.18
Вогнегасники 84.24 10900
Автомати торговельнi з холодильними пристроями 84.76 11100
84.76 11900

     Примiтки:

     1. Лiцензiї видаються за погодженням з Мiнекоресурсiв. У разi вiдсутностi озоноруйнiвних речовин у перелiку продукцiї, яка пiдпадає пiд зазначенi коди ТН ЗЕД, митне оформлення вантажiв здiйснюється на пiдставi листiв-роз'яснень Мiнекоресурсiв i його територiальних органiв про те, що така продукцiя не мiстить озоноруйнiвних речовин i лiцензування не потребує.

     2. Iмпорт товарiв за кодами згiдно з ТН ЗЕД 34.02 11000, 34.02 13000 та 34.03 безпосередньо Банкнотно-монетним двором та фабрикою банкнотного паперу Нацiонального банку для власних потреб здiйснюється без лiцензiй.

 

Додаток 8
до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 28 грудня 2000 р. N 1911

ПЕРЕЛIК
країн - членiв Органiзацiї економiчного спiвробiтництва i розвитку

     1. Австралiя

     2. Австрiйська Республiка

     3. Грецька Республiка

     4. Iрландiя

     5. Республiка Iсландiя

     6. Королiвство Iспанiя

     7. Iталiйська Республiка

     8. Канада

     9. Королiвство Бельгiя

     10. Королiвство Данiя

     11. Королiвство Нiдерланди

     12. Королiвство Норвегiя

     13. Королiвство Швецiя

     14. Велике Герцогство Люксембург

     15. Мексиканськi Сполученi Штати

     16. Нова Зеландiя

     17. Сполучене Королiвство Великобританiї i Пiвнiчної Iрландiї

     18. Португальська Республiка

     19. Республiка Корея

     20. Республiка Польща

     21. Сполученi Штати Америки

     22. Турецька Республiка

     23. Угорська Республiка

     24. Федеративна Республiка Нiмеччина

     25. Фiнляндська Республiка

     26. Французька Республiка

     27. Чеська Республiка

     28. Швейцарська Конфедерацiя

     29. Японiя.

 

Додаток 9
до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 28 грудня 2000 р. N 1911

ОБСЯГИ
квот на деякi види безшовних труб* iз залiза чи нелегованої сталi** для експорту до країн - членiв Європейського спiвтовариства

Назва виробника-експортера Обсяги квот***,
тонн
Нижньоднiпровський трубопрокатний завод 19500
Днiпропетровський трубний завод 7500
Нiкопольський пiвденнотрубний завод 3000
Усього 30000

____________
     * Класифiкацiя пiд CN кодами 73041010 i 73041030, 73043199, 73043991, 73043993 вiдповiдно до рiшення Комiсiї Європейських Спiвтовариств вiд 17 лютого 2000 р. N 2000/137/ЕС.

     ** Експорт здiйснюється на пiдставi сертифiкатiв виробника, засвiдчених управлiнням зовнiшньоекономiчних зв'язкiв i торгiвлi Днiпропетровської облдержадмiнiстрацiї, iз щомiсячним iнформуванням Мiнекономiки.

     *** За домовленiстю виробникiв-експортерiв можливi змiни пайових квот, якщо це здiйснюється у межах загальної квоти та за попереднiм повiдомленням управлiння зовнiшньоекономiчних зв'язкiв Днiпропетровської облдержадмiнiстрацiї, Мiнекономiки i Комiсiї Європейських Спiвтовариств.

 

Додаток 10
до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 28 грудня 2000 р. N 1911

ПЕРЕЛIК
категорiй товарiв та обсяги квот на експорт текстильної продукцiї до країн - членiв Європейського Союзу у 2001 роцi

Найменування товару Категорiя Одиниця вимiру Обсяг квоти
Сорочки, футболки, легкi джемпери i тонкi пуловери з м'яким або високим комiрцем (iншi, нiж з вовни або з тонкого волосу тварин), натiльнi сорочки i подiбнi вироби, трикотажнi машинного або ручного в'язання 4 тис. штук 2782
Светри, пуловери, кофти, жилети, кардигани, нiчнi кофти, джемпери, крiм курток i блайзерiв, теплi куртки, вiтрiвки, короткi куртки та подiбнi вироби, трикотажнi машинного або ручного в'язання 5 - " - 4571
Бриджi з тканини, шорти, крiм плавок, i штани, у тому числi слакси для чоловiкiв та хлопчикiв; штани i слакси з вовни, бавовни або хiмiчних волокон для жiнок та дiвчаток; нижнi частини спортивних костюмiв з пiдкладкою, крiм зазначених у категорiях 16 та 29, з бавовни або хiмiчних волокон 6 - " - 5428
Блузки, сорочки i батники для жiнок та дiвчаток, як трикотажнi машинного або ручного в'язання, так i нетрикотажнi, з вовни, бавовни або хiмiчних волокон 7 - " - 2469
Сорочки для чоловiкiв або хлопчикiв, крiм трикотажних машинного або ручного в'язання з вовни, бавовни або хiмiчних волокон 8 - " - 1484
Пряжа iз штапельних волокон або вiдходiв синтетичних волокон, не розфасована для продажу вроздрiб 23 тонн 588
Кальсони i труси для чоловiкiв та хлопчикiв, панталони i труси для жiнок та дiвчаток трикотажнi машинного або ручного в'язання з вовни, бавовни i хiмiчних ниток 13 тис. штук 3996
Виробленi з тканини пальта, дощовики, плащi, накидки для жiнок та дiвчаток; куртки i блайзери з вовни, бавовни i хiмiчних текстильних волокон (крiм парок категорiї 21) 15 - " - 1624
Костюми i комплекти для чоловiкiв та хлопчикiв, крiм трикотажних машинного або ручного в'язання, з вовни, бавовни або хiмiчних волокон, за винятком лижних костюмiв; спортивнi костюми з пiдкладкою для чоловiкiв та хлопчикiв, iз зовнiшньою нашивкою з тiєї ж тканини, з бавовни або хiмiчного волокна 16 - " - 334
Парки, теплi куртки, вiтрiвки, короткi куртки тощо, крiм трикотажних машинного або ручного в'язання з вовни, бавовни або хiмiчних волокон; верхня частина костюмiв з пiдкладкою, крiм тих, що належать до категорiй 16 або 29, з бавовни або хiмiчних волокон 21 - " - 556
Нiчнi сорочки, пiжами, купальнi i домашнi халати i подiбнi трикотажнi вироби для чоловiкiв та хлопчикiв машинного або ручного в'язання. Нiчнi сорочки, пiжами, пеньюари, купальнi i домашнi халати та подiбнi трикотажнi вироби машинного або ручного в'язання для жiнок та дiвчаток 24 - " - 1279
Сукнi для жiнок та дiвчаток з вовни, бавовни або хiмiчних волокон. Спiдницi для жiнок та дiвчаток, у тому числi спiдницi-штани 26/27 - " - 2777
Костюми та комплекти для жiнок i дiвчаток, крiм трикотажних машинного або ручного в'язання з вовни, бавовни або хiмiчних волокон, крiм лижних костюмiв; спортивнi костюми для жiнок та дiвчаток з пiдкладкою, iз зовнiшньою нашивкою з тiєї ж тканини, з бавовни або хiмiчних волокон 29 - " - 524
Матерiали тканi з безперервних штучних комплексних ниток, крiм тих, що належать до категорiї 114 36 тонн 1214
Матерiали тканi iз штучних штапельних волокон 37 - " - 1472
Матерiали тканi з вовни овець або ягнят або з тонкого волосу тварин 50 - " - 911
Предмети одягу, крiм одягу для немовлят, побутова бiлизна всiх типiв, трикотажнi машинного або ручного в'язання; занавiски (включаючи драпiровки) i свiтлонепроникнi штори, занавiски або пiдзори для лiжок, iншi предмети iнтер'єру трикотажнi машинного або ручного в'язання; ковдри, дорожнi пледи, iншi трикотажнi машинного або ручного в'язання вироби, включаючи частини i предмети одягу 67 - " - 391
Шпагат, канатнi i мотузянi вироби, канати, троси iз синтетичних волокон як плетенi, так i неплетенi 90 - " - 958
Пряжа з льону або з волокна рами 115 - " - 354
Матерiали тканi з льону або з волокна рами 117 - " - 1035
Бiлизна туалетна кухонна, столова бiлизна з льону або волокна рами, крiм трикотажної машинного або ручного в'язання 118 - " - 658

 

Додаток 11
до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 28 грудня 2000 р. N 1911

ПЕРЕЛIК
категорiй товарiв та обсяги квот на експорт текстильної продукцiї до США у 2001 роцi

Найменування товару Категорiя Одиниця вимiру Обсяг квот
Верхнiй одяг для жiнок та дiвчаток 435 дюжин/штук 93740/1124880
Спiдницi для жiнок та дiвчаток 442 - " - 15606/187272
Костюми для жiнок та дiвчаток 444 штук 67626
Штани, бриджi та шорти для жiнок та дiвчаток 448 дюжин/штук 67626/811512

 

Додаток 12
до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 28 грудня 2000 р. N 1911

ПЕРЕЛIК
країн - сторiн Монреальського протоколу, експорт/iмпорт озоноруйнiвних речовин до/з яких дозволяється

     1. Австралiя

     2. Австрiйська Республiка

     3. Республiка Азербайджан

     4. Алжирська Народна Демократична Республiка

     5. Албанiя

     6. Антигуа i Барбуда

     7. Ангола

     8. Арабська Республiка Єгипет

     9. Спiвдружнiсть Багамських Островiв

     10. Народна Республiка Бангладеш

     11. Барбадос

     12. Держава Бахрейн

     13. Белiз

     14. Республiка Бенiн

     15. Республiка Болiвiя

     16. Республiка Боснiя i Герцеговина

     17. Республiка Ботсвана

     18. Держава Бруней-Даруссалам

     19. Буркiна-Фасо

     20. Республiка Бурундi

     21. Республiка Вануату

     22. Республiка Вiрменiя

     23. Лiвiйська Арабська Джамахiрiя

     24. Республiка Венесуела

     25. Габонська Республiка

     26. Кооперативна Республiка Гайана

     27. Республiка Гаїтi

     28. Республiка Гамбiя

     29. Республiка Гана

     30. Республiка Гватемала

     31. Гвiнейська Республiка

     32. Республiка Гондурас

     33. Гренада

     34. Грецька Республiка

     35. Держава Iзраїль

     36. Республiка Джибутi

     37. Спiвдружнiсть Домiнiки

     38. Домiнiканська Республiка

     39. Республiка Еквадор

     40. Естонська Республiка

     41. Ефiопiя

     42. Республiка Заїр

     43. Республiка Замбiя

     44. Республiка Зiмбабве

     45. Iсламська Республiка Iран

     46. Iрландiя

     47. Республiка Iсландiя

     48. Королiвство Iспанiя

     49. Iталiйська Республiка

     50. Йорданське Хашемiтське Королiвство

     51. Єменська Республiка

     52. Республiка Камерун

     53. Республiка Киргизстан

     54. Канада

     55. Держава Катар

     56. Республiка Кенiя

     57. Республiка Кiпр

     58. Республiка Кiрибатi

     59. Китайська Народна Республiка

     60. Республiка Колумбiя

     61. Федеральна Iсламська Республiка Коморськi Острови

     62. Республiка Конго

     63. Корейська Народно-Демократична Республiка

     64. Королiвство Бельгiя

     65. Королiвство Данiя

     66. Королiвство Нiдерланди

     67. Королiвство Норвегiя

     68. Королiвство Швецiя

     69. Республiка Коста-Рiка

     70. Республiка Кот-д'Iвуар

     71. Латвiйська Республiка

     72. Королiвство Лесото

     73. Республiка Лiберiя

     74. Лiванська Республiка

     75. Литовська Республiка

     76. Князiвство Лiхтенштейн

     77. Велике Герцогство Люксембург

     78. Республiка Маврикiй

     79. Iсламська Республiка Мавританiя

     80. Республiка Мадагаскар

     81. Республiка Малавi

     82. Малайзiя

     83. Республiка Малi

     84. Мальдiвська Республiка

     85. Республiка Мальта

     86. Королiвство Марокко

     87. Республiка Маршальськi (Маршалловi) Острови

     88. Мексиканськi Сполученi Штати

     89. Республiка Мозамбiк

     90. Князiвство Монако

     91. Монголiя

     92. Союз М'янма

     93. Республiка Намiбiя

     94. Королiвство Непал

     95. Республiка Нiгер

     96. Федеративна Республiка Нiгерiя

     97. Республiка Нiкарагуа

     98. Нова Зеландiя

     99. Танзанiя

     100. Сполучене Королiвство Великобританiї та Пiвнiчної Iрландiї

     101. Об'єднанi Арабськi Емiрати

     102. Оман

     103. Iсламська Республiка Пакистан

     104. Республiка Панама

     105. Незалежна Держава Папуа - Нова Гвiнея

     106. Республiка Парагвай

     107. Республiка Перу

     108. Пiвденно-Африканська Республiка

     109. Португальська Республiка

     110. Аргентинська Республiка

     111. Республiка Бiлорусь

     112. Республiка Болгарiя

     113. Республiка Казахстан

     114. Республiка Грузiя

     115. Республiка Iндiя

     116. Республiка Iндонезiя

     117. Республiка Корея

     118. Республiка Куба

     119. Держава Кувейт

     120. Республiка Молдова

     121. Республiка Польща

     122. Республiка Узбекистан

     123. Республiка Хорватiя

     124. Росiйська Федерацiя

     125. Румунiя

     126. Республiка Ель-Сальвадор

     127. Самоа

     128. Незалежна Держава Захiдна Самоа

     129. Королiвство Саудiвська Аравiя

     130. Сент-Вiнсент i Гренадiни

     131. Королiвство Свазiленд

     132. Республiка Сейшельськi Острови

     133. Республiка Сенегал

     134. Федерацiя Сент-Кiтс i Невiс

     135. Сент-Люсiя

     136. Республiка Сiнгапур

     137. Сирiйська Арабська Республiка

     138. Словацька Республiка

     139. Республiка Словенiя

     140. Соломоновi Острови

     141. Соцiалiстична Республiка В'єтнам

     142. Союзна Республiка Югославiя

     143. Сполученi Штати Америки

     144. Республiка Судан

     145. Республiка Таджикистан

     146. Королiвство Таїланд

     147. Тоголезька Республiка

     148. Республiка Трiнiдад i Тобаго

     149. Тувалу

     150. Тунiська Республiка

     151. Турецька Республiка

     152. Туркменiстан

     153. Республiка Уганда

     154. Угорська Республiка

     155. Україна

     156. Схiдна Республiка Уругвай

     157. Федеративнi Штати Мiкронезiї

     158. Федеративна Республiка Бразилiя

     159. Федеративна Республiка Нiмеччина

     160. Суверенна Демократична Республiка Фiджi

     161. Республiка Фiлiппiни

     162. Фiнляндська Республiка

     163. Французька Республiка

     164. Центральноафриканська Республiка

     165. Республiка Чад

     166. Чеська Республiка

     167. Республiка Чилi

     168. Швейцарська Конфедерацiя

     169. Демократична Соцiалiстична Республiка Шрi-Ланка

     170. Республiка Македонiя

     171. Ямайка

     172. Японiя.

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.