КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А
Київ

вiд 26 квiтня 2001 р. N 408


Про встановлення на 2001 рiк квот на експорт труб з чорних металiв до Росiйської Федерацiї

     Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Затвердити квоти на експорт труб з чорних металiв до Росiйської Федерацiї, який пiдлягає лiцензуванню в 2001 роцi (додається).

     Мiнiстерству економiки забезпечити лiцензування експорту зазначених товарiв у межах установлених квот.

     2. Державнiй митнiй службi:

     забезпечувати митне оформлення експорту труб з чорних металiв до Росiйської Федерацiї на пiдставi вiдповiдних лiцензiй Мiнiстерства економiки;

     щомiсячно до 20 числа мiсяця, що настає за звiтним, подавати Мiнiстерству економiки iнформацiю про обсяги експорту суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi України до Росiйської Федерацiї труб з чорних металiв, експорт яких пiдлягає лiцензуванню вiдповiдно до цiєї постанови.

     3. Ця постанова набирає чинностi з 1 травня 2001 року.

Прем'єр-мiнiстр України В.ЮЩЕНКО

Iнд. 27

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 26 квiтня 2001 р. N 408

КВОТИ
на експорт труб з чорних металiв до Росiйської Федерацiї, який пiдлягає лiцензуванню в 2001 роцi

Найменування продукцiї Код згiдно
з ТНЗЕД
України
Код згiдно
з ТНЗЕД
Росiйської
Федерацiї
Квоти*, тис.
тонн
Труби з чорних металiв (крiм труб великого дiаметру), всього 7304; 7305 (крiм 7305 11 000); 7306 7304; 7305 (крiм 7305 11 000 1); 7306 323,33
у тому числi:      
ВАТ "Днiпровський трубний завод"     33,626
ВАТ "Нижньоднiпровський трубопрокатний завод"     148,732
ВАТ "Нiкопольський пiвденнотрубний завод"     12,933
ЗАТ "Нiкопольський завод безшовних труб"     57,229
ЗАТ "Нiкопольський завод сталевих труб "ЮТiСТ"     10,347
ЗАТ "Нiкопольський завод нержавiючих труб"     2,91
ВАТ "Новомосковський трубний завод"     41,386
ВАТ "Харцизький трубний завод"     16,167
Труби для нафто- i газопроводiв прямошовнi, виготовленi методом дугового зварювання пiд флюсом, зовнiшнiм дiаметром 1420 мм iз сталi з тимчасовим опором розриву (межею мiцностi) 565 МПа (що вiдповiдає 57,6 кгс/кв. мм) i бiльше 1 7305 11 000 7305 11 000 1 90
Разом     413,33

     * За домовленiстю виробникiв-експортерiв можливi змiни їх пайових квот у межах рiчної квоти з повiдомленням Мiнекономiки України та Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi Росiйської Федерацiї. Такi змiни набирають чинностi з дати отримання Мiнiстерством економiчного розвитку i торгiвлi Росiйської Федерацiї повiдомлення про це вiд Мiнекономiки України.

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.