Документ скасований: Постанова КМУ № 194 від 18.06.2014

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 7 серпня 2001 р. N 940


Про заходи щодо посилення державного контролю за виробництвом та обiгом спирту, алкогольних напоїв i тютюнових виробiв та справлянням акцизного збору

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
постановами Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 16 листопада 2001 року N 1552,
вiд 15 лютого 2002 року N 158,
вiд 25 сiчня 2006 року N 58,
вiд 24 сiчня 2007 року N 58,
вiд 22 жовтня 2008 року N 954,
вiд 13 травня 2009 року N 464

     На виконання Указу Президента України вiд 11 липня 2001 р. N 510 "Про посилення державного контролю за виробництвом та обiгом спирту, алкогольних напоїв i тютюнових виробiв" Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Утворити у складi Державної податкової адмiнiстрацiї Департамент контролю за виробництвом та обiгом спирту, алкогольних напоїв i тютюнових виробiв (далi - Департамент) як самостiйний функцiональний пiдроздiл з правами юридичної особи, у складi державних податкових адмiнiстрацiй в Автономнiй Республiцi Крим, областях, мм. Києвi та Севастополi - регiональнi управлiння Департаменту з правами юридичної особи та їх територiальнi пiдроздiли.

(пункт 1 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24.01.2007р. N 58)

     2. Установити, що:

     Департамент очолює директор, який призначається на посаду та звiльняється з посади Головою Державної податкової адмiнiстрацiї. Регiональнi управлiння очолюють начальники, якi призначаються на посаду та звiльняються з посади директором Департаменту.

(абзац другий пункту 2 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.01.2006 р. N 58)

     Департамент дiє на пiдставi положення, що затверджується Головою Державної податкової адмiнiстрацiї, а його регiональнi управлiння - на пiдставi положень, що затверджуються директором Департаменту.

(абзац третiй пункту 2 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.01.2006 р. N 58)

     3. Розмiстити Департамент у м. Києвi по вул. Б. Грiнченка, 1, надавши йому примiщення на п'ятому поверсi повнiстю i кiмнати 701-712.

     4. Установити, що за умовами оплати працi та матерiально-побутового забезпечення прирiвнюються:

(абзац перший пункту 4 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.01.2006 р. N 58)

     абзац другий пункту 4 виключено

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.01.2006 р. N 58)

     начальники регiональних управлiнь - до начальникiв управлiнь державних податкових адмiнiстрацiй в Автономнiй Республiцi Крим, областях, мм. Києвi та Севастополi (далi - управлiння податкових адмiнiстрацiй), їх заступники - до заступникiв начальникiв управлiнь податкових адмiнiстрацiй, керiвнi працiвники i спецiалiсти регiональних управлiнь, службовi обов'язки яких полягають у безпосередньому виконаннi функцiй, пов'язаних iз здiйсненням контролю за додержанням податкового законодавства, зокрема за правильнiстю обчислення, повнотою i своєчаснiстю сплати до бюджетiв податкiв, зборiв (обов'язкових платежiв), виробництвом та обiгом спирту, алкогольних напоїв i тютюнових виробiв, - до вiдповiдних категорiй працiвникiв управлiнь податкових адмiнiстрацiй, iншi керiвнi працiвники i службовцi - до вiдповiдних категорiй працiвникiв державних податкових адмiнiстрацiй, якi мають ранг державного службовця;

     начальники територiальних пiдроздiлiв - до начальникiв управлiнь, вiддiлiв державних податкових iнспекцiй, керiвнi працiвники i спецiалiсти територiальних пiдроздiлiв, службовi обов'язки яких полягають у безпосередньому виконаннi функцiй, пов'язаних iз здiйсненням контролю за додержанням податкового законодавства, зокрема за правильнiстю обчислення, повнотою i своєчаснiстю сплати до бюджетiв податкiв, зборiв (обов'язкових платежiв), виробництвом та обiгом спирту, алкогольних напоїв i тютюнових виробiв, - до вiдповiдних категорiй працiвникiв зазначених управлiнь, вiддiлiв, iншi керiвнi працiвники i службовцi - до вiдповiдних категорiй працiвникiв державних податкових iнспекцiй, якi мають ранг державного службовця.

     5. Вiднести посади працiвникiв Департаменту, його регiональних управлiнь i територiальних пiдроздiлiв, якi не мають спецiальних звань, до таких категорiй посад державних службовцiв:

     третя категорiя - посади начальникiв управлiнь i самостiйних вiддiлiв Департаменту;

     четверта категорiя - посади заступникiв начальникiв управлiнь i самостiйних вiддiлiв, начальникiв та заступникiв начальникiв вiддiлiв у складi управлiнь, начальникiв пiдвiддiлiв у складi самостiйних вiддiлiв Департаменту;

     п'ята категорiя - посади спецiалiстiв Департаменту; начальникiв управлiнь i самостiйних вiддiлiв, заступникiв начальникiв управлiнь i самостiйних вiддiлiв, начальникiв та заступникiв начальникiв вiддiлiв у складi управлiнь, начальникiв пiдвiддiлiв у складi самостiйних вiддiлiв регiональних управлiнь;

     шоста категорiя - посади керiвникiв управлiнь, вiддiлiв районних, районних у мм. Києвi та Севастополi, мiських (крiм мм. Києва та Севастополя), мiжрайонних та об'єднаних територiальних пiдроздiлiв; спецiалiстiв регiональних управлiнь;

     сьома категорiя - посади спецiалiстiв районних, районних у мм. Києвi та Севастополi, мiських (крiм мм. Києва та Севастополя), мiжрайонних та об'єднаних територiальних пiдроздiлiв.

     6. Пункт 6 втратив чиннiсть

(абзац перший пункту 6 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16.11.2001 р. N 1552,
втратив чиннiсть згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13.05.2009р. N 464)

     7. Пункт 7 втратив чиннiсть

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22.10.2008р. N 954)

     8. Видатки на утримання Департаменту, його регiональних управлiнь i територiальних пiдроздiлiв у 2001 роцi здiйснити за рахунок коштiв, призначених на утримання Державного департаменту регулювання виробництва та обiгу алкоголю i тютюну, його територiальних пiдроздiлiв, що лiквiдуються.

     9. Державнiй податковiй адмiнiстрацiї забезпечити виконання завдань щодо реалiзацiї державної полiтики у сферi виробництва та обiгу спирту, алкогольних напоїв i тютюнових виробiв, здiйснення мiжгалузевої координацiї, зокрема:

(абзац перший пункту 9 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24.01.2007р. N 58)

     участь в розробленнi проектiв державних програм, законiв та iнших нормативно-правових актiв з питань виробництва, обiгу (реалiзацiї, експорту, iмпорту, зберiгання та транспортування) спирту етилового, коньячного i плодового (далi - спирт), алкогольних напоїв i тютюнових виробiв, адмiнiстрування акцизного збору;

     органiзацiя у межах своїх повноважень виконання та узагальнення практики застосування законодавства;

     здiйснення контролю за додержанням законодавства у сферi виробництва та обiгу спирту, алкогольних напоїв i тютюнових виробiв;

(абзац четвертий пункту 9 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24.01.2007р. N 58)

     здiйснення контролю за виробництвом та обiгом спирту, виноматерiалiв, алкогольних напоїв, тютюнових виробiв i сировини, додержанням норм втрат та виходу спирту, алкогольних напоїв суб'єктами пiдприємницької дiяльностi, якi виробляють, iмпортують, експортують, зберiгають, транспортують та реалiзують таку продукцiю, а також додержанням стандартiв, технiчних умов, рецептур, регламентiв та технологiчних iнструкцiй на виробництво спирту, виноматерiалiв, алкогольних напоїв i тютюнових виробiв, забезпечення розподiлу спирту мiж споживачами в установленому порядку з оформленням нарядiв на одержання та здiйснення контролю за його цiльовим використанням;

     затвердження норм втрат та виходу спирту, виноматерiалiв, алкогольних напоїв, тютюнових виробiв, порядку їх розроблення i застосування, погодження стандартiв, технiчних умов, рецептур, регламентiв та технологiчних iнструкцiй на виробництво зазначеної продукцiї;

     лiцензування дiяльностi суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi з виробництва спирту, алкогольних напоїв i тютюнових виробiв, оптової торгiвлi спиртом, оптової та роздрiбної торгiвлi алкогольними напоями i тютюновими виробами; зупинення дiї та анулювання виданих ним лiцензiй; надання згоди Мiнiстерству економiки та з питань європейської iнтеграцiї на видачу лiцензiй на експорт та iмпорт спирту, алкогольних напоїв i тютюнових виробiв у встановленому порядку;

(абзац сьомий пункту 9 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15.02.2002 р. N 158)

     застосування у випадках, передбачених законодавством, фiнансових санкцiй до суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi за порушення законодавства з лiцензування, виробництва та обiгу спирту, алкогольних напоїв i тютюнових виробiв;

     запобiгання незаконному виробництву та обiгу спирту, алкогольних напоїв i тютюнових виробiв на територiї України;

     внесення пропозицiй щодо встановлення мiнiмальних цiн на спирт, виноматерiали, алкогольнi напої i тютюновi вироби;

     сприяння розвитку спиртової, лiкеро-горiлчаної та виноробної промисловостi.

     10. Мiнiстерству фiнансiв:

     внести в установленому порядку вiдповiднi змiни до рiчного розпису призначень Державного бюджету України на 2001 рiк;

     передбачати починаючи з 2002 року у складi видаткiв Державної податкової адмiнiстрацiї кошти на утримання Департаменту.

     11. Лiквiдувати Державний департамент регулювання виробництва та обiгу алкоголю i тютюну.

     12. Мiнiстерству фiнансiв i Державнiй податковiй адмiнiстрацiї:

     утворити лiквiдацiйну комiсiю та у двомiсячний термiн лiквiдувати Державний департамент регулювання виробництва та обiгу алкоголю i тютюну;

     здiйснити заходи щодо передачi в установленому порядку Державнiй податковiй адмiнiстрацiї майна, яке залишиться пiсля лiквiдацiї Державного департаменту регулювання виробництва та обiгу алкоголю i тютюну, його територiальних пiдроздiлiв.

     13. У позицiї 27 перелiку органiв лiцензування, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14 листопада 2000 р. N 1698 (Офiцiйний вiсник України, 2000 р., N 46, ст. 2001), слово "Держалкогольтютюн" замiнити словами "Департамент з питань адмiнiстрування акцизного збору i контролю за виробництвом та обiгом пiдакцизних товарiв".

     14. Державнiй податковiй адмiнiстрацiї разом з iншими заiнтересованими центральними органами виконавчої влади подати пропозицiї щодо приведення у вiдповiднiсть з цiєю постановою актiв Кабiнету Мiнiстрiв України.

     15. Визнати такими, що втратили чиннiсть:

     постанову Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 квiтня 2000 р. N 690 "Про утворення Державного департаменту регулювання виробництва та обiгу алкоголю i тютюну" (Офiцiйний вiсник України, 2000 р., N 17, ст. 708);

     постанову Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 4 жовтня 2000 р. N 1514 "Про затвердження Положення про Державний департамент регулювання виробництва та обiгу алкоголю i тютюну" (Офiцiйний вiсник України, 2000 р., N 41, ст. 1747).

Прем'єр-мiнiстр України А.КIНАХ

Iнд. 34

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.