КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 21 лютого 1997 р. N 182


Про порядок експорту живої худоби сiльськогосподарськими товаровиробниками юридичними особами без сплати вивiзного (експортного) мита

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
постановами Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 15 лютого 2002 року N 158,
вiд 25 грудня 2013 року N 955

     На виконання постанови Верховної Ради України вiд 7 травня 1996 р. "Про введення в дiю Закону України "Про вивiзне (експортне) мито на живу худобу та шкiряну сировину" Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Установити, що пiдставою для митного оформлення експорту живої худоби сiльськогосподарськими товаровиробниками - юридичними особами без сплати вивiзного (експортного) мита є довiдка, видана управлiнням сiльського господарства та продовольства обласної державної адмiнiстрацiї за формою згiдно з додатком. Сiльськогосподарським товаровиробникам - юридичним особам, розташованим на територiї Автономної Республiки Крим, таку довiдку видають органи, визначенi Радою мiнiстрiв Автономної Республiки Крим.

     Довiдка оформляється в трьох примiрниках, два з яких видаються заявнику (один - для нього, другий - для подання митному органу), третiй зберiгається в органiзацiї, яка видала довiдку.

     Довiдка пiдписується керiвником (заступником керiвника) i засвiдчується печаткою органiзацiї, яка її видала.

     Вiдбитки печаток i зразки пiдписiв керiвникiв (заступникiв керiвникiв) органiзацiй, якi видають довiдки сiльськогосподарським товаровиробникам - юридичним особам для експорту живої худоби без сплати вивiзного (експортного) мита, надсилаються Державнiй митнiй службi.

     Довiдка подається митному органу разом з вантажною митною декларацiєю та карткою реєстрацiї-облiку зовнiшньоекономiчного договору (контракту), що видається Мiнiстерством економiки та з питань європейської iнтеграцiї.

(абзац п'ятий пункту 1 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15.02.2002р. N 158)

     Абзац шостий пункту 1 виключено

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.12.2013р. N 955)

     2. Персональна вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть даних, зазначених у довiдках, покладається на керiвникiв (заступникiв керiвникiв) органiзацiй, якi їх пiдписали.

     3. Мiнiстерству аграрної полiтики визначити у тижневий термiн перелiк документiв, якi пiдтверджують, що продукцiя, яка експортується без сплати вивiзного (експортного) мита, є товаром власного виробництва, а юридична особа-експортер є сiльськогосподарським товаровиробником, i довести його до вiдома управлiнь сiльського господарства та продовольства обласних державних адмiнiстрацiй i Ради мiнiстрiв Автономної Республiки Крим.

(пункт 3 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15.02.2002р. N 158)

     4. Радi мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, обласним державним адмiнiстрацiям забезпечити у мiсячний термiн надсилання до Державної митної служби вiдбиткiв печаток i зразкiв пiдписiв керiвникiв (заступникiв керiвникiв) органiзацiй, якi видаватимуть довiдки сiльськогосподарським товаровиробникам - юридичним особам на експорт живої худоби без сплати вивiзного (експортного) мита.

     5. Контроль за виконанням цiєї постанови покласти на Вiце прем'єр-мiнiстра України Зубця М. В.

Прем'єр-мiнiстр України П. ЛАЗАРЕНКО
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.