Документ скасований: Постанова КМУ № 139 від 06.03.2013

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 7 серпня 1996 р. N 928


Про затвердження Положення про порядок державної реєстрацiї iноземних iнвестицiй

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
постановами Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 15 лютого 2002 року N 158,
вiд 12 травня 2004 року N 627,
вiд 13 липня 2011 року N 743,
вiд 20 червня 2012 року N 555

     Вiдповiдно до статтi 13 Закону України "Про режим iноземного iнвестування" Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     Затвердити Положення про порядок державної реєстрацiї iноземних iнвестицiй, що додається.

Прем'єр-мiнiстр України П. ЛАЗАРЕНКО

Iнд. 62

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 7 серпня 1996 р. N 928

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок державної реєстрацiї iноземних iнвестицiй

     1. Це Положення визначає порядок подання документiв, їх розгляду та здiйснення державної реєстрацiї iноземних iнвестицiй, що вiдповiдають умовам, викладеним у пунктi 2 статтi 1 Закону України "Про режим iноземного iнвестування", та здiйснюються за видами i формами, передбаченими статтями 2 i 3 цього Закону.

     2. Державна реєстрацiя iноземних iнвестицiй здiйснюється Радою Мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, обласними, Київською та Севастопольською мiськими державними адмiнiстрацiями (далi - органи державної реєстрацiї) протягом трьох робочих днiв пiсля їх фактичного внесення.

(пункт 2 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.05.2004р. N 627)

     3. Для державної реєстрацiї iноземних iнвестицiй iноземний iнвестор або уповноважена ним в установленому порядку особа (далi - заявник) подає органу державної реєстрацiї такi документи:

     iнформацiйне повiдомлення про внесення iноземної iнвестицiї у трьох примiрниках, заповнене за формою i в порядку згiдно з додатками N 1 i 2 до цього Положення, з вiдмiткою державної податкової iнспекцiї за мiсцем здiйснення iнвестицiї про її фактичне внесення;

     документи, що пiдтверджують форму здiйснення iноземної iнвестицiї (установчi документи, договори (контракти) про виробничу кооперацiю, спiльне виробництво та iншi види спiльної iнвестицiйної дiяльностi, концесiйнi договори тощо);

     документи, що пiдтверджують вартiсть iноземної iнвестицiї (вiдповiдно до вимог, визначених статтею 2 Закону України "Про режим iноземного iнвестування");

     документ, що свiдчить про внесення заявником плати за реєстрацiю.

     4. Орган державної реєстрацiї фiксує дату надходження документiв у журналi облiку державної реєстрацiї внесених iноземних iнвестицiй, протягом трьох робочих днiв починаючи з цiєї дати розглядає поданi документи i приймає рiшення про реєстрацiю iноземної iнвестицiї або про вiдмову в нiй.

     Форма ведення журналу облiку державної реєстрацiї внесених iноземних iнвестицiй встановлюється Мiнекономрозвитку.

(абзац другий пункту 4 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15.02.2002р. N 158, вiд 13.07.2011р. N 743)

     5. Державна реєстрацiя iноземної iнвестицiї здiйснюється шляхом присвоєння iнформацiйному повiдомленню про внесення iноземної iнвестицiї реєстрацiйного номера, який на усiх трьох примiрниках засвiдчується пiдписом посадової особи та скрiплюється печаткою органу державної реєстрацiї.

     Перший примiрник iнформацiйного повiдомлення повертається заявниковi як пiдтвердження факту державної реєстрацiї iноземної iнвестицiї, другий - надсилається поштовим вiдправленням Мiнекономрозвитку в день здiйснення реєстрацiї iноземної iнвестицiї, третiй - залишається в органi, що здiйснив її реєстрацiю.

(абзац другий пункту 5 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20.06.2012р. N 555)

     6. Реєстрацiйний номер iнформацiйного повiдомлення про внесення iноземної iнвестицiї складається з:

     коду системи позначень адмiнiстративно-територiальних одиниць (СПАТО), до яких належить регiон, де знаходиться орган державної реєстрацiї, що зареєстрував iноземну iнвестицiю;

     порядкового номера за видом iноземної iнвестицiї вiдповiдно до перелiку, встановленого пунктом 7 цього Положення;

     порядкового номера за формою внесеної iноземної iнвестицiї вiдповiдно до перелiку, встановленого пунктом 8 цього Положення;

     порядкового номера реєстрацiї iноземної iнвестицiї у журналi облiку державної реєстрацiї внесених iноземних iнвестицiй.

     Складовi частини реєстрацiйного номера вiдокремлюються одна вiд одної дефiсом.

     7. Порядковий номер за видами iноземних iнвестицiй визначається вiдповiдно до такого перелiку:

     1) iноземна валюта, що визнається конвертованою Нацiональним банком України;

     2) валюта України (для реiнвестицiй);

     3) будь-яке рухоме i нерухоме майно та пов'язанi з ним майновi права;

     4) акцiї, облiгацiї, iншi цiннi папери, а також корпоративнi права (права власностi на частку (пай) у статутному капiталi юридичної особи, створеної вiдповiдно до законодавства України або законодавства iнших країн), вираженi у конвертованiй валютi;

(пiдпункт 4 пункту 7 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13.07.2011р. N 743)

     5) грошовi вимоги та права на вимоги виконання договiрних зобов'язань, якi гарантованi першокласними банками i вартiсть яких виражена у конвертованiй валютi;

     6) iноземнi iнвестицiї у виглядi будь-яких прав iнтелектуальної власностi;

     7) права на провадження господарської дiяльностi, включаючи права на користування надрами та використання природних ресурсiв, наданих вiдповiдно до законодавства України або згiдно з договорами;

     8) iншi цiнностi (майно), якi вiдповiдно до законодавства України визнаються iноземними iнвестицiями.

(пiдпункт 8 пункту 7 в редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.05.2004р. N 627)

     8. Порядковий номер за формами iноземних iнвестицiй визначається вiдповiдно до такого перелiку:

     1) часткова участь у пiдприємствах, створюваних спiльно з українськими юридичними та фiзичними особами, або придбання частки дiючих пiдприємств;

     2) створення пiдприємств, що повнiстю належать iноземним iнвесторам, фiлiй та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв iноземних юридичних осiб або придбання у власнiсть дiючих пiдприємств повнiстю;

     3) придбання рухомого чи нерухомого майна шляхом прямого одержання майна та майнових комплексiв або у виглядi акцiй, облiгацiй та iнших цiнних паперiв;

     4) придбання прав користування землею та використання природних ресурсiв на територiї України;

     5) придбання iнших майнових прав;

     6) iншi форми iноземних iнвестицiй, не забороненi законами України, в тому числi без створення юридичної особи на пiдставi договорiв iз суб'єктами господарської дiяльностi України.

     9. Вiдмова в державнiй реєстрацiї iноземних iнвестицiй можлива лише у разi, коли здiйснення цiєї iнвестицiї суперечить законодавству України, або поданi документи не вiдповiдають вимогам цього Положення. Вiдмова з мотивiв недоцiльностi здiйснення iноземної iнвестицiї не допускається.

     Вiдмова у державнiй реєстрацiї повинна бути оформлена письмово iз зазначенням мотивiв i може бути оскаржена у судовому порядку.

     10. У разi втрати (знищення) iнформацiйного повiдомлення про внесення iноземної iнвестицiї заявниковi на його вимогу видається дублiкат зазначеного документа.

     Для отримання дублiката iнформацiйного повiдомлення про внесення iноземної iнвестицiї заявник подає до органу державної реєстрацiї опублiковане в офiцiйнiй пресi оголошення про визнання недiйсним втраченого iнформацiйного повiдомлення про внесення iноземної iнвестицiї та документ, що засвiдчує внесення плати за видачу дублiката iнформацiйного повiдомлення про внесення iноземної iнвестицiї.

     Орган державної реєстрацiї протягом п'яти робочих днiв повинен видати дублiкат iнформацiйного повiдомлення про внесення iноземної iнвестицiї.

     11. За державну реєстрацiю iноземної iнвестицiї справляється плата у розмiрi двадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян на день здiйснення реєстрацiї iноземної iнвестицiї. Кошти, одержанi за реєстрацiю iноземної iнвестицiї, перераховуються до бюджету Автономної Республiки Крим, обласних бюджетiв, до мiських бюджетiв мiст Києва та Севастополя.

(абзац перший пункту 11 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13.07.2011р. N 743)

     У разi вiдмови у реєстрацiї кошти заявниковi не повертаються.

     За видачу дублiката iнформацiйного повiдомлення про внесення iноземної iнвестицiї вноситься плата у розмiрi 40 вiдсоткiв реєстрацiйного збору, встановленого на день подання заяви про видачу дублiката зазначеного документа.

     12. Державна реєстрацiя додаткових обсягiв iноземних iнвестицiй здiйснюється вiдповiдно до цього Положення пiсля їх фактичного внесення.

     13. Iноземнi iнвестицiї, зареєстрованi до введення в дiю Закону України "Про режим iноземного iнвестування", за бажанням iнвестора можуть бути перереєстрованi вiдповiдно до цього Положення в разi їх фактичного внесення.

     14. Державна реєстрацiя iноземної iнвестицiї дiє протягом усього перiоду функцiонування iнвестицiї. В разi повної або часткової репатрiацiї iноземної iнвестицiї за кордон iноземний iнвестор або уповноважена ним особа повиннi повiдомити про це вiдповiдний орган державної реєстрацiї, про що останнiм робиться вiдмiтка на iнформацiйному повiдомленнi i вiдповiдний запис у журналi облiку державної реєстрацiї внесених iноземних iнвестицiй. Iнформацiйне повiдомлення iз зазначеною вiдмiткою подається вiдповiдним органам, установам у разi вивезення (переказу) iноземної iнвестицiї за кордон вiдповiдно до законодавства.

     15. Iнформацiю про зареєстрованi iноземнi iнвестицiї та репатрiацiю iноземних iнвестицiй за кордон органи державної реєстрацiї надають Мiнекономрозвитку та Держстату за встановленими ними формами до п'ятого числа мiсяця, що настає за звiтним кварталом.

(пункт 15 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15.02.2002р. N 158, вiд 12.05.2004р. N 627, вiд 13.07.2011р. N 743, вiд 20.06.2012р. N 555)

 

Зразок (вiдмiтка державної податкової iнспекцiї за мiсцем здiйснення iноземної iнвестицiї про її фактичне внесення) Додаток N 1
до Положення про порядок державної реєстрацiї iноземних iнвестицiй

IНФОРМАЦIЙНЕ ПОВIДОМЛЕННЯ
ПРО ВНЕСЕННЯ IНОЗЕМНОЇ IНВЕСТИЦIЇ

Вiдповiдно до статтi 13 Закону України "Про режим iноземного iнвестування"

 
(найменування iноземного iнвестора)

iнформує про здiйснену iноземну iнвестицiю i просить зареєструвати її в установленому порядку.

Iноземний
iнвестор
Вид
iнвестицiї
Форма
здiйснення
iнвестицiї
Об'єкт
здiйснення
iнвестицiї
Обсяг
iнвестицiї
в iноземнiй
конвертованiй
валютi та
валютi України
Перiод
функцiонування
iнвестицiї
1 2 3 4 5 6
           

 

Iноземний iнвестор ___________ (посада, прiзвище, iм'я)
(пiдпис)
"____"_________________р. М П
___________________________ Реєстрацiйний N______вiд_____р. Посада та прiзвище особи (без скорочень), уповноваженої здiйснювати реєстрацiю iноземних iнвестицiй
(вiдмiтка про вилучення iнвестицiї iз зазначенням обсягу) М П _____________
(пiдпис)
Посада та прiзвище уповноваженої особи
М П _____________
(пiдпис)

 

Додаток N 2
до Положення про порядок державної реєстрацiї iноземних iнвестицiй

ПОРЯДОК
заповнення iнформацiйного повiдомлення про внесення iноземної iнвестицiї

     В iнформацiйному повiдомленнi про внесення iноземної iнвестицiї зазначаються:

     у графi 1 - вiдомостi про iноземного iнвестора:

     для фiзичної особи - прiзвище, iм'я;

     для iноземної держави, мiжнародної урядової чи неурядової органiзацiї, юридичної особи, створеної вiдповiдно до законодавства iншого, нiж законодавство України, iншого iноземного суб'єкта iнвестицiйної дiяльностi, який визнається таким вiдповiдно до законодавства України, - назва повна та скорочена, правовий статус вiдповiдно до законодавства країни реєстрацiї;

     державна приналежнiсть iноземного iнвестора, мiсцезнаходження;

     у графi 2 - вид iноземної iнвестицiї вiдповiдно до статтi 2 Закону України "Про режим iноземного iнвестування". У разi здiйснення майнової iнвестицiї у цiй графi подається докладна iнформацiя про вид майна, його кiлькiсть та вартiсть;

     у графi 3 - форма здiйснення iноземної iнвестицiї вiдповiдно до статтi 3 Закону України "Про режим iноземного iнвестування";

     у графi 4 - конкретний об'єкт iноземної iнвестицiї. Якщо це пiдприємство, то зазначається його назва, форма власностi та органiзацiйно-правова форма, мiсцезнаходження, до якої галузi економiки належить вiдповiдно до статистичної звiтностi; якщо майно, - його назва, власник, мiсцезнаходження тощо;

     у графi 5 - обсяг iноземної iнвестицiї, оцiнений в iноземнiй конвертованiй валютi та у валютi України за домовленiстю сторiн на основi цiн мiжнародних ринкiв або ринку України. Перерахування iнвестицiйних сум провадиться за офiцiйним курсом валюти України, визначеним Нацiональним банком на дату фактичного внесення iнвестицiї;

     у графi 6 - запланований перiод використання iнвестицiї. Якщо термiн використання iноземної iнвестицiї не визначено, робиться запис "безстрокова".

     Iнформацiйне повiдомлення повинно бути пiдписане заявником. Якщо заявником є юридична особа, iноземна держава, мiжнародна урядова або неурядова органiзацiя тощо, необхiдно зазначити посаду, прiзвище та iм'я того, хто пiдписує повiдомлення, та скрiпити пiдпис печаткою.

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.