Документ скасований: Постанова КМУ № 816 від 13.06.2002

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 12 квiтня 2000 р. N 651


Про затвердження Положення про Державну службу експортного контролю

     Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Затвердити Положення про Державну службу експортного контролю (додається).

     2. Установити, що Державна служба експортного контролю є правонаступником лiквiдованого центрального органу виконавчої влади - Державної служби експортного контролю України.

Прем'єр-мiнiстр України В. ЮЩЕНКО

Iнд. 21

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 12 квiтня 2000 р. N 651

ПОЛОЖЕННЯ
про Державну службу експортного контролю

     1. Державна служба експортного контролю (Держекспортконтроль) є урядовим органом державного управлiння, що дiє у складi Мiнекономiки i пiдпорядковується йому.

     2. Держекспортконтроль у своїй дiяльностi керується Конституцiєю та законами України, актами Президента України i Кабiнету Мiнiстрiв України, наказами Мiнекономiки, цим Положенням, а також рекомендацiями Комiсiї з полiтики експортного контролю та вiйськово-технiчного спiвробiтництва з iноземними державами.

     3. Основними завданнями Держекспортконтролю є:

  • участь в межах своєї компетенцiї у реалiзацiї державної полiтики в галузi експортного контролю щодо забезпечення iнтересiв нацiональної безпеки, додержання мiжнародних зобов'язань України, пов'язаних з нерозповсюдженням зброї масового знищення, засобiв її доставки та обмеженням передач звичайних озброєнь;

  • реалiзацiя заходiв, спрямованих на встановлення державного контролю за здiйсненням мiжнародних передач товарiв вiйськового призначення та подвiйного використання (далi - товари, що пiдлягають державному експортному контролю);

  • виконання вiдповiдно до законодавства дозвiльно-реєстрацiйних функцiй в галузi експортного контролю.

     4. Держекспортконтроль вiдповiдно до покладених на нього завдань:

     видає в установленому порядку суб'єктам пiдприємницької дiяльностi дозволи або висновки на право здiйснення мiжнародних передач товарiв, що пiдлягають державному експортному контролю, та проведення переговорiв, пов'язаних з укладенням зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв) про здiйснення мiжнародних передач таких товарiв, а також за результатами експертизи в галузi експортного контролю вирiшує питання щодо скасування або зупинення дiї цих дозволiв (висновкiв);

     органiзовує та проводить експертизу документiв, що подаються суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi, iноземними суб'єктами господарської дiяльностi для одержання дозволiв або висновкiв на право здiйснення мiжнародних передач товарiв, що пiдлягають державному експортному контролю, або про можливiсть проведення переговорiв, пов'язаних з укладенням зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв) про здiйснення мiжнародних передач таких товарiв та за результатами експертизи вирiшує питання щодо видачi зазначених дозволiв (висновкiв);

     видає в установленому порядку пiсля проведення експертизи в галузi експортного контролю мiжнароднi iмпортнi сертифiкати та iншi документи, якi мiстять державнi гарантiї щодо використання товарiв у заявлених цiлях, а також вирiшує питання щодо скасування або зупинення дiї цих сертифiкатiв (документiв);

     готує та узгоджує в установленому порядку пропозицiї щодо надання суб'єктам пiдприємницької дiяльностi повноважень на право здiйснення експорту, iмпорту товарiв вiйськового призначення та товарiв, якi мiстять вiдомостi, що становлять державну таємницю;

     проводить реєстрацiю юридичних та фiзичних осiб, дiяльнiсть яких пов'язана з мiжнародними передачами товарiв, що пiдлягають державному експортному контролю;

     розробляє та вносить на розгляд Мiнiстра економiки пропозицiї щодо затвердження спискiв товарiв, мiжнароднi передачi яких пiдлягають державному експортному контролю, та внесення змiн до цих спискiв; укладення мiжнародних договорiв в галузi експортного контролю;

     розробляє та подає в установленому порядку на затвердження проекти нормативно-правових актiв, що регулюють дiяльнiсть в галузi експортного контролю;

     узагальнює практику застосування законодавства в галузi експортного контролю, розробляє пропозицiї щодо його вдосконалення та щодо визначення основних напрямiв i розроблення програм розвитку експортного контролю в Українi та вносить їх на розгляд Мiнiстра економiки;

     здiйснює заходи щодо запобiгання правопорушенням в галузi експортного контролю, у тому числi проводить перевiрки походження товарiв, що пiдлягають державному експортному контролю, та контролює їх використання у заявлених цiлях;

     веде облiк вiтчизняних суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi та їх зарубiжних партнерiв, що порушували законодавство України чи вiдповiднi мiжнародно-правовi норми пiд час здiйснення мiжнародних передач товарiв, що пiдлягають державному експортному контролю;

     бере участь у розробленнi механiзмiв проведення розслiдувань i запобiгання несанкцiонованому здiйсненню мiжнародних передач товарiв, що пiдлягають державному експортному контролю;

     готує вiдповiдно до мiжнародних зобов'язань України та подає до МЗС вiдомостi про мiжнароднi передачi товарiв, що пiдлягають державному експортному контролю, а також здiйснює в установленому порядку обмiн iншою iнформацiєю в галузi експортного контролю з вiдповiдними органами iноземних держав та мiжнародними органiзацiями у межах багато- i двостороннiх домовленостей;

     бере участь у створеннi, забезпеченнi функцiонування та вдосконаленнi автоматизованої системи державного експортного контролю України i накопичує вiдповiдну базу даних для використання в аналiтичнiй роботi;

     бере участь у налагодженнi та розвитку спiвробiтництва в галузi експортного контролю з вiдповiдними органами iноземних держав, а також у роботi мiжнародних органiзацiй та мiжурядових органiв (комiсiй, комiтетiв тощо), конференцiй, конгресiв, симпозiумiв та семiнарiв з цього питання;

     органiзовує пiдготовку та пiдвищення квалiфiкацiї українських спецiалiстiв з експортного контролю, їх стажування у вiдповiдних органiзацiях та установах iноземних держав;

     забезпечує в межах своєї компетенцiї реалiзацiю вимог щодо охорони державної таємницi згiдно iз Законом України "Про державну таємницю";

     сприяє залученню в Україну технiчної, фiнансової та iнших видiв допомоги вiд окремих держав i мiжнародних органiзацiй з метою вдосконалення системи державного експортного контролю в Українi;

     бере участь в органiзацiйному та iнформацiйно-аналiтичному забезпеченнi дiяльностi Комiсiї з полiтики експортного контролю та вiйськово-технiчного спiвробiтництва з iноземними державами;

     виконує iншi функцiї, що випливають з покладених на нього завдань.

     5. Держекспортконтроль має право:

     залучати спецiалiстiв органiв виконавчої влади, пiдприємств, установ та органiзацiй (за погодженням з їх керiвниками) до розгляду питань, що належать до його компетенцiї, а також для участi в роботi експертних рад, якi утворюються при ньому;

     залучати в установленому порядку до проведення експертизи i надання-консультацiй позаштатних радникiв (експертiв), перелiк яких затверджує його голова;

     одержувати в установленому порядку вiд органiв виконавчої влади органiв мiсцевого самоврядування, пiдприємств, установ та органiзацiй iнформацiю, необхiдну для виконання покладених на нього завдань;

     брати участь у заходах, що здiйснюються в рамках мiжнародних режимiв експортного контролю;

     скликати в установленому порядку наради з питань, якi належать до його компетенцiї;

     у межах своїх повноважень видавати накази органiзацiйно-розпорядчого характеру, органiзовувати i контролювати їх виконання.

     6. Держекспортконтроль очолює голова, який призначається на посаду та звiльняється з посади Кабiнетом Мiнiстрiв України за поданням Мiнiстра економiки.

     Голова Держекспортконтролю є членом колегiї Мiнекономiки.

     7. Голова Держекспортконтролю має трьох заступникiв, у тому числi одного першого, якi призначаються на посаду та звiльняються з посади Кабiнетом Мiнiстрiв України за поданням Мiнiстра економiки, погодженим головою Держекспортконтролю.

     Розподiл обов'язкiв мiж заступниками провадить голова Держекспортконтролю.

     8. Голова Держекспортконтролю:

     здiйснює керiвництво дiяльнiстю Держекспортконтролю та несе персональну вiдповiдальнiсть перед Кабiнетом Мiнiстрiв України та Мiнiстром економiки за виконання покладених на Держекспортконтроль завдань;

     призначає на посаду та звiльняє з посади керiвникiв структурних пiдроздiлiв та iнших працiвникiв Держекспортконтролю, крiм заступникiв голови Держекспортконтролю;

     визначає ступiнь вiдповiдальностi своїх заступникiв та керiвникiв структурних пiдроздiлiв Держекспортконтролю;

     притягає до дисциплiнарної вiдповiдальностi керiвникiв структурних пiдроздiлiв та iнших працiвникiв Держекспортконтролю, крiм своїх заступникiв;

     пiдписує виданi в межах компетенцiї Держекспортконтролю накази, органiзовує перевiрку їх виконання;

     затверджує положення про структурнi пiдроздiли Держекспортконтролю;

     здiйснює iншi повноваження, передбаченi законодавством та цим Положенням.

     9. Для погодженого вирiшення питань, що належать до компетенцiї Держекспортконтролю, обговорення найважливiших напрямiв його дiяльностi у Держекспортконтролi утворюється колегiя у складi його голови (голова колегiї), заступникiв голови та керiвникiв структурних пiдроздiлiв Держекспортконтролю. Персональний склад колегiї затверджується Мiнiстром економiки.

     Рiшення колегiї проводяться в життя наказами Держекспортконтролю.

     10. З метою прийняття узгоджених рiшень з окремих питань здiйснення мiжнародних передач товарiв, що пiдлягають державному експортному контролю, при Держекспортконтролi може бути утворено мiжвiдомчi дорадчi та консультативнi органи. Склад та положення про цi органи погоджуються з вiдповiдними мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади i затверджуються Мiнiстром економiки.

     11. Граничну чисельнiсть працiвникiв та структуру Держекспортконтролю затверджує Мiнiстр економiки в межах граничної чисельностi працiвникiв Мiнекономiки, затвердженої Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     12. Штатний розпис, кошторис доходiв i видаткiв Держекспортконтролю затверджує його голова за погодженням з Мiнiстром економiки та Мiнфiном.

     13. Держекспортконтроль утримується за рахунок державного бюджету в межах коштiв, передбачених на утримання Мiнекономiки.

     14. Умови оплати працi працiвникiв Держекспортконтролю визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     15. Держекспортконтроль є юридичною особою, має самостiйний баланс, рахунки в установах банкiв, печатку iз зображенням Державного Герба України i своїм найменуванням.

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.