Документ скасований: Постанова КМУ № 1131 від 15.12.2010

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А
Київ

вiд 20 липня 1996 р. N 781


Про затвердження Положення про створення (реєстрацiю), реорганiзацiю та лiквiдацiю промислово-фiнансових груп

Iз змiнами, внесеними згiдно з Постановами КМ
N 1336 вiд 25.08.98
N 158 вiд 15.02.2002
N 1074 вiд 17.07.2003

     Вiдповiдно до Закону України "Про промислово-фiнансовi групи в Українi" Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Затвердити Положення про створення (реєстрацiю), реорганiзацiю та лiквiдацiю промислово-фiнансових груп, що додається.

     2. Мiнiстерству економiки та з питань європейської iнтеграцiї забезпечити ведення Реєстру промислово-фiнансових груп України.

(Пункт 2 iз змiнами, внесеними згiдно з Постановою КМ N 158 вiд 15.02.2002)

 

Прем'єр-мiнiстр України П.ЛАЗАРЕНКО
Мiнiстр Кабiнету Мiнiстрiв України В.ПУСТОВОЙТЕНКО

Iнд. 66

 

ЗАТВЕРДЖЕНЕ
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 20 липня 1996 р. N 781

ПОЛОЖЕННЯ
про створення (реєстрацiю), реорганiзацiю та лiквiдацiю промислово-фiнансових груп

(У текстi Положення слово "вiдомство" в усiх вiдмiнках замiнено словами "iнший центральний орган виконавчої влади" у вiдповiдному вiдмiнку, а слово "галузеве" в усiх вiдмiнках виключено згiдно з Постановою КМ N 158 вiд 15.02.2002)

Загальнi положення

     1. Це Положення розроблене вiдповiдно до Закону України "Про промислово-фiнансовi групи в Українi" i визначає порядок створення (реєстрацiї), реорганiзацiї та лiквiдацiї промислово-фiнансових груп.

     2. Промислово-фiнансова група (далi - ПФГ) - це об'єднання, до якого можуть входити промисловi пiдприємства, сiльськогосподарськi пiдприємства, банки, науковi i проектнi установи, iншi установи та органiзацiї всiх форм власностi, що мають на метi отримання прибутку, i яке створюється за рiшенням Кабiнету Мiнiстрiв України на певний термiн з метою реалiзацiї державних програм розвитку прiоритетних галузей виробництва i структурної перебудови економiки України, включаючи програми згiдно з мiждержавними договорами, а також з метою виробництва кiнцевої продукцiї.

(Абзац перший пункту 2 iз змiнами, внесеними згiдно з Постановою КМ N 158 вiд 15.02.2002)

     Транснацiональна ПФГ - це ПФГ, до складу учасникiв якої входять українськi та iноземнi юридичнi особи.

     3. Створення ПФГ забороняється у сферi торгiвлi, громадського харчування, побутового обслуговування населення, матерiально-технiчного постачання, транспортних послуг.

     4. ПФГ створюються на добровiльних засадах.

     5. До складу ПФГ входить головне пiдприємство ПФГ та учасники ПФГ. У складi учасникiв ПФГ обов'язкова наявнiсть банкiвської установи.

     6. Головне пiдприємство ПФГ - це пiдприємство, створене вiдповiдно до законодавства України, яке виготовляє кiнцеву продукцiю ПФГ, здiйснює її збут, сплачує податки в Українi.

     Головне пiдприємство ПФГ зберiгає статус юридичної особи i офiцiйно представляє iнтереси ПФГ в Українi та за її межами.

     7. Головним пiдприємством ПФГ не може бути торгiвельне пiдприємство, транспортне пiдприємство, пiдприємство сфери громадського харчування, побутового обслуговування, матерiально-технiчного постачання, банк, фiнансово-кредитна установа.

     8. Учасник ПФГ - це пiдприємство, банк або iнша наукова чи проектна установа, органiзацiя, створена згiдно iз законодавством України, iноземна юридична особа, що входить до складу ПФГ, виробляє промiжну продукцiю ПФГ або надає банкiвськi та iншi послуги учасникам i головному пiдприємству ПФГ i має на метi отримання прибутку.

     Учасники ПФГ зберiгають статус юридичної особи.

     9. ПФГ не має статусу юридичної особи. Право дiяти вiд iменi ПФГ має виключно головне пiдприємство ПФГ.

     10. Питання створення (реєстрацiї), реорганiзацiї та лiквiдацiї ПФГ, не передбаченi цим Положенням, регулюються законодавством України.

I. Порядок створення ПФГ

     11. Iнiцiатори створення ПФГ - пiдприємства, банки, науковi i проектнi установи, iншi установи та органiзацiї всiх форм власностi на добровiльних засадах проводять загальнi збори, на яких:

     приймають протокольне рiшення про намiр створення ПФГ;

     приймають Генеральну угоду про сумiсну дiяльнiсть у виробництвi кiнцевої продукцiї ПФГ;

     розробляють та затверджують технiко-економiчний проект обгрунтування створення ПФГ;

     розробляють проекти двостороннiх угод про поставки промiжної продукцiї ПФГ (або надання вiдповiдних послуг);

     визначають уповноважену особу iнiцiаторiв створення ПФГ.

     12. Генеральна угода про сумiсну дiяльнiсть пiдписується керiвниками всiх iнiцiаторiв створення ПФГ i засвiдчується їх печатками.

     13. Генеральна угода включає:

     назву ПФГ;

     перелiк затверджених в установленому порядку державних програм, з метою реалiзацiї яких створюється ПФГ;

     визначення головного пiдприємства ПФГ;

     мiсцезнаходження головного пiдприємства ПФГ;

     кандидатуру президента ПФГ, його права та обов'язки, порядок звiльнення з посади;

     перелiк учасникiв ПФГ;

     перелiк кiнцевої продукцiї ПФГ;

     термiн дiї угоди;

     взаємнi зобов'язання учасникiв ПФГ;

     порядок прийняття рiшень;

     порядок виходу iз складу ПФГ;

     iншi умови дiяльностi ПФГ, якi визнають необхiдними iнiцiатори її створення.

     14. Уповноважена особа подає Генеральну угоду та технiко-економiчне обгрунтування створення ПФГ центральному органу виконавчої влади, до компетенцiї якого належать питання формування та реалiзацiї державної полiтики у вiдповiднiй сферi дiяльностi, Мiнекономiки, Фонду державного майна та Антимонопольному комiтетовi, якi повиннi пiдготувати у мiсячний термiн пiсля надходження документiв висновки стосовно доцiльностi створення ПФГ за участю українського головного пiдприємства та учасникiв, а у двомiсячний термiн - у разi створення транснацiональної ПФГ.

     Для визначення можливостi монополiзацiї чи суттєвого обмеження конкуренцiї на товарних ринках унаслiдок створення ПФГ i для складання вiдповiдних висновкiв Антимонопольного комiтету уповноважена особа подає до Антимонопольного комiтету iнформацiю та документи вiдповiдно до вимог, установлених законодавством.

(Пункт 14 в редакцiї Постанови КМ N 1074 вiд 17.07.2003)

     15. Уповноважена особа забезпечує перерахування до державного бюджету державного мита за прийняття проекту створення ПФГ до розгляду Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     16. Уповноважена особа подає на iм'я Прем'єр-мiнiстра України такi документи:

     доручення iнiцiаторiв представляти в Кабiнетi Мiнiстрiв України проект створення ПФГ;

     Генеральну угоду про сумiсну дiяльнiсть у виробництвi кiнцевої продукцiї, пiдписану всiма iнiцiаторами створення ПФГ;

     технiко-економiчний проект обгрунтування створення ПФГ;

     висновки вiдповiдного мiнiстерства чи iншого центрального органу виконавчої влади до компетенцiї якого належать питання формування та реалiзацiї державної полiтики у вiдповiднiй сферi дiяльностi, Мiнекономiки, Фонду державного майна та Антимонопольного комiтету про доцiльнiсть створення ПФГ, стосовно технiко-економiчного обгрунтування та Генеральної угоди;

(Абзац п'ятий пункту 16 iз змiнами, внесеними згiдно з Постановою КМ N 1074 вiд 17.07.2003)

     документ про перерахування до державного бюджету державного мита.

     17. Кабiнет Мiнiстрiв України приймає до розгляду проекти створення ПФГ за умов розрахункового обсягу реалiзацiї кiнцевої продукцiї ПФГ, еквiвалентнiй сумi в сто мiльйонiв доларiв США за рiк, починаючи з другого року пiсля створення ПФГ. Цей термiн може бути продовжено окремою постановою Кабiнету Мiнiстрiв України у разi створення ПФГ для виробництва новоосвоюваних видiв кiнцевої продукцiї та з довгостроковим циклом виробництва.

     18. Прем'єр-мiнiстр України пiсля надходження документiв, зазначених у пунктi 16 цього Положення, доручає центральному органу виконавчої влади, до компетенцiї якого належать питання формування та реалiзацiї державної полiтики у вiдповiднiй сферi дiяльностi, розробити проект постанови Кабiнету Мiнiстрiв України про створення ПФГ та затвердження Генеральної угоди про сумiсну дiяльнiсть чи проект протокольного рiшення Кабiнету Мiнiстрiв України про вiдмову у створеннi ПФГ за участю українського головного пiдприємства та учасникiв у мiсячний, а у разi створення транснацiональної ПФГ - у тримiсячний термiн.

(Пункт 18 в редакцiї Постанови КМ N 1074 вiд 17.07.2003)
(Пункт 19 виключено на пiдставi Постанови КМ N 1074 вiд 17.07.2003)

     20. Кабiнет Мiнiстрiв України у двомiсячний термiн приймає рiшення про створення ПФГ або вiдмову в її створеннi.

     Щодо створення транснацiональної ПФГ рiшення приймається у тримiсячний термiн.

(Пункт 20 iз змiнами, внесеними згiдно з Постановою КМ N 1074 вiд 17.07.2003)

     21. Реєстрацiя ПФГ проводиться Мiнекономiки на пiдставi постанови Кабiнету Мiнiстрiв України про створення ПФГ та затвердженої Генеральної угоди про сумiсну дiяльнiсть у двотижневий термiн.

     Пiсля реєстрацiї ПФГ видається свiдоцтво встановленого зразка (додається).

     22. Вживання словосполучення "промислово-фiнансова група (ПФГ)" у назвах суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi, що реєструються не за нормами Закону "Про промислово-фiнансовi групи в Українi" та цього Положення, не дозволяється.

     23. Рiшення про створення (реєстрацiю) транснацiональної ПФГ приймається Кабiнетом Мiнiстрiв України лише за умови попереднього укладення мiждержавного договору, що пiдлягає ратифiкацiї Верховною Радою України.

II. Порядок реорганiзацiї ПФГ

     24. Виключення (вихiд) головного пiдприємства або учасника ПФГ iз складу ПФГ здiйснюється шляхом прийняття постанови Кабiнетом Мiнiстрiв України. Виключення (вихiд) iз складу ПФГ головного пiдприємства ПФГ тягне за собою реорганiзацiю ПФГ та її нову реєстрацiю вiдповiдно до цього Положення.

     У разi реорганiзацiї ПФГ державне мито за прийняття проекту реорганiзацiї ПФГ до розгляду Кабiнетом Мiнiстрiв України не сплачується.

     Реорганiзацiя ПФГ шляхом виключення (виходу) головного пiдприємства або учасника ПФГ iз складу ПФГ може здiйснюватися:

     за поданням Державної податкової адмiнiстрацiї у разi бiльш як дворазового порушення норм статей 4 i 5 Закону України "Про промислово-фiнансовi групи в Українi";

     за постановою або законом, прийнятим Верховною Радою України, про припинення виконання державної програми, з метою реалiзацiї якої було створено ПФГ;

     за поданням органiв виконавчої влади, що вiдповiдають за виконання державних програм про неефективну реалiзацiю ПФГ цих програм;

(Абзац шостий пункту 24 iз змiнами, внесеними згiдно з Постановою КМ N 158 вiд 15.02.2002)

     за заявою головного пiдприємства ПФГ або учасника ПФГ про вихiд зi складу ПФГ.

(Пункт 24 iз змiнами, внесеними згiдно з Постановою КМ N 1336 вiд 25.08.98)

III. Лiквiдацiя ПФГ

     25. Лiквiдацiя ПФГ здiйснюється шляхом прийняття постанови Кабiнету Мiнiстрiв України:

     у зв'язку iз закiнченням затвердженого термiну її дiяльностi;

     через неможливiсть реорганiзацiї ПФГ у випадках, передбачених статтею 6 Закону "Про промислово-фiнансовi групи в Українi";

     за iнiцiативою учасникiв ПФГ.

     26. Пропозицiї щодо лiквiдацiї ПФГ надсилаються до Кабiнету Мiнiстрiв України.

     27. Лiквiдацiя ПФГ здiйснюється шляхом прийняття вiдповiдної постанови Кабiнету Мiнiстрiв України.

     28. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України про лiквiдацiю ПФГ є пiдставою для виключення ПФГ iз Реєстру промислово-фiнансових груп України.

 

Додаток
до Положення про створення (реєстрацiю), реорганiзацiю та лiквiдацiю промислово-фiнансових груп

(У додатку до Положення слова "(заступник Мiнiстра економiки)" замiнено словами "(заступник Державного секретаря Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї )" згiдно з Постановою КМ N 158 вiд 15.02.2002)

СВIДОЦТВО
про внесення до Реєстру промислово-фiнансових груп України

Видано  
(повна назва головного пiдприємства ПФГ)
про те, що промислово-фiнансову групу   ,
(назва ПФГ)
створену згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд   N   , внесено до Реєстру
промислово-фiнансових груп України "_____" _____________199__року.

     Реєстрацiйний N _____________________.

     Дiйсне з додатком до Свiдоцтва.

     М.П.

    "____"_______________199__р.  
(заступник Державного секретаря Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї)

 

Додаток
до Свiдоцтва про внесення до Реєстру промислово-фiнансових груп України

ПЕРЕЛIК
пiдприємств (органiзацiй, установ) - учасникiв ПФГ

N пп Повна назва пiдприємства (установи, органiзацiї) - учасника ПФГ Мiсцезнаходження пiдприємства (установи, органiзацiї) - учасника ПФГ
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.