КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 22 листопада 1999 р. N 2120


Про затвердження Порядку проведення розслiдувань з метою встановлення фактiв дискримiнацiйних та/або недружнiх дiй з боку iнших держав, митних союзiв чи економiчних угруповань щодо законних прав та iнтересiв суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
постановами Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 15 лютого 2002 року N 158,
вiд 17 липня 2003 року N 1106,
вiд 14 листопада 2007 року N 1318

     Вiдповiдно до статтi 29 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     Затвердити Порядок проведення розслiдувань з метою встановлення фактiв дискримiнацiйних та/або недружнiх дiй з боку iнших держав, митних союзiв чи економiчних угруповань щодо законних прав та iнтересiв суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України (додається).

Прем'єр-мiнiстр України В. ПУСТОВОЙТЕНКО

Iнд. 52

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 22 листопада 1999 р. N 2120
(в редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 14 листопада 2007 р. N 1318)

ПОРЯДОК
проведення розслiдувань з метою встановлення фактiв дискримiнацiйних та/або недружнiх дiй iнших держав, митних союзiв чи економiчних угруповань щодо України

     1. Цей Порядок визначає механiзм проведення розслiдувань з метою встановлення фактiв дискримiнацiйних та/або недружнiх дiй iнших держав, митних союзiв чи економiчних угруповань щодо України (далi - дискримiнацiйнi дiї).

     Цей Порядок застосовується у разi, коли Україна та держава, митний союз чи економiчне угруповання, якi застосували до України дiї, що мiстять ознаки дискримiнацiйних, не є членами однiєї i тiєї ж мiжнародної мiжурядової органiзацiї, в рамках якої iснує механiзм врегулювання таких питань мiж членами цiєї органiзацiї.

     У разi коли держава, митний союз чи економiчне угруповання, щодо яких Україна проводить розслiдування з метою встановлення факту (фактiв) дискримiнацiйних дiй (далi - антидискримiнацiйне розслiдування), стає членом тiєї мiжнародної мiжурядової органiзацiї, в яку входить Україна, антидискримiнацiйне розслiдування припиняється.

     2. Дискримiнацiйними дiями вважаються дiї, що ставлять суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України у гiрше становище порiвняно з iноземними суб'єктами господарювання та обмежують їх законнi права та iнтереси.

     3. Рiшення про проведення чи вiдмову у проведеннi антидискримiнацiйного розслiдування, встановлення або вiдсутнiсть факту (фактiв) дискримiнацiйних дiй, припинення антидискримiнацiйного розслiдування та рекомендацiї щодо застосування заходiв у вiдповiдь на дискримiнацiйнi дiї приймаються Мiжвiдомчою комiсiєю з мiжнародної торгiвлi (далi - Мiжвiдомча комiсiя) двома третинами голосiв її членiв.

     4. Антидискримiнацiйне розслiдування проводиться Мiнекономiки на пiдставi вiдповiдного рiшення Мiжвiдомчої комiсiї за заявою суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi України (далi - заява) або iнформацiєю, що надiйшла вiд дипломатичних або консульських установ України, торговельно-економiчних мiсiй у складi закордонних дипломатичних установ України (далi - iнформацiя мiсiї).

     5. Заява подається Мiнекономiки нарочним чи надсилається рекомендованим листом.

     6. Днем подання заяви (надходження iнформацiї мiсiї) вважається день її реєстрацiї в Мiнекономiки.

     7. У заявi (iнформацiї мiсiї) зазначаються:

     юридична адреса, контактнi телефони, телефакс, адреса електронної пошти - для суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi України;

     найменування вiдповiдного компетентного органу iншої держави, митного союзу чи економiчного угруповання (далi - iноземний компетентний орган), якi вчинили/чинять дискримiнацiйну дiю, їх юридична адреса, контактнi телефони, телефакс, адреса електронної пошти;

     факт (факти) дискримiнацiйних дiй з посиланням на докази, якi його (їх) пiдтверджують. У разi коли такi дiї заподiюють шкоду або створюють загрозу її заподiяння державi та/або суб'єктам зовнiшньоекономiчної дiяльностi України - також посилання на докази, що пiдтверджують зазначенi факти.

     До заяви (iнформацiї мiсiї) додаються матерiали, що пiдтверджують факт (факти) дискримiнацiйних дiй та стосуються його (їх), з перекладом на українську мову.

     8. Мiнекономiки протягом 30 календарних днiв пiсля подання заяви (надходження iнформацiї мiсiї) розглядає наведенi в заявi (iнформацiї мiсiї) данi з метою визначення їх достатностi та обґрунтованостi для проведення антидискримiнацiйного розслiдування. Цей строк у разi потреби може бути продовжений Мiнiстром економiки або за його дорученням одним iз заступникiв Мiнiстра, але не бiльш як на 15 календарних днiв.

     Висновок Мiнекономiки про результати розгляду заяви (iнформацiї мiсiї), затверджений Мiнiстром, подається Мiжвiдомчiй комiсiї для прийняття рiшення про проведення або вiдмову в проведеннi антидискримiнацiйного розслiдування.

     9. Суб'єкт зовнiшньоекономiчної дiяльностi України може вiдкликати заяву до прийняття Мiжвiдомчою комiсiєю рiшення про проведення антидискримiнацiйного розслiдування. У такому разi заява вважається такою, що не подавалася.

     10. Мiжвiдомча комiсiя приймає рiшення про проведення антидискримiнацiйного розслiдування за умови наявностi достатнiх та обґрунтованих пiдстав для його проведення.

     У рiшеннi про проведення антидискримiнацiйного розслiдування Мiжвiдомча комiсiя доручає Мiнекономiки:

     провести антидискримiнацiйне розслiдування;

     опублiкувати повiдомлення про його проведення в газетi "Урядовий кур'єр".

     11. У разi прийняття Мiжвiдомчою комiсiєю рiшення про вiдмову в проведеннi антидискримiнацiйного розслiдування у ньому зазначаються пiдстави для такої вiдмови та доручення Мiнекономiки повiдомити суб'єкт зовнiшньоекономiчної дiяльностi України (дипломатичну або консульську установу України, торговельно-економiчну мiсiю у складi закордонної дипломатичної установи України) про таке рiшення та пiдстави його прийняття.

     12. У разi прийняття рiшення про проведення антидискримiнацiйного розслiдування Мiнекономiки готує проект повiдомлення про проведення такого розслiдування, яке пiсля погодження з МЗС має надсилатися iноземному компетентному органу.

     Строк погодження МЗС тексту повiдомлення становить 5 календарних днiв пiсля його надходження.

     У разi коли МЗС не висловило позицiї щодо тексту повiдомлення у визначений строк, вiн вважається погодженим.

     Повiдомлення про проведення антидискримiнацiйного розслiдування, проект якого погоджено з МЗС, протягом 10 календарних днiв пiсля прийняття Мiжвiдомчою комiсiєю вiдповiдного рiшення Мiнекономiки надсилає iноземному компетентному органу.

     13. У ходi антидискримiнацiйного розслiдування Мiнекономiки проводить аналiз усiх наявних матерiалiв та доказiв з метою встановлення факту (фактiв) дискримiнацiйних дiй, заподiяння шкоди або створення загрози її заподiяння державi та/або суб'єктам зовнiшньоекономiчної дiяльностi України.

     Мiнекономiки має право отримувати в установленому порядку вiд органiв виконавчої влади, пiдприємств, установ та органiзацiй, а також вiд iноземних компетентних органiв iнформацiю, необхiдну для проведення антидискримiнацiйного розслiдування.

     14. Строк проведення антидискримiнацiйного розслiдування не повинен перевищувати 90 календарних днiв пiсля прийняття Мiжвiдомчою комiсiєю вiдповiдного рiшення.

     У разi потреби цей строк може бути продовжений Мiнiстром економiки або за його дорученням одним iз заступникiв Мiнiстра, але не бiльш як на 30 календарних днiв.

     15. Матерiали антидискримiнацiйного розслiдування, в яких мiстяться висновки про його результати, Мiнекономiки надсилає Мiжвiдомчiй комiсiї для прийняття рiшення щодо встановлення або вiдсутностi факту (фактiв) дискримiнацiйних дiй, а також припинення антидискримiнацiйного розслiдування.

     16. Iнформацiю про результати антидискримiнацiйного розслiдування Мiнекономiки публiкує в газетi "Урядовий кур'єр".

(Порядок iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15.02.2002р. N 158, вiд 17.07.2003р. N 1106, у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14.11.2007р. N 1318)
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.