КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 22 листопада 1999 р. N 2120


Про затвердження Порядку проведення розслiдувань з метою встановлення фактiв дискримiнацiйних та/або недружнiх дiй з боку iнших держав, митних союзiв чи економiчних угруповань щодо законних прав та iнтересiв суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
постановами Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 15 лютого 2002 року N 158,
вiд 17 липня 2003 року N 1106,
вiд 14 листопада 2007 року N 1318,
вiд 9 червня 2011 року N 628,
вiд 18 серпня 2021 року N 875

     Вiдповiдно до статтi 29 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     Затвердити Порядок проведення розслiдувань з метою встановлення фактiв дискримiнацiйних та/або недружнiх дiй з боку iнших держав, митних союзiв чи економiчних угруповань щодо законних прав та iнтересiв суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України (додається).

Прем'єр-мiнiстр України В. ПУСТОВОЙТЕНКО

Iнд. 52

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 22 листопада 1999 р. N 2120
(в редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 14 листопада 2007 р. N 1318)

ПОРЯДОК
проведення розслiдувань з метою встановлення фактiв дискримiнацiйних та/або недружнiх дiй iнших держав, митних союзiв чи економiчних угруповань щодо України

(У текстi Порядку слова "Мiнiстерство економiчного розвитку i торгiвлi" в усiх вiдмiнках замiнено словом "Мiнекономiки" згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18 серпня 2021 року N 875)

     1. Цей Порядок визначає механiзм проведення розслiдувань з метою встановлення фактiв дискримiнацiйних та/або недружнiх дiй з боку iнших держав, митних союзiв чи економiчних угруповань щодо України (далi - дискримiнацiйнi дiї).

     Цей Порядок застосовується у разi, коли Україна та держава, митний союз чи економiчне угруповання, якi вчинили щодо України дискримiнацiйнi дiї, не є членами тiєї самої мiжнародної мiжурядової органiзацiї, якою визначено механiзм врегулювання вiдповiдних питань мiж членами зазначеної органiзацiї.

     У разi коли держава, митний союз чи економiчне угруповання, щодо яких Україна проводить розслiдування з метою встановлення факту (фактiв) дискримiнацiйних дiй (далi - розслiдування), стає членом мiжнародної мiжурядової органiзацiї, до якої входить Україна, зазначене розслiдування припиняється.

     2. Дискримiнацiйними вважаються дiї, що призводять до погiршення становища суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України порiвняно з iноземними суб'єктами господарювання i обмежують їх законнi права та iнтереси.

     3. Розслiдування проводиться Мiнекономiки за заявою суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi України або органу виконавчої влади (далi - заява).

     4. Днем подання заяви вважається день її реєстрацiї в Мiнекономiки.

     5. У заявi зазначаються:

     адреса, номери телефону i телефаксу, адреса електронної пошти, прiзвища та iнiцiали контактних осiб, якi можуть надати вiдповiдну iнформацiю - для суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi України;

     найменування вiдповiдного компетентного органу iншої держави, митного союзу чи економiчного угруповання (далi - iноземний компетентний орган), який вчинив/чинить дискримiнацiйну дiю, його адреса, номери телефону i телефаксу, адреса електронної пошти;

     факт (факти) дискримiнацiйних дiй з посиланням на докази, якi його (їх) пiдтверджують. У разi коли такi дiї заподiюють шкоду або створюють загрозу її заподiяння державi та/або суб'єктам зовнiшньоекономiчної дiяльностi України також наводяться посилання на докази, що пiдтверджують зазначенi факти.

     Заява, яка не мiстить зазначеної у цьому пунктi iнформацiї, до розгляду не приймається.

     До заяви додаються копiї документiв та iншi матерiали, що пiдтверджують факт (факти) дискримiнацiйних дiй i стосуються його (їх), з перекладом на українську мову.

     Суб'єкт зовнiшньоекономiчної дiяльностi України або орган виконавчої влади, який подав заяву, може її вiдкликати. У такому разi заява вважається такою, що не подавалася.

     6. Мiнекономiки протягом 60 календарних днiв пiсля подання заяви проводить розслiдування.

     У ходi розслiдування зазначене Мiнiстерство проводить аналiз поданих матерiалiв i доказiв з метою встановлення факту (фактiв) дискримiнацiйних дiй, заподiяння шкоди або створення загрози її заподiяння державi та/або суб'єктам зовнiшньоекономiчної дiяльностi України.

     Мiнекономiки має право отримувати в установленому порядку вiд органiв виконавчої влади, пiдприємств, установ та органiзацiй iнформацiю, необхiдну для проведення вiдповiдного аналiзу.

     Датою завершення розслiдування є дата затвердження висновку Мiнекономiки.

     Мiнекономiки подає висновок про результати розслiдування Мiжвiдомчiй комiсiї з мiжнародної торгiвлi для прийняття рiшення про наявнiсть або вiдсутнiсть факту (фактiв) дискримiнацiйних дiй.

     7. Мiнекономiки протягом 10 днiв надсилає заявниковi повiдомлення про прийняте рiшення.

     У разi прийняття Мiжвiдомчою комiсiєю з мiжнародної торгiвлi рiшення про вiдсутнiсть факту (фактiв) дискримiнацiйних дiй у повiдомленнi Мiнекономiки зазначаються пiдстави прийняття такого рiшення.

(Порядок iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15.02.2002р. N 158, вiд 17.07.2003р. N 1106, у редакцiї постанов Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14.11.2007р. N 1318, вiд 09.06.2011р. N 628)
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.