Документ скасований: Постанова КМУ № 464 від 27.04.2011

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 9 грудня 1999 р. N 2244


Питання державного оборонного замовлення

Iз змiнами, внесеними згiдно з Постановами КМ
вiд 10 березня 2000 року N 478,
вiд 27 вересня 2000 року N 1469,
вiд 23 квiтня 2001 року N 386,
вiд 15 лютого 2002 року N 158,
вiд 13 березня 2002 року N 281,
вiд 25 липня 2002 року N 1058,
вiд 26 квiтня 2003 року N 628,
вiд 4 вересня 2003 року N 1402,
вiд 28 липня 2004 року N 983,
вiд 15 березня 2006 року N 326,
вiд 29 березня 2006 року N 378

     Вiдповiдно до статей 1 - 4 Закону України "Про державне оборонне замовлення" Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Затвердити Порядок формування основних показникiв державного оборонного замовлення, розмiщення та коригування обсягiв поставок (закупiвлi) продукцiї, виконання робiт, надання послуг за оборонним замовленням, внесення змiн до укладених державних контрактiв, а також порядок контролю за виконанням оборонного замовлення та Порядок проведення конкурсiв (тендерiв) з вибору виконавцiв державного оборонного замовлення (додаються).

     2. Уповноважити Мiнiстерство оборони, Мiнiстерство внутрiшнiх справ, Державну податкову адмiнiстрацiю, Мiнiстерство з питань надзвичайних ситуацiй та у справах захисту населення вiд наслiдкiв Чорнобильської катастрофи, Мiнiстерство промислової полiтики, Службу безпеки, Службу зовнiшньої розвiдки, Державну митну службу, Адмiнiстрацiю Державної прикордонної служби, Мiнiстерство освiти i науки, Нацiональне космiчне агентство, Департамент спецiальних телекомунiкацiйних систем та захисту iнформацiї СБУ, Державний департамент з питань виконання покарань, Головне управлiння розвiдки Мiнiстерства оборони, Управлiння державної охорони укладати державнi контракти на поставку (закупiвлю) продукцiї, виконання робiт, надання послуг за державним оборонним замовленням.

(Пункт 2 iз змiнами, внесеними згiдно з Постановами КМ N 478 вiд 10.03.2000, N 386 вiд 23.04.2001, N 158 вiд 15.02.2002, N 281 вiд 13.03.2002, N 1402 вiд 04.09.2003,
вiд 15.03.2006 р. N 326,
вiд 29.03.2006 р. N 378)

     3. Покласти на Мiнiстерство економiки та з питань європейської iнтеграцiї розроблення проекту основних показникiв державного оборонного замовлення, координацiю дiяльностi державних замовникiв i виконавцiв пiд час формування зазначеного проекту та виконання державних контрактiв.

(Пункт 3 iз змiнами, внесеними згiдно з Постановою КМ N 158 вiд 15.02.2002)

     4. Установити, що з метою залучення до фiнансування робiт та надання послуг, якi належать до державного оборонного замовлення, додаткових коштiв державнi замовники пiсля вибору на конкурсних засадах його виконавцiв можуть укладати договори про спiльне з виконавцями, а також iз суб'єктами здiйснення мiжнародних передач товарiв вiйськового призначення та подвiйного використання фiнансування на взаємовигiднiй основi робiт iз створення нових або модернiзацiї наявних зразкiв озброєння i вiйськової технiки.

(Пункт 4 в редакцiї Постанови КМ N 386 вiд 23.04.2001, iз змiнами, внесеними згiдно з Постановою КМ N 628 вiд 26.04.2003, в редакцiї Постанови КМ N 983 вiд 28.07.2004)

     5. Мiнiстерству економiки та з питань європейської iнтеграцiї i Мiнiстерству оборони щороку передбачати у проектi основних показникiв державного оборонного замовлення фiнансування прiоритетних напрямiв розвитку озброєння i вiйськової технiки в обсягах не менш як 60 вiдсоткiв коштiв, що призначаються на виконання науково-дослiдних та дослiдно-конструкторських робiт.

(Постанову доповнено пунктом 5 згiдно з Постановою КМ N 386 вiд 23.04.2001, iз змiнами, внесеними згiдно з Постановою КМ N 158 вiд 15.02.2002)

     6. Визнати такими, що втратили чиннiсть:

     постанову Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 вересня 1996 р. N 1194 "Про порядок формування, розмiщення та виконання державного замовлення для забезпечення потреб оборони i безпеки", iз змiнами i доповненнями, внесеними постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22 травня 1997 р. N 478 (Офiцiйний вiсник України, 1997 р., число 21, с. 35);

     пункт 5 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23 грудня 1996 р. N 1540 "Про заходи щодо пiдвищення ефективностi космiчної дiяльностi".

Прем'єр-мiнiстр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО

Iнд. 69

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 9 грудня 1999 р. N 2244

ПОРЯДОК
формування основних показникiв державного оборонного замовлення, розмiщення та коригування обсягiв поставок (закупiвлi) продукцiї, виконання робiт, надання послуг за оборонним замовленням, внесення змiн до укладених державних контрактiв, а також порядок контролю за виконанням оборонного замовлення

Загальнi положення

     1. Цей Порядок визначає механiзм формування основних показникiв державного оборонного замовлення, розмiщення та коригування обсягiв поставок (закупiвлi) продукцiї, виконання робiт, надання послуг за державним оборонним замовленням, внесення змiн до укладених державних контрактiв, а також здiйснення контролю за виконанням оборонного замовлення.

     2. У цьому Порядку поняття "оборонне замовлення", "державнi замовники", "виконавцi", "спiввиконавцi", "державний контракт" вживаються у значеннях, наведених у Законi України "Про державне оборонне замовлення", поняття "суб'єкт здiйснення мiжнародних передач товарiв" - у значеннi, наведеному у Законi України "Про державний контроль за мiжнародними передачами товарiв вiйськового призначення та подвiйного використання", а поняття "вiтчизняний виробник" - у значеннi, наведеному у Законi України "Про закупiвлю товарiв, робiт i послуг за державнi кошти". Для цiлей цього Порядку також використовуються такi поняття:

(Абзац перший пункту 2 iз змiнами, внесеними згiдно з Постановою КМ N 983 вiд 28.07.2004)

     координацiйнi органи - органи виконавчої влади, якi вiдповiдно до законодавства координують дiяльнiсть пiдприємств, установ та органiзацiй;

     товари вiйськового призначення - товари, роботи та послуги, що можуть належати до оборонного замовлення вiдповiдно до частини шостої статтi 1 Закону України "Про державне оборонне замовлення".

     3. Закупiвля продовольства, речового та медичного майна за оборонним замовленням здiйснюється у вiтчизняних виробникiв, а для виготовлення товарiв вiйськового призначення використовуються комплектуючi вироби, напiвфабрикати, матерiали i сировина вiтчизняного походження, крiм випадкiв, коли вони не виробляються пiдприємствами, установами та органiзацiями України.

(Пункт 3 в редакцiї Постанови КМ N 386 вiд 23.04.2001)

     4. Використання державних коштiв на закупiвлю товарiв, робiт i послуг вiйськового призначення iноземного походження здiйснюється державними замовниками вiдповiдно до законодавства.

(Пункт 4 в редакцiї Постанови КМ N 1469 вiд 27.09.2000)

     5. Цiни на товари вiйськового призначення встановлюються на пiдставi акцептованих пропозицiй переможцiв конкурсу, що визначенi згiдно з Порядком проведення конкурсiв (тендерiв) з вибору виконавцiв державного оборонного замовлення, затвердженим постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 9 грудня 1999 р. N 2244.

     У разi визначення виконавцiв згiдно з частиною другою статтi 3 Закону України "Про державне оборонне замовлення" не на конкурснiй основi цiни на товари вiйськового призначення встановлюються виконавцями i державними замовниками у процесi укладання державних контрактiв за погодженням з координацiйними органами.

(Пункт 5 в редакцiї Постанови КМ N 983 вiд 28.07.2004)

     6. Заходи з питань формування, розмiщення та виконання оборонного замовлення, що становлять державну таємницю, здiйснюються з дотриманням законодавства щодо забезпечення охорони державної таємницi.

Формування основних показникiв оборонного замовлення

     7. Державнi замовники пiд час формування бюджетних запитiв на наступний бюджетний перiод визначають у межах бюджетних програм обсяги коштiв на фiнансування оборонного замовлення за його напрямами та одночасно з поданням до Мiнфiну бюджетних запитiв вносять до Мiнекономiки пропозицiї щодо фiнансування оборонного замовлення з вiдповiдним обґрунтуванням.

(Пункт 7 в редакцiї Постанови КМ N 1058 вiд 25.07.2002, iз змiнами, внесеними згiдно з Постановою КМ N 628 вiд 26.04.2003, в редакцiї Постанови КМ N 983 вiд 28.07.2004)
(Пункт 8 виключено на пiдставi Постанови КМ N 1058 вiд 25.07.2002)

     9. Державнi замовники з урахуванням обсягiв коштiв на фiнансування оборонного замовлення, визначених вiдповiдно до пункту 7 цього Порядку визначають виконавцiв шляхом проведення конкурсу (тендеру) та у двомiсячний термiн у межах цих коштiв розробляють i подають Мiнекономiки за встановленими ним формами пропозицiї до проекту основних показникiв оборонного замовлення на наступний рiк щодо номенклатури, кiлькостi продукцiї, що поставляється (закуповується), обсягiв робiт, послуг iз зазначенням їх вартостi та виконавцiв, якi визначенi за результатами проведених конкурсiв (тендерiв) або пропонуються державними замовниками у разi невизначення їх на конкурснiй основi, а також спiввиконавцiв, якi можуть бути визначенi в установленому порядку як виконавцi. До зазначених пропозицiй державнi замовники додають вiдповiднi розрахунки i обгрунтування, якщо виконавець є єдиним виробником продукцiї, виконавцем робiт, надавачем послуг, що замовляються, додають пiдтвердний документ, погоджений з органом виконавчої влади, який вiдповiдно до законодавства координує дiяльнiсть цього пiдприємства, установи, органiзацiї.

(Абзац перший пункту 9 iз змiнами, внесеними згiдно з Постановою КМ N 1058 вiд 25.07.2002)

     У разi коли ранiше було укладено договори про спiльне з виконавцями та суб'єктами мiжнародних передач товарiв довгострокове фiнансування робiт iз створення нових або модернiзацiї наявних зразкiв озброєння i вiйськової технiки, конкурс не проводиться, а обсяги коштiв щороку включаються до основних показникiв оборонного замовлення iз зазначенням його виконавцiв.

(Пункт 9 доповнено абзацом згiдно з Постановою КМ N 983 вiд 28.07.2004)

     Пропозицiї на поставку (закупiвлю) комплектуючих виробiв державнi замовники подають окремим рядком iз зазначенням їх загальної вартостi та додають до них специфiкацiї.

     Пропозицiї щодо створення нових та нарощування дiючих виробничих потужностей для виготовлення товарiв вiйськового призначення державнi замовники на їх створення подають за погодженням з державними замовниками на поставку (закупiвлю) товарiв вiйськового призначення.

     10. Мiнекономiки у мiсячний термiн аналiзує i узагальнює пропозицiї державних замовникiв до проекту основних показникiв оборонного замовлення за його напрямами та у разi потреби запитує додатковi матерiали.

(Абзац перший пункту 10 iз змiнами, внесеними згiдно з Постановою КМ N 983 вiд 28.07.2004)
(Абзац другий пункту 10 виключено на пiдставi Постанови КМ N 983 вiд 28.07.2004)

     11. Мiнекономiки пiсля одержання всiх матерiалiв узагальнює пропозицiї до проекту основних показникiв оборонного замовлення за його напрямами i збалансовує з прогнозними обсягами бюджетних коштiв, якi передбачаються державними замовниками на цi цiлi, та у мiсячний термiн формує проект основних показникiв оборонного замовлення.

     12. Державнi замовники пiсля набрання чинностi законом про Державний бюджет України на вiдповiдний рiк уточнюють ранiше поданi пропозицiї щодо фiнансування оборонного замовлення, визначають виконавцiв i подають у мiсячний термiн Мiнекономiки пропозицiї до основних показникiв оборонного замовлення разом з протоколами конкурсних комiсiй щодо остаточного вибору виконавцiв.

(Пункт 12 в редакцiї Постанови КМ N 386 вiд 23.04.2001, iз змiнами, внесеними згiдно з Постановою КМ N 628 вiд 26.04.2003, в редакцiї Постанови КМ N 983 вiд 28.07.2004)

     13. Мiнекономiки у мiсячний термiн пiсля отримання вiд державних замовникiв остаточних пропозицiй вносить до проекту основних показникiв оборонного замовлення необхiднi змiни i в установленому порядку подає його на затвердження Кабiнетовi Мiнiстрiв України.

     14. Кабiнет Мiнiстрiв України затверджує основнi показники оборонного замовлення, якi доводяться до державних замовникiв, координацiйних органiв, Мiнекономiки, Мiнфiну та iнших заiнтересованих центральних органiв виконавчої влади.

     15. Координацiйнi органи доводять до вiдповiдних виконавцiв основнi показники оборонного замовлення в частинi, що їх стосується.

Розмiщення оборонного замовлення та укладення державних контрактiв на виконання оборонного замовлення

     16. Державнi замовники, виходячи iз затверджених основних показникiв оборонного замовлення на вiдповiдний рiк, укладають з виконавцями державнi контракти за формою, що затверджується Мiнекономiки.

     17. Укладення вiдповiдно до мiжнародних договорiв з питань вiйськово-технiчного спiвробiтництва державних контрактiв щодо експортно-iмпортних поставок (закупiвлi) озброєння, вiйськової та спецiальної технiки, iнших товарiв вiйськового призначення, виконання робiт, надання послуг здiйснюється державними замовниками з визначеними на конкурснiй основi виконавцями, яким в установленому порядку наданi повноваження на право здiйснення експорту, iмпорту вiдповiдних товарiв, або з виконавцями, яким такi повноваження надаються в порядку, передбаченому абзацом другим пункту 13 Положення про порядок надання суб'єктам зовнiшньоекономiчної дiяльностi повноважень на право здiйснення експорту, iмпорту товарiв вiйськового призначення та товарiв, якi мiстять вiдомостi, що становлять державну таємницю, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 8 червня 1998 р. N 838 (Офiцiйний вiсник України, 1998 р., N 23, ст. 839; 1999 р., N 24, ст. 1107). Для надання виконавцям повноважень на право здiйснення iмпорту товарiв, технологiй, робiт та послуг вiйськового призначення в межах оборонного замовлення, а також вiдповiдних повноважень виконавцям, якi iмпортують цi товари, технологiї, роботи та послуги для використання у власному виробництвi пiд час виконання оборонного замовлення, Мiнекономiки готує та подає в установленому порядку Кабiнетовi Мiнiстрiв України проект вiдповiдної постанови.

     Укладення державних контрактiв щодо експортно-iмпортних поставок (закупiвлi) товарiв вiйськового призначення здiйснюється згiдно з типовими платiжними умовами зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв) i типовими формами захисних застережень до зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв), якi передбачають розрахунки в iноземнiй валютi, затвердженими постановою Кабiнету Мiнiстрiв України i Нацiонального банку України вiд 21 червня 1995 р. N 444 (ЗП України, 1995 р., N 9, ст. 243).

Коригування обсягiв поставок (закупiвлi) продукцiї, виконання робiт, надання послуг за оборонним замовленням, внесення змiн до укладених державних контрактiв

     18. У разi змiни цiни на продукцiю (роботи, послуги), визначеної державними контрактами, що зумовлено змiною вартостi сировини, матерiалiв, комплектуючих виробiв, енергоносiїв, iншими не залежними вiд дiяльностi виконавцiв причинами, якi впливають на витрати з виробництва продукцiї (виконання робiт, надання послуг), Мiнекономiки може за пропозицiями державних замовникiв, погодженими з виконавцями, вносити змiни до основних показникiв оборонного замовлення в межах затверджених обсягiв коштiв на його фiнансування.

(Абзац перший пункту 18 в редакцiї Постанови КМ N 983 вiд 28.07.2004)

     Iнформацiю про внесення змiн до основних показникiв оборонного замовлення Мiнекономiки доводить до Кабiнету Мiнiстрiв України, Мiнфiну, Держкомстату, державних замовникiв, координацiйних органiв.

(Абзац другий пункту 18 iз змiнами, внесеними згiдно з Постановами КМ N 1058 вiд 25.07.2002, N 628 вiд 26.04.2003, в редакцiї Постанови КМ N 983 вiд 28.07.2004)

     Вiдкоригованi показники оборонного замовлення є пiдставою для внесення змiн до укладених державних контрактiв.

Контроль за виконанням оборонного замовлення

     19. Контроль за виконанням оборонного замовлення здiйснюють державнi замовники, Мiнекономiки та Мiнфiн в межах їх повноважень.

(Пункт 19 iз змiнами, внесеними згiдно з Постановами КМ N 386 вiд 23.04.2001, N 628 вiд 26.04.2003)

 

     20. Контроль за якiстю товарiв вiйськового призначення на всiх стадiях їх розроблення, виробництва, доробки, монтажу i поставок державним замовникам, своєчасним виконанням державних контрактiв, у тому числi правильнiстю проведення витрат, перевiрка i узгодження розрахунково-калькуляцiйних матерiалiв щодо договiрних цiн здiйснюється в установленому порядку вiйськовими представництвами державних замовникiв.

     21. Державнi замовники щокварталу до 20 числа мiсяця, що настає за звiтним перiодом, подають Мiнфiну та Мiнекономiки звiт про використання коштiв, передбачених для фiнансування оборонного замовлення.

(Пункт 21 iз змiнами, внесеними згiдно з Постановами КМ N 1058 вiд 25.07.2002, N 628 вiд 26.04.2003)

     22. Державнi замовники та виконавцi подають органам державної статистики звiт про хiд виконання державних контрактiв з оборонного замовлення у такому порядку:

     щомiсяця - про поставки (закупiвлю) озброєння, вiйськової i спецiальної технiки, продовольства, речового та медичного майна, пально-мастильних матерiалiв, виконання робiт i надання послуг;

     щокварталу - про виконання науково-дослiдних та дослiдно-конструкторських робiт, будiвництво найважливiших об'єктiв i споруд оборонного призначення, створення i нарощення дiючих виробничих потужностей для виготовлення нових та модернiзацiї наявних зразкiв озброєння i вiйськової технiки, а також створення спецiальних виробничих технологiй для розвитку науково-технологiчного потенцiалу промисловостi.

     23. Держкомстат не пiзнiше 30 числа мiсяця, що настає за звiтним перiодом, подає Кабiнетовi Мiнiстрiв України i Мiнекономiки зведену iнформацiю про хiд виконання державних контрактiв з оборонного замовлення.

(Пункт 23 iз змiнами, внесеними згiдно з Постановами КМ N 386 вiд 23.04.2001, N 628 вiд 26.04.2003)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 9 грудня 1999 р. N 2244

ПОРЯДОК
проведення конкурсiв (тендерiв) з вибору виконавцiв державного оборонного замовлення

     Цей Порядок визначає механiзм органiзацiї та проведення державними замовниками з державного оборонного замовлення конкурсiв (тендерiв) (далi - конкурс) з вибору виконавцiв цього замовлення, крiм конкурсiв з будiвництва об'єктiв i споруд оборонного та спецiального призначення, житла для вiйськовослужбовцiв та осiб рядового i начальницького складу органiв внутрiшнiх справ.

Загальнi положення

     1. У цьому Порядку поняття "оборонне замовлення", "державнi замовники", "державний контракт" вживаються у значеннях, наведених у Законi України "Про державне оборонне замовлення". Для цiлей цього Порядку також використовуються такi поняття:

     конкурсанти - суб'єкти пiдприємницької дiяльностi України всiх форм власностi, якi пiдтвердили намiр взяти участь у конкурсi та подали чи збираються подати конкурснi пропозицiї;

     конкурсна документацiя - документацiя, що готується державним замовником та передається конкурсантам для пiдготовки ними конкурсних пропозицiй;

     конкурсна пропозицiя - пропозицiя щодо окремої номенклатури оборонного замовлення, яка готується та подається конкурсантом державному замовнику вiдповiдно до вимог конкурсної документацiї;

     конкурсне забезпечення - надання конкурсантом державному замовнику гарантiй щодо забезпечення виконання ним фiнансових зобов'язань (банкiвськi гарантiї, резервнi акредитиви, чеки, депозити у готiвкових коштах, векселi), якi виникають у зв'язку з поданням конкурсної пропозицiї;

     акцепт конкурсної пропозицiї - прийняття державним замовником конкурсної пропозицiї та надання згоди на її оплату. Конкурсна пропозицiя вважається акцептованою, якщо в установлений у конкурсних документах термiн державний замовник не подав письмової вiдмови конкурсанту в акцептi конкурсної пропозицiї пiсля визначення його переможцем конкурсу;

     конкурсна комiсiя - група спецiалiстiв, що визначається державним замовником i приймає рiшення про визначення переможця конкурсу;

     переможець конкурсу - конкурсант, конкурсна пропозицiя якого визнана кращою та проведено її акцепт;

(Пункт 1 доповнено абзацом згiдно з Постановою КМ N 983 вiд 28.07.2004)

     2. Вибiр виконавцiв у сферi будiвництва об'єктiв i споруд оборонного та спецiального призначення, житла для вiйськовослужбовцiв та осiб рядового i начальницького складу органiв внутрiшнiх справ здiйснюється вiдповiдно до законодавства про проведення торгiв (тендерiв) у цiй сферi.

     3. Суб'єкти пiдприємницької дiяльностi, якi на конкурснiй основi вибранi виконавцями iмпортних поставок (закупiвлi) озброєння, вiйськової та спецiальної технiки, iнших товарiв вiйськового призначення, виконання робiт, надання послуг, здiйснюють процедури закупiвлi вiдповiдно до Закону України "Про закупiвлю товарiв, робiт i послуг за державнi кошти".

(Абзац перший пункту 3 в редакцiї Постанови КМ N 1469 вiд 27.09.2000)

     У разi коли закупiвля (поставка) товарiв (робiт, послуг) за iмпортом становить державну таємницю вибiр виконавцями iноземних виробникiв продукцiї (робiт, послуг) здiйснюється з дотриманням вимог нормативно-правових актiв, що регулюють питання охорони державних таємниць, вiдповiдно до мiжнародних договорiв у галузi вiйськово-технiчного, економiчного та iншого спiвробiтництва, а також про взаємний захист державних таємниць.

(Абзац другий пункту 3 iз змiнами, внесеними згiдно з Постановою КМ N 1469 вiд 27.09.2000)

     4. Останнiй день термiнiв, зазначених у цьому Порядку, триває до 24 години. Термiн не вважається порушеним, якщо до його закiнчення необхiднi документи здано на пошту або передано засобами електронного зв'язку.

Загальнi умови проведення конкурсiв

     5. Для виконання органiзацiйної роботи, пов'язаної з проведенням конкурсiв, наказом державного замовника утворюється конкурсна комiсiя.

     До складу конкурсної комiсiї входять не менш як 5 вiдповiдальних працiвникiв державного замовника, працiвники заiнтересованих мiнiстерств, iнших центральних i мiсцевих органiв виконавчої влади, а також група спецiалiстiв, визначених державним замовником для експертної оцiнки конкурсних пропозицiй та визначення переможця конкурсу.

     Голова конкурсної комiсiї, який призначається державним замовником, органiзовує її роботу i несе персональну вiдповiдальнiсть за виконання покладених на комiсiю функцiй.

     Рiшення конкурсної комiсiї про визначення переможця приймається на її засiданнях вiдкритим голосуванням бiльшiстю голосiв у присутностi не менш як двох третин членiв комiсiї та оформлюється протоколом.

     6. Проведення конкурсiв може здiйснюватися шляхом:

     вiдкритих конкурсiв;

     конкурсiв з обмеженою участю;

     двоступеневих конкурсiв;

     закритих конкурсiв.

     Вид конкурсу визначається конкурсною комiсiєю.

     7. До конкурсантiв можуть пред'являтися такi квалiфiкацiйнi вимоги:

     наявнiсть вiдповiдного обладнання та впроваджених технологiй;

     наявнiсть працiвникiв з необхiдними знаннями та досвiдом;

     наявнiсть дозволу (лiцензiї) на провадження вiдповiдних видiв дiяльностi;

     вступ у правовi вiдносини згiдно iз своїм Статутом.

     Обставинами для вiдхилення конкурсної пропозицiї можуть бути:

     невиконання конкурсантом протягом останнiх трьох рокiв без поважних причин хоча б одного державного контракту з оборонного замовлення;

     визнання конкурсанта в установленому порядку банкрутом чи порушення стосовно нього справи про банкрутство;

     наявнiсть у конкурсанта простроченої заборгованостi до державного бюджету та з iнших обов'язкових платежiв.

     Про причини вiдхилення конкурсної пропозицiї конкурсанту повiдомляється протягом семи календарних днiв пiсля прийняття вiдповiдного рiшення.

(Пункт 7 доповнено абзацом згiдно з Постановою КМ N 983 вiд 28.07.2004)

     8. Про проведення вiдкритих та двоступеневих конкурсiв, а також процедури попередньої квалiфiкацiї у разi проведення конкурсу з обмеженою участю державний замовник дає оголошення у "Вiснику державних закупiвель" або в iнших друкованих засобах масової iнформацiї.

     У разi проведення закритих конкурсiв державний замовник з дотриманням законодавства про забезпечення охорони державної таємницi надсилає повiдомлення про проведення конкурсу центральним органам виконавчої влади, до сфери управлiння яких належать конкурсанти, або запрошення до участi у конкурсi безпосередньо конкурсантам.

     Документи, що стосуються проведення конкурсiв, складаються державною мовою.

     9. Звiт про результати проведення конкурсiв з вибору виконавцiв оборонного замовлення повинен зберiгатися державним замовником протягом трьох рокiв i мiстити:

     стислий опис предмета оборонного замовлення;

     найменування та адреси конкурсантiв, що подали конкурснi пропозицiї;

     заявки на участь у процедурi попередньої квалiфiкацiї;

     найменування та адресу конкурсанта, з яким укладено державний контракт, i вартiсть продукцiї, виконання робiт, надання послуг за контрактом;

     цiни i стислий опис основних умов кожної конкурсної пропозицiї, запропонованої конкурсантами;

     стислий виклад критерiїв порiвняння та оцiнки конкурсних пропозицiй, визначення переможця конкурсу;

     у разi вiдхилення окремих чи всiх конкурсних пропозицiй - обгрунтування пiдстав такого рiшення;

     виклад причин i обставин, якими керувався державний замовник пiд час обрання iншого шляху проведення конкурсу, нiж вiдкритий;

     у разi, коли за результатами конкурсу не було укладено державного контракту, - обгрунтоване рiшення про це;

     данi про:

     створення конкурсної комiсiї;

     квалiфiкацiю конкурсантiв, що подали конкурснi пропозицiї;

     причини застосування процедури попередньої квалiфiкацiї конкурсантiв;

     поданi скарги, рiшення державного замовника щодо їх вирiшення з вiдповiдними обгрунтуваннями, а також позови до арбiтражного суду та результати їх розгляду;

     причини призупинення проведення конкурсу в разi прийняття такого рiшення.

     Iнформацiя, що мiститься у звiтi, якщо вона не конфiденцiйна, може надаватися на запит конкурсантiв, якi подали конкурснi пропозицiї або заявки на участь у процедурi попередньої квалiфiкацiї.

     Протоколи засiдання конкурсних комiсiй з даними про результати проведення конкурсiв подаються державними замовниками до Мiнекономiки разом з пропозицiями до проекту основних показникiв оборонного замовлення на наступний рiк, або разом з пропозицiями про внесення змiн до основних показникiв оборонного замовлення.

(Абзац вiсiмнадцятий пункту 9 iз змiнами, внесеними згiдно з Постановою КМ N 983 вiд 28.07.2004)

     10. Конкурсна комiсiя, за винятком випадкiв, передбачених законодавством, не повинна розголошувати iнформацiю з обмеженим доступом, у тому числi iнформацiю про розгляд, оцiнку та порiвняння конкурсних пропозицiй, крiм зазначеної в пунктi 7 цього Порядку.

Проведення вiдкритих конкурсiв i конкурсiв з обмеженою участю

     11. У разi проведення вiдкритих конкурсiв конкурснi пропозицiї подають усi конкурсанти.

     12. У разi проведення конкурсiв з обмеженою участю конкурснi пропозицiї подають тi конкурсанти, якi були вiдiбранi за процедурою попередньої квалiфiкацiї та запрошенi державним замовником до подальшої участi у конкурсi.

     13. Оголошення про проведення процедури попередньої квалiфiкацiї суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi дається в порядку, передбаченому пунктом 8 цього Порядку, не пiзнiше нiж за 45 днiв до дня її проведення.

(Абзац перший пункту 13 iз змiнами, внесеними згiдно з Постановою КМ N 983 вiд 28.07.2004)

     Зазначене оголошення повинне мiстити такi вiдомостi:

     найменування та адресу державного замовника;

     номенклатуру та обсяги оборонного замовлення;

     термiни виконання оборонного замовлення;

     визначення вимог, яким повинен вiдповiдати суб'єкт пiдприємницької дiяльностi;

     мiсце та термiн подання заявок на участь у процедурi попередньої квалiфiкацiї;

     iншi необхiднi державному замовнику вiдомостi.

     Державний замовник не пiзнiше нiж за 14 днiв до початку термiну подання заявок на участь у процедурi попередньої квалiфiкацiї надає всiм заiнтересованим суб'єктам пiдприємницької дiяльностi iнформацiю про:

     порядок пiдготовки та подання заявок на участь у процедурi попередньої квалiфiкацiї;

     встановленi квалiфiкацiйнi вимоги до них та процедуру оцiнки вiдповiдностi суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi цим вимогам;

     документи, необхiднi суб'єкту пiдприємницької дiяльностi для пiдтвердження його вiдповiдностi встановленим квалiфiкацiйним вимогам;

     прiзвища, посади представникiв державного замовника, вiдповiдальних за проведення процедури попередньої квалiфiкацiї, та способи зв'язку з ними.

     14. На пiдставi отриманих заявок на участь у процедурi попередньої квалiфiкацiї конкурсна комiсiя оцiнює вiдповiднiсть суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi встановленим квалiфiкацiйним вимогам, визначає серед них конкурсантiв i не пiзнiше трьох днiв пiсля завершення процедури попередньої квалiфiкацiї повiдомляє кожного суб'єкта пiдприємницької дiяльностi, що брав участь у цiй процедурi, про її результати.

     До подальшої участi у конкурсi допускаються лише тi суб'єкти пiдприємницької дiяльностi, якi пройшли вiдбiр за результатами процедури попередньої квалiфiкацiї. Перелiк суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi, допущених до подальшої участi у конкурсах, крiм закритих, може бути опублiкований у "Вiснику державних закупiвель".

     15. В оголошеннi про проведення вiдкритих конкурсiв та в запрошеннi до участi у конкурсах з обмеженою участю зазначаються:

     найменування та адреса державного замовника;

     номенклатура та обсяги оборонного замовлення;

     термiни виконання оборонного замовлення;

     визначення вимог, яким повинен вiдповiдати конкурсант;

     способи та мiсце отримання конкурсної документацiї, розмiр плати за неї (якщо таку плату встановлено державним замовником);

     мiсце та термiн подання конкурсних пропозицiй;

     мiсце та дата проведення конкурсу.

     16. Встановлений державним замовником термiн подання конкурсних пропозицiй має бути достатнiм для їх належної пiдготовки, але не меншим нiж 45 календарних днiв вiд дати опублiкування оголошення про проведення конкурсу або запрошеннi до участi в ньому. У разi потреби мiнiмальний термiн подання конкурсних пропозицiй може бути скорочено до 15 календарних днiв за умови, що обставини, якi викликали його скорочення, не спричиненi дiями державного замовника, спрямованими на послаблення конкуренцiї мiж конкурсантами. Причини змiни термiну викладаються у звiтi про результати проведення конкурсу з вибору виконавцiв оборонного замовлення.

(Пункт 16 iз змiнами, внесеними згiдно з Постановою КМ N 983 вiд 28.07.2004)

     17. Державний замовник надсилає конкурсанту конкурсну документацiю протягом тижня з дня отримання вiд нього запиту про надання цих документiв.

     У разi проведення конкурсiв з обмеженою участю конкурсна документацiя надсилається конкурсантам, якi пройшли процедуру попередньої квалiфiкацiї, одночасно iз запрошенням до участi у конкурсi.

     За надання конкурсної документацiї державний замовник має право вимагати вiд конкурсанта плату, яка не повинна перевищувати суми, необхiдної для покриття витрат на пiдготовку та розсилання цiєї документацiї.

     18. Конкурсна документацiя, як правило, повинна мiстити:

     iнструкцiю щодо пiдготовки конкурсних пропозицiй;

     опис критерiїв, якi висуваються конкурсною комiсiєю з метою оцiнки вiдповiдностi конкурсантiв установленим квалiфiкацiйним вимогам;

     iнформацiю про встановленi квалiфiкацiйнi вимоги до конкурсантiв та необхiднiсть документального пiдтвердження вiдповiдностi конкурсантiв цим вимогам;

     iнформацiю про характер, технiчнi та якiснi характеристики предмета оборонного замовлення, а також конструктивнi, технологiчнi, експлуатацiйнi та iншi вимоги до нього з посиланням на вiдповiднi мiжнароднi або нацiональнi стандарти та норми;

     обсяги оборонного замовлення;

     термiни виконання оборонного замовлення;

     критерiї оцiнки конкурсних пропозицiй, за якими буде визначатись краща конкурсна пропозицiя, у тому числi критерiї переваги конкурсантiв, якi використовують у виробництвi переважно вiтчизнянi матерiали i сировину, за винятком випадкiв, коли необхiднi матерiали i сировина не виробляються пiдприємствами України;

     орiєнтовну цiну конкурсної пропозицiї та методику її розрахунку;

     вимоги державного замовника до умов надання конкурсантами конкурсного забезпечення;

     прiзвища i посади представникiв державного замовника, уповноважених здiйснювати взаємодiю з конкурсантами, та способи зв'язку з ними;

     iнформацiю про додатковi умови, необхiднi для акцепту конкурсної пропозицiї та набрання чинностi державним контрактом, а також орiєнтовний термiн його укладення з урахуванням вiдправлення повiдомлення про акцепт конкурсної пропозицiї.

     19. Вимоги державного замовника до умов надання конкурсантом конкурсного забезпечення повиннi включати його форму, розмiр, термiн дiї, а також випадки, у яких конкурсне забезпечення не повертається конкурсанту.

     Розмiр конкурсного забезпечення не повинен перевищувати 5 вiдсоткiв очiкуваної вартостi державного контракту.

     Державний замовник не повинен претендувати на конкурсне забезпечення i має повернути вiдповiдну суму коштiв та iншi гарантiйнi документи конкурсанту протягом 10 календарних днiв з моменту виникнення пiдстави для повернення конкурсного забезпечення, крiм випадкiв:

     вiдкликання або змiни конкурсантом конкурсної пропозицiї пiсля закiнчення термiну її подання;

     вiдмови переможця конкурсу укладати державний контракт.

     Пiдставами для повернення конкурсного забезпечення є:

     закiнчення термiну дiї конкурсного забезпечення, зазначеного у конкурснiй документацiї;

     укладення державного контракту з переможцем конкурсу;

     вiдкликання конкурсної пропозицiї до закiнчення термiну її подання, якщо це передбачено у конкурснiй документацiї;

     закiнчення процедури конкурсу без укладення державного контракту з жодним з конкурсантiв, що подали конкурснi пропозицiї.

     20. Конкурсант має право звернутися до державного замовника iз запитом про роз'яснення щодо конкурсної документацiї, який не менше нiж за 3 днi до закiнчення термiну подання конкурсної пропозицiї повинен дати вiдповiдь у письмовiй формi.

     21. Державний замовник не пiзнiше нiж за 3 днi до закiнчення термiну подання конкурсної пропозицiї має право внести змiни до конкурсної документацiї та повiдомити про зазначенi змiни у письмовiй формi всiх конкурсантiв, яким державний замовник надав конкурсну документацiю.

     22. У разi несвоєчасного подання роз'яснень щодо конкурсної документацiї та внесення змiн до неї державний замовник повинен продовжити термiн подання конкурсної пропозицiї не менше нiж на 3 днi.

     23. Конкурсна пропозицiя подається державному замовнику в письмовiй формi в запечатаному конвертi. У разi потреби конкурсант може вимагати надання повiдомлення про отримання державним замовником зазначеної пропозицiї.

     До конкурсних пропозицiй додаються документи, що пiдтверджують конкурсне забезпечення конкурсантом.

     24. Конкурснi пропозицiї, отриманi державним замовником пiсля закiнчення термiну їх подання, не розглядаються i повертаються конкурсантам.

     25. Конкурсант має право внести змiни або вiдкликати свою конкурсну пропозицiю до закiнчення термiну подання конкурсних пропозицiй без втрати свого конкурсного забезпечення.

     26. Розкриття запечатаних конвертiв з конкурсними пропозицiями вiдбувається на засiданнi конкурсної комiсiї не ранiше закiнчення термiну їх подання та у присутностi представникiв конкурсантiв.

     27. Державний замовник, виходячи з державних iнтересiв, визначає переможця конкурсу на основi критерiїв оцiнки конкурсних пропозицiй, якi зазначенi у конкурснiй документацiї. Критерiями оцiнки конкурсних пропозицiй є: цiна, якiсть, термiн виконання, умови розрахункiв, пiдтримка вiтчизняного виробника тощо.

     Державний замовник вiдхиляє конкурсну пропозицiю, якщо вона не вiдповiдає критерiям оцiнки конкурсних пропозицiй або конкурсант не вiдповiдає квалiфiкацiйним вимогам до нього.

     28. Державний замовник може вимагати вiд переможця конкурсу повторного пiдтвердження вiдповiдностi його квалiфiкацiйним вимогам, до конкурсантiв.

     У разi вiдмови переможця конкурсу надати таке пiдтвердження державний замовник вiдхиляє його конкурсну пропозицiю i повторно визначає кращу з попередньо розглянутих конкурсних пропозицiй.

     29. Конкурс вiдмiняється чи визнається таким, що не вiдбувся, у разi коли:

     на участь у конкурсi було подано менше нiж двi конкурснi пропозицiї;

(Абзац другий пункту 29 iз змiнами, внесеними згiдно з Постановою КМ N 386 вiд 23.04.2001)

     було вiдхилено всi конкурснi пропозицiї вiдповiдно до пункту 27 цього Порядку;

     цiна найбiльш вигiдної конкурсної пропозицiї перевищує суму коштiв, передбачену державним замовником на фiнансування окремої номенклатури оборонного замовлення;

     предмет оборонного замовлення перестав вiдповiдати потребам державного замовника.

     30. Про вiдмiну конкурсу державний замовник дає оголошення у "Вiснику державних закупiвель", в якому повiдомляє її причину або доводить цю iнформацiю до конкурсантiв, якi подали конкурснi пропозицiї, не пiзнiше нiж за 3 днi до дати проведення конкурсу.

     31. У разi коли виконавцiв на конкурснiй основi не визначено, Мiнекономiки надсилає вiдповiднi пропозицiї координацiйним органам або безпосередньо виконавцям, запропонованим державними замовниками, для погодження питання щодо можливостi розмiщення оборонного замовлення.

     Координацiйнi органи разом з державними замовниками i виконавцями або безпосередньо виконавцi разом з державними замовниками у двотижневий термiн опрацьовують зазначенi пропозицiї та надсилають Мiнекономiки погодженi матерiали щодо визначення виконавцiв.

(Пункт 31 в редакцiї Постанови КМ N 983 вiд 28.07.2004)

     32. Державний замовник акцептує конкурсну пропозицiю, яка вiдповiдно до пункту 27 цього Порядку визнана кращою.

     33. Повiдомлення про акцепт конкурсної пропозицiї має бути надiслано державним замовником конкурсанту, який її подав, протягом трьох днiв з дати визначення його переможцем конкурсу. В тижневий термiн з дня закiнчення конкурсу державний замовник через оголошення у "Вiснику державних закупiвель" або повiдомлення у разi проведення закритого конкурсу iнформує iнших конкурсантiв про результати конкурсу, найменування та мiсцезнаходження конкурсанта, конкурсна пропозицiя якого визнана кращою.

     34. Державний замовник укладає державний контракт з переможцем конкурсу, конкурсну пропозицiю якого було акцептовано.

     35. У разi вiдмови переможця конкурсу, конкурсну пропозицiю якого було акцептовано, укласти державний контракт державний замовник повторно визначає кращу з попередньо розглянутих конкурсних пропозицiй.

Проведення двоступеневих конкурсiв

     36. Двоступеневi конкурси проводяться, якщо державний замовник на час проведення конкурсу ще не може остаточно визначитися з номенклатурою продукцiї, робiт, послуг, її очiкуваною вартiстю та обсягами коштiв, якi будуть передбаченi на фiнансування оборонного замовлення.

     37. Двоступеневi конкурси здiйснюються у два етапи:

     на першому етапi - всiм конкурсантам пропонується подати попереднi конкурснi пропозицiї, без зазначення цiни;

     на другому етапi - державний замовник пропонує конкурсантам, конкурснi пропозицiї яких не було вiдхилено на першому етапi, надати остаточнi конкурснi пропозицiї iз зазначенням цiни.

     У разi поставок (закупiвлi) продовольства конкурси на другому етапi можуть проводитися кожного кварталу у мiсяцi, що передує наступному кварталу.

     38. Конкурсанти, конкурснi пропозицiї яких не було вiдхилено на першому етапi, для участi у другому етапi конкурсу подають документ, що пiдтверджує конкурсне забезпечення їх пропозицiй.

     39. Iншi процедури проведення двоступеневих конкурсiв здiйснюються в порядку, передбаченому для вiдкритих конкурсiв.

Проведення закритих конкурсiв

     40. Закритi конкурси проводяться у разi, коли закупiвля (поставка) товарiв (робiт, послуг) становить державну таємницю, i здiйснюються вiдповiдно до цього Порядку з дотриманням законодавства щодо забезпечення охорони державної таємницi.

Процедура оскарження

     41. Конкурсант, який вважає, що порушується процедура проведення конкурсу, передбачена цим Порядком, має право оскаржувати дiї державного замовника.

     42. Об'єктом оскарження не може бути:

     вибiр способу проведення конкурсу;

     рiшення державного замовника про вiдхилення всiх конкурсних пропозицiй.

     43. Скарга з приводу порушення державним замовником процедури проведення конкурсу або оскарження його рiшення подається конкурсантом державному замовнику не пiзнiше нiж через 15 календарних днiв з дня порушення державним замовником процедури проведення конкурсу або прийняття ним вiдповiдного рiшення.

     44. Подання скарги призупиняє проведення конкурсу, якщо це не заподiє збиткiв державному замовнику. Загальний термiн призупинення проведення конкурсу не може перевищувати 15 календарних днiв.

     Пiд час розгляду скарги конкурсант має право взяти участь у її розглядi.

     Проведення конкурсу не призупиняється, якщо державний замовник пiдтверджує, що з урахуванням державних iнтересiв конкурс необхiдно продовжувати.

     45. Якщо спiрне питання не врегульовано шляхом взаємної згоди, державний замовник протягом 15 календарних днiв вiд дня отримання скарги повинен прийняти обгрунтоване рiшення, в якому викласти причини незадоволення скарги, та надiслати прийняте рiшення конкурсанту, що подав скаргу, а у разi її задоволення - вжити заходiв для врегулювання спiрного питання.

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.