КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 16 червня 2003 р. N 908


Про забезпечення виконання мiжнародних зобов'язань України у зв'язку з приєднанням до Протоколу про охорону навколишнього середовища до Договору про Антарктику

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
постановами Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 8 серпня 2012 року N 725,
вiд 29 травня 2013 року N 380,
вiд 25 грудня 2013 року N 955

     З метою забезпечення виконання мiжнародних зобов'язань України у зв'язку з приєднанням до Протоколу про охорону навколишнього середовища до Договору про Антарктику Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Затвердити Порядок надання дозволу на провадження дiяльностi фiзичних та юридичних осiб у районi дiї Договору про Антарктику, що додається.

     2. Визначити Державне агентство з питань науки, iнновацiй та iнформатизацiї уповноваженим органом з питань виконання вимог Протоколу про охорону навколишнього середовища до Договору про Антарктику.

(пункт 2 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 08.08.2012р. N 725)
 
Прем'єр-мiнiстр України
В.ЯНУКОВИЧ

Iнд. 33

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 16 червня 2003 р. N 908

ПОРЯДОК
надання дозволу на провадження дiяльностi фiзичних та юридичних осiб в районi дiї Договору про Антарктику

(У текстi Порядку слово "МОН" замiнено словом "Держiнформнауки" згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 8 серпня 2012 року N 725)

     1. Цей Порядок розроблено вiдповiдно до Протоколу про охорону навколишнього середовища до Договору про Антарктику (далi - Протокол) з метою визначення механiзму розгляду заяв на отримання дозволу на провадження дiяльностi у районi дiї Договору про Антарктику (далi - дозвiл), матерiалiв з оцiнки впливу запланованої дiяльностi на навколишнє середовище Антарктики та загальних вимог до порядку видачi, зупинення та анулювання дозволiв, контролю за дотриманням умов дозвiльної дiяльностi.

     2. Будь-яка дiяльнiсть у районi дiї Договору про Антарктику, крiм забороненої Протоколом та Договором про Антарктику, провадиться на пiдставi дозволу, що видається Держiнформнауки.

     Провадження дiяльностi у районi дiї Договору про Антарктику без дозволу забороняється.

     3. Для отримання дозволу фiзична або юридична особа (далi - заявник), яка має намiр провадити дiяльнiсть у районi дiї Договору про Антарктику, подає Держiнформнауки заяву за зразком згiдно з додатком 1.

     4. До заяви додаються матерiали з оцiнки впливу запланованої дiяльностi на навколишнє середовище Антарктики, пiдготовленi з метою отримання достовiрних даних про очiкуванi наслiдки провадження зазначеної дiяльностi вiдповiдно до вимог Додатка I до Протоколу.

     5. Заява на отримання дозволу реєструється Держiнформнауки у спецiальному журналi з присвоєнням номера, який надалi зазначається на всiх документах заявника стосовно його дiяльностi.

     6. Для розгляду заяв Держiнформнауки утворюється Комiсiя як постiйний дорадчий орган, до складу якої входять представники мiнiстерств, iнших органiв виконавчої влади, Нацiональної та галузевих академiй наук, Нацiонального антарктичного наукового центру, ученi, фахiвцi-практики з питань вивчення Антарктики.

(абзац перший пункту 6 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 08.08.2012р. N 725)

     Положення про Комiсiю та її персональний склад затверджуються Держiнформнауки.

     7. За результатами розгляду матерiалiв оцiнки впливу дiяльностi на навколишнє середовище Антарктики Комiсiя готує висновок щодо можливостi надання дозволу та передає його Держiнформнауки.

     8. Рiшення про видачу дозволу або вiдмову у його видачi приймається Держiнформнауки протягом 30 календарних днiв пiсля отримання висновку Комiсiї.

     У разi вiдмови у видачi дозволу заявниковi надсилається вiдповiдь з обґрунтуванням причин вiдмови.

     У разi потреби Держiнформнауки має право вимагати вiд заявника надання додаткових матерiалiв та iнформацiї залежно вiд характеру його дiяльностi.

     Дозвiл видається на безоплатнiй основi за формою згiдно з додатком 2 i не може бути переданий iншим особам.

     Абзац п'ятий пункту 8 виключено

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.12.2013р. N 955)

     9. У разi коли Комiсiя зробила висновок про значний негативний вплив дiяльностi заявника на навколишнє середовище Антарктики, Держiнформнауки може прийняти рiшення про необхiднiсть проведення всебiчної (поглибленої) оцiнки впливу дiяльностi на навколишнє середовище Антарктики, про що повiдомляє заявника.

     На пiдставi поданих матерiалiв i висновку Комiсiї заявник готує попереднi матерiали всебiчної (поглибленої) оцiнки впливу дiяльностi на навколишнє середовище Антарктики та надсилає їх Держiнформнауки.

     Держiнформнауки розглядає попереднi матерiали всебiчної (поглибленої) оцiнки впливу дiяльностi на навколишнє середовище Антарктики i приймає рiшення про їх передачу МЗС для подання на обговорення Консультативним Сторонам Договору про Антарктику i Комiтету з охорони навколишнього середовища Договору про Антарктику у визначений Протоколом термiн.

     Заявник з урахуванням результатiв обговорення попереднiх матерiалiв всебiчної (поглибленої) оцiнки впливу дiяльностi на навколишнє середовище Антарктики на Консультативнiй нарадi країн - учасниць Договору про Антарктику готує остаточнi матерiали, доопрацьованi згiдно з висловленими пiд час обговорення зауваженнями i пропозицiями, та подає їх на розгляд Держiнформнауки. Пiсля розгляду цих матерiалiв i прийняття рiшення щодо видачi дозволу (вiдмови в його видачi) Держiнформнауки передає остаточнi матерiали i своє рiшення Консультативним Сторонам Договору про Антарктику у визначений Протоколом термiн.

     10. У дозволi зазначаються умови (обмеження) провадження дiяльностi, необхiднi для мiнiмiзацiї шкiдливого впливу на навколишнє середовище Антарктики.

     У дозволi на вилучення з популяцiї будь-якої живої iстоти або iнше втручання, що стосується мiсцевої флори i фауни, вiдповiдно до статтi 3 Додатка II до Протоколу зазначаються:

     конкретна кiлькiсть живих органiзмiв, що можуть бути вилученi з популяцiї, але не бiльше нiж це потрiбно для наукових цiлей;

     перелiк i опис технологiй, застосування яких не викликає летальних випадкiв у разi вилучення живих органiзмiв;

     iншi умови стосовно видiв, якi особливо охороняються, згiдно з доповненням А до Додатка II до Протоколу.

     У дозволi на ввезення будь-яких тварин або рослин (включаючи вiруси, бактерiї, дрiжджi та гриби) вiдповiдно до статтi 4 Додатка II та доповнення Б до Додатка II до Протоколу зазначаються:

     види, кiлькiсть тварин i рослин (у разi потреби - вiк, стать) i заходи для запобiгання їх втратам i контактам з мiсцевою флорою i фауною;

     заходи, що мають бути вжитi, зокрема передбаченi у доповненнi В до Додатка II до Протоколу, для запобiгання внесенню мiкроорганiзмiв (вiрусiв, паразитiв, бактерiй, дрiжджiв та грибiв), не присутнiх у мiсцевiй флорi i фаунi;

     умови вивезення будь-яких рослин або тварин iз зони дiї Договору про Антарктику пiсля закiнчення антарктичної дiяльностi або видалення шляхом їх спалювання в низькоемiсiйному смiттєспалювальнику чи за допомогою iнших ефективних засобiв для запобiгання ризику завдання шкоди мiсцевiй флорi i фаунi.

     11. Доступ до антарктичного району, що особливо охороняється, здiйснюється тiльки за дозволом, виданим вiдповiдно до статтi 7 Додатка V до Протоколу.

     12. У разi коли живi органiзми, якi планується вилучити з природного середовища з метою подальшого транспортування в Україну, належать до зразкiв видiв, що регулюються Конвенцiєю про мiжнародну торгiвлю видами дикої флори i фауни, якi перебувають пiд загрозою зникнення (далi - CITES), у дозволi разом з видом та кiлькiстю органiзмiв, якi заплановано вилучити, зазначаються номер i дата видачi сертифiката CITES на iнтродукцiю зразкiв, визначених у Конвенцiї. Сертифiкат CITES додається до дозволу.

     13. Заявник протягом мiсяця пiсля закiнчення термiну дiї дозволу подає на розгляд Держiнформнауки звiт про результати дiяльностi, який мiстить iнформацiю про її вплив на навколишнє середовище Антарктики. Звiти реєструються та зберiгаються Держiнформнауки протягом 5 рокiв.

     14. Заявник повiдомляє Держiнформнауки про непередбачений вплив на навколишнє середовище Антарктики i надзвичайнi ситуацiї, що виникли пiд час провадження дiяльностi, на яку було видано дозвiл, протягом доби пiсля настання таких подiй.

     15. У разi виникнення надзвичайних ситуацiй, пов'язаних з безпекою людського життя або суден, лiтакiв, устаткування, засобiв обслуговування, якi мають високу цiннiсть, заявник дiє за планами, затвердженими Нацiональним антарктичним науковим центром, Держiнформнауки i МНС.

(пункт 15 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 08.08.2012р. N 725, вiд 29.05.2013р. N 380)

     16. Пiд час поводження з вiдходами, що утворюються у результатi провадження запланованої дiяльностi, заявник зобов'язаний керуватися положеннями Додатка III до Протоколу щодо видалення i управлiння лiквiдацiєю вiдходiв та Додатка IV - щодо запобiгання забрудненню морського середовища.

     17. У разi порушення заявником зазначених у дозволi умов (обмежень) провадження дiяльностi, його дiю може бути зупинено до усунення виявлених порушень на термiн не бiльш як 6 мiсяцiв. Якщо в установлений термiн порушення не будуть усунутi, дозвiл анулюється. Рiшення про анулювання дозволу або припинення його дiї приймається Держiнформнауки.

     18. Пiдставою для зупинення або анулювання дозволу є iнформацiя офiцiйних спостерiгачiв за виконанням вимог Протоколу, українських та iноземних антарктичних станцiй i експедицiйних суден про порушення зазначених у дозволi умов (обмежень) провадження дiяльностi.

     19. У разi втрати дозволу Держiнформнауки видає заявнику його дублiкат за письмовою заявою.

     20. Держiнформнауки веде облiк виданих, зупинених або анульованих дозволiв, документiв, пов'язаних з використанням дозволiв, а також звiтiв про результати дiяльностi у районi дiї Договору про Антарктику.

     21. Контроль за дотриманням зазначених у дозволi умов (обмежень) провадження дiяльностi здiйснюється офiцiйними спостерiгачами за виконанням вимог Протоколу, призначеними в установленому порядку.

 

Зразок Додаток 1
до Порядку
 

ЗАЯВА
на отримання дозволу на провадження дiяльностi фiзичних та юридичних осiб у районi дiї Договору про Антарктику

Заявник  
(для юридичних осiб - повна назва органiзацiї iз
 
зазначенням органiзацiйно-правової форми;
 
для фiзичних осiб - прiзвище, iм'я та по батьковi повнiстю)
 

1. Вiдомостi про заявника:

Юридична адреса  
Телефон   факс   телекс   E-mail  
Розрахунковий рахунок  
(для фiзичних осiб - iдентифiкацiйний код,
 
паспортнi данi - серiя, номер, ким i коли виданий)
Вiдповiдальна особа, що призначається заявником для контактiв
 
(прiзвище, iм'я та по батьковi, посада, телефон,
 
E-mail, поштова адреса)
 

2. Вiдомостi про дiяльнiсть, що планується провадити в Антарктицi

Найменування (вид) дiяльностi  
 
Обгрунтування доцiльностi провадження дiяльностi  
 
Мета провадження дiяльностi  
 

Основнi очiкуванi результати дiяльностi i данi, що пiдлягають зберiганню в нацiональних та мiжнародних базах даних

 
 

Вiдомостi про пiдтримку дiяльностi з боку органiв державної влади, неурядових та мiжнародних органiзацiй (наявнiсть рiшень про видiлення грантiв тощо)

 
 

Вiдомостi про органи державної виконавчої влади, iншi юридичнi та фiзичнi особи, у тому числi iноземнi, що беруть участь у провадженнi дiяльностi

 

Календарний план проведення робiт. Термiн дiї дозволу на провадження дiяльностi

 
 
 
 

3. Данi про район дiяльностi

Район проведення робiт  
Станцiя, база, судно, територiя, акваторiя  
(координати)
Спосiб доставки в Антарктику  
Необхiднiсть використання транспортних засобiв в Антарктицi  
 
(в акваторiї)
 
(на континентi)
Спосiб розмiщення  
(польовий табiр, антарктична станцiя тощо)
 

4. Данi про персонал, що провадить дiяльнiсть

Прiзвище, iм'я та по батьковi Громадянство Професiя, квалiфiкацiя Вiк Досвiд роботи в Антарктицi Iншi вiдомостi
 

5. Данi про транспортнi засоби, що будуть використовуватися заявником

 
 
 
 

6. Матерiально-технiчне забезпечення, необхiдне заявнику, вiд Української антарктичної експедицiї

Будинки, примiщення  
(площа)

Розрахункова потужнiсть споживаної електроенергiї, кiлькiсть необхiдної електроенергiї

 
Наземний транспорт  
(вид)
Засiб зв'язку - канал супутникового зв'язку в режимi ТЛФ/ФАКС/E-mail
 
(години)

Потреба в спецiальному гiдрометеорологiчному забезпеченнi

 

Додаткове устаткування, послуги, спецiальнi пiдготовчi та допомiжнi роботи з боку Української антарктичної експедицiї

 

Фахiвцi з числа спiвробiтникiв чергової Української антарктичної експедицiї (механiки, водiї, зв'язкiвцi, кухарi та iншi), необхiднi для виконання заявленої дiяльностi (понад кiлькiсть фахiвцiв, зазначених у пунктi 4)

Фахiвець Категорiя, розряд Вид роботи Передбачуванi трудовитрати, людино-день

Вантажi, необхiднi для доставки i вивезення

Вид вантажу Габарити Вага Вид пакування Кiлькiсть мiсць Iншi вiдомостi
 

7. Особливi умови провадження дiяльностi

 
 
 
 

8. Данi про персонал, що вiдповiдає за здiйснення заходiв з охорони навколишнього середовища

Прiзвище, iм'я та по батьковi Громадянство Професiя, квалiфiкацiя Вiк Досвiд роботи в Антарктицi Iншi вiдомостi
 

9. Необхiднiсть навчання персоналу правилам поведiнки в Антарктицi вiдповiдно до вимог Протоколу про охорону навколишнього середовища (якщо нi, зазначити, де i коли було проведене навчання)

 
 
 

10. Данi про органiзацiю, що провела оцiнку впливу заявленої дiяльностi на навколишнє середовище Антарктики,

 
(повне найменування iз зазначенням органiзацiйно-правової форми,
 
юридична адреса, прiзвище, iм'я та по батьковi i
 
телефон вiдповiдального виконавця)
 

11. Перелiк засновницьких документiв

 
 
 
 

12. Дата видачi i номер посвiдчення про державну реєстрацiю органiзацiї, iндивiдуального пiдприємця чи громадянина

 
 
 

13. Дата видачi i номер лiцензiї на провадження планованої дiяльностi у випадках, передбачених законодавством

 
 
Заявник
(керiвник органiзацiї чи фiзична особа)
   
(пiдпис) (iнiцiали та прiзвище)

     _____ ____________ 20 _ р.

     МП

(додаток 1 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 08.08.2012р. N 725)

 

Зразок Додаток 2
до Порядку
ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ НАУКИ, IННОВАЦIЙ ТА IНФОРМАТИЗАЦIЇ УКРАЇНИ

ДОЗВIЛ

серiя _________ N ________
на провадження дiяльностi фiзичних та юридичних осiб у районi дiї Договору про Антарктику (на пiвдень вiд 60° пiвденної широти)
Дiйсний з ____ ___________ 20 __ р. по ____ ___________ 20 __ р.
Дозволяється  
(найменування органiзацiї, установи, юридична адреса)
 
(прiзвище, iм'я та по батьковi, паспортнi данi - серiя,
 
номер, ким i коли виданий,
 
iдентифiкацiйний код - для фiзичних осiб)
 
провадити дiяльнiсть в районi дiї Договору про Антарктику
 
(вид дiяльностi)
з ____________________ 20 ___ р. по _______________ 20 ___ р.
 
(район, мiсце, об'єкт провадження дiяльностi)
вiдповiдно до  
(документ, згiдно з яким провадиться дiяльнiсть)
 
 
 
Умови (обмеження) провадження дiяльностi  
 
 
 
     
(посада уповноваженої особи органу, який видав дозвiл) (пiдпис) (iнiцiали та прiзвище)

____ ____________ 20 __ р.

МП

(додаток 2 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 08.08.2012р. N 725)
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.