Документ скасований: Постанова КМУ № 955 від 25.12.2013

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 14 травня 2012 р. N 456


Деякi питання використання бланкiв цiнних паперiв, документiв суворої звiтностi, господарська дiяльнiсть з виготовлення яких пiдлягає лiцензуванню

     Вiдповiдно до пункту 13 частини третьої статтi 9 Закону України "Про лiцензування певних видiв господарської дiяльностi" Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Затвердити перелiк бланкiв цiнних паперiв i документiв суворої звiтностi, господарська дiяльнiсть з виготовлення яких пiдлягає лiцензуванню, що додається.

     2. Установити, що наявний залишок бланкiв документiв суворої звiтностi, якi не включенi до затвердженого цiєю постановою перелiку, використовується, облiковується, зберiгається та знищується з дотриманням встановлених вимог.

     3. Органам виконавчої влади пiд час виконання покладених на них функцiй здiйснювати закупiвлю бланкiв документiв суворої звiтностi шляхом укладення прямих договорiв з їх виробниками.

     4. Мiнiстерству фiнансiв забезпечити виготовлення бланкiв цiнних паперiв i документiв суворої звiтностi з використанням сучасних захисних технологiй.

     5. Мiнiстерству економiчного розвитку i торгiвлi разом з Мiнiстерством фiнансiв i Державною службою з питань розвитку пiдприємництва та регуляторної полiтики проаналiзувати цiни, рiвень рентабельностi пiд час виготовлення i продажу бланкiв документiв суворої звiтностi i за результатами поiнформувати Кабiнет Мiнiстрiв України.

     6. Мiнiстерству юстицiї разом з iншими центральними органами виконавчої влади розробити та подати на розгляд Кабiнету Мiнiстрiв України законопроект стосовно скасування бланкiв документiв суворої звiтностi.

     7. Мiнiстерствам, iншим центральним органам виконавчої влади привести власнi акти у вiдповiднiсть з цiєю постановою.

     8. Визнати такими, що втратили чиннiсть, акти Кабiнету Мiнiстрiв України згiдно з перелiком, що додається.

Прем'єр-мiнiстр України М. АЗАРОВ

Iнд. 70

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 14 травня 2012 р. N 456

ПЕРЕЛIК
бланкiв цiнних паперiв, документiв суворої звiтностi, господарська дiяльнiсть з виготовлення яких пiдлягає лiцензуванню

1. Бланки цiнних паперiв

     Вексель

     Заставна

     Iнвестицiйний сертифiкат

     Iпотечний сертифiкат

     Приватизацiйний цiнний папiр

     Похiдний цiнний папiр

     Товаророзпорядчий цiнний папiр

     Казначейське зобов'язання України

     Ощадний (депозитний) сертифiкат на пред'явника

     Сертифiкат фонду операцiй з нерухомiстю

2. Бланки документiв суворої звiтностi

     Акредитив

     Бланк лiцензiї

     Виборчий бюлетень для мiсцевих виборiв

     Виборчий бюлетень з виборiв народних депутатiв України

     Виборчий бюлетень з виборiв Президента України

     Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв

     Вiзова етикетка

     Вiйськовий квиток офiцера запасу

     Вiйськовий квиток рядового, сержантського i старшинського складу

     Дипломатичний паспорт України

     Довiдка-рахунок щодо придбання транспортних засобiв, їх складових частин, що мають iдентифiкацiйний номер

     Довiдка-certificate за формою N 377

     Довiдка про звернення за захистом в Українi

     Знаки поштової оплати (маркований конверт, маркована картка, поштова марка художня, блок поштовий, малий аркуш, поштова марка стандартна)

     Марки акцизного податку

     Нацiональне посвiдчення водiя

     Ощадна книжка

     Паспорт громадянина України

     Паспорт громадянина України для виїзду за кордон

     Полiс обов'язкового страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi

     Полiс страхування

     Посвiдка на постiйне проживання

     Посвiдка на тимчасове проживання

     Посвiдчення бiженця

     Посвiдчення закордонного українця

     Посвiдчення особи без громадянства для виїзду за кордон

     Посвiдчення особи моряка

     Посвiдчення особи на повернення в Україну

     Посвiдчення особи вiйськовослужбовця офiцерського складу Збройних Сил України

     Посвiдчення особи, яка потребує додаткового захисту

     Посвiдчення особи, якiй надано тимчасовий захист

     Проїзний документ бiженця

     Проїзний документ дитини

     Проїзний документ особи, якiй надано додатковий захист

     Свiдоцтво платника єдиного податку

     Свiдоцтво про змiну iменi

     Свiдоцтво про належнiсть до громадянства України

     Свiдоцтво про народження

     Свiдоцтво про реєстрацiю транспортного засобу

     Свiдоцтво про розiрвання шлюбу

     Свiдоцтво про смерть

     Свiдоцтво про шлюб

     Сертифiкат особи на право здiйснення функцiй лiквiдатора банкiв

     Сертифiкат особи на право здiйснення функцiй тимчасового адмiнiстратора банкiв

     Службове посвiдчення для працiвникiв пiдроздiлу перевезення валютних цiнностей та iнкасацiї готiвки у банкiвських установах

     Службове посвiдчення працiвника мiлiцiї

     Службовий паспорт України

     Спецiальний бланк нотарiального документа

     Спецiальний рецептурний бланк форми N 3 для виписування наркотичних та психотропних лiкарських засобiв

     Тимчасове посвiдчення громадянина України

     Торговий патент

     Чек грошовий

     Чек розрахунковий

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 14 травня 2012 р. N 456

ПЕРЕЛIК
актiв Кабiнету Мiнiстрiв України, що втратили чиннiсть

     1. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19 квiтня 1993 р. N 283 "Про встановлення порядку виготовлення бланкiв цiнних паперiв i документiв суворого облiку".

     2. Розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 4 листопада 1993 р. N 936.

     3. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 8 серпня 1997 р. N 868 "Про внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19 квiтня 1993 р. N 283" (Офiцiйний вiсник України, 1997 р., число 33, с. 31).

     4. Пункт 3 змiн, що вносяться до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18 жовтня 1999 р. N 1919 (Офiцiйний вiсник України, 1999 р., N 42, ст. 2096).

     5. Пункт 1 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17 червня 2004 р. N 786 "Про внесення змiн у додаток до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19 квiтня 1993 р. N 283" (Офiцiйний вiсник України, 2004 р., N 24, ст. 1599).

     6. Пункт 1 змiн, що вносяться до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15 жовтня 2004 р. N 1367 (Офiцiйний вiсник України, 2004 р., N 42, ст. 2765).

     7. Пункт 1 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 лютого 2007 р. N 286 "Про внесення змiн до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19 квiтня 1993 р. N 283 i вiд 6 вересня 2000 р. N 1396" (Офiцiйний вiсник України, 2007 р., N 14, ст. 534).

     8. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17 квiтня 2008 р. N 381 "Про внесення змiни у додаток до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19 квiтня 1993 р. N 283 та визнання такою, що втратила чиннiсть, постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 6 червня 2007 р. N 809" (Офiцiйний вiсник України, 2008 р., N 31, ст. 991).

     9. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22 грудня 2010 р. N 1167 "Про внесення змiн до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19 квiтня 1993 р. N 283 i вiд 5 липня 2002 р. N 932" (Офiцiйний вiсник України, 2010 р., N 98, ст. 3484).

     10. Пункт 3 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25 травня 2011 р. N 616 "Про затвердження Положення про Державний реєстр баз персональних даних та порядок його ведення" (Офiцiйний вiсник України, 2011 р., N 45, ст. 1833).

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.