КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 18 жовтня 1999 р. N 1919


Про внесення змiн та визнання такими, що втратили чиннiсть, деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України

     Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Внести змiни до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України, що додаються.

     2. Визнати такими, що втратили чиннiсть, постанови Кабiнету Мiнiстрiв України згiдно з перелiком, який додається.

Прем'єр-мiнiстр України В. ПУСТОВОЙТЕНКО

Iнд. 25

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 18 жовтня 1999 р. N 1919

ЗМIНИ,
що вносяться до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України
(витяг)

     3. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19 квiтня 1993 р. N 283 "Про встановлення порядку виготовлення бланкiв цiнних паперiв i документiв суворого облiку":

     абзац третiй пункту 1 викласти у такiй редакцiї:

     "виготовлення та ввезення бланкiв цiнних паперiв, документiв суворого облiку i знакiв поштової оплати, а також матерiалiв та напiвфабрикатiв для їх виробництва здiйснюється лише за лiцензiями, виданими Мiнiстерством фiнансiв";

     у пунктi 3 пiсля слова "Номенклатуру" доповнити словом "бланкiв".

     14. В абзацi п'ятому пункту 20 Положення про виробництво, зберiгання, продаж марок акцизного збору i маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробiв, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 жовтня 1996 р. N 1284 "Про затвердження Положення про виробництво, зберiгання, продаж марок акцизного збору i маркування алкогольних напоїв i Порядку реалiзацiї або знищення конфiскованих алкогольних напоїв та тютюнових виробiв" (ЗП України, 1996 р., N 19, ст. 353; Офiцiйний вiсник України, 1998 р., N 50, ст. 1845), слово "сертифiкати" виключити.

     15. В абзацi четвертому пункту 21 Порядку реалiзацiї або знищення конфiскованих алкогольних напоїв та тютюнових виробiв, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 жовтня 1996 р. N 1284 "Про затвердження Положення про виробництво, зберiгання, продаж марок акцизного збору i маркування алкогольних напоїв i Порядку реалiзацiї або знищення конфiскованих алкогольних напоїв та тютюнових виробiв" (ЗП України, 1996 р., N 19, ст. 353; Офiцiйний вiсник України, 1997 р., число 48, с. 419), слова "спецiальнi дозволи (лiцензiї)" замiнити словом "лiцензiї".

     16. В абзацi другому пункту 3 Положення про порядок контролю за зберiганням, вiдпуском i транспортуванням спирту етилового, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 2 грудня 1996 р. N 1438 (ЗП України, 1996 р., N 20, ст. 571), слова "копiю спецiального дозволу (лiцензiї) на виробництво продукцiї, що лiцензується" замiнити словами "копiю лiцензiї".

     18. В абзацi сьомому пункту 5 Положення про порядок державної реєстрацiї договорiв (контрактiв) про спiльну iнвестицiйну дiяльнiсть за участю iноземного iнвестора, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 сiчня 1997 р. N 112 "Про затвердження Положення про порядок державної реєстрацiї договорiв (контрактiв) про спiльну iнвестицiйну дiяльнiсть за участю iноземного iнвестора" (Офiцiйний вiсник України, 1997 р., число 6, с. 41), слова "вiдповiдний дозвiл (лiцензiю)" замiнити словом "лiцензiю".

     25. Абзац перший пункту 1 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 жовтня 1997 р. N 1172 "Про особливостi контролю за вiдпуском спирту етилового для виробництва лiкарських засобiв" (Офiцiйний вiсник України, 1997 р., число 44, с. 15; 1998 р., N 34, ст. 1277, N 41, ст. 1513) викласти у такiй редакцiї:

     "1. Установити, що суб'єкт пiдприємницької дiяльностi, який звертається до державної податкової адмiнiстрацiї (iнспекцiї) з проханням надати дозвiл на отримання спирту етилового з оплатою акцизного збору в розмiрi 0,02 екю за 1 лiтр 100-вiдсоткового спирту, повинен мати вiдповiдну лiцензiю Комiтету з медичної та мiкробiологiчної промисловостi, яка пiдтверджує, що цей суб'єкт є справдi виробником лiкарських засобiв, а також об'єм i мету використання спирту етилового".

     27. Пункт 4 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14 листопада 1997 р. N 1262 "Про заходи щодо впорядкування пiдприємницької дiяльностi, пов'язаної з брухтом та вiдходами чорних i кольорових металiв" (Офiцiйний вiсник України, 1997 р., число. 47, с. 17) виключити.

     29. У Положеннi про основнi засади органiзацiї перевезення радiоактивних матерiалiв територiєю України, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 листопада 1997 р. N 1332 "Про затвердження Положення про основнi засади органiзацiї перевезення радiоактивних матерiалiв територiєю України" (Офiцiйний вiсник України, 1997 р., число 49, с. 38):

     абзац п'ятий пункту 1 викласти у такiй редакцiї:

     "лiцензiя - документ, що видається Кабiнетом Мiнiстрiв України або уповноваженим ним органом виконавчої влади, згiдно з яким власник лiцензiї має право займатися перевезенням ядерних матерiалiв та радiоактивних речовин";

     пункт 3 викласти у такiй редакцiї:

     "3. Перевезення ядерних матерiалiв та радiоактивних речовин здiйснюється суб'єктами пiдприємницької дiяльностi, що мають лiцензiю на провадження цiєї дiяльностi".

     31. У пунктi 26 Положення про порядок продажу товарiв безмитними магазинами, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 червня 1998 р. N 984 (Офiцiйний вiсник України, 1998 р., N 26, ст. 951), слова "(за наявностi вiдповiдного дозволу (лiцензiї), якщо це передбачено законом)" замiнити словами "(за наявностi лiцензiї на торгiвлю окремими видами товарiв, якщо наявнiсть такої лiцензiї передбачена законодавством)".

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.