Документ скасований: Постанова КМУ № 1373 від 15.10.2004

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 29 листопада 1997 р. N 1332


Про затвердження Положення про основнi засади органiзацiї перевезення радiоактивних матерiалiв територiєю України

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 18 жовтня 1999 року N 1919


     Кабiнет Мiнiстрiв України ПОСТАНОВЛЯЄ:

     Затвердити Положення про основнi засади органiзацiї перевезення радiоактивних матерiалiв територiєю України (додається).

Перший вiце-прем'єр-мiнiстр України А. ГОЛУБЧЕНКО

Iнд. 33

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 29 листопада 1997 р. N 1332

Положення
про основнi засади органiзацiї перевезення радiоактивних матерiалiв територiєю України

     Це Положення визначає основнi органiзацiйнi заходи з метою забезпечення безпеки перевезення радiоактивних матерiалiв, взаємодiю органiв виконавчої влади, що залучаються до забезпечення безпеки пiд час перевезення радiоактивних матерiалiв.

Визначення основних термiнiв

     1. У цьому Положеннi наведенi нижче термiни вживаються у такому значеннi:

     вантажовiдправник - юридична або фiзична особа, що подає вантаж для перевезення та iменується у перевiзних документах вантажовiдправником;

     вантажоодержувач - юридична або фiзична особа, на адресу якої вiдправлено вантаж;

     дозвiл - разовий документ, який видається на вантаж уповноваженим на це органом виконавчої влади для перевезення певної кiлькостi радiоактивного матерiалу;

     лiцензiя - документ, що видається Кабiнетом Мiнiстрiв України або уповноваженим ним органом виконавчої влади, згiдно з яким власник лiцензiї має право займатися перевезенням ядерних матерiалiв та радiоактивних речовин;

(абзац п'ятий пункту 1 в редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18.10.99 р. N 1919)

     перевезення - дiяльнiсть, пов'язана з перемiщенням радiоактивних матерiалiв за межами пiдприємства, де вони виготовляються, зберiгаються, використовуються або захороняються, зокрема з обслуговуванням пакувальних комплектiв, пiдготовкою, вiдправленням, транспортуванням, транзитним зберiганням, прийманням упаковок у пунктi призначення тощо;

     перевiзник - будь-яка юридична або фiзична особа, яка здiйснює перевезення радiоактивних матерiалiв будь-яким видом транспорту;

     радiоактивний матерiал - об'єкти та речовини, активнiсть радiонуклiдiв яких перевищує межi, встановленi нормами i правилами з ядерної та радiацiйної безпеки. До радiоактивних матерiалiв належать спецiальнi розщеплювальнi матерiали, радiоактивнi вiдходи, радiоiзотопнi джерела iонiзуючого випромiнювання;

     учасники перевезення - вантажовiдправник i перевiзник.

Органiзацiя перевезення радiоактивних матерiалiв територiєю України

     2. Перевезення радiоактивних матерiалiв територiєю України здiйснюється на пiдставi договорiв, укладених мiж вантажовiдправником, вантажоодержувачем i перевiзниками. В договорi визначаються взаємнi обов'язки сторiн, у тому числi щодо забезпечення безпеки.

     3. Перевезення ядерних матерiалiв та радiоактивних речовин здiйснюється суб'єктами пiдприємницької дiяльностi, що мають лiцензiю на провадження цiєї дiяльностi.

(пункт 3 в редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18.10.99 р. N 1919)

     4. При перевезеннi:

     - вантажовiдправник:

     забезпечує пiдготовку радiоактивного матерiалу до перевезення вiдповiдно до норм, правил i стандартiв з ядерної та радiацiйної безпеки, якi розробляються та затверджуються Мiнекобезпеки, та правил безпеки перевезення радiоактивних матерiалiв для окремого виду транспорту (з урахуванням його особливостей), якi розробляє Мiнтранс вiдповiдно до норм, правил i стандартiв з ядерної та радiацiйної безпеки;

     одержує сертифiкати безпеки у випадках, передбачених нормами, правилами i стандартами з ядерної та радiацiйної безпеки;

     включає до транспортних документiв на вантаж iнформацiю про дiї перевiзникiв, пов'язанi iз забезпеченням безпечного та обережного перевезення радiоактивних матерiалiв, яка мiстить особливi вимоги до навантаження, укладення, перевезення, поводження та розвантаження, охорони (чи вiдомостi про те, що таких вимог немає), обмеження на вид транспорту або транспортного засобу та вiдповiднi iнструкцiї про маршрут, заходи на випадок аварiї, специфiчнi для даного виду вантажу. (Транспортнi документи на вантаж вiдправляються разом з вантажем);

     завчасно, але не пiзнiше нiж за 3 днi до початку перевезення, надсилає вантажоодержувачу повiдомлення, яке мiстить:

     а) iнформацiю, достатню для розпiзнавання упаковок;

     б) номери сертифiкатiв безпеки, дозволiв;

     в) дату початку перевезення, дату прибуття, маршрут перевезення;

     г) транспортну назву радiоактивного матерiалу;

     д) вiдомостi про фiзичнi та хiмiчнi властивостi радiоактивного матерiалу;

     е) вiдомостi про максимальну активнiсть, масу радiоактивного матерiалу;

     є) кiлькiсть контейнерiв та упаковок;

     надсилає повiдомлення також в Мiнекобезпеки у випадках, передбачених нормами i правилами з ядерної та радiацiйної безпеки;

     забезпечує фiзичний захист радiоактивних матерiалiв пiд час перевезення вiдповiдно до нормативних актiв Мiнекобезпеки, якщо iнше не передбачено договором;

     - перевiзник:

     узгоджує з МВС маршрути перевезення радiоактивних матерiалiв автомобiльним транспортом, якщо це передбачено нормами i правилами з ядерної та радiацiйної безпеки;

     виконує вимоги, зазначенi у транспортних документах на вантаж i правилах перевезення радiоактивних матерiалiв;

     сповiщає Мiнекобезпеки та вантажовiдправника про затримання вантажу (в тому числi за результатами контролю безпеки перевезення);

     - вантажоодержувач сповiщає вантажовiдправника про готовнiсть прийняти вантаж, а пiсля прибуття вантажу - протягом трьох днiв про його одержання.

     5. Мiнекобезпеки та МОЗ проводять вибiрковий контроль безпеки перевезення радiоактивних матерiалiв, за результатами якого складається акт, де зазначаються виявленi порушення та дається висновок про можливiсть (неможливiсть) подальшого перевезення вантажу.

     6. У разi перевезення спецiальних розщеплювальних матерiалiв:

     Мiнекобезпеки сповiщає вiдправника та перевiзника, МВС, МОЗ i МНС про виданий дозвiл на перевезення.

     Мiнтранс (у разi перевезення залiзницею) або вантажовiдправник (у разi перевезення iншими видами транспорту) повiдомляє Мiнекобезпеки, МВС, МОЗ, МНС i СБУ про дату вiдправлення та графiк руху вантажу.

     МВС у разi необхiдностi охорони спецiального розщеплювального матерiалу на пiдставi договору з вантажовiдправником або з iншою юридичною чи фiзичною особою за дорученням вантажовiдправника забезпечує:

     своєчасне прибуття охорони в пункт початку руху транспорту;

     взаємодiю охорони з територiальними пiдроздiлами МВС на маршрутi руху та з охороною сусiднiх країн на державному кордонi;

     допуск до транспортних засобiв, що охороняються, представникiв Мiнекобезпеки, МОЗ, службових осiб iнших контролюючих органiв та осiб, якi супроводжують транспортний засiб, а також працiвникiв транспорту.

     Пiсля одержання вiд Мiнекобезпеки повiдомлення про виданий дозвiл на перевезення перевiзник:

     узгоджує перевезення з вантажовiдправником та з вiдповiдними установами залiзничного транспорту iнших країн (у разi перевезення залiзницею);

     не пiзнiше нiж за три днi до початку перевезення повiдомляє Мiнекобезпеки, МОЗ, МВС, МНС та СБУ про маршрут та графiк руху;

     забезпечує безпеку руху;

     вирiшує питання розмiщення охорони в поїздi (у разi перевезення залiзницею);

     приймає рiшення про початок руху;

     негайно iнформує Мiнекобезпеки та вантажовiдправника про порушення норм i правил з ядерної та радiацiйної безпеки пiд час перевезення, а також про вiдхилення вiд графiка та маршруту руху.

     Iнформацiя щодо маршруту та графiка перевезення спецiального розщеплювального матерiалу (до закiнчення перевезення) та вiдомостi про фiзичний захист пiдлягають захисту згiдно з вiдповiдними нормативними актами.

     Мiнекобезпеки та МОЗ у разi прийняття рiшення про вибiрковий контроль безпеки перевезення спецiального розщеплювального матерiалу за три днi до вiдправлення вантажу повiдомляють вантажовiдправнику та перевiзнику прiзвище призначеного iнспектора. Цей iнспектор прибуває в пункт контролю за день до вiдправлення вантажу.

     7. Про порушення правил перевезення радiоактивних матерiалiв органи виконавчої влади, причетнi до перевезення радiоактивних матерiалiв, та учасники перевезення негайно сповiщають Мiнекобезпеки i МОЗ.

Особливостi органiзацiї мiжнародного перевезення радiоактивних матерiалiв

     8. Мiжнародне перевезення радiоактивних матерiалiв здiйснюється вiдповiдно до Правил безпечного перевезення радiоактивних матерiалiв Мiжнародного агентства з атомної енергiї (МАГАТЕ) та правил мiжнародних органiзацiй, членом яких є Україна.

     9. У випадках, передбачених Правилами безпечного перевезення радiоактивних матерiалiв МАГАТЕ, сертифiкати безпеки, виданi компетентним органом з питань безпечного перевезення радiоактивних матерiалiв, пiдлягають багатосторонньому затвердженню компетентними органами країн, через територiю або на територiю яких здiйснюється перевезення.

     10. Мiжнародне перевезення радiоактивних матерiалiв здiйснюється за наявностi:

     дозволу Державної служби експортного контролю, який видається згiдно з Положенням про порядок контролю за експортом, iмпортом та транзитом товарiв, що стосуються ядерної дiяльностi та можуть бути використанi у створеннi ядерної зброї, затвердженим постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12 березня 1996 р. N 302;

     дозволу Мiнекобезпеки на перевезення.

     11. Мiжнародне перевезення спецiального розщеплювального матерiалу виконується на основi мiжнародних договорiв про спiвробiтництво в галузi перевезення цих матерiалiв, учасником яких є Україна. В мiжнародних договорах, що стосуються перевезення спецiального розщеплювального матерiалу, визначаються компетентнi органи кожної з країн, що забезпечують безпечне перевезення, вирiшуються питання передачi вiдповiдальностi за ядерний матерiал, фiзичного захисту, вiдшкодування можливої ядерної шкоди.

     12. На основi мiжнародних договорiв оператор ядерної установки чи iншi органiзацiї за дорученням оператора ядерної установки укладають договори на ввезення (вивезення) спецiального розщеплювального матерiалу. Зазначенi договори повиннi враховувати мiжнароднi зобов'язання України та положення Угоди мiж Україною та Мiжнародним агентством з атомної енергiї про застосування гарантiй до всього ядерного матерiалу в усiй мирнiй ядернiй дiяльностi України, мiжнароднi та нацiональнi нормативно-правовi акти та вимоги компетентних органiв країн, в якi або через територiю яких транспортується спецiальний розщеплювальний матерiал.

     13. Пiд час транзитного перевезення територiєю України спецiального розщеплювального матерiалу МВС на пiдставi договору з вантажовiдправником або з iншою юридичною чи фiзичною особою за дорученням вантажовiдправника забезпечує охорону вiдповiдно до правил з фiзичного захисту ядерних матерiалiв.

     14. МВС у разi потреби укладає з вiдповiдними органами сусiднiх країн договори про порядок змiни та пункти змiни охорони.

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.