КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А
Київ

вiд 29 квiтня 1996 р. N 479


Про затвердження Порядку проведення державних випробувань та державної реєстрацiї технiчних засобiв застосування пестицидiв i агрохiмiкатiв

     Вiдповiдно до статтi 8 Закону України "Про пестициди i агрохiмiкати" Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     Затвердити Порядок проведення державних випробувань та державної реєстрацiї технiчних засобiв застосування пестицидiв i агрохiмiкатiв (додається).

Прем'єр-мiнiстр України Є.МАРЧУК
Мiнiстр Кабiнету Мiнiстрiв України В.ПУСТОВОЙТЕНКО

Iнд.22

 

ЗАТВЕРДЖЕНИЙ
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 29 квiтня 1996 р. N 479

ПОРЯДОК
проведення державних випробувань та державної реєстрацiї технiчних засобiв застосування пестицидiв i агрохiмiкатiв

Загальнi положення

     1. Цей Порядок є обов'язковим для виконання пiдприємствами, установами та органiзацiями незалежно вiд форм власностi, дiяльнiсть яких пов'язана з виробництвом i реалiзацiєю технiчних засобiв застосування пестицидiв i агрохiмiкатiв.

     2. Технiчнi засоби застосування пестицидiв i агрохiмiкатiв вiтчизняного i зарубiжного виробництва (далi - технiчнi засоби) можуть використовуватися всiма пiдприємствами, установами, органiзацiями незалежно вiд форм власностi та фiзичними особами на територiї України лише пiсля здiйснення державної реєстрацiї шляхом внесення їх до Державного реєстру технiчних засобiв застосування пестицидiв i агрохiмiкатiв в Українi (далi - Державний реєстр).

     3. Серiйне виробництво, закупiвля та експлуатацiя технiчних засобiв дозволяється лише пiсля їх державної реєстрацiї.

     4. Допускається державна реєстрацiя технiчних засобiв, застосування яких забезпечить належну якiсть проведення технологiчних операцiй, не призведе до ушкодження здоров'я осiб, якi безпосередньо працюють з ними, та населення, а також до забруднення навколишнього природного середовища.

     5. Ведення Державного реєстру здiйснює Український державний центр по випробуванню та прогнозуванню технiки i технологiй для сiльськогосподарського виробництва (УкрЦВТ).

Державнi випробування технiчних засобiв

     6. Державнi випробування технiчних засобiв проводяться з метою визначення вiдповiдностi їх характеристик i властивостей вимогам нацiональних стандартiв та iнших нормативних документiв, що дiють в Українi.

     7. Технiчнi засоби, якi вперше створюються в Українi або завозяться iз-за кордону, пiдлягають державним приймальним випробуванням, що проводяться згiдно з дiючими системами випробувань продукцiї виробничо-технiчного призначення та розроблення i постановки її на виробництво.

     8. Технiчна документацiя щодо створення вiтчизняних технiчних засобiв пiдлягає державнiй санiтарно-гiгiєнiчнiй експертизi вiдповiдно до Закону України "Про забезпечення санiтарного та епiдемiчного благополуччя населення" та державнiй експертизi на вiдповiднiсть нормативним актам про охорону працi згiдно iз Законом України "Про охорону працi" (далi - державнi експертизи).

     9. Вiтчизнянi технiчнi засоби пiдлягають державним перiодичним випробуванням з перiодичнiстю i в обсягах, зазначених у технiчних умовах на технiчний засiб.

     10. Державнi випробування технiчних засобiв проводяться органiзацiями (центрами, станцiями, лабораторiями), акредитованими Держстандартом.

     11. Державнi приймальнi випробування проводяться за робочою програмою, затвердженою керiвником УкрЦВТ i погодженою з головним державним санiтарним лiкарем, в якiй передбачається проведення попереднього розгляду документацiї та визначаються виконавцi, умови випробувань, види робiт, технологiчнi операцiї, режими та методи випробувань i засоби вимiрювання.

     12. З метою встановлення вiдповiдностi наданої виробником (розробником) або її уповноваженим представником (далi - замовником) технiчної документацiї вимогам цього Порядку УкрЦВТ проводить попереднiй розгляд її з урахуванням Положення про порядок проведення державної експертизи (перевiрки) проектної документацiї на будiвництво та реконструкцiю виробничих об'єктiв i виготовлення засобiв виробництва на вiдповiднiсть їх нормативним актам про охорону працi, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 3 червня 1994 р. N 431, який передбачає:

     визначення доцiльностi продовження робiт, пов'язаних з державною реєстрацiєю технiчного засобу з урахуванням його негативного впливу на органiзм людини (за участю закладiв державної санiтарно-епiдемiологiчної служби);

     визначення потреби та обсягу проведення державних випробувань;

     визначення кiлькостi дослiдних зразкiв, необхiдних для проведення державних випробувань.

     13. Державнi випробування технiчних засобiв проводяться пiсля здiйснення попереднього розгляду технiчної документацiї та затвердження робочої програми. У разi потреби установами та закладами, атестованими МОЗ, проводяться також санiтарно-гiгiєнiчнi дослiдження (особливостi умов працi, вивчення рiвнiв забруднення пестицидами i агрохiмiкатами повiтря робочої зони, атмосферного повiтря на рiзних вiдстанях вiд оброблюваних дiлянок, розподiлення препаратiв у навколишньому природному середовищi, клiнiко-фiзiологiчнi дослiдження та iншi).

     14. Результати державних випробувань технiчних засобiв оформляються протоколом i завiряються керiвником органiзацiї, що їх провела.

     15. Технiчнi засоби, поданi на державнi випробування, є власнiстю замовника. Доставка i повернення технiчних засобiв здiйснюється за рахунок замовника.

Державний реєстр

     16. Державний реєстр ведеться з метою упорядкування системи впровадження i використання технiчних засобiв на територiї України.

     17. Державнiй реєстрацiї пiдлягають всi технiчнi засоби, що застосовуються та передбачаються до застосування на територiї України за номеклатурою згiдно з додатком N 1.

     18. Державний реєстр є основною невiд'ємною частиною системи контролю за якiстю технiчних засобiв, застосовуваних на всiх пiдприємствах, в установах i органiзацiях незалежно вiд форм власностi.

     19. Державний реєстр - це прошнурованi, пронумерованi та скрiпленi печаткою УкрЦВТ книги, що є документами суворого облiку та звiтностi:

     книга N 1 - Державний реєстр технiчних засобiв застосування пестицидiв i агрохiмiкатiв (додаток N 2);

     книга N 2 - Державний реєстр технiчних засобiв застосування пестицидiв i агрохiмiкатiв зарубiжного виробництва, на якi виданi дозволи на ввезення в Україну (додаток N 3).

     20. Термiн зберiгання заповненої книги N 1 - безстроково, N 2 - 5 рокiв.

Державна реєстрацiя (перереєстрацiя) технiчних засобiв

     21. Органiзацiя робiт, пов'язаних з проведенням державної реєстрацiї (перереєстрацiї) технiчних засобiв покладається на УкрЦВТ, до якого безпосередньо звертається замовник.

     22. Для проведення державної реєстрацiї (перереєстрацiї) технiчних засобiв замовник подає УкрЦВТ документи за перелiком згiдно з додатком N 4. У разi потреби УкрЦВТ має право затребувати iншу технiчну документацiю або iнформацiю.

     23. Пiд час проведення державної реєстрацiї (перереєстрацiї) технiчних засобiв УкрЦВТ:

     здiйснює попереднiй розгляд технiчної документацiї на технiчний засiб (з урахуванням висновкiв експертно-технiчного центру Держнаглядохоронпрацi та державної санiтарно-гiгiєнiчної експертизи МОЗ), визначає види та затверджує програми державних випробувань;

     призначає органiзацiї, що вiдповiдають за проведення державних випробувань;

     здiйснює експертизу протоколiв державних випробувань та приймає рiшення про можливiсть застосування технiчного засобу в Українi.

     24. Рiшення про внесення технiчного засобу до Державного реєстру приймається за умови позитивних результатiв державних експертиз технiчної документацiї та державних випробувань.

     25. На пiдставi позитивних результатiв державних експертиз технiчної документацiї та державних випробувань УкрЦВТ включає технiчний засiб до Державного реєстру i видає реєстрацiйне посвiдчення, яке пiдписується керiвником УкрЦВТ та завiряється печаткою.

     Реєстрацiйне посвiдчення - це документ, який є державним дозволом на виробництво та реалiзацiю технiчного засобу на територiї України i виготовляється за формою згiдно з додатком N 5.

     26. У разi негативних результатiв державних експертиз технiчної документацiї та державних випробувань УкрЦВТ виносить рiшення про вiдмову в державнiй реєстрацiї та надсилає його замовниковi з обгрунтуванням вiдмови.

     27. Державна реєстрацiя технiчних засобiв, якi виготовляються в Українi серiйно на час затвердження цього Порядку, провадиться за результатами їх обов'язкової сертифiкацiї.

     28. Перереєстрацiя технiчних засобiв провадиться через кожнi п'ять рокiв з часу реєстрацiї.

     Перереєстрацiї пiдлягають також технiчнi засоби в разi внесення змiн у їх конструкцiю (удосконалення, модифiкацiя, модернiзацiя), а також у разi одержання нових вiдомостей про вплив на органiзм людини.

     29. УкрЦВТ один раз на рiк видає перелiк зареєстрованих технiчних засобiв i офiцiйно надсилає його до мiнiстерств та вiдомств.

Видача дозволу на ввезення незареєстрованих технiчних засобiв iноземного виробництва з метою проведення державних випробувань

     30. З метою проведення державних випробувань незареєстрованого в Українi технiчного засобу iноземного виробництва для його державної реєстрацiї та подальшого застосування в Українi УкрЦВТ розглядає технiчну документацiю на цей засiб i у разi позитивних результатiв видає дозвiл на його ввезення (додаток N 6).

     31. Термiн дiї дозволу на ввезення в Україну технiчного засобу визначає УкрЦВТ, який не повинен перевищувати одного року.

Зупинення дiї та анулювання реєстрацiйного посвiдчення

     32. У разi виявлення в процесi застосування технiчного засобу непередбачених i шкiдливих факторiв, пов'язаних з технологiчними дефектами виробництва або з поглибленням знань про шкiдливiсть технiчного засобу, покладених в основу його застосування, УкрЦВТ зупиняє дiю реєстрацiйного посвiдчення на цей технiчний засiб на територiї України на термiн до трьох мiсяцiв до з'ясування причин виникнення цих факторiв, про що робить помiтку в Державному реєстрi.

     33. Якщо протягом трьох мiсяцiв замовник не доведе вiдсутнiсть негативного впливу технiчного засобу на органiзм людини, УкрЦВТ за погодженням з МОЗ приймає рiшення про анулювання реєстрацiйного посвiдчення та виключення технiчного засобу з Державного реєстру, про що не пiзнiше нiж через 10 днiв повiдомляє замовника.

Оплата робiт, пов'язаних з проведенням державної реєстрацiї технiчних засобiв

     34. Усi види робiт, пов'язанi з проведенням державних випробувань та державної реєстрацiї технiчних засобiв, пiдлягають оплатi.

     35. Вартiсть робiт, пов'язаних з проведенням державних випробувань та державної реєстрацiї технiчних засобiв, визначається в договорi (контрактi) мiж замовником i УкрЦВТ.

 

Додаток N 1
до Порядку проведення державних випробувань та державної реєстрацiї технiчних засобiв застосування пестицидiв i агрохiмiкатiв

НОМЕКЛАТУРА
технiчних засобiв застосування пестицидiв i агрохiмiкатiв, якi пiдлягають внесенню до Державного реєстру

Код ТН ЗЕД Найменування технiчного засобу
8424 81 Механiчнi пристрої (в тому числi з ручним керуванням) для розбризкування або розпилення рiдких чи порошкоподiбних матерiалiв для сiльського господарства або садiвництва
8432 40 Розкидачi органiчних i неорганiчних добрив
8479 82 Машини i механiчнi пристосування для змiшування, перемiщення, подрiбнення, розмiшування, гомогенiзацiї, емульгування
Спецiальнi машини для транспортування пестицидiв, агрохiмiкатiв та їх розчинiв
Виробниче устаткування для миття та знезараження технiчних засобiв i тари
Спецiальнi навантажувачi пестицидiв, агрохiмiкатiв та їх розчинiв

 

Додаток N 2
до Порядку проведення державних випробувань та державної реєстрацiї технiчних засобiв застосування пестицидiв i агрохiмiкатiв

ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР
технiчних засобiв застосування пестицидiв i агрохiмiкатiв в Українi
(Книга N 1)

Номер реєстра-
цiйного
посвiдчення
Найме-
нування
технiчного
засобу
Найме-
нування
розробника
(виробника)
технiчного
засобу
Код класифiкацiї
технiчного
засобу
Дата внесення
технiчного
засобу до
Державного реєстру
Дата вилучення
технiчного
засобу з
Державного реєстру
Примiтка

 

Додаток N 3
до Порядку проведення державних випробувань та державної реєстрацiї технiчних засобiв застосування пестицидiв i агрохiмiкатiв

ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР
технiчних засобiв застосування пестицидiв i агрохiмiкатiв зарубiжного виробництва, на якi виданi дозволи на ввезення в Україну
(Книга N 2)

Номер
дозволу
Найменування
замовника,
номер
контракту
Найменування
технiчного
засобу, код
Найменування
розробника
(виробника)
технiчного
засобу
Дата видачi
дозволу

 

Додаток N 4
до Порядку проведення державних випробувань та державної реєстрацiї технiчних засобiв застосування пестицидiв i агрохiмiкатiв

ПЕРЕЛIК
документiв, необхiдних для проведення державної реєстрацiї (перереєстрацiї) технiчних засобiв застосування пестицидiв i агрохiмiкатiв

     Заява вiд виробника (розробника) або його офiцiйного представника на iм'я керiвника УкрЦВТ.

     Технiчнi умови, креслення або iншi нормативнi документи, за якими виготовлено технiчний засiб.

     Проспект або iнший документ, що мiстить докладний опис технiчних i функцiональних характеристик технiчного засобу i гарантiйнi зобов'язання її постачальника.

     Експлуатацiйна документацiя (керiвництво для користувача).

     Протоколи державних випробувань.

     Копiя сертифiката вiдповiдностi (у разi наявностi).

     Для технiчних засобiв iноземного виробництва також подається копiя документа про реєстрацiю технiчного засобу в країнi виробника або в iнших країнах, якщо вiн там зареєстрований.

     Усi документи подаються у двох примiрниках разом iз супровiдним листом, в якому зазначається перелiк матерiалiв, що надсилаються. Один примiрник документiв має бути викладений українською мовою.

 

Український державний центр по випробуванню та прогнозуванню технiки i технологiй для сiльськогосподарського виробництва
(УкрЦВТ)
255171, смт Дослiдницьке Василькiвського району Київської областi
тел. 6-21-30; 6-07-70
Додаток N 5
до Порядку проведення державних випробувань та державної реєстрацiї технiчних засобiв застосування пестицидiв i агрохiмiкатiв
" _____" ___________199 _ р.
РЕЄСТРАЦIЙНЕ ПОСВIДЧЕННЯ

N _________

Дiйсне до "_____" ___________ 199 __ р.
    Посвiдчення видане  
(найменування розробника
 
(виробника) технiчного засобу)

про те, що згiдно з Порядком проведення державних випробувань та державної реєстрацiї технiчних засобiв застосування пестицидiв i агрохiмiкатiв, затвердженим постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 квiтня 1996 р. N 479, технiчний засiб застосування пестицидiв i агрохiмiкатiв

 
 
(найменування технiчного засобу)

пройшов державнi випробування i внесений до Державного реєстру технiчних засобiв застосування пестицидiв i агрохiмiкатiв, якi дозволенi до застосування на територiї України.

     Керiвник УкрЦВТ

     М.П.

Український державний центр по випробуванню та прогнозуванню технiки i технологiй для сiльськогосподарського виробництва
(УкрЦВТ)
255171, смт Дослiдницьке Василькiвського району Київської областi
тел. 6-21-30; 6-07-70
факс: 044-295-71-33
Додаток N 6
до Порядку проведення державних випробувань та державної реєстрацiї технiчних засобiв застосування пестицидiв i агрохiмiкатiв
" _____" ___________199 _ р.
ДОЗВIЛ

N ____
    Цей дозвiл виданий  
(найменування розробника
 
(виробника) технiчного засобу)

про те, що згiдно з Порядком державних випробувань та державної реєстрацiї технiчних засобiв застосування пестицидiв i агрохiмiкатiв, затвердженим постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 квiтня 1996 р. N 479, технiчний засiб застосування пестицидiв i агрохiмiкатiв

 
 
(найменування технiчного засобу)
може застосовуватися в  
(найменування замовника)
  протягом, до  
(дата)
за умови  
 

     Керiвник УкрЦВТ

     М. П.

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.