КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 13 серпня 1999 р. N 1490


Про затвердження Порядку i умов використання рибних та iнших водних живих ресурсiв виключної (морської) економiчної зони України

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
постановами Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 7 серпня 2013 року N 748,
вiд 25 грудня 2013 року N 955

     Вiдповiдно до статтi 9 Закону України "Про виключну (морську) економiчну зону України" Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Затвердити Порядок i умови використання рибних та iнших водних живих ресурсiв виключної (морської) економiчної зони України iноземними юридичними i фiзичними особами (додається).

     2. Пункт 2 виключено

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 07.08.2013р. N 748)

     3. Державному агентству рибного господарства, Адмiнiстрацiї Державної прикордонної служби, Державнiй екологiчнiй iнспекцiї забезпечити контроль за дотриманням iноземними юридичними та фiзичними особами Порядку i умов використання рибних та iнших водних живих ресурсiв виключної (морської) економiчної зони України.

(пункт 3 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 07.08.2013р. N 748)

     4. Мiнiстерству закордонних справ поiнформувати уряди прибережних країн Чорного моря про набрання чинностi Порядком i умовами використання рибних та iнших водних живих ресурсiв виключної (морської) економiчної зони України.

Прем'єр-мiнiстр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО

Iнд.22

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 13 серпня 1999 р. N 1490

ПОРЯДОК I УМОВИ
використання рибних та iнших водних живих ресурсiв виключної (морської) економiчної зони України iноземними юридичними i фiзичними особами

(У текстi Порядку i умов слова "Головрибвод", "Держкомкордон", Держкомрибгосп" в усiх вiдмiнках замiнено вiдповiдно словами "територiальний орган Держрибагентства", "Адмiнiстрацiя Держприкордонслужби", "Держрибагентство" у вiдповiдному вiдмiнку, а слово "Мiнекобезпеки" - словом "Держекоiнспекцiя" у вiдповiдному вiдмiнку згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 7 серпня 2013 року N 748)

     1. Цей Порядок встановлює правила лову, добування та використання рибних та iнших водних живих ресурсiв виключної (морської) економiчної зони України iноземними юридичними та фiзичними особами (далi - користувачi).

     Використання рибних та iнших водних живих ресурсiв (далi - воднi живi ресурси), їх охорона i вiдтворення у виключнiй (морськiй) економiчнiй зонi України, а також охорона i використання запасiв анадромних видiв риб здiйснюються користувачами на пiдставi законодавства України, мiжнародних договорiв України, а також цього Порядку.

     2. Термiни, що використовуються в цьому Порядку, мають таке значення:

     територiальнi води (територiальне море) України - смуга прибережних морських вод завширшки 12 морських миль, що вiдлiчуються вiд лiнiї найбiльшого вiдпливу як на материку, так i на островах, що належать Українi;

     виключна (морська) економiчна зона - вживається в значеннi згiдно iз статтею 2 Закону України "Про виключну (морську) економiчну зону України";

     воднi живi ресурси - сукупнiсть бiологiчних органiзмiв, життя яких постiйно або на окремих стадiях розвитку неможливе без перебування у водi.

     До водних живих ресурсiв виключної (морської) економiчної зони належать: морськi риби на всiх стадiях розвитку, морськi ссавцi, воднi безхребетнi, в тому числi молюски (головоногi, черевоногi, двостулковi), ракоподiбнi, черви, голкошкiрi, губки, кишковопорожниннi, водоростi та iншi воднi органiзми;

     лiмiти спецiального використання водних живих ресурсiв - дозволенi обсяги вилучення (добування, вилову, збирання) водних живих ресурсiв;

     квота спецiального використання водних живих ресурсiв - частка лiмiту водних живих ресурсiв, встановлена для конкретного користувача водних живих ресурсiв, на основi якої видається дозвiл на їх використання;

     дозвiл на спецiальне використання водних бiоресурсiв у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах) - офiцiйний документ, який засвiдчує право користувача на спецiальне використання визначених водних живих ресурсiв на промислових дiлянках вiдповiдно до затверджених лiмiтiв та видiлених квот;

(абзац восьмий пункту 2 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 07.08.2013р. N 748, вiд 25.12.2013р. N 955)

     анадромнi види риб - види риб, якi здiйснюють нагул у морських водоймах, пiсля чого мiгрують до прiсноводних водойм для нересту;

     промисловий лов, добування, збирання водних живих ресурсiв (далi - промисел) - використання водних живих ресурсiв, якi перебувають у станi природної волi, шляхом їх вилучення з природного середовища.

     3. Використання водних живих ресурсiв здiйснюється за умов:

     гарантування безпечного екологiчного середовища для iснування водних живих ресурсiв, недопущення його погiршення;

     обов'язкового дотримання екологiчних норм, лiмiтiв, правил використання водних живих ресурсiв;

     збереження видової рiзноманiтностi у виключнiй (морськiй) економiчнiй зонi;

     запобiгання загибелi водних живих ресурсiв пiд час їх добування i здiйснення судноплавства;

     сприяння природному вiдтворенню водних живих ресурсiв;

     дотримання законодавства щодо збереження водних живих ресурсiв та їх видiв, занесених до Червоної книги України;

     дотримання обов'язкових для України норм мiжнародного права щодо здiйснення промислу водних живих ресурсiв;

     надання допомоги водним живим ресурсам, яким загрожує загибель у разi виникнення стихiйного лиха або внаслiдок iнших причин;

     сприяння природному вiдтворенню водних живих ресурсiв шляхом проведення бiотехнiчних робiт, спрямованих на полiпшення умов середовища iснування, здiйснення заходiв щодо штучного вiдтворення.

     4. Використання водних живих ресурсiв здiйснюється за плату вiдповiдно до законодавства України та за дозволами на спецiальне використання водних бiоресурсiв у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах), виданими територiальними органами Держрибагентства у межах затверджених Мiнагрополiтики лiмiтiв.

(пункт 4 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 07.08.2013р. N 748)

     5. Вiдповiднi органи iноземних держав, якi уклали з Україною договiр про здiйснення промислу у виключнiй (морськiй) економiчнiй зонi України, подають територiальному органу Держрибагентства заявки на одержання дозволу на спецiальне використання водних бiоресурсiв у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах), у виключнiй (морськiй) економiчнiй зонi України згiдно з додатком 1.

(абзац перший пункту 5 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 07.08.2013р. N 748)

     Заявки подаються до 1 вересня окремо на кожне судно у трьох примiрниках українською мовою i мовою держави, яка їх подає. У разi коли заявки подаються на декiлька суден, вони групуються за видами i районами промислу.

     Територiальний орган Держрибагентства у десятиденний термiн розглядає заявки, приймає рiшення на одержання користувачами дозволiв на спецiальне використання водних бiоресурсiв у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах), у виключнiй (морськiй) економiчнiй зонi України (додаток 2) та iнформує заявника про надання дозволу iз зазначенням мiсця, часу промислу i про порядок одержання дозволу. У разi вiдмови у наданнi дозволу територiальний орган Держрибагентства у п'ятиденний термiн повiдомляє про це заявника. Термiн дiї дозволу визначає територiальний орган Держрибагентства, але не бiльше 12 мiсяцiв.

(абзац третiй пункту 5 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 07.08.2013р. N 748)

     У разi необхiдностi внесення змiн до виданого дозволу користувачi можуть звернутися до територiального органу Держрибагентства iз заявкою про їх внесення. Заявка про внесення змiн розглядається у тому ж порядку, що й заявка на одержання дозволу.

     6. Про виданi дозволи територiальний орган Держрибагентства у десятиденний термiн iнформує Адмiнiстрацiю Держприкордонслужби та Держекоiнспекцiю.

     7. Дiя дозволу може бути припинена територiальним органом Держрибагентства у разi:

     закiнчення термiну, на який цей дозвiл було видано;

     добровiльної вiдмови користувача вiд нього або якщо потреба у його використаннi вiдпала;

     систематичного чи грубого порушення користувачами визначеного порядку спецiального використання водних живих ресурсiв, умов дозволiв на їх використання, норм, правил рибальства та iнших вимог в галузi охорони, використання i вiдтворення цих ресурсiв;

     рiзкого погiршення бiологiчного стану водних живих ресурсiв та умов їх iснування, зниження рибопродуктивностi, погiршення їх видового складу та якостi внаслiдок дiї природних чинникiв або порушення природокористування з вини користувачiв;

     надходження вiд територiальних органiв Держекоiнспекцiї та Адмiнiстрацiї Держприкордонслужби вимог про припинення або обмеження спецiального використання водних живих ресурсiв.

(абзац шостий пункту 7 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 07.08.2013р. N 748)

     8. Користувачi зобов'язанi:

     перед початком робiт у виключнiй (морськiй) економiчнiй зонi України викликати представника територiального органу Держрибагентства з метою супроводження судна, який забезпечується за рахунок користувача харчуванням i помешканням за нормами, передбаченими для офiцерського складу, та має вiльний доступ до засобiв зв'язку, документацiї, суднового, промислового та технологiчного журналiв, навiгацiйних карт, технологiчного процесу добування та переробки водних живих ресурсiв;

     надавати територiальному органу Держрибагентства iнформацiю (за 24 години) про вхiд у виключну (морську) економiчну зону України i вихiд з неї з обов'язковим проходженням визначених точок контролю в порядку, встановленому Держрибагентством та Адмiнiстрацiєю Держприкордонслужби;

     надавати територiальному органу Держрибагентства щодекади iнформацiю про промисел водних живих ресурсiв у виключнiй (морськiй) економiчнiй зонi України i щомiсяця - про результати промислу.

     9. Кожне судно повинно мати:

     оригiнал дозволу на спецiальне використання водних бiоресурсiв у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах) у виключнiй (морськiй) економiчнiй зонi;

(абзац другий пункту 9 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 07.08.2013р. N 748)

     промисловий журнал та журнал облiку прийнятих водних живих ресурсiв;

     сигнальнi розпiзнавальнi знаки;

     маркованi знаряддя лову iз зазначенням назви судна, держави, номера дозволу i порядкового номера знаряддя лову;

     УКХ-радiостанцiю, яка повинна постiйно працювати на прийом на 16 мiжнародному каналi;

     завiрену власником судна схему розташування трюмiв iз зазначенням їх розмiрiв;

     форму гарантiї країни прапору (додаток 3).

     10. Судна, що мають промислове обладнання i не одержали дозволу на спецiальне використання водних бiоресурсiв у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах), повиннi повiдомити прикордоннi вiйська про вхiд у виключну (морську) економiчну зону України. Знаряддя лову повинно бути розтакелажено i знаходитись у трюмi.

(пункт 10 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 07.08.2013р. N 748)

     11. Капiтанам морських рибних портiв забороняється випускати з портiв на промисел судна у разi нечiткого нанесення на них бортових назв i номерiв, вiдсутностi у капiтана оформленого дозволу на спецiальне використання водних бiоресурсiв у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах).

(пункт 11 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 07.08.2013р. N 748)

     12. Використання анадромних видiв риб здiйснюється виходячи з першочергової заiнтересованостi в їх запасах. Збереження запасiв зазначених видiв риб здiйснюється шляхом вжиття Держрибагентством, Адмiнiстрацiєю Держприкордонслужби та Держекоiнспекцiєю вiдповiдних заходiв.

     13. Державний контроль у галузi охорони, використання i вiдтворення водних живих ресурсiв у виключнiй (морськiй) економiчнiй зонi України здiйснюють Держрибагентство, Адмiнiстрацiя Держприкордонслужби, Держекоiнспекцiя та їх територiальнi органи у межах своєї компетенцiї, мiсцевi державнi адмiнiстрацiї, а також органи мiсцевого самоврядування вiдповiдно до законодавства України.

(пункт 13 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 07.08.2013р. N 748)

     14. Особи, виннi у порушеннi цього Порядку та iнших нормативно-правових актiв України в галузi охорони, використання i вiдтворення водних живих ресурсiв, несуть дисциплiнарну, адмiнiстративну, кримiнальну i цивiльно-правову вiдповiдальнiсть згiдно iз законодавством України.

     Застосування заходiв дисциплiнарної, адмiнiстративної i кримiнальної вiдповiдальностi не звiльняє винних осiб вiд компенсацiї в повному обсязi шкоди, завданої водним живим ресурсам.

     Незаконно виловленi (добутi) воднi живi ресурси, виготовлена з них продукцiя, а також знаряддя правопорушення пiдлягають конфiскацiї в установленому законодавством порядку.

 

Зразок Додаток 1
до Порядку i умов

ЗАЯВКА
на одержання дозволу на спецiальне використання водних бiоресурсiв у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах)

Нацiональна належнiсть судна __________________ 1. Вид промислу _____________________________
Власник судна та його адреса ___________________ 2. Дiлянка промислу __________________________
Пiдстава для видачi дозволу ____________________ 3. Об'єкти промислу __________________________
4. Знаряддя лову _____________________________
5. Термiни промислу __________________________
6. Встановлена загальна квота вилову ___________

 

N п/п Номер дозволу Назва судна, тип, реєстрацiйний номер судна, порт приписки Капiтан судна (прiзвище, адреса) Характеристика судна Чисельнiсть екiпажу, чоловiк
тоннаж, брутто-
регiстрових тонн
потужнiсть двигуна, к. с. макси-
мальна швидкiсть, вузлiв
довжина, метрiв ширина, метрiв осадка, метрiв
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 

Засоби радiозв'язку Вантажнiсть, тип, кiлькiсть, мiсткiсть трюмiв Дiлянка промислу, координати Об'єкти промислу Квота вилову, тонн Дозволенi знаряддя лову Термiни промислу
позивний судна контрольнi робочi частоти частота радiотелефону
12 13 14 15 16 17 18 19 20

Примiтка. У рядку 1 зазначається конкретний вид промислу, яким дозволено добування, дослiдження, пов'язанi з промислом, транспортування уловiв, допомiжнi операцiї тощо.

(додаток 1 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 07.08.2013р. N 748)

 

Зразок Додаток 2
до Порядку i умов

Територiальний орган Держрибагентства

Дозвiл N ________
на спецiальне використання водних бiоресурсiв у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах) на ____ рiк

Пiдстава для видачi дозволу (договiр) ___________________________________

Загальна квота вилову за договором для зазначеного в заявцi об'єкта промислу
____________________________________________________________________

1. Вид промислу водних живих ресурсiв _________________________________

2. Назва i бортовий номер судна ________________________________________

3. Тип судна _________________________________________________________

4. Нацiональна належнiсть i порт приписки судна _________________________

5. Власник судна i його адреса _________________________________________

6. Прiзвище i адреса капiтана судна _____________________________________

7. Характеристика судна:

а) тоннаж ___________________________________________________________

б) потужнiсть двигуна, к. с. ____________________________________________

в) максимальна швидкiсть, вузлiв _______________________________________

г) чисельнiсть екiпажу, чоловiк _________________________________________

д) умови радiозв'язку:

радiопозитивний _____________________________________________________

контрольнi частоти ___________________________________________________

робочi частоти _______________________________________________________

частоти радiотелефону ________________________________________________

е) вантажнi ємкостi:

морозильнi камери:

кiлькiсть ____________________________________________________________

мiсткiсть, тонн _______________________________________________________

вантажнi трюми:

кiлькiсть ____________________________________________________________

мiсткiсть, тонн _______________________________________________________

8. Умови промислу:

Дiлянка
промислу
Об'єкти
промислу
Квота вилову,
тонн
Знаряддя
лову
Термiни
промислу

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Дата видачi __________________________________________________________
____________________________________________________________________

М. П. _______________________________________
(пiдпис представника органу рибоохорони)
(додаток 2 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 07.08.2013р. N 748)

 

Зразок Додаток 3
до Порядку i умов

ГАРАНТIЯ КРАЇНИ ПРАПОРУ

Я, __________________________________________________________________,

(прiзвище, iнiцiали, посада)

звертаюсь з проханням про звiльнення нижчезазначеного порушника i гарантую
начальнику __________________________________________________________,

(назва органу рибоохорони)

що сума штрафу (включаючи суму компенсацiї за заподiянi збитки) у розмiрi

_______________________________
(словами)
на пiдставi статей 20, 21, 24 Закону

України "Про виключну (морську) економiчну зону України" буде перерахована до

____________________________________________________________________

(зазначити термiн оплати за гарантiєю)

на розрахунковий рахунок _____________________________________________

(органу рибоохорони)

____________________________________________________________________

(число, мiсяць, рiк)

Гарантiю дає ________________________________________________________

(країна прапору, органiзацiя)

1. Прiзвище, iнiцiали порушника _______________________________________

2. Назва судна (дозвiл та iнше) _________________________________________

___________________________________________________________________

3. Вiдношення порушника до органiзацiї, що дає гарантiю __________________

___________________________________________________________________

4. Дата перевiрки ____________________________________________________

(число, мiсяць, рiк)

Уповноважена особа, яка дає гарантiю __________________________________

(пiдпис)

М. П.

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.