Документ скасований: Постанова КМУ № 285 від 05.04.2017

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 25 серпня 2004 р. N 1079


Про затвердження Положення про посвiдчення особи на повернення в Україну

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
постановами Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 12 липня 2005 року N 569,
вiд 10 жовтня 2007 року N 1200,
вiд 9 лютого 2011 року N 86,
вiд 25 грудня 2013 року N 955

     Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Затвердити Положення про посвiдчення особи на повернення в Україну, що додається.

     2. Визнати такою, що втратила чиннiсть, постанову Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12 серпня 1994 р. N 553 "Про затвердження Положення про посвiдчення особи на повернення в Україну" (ЗП України, 1994 р., N 11, ст. 281).

     3. Дозволити Мiнiстерству закордонних справ використовувати ранiше виготовленi бланки посвiдчення особи на повернення в Україну до 1 сiчня 2006 року.

(пункт 3 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.07.2005р. N 569)
 
Прем'єр-мiнiстр України
В.ЯНУКОВИЧ

Iнд. 31

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 25 серпня 2004 р. N 1079

ПОЛОЖЕННЯ
про посвiдчення особи на повернення в Україну

     1. Посвiдчення особи на повернення в Україну (далi - посвiдчення) є документом, що пiдтверджує громадянство України i дає право на в'їзд в Україну.

(абзац перший пункту 1 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 10.10.2007р. N 1200)

     Посвiдчення оформляється i видається дипломатичними представництвами та консульськими установами України в iнших державах у разi втрати особою документiв, що дають право на виїзд з України та посвiдчують особу пiд час перебування за її межами; якщо строк дiї таких документiв закiнчився або встановлено, що вони є недiйснi з iнших причин.

(абзац другий пункту 1 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 10.10.2007р. N 1200)

     На пiдставi звернення мiнiстерства закордонних справ або iншого компетентного органу iноземної держави посвiдчення може бути оформлене i видане на iм'я громадянина України, щодо якого прийнято рiшення про реадмiсiю, якщо це передбачено мiжнародним договором України, згода на обов'язковiсть якого надана Верховною Радою України.

(пункт 1 доповнено новим абзацом третiм згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 10.10.2007р. N 1200, у зв'язку з цим абзац третiй вважати абзацом четвертим)

     Посвiдчення є власнiстю України.

     2. Посвiдчення являє собою буклет розмiром 352,0 х 125,0 (± 0,75) мiлiметрiв з трьома згинами обсягом 8 сторiнок та окремою машинозчитуваною сторiнкою-вклейкою (далi - сторiнка даних) розмiром 125,0 х 88,0 (± 0,75) мiлiметрiв.

     Для виготовлення буклета використовується папiр масою не менш як 200 грамiв на 1 кв. метр, сторiнки даних - самоклейний папiр.

     На кожнiй сторiнцi (крiм другої) зображено Державний Герб України, а на сторiнках з третьої по восьму перфоровано серiю та номер посвiдчення. Сторiнки з третьої по сьому пронумерованi.

     На першiй сторiнцi вгорi надруковано напис українською та англiйською мовами "Посвiдчення особи на повернення в Україну", нижче - зображення Державного Герба України, пiд ним у центрi - напис "Україна".

     Друга сторiнка (зворотний бiк першої) призначена для наклеювання сторiнки даних.

     На сторiнцi даних угорi українською та англiйською мовами надруковано слово "Україна", нижче лiворуч - "Посвiдчення особи на повернення в Україну", вiдведено мiсце для вiдтворення фотовiдбитка особи пред'явника посвiдчення; праворуч українською та англiйською мовами - напис "Тип", "Код держави", "Документ N", "Прiзвище", "Iм'я", "Громадянство", "Дата народження", "Персональний N", "Стать", "Мiсце народження", "Дата видачi", "Орган, що видав документ", "Дiйсний до", "Пiдпис пред'явника". У нижнiй частинi сторiнки - смужка на всю ширину документа для машинозчитуваної iнформацiї.

     Точне мiсце написiв i вiдомостей про особу пред'явника посвiдчення визначається за рекомендацiями Мiжнародної органiзацiї цивiльної авiацiї (IКАО, Doc 9303/1) - "Машинозчитуванi проїзнi документи. Частина 1. Машинозчитуваний паспорт".

     Пiсля внесення до посвiдчення вiдомостей про особу пред'явника паперова основа сторiнки даних вiддiляється i наклеюється на зворотний бiк першої сторiнки. Сторiнка даних ламiнується захищеною полiмерною плiвкою.

(абзац восьмий пункту 2 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.02.2011р. N 86)

     Третя сторiнка призначена для внесення вiдомостей про дiтей, якi повертаються в Україну разом з пред'явником посвiдчення, а також для особливих вiдмiток.

     На третiй сторiнцi вгорi розмiщено напис українською та англiйською мовами "Особливi вiдмiтки".

     Сторiнки з четвертої по сьому призначенi для проставлення вiз i вiдмiток про перетинання державного кордону. Вгорi на цих сторiнках розмiщено напис "Вiзи".

     На восьмiй сторiнцi розмiщено українською, англiйською, французькою, росiйською та iспанською мовами текст такого змiсту:

     "Звернення

     Мiнiстерство закордонних справ України просить органи влади iноземних держав сприяти поверненню в Україну особi, зазначенiй у цьому посвiдченнi".

     Пiсля внесення всiх необхiдних вiдомостей i нанесення захисних елементiв аркуш складається в буклет.

     3. Строк дiї посвiдчення визначається консульською посадовою особою, вiдповiдальною за його видачу, виходячи з реальної можливостi повернення пред'явника посвiдчення в Україну.

     У разi хвороби, нещасного випадку та з iнших поважних причин строк дiї посвiдчення може бути продовжено. Про це у мiсцi, вiдведеному для особливих вiдмiток, робиться вiдповiдний запис, який засвiдчується пiдписом консульської посадової особи i вiдбитком мастикової печатки консульської установи.

     4. Правила оформлення i видачi посвiдчення визначаються МЗС за погодженням з МВС.

(пункт 4 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 10.10.2007р. N 1200)

     5. Виготовлення бланкiв посвiдчення забезпечує Мiнфiн на замовлення МЗС.

     6. Порядок зберiгання та знищення бланкiв посвiдчення визначається МЗС.

(пункт 6 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.12.2013р. N 955)

     7. За видачу посвiдчення вiдповiдно до встановленого порядку справляється консульський збiр. У разi наявностi обставин, що доводять неспроможнiсть громадянина сплатити консульський збiр за видачу посвiдчення, керiвником дипломатичного представництва або консульської установи України в iншiй державi може бути прийнято рiшення про видачу такому громадянину посвiдчення без справляння консульського збору.

     За видачу посвiдчення на звернення мiнiстерства закордонних справ або iншого компетентного органу iноземної держави згiдно з абзацом третiм пункту 1 цього Положення консульський збiр не справляється.

(пункт 7 доповнено абзацом другим згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 10.10.2007р. N 1200)
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.