Документ скасований: Постанова КМУ № 93 від 11.02.2016

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 20 листопада 2000 р. N 1719


Про запровадження лiцензiї єдиного зразка для певних видiв господарської дiяльностi

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 9 лютого 2011 року N 86

     Вiдповiдно до статтi 13 Закону України "Про лiцензування певних видiв господарської дiяльностi" Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Затвердити зразок бланка лiцензiї єдиного зразка та його опис, що додаються.

     2. Встановити, що замовлення на виготовлення бланкiв лiцензiї єдиного зразка здiйснюється Державним комiтетом з питань регуляторної полiтики та пiдприємництва.

     Державному комiтетовi з питань регуляторної полiтики та пiдприємництва затвердити у мiсячний термiн в установленому порядку нормативно-правовi акти, що регламентують порядок одержання, зберiгання, облiку i заповнення бланкiв лiцензiй єдиного зразка.

     3. Органам лiцензування подати у мiсячний термiн Державному комiтетовi з питань регуляторної полiтики та пiдприємництва заявки на бланки лiцензiї єдиного зразка на 2001 рiк, потреба в яких визначається з урахуванням проведення замiни виданих ранiше лiцензiй, а також подавати щороку до 1 липня заявки на наступний рiк.

Перший вiце-прем'єр-мiнiстр України ЄХАНУРОВ

Iнд. 25

 

Зразок
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 20 листопада 2000 р. N 1719

 

ГЕРБ УКРАЇНИ

 

Серiя ________ N ________
 

ЛIЦЕНЗIЯ

 

 
(найменування органу лiцензування, що видав лiцензiю)
 
(вид господарської дальностi (в повному обсязi або частково), на право провадження якого видається лiцензiя)
 
 
 
(найменування юридичної особи, або прiзвище, iм'я, по батьковi фiзичної особи -
 
суб'єкта пiдприємницької дiяльностi)
Iдентифiкацiйний код юридичної особи або iдентифiкацiйний номер фiзичної особи - платника податкiв та iнших обов'язкових платежiв
Мiсцезнаходження юридичної особи або мiсце проживання фiзичної особи - суб'єкта пiдприємницької дiяльностi
 
 
Дата прийняття та номер рiшення про видачу лiцензiї ____ N _______
Строк дiї лiцензiї з ________________ по _______________.
     
(посада особи, яка пiдписала лiцензiю) (прiзвище та iнiцiали) (пiдпис)

Дата видачi лiцензiї __________________

М. П.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 20 листопада 2000 р. N 1719

ОПИС
бланка лiцензiї єдиного зразка

     Бланк лiцензiї єдиного зразка є документом суворої звiтностi.

     Бланк виготовляється на паперi щiльнiстю не менш як 100 г/кв.м ± 5 вiдсоткiв, розмiром 297 х 210 мм з нефiксованим водяним знаком.

     Бланк з обох бокiв видруковано способом офсетного друку: з лицьового боку в чотири фарби, iз зворотного - в двi фарби, має захист вiд пiдроблення та несанкцiонованого тиражування.

     З лицьового боку бланка по периметру на вiдстанi 6 мм вiд краю розмiщується рамка заввишки 17 мм, всерединi верхньої частини якої розмiщується зображення малого Державного Герба України.

     По зовнiшньому периметру рамки надруковано мiкротекст в негативному зображеннi "УКРАЇНА" лiтерами заввишки 0,35 мм, а по внутрiшньому - мiкротекст у позитивному зображеннi "ЛIЦЕНЗIЯ" лiтерами заввишки 0,25 мм.

     На площi, обмеженiй внутрiшнiм периметром рамки, видруковано сiтку, яка створює фон бланка. У центрi контурне зображення сiтки поступово переходить з одного кольору в iнший. Пiд впливом ультрафiолетового промiння сiтка та рамка набувають зеленого свiчення в середнiй частинi бланка.

     У лiвому верхньому кутку лицьового боку бланка надруковано слово "Серiя" та 2 лiтери, що її позначають, а в правому - шестизначний номер. Номер надруковано чорною фарбою, що вiдбивається на зворотний бiк червоним кольором. Мiж серiєю та номером надруковано слово "ЛIЦЕНЗIЯ".

     Абзац восьмий виключено

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.02.2011р. N 86)

     Всерединi бланка невидимою при денному свiтлi фарбою надруковано слово "ЛIЦЕНЗIЯ" та контурне зображення територiї України, якi набувають зеленого свiчення пiд впливом ультрафiолетового промiння.

     Iз зворотного боку бланка по периметру надруковано рамку заввишки 7 мм. На площi, обмеженiй внутрiшнiм периметром рамки, видруковано сiтку. У нижнiй частинi бланка термофарбою виконано приховане зображення слова "ДIЙСНА", яке з'являється пiд час нагрiвання фарби до температури понад 35° C.

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.