Документ скасований: Постанова КМУ № 722 від 17.08.2019

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 29 серпня 2002 р. N 1266


Про затвердження Порядку визначення виробникiв i покупцiв спирту та здiйснення контролю за його обiгом

назва в редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31.03.2003 р. N 424

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
постановами Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 31 березня 2003 року N 424,
вiд 24 березня 2004 року N 374,
вiд 5 липня 2004 року N 869,
вiд 23 грудня 2004 року N 1714,
вiд 13 квiтня 2005 року N 275,
вiд 30 листопада 2005 року N 1147,
вiд 6 червня 2006 року N 788,
вiд 23 травня 2007 року N 767,
вiд 27 грудня 2008 року N 1127,
вiд 21 сiчня 2009 року N 27,
вiд 5 березня 2009 року N 242,
вiд 17 лютого 2010 року N 145,
вiд 2 березня 2010 року N 219,
вiд 10 серпня 2011 року N 850,
вiд 25 грудня 2013 року N 955

     Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Затвердити Порядок визначення виробникiв i покупцiв спирту та здiйснення контролю за його обiгом (додається).

(пункт 1 в редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31.03.2003р. N 424)

     2. Визнати такими, що втратили чиннiсть, постанови Кабiнету Мiнiстрiв України згiдно з перелiком, що додається.

     3. Ця постанова набирає чинностi з дня опублiкування.

Прем'єр-мiнiстр України А.КIНАХ

Iнд. 22

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 29 серпня 2002 р. N 1266

ПОРЯДОК
визначення виробникiв i покупцiв спирту та здiйснення контролю за його обiгом

(У текстi Порядку слова "акцизний збiр" i "Державна податкова адмiнiстрацiя" в усiх вiдмiнках замiнено вiдповiдно словами "акцизний податок" i "ДПС" у вiдповiдному вiдмiнку згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 10 серпня 2011 року N 850)

     1. Цей Порядок установлює процедуру визначення виробникiв i покупцiв спирту етилового, коньячного i плодового, спирту етилового ректифiкованого виноградного, спирту етилового ректифiкованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового, спирту етилового ректифiкованого денатурованого, спирту етилового денатурованого (спирту технiчного), абсолютованого спирту, бiоетанолу (далi - спирт), фракцiї головної етилового спирту, а також механiзм здiйснення контролю за обiгом спирту i поширюється на суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi, постачальникiв, у тому числi виробникiв (далi - постачальники), i тих, що провадять його закупiвлю (далi - покупцi), незалежно вiд форми власностi.

(пункт 1 в редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31.03.2003р. N 424, iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24.03.2004р. N 374, вiд 17.02.2010р. N 145)

     2. З метою формування обсягу виробництва спирту покупцi не пiзнiше нiж 1 жовтня року, що передує планованому, укладають з постачальниками договори на його поставку в наступному роцi iз зазначенням її строкiв та умов. Договiр укладається у чотирьох примiрниках згiдно з примiрним договором, який затверджується спiльним наказом Мiнагрополiтики i ДПС.

     Постачальники спирту подають до 1 листопада року, що передує планованому, вiдповiдним центральним i мiсцевим органам виконавчої влади, до сфери управлiння яких належать пiдприємства - постачальники спирту (далi - уповноваженi органи), по одному примiрнику договорiв.

     Уповноваженi органи на пiдставi договорiв:

     затверджують до 1 грудня року, що передує планованому, обсяги виробництва та споживання спирту за напрямами використання та iнформують про це Мiнекономрозвитку для складення i затвердження балансу виробництва та споживання спирту;

(абзац четвертий пункту 2 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 10.08.2011р. N 850)

     оформляють i затверджують (на пiдставi копiї довiдки, зазначеної в абзацi першому пункту 3 цього Порядку) рознарядки та надсилають їх до Департаменту контролю за виробництвом та обiгом спирту, алкогольних напоїв i тютюнових виробiв ДПС (далi - департамент). У рознарядках обов'язково зазначаються iдентифiкацiйний код, банкiвськi реквiзити, адреса покупця, обсяг та мета використання спирту, а також номер i дата видачi лiцензiї на провадження покупцем вiдповiдної дiяльностi (якщо така дiяльнiсть лiцензується).

(абзац п'ятий пункту 2 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23.05.2007р. N 767, вiд 27.12.2008р. N 1127)

     Договiр на поставку спирту може бути укладено у поточному роцi. У такому разi поставка здiйснюється не ранiше нiж через мiсяць пiсля подання уповноваженим органам примiрникiв договорiв на поставку спирту. Уповноваженi органи уточняють обсяги виробництва та споживання спирту i затверджують новi рознарядки.

(пункт 2 в редакцiї постанов Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31.03.2003р. N 424, вiд 05.07.2004р. N 869)

     3. На пiдставi рознарядок та довiдок, виданих органами державної податкової служби за мiсцем реєстрацiї суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi, в яких зазначається обсяг i мета використання спирту, департамент до 25 числа мiсяця, що передує наступному кварталу, оформляє та видає наряди на вiдпуск спирту для його споживання на внутрiшньому ринку. Наряди оформлюються у триденний строк вiд дня надходження рознарядок. Форма довiдки та порядок її видачi визначаються ДПС. Довiдка дiйсна протягом поточного кварталу.

(абзац перший пункту 3 в редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31.03.2003р. N 424, iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24.03.2004р. N 374, в редакцiї постанов Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 05.07.2004р. N 869, вiд 13.04.2005р. N 275, вiд 27.12.2008р. N 1127)

     Абзац другий пункту 3 виключено

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 05.07.2004р. N 869)

     Внесення змiн до наряду на вiдпуск спирту забороняється.

(абзац третiй пункту 3 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24.03.2004р. N 374, у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.12.2013р. N 955)

     Форма наряду на вiдпуск спирту, фракцiї головної етилового спирту, а також порядок його оформлення затверджується ДПС.

(пункт 3 доповнено абзацом четвертим згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24.03.2004р. N 374)

     Пiдставою для оформлення нарядiв на вiдпуск фракцiї головної етилового спирту є рознарядка уповноваженого органу та письмове звернення суб'єкта пiдприємницької дiяльностi до департаменту, в якому зазначається його найменування, код згiдно з ЄДРПОУ, адреса i мiсце провадження дiяльностi, банкiвськi реквiзити, потреба на квартал та мета використання.

(пункт 3 доповнено абзацом п'ятим згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24.03.2004р. N 374, абзац п'ятий пункту 3 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.12.2008р. N 1127)

     Вiдпуск спирту, фракцiї головної етилового спирту без наряду забороняється, крiм випадкiв їх вiдпуску суб'єктам пiдприємницької дiяльностi, обсяги споживання спирту якими становлять до 60 декалiтрiв на квартал, за умови сплати акцизного податку за повною ставкою, що визначена законодавством.

(пункт 3 доповнено абзацом шостим згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24.03.2004р. N 374, абзац шостий пункту 3 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 05.07.2004р. N 869)

      Постачальники подають уповноваженим органам до 15 числа першого мiсяця наступного кварталу звiт про вiдвантаження спирту за встановленою формою.

(пункт 3 доповнено абзацом сьомим згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 05.07.2004р. N 869)

     Вiдвантаження спирту етилового для виробництва лiкарських засобiв (у тому числi компонентiв кровi та виготовлених з них препаратiв), крiм лiкарських засобiв у виглядi бальзамiв i елiксирiв, за ставкою акцизного податку в розмiрi 0 гривень за 1 лiтр 100-вiдсоткового спирту етилового проводиться в межах квот, затверджених Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(пункт 3 доповнено абзацом згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 05.03.2009р. N 242)

     Без лiцензiї на оптову торгiвлю проводиться вiдпуск спирту етилового закладам охорони здоров'я та пiдприємствам зооветеринарного постачання незалежно вiд форми власностi, що здiйснюють оптову торгiвлю спиртом етиловим для медичних i ветеринарних цiлей. Перелiк зазначених закладiв охорони здоров'я та пiдприємств зооветеринарного постачання затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(пункт 3 доповнено абзацом згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.03.2010р. N 219)

     4. Для отримання спирту покупець разом з нарядом надає постачальнику:

     довiдку, зазначену у пунктi 3 Порядку;

(абзац другий пункту 4 в редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13.04.2005р. N 275)

     довiренiсть покупця за встановленою формою у разi отримання спирту представником покупця у постачальника.

     Вiдпуск спирту без зазначених документiв забороняється.

     У разi отримання спирту, за який сплачено акцизний податок за максимальною ставкою, а також фракцiї головної етилового спирту, покупець надає постачальнику тiльки наряд та довiренiсть.

абзац п'ятий пункту 4 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24.03.2004р. N 374)

     У разi повернення спирту або невиправного браку, який утворився у процесi виробництва алкогольних напоїв, згiдно з пунктами 12 i 13 цього Порядку документи, зазначенi у цьому пунктi, не надаються.

     5. Оформлення документiв на вiдвантаження спирту та фракцiї головної етилового спирту здiйснюється посадовими особами, уповноваженими на це наказом керiвника пiдприємства-постачальника.

     6. Вiдвантаження спирту етилового з акцизного складу здiйснюється на пiдставi дозволу, виданого уповноваженим представником органу державної податкової служби на цьому складi, та документiв, зазначених у пунктi 3 Порядку.

     Форма довiдки та порядок її видачi визначаються ДПС.

     Дозвiл на вiдпуск спирту етилового з акцизного складу (крiм вiдпуску спирту етилового на експорт) видається за умови сплати акцизного податку iз спирту, що повинен бути переданий, грошима або забезпечення його сплати податковим векселем, авальованим банком (податковою розпискою).

(пункт 6 в редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13.04.2005р. N 275)

     7. Розрахунки за спирт та фракцiю головну етилового спирту здiйснюються виключно у безготiвковiй формi через установи банкiв безпосередньо покупцем.

     8. На вiдпущений спирт, незалежно вiд напрямiв його використання, постачальником заповнюється товарно-транспортна накладна, а у разi транспортування спирту автомобiльним видом транспорту - спецiальна товарно-транспортна накладна встановлених зразкiв.

(пункт 8 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.12.2013р. N 955)

     9. Транспортування спирту здiйснюється вiдповiдно до вимог законодавства з питань перевезення небезпечних вантажiв.

     Транспортування спирту етилового, коньячного i плодового здiйснюється за умови обов'язкового попереднього iнформування органiв державної податкової служби у супроводженнi її представникiв та вiдповiдно до вимог законодавства з питань перевезення небезпечних вантажiв.

(пункт 9 доповнено абзацом другим згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24.03.2004р. N 374)

     Порядок надання iнформацiї про транспортування та контроль за таким транспортуванням визначається ДПС за погодженням з Держмитслужбою, МВС та Мiнiнфраструктури.

(пункт 9 доповнено абзацом третiм згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24.03.2004р. N 374, абзац третiй пункту 9 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 10.08.2011р. N 850)

     10. Забороняється транспортування спирту без товарно-транспортних накладних.

     11. Умови перевезення спирту за межi митної територiї України визначаються Держмитслужбою.

     12. Покупцям, якi придбали спирт, забороняється використовувати його не за призначенням, продавати, крiм оптової торгiвлi, що здiйснюється закладами охорони здоров'я та пiдприємствами зооветеринарного постачання на медичнi та ветеринарнi цiлi, або передавати iншим суб'єктам пiдприємницької дiяльностi, в тому числi в борг, а також обмiнювати.

(абзац перший пункту 12 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23.12.2004р. N 1714)

     У разi припинення дiяльностi або закiнчення термiну дiї лiцензiї та в iнших випадках (за наявностi об'єктивних причин) з вiдома департаменту виключно на пiдставi наряду:

(пункт 12 доповнено новим абзацом другим згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23.12.2004р. N 1714)

     покупець спирту реалiзує залишки спирту та спиртовмiсних рiдин виробнику спирту;

(пункт 12 доповнено новим абзацом третiм згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23.12.2004р. N 1714)

     виробник спирту реалiзує залишки спирту та фракцiї головної етилового спирту.

(пункт 12 доповнено новим абзацом четвертим згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23.12.2004р. N 1714, у зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом п'ятим)

     Мета використання спирту покупцями може бути змiнена з дозволу департаменту. Покупцi спирту несуть вiдповiдальнiсть за нецiльове використання спирту вiдповiдно до закону.

     13. Невиправний брак, який утворився в процесi виробництва алкогольних напоїв, передається для промислової переробки пiдприємству - виробнику спирту за нарядом департаменту.

     Повернення спирту, спиртовмiсних рiдин та невиправного браку проводиться в порядку, визначеному ДПС.

     14. Конфiскований спирт або такий, що перейшов у власнiсть держави з iнших пiдстав, реалiзується за нарядами департаменту.

(абзац перший пункту 14 в редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24.03.2004р. N 374)

     Для виготовлення харчових продуктiв не використовується конфiскований спирт або такий, що перейшов у власнiсть держави з iнших пiдстав, та (або) виробника якого не визначено.

(абзац другий пункту 14 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24.03.2004р. N 374)

     15. Працiвниками департаменту та його регiональних управлiнь у разi встановлення порушень облiку та зберiгання спирту проводиться iнвентаризацiя спирту, водно-спиртової рiдини на всiх стадiях технологiчного процесу i готової продукцiї з вмiстом спирту та марок акцизного податку в мiсцях їх зберiгання. Для проведення перевiрки зазначенi працiвники мають право безперешкодного доступу на територiю всiх цехiв i дiльниць, спиртосховищ, складiв пiдприємств та органiзацiй згiдно з їх режимом роботи.

     16. Постачальник i покупець щомiсяця, не пiзнiше 20 числа мiсяця, що настає за звiтним, подають до органу державної податкової служби за мiсцем реєстрацiї звiти про обсяги виробництва i реалiзацiї спирту (в тому числi на експорт) та про обсяги його надходження i використання за формою, затвердженою ДПС та погодженою з Держстатом.

(пункт 16 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 10.08.2011р. N 850)

     161. Абзац перший пункту 161 виключено

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 10.08.2011р. N 850)

     Виробники спирту вносяться до Єдиного державного реєстру виробникiв спирту.

     Реєстрацiї не пiдлягають покупцi з обсягами споживання спирту, що не перевищує 100 декалiтрiв на квартал, та покупцi, якi отримують спирт за повною ставкою акцизного податку.

(Порядок доповнено пунктом 161 згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31.03.2003р. N 424)

     17. Мiсця зберiгання спирту вносяться до Єдиного реєстру мiсць зберiгання спирту (далi - Єдиний реєстр) у порядку, визначеному ДПС.

(абзац перший пункту 17 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24.03.2004р. N 374)

     До Єдиного реєстру вносяться:

     мiсця зберiгання спирту суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi - виробникiв спирту та алкогольних напоїв;

     мiсця зберiгання спирту суб'єктiв господарювання, якi отримують спирт для забезпечення виробничих та iнших потреб, якщо його кiлькiсть перевищує 100 декалiтрiв на квартал.

     Спирт зберiгається його власником виключно в мiсцях зберiгання спирту, внесених до Єдиного реєстру за його заявою.

(пункт 17 доповнено новим абзацом п'ятим згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24.03.2004р. N 374)

     Спирт безхазяйний або конфiскований чи такий, що перейшов у власнiсть держави з iнших пiдстав, зберiгається в мiсцях зберiгання спирту, внесених до Єдиного реєстру, згiдно з договорами, укладеними iз суб'єктами пiдприємницької дiяльностi, якi мають мiсця зберiгання спирту, внесенi до Єдиного реєстру. Про надходження спирту на зберiгання суб'єкт пiдприємницької дiяльностi протягом 3 робочих днiв надсилає департаменту вiдповiдне повiдомлення разом з копiєю договору, засвiдченою нотарiусом або сторонами, якi уклали такий договiр.

(пункт 17 доповнено новим абзацом шостим згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24.03.2004р. N 374, у зв'язку з цим абзац п'ятий вважати абзацом сьомим)

     Спирт повинен зберiгатися та облiковуватися орендарем спиртосховища (спиртобази) окремо вiд продукцiї орендодавця. У спиртосховищi (на спиртобазi) повиннi бути належнi умови для проведення iнвентаризацiї та облiку спирту окремо орендарем i орендодавцем, що є обов'язковою умовою договору оренди.

     18. У мiсцях здiйснення технологiчного процесу виробництва спирту або продукцiї з його вмiстом повинне бути зареєстровано одне або кiлька мiсць зберiгання спирту.

     19. Довiдка про вiдповiднiсть мiсця зберiгання спирту вимогам дiючих будiвельних, технологiчних, протипожежних, технiки безпеки та санiтарних норм i правил складається один раз на 5 рокiв працiвниками департаменту або його регiональних управлiнь. Порядок оформлення довiдки затверджується ДПС.

     Мiсця зберiгання спирту повиннi вiдповiдати вимогам, установленим ДПС, бути обладнанi необхiдними засобами вимiрювальної технiки, повiреними в установленому законодавством порядку, та мати вiдповiднi умови для проведення iнвентаризацiї спирту.

(абзац другий пункту 19 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 10.08.2011р. N 850)

     20. На пiдставi довiдки про вiдповiднiсть мiсця зберiгання спирту встановленим вимогам та заяви суб'єкта пiдприємницької дiяльностi департамент вносить мiсце зберiгання спирту до Єдиного реєстру i видає довiдку за формою, затвердженою ДПС.

     21. Пункт 21 виключено

(пункт 21 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31.03.2003р. N 424, вiд 24.03.2004р. N 374, виключено згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13.04.2005р. N 275)

     22. Пункт 22 виключено

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31.03.2003р. N 424)

     23. Спирт етиловий денатурований (спирт технiчний) вiдпускається пiдприємствам для виробничих потреб лише з денатуруючими добавками згiдно з додатком 1 до цього Порядку. Зазначений спирт використовується в галузях промисловостi на виробництво продукцiї, перелiк якої наведено в додатку 2 до цього Порядку.

(пункт 23 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31.03.2003р. N 424)

     Вiдвантаження спирту етилового денатурованого (спирту технiчного) для потреб пiдприємств - виробникiв продуктiв органiчного синтезу проводиться в межах квот, встановлених Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(пункт 23 доповнено абзацом другим згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 06.06.2006р. N 788)

     Забороняється вiдвантаження спирту етилового денатурованого (спирту технiчного) для потреб пiдприємств - виробникiв продуктiв органiчного синтезу у разi вiдсутностi на державних пiдприємствах - виробниках спирту етилового денатурованого (спирту технiчного) спецiальних технiчних пристроїв, якi фiксують в електронному виглядi данi про обсяг спирту та використання денатуруючих добавок.

(пункт 23 доповнено абзацом третiм згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 06.06.2006р. N 788)

     24. Для отримання в органi державної податкової служби за мiсцем реєстрацiї суб'єкта пiдприємницької дiяльностi довiдки про обсяг i мету використання спирту подається:

     оригiнал договору на поставку спирту;

(абзац другий пункту 24 в редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 05.07.2004р. N 869)

     розрахунок потреби у спиртi згiдно з обсягом виробництва продукцiї та нормами витрат спирту за формою, що затверджується ДПС, пiдписаний керiвником та головним бухгалтером суб'єкта пiдприємницької дiяльностi - покупця спирту i скрiплений печаткою;

     копiя довiдки про внесення мiсця зберiгання спирту до Єдиного реєстру;

     копiя лiцензiї на виробництво продукцiї, яка пiдлягає лiцензуванню, або копiя статуту пiдприємства, яке випускає нелiцензiйну продукцiю.

     За наявностi цих документiв уповноважена посадова особа органу державної податкової служби за мiсцем реєстрацiї суб'єкта пiдприємницької дiяльностi у п'ятиденний термiн видає довiдку у трьох примiрниках. Форма довiдки затверджується ДПС.

     Кожний примiрник довiдки пiдписується керiвником органу державної податкової служби (або його заступником), скрiплюється печаткою та реєструється в журналi, форма якого затверджується ДПС. Перший примiрник довiдки видається пiд розписку уповноваженiй особi суб'єкта пiдприємницької дiяльностi, другий - надсилається департаменту, третiй примiрник, на якому робиться вiдмiтка про отримання довiдки покупцем iз зазначенням iнiцiалiв, прiзвища i посади уповноваженої особи покупця, зберiгається в органi державної податкової служби у справi покупця.

     Абзац пункту 24 виключено

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31.03.2003р. N 424)

 

Додаток 1
до Порядку

ПЕРЕЛIК
денатуруючих добавок до спирту етилового денатурованого (спирту технiчного) та барвникiв, що додаються у сумiшi з добавками

Назва денатуруючої добавки, барвника Масова частка, вiдсоткiв
Ацетон (ГОСТ 2768-84) не менш як 15
Бензин (ДСТУ 4063-2001) не менш як 1
Гас (ТУ 38.401-58-10-90) не менш як 1
Денатонiум бензоат (бiтрекс) (CAS 3734-33-6), 25-вiдсотковий розчин не менш як 0,0015
Етилацетат (ГОСТ 8981-78) не менш як 0,5
Етиловий ефiр не менш як 0,5
Скипидар (ГОСТ 1571-82Е) не менш як 1
Сольвент (ГОСТ 10214-78) не менш як 1
Толуол (ГОСТ 14710-78Е, СТ СЗВ 5476-86) не менш як 15
Циклогексан (ГОСТ 14198-78) не менш як 0,5
Барвник метиленовий синiй (ТУ 6-09-29-76) не менш як 0,001
Барвник основний фiолетовий К (ГОСТ 22698-77) не менш як 0,0005
 
Примiтки:

 
1. Для денатурацiї обов'язково використовується не менш як двi денатуруючi добавки та один барвник.
2. Iншi дозволенi МОЗ денатуруючi добавки, не зазначенi у перелiку, використовуються згiдно з умовами контрактiв поставки спирту на експорт".

(Додаток 1 в редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30.11.2005р. N 1147, iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21.01.2009р. N 27)

 

Додаток 2
до Порядку

ПЕРЕЛIК
продукцiї, на виробництво якої використовується спирт етиловий денатурований (спирт технiчний)

Код згiдно з УКТЗЕД Найменування продукцiї Галузь використання
2912 12 00 00 Ацетальдегiд хiмiчна промисловiсть
для виробництва кротонового альдегiду пентавриту - вихiдного продукту для виробництва полiефiрiв i на їх основi сiтчастих полiуретанових матерiалiв для меблевої промисловостi, будiвництва, виготовлення лакiв i фарб, ацетону
2914 11 00 00 Ацетон хiмiчна промисловiсть
як розчинник для технiчних i побутових потреб
2901 24 19 00 Бутадiєн хiмiчна промисловiсть
для виробництва широкого асортименту бутадiєнвмiсного каучуку
2915 32 00 00 Вiнiлацетат хiмiчна промисловiсть
як компонент для полiмеризацiї пластмас i клеїв
2909 11 00 00 Дiетиловий ефiр хiмiчна i фармацевтична промисловiсть
як розчинник у виробництвi медичних препаратiв, фармацевтичний продукт
2920 90 10 00 Дiетилсульфат хiмiчна i фармацевтична промисловiсть
як алкiлувальний реагент у виробництвi хiмiчних засобiв захисту рослин i субстанцiй медичних препаратiв
2916 19 80 00 Кротоновий альдегiд газова промисловiсть
як одорант природного газу хiмiчна i фармацевтична промисловiсть
для виробництва сорбiнової кислоти як напiвпродукт у виробництвi фармацевтичних препаратiв
2915 50 00 00 Пропiонова кислота хiмiчна промисловiсть
для виробництва пропiонату натрiю i кальцiю технiчного призначення, хлорованої пропiонової кислоти, яка використовується для виготовлення засобiв боротьби iз шкiдниками, вiнiлпропiонату i на його основi дисперсiй для клеїв i лакiв, складних ефiрiв, якi використовуються як хiмiкати i розчинники для виробництва целюлози i трипропiонатiв целюлози кормова промисловiсть
для консервацiї вологого зерна i кукурудзи на зерно, комбiкормiв, силосу, пивної дробини та iнших кормiв з метою захисту вiд впливу справжнiх дрiжджових i плiснявих грибкiв та бактерiй як глюкопластична речовина фармацевтична промисловiсть
для виробництва гормональних ефiрiв, антимiкотикiв тощо, а також ветеринарних препаратiв харчова промисловiсть
2921 19 10 00 Триетиламiн безводний хiмiчна промисловiсть
для виробництва четвертинних амонiєвих солей, змочувачiв, просочувальних i дезiнфекцiйних засобiв, гербiцидiв як каталiзатор для спiнювання полiуретану, стабiлiзатор у лаках та iнших продуктах
2915 21 00 00 Оцтова кислота хiмiчна промисловiсть
для виробництва вiнiлацетату, сорбiнової кислоти, оцтового ангiдриду, складних ефiрiв, якi використовуються як хiмiкати i розчинники харчова промисловiсть
як консервант
2915 24 00 00 Оцтовий ангiдрид хiмiчна i фармацевтична промисловiсть
для виробництва ацетилцелюлози як напiвпродукт у виробництвi фармацевтичних препаратiв
2915 31 00 00 Етилацетат хiмiчна i фармацевтична промисловiсть
для виробництва розчинникiв як напiвпродукт у виробництвi фармацевтичних препаратiв
2901 21 90 00 Етилен хiмiчна промисловiсть
для виробництва полiетилену i сополiмерiв на його основi, етилбензолу, вiнiлацетату, окису етилену, етиленглiколю та iнших хiмiчних продуктiв
2902 60 00 00 Етилбензол хiмiчна промисловiсть
для виробництва стиролу та на його основi полiстиролу i бутадiєнстирольного каучуку
2501 00 - 2530 Сiль; сiрка; землi та камiння; штукатурнi матерiали, вапняк та цемент хiмiчна промисловiсть
2801 - 2851 00 Продукти неорганiчної хiмiї; сполуки неорганiчнi або органiчнi дорогоцiнних i рiдкiсноземельних металiв, радiоактивних елементiв або iзотопiв - " -
2901 - 2941 Органiчнi хiмiчнi сполуки - " -
3101 00 00 00 - 3105 Добрива хiмiчна промисловiсть
для виробництва мiнеральних та органiчних добрив
3201 - 3215 Екстракти дубильнi або фарбувальнi; танiни та їх похiднi; барвники, пiгменти та iншi барвники, фарби i лаки; шпаклiвки та iншi мастики, чорнило хiмiчна промисловiсть
3402 - 3406 00 Поверхнево-активнi органiчнi речовини, миючi засоби, мастильнi матерiали, штучний вiск, сумiшi для чищення або полiрування, свiчки та аналогiчнi вироби - " -
3501 - 3507 Бiлковi речовини; модифiкованi крохмалi; клеї; ферменти хiмiчна та бiохiмiчна промисловiсть
3601 00 00 00 - 3606 Вибуховi речовини; пiротехнiчнi вироби; сiрники; пiрофорнi сплави; деякi речовини, що загоряються хiмiчна промисловiсть
3701 - 3707 Фото- та кiнотовари - " -
3801 - 3823 Iншi продукти хiмiчної промисловостi - " -
3901 - 3925 Пластмаси та вироби з них - " -
4001 - 4017 00 Каучук та гумовi вироби - " -
4401 - 4421 Деревина та вироби з неї; деревне вугiлля - " -
4802 30 00 00 Папiр, що використовується як основа для копiювального паперу для виробництва паперових виробiв
4802 52 Папiр та картон iншi, без вмiсту волокон, одержаних механiчним способом, або тi, в яких такi волокна становлять не бiльш як 10 мас. % загальної маси волокна з масою 1 кв. метра 40 г або бiльше, але не бiльш як 150 г - " -
4803 00 Папiр, що використовується для виробництва туалетного паперу, серветок для зняття макiяжу, рушникiв, серветок або iнших паперових виробiв домашнього, гiгiєнiчного або косметичного вжитку, целюлозної вати та полотна з целюлозних волокон, крепованих або некрепованих, стиснених або нестиснених, гофрованих або негофрованих, перфорованих або неперфорованих, з пофарбованою або непофарбованою поверхнею, або з надрукованим на поверхнi малюнком, у рулонах або в аркушах - " -
4814 20 00 00 Папiр для шпалер та аналогiчнi покриття стiн, виробленi з паперу, покритого з лицьового боку зернистим чи звичайним способом тисненим, пофарбованим, друкованим малюнком або iншим способом оздобленим шаром пластмаси для виробництва паперових виробiв
4818 10 90 00 Туалетний папiр з масою 1 кв. метра кожного шару понад 25 г - " -
4819 Ящики, коробки, мiшки, пакувальнi конверти, пакунки та iнша тара з паперу, картону, целюлозної вати або полотна з целюлозного волокна; канцелярськi картонажнi вироби, торговельнi картонажнi вироби тощо - " -
4820 Журнали реєстрацiйнi, бухгалтерськi книги, записнi книжки, книжки бланкiв (блокноти, книжки для замовлень, книжки квитанцiй), книжки-пам'ятки для нотаток, щоденники, блокноти поштового паперу та аналогiчнi вироби, зошити, нотатники, зшивачi (з перекидними аркушами або неперекидними), палiтурка, папки та обкладинки канцелярських справ, iншi шкiльнi, канцелярськi вироби з паперу або картону, включаючи вiдривнi самокопiювальнi дiловi бланки та формуляри, з аркушами копiювального паперу або без нього; альбоми для зразкiв або для колекцiй та обкладинки книжок з паперу або картону - " -
4823 40 00 00 Папiр розграфлений для записувальних приладiв у рулонах, в аркушах або на дисках для виробництва паперових виробiв
4823 51 - 4823 59 Папiр та картон iнших типiв для писання, друкування або iнших графiчних цiлей - " -
5001 - 5007 Шовк текстильна промисловiсть
5101 - 5113 00 00 00 Вовна, тонкий та грубий волос тварин; пряжа i тканини з кiнського волосу - " -
5201 - 5212 Бавовна - " -
5301 - 5311 00 Волокна рослиннi текстильнi iншi; пряжа з паперу i тканини з паперової пряжi - " -
5401 - 5408 Нитки синтетичнi або штучнi текстильна промисловiсть
5501 - 5516 Хiмiчнi волокна хiмiчна промисловiсть
5601 - 5609 00 00 00 Вата, повсть i нетканi матерiали; спецiальна пряжа; шпагати, мотузки, троси; мотузянi вироби текстильна промисловiсть
5701 - 5705 00 Килими та iншi текстильнi покриття для пiдлоги - " -
5801 - 5811 00 00 00 Спецiальнi тканини; текстильнi тканини з ворсом; мереживо; гобелени; оздоблювальнi матерiали; вишивка - " -
5901 - 5911 Текстильнi матерiали, просоченi, покритi або дубльованi; технiчнi вироби з текстильних матерiалiв - " -
6001 - 6002 Трикотажнi полотна - " -
6101 - 6117 Одяг та речi до одягу трикотажнi - " -
6201 - 6217 Одяг та речi до одягу текстильнi (крiм трикотажних) - " -
6301 - 6310 Iншi готовi текстильнi вироби; комплекти; мотлох та ганчiр'я - " -
6401 - 6406 Взуття, гетри та аналогiчнi вироби; їх частини - " -
6501 00 00 00 - 6506 Головнi убори та їх частини - " -
6601 - 6603 Парасольки, парасольки вiд сонця, палицi, палицi-сидiння, батоги, хлисти та їх частини - " -
6701 00 00 00 - 6704 Обробленi пiр'я та пух i вироби з них; штучнi квiти; вироби з людського волосся легка промисловiсть
7201 - 7229 Чорнi метали металургiйна промисловiсть
7301 - 7326 Вироби з чорних металiв - " -
7401 - 7418 Мiдь i вироби з мiдi - " -
7501 - 7508 Нiкель i вироби з нiкелю - " -
7601 - 7616 Алюмiнiй i вироби з алюмiнiю - " -
7801 - 7806 00 Свинець i вироби iз свинцю - " -
7901 - 7907 00 00 00 Цинк i вироби з цинку - " -
8001 - 8007 00 00 00 Олово i вироби з олова - " -
8101 - 8113 00 Iншi недорогоцiннi метали, металокерамiка, вироби з них - " -
8201 - 8215 Iнструменти, ножовi вироби i столовi прибори з недорогоцiнних металiв, частини цих виробiв з недорогоцiнних металiв - " -
8301 - 8311 Iншi вироби з недорогоцiнних металiв - " -
8401 - 8485 Реактори ядернi, котли, машини, апарати i механiчнi пристрої; їх частини машинобудiвна промисловiсть
8501 - 8548 Електричнi машини i устаткування та їх частини, апаратура для записування або вiдтворення звуку, апаратура для записування або вiдтворення зображення i звуку по телебаченню та частини i приладдя до них - " -
8601 - 8609 00 Засоби пересування та устаткування для залiзничних або аналогiчних колiй та їх частини, механiчне (у тому числi електромеханiчне) обладнання сигналiзацiї для шляхiв сполучення машинобудiвна промисловiсть
8701 - 8716 Автомобiлi, тягачi, велосипеди та iншi наземнi транспортнi засоби, їх частини та приладдя - " -
9001 - 9033 00 00 00 Прилади та апарати оптичнi, для фотографування або кiнозйомки, вимiрювання, контролю або вимiрювання точностi, апарати медико-хiрургiчнi, годинники, музичнi iнструменти, їх частини та приладдя - " -
9101 - 9114 Годинники та частини до них для виробництва годинникiв
9201 - 9209 Музичнi iнструменти, частини та приладдя до них для виробництва музичних iнструментiв
9301 00 00 00 - 9307 00 00 00 Зброя, боєприпаси, їх частини та приладдя оборонна промисловiсть
9401 - 9406 00 Меблi, медико-хiрургiчнi меблi, постiльнi речi та аналогiчнi товари, освiтлювальнi прилади, не включенi до iнших угруповань; лампи для реклами, свiтловi покажчики, табло та аналогiчнi вироби, збiрнi будiвельнi конструкцiї машинобудiвна та мiсцева промисловiсть
130213000 Екстракт хмелю харчова промисловiсть

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 29 серпня 2002 р. N 1266

ПЕРЕЛIК
постанов Кабiнету Мiнiстрiв України, що втратили чиннiсть

     1. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 2 грудня 1996 р. N 1438 "Про Положення про порядок контролю за зберiганням, вiдпуском i транспортуванням спирту етилового" (ЗП України, 1996 р., N 20, ст. 571).

     2. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14 вересня 1998 р. N 1429 "Про затвердження Порядку отримання суб'єктами пiдприємницької дiяльностi спирту етилового, що використовується вiтчизняними товаровиробниками для виготовлення вибухових речовин, парфумiв, нiтроцелюлози, пектину, есенцiї i оцту харчових та напiвфабрикатiв: спиртованих сокiв, морсiв, настоїв, якi реалiзуються для промислової переробки i не пiдлягають реалiзацiї в роздрiбнiй торгiвлi" (Офiцiйний вiсник України, 1998 р., N 37, ст. 1357).

     3. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18 сiчня 1999 р. N 55 "Про внесення змiн i доповнення до Порядку отримання суб'єктами пiдприємницької дiяльностi спирту етилового, що використовується вiтчизняними товаровиробниками для виготовлення вибухових речовин, парфумiв, нiтроцелюлози та напiвфабрикатiв: спиртованих сокiв, морсiв, настоїв, якi реалiзуються для промислової переробки i не пiдлягають реалiзацiї в роздрiбнiй торгiвлi" (Офiцiйний вiсник України, 1999 р., N З, ст. 98).

     4. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 9 березня 1999 р. N 342 "Про затвердження Порядку отримання суб'єктами пiдприємницької дiяльностi спирту етилового денатурованого (спирту технiчного), який використовується для виготовлення продукцiї з його вмiстом" (Офiцiйний вiсник України, 1999 р., N 10, ст. 392).

     5. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31 березня 1999 р. N 498 "Про затвердження Порядку отримання суб'єктами пiдприємницької дiяльностi - пiдприємствами первинного виноробства спирту етилового неденатурованого та його цiльового використання" (Офiцiйний вiсник України, 1999 р., N 14, ст. 559).

     6. Розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 серпня 1999 р. N 887 (Офiцiйний вiсник України, 1999 р., N 35, ст. 1812).

     7. Пункт 16 змiн, що вносяться до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18 жовтня 1999 р. N 1919 (Офiцiйний вiсник України, 1999 р., N 42, ст. 2096).

     8. Пункт 1 змiн i доповнень, що вносяться до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України з питань порядку отримання суб'єктами пiдприємницької дiяльностi спирту етилового та контролю за його цiльовим використанням, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22 листопада 1999 р. N 2112 (Офiцiйний вiсник України, 1999 р., N 47, ст. 2299).

     9. Пункти 2 i 3 змiн, що вносяться до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України з питань отримання спирту етилового та здiйснення контролю за його цiльовим використанням, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14 липня 2000 р. N 1129 (Офiцiйний вiсник України, 2000 р., N 29, ст. 1223).

     10. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 8 листопада 2000 р. N 1661 "Про внесення змiни до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 9 березня 1999 р. N 342" (Офiцiйний вiсник України, 2000 р., N 45, ст. 1939).

     11. Пункт 23 змiн, що вносяться до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 грудня 2001 р. N 1758 (Офiцiйний вiсник України, 2002 р., N 1, ст. 4).

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.