Документ скасований: Постанова КМУ № 814 від 24.07.2019

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 13 травня 1996 р. N 493


Про Тимчасовий порядок видачi лiцензiй на право iмпорту, експорту спирту етилового, коньячного i плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробiв i роздрiбної торгiвлi алкогольними напоями та тютюновими виробами

(назва iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31.03.99р. N 500, вiд 28.03.2001р. N 284)

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
постановами КМ
вiд 30 сiчня 1997 року N 89,
вiд 24 лютого 1998 року N 208,
вiд 19 травня 1998 року N 704,
вiд 26 жовтня 1998 року N 1693,
вiд 31 березня 1999 року N 500
вiд 21 червня 2000 року N 1002,
вiд 28 березня 2001 року N 284,
вiд 10 серпня 2011 року N 849,
вiд 12 жовтня 2011 року N 1041,
вiд 8 квiтня 2013 року N 233,
вiд 25 грудня 2013 року N 955

(У текстi постанови слова "Комiтет з монополiї на виробництво та обiг спирту етилового, алкогольних напоїв i тютюнових виробiв", "Державний комiтет з монополiї на виробництво та обiг спирту етилового, алкогольних напоїв i тютюнових виробiв" та "Держспецмонополiя" в усiх вiдмiнках замiнено вiдповiдно словами "Мiнiстерство фiнансiв" та "Мiнфiн" у вiдповiдному вiдмiнку згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 червня 2000 року N 1002)


     Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Затвердити Тимчасовий порядок видачi лiцензiй на право iмпорту, експорту спирту етилового, коньячного i плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробiв i роздрiбної торгiвлi алкогольними напоями та тютюновими виробами, що додається.

(пункт 1 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31.03.99р. N 500, вiд 28.03.2001р. N 284)

     2. Мiнiстерству зовнiшнiх економiчних зв'язкiв i торгiвлi разом з Мiнiстерством сiльського господарства i продовольства, Мiнiстерством фiнансiв, Державним комiтетом по харчовiй промисловостi, Державним комiтетом з питань садiвництва, виноградарства та виноробної промисловостi у мiсячний термiн розробити i подати на затвердження Урядовi України порядок надання державним пiдприємствам права iмпорту, експорту або оптової торгiвлi спиртом етиловим, коньячним i плодовим, а також перелiк державних пiдприємств, яким надаватиметься право iмпорту, експорту або оптової торгiвлi спиртом етиловим, коньячним i плодовим.

     3. Мiнiстерству фiнансiв забезпечити виготовлення вiдповiдних бланкiв лiцензiй i профiнансувати в 1996 роцi пов'язанi з цим витрати у сумi 3,5 млрд. крб. за рахунок резервного фонду Кабiнету Мiнiстрiв України.

Прем'єр-мiнiстр України Є. МАРЧУК
Мiнiстр Кабiнету Мiнiстрiв України В. ПУСТОВОЙТЕНКО

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 13 травня 1996 р. N 493

ТИМЧАСОВИЙ ПОРЯДОК
видачi лiцензiй на право iмпорту, експорту спирту етилового, коньячного i плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробiв i роздрiбної торгiвлi алкогольними напоями та тютюновими виробами

(назва iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31.03.99р. N 500, вiд 28.03.2001р. N 284)

(У текстi Тимчасового порядку слова "Мiнiстр зовнiшнiх економiчних зв'язкiв i торгiвлi" i "МЗЕЗторг" у всiх вiдмiнках замiнено вiдповiдно словами "Мiнiстр економiки" i "Мiнекономiки" у вiдповiдному вiдмiнку згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 березня 2001 року N 284)

(У текстi Порядку слово "Мiнекономiки" замiнено словом "Мiнекономрозвитку" згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12 жовтня 2011 року N 1041)

     Цей Порядок регулює дiяльнiсть, пов'язану з оформленням та видачею лiцензiй на право iмпорту, експорту спирту етилового, коньячного i плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробiв i роздрiбної торгiвлi алкогольними напоями та тютюновими виробами.

(преамбула iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31.03.99р. N 500, вiд 28.03.2001р. N 284)

Порядок оформлення i видачi лiцензiй на iмпорт, експорт

(назва роздiлу iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31.03.99р. N 500)

     1. мпорт, експорт спирту етилового, коньячного i плодового здiйснюється за наявностi лiцензiй лише державними пiдприємствами, спецiально уповноваженими на це Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(пункт 1 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31.03.99р. N 500, вiд 28.03.2001р. N 284)

     2. Рiчна плата за лiцензiї на право експорту спирту етилового, коньячного i плодового становить 5000 неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, а iмпорту - 10000 неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян (крiм лiцензiй, якi видаються українським товаровиробникам шампанського i коньяку на право iмпорту шампанських i коньячних виноматерiалiв, спирту коньячного на перiод до 1 сiчня 2000 року). Лiцензiї видаються Мiнекономрозвитку або уповноваженими ним органами термiном на 5 рокiв, а плата за лiцензiї справляється щорiчно i зараховується до Державного бюджету України (код 14060600 "Плата за лiцензiї на право експорту, iмпорту спиртом етиловим, коньячним та плодовим" Класифiкацiї доходiв i видаткiв державного i мiсцевих бюджетiв, символ звiтностi банку 074).

(пункт 2 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24.02.98р. N 208, вiд 19.05.98р. N 704, вiд 26.10.98р. N 1693, вiд 31.03.99р. N 500, вiд 28.03.2001р. N 284)

     3. У разi коли Кабiнет Мiнiстрiв України уповноважує пiдприємства - виробникiв спирту етилового, коньячного i плодового експортувати його, цi пiдприємства звiльняються в межах обсягiв власного виробництва вiд плати за лiцензiю на право експорту цiєї продукцiї.

(пункт 3 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31.03.99р. N 500)

     4. Iмпорт, експорт алкогольних напоїв та тютюнових виробiв можуть провадитися суб'єктами пiдприємницької дiяльностi незалежно вiд форм власностi за наявностi у них лiцензiй. Рiчна плата за лiцензiї на право iмпорту, експорту цiєю продукцiєю встановлюється в таких розмiрах:

(абзац перший пункту 4 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31.03.99р. N 500, вiд 28.03.2001р. N 284)

     iмпорт - 10000 неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян;

     експорт - 100 неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян;

     оптова торгiвля - 100 неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     5. Лiцензiї на право iмпорту, експорту алкогольних напоїв та тютюнових виробiв видаються термiном на 5 рокiв Мiнекономрозвитку, а плата за них справляється щорiчно i зараховується до Державного бюджету України (код 14060700 "Плата за лiцензiї на право експорту, iмпорту алкогольних напоїв та тютюнових виробiв" Класифiкацiї доходiв i видаткiв державного i мiсцевих бюджетiв, символ звiтностi банку 079).

(пункт 5 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26.10.98р. N 1693)

     6. Лiцензiї на право оптової торгiвлi алкогольними напоями та тютюновими виробами видаються термiном на 5 рокiв Мiнфiном, а плата за них справляється щороку i зараховується до Державного бюджету України (код 14061000 "Плата за лiцензiї на право оптової торгiвлi алкогольними напоями та тютюновими виробами" Класифiкацiї доходiв i видаткiв державного i мiсцевих бюджетiв).

(пункт 6 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26.10.98р. N 1693)

     7. Суб'єкти пiдприємницької дiяльностi, якi отримали лiцензiї на виробництво алкогольних напоїв або тютюнових виробiв, здiйснюють поставку цiєї продукцiї пiдприємствам оптової i роздрiбної торгiвлi та iншим українським споживачам без лiцензiй на оптову торгiвлю лише в межах обсягiв власного виробництва.

     8. Форма лiцензiї затверджується Мiнекономрозвитку. Бланки лiцензiй виготовляються друкарським способом, повиннi мати номер i бути захищенi вiд пiдробки та несанкцiонованого тиражування.

(абзац перший пункту 8 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.12.2013р. N 955)

     У лiцензiї зазначаються:

     на лицьовому боцi:

     найменування органу, що її видав;

     для юридичних осiб - найменування та мiсцезнаходження, а для фiзичних осiб - прiзвище, iм'я, по батьковi, паспортнi данi (серiя, номер, ким i коли виданий, мiсце проживання);

     iдентифiкацiйний код суб'єкта пiдприємницької дiяльностi;

     вид дiяльностi, на провадження якої видається лiцензiя, iз зазначенням кодiв Товарної номенклатури зовнiшньоекономiчної дiяльностi (ТН ЗЕД);

     реєстрацiйний номер лiцензiї, дата реєстрацiї;

     термiн дiї;

     дата видачi лiцензiї;

     посада, прiзвище, iм'я, по батьковi уповноваженої особи, яка пiдписала лiцензiю.

     на зворотному боцi:

     адреси мiсць зберiгання оптових партiй алкогольних напоїв та тютюнових виробiв;

(пункт 8 доповнено абзацом згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30.01.97р. N 89)

     вiдмiтки про внесення щорiчної плати за лiцензiю.

     9. На кожний вид дiяльностi видається окрема лiцензiя, зокрема на:

     експорт - спирту етилового, коньячного i плодового; алкогольних напоїв; тютюнових виробiв;

     iмпорт - спирту етилового, коньячного i плодового; алкогольних напоїв; тютюнових виробiв.

     абзац четвертий пункту 9 виключено

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.03.2001р. N 284)

     10. Для одержання лiцензiї подаються такi документи:

     а) заява на одержання лiцензiї за зразком згiдно з додатком N 1;

     б) пiдпункт "б" пункту 10 виключено

(пiдпункт "б" пункту 10 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 10.08.2011р. N 849, виключено згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 08.04.2013р. N 233)

     в) довiдка державної податкової iнспекцiї про взяття на облiк юридичної особи;

(пiдпункт "в" пункту 10 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 10.08.2011р. N 849)

     г) довiдка державної податкової адмiнiстрацiї про реєстрацiю мiсць зберiгання оптових партiй алкогольних напоїв та тютюнових виробiв.

(пункт 10 доповнено пiдпунктом г) згiдно з постановою КМ N 89 вiд 30.01.97 р.)

     Для одержання лiцензiї зазначенi документи подаються:

     на право iмпорту, експорту спирту етилового, коньячного i плодового - спецiально уповноваженими на це Кабiнетом Мiнiстрiв України державними пiдприємствами Мiнекономрозвитку або уповноваженому цим Мiнiстерством органу;

(абзац сьомий пункту 10 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31.03.99р. N 500, вiд 28.03.2001р. N 284)

     на право iмпорту, експорту алкогольних напоїв та тютюнових виробiв - суб'єктами пiдприємницької дiяльностi незалежно вiд форм власностi Мiнекономрозвитку.

     абзац дев'ятий пункту 10 виключено

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.03.2001р. N 284)

     11. Рiшення про видачу або про вiдмову у видачi лiцензiї приймається не пiзнiше нiж через 15 днiв вiд дати реєстрацiї заяви зазначеними у пунктi 10 цього Порядку органами.

     12. У разi подання документiв на одержання лiцензiї з порушенням вимог щодо їх оформлення вони повертаються заявнику з обов'язковою вiдмiткою про змiст порушення. Термiн розгляду документiв при цьому переривається до подання заявником переоформлених документiв. З поверненням заявнику документiв на переоформлення та їх наступним поданням робляться вiдповiднi вiдмiтки на заявi та в журналi облiку вхiдних документiв органу, який видає лiцензiї.

     13. Рiшення про вiдмову у видачi лiцензiї приймається i надсилається заявникам з обгрунтуванням причин вiдмови.

     Таке рiшення може бути оскаржене у порядку, встановленому законодавством.

     14. Лiцензiя пiдписується:

     на право iмпорту, експорту  спирту етилового, коньячного i плодового - заступником Мiнiстра економiчного розвитку i торгiвлi або керiвником уповноваженого Мiнекономрозвитку органу, якому подається заява;

(абзац другий пункту 14 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31.03.99р. N 500, вiд 28.03.2001р. N 284, вiд 12.10.2011р. N 1041)

     на право експорту, iмпорту алкогольних напоїв та тютюнових виробiв - заступником Мiнiстра економiчного розвитку i торгiвлi.

(абзац третiй пункту 14 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.10.2011р. N 1041)

     абзац четвертий пункту 14 виключено

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.03.2001р. N 284)

     Пiдпис посадової особи на лiцензiї засвiдчується печаткою органу, яким вона видається.

     15. Лiцензiя видається заявниковi у разi пред'явлення ним документа, що посвiдчує особу (для фiзичних осiб), або уповноваженому на це представнику заявника.

     16. Видача лiцензiй здiйснюється тiльки за умови фактичного надходження встановленої рiчної плати за лiцензiю до вiдповiдного бюджету, яке перевiряється уповноваженою на видачу лiцензiй особою на пiдставi поданої заявником копiї платiжного доручення (з вiдмiткою банку про сплату), довiдки вiдповiдного фiнансового органу про фактичне надходження коштiв до бюджету. Зазначенi документи вмiщуються до особової справи суб'єкта пiдприємницької дiяльностi, що зберiгається в органi, який видав лiцензiю.

     Видача лiцензiй українським товаровиробникам шампанського i коньяку здiйснюється тимчасово до 1 сiчня 2000 р. без плати за спецiальнi дозволи (лiцензiї) на право iмпорту шампанських i коньячних виноматерiалiв, спирту коньячного.

(пункт 16 доповнено новим абзацом другим згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24.02.98р. N 208, у зв'язку з цим абзаци другий та третiй вважати вiдповiдно абзацами третiм i четвертим)
(абзац другий пункту 16 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19.05.98р. N 704)

     Вiдмiтка про внесення плати за лiцензiю на наступний рiк ставиться на оригiналi лiцензiї на пiдставi поданих до органу, що видає лiцензiю, копiй документiв, зазначених у цьому пунктi. Плата вноситься щорiчно, до початку наступного року.

     Лiцензiя без вiдмiтки про внесення чергових платежiв вважається недiйсною.

     17. Iнформацiя про виданi лiцензiї щомiсяця подається Мiнекономрозвитку до Лiцензiйної палати для ведення Єдиного лiцензiйного реєстру в порядку, визначеному цими органами.

(пункт 17 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31.03.99р. N 500)

     18. Для органiзацiї контролю надходжень до бюджету плати за лiцензiї в органах, що видають лiцензiї, на кожного експортера, iмпортера, суб'єкта пiдприємницької дiяльностi, що здiйснює оптову торгiвлю, заводиться окрема справа. До справи вносяться данi з журналу облiку видачi лiцензiй (порядковий номер, код ТН ЗЕД, дата реєстрацiї лiцензiї, номер лiцензiї, повна назва i мiсце знаходження юридичної особи або прiзвище, iм'я, по батьковi, мiсце проживання фiзичної особи, вид дiяльностi, на яку видається лiцензiя, сума рiчної плати за лiцензiю та вiдмiтки про щорiчнi сплати цiєї суми).

     19. У разi скасування державної реєстрацiї суб'єкта пiдприємницької дiяльностi видана лiцензiя втрачає чиннiсть.

     У разi реорганiзацiї або змiни назви юридичної особи, змiни паспортних даних фiзичної особи зазначенi особи повиннi у 15денний термiн подати до вiдповiдного органу, що видає лiцензiї, заяву на її переоформлення.

     Переоформлення лiцензiї провадиться в порядку, встановленому для її видачi, без справляння плати. До переоформлення лiцензiї дiє ранiше видана. Вiдмова органiв, уповноважених на видачу лiцензiї, у її переоформленнi не допускається.

     20. У разi втрати лiцензiї суб'єкт пiдприємницької дiяльностi зобов'язаний у десятиденний термiн повiдомити про це орган, що видав лiцензiю, та подати заяву на видачу дублiката лiцензiї.

(пункт 20 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31.03.99р. N 500)

Порядок оформлення i видачi лiцензiй на роздрiбну торгiвлю

     21. Роздрiбна торгiвля спиртом етиловим, етиловим питним, коньячним i плодовим забороняється.

     22. Забороняється роздрiбна торгiвля алкогольними напоями та тютюновими виробами з рук та в непристосованих для цього примiщеннях, на територiї дошкiльних, навчальних i лiкувальних закладiв та прилеглих територiях, у мiсцях проведення спортивних змагань, гуртожитках та прилеглих територiях i в iнших мiсцях, визначених мiсцевими Радами.

     23. Роздрiбна торгiвля алкогольними напоями та тютюновими виробами може провадитися суб'єктами пiдприємницької дiяльностi незалежно вiд форм власностi, в тому числi їх виробниками, за наявностi у них лiцензiй.

     24. Кiлькiсть лiцензiй на роздрiбну торгiвлю алкогольними напоями та тютюновими виробами не обмежується. На видачу лiцензiй не впливає обсяг реалiзацiї цих товарiв i чисельнiсть населення.

     25. Форма лiцензiї затверджується Мiнекономрозвитку. Бланки лiцензiй виготовляються друкарським способом, повиннi мати номер i бути захищенi вiд пiдробки та несанкцiонованого тиражування.

(абзац перший пункту 25 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.12.2013р. N 955)

     У лiцензiї зазначається:

     на лицьовому боцi:

     найменування органу, що її видав;

     вид товарiв (алкогольнi напої чи тютюновi вироби), на право реалiзацiї яких видано лiцензiю;

     для юридичних осiб - найменування та мiсцезнаходження, номер телефону, факс (за їх наявностi);

     для фiзичних осiб - прiзвище, iм'я та по батьковi, паспортнi данi (серiя, номер, ким i коли виданий, мiсце проживання), номер телефону (за його наявностi);

     iдентифiкацiйний код суб'єкта пiдприємницької дiяльностi;

     мiсце торгiвлi;

     адреси вiдокремлених вiд роздрiбної мережi мiсць зберiгання алкогольних напоїв та тютюнових виробiв;

(пункт 25 доповнено абзацем згiдно з постановою КМ N 89 вiд 30.01.97 р.)

     реєстрацiйний номер лiцензiї, дата реєстрацiї;

     термiн дiї;

     дата видачi лiцензiї;

     посада, прiзвище, iм'я, по батьковi уповноваженої особи, яка пiдписала лiцензiю;

     на зворотному боцi:

     вiдмiтки про поточне (щоквартальне) внесення плати за лiцензiю;

     вiдмiтка про реєстрацiю лiцензiї в державнiй податковiй iнспекцiї, а в сiльськiй мiсцевостi - i в органах мiсцевого самоврядування за мiсцем торгiвлi суб'єкта пiдприємницької дiяльностi.

     26. Лiцензiї на право роздрiбної торгiвлi алкогольними напоями та тютюновими виробами видаються уповноваженими на те Мiнекономрозвитку органами у районах, районах у мiстах Києвi та Севастополi, а у мiстах обласного пiдпорядкування - виконкомами мiських Рад за мiсцем торгiвлi суб'єкта пiдприємницької дiяльностi за погодженням з територiальними управлiннями Мiнiстерства фiнансiв термiном на один рiк i пiдлягають обов'язковiй реєстрацiї у вiдповiднiй державнiй податковiй iнспекцiї, а в сiльськiй мiсцевостi - i в органах мiсцевого самоврядування за мiсцем торгiвлi суб'єкта пiдприємницької дiяльностi.

(абзац перший пункту 26 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31.03.99р. N 500)

     Якщо торгiвля ведеться з автотранспортних засобiв, лiцензiї видаються за мiсцем торгiвлi.

     Для ресторанiв (буфетiв, барiв) поїздiв (лiтакiв, морських i рiчкових суден) лiцензiї видаються за мiсцем формування поїзда (мiсцем розташування органiзацiї приписки судна чи аеропорту, де базується лiтак).

     27. Одержана на право роздрiбної торгiвлi алкогольними напоями, тютюновими виробами лiцензiя має знаходитися на видному мiсцi торгiвлi i бути доступною для огляду.

(абзац перший пункту 27 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31.03.99р. N 500)

     Передавання лiцензiї iншому суб'єктовi пiдприємницької дiяльностi або на iнше мiсце торгiвлi забороняється.

Подання заяв для одержання лiцензiї на роздрiбну торгiвлю

     28. Для одержання лiцензiї суб'єкт пiдприємницької дiяльностi подає до органiв, визначених у пунктi 26 цього Порядку, такi документи:

     а) заяву на одержання лiцензiї за зразком згiдно з додатком N 1. У разi прийняття заяви вiд фiзичних осiб перевiряється вiдповiднiсть зазначених у заявi даних паспорту, поданому особисто;

     б) пiдпункт "б" пункту 28 виключено

(пiдпункт "б" пункту 28 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 10.08.2011р. N 849, виключено згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 08.04.2013р. N 233)

     в) довiдку державної податкової iнспекцiї про взяття на облiк юридичної особи;

(пiдпункт "в" пункту 28 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 10.08.2011р. N 849)

     г) дозвiл на продаж алкогольних напоїв та тютюнових виробiв у певних мiсцях торгiвлi (якщо це передбачено законодавством), адреси цих мiсць;

     д) копiю документа про реєстрацiю електронних контрольно-касових апаратiв, засвiдчену пiдписом керiвника i печаткою пiдприємства, у разi використання товарно-касових книг - довiдку вiдповiдного фiнансового органу про реєстрацiю товарно-касової книги (крiм пiдприємств i органiзацiй споживчої кооперацiї, якi ведуть облiк руху товарiв i готiвки згiдно з Правилами складання, обробки i затвердження товарно-грошових звiтiв торговельних пiдприємств споживчої кооперацiї, що приймаються Мiнфiном). Фiзичними особами, якi провадять пiдприємницьку дiяльнiсть без створення юридичної особи, пред'являється книга облiку доходiв i витрат.

     29. Рiшення про видачу або вiдмову у видачi лiцензiї приймається не пiзнiше нiж через 15 днiв вiд дати реєстрацiї заяви зазначеними у пунктi 26 органами.

     30. У разi подання документiв на одержання лiцензiї з порушенням вимог щодо їх оформлення вони повертаються заявнику з обов'язковою письмовою вiдмiткою про змiст порушення. Термiн розгляду документiв при цьому переривається до подання заявником переоформлених документiв. З поверненням заявнику документiв на переоформлення та їх наступним поданням ставляться вiдмiтки на заявi та в журналi облiку вхiдних документiв органу, який видає лiцензiї.

     31. Рiшення про вiдмову у видачi лiцензiї надсилається заявнику з обгрунтуванням причин вiдмови. Лист про вiдмову пiдписується уповноваженою особою органу, що видає лiцензiї. Таке рiшення може бути оскаржене у порядку, визначеному згiдно iз законодавством.

     32. Видача лiцензiй реєструється в журналi облiку видачi лiцензiй, сторiнки якого мають бути пронумерованi, прошнурованi i скрiпленi печаткою. В зазначеному журналi повиннi мiститись такi вiдомостi:

     код Автономної Республiки Крим, областi, мiста Києва, Севастополя згiдно з додатком N 2;

     код району, району у мiстах Києвi i Севастополi (встановлюється Урядом Автономної Республiки Крим, обласними, Київською та Севастопольською мiськими держадмiнiстрацiями);

     порядковий номер видачi лiцензiї;

     дата реєстрацiї лiцензiї;

     повна назва i мiсцезнаходження юридичної особи (прiзвище, iм'я та по батьковi, мiсце проживання фiзичної особи);

     товари (алкогольнi напої чи тютюновi вироби), на право торгiвлi якими видається лiцензiя;

     мiсце торгiвлi зазначеним видом товарiв;

     адреси мiсць зберiгання оптових партiй алкогольних напоїв та тютюнових виробiв;

(пункт 32 доповнено абзацем згiдно з постановою КМ N 89 вiд 30.01.97 р.)

     сума щорiчної плати за лiцензiї на роздрiбну торгiвлю, яка становить за кожне мiсце торгiвлi:

  а) у мiстах:
  алкогольними напоями - 100 неоподатковуваних мiнiмумiв
                 доходiв громадян
  тютюновими виробами  -  50 неоподатковуваних мiнiмумiв
                 доходiв громадян
  б) у селищах мiського типу та сiльськiй мiсцевостi:
  алкогольними напоями -  20 неоподатковуваних мiнiмумiв
                 доходiв громадян
  тютюновими виробами  -  10 неоподатковуваних мiнiмумiв
                 доходiв громадян

     Юридичним особам споживчої кооперацiї лiцензiї видаються згiдно з цим Порядком. На окремi мiсця торгiвлi, яка здiйснюється цими юридичними особами, лiцензiя видається безплатно. Реєстрацiя цих лiцензiй провадиться у загальновстановленому порядку. До журналу облiку видачi лiцензiй вносяться всi вiдповiднi вiдомостi про юридичну особу споживчої кооперацiї, зазначаються данi про окремi мiсця торгiвлi. У графах журналу про щорiчну плату за лiцензiю та про внесення поточної (щоквартальної) плати за лiцензiю, а також на зворотному боцi лiцензiї ставиться вiдмiтка "Безплатно", яка засвiдчується пiдписом уповноваженої особи органу, що видає лiцензiю, та скрiплюється печаткою;

     вiдмiтки про внесення поточних (щоквартальних) платежiв за лiцензiю (дата початку та закiнчення дiї лiцензiї, витяги з документiв, що пiдтверджують поточнi платежi);

     прiзвище, iнiцiали, пiдпис особи, яка одержала лiцензiю.

     Коди, перелiченi в другому, третьому, четвертому абзацах цього пункту, вiдокремлюються рисками i утворюють реєстрацiйний номер лiцензiї.

     33. На кожного заявника, який звернувся за одержанням лiцензiї, заводиться окрема справа, де зберiгаються поданi документи (копiї документiв), передбаченi цим Порядком, для подання вiдповiдному органу заявки про видачу лiцензiї. Цiй справi присвоюється номер, iдентичний реєстрацiйному номеру лiцензiї.

     34. Видача лiцензiй здiйснюється тiльки за умови фактичного надходження 1/4 частини встановленої рiчної плати за лiцензiю до вiдповiдного бюджету, яке перевiряється уповноваженою на видачу лiцензiй особою на пiдставi поданої заявником копiї платiжного доручення (з вiдмiткою банку про сплату) та довiдки вiдповiдного фiнансового органу про фактичне надходження коштiв до бюджету.

     35. Плата за лiцензiї на право роздрiбної торгiвлi алкогольними напоями та тютюновими виробами справляється щоквартально рiвними частками i зараховується до мiсцевого бюджету за мiсцем торгiвлi суб'єкта пiдприємницької дiяльностi, а в сiльськiй мiсцевостi - 50 вiдсоткiв до районного бюджету за мiсцем реєстрацiї суб'єкта пiдприємницької дiяльностi та 50 вiдсоткiв - до вiдповiдного мiсцевого бюджету за мiсцем торгiвлi суб'єкта пiдприємницької дiяльностi.

     36. У разi змiни розмiру неоподатковуваного мiнiмуму доходiв громадян провадиться вiдповiдний перерахунок несплаченої частини рiчної плати за лiцензiю (чергових щоквартальних внескiв).

     37. Суб'єкт пiдприємницької дiяльностi може здiйснити попередню оплату вартостi лiцензiї за весь термiн її дiї.

     38. З наближенням термiну поточної щоквартальної плати за лiцензiю суб'єкт пiдприємницької дiяльностi зобов'язаний зробити наступний внесок до вiдповiдного бюджету в розмiрi 1/4 рiчної суми та подати документи, перелiченi в пунктi 34 цього Порядку, органу, яким зареєстровано лiцензiю, для внесення чергової вiдмiтки до лiцензiї та журналу облiку видачi лiцензiй про дату початку i закiнчення наступного граничного термiну дiї лiцензiї.

     39. Плата за лiцензiю вноситься до вiдповiдного бюджету (код 14061100 "Плата за лiцензiї на право роздрiбної торгiвлi алкогольними напоями i тютюновими виробами" Класифiкацiї доходiв i видаткiв державного i мiсцевих бюджетiв).

(пункт 39 змiнено згiдно з постановою КМ N 1693 вiд 26.10.98 р.)

     40. Пiдготовлена до видачi лiцензiя (а також вiдмiтки про поточнi щоквартальнi внески) пiдписується уповноваженою особою органу, що видає лiцензiю, i засвiдчується печаткою.

     41. Оформленi лiцензiї реєструються (з особистим пiдписом одержувача) у журналi облiку видачi лiцензiй i видаються заявниковi при пред'явленнi ним документа, що посвiдчує особу (для фiзичних осiб), або уповноваженому на те представнику заявника.

     42. Одержанi лiцензiї подаються суб'єктом пiдприємницької дiяльностi до державної податкової iнспекцiї (а в сiльськiй мiсцевостi - i органам мiсцевого самоврядування) за мiсцем торгiвлi для реєстрацiї виданої лiцензiї. Така реєстрацiя пiдтверджується вiдповiдною вiдмiткою на зворотному боцi лiцензiї та засвiдчується печаткою. Данi про реєстрацiю облiковуються державними податковими iнспекцiями та органами мiсцевого самоврядування у спецiальних журналах.

     Для контролю надходжень до бюджету плати за лiцензiї орган, що їх видав, складає реєстри зазначених лiцензiй i щомiсяця подає їх державним податковим iнспекцiям за мiсцем дiяльностi пiдприємця до 15 числа мiсяця, наступного за звiтним.

     Зазначенi реєстри повиннi мiстити данi, внесенi до журналу облiку видачi лiцензiй.

     У разi несплати суб'єктом пiдприємницької дiяльностi чергового щоквартального внеску за лiцензiю орган, що їх видає, у зазначений вище термiн повiдомляє про це вiдповiдну державну податкову iнспекцiю для вжиття вiдповiдних заходiв.

     43. Iнформацiя про кiлькiсть виданих лiцензiй групується за видами (на алкогольнi напої, тютюновi вироби) i повiдомляється щоквартально органами, перелiченими у пунктi 26 цього Порядку, управлiнням з питань торгiвлi обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй, Мiнiстерству торгiвлi i зовнiшньоекономiчних зв'язкiв Автономної Республiки Крим. Цi органи iнформують про видачу зазначених лiцензiй, а також лiцензiй на право оптової торгiвлi алкогольними напоями та тютюновими виробами, виданих безпосередньо ними, Мiнекономрозвитку не пiзнiше 20 числа мiсяця, що настає за звiтним кварталом.

     44. У разi скасування державної реєстрацiї суб'єкта пiдприємницької дiяльностi видана лiцензiя втрачає чиннiсть.

     У разi реорганiзацiї або змiни назви юридичної особи, змiни паспортних даних фiзичної особи зазначенi особи повиннi у 15денний термiн подати до вiдповiдного органу заяву про переоформлення лiцензiї.

     Переоформлення лiцензiї проводиться в порядку, встановленому для її придбання, без справляння плати. До переоформлення лiцензiї дiє ранiше видана. Вiдмова органiв, уповноважених на видачу лiцензiй, у їх переоформленнi не допускається.

     У разi втрати лiцензiї дублiкат не видається. Суб'єкт пiдприємницької дiяльностi може звернутися до вiдповiдних органiв згiдно з цим Порядком i одержати нову лiцензiю з внесенням, установленої плати вiдповiдно до пункту 32 цього Порядку.

Контроль за дотриманням Порядку

     45. Контроль за дотриманням цього Порядку здiйснюють органи, якi видають лiцензiї, а також iншi органи в межах компетенцiї, визначеної законодавством.

 

Додаток N 1
до Тимчасового порядку видачi лiцензiй на право iмпорту, експорту спирту етилового, коньячного i плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробiв i роздрiбної торгiвлi алкогольними напоями та тютюновими виробами

ЗАЯВА
на одержання лiцензiй на право iмпорту, експорту спиртом етиловим, коньячним i плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами i роздрiбної торгiвлi алкогольними напоями та тютюновими виробами

Заявник __________________________________________________________
           (назва юридичної особи)
__________________________________________________________________
    (прiзвище, iм'я,  по  батьковi  фiзичної  особи
__________________________________________________________________
       - суб'єкта пiдприємницької дiяльностi)
__________________________________________________________________
    (мiсце знаходження, телефон, факс, мiсце проживання
__________________________________________________________________
             фiзичної особи)
__________________________________________________________________
   (мiсце реєстрацiї суб'єкта пiдприємницької дiяльностi)
 
реєстрацiйне свiдоцтво N _______ вiд "____"______________199___р.
розрахунковий карбованцевий рахунок N ________
розрахунковий валютний рахунок N_______
в установах банку ____________________ з ____________МФО__________
 
в особi___________________________________________________________
(прiзвище, iм'я, по батьковi керiвника, номер паспорта, коли i ким
виданий для фiзичної особи - суб'єкта пiдприємницької дiяльностi)
 
 
просить видати  лiцензiю  на  право iмпорту, експорту спирту
етилового, коньячного, плодового, алкогольних напоїв, тютюнових
виробiв, оптової торгiвлi спиртом етиловим, коньячним, плодовим,
алкогольними напоями, тютюновими виробами, роздрiбної торгiвлi
алкогольними напоями, тютюновими виробами (потрiбне пiдкреслити).
Кiлькiсть необхiдних лiцензiй на роздрiбну торгiвлю ________ штук.
 
   З умовами i вимогами видачi лiцензiй, а також законодавчими
та iншими нормативними актами, якi  регулюють  пiдприємницьку
дiяльнiсть у сферi, щодо якої подається заява, ознайомлений.
 
   Перелiк документiв, якi додаються до заяви*:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
   Всього документiв на ___ сторiнках.
 
 
 
                      Документи прийняв
 
_________________________        __________________________
(пiдпис, посада, прiзвище        (пiдпис, посада, прiзвище
iм'я, по батьковi особи,        iм'я, по батьковi
що подає заяву)             уповноваженої особи
                    органу, що видає лiцензiю)
 
 
   МП            Реєстрацiйний N _____________
               вiд "____"________________199__року
 
______________
   * Всi документи подаються заявником пiдшитими в одну справу.

 

Додаток N 2
до Тимчасового порядку видачi лiцензiй на право iмпорту, експорту, оптової торгiвлi спиртом етиловим, коньячним i плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами i роздрiбної торгiвлi алкогольними напоями та тютюновими виробами

Коди Автономної Республiки Крим, областей, мiст Києва та  Севастополя

   Автономна Республiка Крим            01
      Областi:
   Вiнницька                    02
   Волинська                    03
   Днiпропетровська                 04
   Донецька                     05
   Житомирська                   06
   Закарпатська                   07
   Запорiзька                    08
   Iвано-Франкiвська                09
   Київська                     10
   Кiровоградська                  11
   Луганська                    12
   Львiвська                    13
   Миколаївська                   14
   Одеська                     15
   Полтавська                    16
   Рiвненська                    17
   Сумська                     18
   Тернопiльська                  19
   Харкiвська                    20
   Херсонська                    21
   Хмельницька                   22
   Черкаська                    23
   Чернiвецька                   24
   Чернiгiвська                   25
   м. Київ                     26
   м. Севастополь                  27
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.