КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 12 жовтня 2011 р. N 1041


Про внесення змiн до деяких актiв Кабiнету Мiнiстрiв України

     Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     Внести до актiв Кабiнету Мiнiстрiв України змiни, що додаються.

Прем'єр-мiнiстр України М. АЗАРОВ

Iнд. 70

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 12 жовтня 2011 р. N 1041

ЗМIНИ,
що вносяться до актiв Кабiнету Мiнiстрiв України

     1. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19 лютого 1996 р. N 229 (ЗП України, 1996 р., N 7, ст. 227; Офiцiйний вiсник України, 1998 р., N 34, ст. 1277; 2000 р., N 40, ст. 1701; 2011 р., N 61, ст. 2435):

     1) у текстi Положення про порядок видачi iндивiдуальних лiцензiй на здiйснення резидентами майнових iнвестицiй за межами України, затвердженого зазначеною постановою, слово "Мiнекономiки" замiнити словом "Мiнекономрозвитку";

     2) у Положеннi про порядок контролю та звiтностi щодо використання майнових цiнностей, якi iнвестуються за межами України, затвердженому зазначеною постановою:

     в абзацi другому пункту 2 та пунктi 7 слово "Держкомстату" замiнити словом "Держстату";

     у текстi Положення слово "Мiнекономiки" замiнити словом "Мiнекономрозвитку", а слова "Державна податкова адмiнiстрацiя" в усiх вiдмiнках - словом "ДПС".

     2. У Тимчасовому порядку видачi лiцензiй на право iмпорту, експорту спирту етилового, коньячного i плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробiв i роздрiбної торгiвлi алкогольними напоями та тютюновими виробами, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13 травня 1996 р. N 493 (ЗП України, 1996 р., N 11, ст. 321; Офiцiйний вiсник України, 1997 р., число 5, с. 175; 1998 р., N 8, ст. 300, N 20, ст. 738, N 43, ст. 1594; 1999 р., N 14, ст. 554; 2000 р., N 25, ст. 1062; 2001 р., N 13, ст. 548; 2011 р., N 61, ст. 2435):

     1) в абзацах другому i третьому пункту 14 слова "заступником Мiнiстра економiки" замiнити словами "заступником Мiнiстра економiчного розвитку i торгiвлi";

     2) у текстi Порядку слово "Мiнекономiки" замiнити словом "Мiнекономрозвитку".

     3. У текстi Порядку затвердження титулiв будов (об'єктiв), будiвництво яких здiйснюється iз залученням бюджетних коштiв або коштiв пiдприємств державної власностi, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 8 вересня 1997 р. N 995 (Офiцiйний вiсник України, 1997 р., число 37, с. 17; 2006 р., N 20, ст. 1466; 2008 р., N 34, ст. 1147; 2011 р., N 17, ст. 710, N 24, ст. 1001, N 41, ст. 1676), слова "Мiнекономiки" та "Мiнрегiонбудом" замiнити вiдповiдно словами "Мiнекономрозвитку" та "Мiнрегiоном".

     4. У Порядку проведення на конкурсних засадах оцiнки та вiдбору iнвестицiйних проектiв, що передбачають залучення коштiв державного бюджету, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25 листопада 1999 р. N 2145 (Офiцiйний вiсник України, 1999 р., N 48, ст. 2349; 2001 р., N 11, ст. 448):

     1) в абзацi другому пункту 12 слова "Державне казначейство" замiнити словом "Казначейство";

     2) у текстi Порядку слово "Мiнекономiки" замiнити словом "Мiнекономрозвитку".

     5. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12 квiтня 2000 р. N 639 "Про затвердження Методики розрахунку концесiйних платежiв" (Офiцiйний вiсник України, 2000 р., N 15, ст. 622; 2004 р., N 19, ст. 1322):

     1) у пунктi 3 постанови слова "Мiнiстерство економiки" замiнити словами "Мiнiстерство економiчного розвитку i торгiвлi";

     2) в абзацi четвертому пункту 1 Методики, затвердженої зазначеною постановою, слово "Мiнекономiки" замiнити словом "Мiнекономрозвитку".

     6. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12 квiтня 2000 р. N 642 "Про затвердження Положення про проведення концесiйного конкурсу та укладення концесiйних договорiв на об'єкти права державної i комунальної власностi, якi надаються у концесiю" (Офiцiйний вiсник України, 2000 р., N 15, ст. 625; 2004 р., N 19, ст. 1322):

     1) в абзацi другому постановляючої частини слова "Мiнiстерство економiки" замiнити словами "Мiнiстерство економiчного розвитку i торгiвлi";

     2) в абзацi другому пункту 12 Положення, затвердженого зазначеною постановою, слова "Мiнекономiки та Держкомзему" замiнити словами "Мiнекономрозвитку та Держземагентства".

     7. В абзацi другому постановляючої частини постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12 квiтня 2000 р. N 643 "Про затвердження Типового концесiйного договору" (Офiцiйний вiсник України, 2000 р., N 15, ст. 626) слова "Мiнiстерство економiки" замiнити словами "Мiнiстерство економiчного розвитку i торгiвлi".

     8. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13 липня 2000 р. N 1114 "Про затвердження Порядку визначення об'єктiв концесiї, концесiонерам яких можуть надаватись пiльги щодо концесiйних платежiв, дотацiї, компенсацiї, та умов їх надання" (Офiцiйний вiсник України, 2000 р., N 28, ст. 1165):

     1) в абзацi другому пункту 1 постанови слова "Мiнiстерство економiки" замiнити словами "Мiнiстерство економiчного розвитку i торгiвлi";

     2) у текстi Порядку, затвердженого зазначеною постановою, слово "Мiнекономiки" замiнити словом "Мiнекономрозвитку".

     9. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 лютого 2001 р. N 184 "Про Порядок проведення аналiзу результатiв функцiонування спецiальних (вiльних) економiчних зон i територiй iз спецiальним режимом iнвестицiйної дiяльностi" (Офiцiйний вiсник України, 2001 р., N 9, ст. 362, N 52, ст. 2354; 2004 р., N 36, ст. 2392; 2007 р., N 37, ст. 1497):

     1) в абзацi другому пункту 1 постанови слова "Мiнiстерство економiки та з питань європейської iнтеграцiї" замiнити словами "Мiнiстерство економiчного розвитку i торгiвлi";

     2) у текстi Порядку, затвердженого зазначеною постановою, слова "Мiнекономiки" та "Мiнiстерство економiки та з питань європейської iнтеграцiї" в усiх вiдмiнках замiнити словом "Мiнекономрозвитку", слова "Мiнпромполiтики" та "Держiнвестицiй" замiнити вiдповiдно словами "Агентство держмайна" та "Держiнвестпроект" у вiдповiдному вiдмiнку, а слова "Мiнтранс" та "Державна податкова адмiнiстрацiя" в усiх вiдмiнках замiнити вiдповiдно словами "Мiнiнфраструктури" та "ДПС".

     10. У Порядку державного фiнансування капiтального будiвництва, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 грудня 2001 р. N 1764 (Офiцiйний вiсник України, 2001 р., N 52, ст. 2374; 2004 р., N 36, ст. 2403; 2010 р., N 7, ст. 333, N 39, ст. 1307, N 92, ст. 3275; 2011 р., N 41, ст. 1693, N 71, ст. 2684):

     1) в абзацi першому пункту 4 слова "Мiнiстерство економiки та з питань європейської iнтеграцiї" замiнити словом "Мiнекономрозвитку";

     2) в абзацi сьомому пункту 8 слова "Державного казначейства щодо касового виконання державного бюджету за видатками" виключити;

     3) у текстi Порядку слова "Державне казначейство" в усiх вiдмiнках замiнити словом "Казначейство" у вiдповiдному вiдмiнку.

     11. В абзацi п'ятому пункту 1 та пунктi 3 розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18 грудня 2003 р. N 779 "Деякi питання оцiнювання роботи центральних i мiсцевих органiв виконавчої влади щодо залучення iнвестицiй, здiйснення заходiв з полiпшення iнвестицiйного клiмату, проведення монiторингу умов iнвестицiйної дiяльностi та стану роботи iз зверненнями iнвесторiв" слово "Мiнекономiки" замiнити словами "Мiнiстерству економiчного розвитку i торгiвлi".

     12. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19 червня 2007 р. N 832 "Про затвердження Порядку здiйснення контролю за виконанням функцiй з управлiння об'єктами державної власностi та критерiїв визначення ефективностi управлiння об'єктами державної власностi" (Офiцiйний вiсник України, 2007 р., N 45, ст. 1839; 2008 р., N 27, ст. 845; 2009 р., N 68, ст. 2343; 2011 р., N 35, ст. 1451) - iз змiнами, внесеними постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 7 вересня 2011 р. N 968:

     1) у Порядку, затвердженому зазначеною постановою:

     у пунктi 4:

     у пiдпунктi 3 слово "Держкомстат" замiнити словом "Держстат";

     у пiдпунктi 4 слова "Державний департамент з питань банкрутства" замiнити словом "Мiн'юст";

     у текстi Порядку слово "Мiнекономiки" замiнити словом "Мiнекономрозвитку";

     2) у текстi критерiїв визначення ефективностi управлiння об'єктами державної власностi, затверджених зазначеною постановою, слово "Мiнекономiки" замiнити словом "Мiнекономрозвитку".

     13. У Концепцiї розвитку виставково-ярмаркової дiяльностi, затвердженiй постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22 серпня 2007 р. N 1065 "Про вдосконалення виставково-ярмаркової дiяльностi в Українi" (Офiцiйний вiсник України, 2007 р., N 65, ст. 2517; 2008 р., N 35, ст. 1175; 2009 р., N 20, ст. 627):

     1) у роздiлi "Проведення монiторингу виставкової дiяльностi":

     в абзацi першому слово "Держкомстатом" замiнити словом "Держстатом";

     в абзацi третьому слово "Держкомстат" замiнити словом "Держстат";

     2) у текстi Концепцiї слово "Мiнекономiки" замiнити словом "Мiнекономрозвитку".

     14. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 5 грудня 2007 р. N 1379 "Деякi питання продовольчої безпеки" (Офiцiйний вiсник України, 2007 р., N 93, ст. 3405):

     1) пункт 3 викласти в такiй редакцiї:

     "3. Мiнiстерству аграрної полiтики та продовольства, Мiнiстерству соцiальної полiтики i Державнiй службi статистики забезпечити в межах своїх повноважень подання Мiнiстерству економiчного розвитку i торгiвлi щороку до 31 липня iнформацiї, необхiдної для розрахунку основних iндикаторiв продовольчої безпеки.";

     2) у пунктi 4 слова "Мiнiстерству економiки" замiнити словами "Мiнiстерству економiчного розвитку i торгiвлi".

     15. У Порядку продовження строкiв розрахункiв за зовнiшньоекономiчними операцiями, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 грудня 2007 р. N 1409 (Офiцiйний вiсник України, 2008 р., N 1, ст. 9; 2010 р., N 60, ст. 2079; 2011 р., N 61, ст. 2435):

     у пунктах 11 i 12 слово "ДПА" замiнити словом "ДПС";

     у текстi Порядку слово "Мiнекономiки" замiнити словом "Мiнекономрозвитку".

     16. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 7 травня 2008 р. N 439 "Про затвердження Державної цiльової програми розвитку системи iнформацiйно-аналiтичного забезпечення реалiзацiї державної iнновацiйної полiтики та монiторингу стану iнновацiйного розвитку економiки" (Офiцiйний вiсник України, 2008 р., N 34, ст. 1150):

     1) у текстi постанови слова "Мiнiстерству економiки" замiнити словами "Мiнiстерству економiчного розвитку i торгiвлi";

     2) у Програмi, затвердженiй зазначеною постановою:

     у роздiлi "Шляхи i способи розв'язання проблеми":

     в абзацi дванадцятому слово "МОН" замiнити словом "МОНмолодьспорт";

     в абзацi тринадцятому слово "Держкомстатом" замiнити словом "Держстатом";

     у додатках до Програми:

     пункти 3 - 6 додатка 1 викласти в такiй редакцiї:

     "3. Державний замовник-координатор - Мiнекономрозвитку.

     4. Державнi замовники - Мiнекономрозвитку, МОНмолодьспорт, Держiнвестпроект.

     5. Керiвник Програми - заступник Мiнiстра економiчного розвитку i торгiвлi.

     6. Виконавцi заходiв Програми - Мiнекономрозвитку, МОНмолодьспорт, Держiнвестпроект, Держстат, Нацдержслужба, Нацiональна та галузевi академiї наук.";

     у додатку 2 у графi "Головний розпорядник бюджетних коштiв" слова "Мiнекономiки", "МОН", "Держiнвестицiй", "Держкомстат" та "Головдержслужба" замiнити вiдповiдно словами "Мiнекономрозвитку", "МОНмолодьспорт", "Держiнвестпроект", "Держстат" та "Нацдержслужба ".

     17. У розпорядженнi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14 травня 2008 р. N 713 "Про участь України у Мiжнароднiй виставцi "Експо-2012":

     1) у пунктi 2:

     в абзацi другому слова "Мiнiстр економiки" замiнити словами "Перший вiце-прем'єр-мiнiстр України - Мiнiстр економiчного розвитку i торгiвлi";

     в абзацi четвертому слова "заступники Мiнiстра економiки, Мiнiстра культури i туризму, Мiнiстра промислової полiтики, Мiнiстра фiнансiв, Мiнiстра закордонних справ, Мiнiстра транспорту та зв'язку, Мiнiстра аграрної полiтики, Мiнiстра палива та енергетики, Генерального директора НКАУ, начальника Управлiння гуманiтарної полiтики Секретарiату Кабiнету Мiнiстрiв України" замiнити словами "заступники Мiнiстра економiчного розвитку i торгiвлi, Мiнiстра культури, Мiнiстра фiнансiв, Мiнiстра закордонних справ, Мiнiстра iнфраструктури, Мiнiстра аграрної полiтики та продовольства, Мiнiстра енергетики та вугiльної промисловостi, Голови Державного агентства з управлiння державними корпоративними правами та майном, Голови Державного космiчного агентства, представник Секретарiату Кабiнету Мiнiстрiв України";

     2) у пунктi 6 слово "МКТ" замiнити словами "Мiнiстерству культури";

     3) у текстi розпорядження слово "Мiнекономiки" замiнити словами "Мiнiстерство економiчного розвитку i торгiвлi" у вiдповiдному вiдмiнку.

     18. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26 листопада 2008 р. N 1024 "Про заходи щодо удосконалення роботи органiв виконавчої влади з iнвесторами" (Офiцiйний вiсник України, 2008 р., N 91, ст. 3022):

     1) у пунктi 3 постанови слова "Мiнiстерству економiки" замiнити словами "Мiнiстерству економiчного розвитку i торгiвлi";

     2) в абзацi третьому пункту 11 Типового положення про комiсiю iз сприяння досудовому врегулюванню спорiв з iнвесторами при органi виконавчої влади, затвердженого зазначеною постановою, слова "Мiнекономiки" та "Держiнвестицiй" замiнити вiдповiдно словами "Мiнекономрозвитку" та "Держiнвестпроекту".

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.