КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 8 квiтня 2013 р. N 233


Про внесення змiн до деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України

     Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     Внести до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України змiни, що додаються.

Прем'єр-мiнiстр України М. АЗАРОВ

Iнд. 70

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 8 квiтня 2013 р. N 233

ЗМIНИ,
що вносяться до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України

     1. Абзац третiй пункту 3 Положення про порядок видачi iндивiдуальних лiцензiй на здiйснення резидентами майнових iнвестицiй за межами України, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19 лютого 1996 р. N 229 (ЗП України, 1996 р., N 7, ст. 227; Офiцiйний вiсник України, 1998 р., N 34, ст. 1277; 2000 р., N 40, ст. 1701; 2011 р., N 61, ст. 2435, N 79, ст. 2909), виключити.

     2. Пiдпункт "б" пунктiв 10 i 28 Тимчасового порядку видачi лiцензiй на право iмпорту, експорту спирту етилового, коньячного i плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробiв i роздрiбної торгiвлi алкогольними напоями та тютюновими виробами, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13 травня 1996 р. N 493 (ЗП України, 1996 р., N 11, ст. 321; Офiцiйний вiсник України, 1997 р., число 5, с. 175; 1998 р., N 8, ст. 300, N 20, ст. 738, N 43, ст. 1594; 1999 р., N 14, ст. 554; 2000 р., N 25, ст. 1062; 2001 р., N 13, ст. 548; 2011 р., N 61, ст. 2435, N 79, ст. 2909), виключити.

     3. У Порядку ведення Державного суднового реєстру України i Суднової книги України, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26 вересня 1997 р. N 1069 (Офiцiйний вiсник України, 1997 р., число 40, с. 24; 1999 р., N 13, ст. 519; 2004 р., N 30, ст. 2016; 2006 р., N 10, ст. 621; 2008 р., N 82, ст. 2759; 2011 р., N 61, ст. 2435, N 93, ст. 3374; 2012 р., N 17, ст. 619):

     1) пiдпункт "й" пункту 13 викласти в такiй редакцiї:

     "й) копiя документа, що пiдтверджує особу власника та його громадянство (у разi належностi судна фiзичнiй особi);";

     2) у пiдпунктi "в" пункту 18 слова ", зазначена у виписцi або витязi з Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв" виключити;

     3) пiдпункт "д" пункту 34 викласти в такiй редакцiї:

     "д) копiя документа, що пiдтверджує особу власника та його громадянство (у разi належностi судна фiзичнiй особi);".

     4. В абзацi першому пункту 34 Порядку державної реєстрацiї (перереєстрацiї), зняття з облiку автомобiлiв, автобусiв, а також самохiдних машин, сконструйованих на шасi автомобiлiв, мотоциклiв усiх типiв, марок i моделей, причепiв, напiвпричепiв, мотоколясок, iнших прирiвняних до них транспортних засобiв та мопедiв, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 7 вересня 1998 р. N 1388 (Офiцiйний вiсник України, 1998 р., N 36, ст. 1327; 2009 р., N 101, ст. 3521; 2010 р., N 50, ст. 1650; N 51, ст. 1696; 2011 р., N 30, ст. 1311, N 61, ст. 2435; 2012 р., N 13, ст. 467, N 42, ст. 1604, N 50, ст. 1978, N 71, ст. 2870, N 91, ст. 3674), слова "та виписку або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв для юридичної особи, що реорганiзується, i юридичної особи, утвореної внаслiдок реорганiзацiї" виключити.

     5. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 вересня 1998 р. N 1482 "Про передачу об'єктiв права державної власностi" (Офiцiйний вiсник України, 1998 р., N 38, ст. 1405; 2002 р., N 11, ст. 523; 2007 р., N 73, ст. 2716; 2011 р., N 30, ст. 1309, N 35, ст. 1451; 2012 р., N 79, ст. 3200):

     1) у текстi Положення про порядок передачi об'єктiв права державної власностi, затвердженого зазначеною постановою, слова ", виписка або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв" виключити;

     2) в абзацi сьомому пункту 5 i абзацi четвертому пункту 9 Порядку подання та розгляду пропозицiй щодо передачi об'єктiв з комунальної у державну власнiсть та утворення i роботи комiсiї з питань передачi об'єктiв у державну власнiсть, затвердженого зазначеною постановою, слова ", виписка або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв" виключити.

     6. Абзац шостий пункту 2 Положення про порядок розгляду та затвердження прiоритетних напрямiв дiяльностi технологiчного парку, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17 грудня 1999 р. N 2311 "Про нормативно-правовi акти щодо забезпечення реалiзацiї Закону України "Про спецiальний режим iнновацiйної дiяльностi технологiчних паркiв" (Офiцiйний вiсник України, 1999 р., N 51, ст. 2534; 2003 р., N 21, ст. 944; 2004 р., N 34, ст. 2250; 2006 р., N 48, ст. 3199; 2011 р., N 61, ст. 2435), викласти в такiй редакцiї:

     "копiю установчих документiв - для технологiчного парку - юридичної особи; нотарiально засвiдчену копiю договору про спiльну дiяльнiсть i копiю установчих документiв кожного учасника технологiчного парку - для технологiчного парку - групи юридичних осiб.".

     7. У пунктi 20 Порядку призначення i виплати державної допомоги сiм'ям з дiтьми, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 грудня 2001 р. N 1751 (Офiцiйний вiсник України, 2001 р., N 52, ст. 2365; 2008 р., N 15, ст. 364; 2009 р., N 70, ст. 2433, N 75, ст. 2562; 2011 р., N 61, ст. 2435):

     1) пiдпункт 8 виключити;

     2) у другому реченнi абзацу чотирнадцятого слова ", до якої за вiдсутностi печатки прикладається виписка або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв" виключити.

     8. Абзац п'ятий пункту 2 Порядку реєстрацiї зовнiшньоекономiчних контрактiв (договорiв) на здiйснення експортних операцiй з металобрухтом, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15 лютого 2002 р. N 155 (Офiцiйний вiсник України, 2002 р., N 8, ст. 341, N 45, ст. 2069; 2008 р., N 39, ст. 1299; 2011 р., N 61, ст. 2435; 2012 р., N 38, ст. 1421), виключити.

     9. В абзацi першому пункту 6 Порядку проведення державної експертизи культурних цiнностей, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26 серпня 2003 р. N 1343 (Офiцiйний вiсник України, 2003 р., N 35, ст. 1889; 2006 р., N 11, ст. 730; 2011 р., N 97, ст. 3553; 2012 р., N 79, ст. 3200), слова ", для юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв - виписка або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв" виключити.

     10. В абзацi сьомому пункту 3 Порядку вибору земельних дiлянок для розмiщення об'єктiв, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31 березня 2004 р. N 427 (Офiцiйний вiсник України, 2004 р., N 14, ст. 972; 2011 р., N 61, ст. 2435), слова "та виписка або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв" виключити.

     11. Пункт 2 додатка 1 до Порядку акредитацiї центру сертифiкацiї ключiв, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13 липня 2004 р. N 903 (Офiцiйний вiсник України, 2004 р., N 28, ст. 1884; 2012 р., N 1, ст. 31, N 79, ст. 3200), виключити.

     12. У Порядку справляння збору та використання коштiв на розвиток виноградарства, садiвництва i хмелярства, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15 липня 2005 р. N 587 (Офiцiйний вiсник України, 2005 р., N 29, ст. 1710; 2012 р., N 27, ст. 1014):

     1) абзац другий пiдпункту 1 пунктiв 7 i 9 виключити;

     2) абзац другий пункту 10 виключити.

     13. Пiдпункт 2 пункту 9 Порядку ведення реєстру пiдприємств паливно-енергетичного комплексу, що беруть участь у процедурi погашення заборгованостi, та користування його даними, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 7 грудня 2005 р. N 1163 (Офiцiйний вiсник України, 2005 р., N 49, ст. 3061; 2011 р., N 61, ст. 2435; 2012 р., N 79, ст. 3200), виключити.

     14. Пiдпункт 3 пункту 2 Порядку державної реєстрацiї технологiчних паркiв, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 листопада 2006 р. N 1657 "Деякi питання органiзацiї дiяльностi технологiчних паркiв" (Офiцiйний вiсник України, 2006 р., N 48, ст. 3199; 2011 р., N 61, ст. 2435), викласти в такiй редакцiї:

     "копiю установчих документiв - для технологiчного парку - юридичної особи; нотарiально засвiдчену копiю договору про спiльну дiяльнiсть та копiю установчих документiв - для технологiчного парку - групи юридичних осiб;".

     15. У пунктi 3 Порядку реєстрацiї пiдприємств, установ, органiзацiй та фiзичних осiб, що використовують найману працю, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31 сiчня 2007 р. N 70 "Про реалiзацiю статей 19 i 20 Закону України "Про основи соцiальної захищеностi iнвалiдiв в Українi" (Офiцiйний вiсник України, 2007 р., N 8, ст. 282; 2009 р., N 68, ст. 2346; 2011 р., N 61, ст. 2435):

     1) в абзацi першому слова ", та виписку або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв" виключити;

     2) в абзацi четвертому слова ", виписку або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв" виключити;

     3) в абзацах п'ятому i шостому слова ", випискою або витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв" виключити, а слово "копiю" замiнити словом "копiєю";

     4) абзац дев'ятий виключити.

     16. Абзаци третiй i четвертий пункту 3 Порядку надання дозволу на право користування пiльгами з оподаткування для пiдприємств та органiзацiй громадських органiзацiй iнвалiдiв, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 8 серпня 2007 р. N 1010 (Офiцiйний вiсник України, 2007 р., N 60, ст. 2377; 2010 р., N 101, ст. 3631; 2011 р., N 4, ст. 206, N 61, ст. 2435; 2012 р., N 79, ст. 3200), виключити.

     17. Абзац третiй пiдпункту 2 пункту 10 Порядку реалiзацiї нерухомого вiйськового майна Збройних Сил на аукцiонах, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15 серпня 2007 р. N 1063 "Деякi питання реалiзацiї та управлiння вiйськовим майном" (Офiцiйний вiсник України, 2007 р., N 64, ст. 2506; 2008 р., N 28, ст. 874; 2011 р., N 61, ст. 2435; 2012 р., N 79, ст. 3200), виключити.

     18. В абзацi п'ятому пункту 5 i абзацi сьомому пункту 17 Порядку лiцензування господарської дiяльностi, пов'язаної iз створенням об'єктiв архiтектури, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 5 грудня 2007 р. N 1396 "Про лiцензування господарської дiяльностi, пов'язаної iз створенням об'єктiв архiтектури" (Офiцiйний вiсник України, 2007 р., N 94, ст. 3441; 2008 р., N 82, ст. 2766; 2011 р., N 40, ст. 1645, N 61, ст. 2435; 2012 р., N 8, ст. 297, N 16, ст. 592), слова "виписка або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв i" виключити.

     19. Абзац третiй пiдпункту 2 пункту 4 Порядку продовження строкiв розрахункiв за зовнiшньоекономiчними операцiями, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 грудня 2007 р. N 1409 (Офiцiйний вiсник України, 2008 р., N 1, ст. 9; 2010 р., N 60, ст. 2079; 2011 р., N 61, ст. 2435, N 79, ст. 2909), виключити.

     20. Абзац п'ятий пункту 3 Порядку використання коштiв, передбачених у державному бюджетi для здiйснення протиепiзоотичних заходiв, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23 квiтня 2008 р. N 413 (Офiцiйний вiсник України, 2008 р., N 33, ст. 1094; 2009 р., N 12, ст. 367; 2011 р., N 16, ст. 654, N 61, ст. 2435), виключити.

     21. В абзацi другому пункту 16 Порядку залучення iнвесторiв для будiвництва та/або реконструкцiї об'єктiв у рамках пiдготовки та проведення в Українi фiнальної частини чемпiонату Європи 2012 року з футболу, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 6 серпня 2008 р. N 711 (Офiцiйний вiсник України, 2008 р., N 62, ст. 2088; 2010 р., N 45, ст. 1486, N 77, ст. 2727; 2011 р., N 61, ст. 2435), слова "виписку або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв i" виключити.

     22. У пiдпунктi 2 пункту 2 додатка 1 до Порядку iнiцiювання, пiдготовки та реалiзацiї проектiв економiчного i соцiального розвитку України, що пiдтримуються мiжнародними фiнансовими органiзацiями, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26 листопада 2008 р. N 1027 (Офiцiйний вiсник України, 2008 р., N 91, ст. 3025; 2011 р., N 61, ст. 2435), слова "виписку або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв та" виключити.

     23. Пiдпункт 1 пункту 29 Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирiв на автобусному маршрутi загального користування, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 3 грудня 2008 р. N 1081 (Офiцiйний вiсник України, 2008 р., N 96, ст. 3173; 2009 р., N 40, ст. 1349, N 57, ст. 1982; 2010 р., N 55, ст. 1857, N 94, ст. 3219; 2011 р., N 61, ст. 2435), виключити.

     24. Друге речення абзацу п'ятого пункту 4 Правил надання послуг поштового зв'язку, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 5 березня 2009 р. N 270 (Офiцiйний вiсник України, 2009 р., N 23, ст. 750; 2011 р., N 61, ст. 2435, N 85, ст. 3112; 2012 р., N 20, ст. 744, N 52, ст. 2079), виключити.

     25. Абзац шiстнадцятий пункту 5 Порядку видачi, продовження строку дiї та анулювання дозволiв на використання працi iноземцiв та осiб без громадянства, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 8 квiтня 2009 р. N 322 (Офiцiйний вiсник України, 2009 р., N 26, ст. 871, N 59, ст. 2073; 2010 р., N 51, ст. 1696; 2011 р., N 61, ст. 2435; 2012 р., N 7, ст. 249, N 71, ст. 2870), виключити.

     26. У Порядку ведення Державного реєстру дитячих закладiв оздоровлення та вiдпочинку, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 квiтня 2009 р. N 425 (Офiцiйний вiсник України, 2009 р., N 33, ст. 1141; 2010 р., N 94, ст. 3346; 2011 р., N 61, ст. 2435, N 99, ст. 3631):

     1) абзац двадцятий пункту 8 виключити;

     2) в абзацi другому пункту 9 слова "виписка або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв i" виключити.

     27. У пiдпунктi 4 пункту 21 Порядку продажу об'єктiв, що пiдлягають приватизацiї, разом iз земельними дiлянками державної власностi, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 8 липня 2009 р. N 689 (Офiцiйний вiсник України, 2009 р., N 51, ст. 1734; 2011 р., N 61, ст. 2435; 2012 р., N 79, ст. 3200), слова "виписку або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв," виключити.

     28. В абзацi третьому пункту 2 Порядку формування перелiку товарiв (крiм пiдакцизних) для будiвництва i оснащення спортивних споруд з метою забезпечення проведення фiнальної частини чемпiонату Європи 2012 року з футболу в Українi, при ввезеннi яких на митну територiю України ввiзне мито не справляється, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 3 вересня 2009 р. N 932 (Офiцiйний вiсник України, 2009 р., N 68, ст. 2348; 2010 р., N 45, ст. 1486; 2011 р., N 27, ст. 1129, N 61, ст. 2435, N 100, ст. 3660; 2012 р., N 55, ст. 2211), слова "та виписка або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв" виключити.

     29. В абзацi третьому пункту 4 Порядку надання всеукраїнськiй громадськiй професiйнiй органiзацiї статусу саморегулiвної органiзацiї, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18 листопада 2009 р. N 1221 (Офiцiйний вiсник України, 2009 р., N 89, ст. 3013; 2011 р., N 61, ст. 2435), слова "виписку або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв та" виключити.

     30. У Порядку вiдомчої реєстрацiї та ведення облiку великотоннажних та iнших технологiчних транспортних засобiв, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 6 сiчня 2010 р. N 8 (Офiцiйний вiсник України, 2010 р., N 1, ст. 26; 2011 р., N 61, ст. 2435):

     1) в абзацi першому пункту 10 слова "виписка або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв i" виключити;

     2) в абзацi першому пунктiв 25 i 34 слова "виписка або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв та" виключити.

     31. У пунктi 6 Порядку набуття юридичною особою статусу оптового ринку сiльськогосподарської продукцiї, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11 лютого 2010 р. N 141 (Офiцiйний вiсник України, 2010 р., N 11, ст. 542; 2011 р., N 61, ст. 2435; 2012 р., N 79, ст. 3200):

     абзац шостий виключити;

     в абзацi восьмому слова "виписку або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв," виключити.

     32. Абзац другий пункту 81 Порядку використання коштiв, передбачених у державному бюджетi для здiйснення фiнансової пiдтримки суб'єктiв господарювання агропромислового комплексу через механiзм здешевлення кредитiв та компенсацiї лiзингових платежiв, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11 серпня 2010 р. N 794 (Офiцiйний вiсник України, 2010 р., N 67, ст. 2408, N 93, ст. 3310; 2011 р., N 11, ст. 486, N 67, ст. 2589, N 71, ст. 2684, N 84, ст. 3061; 2012 р., N 1, ст. 27, N 43, ст. 1671, N 54, ст. 2167, N 79, ст. 3200), виключити.

     33. Пiдпункти 1 i 2 пункту 3 Порядку формування перелiку осiб, якi пов'язанi з провадженням терористичної дiяльностi або щодо яких застосовано мiжнароднi санкцiї, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18 серпня 2010 р. N 745 (Офiцiйний вiсник України, 2010 р., N 65, ст. 2259; 2011 р., N 61, ст. 2435), викласти в такiй редакцiї:

     "1) щодо громадян України - прiзвище, iм'я та по батьковi, дата народження, серiя та номер паспорта або iншого документа, що посвiдчує особу, дата видачi i найменування органу, що їх видав, мiсце перебування та/або проживання, iдентифiкацiйний номер згiдно з Державним реєстром фiзичних осiб - платникiв податкiв та iнших обов'язкових платежiв або серiю та номер паспорта, до якого в установленому порядку внесено вiдмiтку про право здiйснення платежiв без iдентифiкацiйного номера, а щодо громадян України, зареєстрованих як фiзичнi особи - пiдприємцi, - також за наявностi реквiзити банку, в якому вiдкрито рахунок, i номер банкiвського рахунка;

     2) щодо юридичних осiб - резидентiв - повне найменування, мiсцезнаходження, iдентифiкацiйний код згiдно з ЄДРПОУ, реквiзити банку, в якому вiдкрито рахунок, i номер банкiвського рахунка;".

     34. В абзацi тринадцятому пункту 20 Порядку проведення конкурсу з визначення приватного партнера для здiйснення державно-приватного партнерства щодо об'єктiв державної, комунальної власностi та об'єктiв, якi належать Автономнiй Республiцi Крим, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11 квiтня 2011 р. N 384 "Деякi питання органiзацiї здiйснення державно-приватного партнерства" (Офiцiйний вiсник України, 2011 р., N 28, ст. 1168, N 61, ст. 2435), слова "виписка або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв," виключити.

     35. Пiдпункт 3 пункту 12 Порядку органiзацiї будiвництва житла для вiйськовослужбовцiв та членiв їх сiмей на земельних дiлянках, що належать до земель оборони, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 6 липня 2011 р. N 715 "Деякi питання будiвництва житла для вiйськовослужбовцiв та членiв їх сiмей на земельних дiлянках, що належать до земель оборони" (Офiцiйний вiсник України, 2011 р., N 53, ст. 2103; 2012 р., N 55, ст. 2208, N 79, ст. 3200), виключити.

     36. В абзацi третьому пункту 2 Порядку ввезення на митну територiю України товарiв (крiм пiдакцизних) для будiвництва та оснащення аеропортiв, якi є об'єктами фiнальної частини чемпiонату Європи 2012 року з футболу в Українi, якi (операцiї з ввезення яких) звiльняються вiд сплати ввiзного мита та обкладення податком на додану вартiсть, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 10 серпня 2011 р. N 898 (Офiцiйний вiсник України, 2011 р., N 65, ст. 2541), слова "витяг або виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв та" виключити.

     37. Абзац п'ятий пiдпункту 2 пункту 7 Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31 серпня 2011 р. N 906 (Офiцiйний вiсник України, 2011 р., N 67, ст. 2567), виключити.

     38. Пiдпункт 1 пункту 12 Порядку органiзацiї та проведення бiржових аукцiонiв з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку i скрапленого газу, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 3 жовтня 2011 р. N 1064 "Деякi питання органiзацiї та проведення бiржових аукцiонiв з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку i скрапленого газу" (Офiцiйний вiсник України, 2011 р., N 81, ст. 2970; 2012 р., N 42, ст. 1621), виключити.

     39. Пiдпункт 3 пункту 90 Правил надання та отримання телекомунiкацiйних послуг, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11 квiтня 2012 р. N 295 (Офiцiйний вiсник України, 2012 р., N 29, ст. 1074; 2013 р., N 11, ст. 418), виключити.

     40. Абзац сьомий пункту 14 Положення про здiйснення вiдбору недержавних учасникiв товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Запорiзький титано-магнiєвий комбiнат", затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 3 жовтня 2012 р. N 955 "Деякi питання утворення товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Запорiзький титано-магнiєвий комбiнат" (Офiцiйний вiсник України, 2012 р., N 80, ст. 3221), викласти в такiй редакцiї:

     "довiдка про включення до ЄДРПОУ (для учасникiв конкурсу - юридичних осiб - резидентiв);".

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.