КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 26 вересня 1997 р. N 1069


Про затвердження Порядку ведення Державного суднового реєстру України i Суднової книги України

Iз змiнами, внесеними згiдно з Постановами КМ
вiд 25 березня 1999 року N 461,
вiд 28 липня 2004 року N 963,
вiд 7 березня 2006 року N 250,
вiд 22 жовтня 2008 року N 933,
вiд 10 серпня 2011 року N 849,
вiд 30 листопада 2011 року N 1221,
вiд 29 лютого 2012 року N 157,
вiд 8 квiтня 2013 року N 233,
вiд 27 грудня 2017 року N 1061,
вiд 22 серпня 2018 року N 719,
вiд 6 листопада 2019 року N 916

     Вiдповiдно до статтi 26 Кодексу торговельного мореплавства України Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Затвердити Порядок ведення Державного суднового реєстру України i Суднової книги України, що додається.

     2. Контроль за дотриманням вимог цього Порядку покласти на Мiнiстерство iнфраструктури.

(пункт 2 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 07.03.2006р. N 250, вiд 29.02.2012р. N 157)
 
Прем'єр-мiнiстр України
В.ПУСТОВОЙТЕНКО

Iнд.34

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 26 вересня 1997 р. N 1069

ПОРЯДОК
ведення Державного суднового реєстру України i Суднової книги України

(У текстi Порядку слово "Мiнтранс" в усiх вiдмiнках замiнено словом "Мiнтрансзв'язку" згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 7 березня 2006 року N 250)

(У текстi Порядку слово "Укрдержрибгосп" у всiх вiдмiнках замiнено словом "Держкомрибгосп" у вiдповiдному вiдмiнку згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22 жовтня 2008 року N 933)

(У текстi Порядку слова "Мiнсiм'ямолодьспорт" i "Держкомрибгосп" в усiх вiдмiнках замiнено вiдповiдно словами "МОНмолодьспорт" i "Держрибагентство" у вiдповiдному вiдмiнку, а слова "Мiнтрансзв'язку" i "Мiнекономiки" - вiдповiдно словами "Мiнiнфраструктури" i "Мiнекономрозвитку" згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 листопада 2011 року N 1221)

(У текстi Порядку слово "Iнспекцiя" у всiх вiдмiнках замiнено словом Укрморрiчiнспекцiя" у вiдповiдному вiдмiнку згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 лютого 2012 року N 157)

(У текстi Порядку слово "Укрморрiчiнспекцiя" в усiх вiдмiнках замiнено словами "Морська адмiнiстрацiя" у вiдповiдному вiдмiнку згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22 серпня 2018 року N 719)

(У текстi Порядку слово "Мiнекономрозвитку" замiнено словом "Мiнекономiки" згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 6 листопада 2019 року N 916)

I. Загальнi положення

     1. Цей Порядок встановлює вимоги до реєстрацiї та облiку торговельних суден в Українi.

     2. Дiя цього Порядку не поширюється на:

     вiйськовi кораблi та судна;

     катери, шлюпки та iншi плавучi засоби, що належать будь-якому судну;

     спортивнi судна, перелiк видiв яких затверджує МОНмолодьспорт за погодженням з Мiнiнфраструктури;

(пункт 2 доповнено абзацом згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22.10.2008р. N 933)

     весловi судна, що використовуються без двигуна, довжиною до 2,5 метра.

(пункт 2 доповнено абзацом згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22.10.2008р. N 933)

     3. У цьому Порядку термiни вживаються у значеннi, передбаченому Кодексом торговельного мореплавства України.

     4. Загальне керiвництво та контроль за проведенням державної реєстрацiї суден (крiм риболовних) здiйснює Мiнiнфраструктури.

(абзац перший пункту 4 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29.02.2012р. N 157)

     Абзац другий пункту 4 виключено

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29.02.2012р. N 157)

     Керiвництво та контроль за реєстрацiєю i веденням облiку риболовних суден здiйснюється Держрибагентством.

(пункт 4 доповнено абзацом третiм згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.07.2004р. N 963)

     5. Державну реєстрацiю суден в Українi здiйснюють:

     морських суден - капiтани морських портiв;

     рiчкових суден та суден, що не пiдлягають нагляду класифiкацiйним товариством, - Морська адмiнiстрацiя;

     риболовних суден, що не пiдлягають нагляду класифiкацiйним товариством, - Держрибагентство.

(абзац четвертий пункту 5 у редакцiї постанов Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30.11.2011р. N 1221, вiд 27.12.2017р. N 1061)

     Реєстрацiя торговельних суден здiйснюється в морських портах, перелiк яких визначається Мiнiнфраструктури. Реєстрацiя риболовних суден, що пiдлягають нагляду класифiкацiйним товариством, здiйснюється в будь-якому морському рибному порту.

(Пункт 5 iз змiнами, внесеними згiдно з Постановою КМ N 461 вiд 25.03.99, в редакцiї Постанов КМ N 963 вiд 28.07.2004, вiд 07.03.2006р. N 250)

     6. Реєстрацiя судна в Українi полягає у внесеннi вiдомостей про нього до Державного суднового реєстру України, що ведеться за формою згiдно з додатком 1, або Суднової книги України, що ведеться за формою згiдно з додатком 2, та отримання цим судном свiдоцтва про право плавання пiд Державним прапором України.

(пункт 6 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 07.03.2006р. N 250)

     7. Вiдповiдальнiсть за повноту i точнiсть реєстрацiйних даних про судно, а також за наслiдки, якi можуть виникнути через неподання або подання недостовiрних вiдомостей про судно, несе власник судна або особа, яка використовує судно на iнших законних пiдставах (судновласник, фрахтувальник).

     8. Судно може бути зареєстроване у Державному судновому реєстрi України або Судновiй книзi України тiльки одним органом державної реєстрацiї.

     Орган державної реєстрацiї судна може бути змiнено за бажанням судновласника з дотриманням вимог абзацу першого цього пункту.

     З моменту внесення записiв про постiйну реєстрацiю судна до Державного суднового реєстру України або Суднової книги України всi зробленi ранiше записи щодо цього судна в суднових реєстрах iнших держав Україною не визнаються.

     Так само в Українi не визнаються записи про судно, постiйно зареєстроване в Українi, у судновому реєстрi iншої держави, якщо судно не виключене з Державного суднового реєстру України або Суднової книги України, з дотриманням вимог, встановлених роздiлом IV цього Порядку.

     9. За реєстрацiю судна у Державному судновому реєстрi України або Судновiй книзi України та будь-якi подальшi змiни зроблених у них записiв, а також за видачу суднових документiв справляються збори, порядок та розмiр яких встановлюється Мiнiнфраструктури за погодженням з Мiнекономiки.

     10. Записи у Державному судновому реєстрi України, Судновiй книзi України, суднових та реєстрацiйних документах ведуться українською, а у деяких випадках, зазначених у цих документах, - англiйською мовами.

II. Реєстрацiя суден у Державному судновому реєстрi України

     11. Включення морських торговельних суден до Державного суднового реєстру України здiйснюється виключно капiтанами морських портiв за погодженням з Морською адмiнiстрацiєю, а риболовних суден - за погодженням з Держрибагентством та Морською адмiнiстрацiєю.

(абзац перший пункту 11 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 07.03.2006р. N 250)

     Внесення рiчкових суден до Державного суднового реєстру України здiйснюється безпосередньо Морською адмiнiстрацiєю.

(пункт 11 доповнено новим абзацом другим згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 07.03.2006р. N 250, у зв'язку з цим абзаци другий i третiй вважати вiдповiдно абзацами третiм i четвертим)

     Порядок погодження реєстрацiї торговельних та риболовних суден визначається Мiнiнфраструктури разом з Мiнагрополiтики.

     Морська адмiнiстрацiя веде Державний судновий реєстр України, Держрибагентство - Реєстр риболовних суден, який є складовою частиною Державного суднового реєстру України.

(пункт 11 в редакцiї постанови КабiнетуМiнiстрiв України вiд 28.07.2004р. N 963)

     12. Реєстрацiї у Державному судновому реєстрi України пiдлягають:

     а) пасажирськi, наливнi судна, судна, призначенi для перевезень небезпечних вантажiв, а також буксири незалежно вiд потужностi головних двигунiв i валової мiсткостi;

     б) самохiднi судна, у тому числi риболовнi, не зазначенi в пiдпунктi "а" цього пункту, з потужнiстю головних двигунiв 55 кВт i бiльше;

(пiдпункт "б" пункту 12 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.07.2004р. N 963)

     в) судна, не зазначенi в пiдпунктах "а" i "б" цього пункту, валовою мiсткiстю 80 одиниць i бiльше.

     13. Реєстрацiя здiйснюється на пiдставi погодженої в Морськiй адмiнiстрацiї, а для риболовних суден - Держрибагентствi та Морськiй адмiнiстрацiї письмової заяви судновласника, зразок якої затверджується Мiнiнфраструктури, що подається до органу державної реєстрацiї.

(абзац пункту 13 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.07.2004р. N 963, вiд 07.03.2006р. N 250)

     До заяви додаються такi документи:

     а) заповнена судновласником анкета Державного суднового реєстру України, зразок якої затверджується Мiнiнфраструктури;

     б) копiя документа, що пiдтверджує право власностi на судно;

     в) копiя обмiрного свiдоцтва;

     г) копiя свiдоцтва про придатнiсть судна до плавання або документи, що пiдтверджують проходження судном технiчного нагляду, зразок яких затверджується Мiнiнфраструктури, а для риболовних суден - Держрибагентством;

(пiдпункт "г" пункту 13 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 07.03.2006р. N 250)

     д) копiя пасажирського свiдоцтва (для пасажирського судна);

     е) копiя свiдоцтва про мiнiмальний склад екiпажу;

     є) копiя страхового полiсу або iншого документа iз зазначенням умов забезпечення цивiльної вiдповiдальностi судновласника за шкоду вiд забруднення нафтою, передбачених мiжнародними договорами (угодами), до яких приєдналася Україна;

     ж) свiдоцтво про тимчасове право на плавання пiд Державним прапором України, якщо воно видавалося;

     з) документи, що пiдтверджують наявнiсть або вiдсутнiсть заставних зобов'язань;

(пiдпункт "з" пункту 13 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 07.03.2006р. N 250)

     й) копiя документа, що пiдтверджує особу власника та його громадянство (у разi належностi судна фiзичнiй особi);

(пiдпункт "й" пункту 13 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 07.03.2006р. N 250, вiд 10.08.2011р. N 849, у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 08.04.2013р. N 233)

     к) документ, що свiдчить про виключення судна з реєстру попереднiм органом реєстрацiї (у разi коли судно було зареєстроване).

(пункт 13 доповнено пiдпунктом "к" згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 07.03.2006р. N 250)

     Додатково подається документально пiдтверджена iнформацiя про призначення судна, наявнiсть у нього iдентифiкацiйних ознак та знiмки судна (вигляд з правого та лiвого борту).

(пункт 13 доповнено абзацом чотирнадцятим згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 07.03.2006р. N 250, у зв'язку з цим абзац тринадцятий вважати абзацом п'ятнадцятим)

     Для реєстрацiї риболовного судна крiм зазначених документiв подаються документально пiдтверджена iнформацiя про його призначення (траулер кормового тралення, сейнер кошелевого лову тощо) i добову потужнiсть технологiчного обладнання, фотокартки судна (вигляд з правого та лiвого борту), вiдомостi про попереднього власника.

(пункт 13 доповнено абзацом згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.07.2004р. N 963)

     14. Судно, зафрахтоване за договором бербоут-чартеру, на пiдставi письмової заяви фрахтувальника може бути зареєстроване у Державному судновому реєстрi України тимчасово, на термiн, що не перевищує термiну чинностi такого договору, якщо на момент реєстрацiї судна воно не було внесене до суднового реєстру iншої держави або якщо таке судно внесене до суднового реєстру iншої держави, але запис про нього припинено, про що судновласник повинен подати вiдповiдний сертифiкат.

     У разi коли в iншiй державi дозволяється внесення судна до кiлькох суднових реєстрiв, вимога щодо подання сертифiката про припинення запису в судновому реєстрi цiєї держави може не виконуватися.

     15. Для реєстрацiї iноземного судна, отриманого судновласником України для експлуатацiї на умовах бербоут-чартеру, додатково до документiв, зазначених у пунктi 13, крiм копiй документiв, що пiдтверджують право власностi на судно, додаються:

     а) копiя договору фрахтування;

     б) письмовий дозвiл судновласника на реєстрацiю;

     в) письмовий дозвiл на реєстрацiю компетентного органу держави iноземної реєстрацiї судна;

     г) письмовий дозвiл заставодержателя, якщо судно заставлене.

     16. Копiї документiв, що подаються, повиннi бути засвiдченi нотарiусом за мiсцем реєстрацiї судна або органами, якi здiйснювали їх оформлення та видачу.

(пункт 16 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 07.03.2006р. N 250)

     17. У заявi судновласника зазначається термiн реєстрацiї (постiйний чи тимчасовий). У разi тимчасової реєстрацiї зазначається термiн дiї договору фрахтування.

     18. В анкетi Державного суднового реєстру України, зразок якої затверджується Мiнiнфраструктури, зазначається:

     а) iдентифiкацiйний номер згiдно з Порядком про присвоєння судну назви та iдентифiкацiйного номера суднової станцiї супутникового зв'язку, що визначається Мiнiнфраструктури;

     б) тип судна згiдно з класифiкацiєю, передбаченою Мiжнародним кодексом щодо управлiння безпечною експлуатацiєю суден та запобiганням забрудненню, а саме:

     пасажирське судно:

     пасажирське високошвидкiсне судно;

     вантажне високошвидкiсне судно;

     навалочне судно;

     нафтовий танкер;

     танкер-хiмовоз;

     пересувна морська бурова споруда;

     газовоз;

     iнше вантажне судно;

     риболовне судно;

(Пiдпункт "б" пункту 18 доповнено абзацом згiдно з Постановою КМ N 963 вiд 28.07.2004)

     Тип iншого судна зазначається на пiдставi документiв, що свiдчать про проходження таким судном технiчного нагляду;

(пункт 18 доповнено абзацом згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 07.03.2006р. N 250)

     в) юридична адреса судновласника, а для судновласникiв - фiзичних осiб - зареєстроване мiсце проживання.

(пiдпункт "в" пункту 18 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 07.03.2006р. N 250, вiд 10.08.2011р. N 849, вiд 08.04.2013р. N 233)

     19. Визнається чинною також копiя страхового полiсу або iншого документа iз зазначенням умов забезпечення цивiльної вiдповiдальностi судновласника за шкоду вiд забруднення нафтою, передбачених Мiжнародною конвенцiєю про цивiльну вiдповiдальнiсть за шкоду вiд забруднення нафтою 1992 року.

     20. Мiнiмальний склад екiпажу, що забезпечує безпеку морського торговельного судна, яке здiйснює мiжнароднi рейси, або судна, що здiйснює плавання на внутрiшнiх водних шляхах, встановлюється Мiнiнфраструктури (Держрибагентством) вiдповiдно до вимог законодавства України.

(Пункт 20 iз змiнами, внесеними згiдно з Постановами КМ N 963 вiд 28.07.2004, вiд 07.03.2006р. N 250)

     21. На пiдставi поданих документiв Морська адмiнiстрацiя, а для риболовних суден - Держрибагентство та Морська адмiнiстрацiя готує висновок про реєстрацiю судна у Державному судновому реєстрi України або вiдмову у його реєстрацiї з обгрунтуванням причин.

(абзац перший пункту 21 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.07.2004р. N 963)

     Рiшення про реєстрацiю судна або про вiдмову у його реєстрацiї приймається протягом 10 днiв з дня одержання заяви i необхiдних документiв.

(абзац другий пункту 21 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 07.03.2006р. N 250)

     22. Державний судновий реєстр України повинен бути прошнурованим i пронумерованим, а записи скрiпленi пiдписом Голови Морської адмiнiстрацiї i гербовою печаткою Морської адмiнiстрацiї.

(пункт 22 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29.02.2012р. N 157)

     23. Записи у Державному судновому реєстрi України повиннi бути своєчасними, достовiрними i вiдповiдати записам у поданих судновласником документах.

     Записи виконуються ручкою. Виправлення в записах повиннi пiдтверджуватися словами "Виправленому вiрити" i скрiплюватися пiдписом працiвника, вiдповiдального за ведення Державного суднового реєстру України.

     24. На кожне зареєстроване судно у Державному судновому реєстрi України вiдводиться окрема сторiнка. У разi виключення судна iз реєстру його номер для реєстрацiї нового судна не використовується.

     25. Для реєстрацiї судна та отримання суднових реєстрацiйних документiв судновласник подає копiї платiжних документiв, що свiдчать про сплату вiдповiдних зборiв в установленому розмiрi. Орган державної реєстрацiї пiсля надходження висновку Морської адмiнiстрацiї, а для риболовних суден - Держрибагентству та Морської адмiнiстрацiї у триденний строк видає судновласнику такi реєстрацiйнi документи.

(абзац перший пункту 25 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.07.2004р. N 963, у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 07.03.2006р. N 250)

     свiдоцтво на право плавання пiд Державним прапором України;

     свiдоцтво про право власностi на судно. У разi тимчасової реєстрацiї судна свiдоцтво про право власностi на судно не видається.

     Рiчковим суднам, зазначеним у пунктi 12 Порядку, свiдоцтво про право плавання пiд Державним прапором України та свiдоцтво про право власностi на судно видаються безпосередньо Морською адмiнiстрацiєю.

(пункт 25 доповнено новим абзацом четвертим згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 07.03.2006р. N 250, у зв'язку з цим абзаци четвертий - дванадцятий вважати вiдповiдно абзацами п'ятим - тринадцятим)

     Капiтан морського рибного порту видає власнику риболовного судна:

(пункт 25 доповнено новим абзацом п'ятим згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.07.2004р. N 963)

     свiдоцтво про мiнiмальний склад екiпажу;

(пункт 25 доповнено новим абзацом шостим згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.07.2004р. N 963)

     свiдоцтво про тимчасове виключення судна з Державного суднового реєстру України;

(пункт 25 доповнено новим абзацом сьомим згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.07.2004р. N 963)

     свiдоцтво про виключення судна з Державного суднового реєстру України.

(пункт 25 доповнено новим абзацом восьмим згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.07.2004р. N 963, у зв'язку з цим абзаци четвертий - восьмий вважати вiдповiдно абзацами дев'ятим - тринадцятим)

     Морська адмiнiстрацiя, а для риболовних суден - Держрибагентство та Морська адмiнiстрацiя видає судновласнику:

(абзац дев'ятий пункту 25 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.07.2004р. N 963)

     а) свiдоцтво про мiнiмальний склад екiпажу;

     б) свiдоцтво про страхування або iнше фiнансове забезпечення цивiльної вiдповiдальностi за шкоду вiд забруднення нафтою;

     в) свiдоцтво про тимчасове виключення судна з Державного суднового реєстру України;

     г) свiдоцтво про виключення судна з Державного суднового реєстру України.

     26. У разi реєстрацiї судна, що експлуатується на умовах бербоут-чартеру, свiдоцтво на право плавання пiд Державним прапором України (судновий патент) видається незалежно вiд того, переходить до судновласника України право власностi на судно чи судно пiсля закiнчення термiну договору пiдлягає поверненню власниковi. Свiдоцтво про право власностi на судно видається тiльки пiсля переходу цього права на законних пiдставах до судновласника України i постiйної реєстрацiї судна.

     До цього моменту на суднi зберiгаються документи на право власностi, виданi компетентним iноземним органом, i належним чином засвiдченi документи чи їх копiї, якi пiдтверджують передачу судновласнику України права на користування судном.

     27. Судно набуває права плавання пiд Державним прапором України пiсля його реєстрацiї та одержання документiв, передбачених пунктом 25 цього Порядку.

     28. Придбане за кордоном судно, тимчасово передане юридичнiй або фiзичнiй особi в Українi, може набувати права пiдняття Державного прапора України з моменту видачi консулом України тимчасового свiдоцтва про право плавання пiд Державним прапором України.

     Тимчасове свiдоцтво є дiйсним до реєстрацiї судна у Державному судновому реєстрi України, але не бiльше одного року.

     29. З отриманням суднових реєстрацiйних документiв на судно наносяться назва судна та найменування порту реєстрацiї, а на риболовне судно - вiдповiднi знаки маркування.

(абзац перший пункту 29 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.07.2004р. N 963)

     У разi виникнення змiн, що викликають необхiднiсть виправлення вiдомостей, внесених до Державного суднового реєстру, орган державної реєстрацiї, що видав реєстрацiйнi документи на пiдставi письмового погодження Морської адмiнiстрацiї, а для риболовних суден - Держрибагентству та Морської адмiнiстрацiї видає новi документи та вносить вiдповiднi змiни до Державного суднового реєстру України. При цьому документ, що пiдлягає замiнi, здається органу державної реєстрацiї.

(абзац другий пункту 29 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.07.2004р. N 963, вiд 07.03.2006р. N 250)

     30. Видача дублiкатiв втрачених суднових реєстрацiйних документiв здiйснюється пiсля розгляду заяви про їх втрату до Морської адмiнiстрацiї, а для риболовних суден - Держрибагентству та Морської адмiнiстрацiї та опублiкування за рахунок судновласника в газетi "Урядовий кур'єр" оголошення про втрату цих документiв та визнання їх недiйсними. Заява про видачу дублiката втрачених документiв розглядається протягом не бiльше 30 дiб вiд дня опублiкування зазначеного оголошення.

(пункт 30 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.07.2004р. N 963)

     31. Вiдповiдальнiсть за збереження та ведення Державного суднового реєстру України покладається на капiтана морського порту.

III. Реєстрацiя суден у Судновiй книзi України

     32. Реєстрацiя торговельних суден у Судновiй книзi України здiйснюється капiтанами морських портiв, Морською адмiнiстрацiєю, а риболовних суден - Держрибагентством та капiтанами морських рибних портiв.

(Пункт 32 iз змiнами, внесеними згiдно з Постановою КМ N 461 вiд 25.03.99, в редакцiї Постанови КМ N 963 вiд 28.07.2004, iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 07.03.2006р. N 250)

     33. У Судновiй книзi України реєстрацiї пiдлягають судна, не зазначенi в пунктi 12 цього Порядку.

     34. Реєстрацiя у Судновiй книзi України здiйснюється на пiдставi письмової заяви судновласника, зразок якої затверджується Мiнiнфраструктури, а для риболовних суден - Держрибагентством, що подається до органу державної реєстрацiї суден.

(абзац перший пункту 34 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.07.2004р. N 963)

     До заяви додаються такi документи:

     а) копiя документа, що пiдтверджує право власностi на судно, а для суден, придбаних через торговельнi установи або вiд суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi, - документ про купiвлю-продажу;

(пiдпункт "а" пункту 34 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.07.2004р. N 963)

     б) копiя свiдоцтва про придатнiсть судна до плавання (за наявностi) або акт огляду судна перед його реєстрацiєю;

(пiдпункт "б" пункту 34 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 07.03.2006р. N 250, у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22.10.2008р. N 933)

     в) копiя договору iпотеки або довiдка про вiдсутнiсть заставних зобов'язань на судно;

     г) документ, що пiдтверджує сплату зборiв за реєстрацiю судна у Судновiй книзi України та видачу суднових документiв;

     д) копiя документа, що пiдтверджує особу власника та його громадянство (у разi належностi судна фiзичнiй особi);

(пункт 34 доповнено пiдпунктом "д" згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 07.03.2006р. N 250, пiдпункт "д" пункту 34 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 10.08.2011р. N 849, у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 08.04.2013р. N 233)

     е) документ, що свiдчить про виключення судна з реєстрацiйних документiв попереднiм органом державної реєстрацiї (у разi коли судно було ранiше зареєстроване).

(пункт 34 доповнено пiдпунктом "е" згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 07.03.2006р. N 250)

     35. Судно, зафрахтоване за договором бербоут-чартеру, на пiдставi письмової заяви фрахтувальника може бути зареєстроване у Судновiй книзi України тимчасово, на термiн, що не перевищує термiну дiї такого договору, якщо на момент реєстрацiї воно не було внесене до суднового реєстру iншої держави та якщо таке судно внесене до суднового реєстру iншої держави, але запис про нього припинено, про що судновласник повинен подати письмове посвiдчення компетентного органу цiєї держави.

     36. У разi реєстрацiї iноземного судна, отриманого судновласником України для експлуатацiї на умовах бербоут-чартеру, додатково до документiв, зазначених у пунктi 34 цього Порядку, крiм копiй документiв, що пiдтверджують право власностi на судно, додаються:

     а) копiя договору фрахтування;

     б) письмовий дозвiл судновласника на реєстрацiю;

     в) письмовий дозвiл на реєстрацiю компетентного органу iноземної держави реєстрацiї судна;

     г) письмовий дозвiл заставодержателя, якщо судно заставлене.

     37. Копiї документiв, що подаються, повиннi бути засвiдченi нотарiусом за мiсцем реєстрацiї судна або органом, який здiйснив їх оформлення та видачу.

(пункт 37 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 07.03.2006р. N 250)

     38. У заявi судновласника зазначається термiн реєстрацiї: постiйний чи тимчасовий. У разi тимчасової реєстрацiї судна зазначається термiн дiї договору фрахтування.

     39. На пiдставi поданих документiв вiдповiдний орган державної реєстрацiї вносить до Суднової книги України данi про судновласника та судно, що реєструється (додаток N 2).

     Зареєстрованому в Судновiй книзi України судну присвоюється реєстрацiйний номер, визначений Морською адмiнiстрацiєю, з лiтерою К (наприклад 14-К). У разi виключення судна iз Суднової книги України його номер для реєстрацiї нового судна не використовується. Риболовному судну присвоюється реєстрацiйний номер, що складається з трьох лiтер i чотирьох цифр, першою з яких є лiтера "Я", а двi наступнi - двi першi лiтери найменування областi (регiону) за мiсцем реєстрацiї.

(Абзац другий пункту 39 iз змiнами, внесеними згiдно з Постановами КМ N 963 вiд 28.07.2004, вiд 07.03.2006р. N 250, вiд 22.10.2008р. N 933)

     40. Суднова книга України повинна бути прошнурована, пронумерована, записи в нiй скрiплюються пiдписом Голови Морської адмiнiстрацiї та печаткою Морської адмiнiстрацiї.

(пункт 40 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.07.2004р. N 963, вiд 22.10.2008р. N 933, вiд 29.02.2012р. N 157)

     41. Записи у Судновiй книзi України повиннi бути своєчасними, достовiрними i вiдповiдати записам у поданих судновласником документах.

     Записи виконуються ручкою. Виправлення у записах повиннi пiдтверджуватися словами "Виправленому вiрити" i скрiплюватися пiдписом працiвника, вiдповiдального за ведення Суднової книги України.

     Данi про судна повиннi вноситися до Суднової книги України послiдовно, без пропускiв, у порядку їх реєстрацiї.

     42. За наявностi документа, що пiдтверджує сплату зборiв за реєстрацiю судна у Судновiй книзi України та за видачу суднових документiв, пiсля державної реєстрацiї у п'ятиденний термiн з моменту прийняття заяви судновласниковi видаються такi судновi документи:

     а) судновий бiлет, зразок якого затверджується Мiнiнфраструктури;

(пiдпункт "а" пункту 42 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.07.2004р. N 963, вiд 22.10.2008р. N 933)

     б) довiдка про зареєстрованi iпотеки за наявностi звернення про це судновласника, заставодавця або заставодержателя.

     У разi реєстрацiї судна, отриманого на умовах, визначених пунктом 35 цього Порядку, судновий бiлет видається судну незалежно вiд того, переходить до судновласника України право власностi на судно чи судно пiсля закiнчення термiну дiї договору пiдлягає поверненню власниковi, але у судновому бiлетi зазначається термiн дiї договору фрахтування. Пiсля того як право власностi на законних пiдставах переходить до судновласника України, судно пiдлягає постiйнiй реєстрацiї iз замiною суднового бiлета.

     До цього моменту на суднi зберiгається документ на право власностi, виданий компетентним органом iноземної держави i належним чином засвiдченi документи чи їх копiї, якi пiдтверджують передачу судновласнику України права на користування судном.

     43. Судно набуває права плавання пiд Державним прапором України пiсля його реєстрацiї у Судновiй книзi України та пiсля одержання суднового бiлета.

     44. Судно, придбане за кордоном, судно, тимчасово передане юридичнiй або фiзичнiй особi в Українi з оформленням передачi цього права за кордоном, може набувати права пiдняття Державного прапора України з моменту видачi консулом України тимчасового свiдоцтва про право плавання пiд Державним прапором України.

     Тимчасове свiдоцтво є дiйсним до реєстрацiї судна у Судновiй книзi України, але не бiльше одного року.

     45. У разi виникнення змiн, що викликають необхiднiсть виправлення вiдомостей, внесених до Суднової книги України, орган державної реєстрацiї судна за мiсцем його реєстрацiї видає новi документи та вносить вiдповiднi змiни до Суднової книги України. При цьому документ, що пiдлягає замiнi, здається до вiдповiдного органу державної реєстрацiї судна.

     Дублiкати втрачених суднових реєстрацiйних документiв видаються пiсля розгляду заяви про їх втрату вiдповiдним органом державної реєстрацiї судна та опублiкування за рахунок судновласника в газетi "Урядовий кур'єр" оголошення про втрату цих документiв та визнання їх недiйсними. Заява на видачу дублiкатiв втрачених документiв розглядається протягом не бiльше 30 дiб вiд дня опублiкування зазначеного оголошення.

     46. Вiдповiдальнiсть за збереження та ведення Суднової книги України покладається на керiвника вiдповiдного органу державної реєстрацiї суден.

IV. Виключення суден з Державного суднового реєстру України та Суднової книги України

     47. Виключення судна з Державного суднового реєстру України чи Суднової книги України здiйснюється шляхом припинення записiв про його реєстрацiю i вилучення суднових реєстрацiйних документiв, передбачених пунктами 25 та 42 цього Порядку.

     Виключення може бути постiйним або тимчасовим.

     48. Постiйне виключення судна з Державного суднового реєстру України або Суднової книги України здiйснюється:

     а) у разi втрати судном права плавання пiд Державним прапором України;

     б) у разi загибелi судна або зникнення його безвiсно;

     в) у разi визнання судна непридатним для подальшої експлуатацiї;

     г) у разi закiнчення дiї договору бербоут-чартеру iноземного судна;

     д) у разi змiни зареєстрованого власника судна, судновласника або фрахтувальника за бербоут-чартером.

(пункт 48 доповнено пiдпунктом "д" згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 07.03.2006р. N 250)

     У разi постiйного виключення судна, за бажанням судновласника, орган реєстрацiї у п'ятиденний термiн видає свiдоцтво про виключення судна з Державного суднового реєстру України чи Суднової книги України, зразок якого затверджується Мiнiнфраструктури.

(абзац сьомий пункту 48 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.07.2004р. N 963, вiд 22.10.2008р. N 933)

     49. Пiдставою для постiйного виключення судна є письмова заява, яку судновласник чи фрахтувальник зареєстрованого судна подає до вiдповiдного органу державної реєстрацiї суден, яким воно було зареєстроване.

(абзац перший пункту 49 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22.10.2008р. N 933)

     Заява подається за довiльною формою iз зазначенням причини, яка викликає необхiднiсть виключення судна з Державного суднового реєстру України чи Суднової книги України. При цьому до заяви додаються судновi реєстрацiйнi документи, передбаченi пунктами 25 i 42 цього Порядку, документи, що пiдтверджують наявнiсть або вiдсутнiсть заставних зобов'язань, та документ, що пiдтверджує сплату встановлених зборiв.

(абзац другий пункту 49 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 07.03.2006р. N 250)

     50. У разi постiйного виключення з Державного суднового реєстру України чи Суднової книги України iноземного судна орган державної реєстрацiї, що його виключає, повiдомляє про це компетентний орган iноземної держави реєстрацiї судна.

     51. Тимчасове виключення судна з Державного суднового реєстру України або Суднової книги України здiйснюється в разi його передачi на законних пiдставах у тимчасове володiння чи використання iноземнiй державi, юридичнiй або фiзичнiй особi, а також особi без громадянства, з тимчасовою замiною Державного прапора України на прапор iноземної держави, за умови, що:

     а) згiдно iз законодавством iншої держави дозволяється замiна прапора;

     б) судновласник згоден на тимчасову замiну прапора;

     в) заставодержатель зареєстрованих застав судна згоден на тимчасову замiну прапора.

     У разi тимчасового виключення судна з Державного суднового реєстру України чи Суднової книги України Морська адмiнiстрацiя видає свiдоцтво про тимчасове виключення судна iз Державного суднового реєстру або Суднової книги України, зразок якого затверджується Мiнiнфраструктури.

(абзац п'ятий пункту 51 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 07.03.2006р. N 250)

     52. Тимчасове виключення судна з Державного суднового реєстру України або Суднової книги України проводиться на пiдставi:

     а) письмової заяви судновласника до вiдповiдного органу державної реєстрацiї iз зазначенням причин, якi викликають необхiднiсть тимчасового виключення судна iз Державного суднового реєстру України або Суднової книги України, а також доданих до неї суднових документiв, передбачених пунктами 25 та 42 цього Порядку (за винятком свiдоцтва про право власностi на судно);

     б) письмового дозволу компетентного органу iноземної держави нової реєстрацiї судна на тимчасову реєстрацiю судна в її суднових реєстрах та на замiну на ньому прапора;

     в) копiї договору фрахтування;

     г) письмового дозволу заставодержателя на тимчасове виключення судна з Державного суднового реєстру України або Суднової книги України;

     д) документа, що пiдтверджує сплату встановлених зборiв.

     53. У разi змiни органу державної реєстрацiї судна в межах України судновласник одночасно подає до вiдповiдного органу державної реєстрацiї судна за мiсцем його реєстрацiї погоджену Морською адмiнiстрацiєю в установленому порядку заяву про перереєстрацiю судна iз зазначенням органу державної реєстрацiї, в якому вiн має намiр зареєструвати судно, та заяву до органу державної реєстрацiї судна, в якому має намiр перереєструвати його, з додаванням документiв, передбачених пунктами 13 або 34 цього Порядку. Пiсля видачi нових документiв, якi засвiдчують факт державної реєстрацiї судна, орган державної реєстрацiї судна, в якому судно перереєстровано, повiдомляє у триденний термiн орган попередньої реєстрацiї судна.

(пункт 53 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 07.03.2006р. N 250)

     54. Пiсля постiйного виключення судна з Державного суднового реєстру України або Суднової книги України всi документи, пов'язанi з його реєстрацiєю, зберiгаються органом державної реєстрацiї суден не менше трьох рокiв, пiсля чого знищуються в установленому порядку.

     55. Документи, одержанi вiд судновласника згiдно з вимогами про тимчасове виключення судна з Державного суднового реєстру України або Суднової книги України, зберiгаються органом державної реєстрацiї упродовж термiну передачi судна в бербоут-чартер iноземнiй фiзичнiй або юридичнiй особi.

     56. У разi поновлення реєстрацiї судна, тимчасово виключеного з Державного суднового реєстру України або Суднової книги України, органу державної реєстрацiї подається документ, виданий органом iноземної реєстрацiї судна, про виключення цього судна з iноземного суднового реєстру.

(абзац перший пункту 56 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 07.03.2006р. N 250)

     Замiсть цих документiв судновласнику видаються судновi реєстрацiйнi документи про судно, що зберiгалися органом державної реєстрацiї, в якому воно було зареєстроване згiдно з пунктом 55 цього Порядку.

V. Облiк суден, зареєстрованих у Державному судновому реєстрi України i Судновiй книзi України

     57. Загальний облiк суден, зареєстрованих у Державному судновому реєстрi України та Судновiй книзi України, визначення строку реєстрацiї (з урахуванням перiоду, зазначеного у суднових документах щодо придатностi судна до плавання), а також скасування записiв про реєстрацiю суден, у тому числi риболовних, якi зареєстрованi з порушенням встановленого порядку державної реєстрацiї суден, здiйснюється безпосередньо Морською адмiнiстрацiєю.

(пункт 57 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22.10.2008р. N 933)

     58. З метою здiйснення заходiв, що забезпечують ефективний контроль за облiком суден, зареєстрованих в Українi, Морська адмiнiстрацiя, а для риболовних суден - "Держрибагентство":

(абзац пункту 58 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.07.2004р. N 963)

     а) веде журнал облiку суден, якi плавають пiд Державним прапором України, використовуючи при цьому друкованi та електронно-комп'ютернi засоби збирання i накопичення даних про судна за формою, що затверджується Мiнiнфраструктури, а для риболовних суден, що пiдлягають нагляду класифiкацiйного товариства - Мiнагрополiтики;

(пiдпункт "а" пункту 58 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.07.2004р. N 963, вiд 22.10.2008р. N 933)

     б) надає необхiдну iнформацiю заiнтересованим органiзацiям;

     в) своєчасно iнформує органи державної реєстрацiї суден про всi змiни встановлених норм i правил, визначає процедуру реєстрацiї суден;

(пiдпункт "в" пункту 58 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.07.2004р. N 963, вiд 22.10.2008р. N 933)

     г) готує за дорученням Мiнiнфраструктури зведенi данi з облiку суден, зареєстрованих в Українi, станом на початок кожного року;

     д) за дорученням Мiнiнфраструктури здiйснює спiвробiтництво з мiжнародними та українськими органiзацiями у питаннях удосконалення нормативно-правової, органiзацiйної та iнформацiйної бази реєстрацiї та облiку суден в Українi;

     е) здiйснює централiзоване забезпечення органiв державної реєстрацiї суден бланками типових реєстрацiйних суднових документiв.

     є) проводить iдентифiкацiю суден та веде облiк iдентифiкацiйних ознак за заявленими для реєстрацiї судна даними.

(пункт 58 доповнено пiдпунктом "є" згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 07.03.2006р. N 250)

     59. Для здiйснення контролю за облiком суден України органи державної реєстрацiї 2 рази на рiк - станом на 1 серпня i 31 грудня, протягом 10 днiв наступного мiсяця, а також на запит - у термiн, що не перевищує трьох дiб, подають вiдомостi до Морської адмiнiстрацiї за формою, затвердженою Мiнiнфраструктури.

(Пункт 59 в редакцiї Постанови КМ N 461 вiд 25.03.99, iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.07.2004р. N 963, вiд 07.03.2006р. N 250, вiд 22.10.2008р. N 933)

     60. Поряд з веденням записiв i видачею документiв, що оформляються друкарським способом, у системi державної реєстрацiї та облiку суден в Українi допускається використання електронних засобiв реєстрацiї, систематизацiї та облiку суден, передача iнформацiї електронною поштою та системою зв'язку IНТЕРНЕТ, видача документiв встановленого зразка, виготовлених електронним способом i засвiдчених органами державної реєстрацiї суден.

     61. Друкованi бланки типових форм усiх реєстрацiйних документiв є бланками суворої звiтностi, якi нумеруються i розподiляються Морською адмiнiстрацiєю на адресу кожного органу державної реєстрацiї залежно вiд реальних потреб.

(абзац перший пункту 61 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.07.2004р. N 963, вiд 22.10.2008р. N 933)

     Порядок видачi, зберiгання бланкiв типових форм реєстрацiйних документiв та знищення зiпсованих встановлюється Морською адмiнiстрацiєю.

 

Додаток N 1
до Порядку ведення Державного суднового реєстру України i Суднової книги України

ДЕРЖАВНИЙ СУДНОВИЙ РЕЄСТР УКРАЇНИ

1 Номер по порядку    
2 Дата реєстрацiї    
3 Характер реєстрацiї    
4 Термiн дiї договору про фрахтування    
5 Назва судна    
6 Позивнi судна    
7 Iдентифiкацiйний номер IМО    
8 Призначення та тип судна. Район плавання    
9 Час та мiсце побудови судна    
10 Власник судна та його юридична адреса    
11 Судновласник або фрахтувальник судна та його юридична адреса    
12 Органiзацiя, яка здiйснює технiчний нагляд класифiкацiйний    
13 конвенцiйний    
14 Основнi розмiри судна, метрiв довжина найбiльша    
15 ширина    
16 висота борту    
17 Осадка до лiтньої вантажної марки, метрiв    
18 Мiсткiсть, одиниць валова    
19 чиста    
20 Головнi механiзми тип    
21 кiлькiсть    
22 загальна потужнiсть    
23 Головнi паровi котли тип, кiлькiсть    
24 загальна паропро-
дуктивнiсть (тонн/годину)
   
25 Вантажнi трюми (танки) тип, кiлькiсть    
26 загальна мiсткiсть (тис.куб.метрiв)    
27 Рефрижераторнi трюми кiлькiсть    
28 загальна мiсткiсть (куб. метрiв)    
29 Матерiал корпусу    
30 Кiлькiсть палуб    
31 Кiлькiсть водонепроникних передiлок    
32 Кiлькiсть мачт    
33 Пасажиромiсткiсть (чол.)    
34 Екiпаж (чол.)    
35 Заставнi зобов'язання щодо судна мiсце видачi    
36 дата видачi    
37 сума застави    
38 термiн погашення застави    
39 найменування i юридична адреса заставодержателя    
40 вiдмiтка про погашення застави    
41 Вiдмiтка про виключення судна з Державного реєстру постiйне    
42 тимчасове    
43 Вiдмiтка про поновлення реєстрацiї    
44 Вiдмiтка про одержання реєстрацiйних документiв судновласника (фрахтувальника)    
45 Сума реєстрацiйного збору    

     Примiтки:

     1. У графi 3 зазначається, постiйно чи тимчасово зареєстровано судно.

     2. У графах 5-10, 12-34 записи виконуються на пiдставi даних, викладених у вiдповiдних графах анкети Державного суднового реєстру України, доданої до заявки на реєстрацiю.

     3. У графi 11 данi про фрахтувальника вносяться згiдно з договором про фрахтування.

     4. У графах 35-40 записи виконуються згiдно з договором морської iпотеки.

(додаток N 1 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 07.03.2006р. N 250)

 

Додаток N 2
до Порядку ведення Державного суднового реєстру України i Суднової книги України

ДЕРЖАВНА СУДНОВА КНИГА УКРАЇНИ

N
п/п
Дата
реєстрацiї
Бортовий реєстра-
цiйний номер судна
(присвоєний та
колишнiй
Тип та
призначення
судна
Час та
мiсце
побудови
судна
Власник судна та
його юридична
адреса
1 2 3 4 5 6

 

Мате-
рiал
кор-
пусу
Основнi розмiри,
метрiв
Осадка
у ван-
тажi,
метрiв
Вантажо-
пiдйом-
нiсть,
тонн
Валова мiсткiсть,
одиниць
Швид-
кiсть
ходу,
вуз-
лiв
Екiпаж,
чоловiк
довжина
найбi-
льша
шири-
на
висота
борту
7 8 9 10 11 12 13 14 15

 

Район та
умови
плавання
Двигун Органiза-
цiя, що
здiйснює
технiчний
нагляд
Загальна
площа
вiтрил,
кв.
метрiв
Вiдмiтка
про виклю-
чення з
Державного
реєстру
України
тип кiлькiсть потужнiсть,
кВт(е.к.с.)
16 17 18 19 20 21 22

 

Заставнi зобов'язання щодо судна Термiн
дiї дого-
вору
фрахту-
вання
мiсце
видачi
дата
видачi
сума
застави
термiн
погашення
застави
найменування
та адреса
заставодер-
жателя
вiдмiтка
про пога-
шення
застави
23 24 25 26 27 28 29

     Примiтки:

     1. У графах 3-21 записи виконуються на пiдставi вiдомостей, викладених у вiдповiдних графах заяви судновласника про реєстрацiю.

     2. У графах 23-28 записи виконуються згiдно з договором морської iпотеки.

     3. У графi 29 (якщо судно зафрахтоване) зазначається термiн дiї договору про фрахтування, а також характер реєстрацiї.

(додаток N 2 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 07.03.2006р. N 250, вiд 22.10.2008р. N 933)
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.