КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 30 листопада 2011 р. N 1221


Про внесення змiн до деяких актiв Кабiнету Мiнiстрiв України та визнання такою, що втратила чиннiсть, постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11 липня 2007 р. N 928

     Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Внести до актiв Кабiнету Мiнiстрiв України змiни, що додаються.

     2. Визнати такою, що втратила чиннiсть, постанову Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11 липня 2007 р. N 928 "Питання щодо забезпечення виконання мiжнародних зобов'язань України вiдповiдно до Конвенцiї про мiжнародну торгiвлю видами дикої фауни i флори, що перебувають пiд загрозою зникнення" (Офiцiйний вiсник України, 2007 р., N 52, ст. 2126).

     3. Ця постанова набирає чинностi з дня опублiкування.

Прем'єр-мiнiстр України М. АЗАРОВ

Iнд. 70

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 30 листопада 2011 р. N 1221

ЗМIНИ,
що вносяться до актiв Кабiнету Мiнiстрiв України

     1. В останньому абзацi пункту 1 розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 6 березня 1996 р. N 172 - iз змiнами, внесеними розпорядженням Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15 липня 1997 р. N 395 (Офiцiйний вiсник України, 1997 р., число 29, с. 80) та постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 8 червня 1998 р. N 814 (Офiцiйний вiсник України, 1998 р., N 23, ст. 829) i вiд 28 липня 2004 р. N 963 (Офiцiйний вiсник України, 2004 р., N 30, ст. 2016), слова "Мiнтрансу та Укрдержрибгоспу" замiнити словами "Мiнiнфраструктури та Держрибагентству".

     2. У Порядку ведення Державного суднового реєстру України i Суднової книги України, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26 вересня 1997 р. N 1069 (Офiцiйний вiсник України, 1997 р., число 40, с. 24; 1999 р., N 13, ст. 519; 2004 р., N 30, ст. 2016; 2006 р., N 10, ст. 621; 2008 р., N 82, ст. 2759; 2011 р., N 61, ст. 2435):

     1) абзац четвертий пункту 5 викласти у такiй редакцiї:

     "риболовних суден, що не пiдлягають нагляду класифiкацiйним товариством, - територiальний орган Держрибагентства з питань державного нагляду за безпекою мореплавства флоту рибного господарства.";

     2) у текстi Порядку слова "Мiнсiм'ямолодьспорт" i "Держкомрибгосп" в усiх вiдмiнках замiнити вiдповiдно словами "МОНмолодьспорт" i "Держрибагентство" у вiдповiдному вiдмiнку, а слова "Мiнтрансзв'язку" i "Мiнеконономiки" - вiдповiдно словами "Мiнiнфраструктури" i "Мiнекономрозвитку".

     3. У назвi та текстi постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 8 жовтня 1997 р. N 1122 "Про надання Державному комiтету рибного господарства права на видачу документiв мiжнародного зразка" (Офiцiйний вiсник України, 1997 р., число 41, с. 54; 2006 р., N 20, ст. 1436) слова "Державному комiтету рибного господарства" замiнити словами "Державному агентству рибного господарства".

     4. У Порядку здiйснення любительського i спортивного рибальства, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18 липня 1998 р. N 1126 (Офiцiйний вiсник України, 1998 р., N 29, ст. 1099):

     1) у пунктi 3:

     в абзацi третьому слова i цифри ", що встановлюється Держкомрибгоспом за погодженням з Мiнфiном, справляється вiдповiдно до Порядку, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 5 вересня 1996 р. N 1073" замiнити словами "справляється у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     в абзацi четвертому слово "Держкомрибгоспом" замiнити словами "Мiнагрополiтики за поданням Держрибагентства";

     2) у пунктi 4 слова "державнi податковi адмiнiстрацiї" замiнити словами "органи державної податкової служби";

     3) в абзацi першому пункту 9 слова "Держкомрибгоспом за погодженням з Мiнекобезпеки" замiнити словами "Мiнагрополiтики за поданням Держрибагентства, погодженим з Мiнприроди";

     4) пункт 13 виключити;

     5) в абзацi першому пункту 14 слова "Головрибвод та його органи" замiнити словами "Органи рибоохорони";

     6) у текстi Порядку слово "Держкомрибгосп" в усiх вiдмiнках замiнити словом "Держрибагентство" у вiдповiдному вiдмiнку, а слово "Мiнекобезпеки" - словом "Мiнприроди".

     5. У Порядку здiйснення технiчного нагляду за суднами рибного господарства, що не пiдлягають нагляду класифiкацiйного товариства, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 серпня 1999 р. N 1583 (Офiцiйний вiсник України, 1999 р., N 35, ст. 1797; 2008 р., N 82, ст. 2759):

     1) абзац перший пункту 1 пiсля слiв "(далi - судна)" доповнити словами "та огляду мiсць їх базування";

     2) пункт 2 викласти у такiй редакцiї:

     "2. Технiчний нагляд за суднами здiйснюється щороку територiальним органом Держрибагентства з питань державного нагляду за безпекою мореплавства флоту рибного господарства.

     Iнструкцiя з проведення технiчного нагляду за суднами та огляду мiсць базування суден затверджується Мiнагрополiтики за поданням Держрибагентства.";

     3) пункт 5 викласти у такiй редакцiї:

     "5. За проведення технiчного нагляду суден та оформлення вiдповiдних документiв справляється плата, розмiр якої встановлюється вiдповiдно до законодавства.";

     4) абзац другий пункту 7 пiсля слiв "його закiнчення" доповнити словами i цифрами ", про що судновласник у 10-денний термiн письмово повiдомляє територiальний орган Держрибагентства з питань державного нагляду за безпекою мореплавства флоту рибного господарства, що проводить технiчний нагляд";

     5) пункт 9 викласти у такiй редакцiї:

     "9. Перед початком проведення технiчного нагляду судна його власник пред'являє свiй паспорт, у разi потреби - вiдповiдне доручення (копiю наказу пiдприємства, установи та органiзацiї або рiшення правлiння про закрiплення стернового-моториста за судном), судновi документи та квитанцiю про оплату проведення технiчного нагляду судна та огляду мiсця базування.

     У стернового-моториста перевiряється наявнiсть посвiдчення, зразок якого встановлюється Мiнагрополiтики за поданням Держрибагентства, i довiдки про проходження медичного огляду.";

     6) у пунктi 10 слова "комiсiя перевiряє" замiнити словом "перевiряються";

     7) пункт 12 викласти у такiй редакцiї:

     "12. За результатами нагляду територiальний орган Держрибагентства з питань державного нагляду за безпекою мореплавства флоту рибного господарства, що проводить технiчний нагляд, складає акт технiчного огляду судна (додаток 1) та акт огляду мiсця базування, форму якого затверджує Держрибагентство.

     Положення про мiсце базування суден затверджується Мiнагрополiтики за поданням Держрибагентства.

     Акт технiчного огляду судна є пiдставою для видачi або продовження термiну дiї суднового бiлета. Акт огляду мiсця базування є пiдставою для експлуатацiї мiсця базування.

     На судна, якi перебувають у власностi юридичних та фiзичних осiб, що залучаються до вирощування, вилову, обробки, транспортування, зберiгання i охорони водних бiоресурсiв, акт технiчного огляду судна видається на термiн їх залучення, але не бiльш як на один рiк.";

     8) у пунктi 13:

     слова "акта технiчного нагляду" замiнити словами "акта технiчного огляду";

     доповнити пункт абзацом такого змiсту:

     "У разi виявлення порушень правил облаштування мiсць базування, затверджених Мiнагрополiтики за поданням Держрибагентства, експлуатацiя такого мiсця базування забороняється, а в актi огляду мiсця базування зазначається: "не придатне до експлуатацiї.";

     9) у пунктi 14 i пiдпунктi 2 пункту 16 слово "нагляду" замiнити словом "огляду";

     10) пункт 15 викласти у такiй редакцiї:

     "15. У разi неможливостi подання судна для технiчного нагляду в установлений термiн (через несправнiсть або з iнших причин) його власник повинен подати територiальному органу Держрибагентства з питань державного нагляду за безпекою мореплавства флоту рибного господарства, що проводить технiчний нагляд, письмове повiдомлення про неможливiсть проходження технiчного нагляду iз зазначенням причини.";

     11) пункт 18 викласти у такiй редакцiї:

     "18. Свiдоцтво про стабiльнiсть i надводний борт та настанова iз збереження плавучостi i стабiльностi судна видаються територiальним органом Держрибагентства з питань державного нагляду за безпекою мореплавства флоту рибного господарства, що проводить технiчний нагляд.";

     12) пункт 19 виключити;

     13) у текстi Порядку слово "Держкомрибгосп" в усiх вiдмiнках замiнити словом "Держрибагентство" у вiдповiдному вiдмiнку;

     14) додатки 1 i 3 до Порядку викласти у такiй редакцiї:

"Додаток 1
до Порядку здiйснення технiчного нагляду за суднами рибного господарства, що не пiдлягають нагляду класифiкацiйного товариства

АКТ
ТЕХНIЧНОГО ОГЛЯДУ СУДНА

___ _____________ ___ р. ____________________________
(мiсце нагляду)
Посадова особа територiального органу Держрибагентства з питань державного нагляду за безпекою мореплавства флоту рибного господарства
 
(посада, прiзвище, iм'я та по батьковi)
  провела технiчний нагляд судна
 
(тип, реєстрацiйний номер, назва, прiзвище, iм'я та по батьковi судновласника, його адреса)
 
 
 
Основнi експлуатацiйно-технiчнi характеристики
Довжина _______, ширина _________, висота борту ___________, осадка _________
Матерiал корпусу _________________
Рiк i мiсце побудови  
 
Вантажопiдйомнiсть  
Кiлькiсть членiв екiпажу  
Мiсткiсть  
Тип, марка i потужнiсть головного двигуна  
Рiк i мiсце побудови головного двигуна  
Рiк i мiсце останнього ремонту:
корпусу  
двигуна  
Нагляд проведено _____________ р. на плаву, порожнем, з вантажем
(дата) (непотрiбне закреслити)
Внаслiдок якого встановлено:
1. Технiчний стан корпусу  
 
 
 
2. Технiчний стан двигуна  
 
 
 
3. Технiчний стан суднового устаткування i обладнання  
 
 
 
4. Комплектнiсть постачання  
 
 
 
5. Висновок  
 
 
 
Судно допущене до плавання  
 
(район i умови плавання)
 
Термiн наступного нагляду  
(дата)
Посадова особа територiального органу Держрибагентства з питань державного нагляду за безпекою мореплавства флоту рибного господарства  

М. П.";

 

"Додаток 3
до Порядку здiйснення технiчного нагляду за суднами рибного господарства, що не пiдлягають нагляду класифiкацiйного товариства

НАСТАНОВА
iз збереження плавучостi i стабiльностi судна

Настанова видана   капiтану (шкiперу)  
(дата) (прiзвище, iм'я та по батьковi)
судна  
(назва)
пiсля того, як посадова особа територiального органу Держрибагентства з питань державного
нагляду за безпекою мореплавства флоту рибного господарства
 
(посада, прiзвище, iм'я та по батьковi)
упевнилася у тому, що капiтан (шкiпер) судна розумiє зазначену нижче настанову для збереження стабiльностi i плавучостi судна пiд час експлуатацiї.
Капiтан (шкiпер) попереджений про особисту вiдповiдальнiсть за безпеку судна  
(пiдпис капiтана)

Райони i сезони плавання

1. Судну дозволено плавання в районах  
 
 
за сезонами i на вiдстанi вiд мiсця захисту  
 
 
2. Заборонено плавання за висоти хвиль ______________ метрiв.
У цих умовах, а також у разi загрози обмерзання судно не має права виходити в рейс або залишатися поза захищеною акваторiєю.
3. Мiсцями захисту для судна можуть бути  
 
 

Вантажопiдйомнiсть i надводний борт

4. Знаки надводного борту на носi, мiделi i кормi з обох бортiв повиннi бути ясно видимi. У разi пошкоджень або коли знаки загубленi, капiтан (шкiпер) зобов'язаний невiдкладно вжити заходiв для їх вiдновлення.
5. У всiх випадках завантаження судна на тихiй водi нижнi кути надводного борту не повиннi заглиблюватися у воду.
6. Як пiд час рейсу, так i пiд час сходження з судна на берег екiпаж зобов'язаний забезпечити водонепроникнiсть усiх люкiв, горловин, дверей тощо у надводнiй частинi судна.
7. Забороняється закривати i захаращувати зливи води в фальшбортi з палуби.
8. Судну _________ дозволено перевозити вантаж вагою не бiльше _______ кiлограмiв, з них у трюмi _________ кiлограмiв, на палубi ________ кiлограмiв.
9. У разi завантаження судна не в повному обсязi спiввiдношення мiж вагою вантажу на палубi i вантажу в трюмi повинно бути таким, щоб на кожнi 100 кiлограмiв вантажу в трюмi припадало не бiльше ___________ кiлограмiв вантажу на палубi.
10. Стабiльнiсть судна буде забезпечена лише у разi дотримання згаданих вище обмежень за умови водонепроникностi усiх люкiв, горловин, дверей тощо, завантаженостi судна згiдно з настановою i обумовленою висотою хвиль.
11. Судно може перевернутись i за висоти хвилi менше ________ метрiв, якщо капiтан (шкiпер) буде порушувати такi правила:
пiд час плавання на попутному хвилюваннi, яке випереджає судно з кормової четвертини за довжини хвилi, яка збiгається з довжиною судна, швидкiсть судна не повинна перевищувати граничну швидкiсть _______ кiлометрiв на годину. У разi виникнення великих кутiв крену або рiзких коливань судна вiдносно курсу необхiдно додатково зменшити швидкiсть або змiнити курс;
у разi, коли судно потрапляє в зону особливого режиму хвилювання, необхiдно обирати курс i швидкiсть з намiром уникнення значного заливання палуби.

Iншi вказiвки

12. Капiтан (шкiпер) судна зобов'язаний:
знати i зберiгати на суднi свiдоцтво i настанову. У разi втрати цих документiв вiн повинен невiдкладно повiдомити про це судновласника;
пред'являти зазначенi документи на вимогу портової адмiнiстрацiї, представникiв судновласника i представникiв органiв контролю.
13. Жодна посадова особа не має права вимагати вiд капiтана (шкiпера) виходу в рейс без суднових документiв, оформлених належним чином.
14. Вiдповiдальнiсть за порушення згаданих правил визначається згiдно з характером порушень i наслiдками, якi виникають у зв'язку з порушеннями.
Настанову видав    
(пiдпис) (прiзвище)
Настанову отримав капiтан (шкiпер)    
(пiдпис) (прiзвище)

М. П.".

     6. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13 грудня 2000 р. N 1822 "Про заходи щодо забезпечення виконання мiжнародних зобов'язань України у зв'язку з її приєднанням до Конвенцiї про мiжнародну торгiвлю видами дикої фауни i флори, що перебувають пiд загрозою зникнення" (Офiцiйний вiсник України, 2000 р., N 50, ст. 2163):

     1) у пунктi 2 слова "Державний департамент рибного господарства" замiнити словами "Державне агентство рибного господарства";

     2) в абзацi п'ятому пункту 3 слова "Мiнiстерства аграрної полiтики" замiнити словами "Мiнiстерства аграрної полiтики та продовольства";

     3) у пунктi 4 слова "Державному департаменту рибного господарства" замiнити словами "Державному агентству рибного господарства";

     4) у пунктi 5 слова "Мiнiстерству екологiї та природних ресурсiв" замiнити словами "Державнiй екологiчнiй iнспекцiї".

     7. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26 вересня 2002 р. N 1420 "Про заходи щодо збереження морських живих ресурсiв Антарктики" (Офiцiйний вiсник України, 2002 р., N 39, ст. 1815):

     1) у пунктi 1 слова "Державний департамент рибного господарства" замiнити словами "Державне агентство рибного господарства", а цифри "170/XIX" - цифрами "10-05(2009)";

     2) у пунктi 2 цифри "0303 79 88 10, 0303 79 88 20, 0303 79 88 90, 0304 20 88 10, 0304 20 88 20, 0304 20 88 90" замiнити цифрами "0302 68 00 00, 0303 62 00 10, 0303 62 00 20, 0303 62 00 90, 0304 12 10 00, 0304 12 90 00, 0304 22 00 10, 0304 22 00 20, 0304 22 00 90, 0304 92 00 00".

     8. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 липня 2004 р. N 963 "Про створення системи монiторингу риболовних суден" (Офiцiйний вiсник України, 2004 р., N 30, ст. 2016):

     у пунктi 5 слова "Мiнiстерству аграрної полiтики" замiнити словами "Мiнiстерству аграрної полiтики та продовольства";

     у текстi постанови слова "Державний департамент рибного господарства" в усiх вiдмiнках замiнити словами "Державне агентство рибного господарства" у вiдповiдному вiдмiнку.

     9. У текстi Порядку видачi дозволiв на iмпорт та експорт зразкiв видiв дикої фауни i флори, сертифiкатiв на пересувнi виставки, реекспорт та iнтродукцiю з моря зазначених зразкiв, якi є об'єктами регулювання Конвенцiї про мiжнародну торгiвлю видами дикої фауни i флори, що перебувають пiд загрозою зникнення, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25 липня 2007 р. N 953 (Офiцiйний вiсник України, 2007 р., N 55, ст. 2211), слово "Держкомрибгосп" в усiх вiдмiнках замiнити словом "Держрибагентство" у вiдповiдному вiдмiнку.

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.