КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 25 березня 1999 р. N 461


Про внесення змiн до деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України

     Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. У Порядку ведення Державного суднового реєстру України i Суднової книги України, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26 вересня 1997 р. N 1069 (Офiцiйний вiсник України, 1997 р., число 40, с. 24):

     а) у пунктi 5:

     у абзацi другому слова "Українська державна iнспекцiя Регiстру та безпеки судноплавства (Держфлотнагляд України)" замiнити словами "Головна державна iнспекцiя України з безпеки судноплавства (Держфлотiнспекцiя України)";

     абзац п'ятий викласти у такiй редакцiї:

     "Реєстрацiї в Держфлотiнспекцiї України пiдлягають рiчковi та маломiрнi судна, не зазначенi у пунктi 12 цього Порядку";

     б) у пунктi 32 слова "Держфлотнаглядом України" замiнити словами "Держфлотiнспекцiєю України";

     в) пункт 59 викласти у такiй редакцiї:

     "59. Для здiйснення контролю за облiком суден України органи державної реєстрацiї 2 рази на рiк - станом на 1 серпня i 31 грудня, а також на запит - у термiн, що не перевищує трьох дiб, подають вiдомостi до Iнспекцiї за формою, затвердженою Мiнтрансом".

     2. У пунктах 3 i 5 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 8 червня 1998 р. N 814 "Про вдосконалення технiчного, класифiкацiйного i судноплавного нагляду на морському i рiчковому транспортi" (Офiцiйний вiсник України, 1998 р., N 23, ст. 829) слова "Головморiнспекцiю Державного департаменту морського i рiчкового транспорту" замiнити словами "Держфлотiнспекцiю".

     3. Визнати такою, що втратила чиннiсть, постанову Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 8 лютого 1999 р. N 167 "Про встановлення термiну виконання операцiй з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах пiд час будiвництва суден".

Прем'єр-мiнiстр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.