КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 7 вересня 1998 р. N 1388


Про затвердження Порядку державної реєстрацiї (перереєстрацiї), зняття з облiку автомобiлiв, автобусiв, а також самохiдних машин, сконструйованих на шасi автомобiлiв, мотоциклiв усiх типiв, марок i моделей, причепiв, напiвпричепiв, мотоколясок, iнших прирiвняних до них транспортних засобiв та мопедiв

(назва у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23.12.2009р. N 1371)

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
постановами Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 19 квiтня 1999 року N 637,
вiд 18 серпня 2000 року N 1276,
вiд 7 травня 2001 року N 484,
вiд 14 квiтня 2004 року N 478,
вiд 29 квiтня 2004 року N 571,
вiд 18 жовтня 2006 року N 1427,
вiд 27 лютого 2008 року N 125,
вiд 21 травня 2009 року N 524,
вiд 10 червня 2009 року N 579,
вiд 23 грудня 2009 року N 1371,
вiд 30 червня 2010 року N 537,
вiд 7 липня 2010 року N 559,
вiд 20 квiтня 2011 року N 436,
вiд 10 серпня 2011 року N 849,
вiд 13 лютого 2012 року N 87,
вiд 31 травня 2012 року N 471,
вiд 20 червня 2012 року N 550,
вiд 27 червня 2012 року N 600,
вiд 19 вересня 2012 року N 868,
вiд 28 листопада 2012 року N 1081,
вiд 8 квiтня 2013 року N 233,
вiд 19 червня 2013 року N 424,
вiд 1 серпня 2013 року N 610,
вiд 25 грудня 2013 року N 955,
вiд 9 листопада 2015 року N 904,
вiд 18 листопада 2015 року N 941,
вiд 9 грудня 2015 року N 1118,
вiд 13 липня 2016 року N 436,
вiд 5 жовтня 2016 року N 687,
вiд 11 жовтня 2016 року N 699,
вiд 22 листопада 2017 року N 893,
вiд 6 грудня 2017 року N 1092,
вiд 22 серпня 2018 року N 621,
вiд 22 серпня 2018 року N 637,
вiд 14 листопада 2018 року N 1013,
вiд 12 грудня 2018 року N 1077,
вiд 3 квiтня 2019 року N 447,
вiд 4 грудня 2019 року N 989,
вiд 23 вересня 2020 року N 871

     Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Затвердити Порядок державної реєстрацiї (перереєстрацiї), зняття з облiку автомобiлiв, автобусiв, а також самохiдних машин, сконструйованих на шасi автомобiлiв, мотоциклiв усiх типiв, марок i моделей, причепiв, напiвпричепiв, мотоколясок, iнших прирiвняних до них транспортних засобiв та мопедiв, що додається.

(пункт 1 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23.12.2009р. N 1371)

     2. Визнати такими, що втратили чиннiсть, Правила державної реєстрацiї та облiку автомобiлiв, автобусiв, самохiдних машин, сконструйованих на шасi автомобiлiв, мотоциклiв всiх типiв, марок i моделей, причепiв, напiвпричепiв та мотоколясок, затвердженi постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 жовтня 1993 р. N 873 (ЗП України, 1994 р., N 3, ст. 60, N 9, ст. 223, 227; 1995 р., N 3, ст. 71).

     3. Ця постанова набирає чинностi з 1 жовтня 1998 року, крiм пункту 81 Правил державної реєстрацiї та облiку автомобiлiв, автобусiв, а також самохiдних машин, сконструйованих на шасi автомобiлiв, мотоциклiв усiх типiв, марок i моделей, причепiв, напiвпричепiв та мотоколясок, який набирає чинностi з 1 квiтня 2008 року.

(пункт 3 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.02.2008р. N 125)
 
Прем'єр-мiнiстр України
В. ПУСТОВОЙТЕНКО

Iнд. 39

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 7 вересня 1998 р. N 1388
(у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 23 грудня 2009 р. N 1371)

ПОРЯДОК
державної реєстрацiї (перереєстрацiї), зняття з облiку автомобiлiв, автобусiв, а також самохiдних машин, сконструйованих на шасi автомобiлiв, мотоциклiв усiх типiв, марок i моделей, причепiв, напiвпричепiв, мотоколясок, iнших прирiвняних до них транспортних засобiв та мопедiв

(У текстi Порядку слова "митний орган" у всiх вiдмiнках i формах числа замiнено словами "орган доходiв i зборiв" у вiдповiдному вiдмiнку i числi згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13 липня 2016 року N 436)

Загальнi положення

     1. Цим Порядком встановлюється єдина на територiї України процедура державної реєстрацiї (перереєстрацiї), зняття з облiку автомобiлiв, автобусiв, а також самохiдних машин, сконструйованих на шасi автомобiлiв, мотоциклiв усiх типiв, марок i моделей, причепiв, напiвпричепiв, мотоколясок, iнших прирiвняних до них транспортних засобiв та мопедiв (далi - транспортнi засоби), оформлення та видачi реєстрацiйних документiв i номерних знакiв.

     2. Цей Порядок є обов'язковим для всiх юридичних та фiзичних осiб, якi є власниками транспортних засобiв, виробляють чи експлуатують їх. Представники власникiв транспортних засобiв виконують обов'язки та реалiзують права таких власникiв у межах наданих їм повноважень.

     3. Державна реєстрацiя транспортних засобiв проводиться територiальними органами з надання сервiсних послуг МВС (далi - сервiснi центри МВС) з метою здiйснення контролю за вiдповiднiстю конструкцiї та технiчного стану транспортних засобiв установленим вимогам стандартiв, правил i нормативiв, дотриманням законодавства, що визначає порядок сплати податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв), використанням транспортних засобiв в умовах воєнного i надзвичайного стану, а також для ведення їх облiку та запобiганню вчиненню щодо них протиправних дiй.

(абзац перший пункту 3 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.11.2015р. N 904)

     Державна реєстрацiя (перереєстрацiя), зняття з облiку транспортних засобiв (крiм транспортних засобiв, визначених абзацом другим пункту 12 цього Порядку) сервiсними центрами МВС може проводитися через центри надання адмiнiстративних послуг, утворенi вiдповiдно до Закону України "Про адмiнiстративнi послуги", на основi рiшень, узгоджених мiж сервiсними центрами МВС та органами, якi прийняли рiшення про утворення центрiв надання адмiнiстративних послуг.

(пункт 3 доповнено новим абзацом другим згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 06.12.2017р. N 1092)

     Центри надання адмiнiстративних послуг пiдключаються до електронних баз даних (реєстрiв), необхiдних для проведення державної реєстрацiї (перереєстрацiї) та зняття з облiку транспортних засобiв, з метою прийняття, перевiрки та передачi документiв, видачi оформлених результатiв.

(пункт 3 доповнено новим абзацом третiм згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 06.12.2017р. N 1092, у зв'язку з цим абзаци другий i третiй вважати вiдповiдно абзацами четвертим i п'ятим)

     Державний облiк зареєстрованих транспортних засобiв передбачає реєстрацiю, накопичення, узагальнення, зберiгання i передачу iнформацiї про такi засоби та вiдомостей про їх власникiв, якi вносяться до Єдиного державного реєстру транспортних засобiв, держателем якого є МВС.

(абзац четвертий пункту 3 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.11.2015р. N 904, вiд 14.11.2018р. N 1013)

     Порядок ведення Єдиного державного реєстру затверджується МВС.

(абзац п'ятий пункту 3 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.11.2015р. N 904)

     4. Сервiснi центри МВС ведуть облiк торговельних органiзацiй, пiдприємств-виробникiв та суб'єктiв господарювання, дiяльнiсть яких пов'язана з реалiзацiєю транспортних засобiв та їх складових частин, що мають iдентифiкацiйнi номери, забезпечують їх номерними знаками для разових поїздок, бланками актiв приймання-передачi транспортних засобiв установленого зразка iз сплатою вартостi зазначених номерних знакiв i бланкiв, розробляють порядок видачi таких бланкiв, облiку та контролю за їх використанням, надають вiдповiдним вiйськовим комiсарiатам за їх запитами вiдомостi про державну реєстрацiю (перереєстрацiю), зняття з облiку транспортних засобiв (за винятком легкових автомобiлiв, причепiв до них, мотоциклiв, мотоколясок та мопедiв).

(пункт 4 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.11.2015р. N 904, вiд 18.11.2015р. N 941)

     5. Особи, якi порушують цей Порядок, несуть вiдповiдальнiсть згiдно iз законом.

Державна реєстрацiя транспортних засобiв

     6. Транспортнi засоби реєструються за юридичними та фiзичними особами в сервiсних центрах МВС або через центри надання адмiнiстративних послуг. Транспортнi засоби, що належать декiльком фiзичним або юридичним особам (спiввласникам), за їх письмовою заявою реєструються за однiєю з таких осiб. У разi вiдсутностi одного iз спiввласникiв державна реєстрацiя транспортних засобiв проводиться на пiдставi його письмової заяви. Справжнiсть пiдпису такого спiввласника засвiдчується нотарiально. У графi "Особливi вiдмiтки" свiдоцтва про реєстрацiю або тимчасового реєстрацiйного талону транспортних засобiв щодо iншого спiввласника може бути зроблено запис:

"   є спiввласником"
(прiзвище, iм'я, по батьковi або найменування юридичної особи)
(абзац перший пункту 6 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.11.2015р. N 904, вiд 18.11.2015р. N 941, вiд 06.12.2017р. N 1092)

     Фахiвцi експертної служби МВС, судовi експерти, що здiйснюють огляд та експертне дослiдження транспортних засобiв з урахуванням вимог пункту 15 цього Порядку, представники сервiсних центрiв МВС можуть брати участь у роботi центрiв надання адмiнiстративних послуг для забезпечення виконання процедурних дiй, необхiдних для проведення державної реєстрацiї (перереєстрацiї), зняття з облiку транспортних засобiв.

(пункт 6 доповнено новим абзацом другим згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 06.12.2017р. N 1092, у зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третiм)

     Транспортнi засоби, що належать фiзичним особам-пiдприємцям, реєструються за ними як за фiзичними особами.

     7. Власники транспортних засобiв та особи, що експлуатують такi засоби на законних пiдставах, або їх представники (далi - власники) зобов'язанi зареєструвати (перереєструвати) транспортнi засоби протягом десяти дiб пiсля придбання (одержання) або митного оформлення, або тимчасового ввезення на територiю України, або виникнення обставин, що є пiдставою для внесення змiн до реєстрацiйних документiв. Строк державної реєстрацiї продовжується у разi подання документiв, якi пiдтверджують вiдсутнiсть можливостi своєчасного її проведення власниками транспортних засобiв (хвороба, вiдрядження або iншi поважнi причини).

     Експлуатацiя транспортних засобiв, що не зареєстрованi (не перереєстрованi) в уповноважених органах МВС та без номерних знакiв, що вiдповiдають державним стандартам, а також iдентифiкацiйнi номери складових частин яких не вiдповiдають записам у реєстрацiйних документах або знищенi чи пiдробленi, забороняється.

(абзац другий пункту 7 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.11.2015р. N 904)

     Транспортнi засоби, тимчасово ввезенi на митну територiю України для особистого користування бiльш як на 30 дiб, пiдлягають державнiй реєстрацiї в сервiсних центрах МВС на строк, визначений вiдповiдним органом доходiв i зборiв. Тимчасово ввезенi транспортнi засоби не можуть бути розкомплектованi на запаснi частини, переданi у володiння, користування або розпорядження iншим особам.

(абзац третiй пункту 7 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.11.2015р. N 904, вiд 13.07.2016р. N 436, у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.12.2018р. N 1077)

     8. Державна реєстрацiя (перереєстрацiя) транспортних засобiв проводиться на пiдставi заяв власникiв, поданих особисто або уповноваженим представником, i документiв, що посвiдчують їх особу, пiдтверджують повноваження представника (для фiзичних осiб - нотарiально посвiдчена довiренiсть), а також правомiрнiсть придбання, отримання, ввезення, митного оформлення (далi - правомiрнiсть придбання) транспортних засобiв, вiдповiднiсть конструкцiї транспортних засобiв установленим вимогам безпеки дорожнього руху, а також вимогам, якi є пiдставою для внесення змiн до реєстрацiйних документiв. Не допускаються до державної реєстрацiї транспортнi засоби з правим розташуванням керма (за винятком транспортних засобiв, якi були зареєстрованi в пiдроздiлах Державтоiнспекцiї до набрання чинностi Законом України "Про дорожнiй рух").

(абзац перший пункту 8 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13.02.2012р. N 87, вiд 27.06.2012р. N 600, вiд 18.11.2015р. N 941)

     Документами, що пiдтверджують правомiрнiсть придбання транспортних засобiв, їх складових частин, що мають iдентифiкацiйнi номери, є оформленi в установленому порядку:

(абзац другий пункту 8 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.12.2015р. N 1118)

     договори, укладенi на товарних бiржах на зареєстрованих в уповноваженому органi МВС бланках;

     укладенi та оформленi безпосередньо в сервiсних центрах МВС у присутностi адмiнiстраторiв таких органiв договори купiвлi-продажу (мiни, поставки), дарування транспортних засобiв, а також iншi договори, на пiдставi яких здiйснюється набуття права власностi на транспортний засiб;

     укладенi та оформленi в центрах надання адмiнiстративних послуг у присутностi адмiнiстраторiв таких центрiв договори купiвлi-продажу (мiни, поставки), дарування транспортних засобiв, а також iншi договори, на пiдставi яких здiйснюється набуття права власностi на транспортний засiб;

(пункт 8 доповнено новим абзацом п'ятим згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 06.12.2017р. N 1092, у зв'язку з цим абзаци п'ятий - двадцять третiй вважати вiдповiдно абзацами шостим - двадцять четвертим)

     нотарiально посвiдченi договори купiвлi-продажу (мiни, поставки), дарування транспортних засобiв, а також iншi договори, на пiдставi яких здiйснюється набуття права власностi на транспортний засiб;

     договори купiвлi-продажу транспортних засобiв, що пiдлягають першiй державнiй реєстрацiї в сервiсних центрах МВС, за якими продавцями виступають суб'єкти господарювання, що здiйснюють оптову та/або роздрiбну торгiвлю транспортними засобами, i якi пiдписанi вiд iменi таких суб'єктiв уповноваженою особою;

(абзац сьомий пункту 8 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.12.2015р. N 1118, вiд 13.07.2016р. N 436, вiд 22.11.2017р. N 893)

     договiр комiсiї мiж власником транспортного засобу i суб'єктом господарювання, який за таким договором є комiсiонером, та договiр купiвлi-продажу транспортного засобу, за яким продавцем є такий суб'єкт господарювання, якi пiдписанi вiд iменi суб'єкта господарювання уповноваженою особою, - у разi продажу транспортних засобiв суб'єктами господарювання, що здiйснюють оптову та/або роздрiбну торгiвлю транспортними засобами на пiдставi договору комiсiї, укладеного з власником транспортного засобу;

(пункт 8 доповнено новим абзацом восьмим згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13.07.2016р. N 436, у зв'язку з цим абзаци восьмий - двадцять третiй вважати вiдповiдно абзацами дев'ятим - двадцять четвертим, абзац восьмий пункту 8 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22.11.2017р. N 893)

     свiдоцтва про право на спадщину, виданi нотарiусом або консульською установою, чи їх дублiкати;

     рiшення про закрiплення транспортних засобiв на правi оперативного управлiння чи господарського вiдання, прийнятi власниками транспортних засобiв чи особами, уповноваженими управляти таким майном;

     рiшення власникiв майна, уповноважених ними органiв про передачу транспортних засобiв з державної в комунальну власнiсть чи з комунальної власностi в державну власнiсть;

(абзаци третiй - п'ятий пункту 8 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 01.08.2013р. N 610, вiд 09.11.2015р. N 904, замiнено абзацами третiм - одинадцятим згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18.11.2015р. N 941, у зв'язку з цим абзаци шостий - сiмнадцятий вважати вiдповiдно абзацами дванадцятим - двадцять третiм)

     копiя рiшення суду, засвiдчена в установленому порядку, iз зазначенням юридичних чи фiзичних осiб, якi визнаються власниками транспортних засобiв, марки, моделi, року випуску таких засобiв, а також iдентифiкацiйних номерiв їх складових частин;

     довiдка органу соцiального захисту населення або управлiння виконавчої дирекцiї Фонду соцiального страхування вiд нещасних випадкiв на виробництвi та професiйних захворювань, що видiлили автомобiль або мотоколяску;

     акт приймання-передачi транспортних засобiв за формою згiдно з додатком 6, виданий пiдприємством-виробником або пiдприємством, яке переобладнало чи встановило на транспортний засiб спецiальний пристрiй згiдно iз свiдоцтвом про погодження конструкцiї транспортного засобу щодо забезпечення безпеки дорожнього руху, iз зазначенням iдентифiкацiйних номерiв такого транспортного засобу та конкретного одержувача;

     митна декларацiя на бланку єдиного адмiнiстративного документа на паперовому носiї або електронна митна декларацiя, або видане органом доходiв i зборiв посвiдчення про реєстрацiю в уповноважених органах МВС транспортних засобiв чи їх складових частин, що мають iдентифiкацiйнi номери;

(абзац п'ятнадцятий пункту 8 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13.02.2012р. N 87, вiд 28.11.2012р. N 1081, вiд 09.11.2015р. N 904)

     договiр фiнансового лiзингу;

     акт про проведенi електроннi торги або постанова та акт про передачу майна стягувачу в рахунок погашення боргу, виданi органом державної виконавчої служби або приватним виконавцем.

(пункт 8 доповнено новим абзацом сiмнадцятим згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19.06.2013р. N 424, у зв'язку з цим абзаци сiмнадцятий - двадцять другий вважати вiдповiдно абзацами вiсiмнадцятим - двадцять третiм, абзац сiмнадцятий пункту 8 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11.10.2016р. N 699)

     договiр купiвлi-продажу транспортного засобу, укладений за результатами прилюдних торгiв (аукцiону) або електронних торгiв, за яким продавцем виступає Нацiональне агентство з питань виявлення, розшуку та управлiння активами, одержаними вiд корупцiйних та iнших злочинiв, або акт про реалiзацiю активiв на електронних торгах, виданий Нацiональним агентством з питань виявлення, розшуку та управлiння активами, одержаними вiд корупцiйних та iнших злочинiв.

(пункт 8 доповнено новим абзацом вiсiмнадцятим згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22.08.2018р. N 637, у зв'язку з цим абзаци вiсiмнадцятий - двадцять п'ятий вважати вiдповiдно абзацами дев'ятнадцятим - двадцять шостим, абзац вiсiмнадцятий пункту 8 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23.09.2020р. N 871)

     абзац вiсiмнадцятий пункту 8 виключено

(пункт 8 доповнено новим абзацом дев'ятнадцятим згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18.11.2015р. N 941, у зв'язку з цим абзаци дев'ятнадцятий - двадцять четвертий вважати вiдповiдно абзацами двадцятим - двадцять п'ятим, абзац дев'ятнадцятий пункту 8 виключено згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13.07.2016р. N 436)

     У разi митного оформлення транспортних засобiв, їх складових частин, що мають iдентифiкацiйнi номери, якi ввозяться на митну територiю України, за електронною митною декларацiєю така декларацiя з накладеним квалiфiкованим електронним пiдписом вiдповiдальної посадової особи органу доходiв i зборiв передається за допомогою засобiв iнформацiйно-телекомунiкацiйних систем органам МВС.

(пункт 8 доповнено новим абзацом двадцятим згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13.02.2012р. N 87, у зв'язку з цим абзаци двадцятий - двадцять четвертий вважати вiдповiдно абзацами двадцять першим - двадцять п'ятим, абзац двадцятий пункту 8 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.11.2012р. N 1081, вiд 04.12.2019р. N 989)

     Для державної реєстрацiї транспортних засобiв, що перебували в експлуатацiї i знятi з облiку в уповноважених органах МВС, крiм зазначених у цьому пунктi документiв, що пiдтверджують правомiрнiсть їх придбання, подається свiдоцтво про реєстрацiю транспортного засобу (технiчний паспорт) та копiя реєстрацiйної картки, що додається до свiдоцтва про реєстрацiю транспортного засобу на пластиковiй основi, з вiдмiткою уповноваженого органу МВС про зняття транспортного засобу з облiку. Переобладнання (крiм переобладнання для роботи на газових паливах), вiдчуження, передача права користування i (або) розпорядження придбаних транспортних засобiв, не зареєстрованих у уповноважених органах МВС, не допускається.

(абзац двадцять перший пункту 8 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.06.2012р. N 600, вiд 09.11.2015р. N 904)

     Державна реєстрацiя транспортних засобiв проводиться за умови сплати їх власниками передбачених законодавством податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв), а також внесення в установленому порядку платежiв за проведення огляду транспортних засобiв, державну реєстрацiю (перереєстрацiю), зняття з облiку, вiдшкодування вартостi бланкiв реєстрацiйних документiв та номерних знакiв.

     У разi проведення державної реєстрацiї транспортних засобiв через центри надання адмiнiстративних послуг документи, необхiднi для отримання адмiнiстративної послуги, приймаються з урахуванням положень iнформацiйної картки на таку послугу, яка надається сервiсними центрами МВС органам, що утворили центри надання адмiнiстративних послуг.

(пункт 8 доповнено новим абзацом двадцять третiм згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 06.12.2017р. N 1092, у зв'язку з цим абзаци двадцять третiй - двадцять п'ятий вважати вiдповiдно абзацами двадцять четвертим - двадцять шостим)

     Форма бланкiв актiв приймання-передачi транспортних засобiв пiдприємств - виробникiв таких засобiв та їх складових частин, що мають iдентифiкацiйнi номери, наведена в додатку 6.

(абзац двадцять четвертий пункту 8 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.12.2013р. N 955, iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18.11.2015р. N 941)

     Абзац двадцять п'ятий пункту 8 виключено

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.06.2012р. N 600)

     Перша державна реєстрацiя мопедiв, придбаних до набрання чинностi постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23 грудня 2009 р. N 1371 "Про внесення змiн до деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України" (Офiцiйний вiсник України, 2009 р., N 101, ст. 3521), може проводитися без подання документiв, що пiдтверджують правомiрнiсть їх придбання, за встановленою цим Порядком процедурою.

(пункт 8 доповнено абзацом згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20.04.2011р. N 436)

     9. До державної реєстрацiї не допускаються автобуси, що переобладнанi з автомобiлiв, якi призначалися для виконання iнших функцiй, за винятком таких автобусiв, зареєстрованих до 1 квiтня 2008 року.

     Державна реєстрацiя (перереєстрацiя), зняття з облiку розукомплектованих транспортних засобiв, крiм випадкiв вибракування їх у цiлому, не допускається. Розукомплектованими вважаються транспортнi засоби, в яких вiдсутня одна або бiльше складових частин, що мають iдентифiкацiйний номер (кузов, шасi, рама, двигун).

     Абзац третiй пункту 9 виключено

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31.05.2012р. N 471)

     10. Державна реєстрацiя транспортних засобiв, що перебували в експлуатацiї та ввезенi на митну територiю України, проводиться за умови вiдповiдностi конструкцiї i технiчного стану даної марки (моделi) транспортних засобiв та їх складових частин, що мають iдентифiкацiйнi номери, обов'язковим вимогам правил, нормативiв i стандартiв України, що пiдтверджується сертифiкатом вiдповiдностi або свiдоцтвом про визнання iноземного сертифiката, копiю яких власники подають до сервiсного центру МВС.

(пункт 10 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.11.2015р. N 904, вiд 18.11.2015р. N 941)

     11. Державна реєстрацiя конфiскованих транспортних засобiв або транспортних засобiв, право власностi на якi встановлено за рiшенням суду, проводиться на пiдставi вiдповiдного рiшення суду iз зазначенням марки, моделi, iдентифiкацiйних номерiв складових частин таких засобiв, а також реєстрацiйних документiв, зокрема свiдоцтва про реєстрацiю транспортного засобу (далi - свiдоцтво про реєстрацiю) або технiчного паспорта (у разi їх наявностi). До реєстрацiйних документiв додається договiр купiвлi-продажу, iнший документ, що встановлює право власностi, або рiшення Кабiнету Мiнiстрiв України чи комiсiї, утвореної вiдповiдно до Порядку розпорядження майном, конфiскованим за рiшенням суду i переданим органам державної виконавчої служби, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11 липня 2002 р. N 985 (Офiцiйний вiсник України, 2002 р., N 29, ст. 1371), про передачу цих транспортних засобiв у разi конфiскацiї у власнiсть держави.

(абзац перший пункту 11 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.11.2015р. N 904, вiд 18.11.2015р. N 941)

     Державна реєстрацiя проводиться:

     транспортних засобiв, що визнанi в установленому порядку безхазяйними, - на пiдставi документiв, виданих уповноваженими органами, а також договорiв купiвлi-продажу або iнших документiв, якi встановлюють право власностi на такi засоби пiсля їх реалiзацiї;

     транспортних засобiв, якi за правом спадкування перейшли у власнiсть держави або подарованi державi власниками, - на пiдставi рiшень органiв, визначених законодавством, та нотарiально засвiдчених документiв, якi встановлюють право власностi, iз зазначенням в них марки, моделi, iдентифiкацiйних номерiв складових частин таких транспортних засобiв, iнших документiв, що пiдтверджують правомiрнiсть їх придбання новими власниками, а також виданих на територiї України реєстрацiйних документiв.

(абзац четвертий пункту 11 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.11.2015р. N 904, вiд 18.11.2015р. N 941)

     Абзац п'ятий пункту 11 виключено

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13.02.2012р. N 87)

     Державна реєстрацiя зазначених транспортних засобiв, ввезених на митну територiю України без сплати податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв), що передбаченi законодавством пiд час iмпорту таких засобiв, проводиться за умови подання документiв про внесення таких податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв), за винятком безоплатно переданих конфiскованих транспортних засобiв та транспортних засобiв, якi згiдно з податковим законодавством звiльненi вiд їх сплати, iз внесенням вiдповiдного запису у свiдоцтво про реєстрацiю.

(абзац шостий пункту 11 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30.06.2010р. N 537)

     12. Державна реєстрацiя (перереєстрацiя), зняття з облiку проводиться:

     транспортних засобiв дипломатичних представництв та консульських установ, представництв мiжнародних органiзацiй в Українi, їх персоналу та членiв сiмей персоналу, акредитованих в установленому порядку в МЗС, - сервiсними центрами МВС за клопотанням МЗС на пiдставi документiв, зазначених у пунктi 31 цього Порядку. Форма клопотання затверджується спiльним наказом МВС та МЗС;

(абзац другий пункту 12 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.11.2015р. N 904)

     транспортних засобiв iноземних органiзацiй, якi забезпечують реалiзацiю програм (проектiв) мiжнародної технiчної допомоги (виконавцi проектiв) згiдно з мiжнародними договорами України, iнших представництв iноземних юридичних осiб, iноземних громадян та осiб без громадянства - сервiсними центрами МВС на загальних пiдставах.

(абзац третiй пункту 12 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 01.08.2013р. N 610, вiд 09.11.2015р. N 904)
(пункт 12 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20.06.2012р. N 550)

     13. Транспортнi засоби, якi належать представництвам державних пiдприємств, установ та органiзацiй України i експлуатувалися за кордоном та повертаються в Україну без реєстрацiйних документiв, реєструються на пiдставi клопотань МЗС та актiв приймання-передачi за формою згiдно з додатком 2 або накладних на вiдпуск матерiальних цiнностей i вiдповiдних митних документiв.

     14. Допускається державна реєстрацiя легкових автомобiлiв, якi складенi самостiйно з частин транспортних засобiв, самостiйно сконструйованих мотоциклiв, легкових, а також вантажних автомобiлiв, повна маса яких не перевищує 3500 кiлограмiв, причепiв та напiвпричепiв до них, iнших прирiвняних до них транспортних засобiв i мопедiв, виготовлених вiдповiдно до обов'язкових вимог норм i стандартiв України, на пiдставi документiв, що пiдтверджують правомiрнiсть придбання складових частин iз зазначенням їх iдентифiкацiйних номерiв, а також висновкiв Головного сервiсного центру МВС та iнших, визначених Кабiнетом Мiнiстрiв України пiдприємств, установ та органiзацiй.

(пункт 14 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.06.2012р. N 600, вiд 09.11.2015р. N 904)

     15. Пiд час проведення державної реєстрацiї (перереєстрацiї), зняття з облiку транспортнi засоби (крiм випадкiв реєстрацiї нових транспортних засобiв, перереєстрацiї транспортних засобiв у зв'язку iз змiною найменування та адреси юридичних осiб, прiзвища, iменi чи по батьковi, мiсця проживання фiзичних осiб, якi є власниками транспортних засобiв, установлення газобалонного обладнання, видачi тимчасового реєстрацiйного талона пiд час передачi права користування та/або розпорядження транспортними засобами, вибракування їх у цiлому) пiдлягають огляду фахiвцями експертної служби МВС з метою звiрення iдентифiкацiйних номерiв їх складових частин з номерами, зазначеними в поданих власником для реєстрацiї документах. За результатами огляду в документах, якi подаються для державної реєстрацiї, робиться вiдповiдна вiдмiтка або складається акт огляду. Експертне дослiдження транспортного засобу i реєстрацiйних документiв на транспортний засiб (iнших документiв, якi є пiдставою для реєстрацiї транспортного засобу) проводиться за заявою власника з метою визначення справжностi iдентифiкацiйних номерiв транспортного засобу i реєстрацiйних документiв. Експертне дослiдження проводиться фахiвцями експертної служби МВС або судовими експертами державних спецiалiзованих установ, якi мають присвоєну в установленому Законом України "Про судову експертизу" порядку квалiфiкацiю судового експерта з правом проведення дослiджень за вiдповiдними експертними спецiальностями. За результатами дослiдження складається висновок експертного дослiдження, який додається до документiв, що подаються для державної реєстрацiї. Установлення вiдповiдностi конструкцiї, перевiрка за Єдиним державним реєстром транспортних засобiв, автоматизованою базою даних про розшукуванi транспортнi засоби, банком даних Генерального секретарiату Iнтерполу, перевiрка вiдомостей про обмеження вiдчуження за Державним реєстром обтяжень рухомого майна та вiдомостей про документи, що посвiдчують особу та пiдтверджують громадянство України, а також про реєстрацiю мiсця проживання за Єдиним державним демографiчним реєстром, вiдомостей про особу за Єдиним реєстром боржникiв, дiйсностi довiреностi за Єдиним реєстром довiреностей проводяться уповноваженими особами сервiсного центру МВС.

(абзац перший пункту 15 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13.02.2012р. N 87, вiд 27.06.2012р. N 600, вiд 09.11.2015р. N 904, вiд 18.11.2015р. N 941, у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.12.2015р. N 1118, iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 05.10.2016р. N 687, вiд 22.08.2018р. N 621, вiд 14.11.2018р. N 1013, вiд 12.12.2018р. N 1077)

     Пiсля проведення перевiрок на заявi власника транспортного засобу робиться запис щодо наявностi або вiдсутностi вiдомостей про розшук, арешт, заборону на зняття з облiку та/або перереєстрацiю, вiдомостей про обмеження вiдчуження в Державному реєстрi обтяжень рухомого майна, вiдомостей про особу в Єдиному реєстрi боржникiв, що засвiдчується пiдписом уповноваженої особи сервiсного центру МВС iз зазначенням прiзвища, iменi, по батьковi i дати.

(пункт 15 доповнено новим абзацом другим згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 05.10.2016р. N 687, абзац другий пункту 15 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22.08.2018р. N 621)

     У разi наявностi вiдомостей про арешт або розшук транспортного засобу його реєстрацiя не проводиться. Реєстрацiя транспортного засобу, щодо якого в Державному реєстрi обтяжень рухомого майна є вiдомостi про обмеження вiдчуження, проводиться за наявностi письмової згоди обтяжувача (заставодержателя), крiм випадкiв переходу права власностi на транспортний засiб у порядку спадкування, правонаступництва або видiлення частки в спiльному майнi.

(пункт 15 доповнено новим абзацом третiм згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 05.10.2016р. N 687, у зв'язку з цим абзаци другий - сьомий вважати вiдповiдно абзацами четвертим - дев'ятим)

     У разi наявностi вiдомостей про особу в Єдиному реєстрi боржникiв перереєстрацiя, зняття з облiку транспортного засобу не проводиться.

(пункт 15 доповнено новим абзацом четвертим згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22.08.2018р. N 621, у зв'язку з цим абзаци четвертий - дев'ятий вважати вiдповiдно абзацами п'ятим - десятим)

     Державна реєстрацiя (перереєстрацiя), зняття з облiку транспортних засобiв, крiм випадкiв вибракування їх у цiлому, без iдентифiкацiйного номера або iз знищеними, пошкодженими (один чи кiлька символiв номера вiзуально не визначаються) чи пiдробленими (змiнено один або кiлька символiв номера, замiнено панель (табличку) або частину панелi (таблички) з номером) iдентифiкацiйними номерами складових частин (кузова, шасi, рами) не допускається. Перша державна реєстрацiя таких засобiв, а також ввезених на митну територiю України транспортних засобiв, що розшукуються правоохоронними органами iнших держав, не проводиться.

(абзац п'ятий пункту 15 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.06.2012р. N 600)

     У разi пошкодження iдентифiкацiйного номера перша державна реєстрацiя транспортних засобiв проводиться тiльки пiсля експертного пiдтвердження справжностi iдентифiкацiйного номера.

(пункт 15 доповнено новим абзацом шостим згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.06.2012р. N 600)

     Не допускається державна реєстрацiя (перереєстрацiя), зняття з облiку транспортних засобiв, крiм випадкiв вибракування їх у цiлому, номери двигунiв яких мають ознаки навмисного знищення або пiдробки (крiм випадкiв повернення транспортного засобу законному власнику iз знищеним або пiдробленим iдентифiкацiйним номером двигуна пiсля незаконного заволодiння таким засобом).

(пункт 15 доповнено новим абзацом сьомим згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.06.2012р. N 600, у зв'язку з цим абзаци шостий - восьмий вважати вiдповiдно абзацами восьмим - десятим)

     На самостiйно сконструйованi транспортнi засоби та на зареєстрованi в уповноважених органах МВС транспортнi засоби iз знищеними iдентифiкацiйними номерами їх складових частин (кузова, шасi, рами) або на транспортнi засоби, iдентифiкацiйнi номери складових частин яких пошкодженi пiд впливом корозiї, знищенi (пошкодженi) чи пiдробленi внаслiдок незаконного заволодiння або в разi, коли проведена замiна таких складових частин пiсля дорожньо-транспортної пригоди, наносяться спецiальнi iндивiдуальнi номери чи здiйснюється дублювання первинних iдентифiкацiйних номерiв складових частин (у разi встановлення вiдповiдностi iдентифiкацiйного номера таким засобам) згiдно з вимогами мiжнародних i державних стандартiв.

(абзац восьмий пункту 15 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.06.2012р. N 600, вiд 09.11.2015р. N 904)

     У такому разi до реєстрацiйних документiв та Єдиного державного реєстру транспортних засобiв вносяться в установленому порядку вiдповiднi вiдмiтки.

(абзац дев'ятий пункту 15 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.11.2015р. N 904, вiд 14.11.2018р. N 1013)

     Комбiнацiя символiв, порядок їх нанесення та залучення до їх нанесення спецiалiзованих пiдприємств визначається МВС.

     16. На зареєстрованi в уповноважених органах МВС транспортнi засоби видаються свiдоцтва про реєстрацiю, а також номернi знаки (крiм тимчасово ввезених на митну територiю України транспортних засобiв особистого користування), що вiдповiдають державному стандарту України: два номернi знаки - на автотранспорт, один - на мототранспорт, мопед, причiп та напiвпричiп, дозволи на встановлення на транспортних засобах спецiальних свiтлових i (або) звукових сигнальних пристроїв. У свiдоцтвi про реєстрацiю транспортного засобу iдентифiкацiйний номер двигуна не зазначається.

(абзац перший пункту 16 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.11.2015р. N 904, вiд 12.12.2018р. N 1077)

     Свiдоцтво про реєстрацiю (технiчний паспорт), технiчний талон та номернi знаки старого зразка дiють до їх замiни на свiдоцтво про реєстрацiю та номернi знаки нового зразка.

     Вивезення (пересилання) за межi України номерних знакiв, виданих на територiї України, окремо вiд транспортних засобiв, на якi вони виданi, не дозволяється.

     За бажанням власника транспортного засобу - фiзичної особи надати право керування таким засобом iншiй фiзичнiй особi чи за бажанням фiзичної або юридичної особи, якiй власник транспортного засобу передав у встановленому порядку право користування i (або) розпорядження транспортними засобами, сервiсний центр МВС видає за зверненням такого власника тимчасовий реєстрацiйний талон на строк, зазначений у його заявi, або документах, якi пiдтверджують право користування i (або) розпорядження транспортним засобом.

(абзац четвертий пункту 16 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.11.2015р. N 904)

     Якщо транспортний засiб передано в управлiння у порядку та на умовах, визначених статтями 19 та 21 Закону України "Про Нацiональне агентство України з питань виявлення, розшуку та управлiння активами, одержаними вiд корупцiйних та iнших злочинiв", сервiсний центр МВС видає тимчасовий реєстрацiйний талон на пiдставi заяви управителя та договору управлiння, укладеного з Нацiональним агентством з питань виявлення, розшуку та управлiння активами, одержаними вiд корупцiйних та iнших злочинiв, на строк, зазначений у договорi управлiння.

(абзац четвертий пункту 16 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.11.2015р. N 904)

     Якщо транспортний засiб передано в управлiння у порядку та на умовах, визначених статтями 19 та 21 Закону України "Про Нацiональне агентство України з питань виявлення, розшуку та управлiння активами, одержаними вiд корупцiйних та iнших злочинiв", на пiдставi заяви управителя та договору управлiння, укладеного з АРМА, на строк, зазначений у договорi управлiння, сервiсний центр МВС видає тимчасовий реєстрацiйний талон або свiдоцтво про реєстрацiю з номерними знаками. До тимчасового реєстрацiйного талона чи свiдоцтва про реєстрацiю вносяться вiдомостi про управителя транспортного засобу. Свiдоцтво про реєстрацiю та номернi знаки, виданi власнику транспортного засобу, здаються на зберiгання до сервiсних центрiв МВС.

(пункт 16 доповнено новим абзацом п'ятим згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22.08.2018р. N 637, у зв'язку з цим абзаци п'ятий i шостий вважати вiдповiдно абзацами шостим i сьомим, абзац п'ятий пункту 16 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 03.04.2019р. N 447)

     У разi припинення договору управлiння тимчасовий реєстрацiйний талон або свiдоцтво про реєстрацiю з номерними знаками вважаються недiйсними i здаються управителем або уповноваженим представником АРМА до сервiсних центрiв МВС. Свiдоцтво про реєстрацiю та номернi знаки, виданi власнику транспортного засобу, повертаються уповноваженому представниковi АРМА.

(пункт 16 доповнено новим абзацом шостим згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 03.04.2019р. N 447, у зв'язку з цим абзаци шостий - восьмий вважати вiдповiдно абзацами сьомим - дев'ятим)

     У разi коли реєстрацiя (перереєстрацiя) транспортного засобу здiйснена пiсля 1 сiчня 2013р., звернення власника транспортного засобу - фiзичної особи про видачу тимчасового реєстрацiйного талона у зв'язку з наданням права керування таким засобом iншiй фiзичнiй особi може здiйснюватися в електроннiй формi через офiцiйний веб-сайт Головного сервiсного центру МВС.

(пункт 16 доповнено новим абзацом сьомим згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14.11.2018р. N 1013, у зв'язку з цим абзаци сьомий i восьмий вважати вiдповiдно абзацами восьмим i дев'ятим)

     У графi талона "Особливi вiдмiтки" робиться запис "Дiйсний до ____________ 20__ р. за наявностi свiдоцтва про реєстрацiю транспортного засобу (технiчного паспорта) серiї ___ N ________".

     Копiя документа, що пiдтверджує право користування i (або) розпорядження транспортними засобами, додається до матерiалiв, що необхiднi для оформлення тимчасового реєстрацiйного талона.

     17. У разi державної реєстрацiї експериментальних зразкiв транспортних засобiв, що проходять випробування, до реєстрацiйних документiв (реєстрацiйної картки, книги реєстрацiї, свiдоцтва про реєстрацiю) вноситься запис "випробування" i видаються номернi знаки. Пiдставою для державної реєстрацiї таких транспортних засобiв є технiчне завдання виробника на розроблення, узгоджене з Головним сервiсним центром МВС або державним пiдприємством "Державний автотранспортний науково-дослiдний i проектний iнститут" (далi - державне пiдприємство "ДержавтотрансНДIпроект") Мiнiнфраструктури.

(пункт 17 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13.02.2012р. N 87, вiд 09.11.2015р. N 904)

     18. Замiсть утраченого або непридатного для користування свiдоцтва про реєстрацiю (технiчного паспорта) i номерних знакiв на пiдставi заяви власника або його представника видається нове свiдоцтво про реєстрацiю та номернi знаки.

     Замiсть утраченого або непридатного для користування тимчасового реєстрацiйного талона тимчасово ввезеного на митну територiю України транспортного засобу особистого користування на пiдставi заяви власника або його представника видається новий тимчасовий реєстрацiйний талон iз зазначенням строку тимчасового ввезення, який зазначений у втраченому або непридатному для користування.

(пункт 18 доповнено новим абзацом другим згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.12.2018р. N 1077)

     У разi втрати свiдоцтва про реєстрацiю (технiчного паспорта) та номерних знакiв транспортного засобу, переданого в управлiння у порядку та на умовах, визначених статтями 19 та 21 Закону України "Про Нацiональне агентство України з питань виявлення, розшуку та управлiння активами, одержаними вiд корупцiйних та iнших злочинiв", нове свiдоцтво про реєстрацiю та номернi знаки видаються на пiдставi заяви управителя та договору управлiння, укладеного з Нацiональним агентством з питань виявлення, розшуку та управлiння активами, одержаними вiд корупцiйних та iнших злочинiв.

(пункт 18 доповнено новим абзацом другим згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22.08.2018р. N 637, у зв'язку з цим абзаци другий i третiй вважати вiдповiдно абзацами третiм i четвертим)

     Замiсть утраченого свiдоцтва про реєстрацiю (технiчного паспорта) знятого з облiку транспортного засобу на пiдставi заяви власника або його представника сервiсний центр МВС, в якому проводилося зняття з облiку, видає копiю реєстрацiйної картки, яка засвiдчується пiдписом та печаткою адмiнiстратора сервiсного центру МВС, iз внесенням вiдповiдних службових вiдмiток.

(абзац третiй пункту 18 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.11.2015р. N 904)

     Знайденi свiдоцтва про реєстрацiю (технiчнi паспорти) i номернi знаки пiсля видачi нових вважаються недiйсними i здаються до сервiсних центрiв МВС.

(абзац четвертий пункту 18 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.11.2015р. N 904)

     19. Пункт 19 виключено

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.11.2015р. N 904)

     20. Пункт 20 виключено

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13.02.2012р. N 87)

     21. Пункт 21 виключено

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18.11.2015р. N 941)

     22. Для проведення державної реєстрацiї нових транспортних засобiв, виготовлених в Українi шляхом їх переобладнання суб'єктами господарювання, якi провадять господарську дiяльнiсть з переобладнання п'яти i бiльше транспортних засобiв протягом року, до сервiсних центрiв МВС подається також оформлене державним пiдприємством "ДержавтотрансНДIпроект" чи Головним сервiсним центром МВС i видане виробником свiдоцтво про погодження конструкцiї транспортного засобу щодо забезпечення безпеки дорожнього руху.

(абзац перший пункту 22 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31.05.2012р. N 471, вiд 09.11.2015р. N 904)

     Обмеження, зазначенi у свiдоцтвi, вносяться до реєстрацiйних документiв.

     23. Транспортнi засоби, якi належать неповнолiтнiм, реєструються за ними за умови досягнення неповнолiтнiми 14-рiчного вiку (крiм випадкiв успадкування за законом) за нотарiально засвiдченою згодою батькiв (усиновлювачiв) або пiклувальника. В облiковiй картцi та книзi облiку таких транспортних засобiв також зазначається прiзвище, iм'я та по батьковi батькiв (усиновлювачiв) неповнолiтнього або його пiклувальника i ставиться вiдмiтка про заборону перереєстрацiї з метою вiдчуження та зняття з облiку транспортних засобiв без їх дозволу та дозволу органу опiки та пiклування.

(абзац перший пункту 23 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22.08.2018р. N 637)

     Пiсля досягнення неповнолiтнiм 18-рiчного вiку всi обмеження щодо перереєстрацiї або зняття з облiку транспортних засобiв, якi встановлювалися для неповнолiтнiх, знiмаються.

(абзац другий пункту 23 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22.08.2018р. N 637)

     24. Реєстрацiя (перереєстрацiя), зняття з облiку транспортних засобiв, що належать фiзичним особам, здiйснюється за мiсцем звернення власника або його уповноваженої особи незалежно вiд мiсця реєстрацiї (проживання) власника. При цьому в реєстрацiйних документах зазначається мiсце реєстрацiї (проживання) особи, за якою реєструється транспортний засiб.

(абзац перший пункту 24 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18.11.2015р. N 941)

     Абзац другий пункту 24 виключено

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.11.2015р. N 904)
(абзац третiй пункту 24 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 07.07.2010р. N 559, у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.06.2012р. N 600)

     25. Державна реєстрацiя придбаних у розстрочку транспортних засобiв проводиться згiдно з цим Порядком iз внесенням до свiдоцтва про реєстрацiю вiдповiдного запису (запис "розстрочка" повинен мiститися в актi приймання-передачi транспортних засобiв за формою згiдно з додатком 6).

(пункт 25 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18.11.2015р. N 941)

     26. Пункт 26 виключено

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18.11.2015р. N 941)

     27. Транспортнi засоби, що придбаваються юридичною особою-лiзингодавцем з метою подальшої передачi їх лiзингоодержувачу на пiдставi договору фiнансового лiзингу, реєструються за лiзингодавцем.

     Пiсля виконання договору фiнансового лiзингу транспортнi засоби перереєстровуються за лiзингоодержувачем на пiдставi зазначеного договору та акта приймання-передачi транспортних засобiв за формою згiдно з додатком 2.

(абзац другий пункту 27 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22.08.2018р. N 637)

Державна реєстрацiя ввезених в Україну транспортних засобiв

     28. Ввезенi в Україну транспортнi засоби пiдлягають державнiй реєстрацiї на пiдставi заяв власникiв i митних декларацiй на бланку єдиного адмiнiстративного документа на паперовому носiї або електронних митних декларацiй або виданих органами доходiв i зборiв посвiдчень про їх реєстрацiю в сервiсних центрах МВС.

(абзац перший пункту 28 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.11.2012р. N 1081, вiд 09.11.2015р. N 904)

     У разi ввезення двох i бiльше транспортних засобiв особистого користування за однiєю митною декларацiєю на бланку єдиного адмiнiстративного документа на паперовому носiї такi засоби реєструються на пiдставi засвiдченої органом доходiв i зборiв її копiї, що скрiплюється особистою номерною печаткою працiвника органу доходiв i зборiв та печаткою такого органу.

(абзац другий пункту 28 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.11.2012р. N 1081, вiд 13.07.2016р. N 436, вiд 12.12.2018р. N 1077)

     Транспортнi засоби та їх складовi частини, що мають iдентифiкацiйнi номери, ввезенi в Україну з метою їх подальшого вiдчуження суб'єктами господарювання, дiяльнiсть яких пов'язана з реалiзацiєю транспортних засобiв та їх складових частин, що мають iдентифiкацiйнi номери, i придбанi юридичними чи фiзичними особами, реєструються на пiдставi документiв, що пiдтверджують правомiрнiсть придбання транспортних засобiв, передбачених пунктом 8 цього Порядку, та митних декларацiй на бланку єдиного адмiнiстративного документа на паперовому носiї або їх копiй, що скрiплюються особистою номерною печаткою працiвника органу доходiв i зборiв та печаткою такого органу.

(абзац третiй пункту 28 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.11.2012р. N 1081, вiд 18.11.2015р. N 941, вiд 13.07.2016р. N 436)

     У разi митного оформлення транспортних засобiв, їх складових частин, що мають iдентифiкацiйнi номери, за електронною митною декларацiєю з накладеним квалiфiкованим електронним пiдписом вiдповiдальної посадової особи органу доходiв i зборiв державна реєстрацiя таких транспортних засобiв i складових частин здiйснюється на пiдставi зазначеної митної декларацiї, отриманої органами МВС вiд органiв доходiв i зборiв за допомогою засобiв iнформацiйно-телекомунiкацiйних систем та розмiщеної в автоматизованiй iнформацiйнiй системi "Митний документ".

(пункт 28 доповнено абзацом згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13.02.2012р. N 87, абзац четвертий пункту 28 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.11.2012р. N 1081, вiд 13.07.2016р. N 436, вiд 12.12.2018р. N 1077, вiд 04.12.2019р. N 989)

     29. У разi коли транспортнi засоби перебували в експлуатацiї за межами України i були зареєстрованi у вiдповiдних органах iншої держави, обов'язковим є подання до сервiсних центрiв МВС реєстрацiйних або прирiвняних до них документiв такої держави.

(абзац перший пункту 29 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13.02.2012р. N 87, вiд 09.11.2015р. N 904)

     Абзац другий пункту 29 виключено

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13.02.2012р. N 87)

     30. До реєстрацiйних та облiкових документiв вносяться вiдомостi про заборону вiдчуження i передачi права користування i (або) розпорядження транспортними засобами, строк тимчасового ввезення та iншi обмеження, що встановлюються органами доходiв i зборiв.

(пункт 30 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13.02.2012р. N 87, iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.12.2018р. N 1077)

     31. Державна реєстрацiя тимчасово ввезених на митну територiю України транспортних засобiв проводиться виключно за наявностi документа, що пiдтверджує їх реєстрацiю за межами України (крiм транспортних засобiв, що належать дипломатичним представництвам та консульським установам, представництвам мiжнародних органiзацiй в Українi, їх персоналу та членам сiмей персоналу, акредитованих в установленому порядку в МЗС, а також мiжурядовим органiзацiям та їх спiвробiтникам, якi не є резидентами України).

(абзац перший пункту 31 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20.06.2012р. N 550, вiд 12.12.2018р. N 1077)

     Державна реєстрацiя тимчасово ввезених на митну територiю України транспортних засобiв, що належать дипломатичним представництвам та консульським установам, представництвам мiжнародних органiзацiй в Українi, їх персоналу та членам сiмей персоналу, акредитованих в установленому порядку в МЗС, а також мiжурядовим органiзацiям та їх спiвробiтникам, якi не є резидентами України, може проводитися на пiдставi документiв, що пiдтверджують право власностi, користування i (або) розпорядження такими засобами без надання документа, що пiдтверджує їх реєстрацiю за межами України.

(абзац другий пункту 31 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20.06.2012р. N 550)

     Нацiональнi номернi знаки i документи про реєстрацiю (про право власностi, користування або розпорядження) тимчасово ввезених на митну територiю України транспортних засобiв, що належать дипломатичним представництвам та консульським установам, представництвам мiжнародних органiзацiй в Українi, їх персоналу та членам сiмей персоналу, акредитованих в установленому порядку в МЗС, а також мiжурядовим органiзацiям та їх спiвробiтникам, якi не є резидентами України, здаються на зберiгання до сервiсних центрiв МВС, що є умовою тимчасового облiку транспортних засобiв, i повертаються власникам в установленому МВС порядку пiсля зняття таких засобiв з облiку. На зазначенi транспортнi засоби видаються номернi знаки та свiдоцтва про реєстрацiю iз зазначенням строку тимчасового ввезення, який встановлюється органами доходiв i зборiв вiдповiдно до митного законодавства та зазначається у документах про митне оформлення таких засобiв.

(абзац третiй пункту 31 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.11.2015р. N 904, вiд 12.12.2018р. N 1077)

     На транспортнi засоби особистого користування, тимчасово ввезенi на митну територiю України бiльш як на 30 дiб, видаються тимчасовi реєстрацiйнi талони iз зазначенням строку тимчасового ввезення, встановленого органом доходiв i зборiв вiдповiдно до митного законодавства, про що зазначається в документах про митне оформлення таких засобiв.

(пункт 31 доповнено новим абзацом четвертим згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.12.2018р. N 1077, у зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п'ятим)

     Пiсля закiнчення строку тимчасового ввезення транспортнi засоби вважаються незареєстрованими.

     32. Перереєстрацiя у зв'язку з вiдчуженням (купiвля-продаж, мiна, дарування), а також зняття з облiку у зв'язку з вибракуванням транспортних засобiв, щодо яких не знято обмеження органiв доходiв i зборiв, здiйснюються з їх дозволу.

(пункт 32 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22.08.2018р. N 637)

Перереєстрацiя транспортних засобiв

     33. Перереєстрацiя транспортних засобiв проводиться у разi отримання свiдоцтва про реєстрацiю замiсть утраченого або не придатного для користування, змiни їх власникiв, мiсця стоянки, мiсцезнаходження або найменування власникiв - юридичних осiб, мiсця проживання або прiзвища, iменi чи по батьковi фiзичних осiб, якi є власниками транспортних засобiв, а також у разi змiни кольору, переобладнання транспортного засобу чи замiни кузова, iнших складових частин, що мають iдентифiкацiйнi номери.

(абзац перший пункту 33 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13.02.2012р. N 87, вiд 31.05.2012р. N 471, вiд 27.06.2012р. N 600)

     При перереєстрацiї транспортних засобiв у разi змiни їх власникiв зняття з облiку таких транспортних засобiв не проводиться.

(пункт 33 доповнено новим абзацом другим згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.06.2012р. N 600, у зв'язку з цим абзаци другий - четвертий вважати вiдповiдно абзацами третiм - п'ятим)

     Перереєстрацiя транспортних засобiв (об'єктiв права державної власностi) у разi їх безоплатної передачi iз сфери управлiння мiнiстерств, iнших органiв виконавчої влади, Нацiональної академiї наук, iнших самоврядних органiзацiй, яким передане в користування державне майно (самовряднi органiзацiї), до сфери управлiння органiв, уповноважених управляти державним майном, або самоврядних органiзацiй проводиться у разi дотримання вимог, зазначених у пiдпунктi "б" пункту 4 Положення про порядок передачi об'єктiв права державної власностi, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 вересня 1998 р. N 1482 (Офiцiйний вiсник України, 1998 р., N 38, ст. 1405).

     У разi вiдчуження транспортних засобiв, зазначених в абзацi третьому цього пункту, їх перереєстрацiя проводиться за умови дотримання вимог щодо вiдчуження, якi визначенi нормативно-правовими актами Фонду державного майна та iншими актами законодавства.

(абзац четвертий пункту 33 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18.11.2015р. N 941)

     Для проведення перереєстрацiї транспортних засобiв, зазначених в абзацi третьому цього пункту, до сервiсних центрiв МВС або до центрiв надання адмiнiстративних послуг подаються засвiдченi пiдписами сторiн акти приймання-передачi транспортних засобiв iз зазначенням їх кольору, марки, моделi, року випуску, iдентифiкацiйних номерiв складових частин (далi - реквiзити), а для проведення перереєстрацiї транспортних засобiв у разi їх вiдчуження - документи, що встановлюють право власностi на транспортнi засоби, разом iз зазначеними актами.

(абзац п'ятий пункту 33 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.11.2015р. N 904, вiд 18.11.2015р. N 941, вiд 22.11.2017р. N 893, вiд 06.12.2017р. N 1092)

     34. Перереєстрацiя транспортних засобiв, якi передаються у зв'язку з реорганiзацiєю юридичних осiб, проводиться на пiдставi актiв приймання-передачi транспортних засобiв за формою згiдно з додатком 2, свiдоцтва про реєстрацiю, а також засвiдчених у встановленому порядку копiй рiшень власникiв про реорганiзацiю.

(абзац перший пункту 34 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 10.08.2011р. N 849, вiд 08.04.2013р. N 233)

     Перереєстрацiя транспортних засобiв, що у зв'язку з лiквiдацiєю юридичних осiб передаються iншим юридичним або фiзичним особам, проводиться на пiдставi свiдоцтва про реєстрацiю та засвiдчених в установленому порядку копiй прийнятих власниками або судом рiшень про лiквiдацiю.

     Транспортнi засоби, що є внесками учасникiв до статутного фонду господарських товариств, якi повертаються учасниковi у зв'язку з його виходом iз товариства, перереєстровуються на пiдставi свiдоцтва про реєстрацiю та засвiдчених в установленому порядку копiй рiшень товариства про повернення таких транспортних засобiв зазначеним учасникам.

     Перереєстрацiя транспортних засобiв, що переходять у власнiсть страховикiв пiсля виплати страхувальникам повної страхової суми, проводиться на пiдставi документiв, зазначених у пунктi 44 цього Порядку.

     35. Перереєстрацiя транспортних засобiв на одного з подружжя проводиться на пiдставi їх спiльної заяви, свiдоцтва про реєстрацiю i засвiдчених у встановленому порядку копiї свiдоцтва про право власностi на частку у спiльному майнi подружжя.

     Пiдставою для перереєстрацiї транспортного засобу є також свiдоцтво про реєстрацiю та копiї договору про подiл спiльного майна подружжя, свiдоцтва про право на спадщину або рiшення суду про визнання недiйсними договору купiвлi-продажу, мiни, дарування, що засвiдченi в установленому порядку.

     36. Перереєстрацiя транспортних засобiв, що є спiльною сумiсною власнiстю осiб, якi ведуть фермерське господарство, в разi смертi осiб, на яких було зареєстровано транспортнi засоби, проводиться на пiдставi засвiдчених у виконавчому органi вiдповiдної ради заяви члена такого господарства (за наявностi кiлькох членiв господарства - їх спiльної заяви), копiї свiдоцтва про смерть, довiдки виконавчого органу вiдповiдної ради про склад фермерського господарства i про перебування транспортних засобiв у спiльнiй сумiснiй власностi його членiв. До зазначених документiв додається свiдоцтво про реєстрацiю.

     37. Державна реєстрацiя (перереєстрацiя) переобладнаних транспортних засобiв проводиться на пiдставi документiв про вiдповiднiсть їх вимогам безпеки дорожнього руху та документiв, що пiдтверджують правомiрнiсть придбання встановлених кузовiв (рам), якi мають iдентифiкацiйнi номери (у разi їх замiни).

     Документами про вiдповiднiсть переобладнаних транспортних засобiв вимогам безпеки дорожнього руху є:

     для транспортних засобiв, переобладнаних суб'єктами господарювання, якi провадять господарську дiяльнiсть з переобладнання п'яти i бiльше транспортних засобiв протягом року, - свiдоцтво про погодження конструкцiї транспортного засобу щодо забезпечення безпеки дорожнього руху, оформлене державним пiдприємством "ДержавтотрансНДIпроект" або Головним сервiсним центром МВС на вiдповiдний вид переобладнання, що подається разом iз сертифiкатом вiдповiдностi (наявнiсть необов'язкова для транспортних засобiв, переобладнаних для роботи на газових паливах), виданим органом з оцiнки вiдповiдностi, що визнаний та призначений в установленому порядку проводити процедуру сертифiкацiї транспортних засобiв, та актом приймання-передачi транспортного засобу за формою згiдно з додатками 3, 4 i 6;

(абзац третiй пункту 37 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13.02.2012р. N 87, у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31.05.2012р. N 471, iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.11.2015р. N 904)

     для транспортних засобiв, переобладнаних в iндивiдуальному порядку, а також транспортних засобiв, переобладнаних для роботи на газових паливах, - акт технiчної експертизи (крiм переобладнаних автобусiв) за формою згiдно з додатком 5 або сертифiкат вiдповiдностi, виданий випробувальною лабораторiєю (центром), що має атестат акредитацiї вiдповiдної галузi та повноваження щодо проведення перевiрки технiчного стану транспортних засобiв, органом з оцiнки вiдповiдностi, що визнаний та призначений в установленому порядку проводити процедуру сертифiкацiї транспортних засобiв, чи пiдприємством, що має сертифiкат вiдповiдностi державної системи сертифiкацiї УкрСЕПРО з установлення вiдповiдностi конструкцiї переобладнаного транспортного засобу умовам (вимогам), викладеним у документi про погодження переобладнання.

(абзац четвертий пункту 37 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31.05.2012р. N 471)

     Переобладнання транспортних засобiв для роботи на газових паливах здiйснюється виключно суб'єктами господарювання, якi провадять господарську дiяльнiсть з переобладнання п'яти i бiльше транспортних засобiв протягом року та мають свiдоцтво про погодження конструкцiї транспортного засобу на вiдповiдний вид переобладнання. Зазначенi суб'єкти можуть проводити перевiрку вiдповiдностi таких засобiв вимогам технiчних умов i технiчної документацiї пiдприємства-виробника газобалонного обладнання.

(абзац п'ятий пункту 37 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31.05.2012р. N 471)

     Переобладнання транспортних засобiв шляхом замiни кузовiв (рам), якi мають iдентифiкацiйнi номери, здiйснюється за попередньою згодою сервiсних центрiв МВС.

(абзац шостий пункту 37 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.11.2015р. N 904)

     Власникам переобладнаних транспортних засобiв видаються новi свiдоцтва про реєстрацiю iз зазначенням нових iдентифiкацiйних номерiв складових частин або особливостей конструкцiї, що виникли в результатi її змiни.

     У таких свiдоцтвах зазначається рiк випуску легкового автомобiля або виготовленого на його базi автомобiля, який повинен вiдповiдати року випуску встановленого кузова. Рiк випуску такого автомобiля не змiнюється у разi неможливостi встановити рiк випуску його кузова.

     Вивiльненi пiсля переобладнання або ремонту складовi частини, що мають iдентифiкацiйнi номери, залишаються у розпорядженнi власникiв. На такi складовi частини за зверненням власника видаються сервiсними центрами МВС довiдки встановленого зразка.

(абзац дев'ятий пункту 37 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.11.2015р. N 904)

     Переобладнання транспортного засобу, у результатi якого змiнюється його повна маса та її розподiл за осями, центр ваги, тип двигуна, його вага i потужнiсть, колiсна база чи колiсна формула, система гальмового i рульового керування та трансмiсiї, здiйснюється за погодженням з виробниками транспортних засобiв та їх складових частин, що мають iдентифiкацiйнi номери, або з державним пiдприємством "ДержавтотрансНДIпроект" чи Головним сервiсним центром МВС. Зазначене погодження може надаватися тiльки пiсля проведення огляду транспортних засобiв iз дотриманням вимог пункту 15 цього Порядку та надання вiдповiдного акта, засвiдченого пiдписом та скрiпленого печаткою адмiнiстратора сервiсного центру МВС.

(абзац десятий пункту 37 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.11.2015р. N 904)

     Перереєстрацiя транспортного засобу у зв'язку iз замiною двигуна проводиться в разi змiни типу двигуна, його ваги, робочого об'єму i потужностi. Документи, що пiдтверджують законнiсть придбання двигуна, не вимагаються.

     38. У разi коли транспортний засiб переобладнано з iнших моделей даної марки шляхом замiни деталей кузова (крила, панелi, капота тощо), власнику видається свiдоцтво про реєстрацiю iз зазначенням моделi, якiй вiдповiдає зовнiшнiй вигляд такого засобу пiсля переобладнання. Якщо номери складових частин не змiнювалися, зазначаються рiк випуску i номери, якi транспортний засiб мав до переобладнання. До графи "Особливi вiдмiтки" свiдоцтва про реєстрацiю вноситься запис:

"Автомобiль переобладнано з моделi   шляхом замiни  
(зазначити модель) (зазначити
  в 20__ р.", що скрiплюється печаткою пiдроздiлу сервiсного центру МВС.
деталi, складовi частини)
(пункт 38 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.11.2015р. N 904)

     39. У разi перереєстрацiї транспортного засобу свiдоцтво про реєстрацiю пiдлягає замiнi на загальних пiдставах.

Зняття з облiку транспортних засобiв

     40. Зняття з облiку транспортних засобiв проводиться пiсля їх огляду в сервiсному центрi МВС або в центрi надання адмiнiстративних послуг на пiдставi заяви власника, документа, що посвiдчує особу, виконавчого напису нотарiуса, постанови державного або приватного виконавця або рiшення суду.

(абзац перший пункту 40 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.11.2015р. N 904, вiд 11.10.2016р. N 699, вiд 06.12.2017р. N 1092)

     Дозволяється проводити огляд транспортних засобiв, якi знiмаються з облiку, за їх мiсцезнаходженням з дотриманням вимог пункту 15 цього Порядку. Такий огляд оформляється фахiвцем експертної служби МВС вiдповiдним актом, засвiдчується його пiдписом та скрiплюється печаткою адмiнiстратора сервiсного центру МВС.

(абзац другий пункту 40 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.11.2015р. N 904, вiд 13.07.2016р. N 436)

     У разi встановлення факту знищення, фальсифiкацiї або пiдроблення iдентифiкацiйних номерiв складових частин транспортних засобiв, виявлення транспортних засобiв, зареєстрованих (перереєстрованих), знятих з облiку в уповноважених органах МВС, у тому числi тимчасово, за фiктивними чи пiдробленими документами або таких, що розшукуються правоохоронними органами України у зв'язку з незаконним заволодiнням, уповноваженi особи сервiсних центрiв МВС оформляють в установленому порядку необхiднi документи, скасовують державну реєстрацiю (перереєстрацiю), зняття з облiку транспортних засобiв i передають усi вiдповiднi документи та за наявностi транспортнi засоби до вiдповiдного органу досудового розслiдування. Якщо виявлено факт пiдроблення митних документiв, їх ксерокопiї з необхiдним поясненням надсилаються до органiв доходiв i зборiв, у зонi дiяльностi яких проживають особи, за якими зареєстрованi вiдповiднi транспортнi засоби.

(абзац третiй пункту 40 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19.09.2012р. N 868, вiд 09.11.2015р. N 904)

     Якщо пiд час проведення перевiрки iдентифiкацiйних номерiв складових частин за автоматизованою базою даних про розшукуванi транспортнi засоби або банком даних Генерального секретарiату Iнтерполу буде встановлено, що ранiше зареєстрований на територiї України транспортний засiб розшукується правоохоронними органами iнших держав, сервiсний центр МВС вилучає свiдоцтво про реєстрацiю (технiчний паспорт), оформляє вiдповiднi документи про цей факт i передає їх до вiдповiдного органу досудового розслiдування. Сервiснi центри МВС видають власникам тимчасовi реєстрацiйнi талони строком на один рiк, у графу "Особливi вiдмiтки" яких вноситься запис: "Розшукується Iнтерполом. Перереєстрацiю або зняття з облiку заборонено до закiнчення перевiрки". Замiна тимчасових реєстрацiйних талонiв на свiдоцтва про реєстрацiю з внесенням до них запису "Розшукується Iнтерполом. Перереєстрацiю або зняття з облiку дозволено" здiйснюється в установленому МВС порядку (з обов'язковим iнформуванням iнiцiатора розшуку) пiсля набрання законної сили виправдувальним вироком за вiдповiдним фактом або винесення постанови (ухвали) про закриття кримiнального провадження, крiм випадкiв, коли провадження було закрито за нереабiлiтуючими обставинами.

(абзац четвертий пункту 40 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19.09.2012р. N 868, вiд 09.11.2015р. N 904, вiд 05.10.2016р. N 687, вiд 22.08.2018р. N 637)

     41. Забороняється перереєстрацiя на нового власника транспортних засобiв, якi перебувають в розшуку або щодо яких у Єдиному державному реєстрi транспортних засобiв є вiдомостi про накладення арешту або заборону на зняття з облiку та/або перереєстрацiю на пiдставi судового рiшення чи постанови державного виконавця.

(абзац перший пункту 41 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19.09.2012р. N 868, вiд 01.08.2013р. N 610, вiд 11.10.2016р. N 699, у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 05.10.2016р. N 687, iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22.08.2018р. N 637, вiд 14.11.2018р. N 1013)

     Перереєстрацiя на нового власника транспортного засобу, щодо якого в Державному реєстрi обтяжень рухомого майна є вiдомостi про обмеження вiдчуження, здiйснюється за наявностi письмової згоди обтяжувача (заставодержателя), крiм випадкiв переходу права власностi на транспортний засiб у порядку спадкування, правонаступництва або видiлення частки в спiльному майнi.

(пункт 41 доповнено новим абзацом другим згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 05.10.2016р. N 687, у зв'язку з цим абзаци другий - шостий вважати вiдповiдно абзацами третiм - сьомим, абзац другий пункту 41 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22.08.2018р. N 637)

     Забороняється перереєстрацiя на нового власника транспортних засобiв, що:

(абзац третiй пункту 41 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 01.08.2013р. N 610, вiд 22.08.2018р. N 637)

     зареєстрованi за неповнолiтнiми особами вiдповiдно до вимог пункту 23 цього Порядку, без письмової нотарiально засвiдченої згоди батькiв (усиновлювачiв) або пiклувальника i дозволу органу опiки та пiклування;

     одержанi через органи соцiального захисту населення або управлiння виконавчої дирекцiї Фонду соцiального страхування вiд нещасних випадкiв на виробництвi та професiйних захворювань України, без письмового розпорядження зазначених органiв;

     придбанi у розстрочку без надання вiдповiдних документiв про остаточний розрахунок.

     Забороняється перереєстрацiя на нового власника переданих безоплатно транспортних засобiв, якi зареєстрованi вiдповiдно до вимог пункту 11 цього Порядку без сплати мита та iнших податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв), передбачених законодавством пiд час iмпорту автомобiлiв, без подання документiв про внесення зазначених платежiв. Не вважається вiдчуженням передача транспортного засобу iншому структурному пiдроздiлу (територiальному органу) в межах одного органу державної влади.

(пункт 41 доповнено абзацом згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30.06.2010р. N 537, абзац сьомий пункту 41 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 01.08.2013р. N 610, вiд 22.08.2018р. N 637)

     42. Абзац перший пункту 42 виключено

(абзац перший пункту 42 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13.02.2012р. N 87, виключено згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22.08.2018р. N 637)

     У разi коли транспортний засiб знiмається з облiку на пiдставi свiдоцтва про спадщину, виконавчого напису нотарiуса або рiшення суду, у свiдоцтвi про реєстрацiю (технiчному паспортi) або на копiї реєстрацiйної картки, що додається до свiдоцтва про реєстрацiю на пластиковiй основi, робиться запис: "Транспортний засiб знято з облiку за спадщиною (за рiшенням суду, за виконавчим написом нотарiуса)".

     Абзац третiй пункту 42 виключено

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22.08.2018р. N 637)

     Абзац четвертий пункту 42 виключено

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22.08.2018р. N 637)

     Копiї реєстрацiйних карток засвiдчуються пiдписом та печаткою адмiнiстратора сервiсного центру МВС iз внесенням вiдповiдних службових вiдмiток.

(абзац п'ятий пункту 42 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.11.2015р. N 904)

     Пiд час зняття з облiку транспортних засобiв номернi знаки здаються та видаються номернi знаки для разових поїздок.

     Номернi знаки iз перереєстрованих або знятих з облiку транспортних засобiв за умови їх вiдповiдностi стандартам перезакрiплюються за зверненням власникiв за iншими придбаними ними транспортними засобами.

(абзац сьомий пункту 42 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.06.2012р. N 600, вiд 22.08.2018р. N 637, вiд 12.12.2018р. N 1077)

     У разi втрати власником свiдоцтва про реєстрацiю (технiчного паспорта) зняття з облiку або перереєстрацiя транспортного засобу проводиться пiсля видачi нового свiдоцтва про реєстрацiю, крiм випадкiв зняття з облiку транспортних засобiв, якi перейшли у власнiсть спадкоємця на пiдставi свiдоцтва про право на спадщину.

(абзац восьмий пункту 42 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13.02.2012р. N 87, вiд 22.08.2018р. N 637)

     43. Пункт 43 виключено

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22.08.2018р. N 637)

     44. Пункт 44 виключено

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22.08.2018р. N 637)

     45. Вибракуванi транспортнi засоби пiдприємств знiмаються з облiку на пiдставi затверджених актiв, а громадян - за заявами їх власникiв.

     Зняття з облiку в таких випадках проводиться без огляду транспортних засобiв. Номернi знаки i реєстрацiйнi документи здаються до сервiсних центрiв МВС.

(абзац другий пункту 45 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.11.2015р. N 904)

     Абзац третiй пункту 45 виключено

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13.02.2012р. N 87)

     Вивiльненi пiсля зняття з облiку транспортних засобiв у зв'язку з їх вибракуванням складовi частини, що мають iдентифiкацiйнi номери, залишаються у розпорядженнi власникiв. Вiдповiднi сервiснi центри МВС за зверненням власника видають на такi складовi частини довiдки встановленого зразка.

(абзац четвертий пункту 45 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.11.2015р. N 904)

     46. Транспортнi засоби, тимчасово ввезенi на митну територiю України (крiм транспортних засобiв особистого користування, якi зареєстрованi без замiни реєстрацiйних документiв та нацiональних номерних знакiв країни їх реєстрацiї), знiмаються з облiку пiсля їх огляду в сервiсних центрах МВС або в центрах надання адмiнiстративних послуг.

(пункт 46 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.11.2015р. N 904, вiд 06.12.2017р. N 1092, у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.12.2018р. N 1077)

Порядок видачi тимчасового дозволу для використання не зареєстрованих у встановленому порядку транспортних засобiв

     47. На транспортнi засоби, що доставляються своїм ходом до мiсця державної реєстрацiї з пiдприємств-виробникiв, авторемонтних пiдприємств, торговельних органiзацiй, з-за кордону, а також на знятi з облiку транспортнi засоби видаються номернi знаки для разових поїздок строком на два мiсяцi.

     48. Вiдмiтка про видачу номерних знакiв для разових поїздок робиться в реєстрацiйних документах або в документах, що пiдтверджують правомiрнiсть придбання транспортних засобiв.

     49. Пiдприємствам-виробникам, якi здiйснюють перегiн транспортних засобiв до їх одержувачiв, видаються номернi знаки для разових поїздок. У супровiдних документах зазначених пiдприємств робиться вiдмiтка "перегiн" i зазначаються такi номернi знаки.

Порядок допуску транспортних засобiв до поїздки за кордон

     50. До поїздки за кордон допускаються транспортнi засоби, на якi виданi реєстрацiйнi документи вiдповiдно до Конвенцiї про дорожнiй рух та номернi знаки, серiям яких присвоєнi лiтери латинського алфавiту.

     51. У разi вiдсутностi права власностi на транспортнi засоби оформлення документiв для поїздок за кордон здiйснюється на пiдставi заяви власника транспортного засобу або документiв, що пiдтверджують право користування i (або) розпорядження транспортними засобами. Особам, що здiйснюють поїздку за кордон, на перiод поїздки за їх бажанням видаються свiдоцтва про реєстрацiю на їх iм'я. Свiдоцтво про реєстрацiю, видане на iм'я власника транспортного засобу, i документи, якi пiдтверджують право користування i (або) розпорядження транспортними засобами, зберiгаються у вiдповiдних сервiсних центрах МВС.

(абзац перший пункту 51 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13.02.2012р. N 87, вiд 09.11.2015р. N 904)

     Видане на перiод поїздки за кордон свiдоцтво про реєстрацiю пiдлягає поверненню вiдповiдному сервiсному центру МВС не пiзнiше нiж протягом 10 днiв пiсля повернення з-за кордону.

(абзац другий пункту 51 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.11.2015р. N 904)

     52. Транспортнi засоби, на яких власники виїжджають за кордон, повиннi мати розпiзнавальний знак України. Власники таких транспортних засобiв перед виїздом зобов'язанi укласти договiр обов'язкового страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв транспортних засобiв.

     53. Транспортнi засоби, на якi згiдно iз законом встановлено тимчасову заборону на зняття з облiку (крiм транспортних засобiв, придбаних у розстрочку та зареєстрованих вiдповiдно до пункту 25 цього Порядку), до поїздок за кордон не допускаються.

     54. На транспортнi засоби, власники яких виїжджають за кордон на постiйне мiсце проживання, видаються свiдоцтва про реєстрацiю та номернi знаки встановленого зразка. Такi транспортнi засоби знiмаються з облiку.

     55. Щорiчна перевiрка вiдповiдностi конструкцiї та технiчного стану транспортних засобiв, що виконують мiжнароднi перевезення вантажiв i пасажирiв, вимогам резолюцiй Європейської конференцiї мiнiстрiв транспорту, а також видача сертифiкатiв вiдповiдностi та Мiжнародних сертифiкатiв технiчного огляду транспортних засобiв проводиться вiдповiдно до законодавства.

 

Додаток 1
до Порядку
Транспортний засiб повинен бути зареєстрований (перереєстрований) у реєстрацiйно-екзаменацiйному пiдроздiлi Державтоiнспекцiї протягом 10 дiб з моменту придбання |
|
|
|
 
(торговельна органiзацiя)
 
___ ____________ 20__ р.

ДОВIДКА-РАХУНОК

Додаток 1 виключено

(додаток 1 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.11.2015р. N 904, виключено згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18.11.2015р. N 941)

 

Додаток 2
до Порядку

АКТ
приймання-передачi транспортного засобу

Ми, представники  
(найменування пiдприємства,
 
установи, органiзацiї)
i  
(найменування пiдприємства, установи, органiзацiї)
склали цей акт про те, що здiйснено приймання-передачу транспортного
засобу   марки (моделi)   двигун N   ,
шасi N   , кузов N   , свiдоцтво про реєстрацiю (технiчний паспорт)
серiї   N   , видане  
(ким, коли)
Здав _________________
(пiдпис)
___________________________
(прiзвище, iнiцiали)
Прийняв _________________
(пiдпис)
___________________________
(прiзвище, iнiцiали)
___ ____________ 20 __ р.
 
(додаток 2 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22.11.2017р. N 893)

 

Додаток 3
до Порядку

АКТ N _____
приймання-передачi транспортного засобу, переобладнаного для роботи на зрiдженому нафтовому газi

Модель транспортного засобу
до переобладнання  
пiсля переобладнання  
Вантажопiдйомнiсть (пасажиромiсткiсть) транспортного засобу зменшено на
 
(зазначається вага вантажу (кiлограмiв) або кiлькiсть пасажирiв (осiб)
Номер шасi (рами) Номер кузова
   
Комплектацiя транспортного засобу з урахуванням повернутих замовниковi демонтованих вузлiв i комплектувальних частин вiдповiдає акту приймання-передачi транспортного засобу на переобладнання N ______________ вiд ___ ____________ 20__ року.
Транспортний засiб укомплектований автомобiльним газобалонним обладнанням вiдповiдно до технiчної документацiї пiдприємства-виробника зазначеного обладнання
 
(найменування пiдприємства-виробника,
  .
позначення газобалонного обладнання)
Додаткове електрообладнання та система вентиляцiї блока арматури балона (за наявностi) вiдповiдає нормативним вимогам. Заправний вузол встановлений за межами пасажирського салону, багажного та вантажного вiддiлення.
Газовi балони Газовий редуктор або редуктор-випарник (виробник, позначення) Карбюратор-змiшувач, змiшувач газу (виробник, позначення) або врiзка газових форсунок
позначення балона мiсткiсть, лiтрiв заводський номер до якої дати посвiдченi
           
 
(найменування пiдприємства, що здiйснило переобладнання транспортного засобу
 
або провело перевiрку вiдповiдностi нормативним вимогам,
 
його мiсцезнаходження, реєстрацiйний номер свiдоцтва про
 
погодження конструкцiї транспортного засобу, номер технiчних умов)
___ ____________ 20__ р.
_______________________________
(посада представника пiдприємства)
___________
(пiдпис)
______________________
(прiзвище та iнiцiали)
Транспортний засiб отримано замовником  
(для юридичних осiб - найменування
 
пiдприємства, установи, органiзацiї, мiсцезнаходження;
 
для фiзичних осiб - прiзвище, iм'я, по батьковi,
 
серiя, номер паспорта, ким i коли виданий, мiсце проживання)
___ ____________ 20__ р.
Представник замовника  
(для юридичних осiб - посада,
 
пiдпис, прiзвище; для фiзичних осiб - пiдпис)
Станцiєю (пунктом) випробувань транспортних засобiв, що працюють на зрiдженому нафтовому газi,
 
(назва, номер дозволу територiального органу
 
Держнаглядохоронпрацi на право переосвiдчення газових балонiв)
проведено перевiрку герметичностi газобалонного обладнання транспортного засобу системним повiтрям пiд тиском 1,6 МПа (16 кг/см2) та герметичностi системи вентиляцiї блока арматури балона (за наявностi). Запiрна арматура в робочому станi (вентилi, клапани, редуктори електромагнiтнi, запобiжнi, швидкiснi клапани тощо). Запобiжний клапан вiдрегульовано.
Газобалонне обладнання транспортного засобу вiдповiдає нормативним вимогам до герметичностi.
___ ____________ 20__ р.
_______________________________
(посада представника пiдприємства)
___________
(пiдпис)
______________________
(прiзвище та iнiцiали)
Паливну систему транспортного засобу, що працює на зрiдженому нафтовому газi, вiдрегульовано. Транспортний засiб придатний для експлуатацiї.
___ ____________ 20__ р.
_______________________________
(посада представника пiдприємства)
___________
(пiдпис)
______________________
(прiзвище та iнiцiали)

____________
Примiтка. Акт приймання-передачi транспортного засобу подається разом з iншими документами, що необхiднi для державної реєстрацiї транспортних засобiв, переобладнаних для роботи на зрiдженому нафтовому газi.

(додаток 3 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.11.2015р. N 904, вiд 22.11.2017р. N 893)

 

Додаток 4
до Порядку

АКТ N _____
приймання-передачi транспортного засобу, переобладнаного для роботи на стисненому природному газi

Модель транспортного засобу
до переобладнання  
пiсля переобладнання  
Вантажопiдйомнiсть (пасажиромiсткiсть) транспортного засобу зменшено на
 
(зазначається вага вантажу (кiлограмiв) або кiлькiсть пасажирiв (осiб)
Номер шасi (рами) Номер кузова
   
Комплектацiя транспортного засобу з урахуванням повернутих замовниковi демонтованих вузлiв i комплектувальних частин вiдповiдає акту приймання-передачi транспортного засобу на переобладнання N ________ вiд ____ ____________ 20__ року.
Транспортний засiб укомплектований автомобiльним газобалонним обладнанням вiдповiдно до технiчної документацiї пiдприємства-виробника зазначеного обладнання
 
(найменування пiдприємства-виробника, позначення
  .
газобалонного обладнання)
Додаткове електрообладнання та система аварiйного скидання газу з моторного вiдсiку вiдповiдає нормативним вимогам.
Газовi балони Газовi редуктори (виробник, позначення) Карбюратор-змiшувач, змiшувач газу (виробник, позначення) або врiзка газових форсунок
позначення балона вага одного балона, кiлограмiв мiст-
кiсть одного балона, лiтрiв
заводський номер до якої дати посвiдченi заводський номер до якої дати посвiдченi
 
(найменування пiдприємства, що здiйснило переобладнання транспортного засобу або
 
провело перевiрку вiдповiдностi нормативним вимогам, його мiсцезнаходження,
 
реєстрацiйний номер свiдоцтва про погодження конструкцiї транспортного засобу,
 
номер технiчних умов)
___ ____________ 20__ р.
_______________________________
(посада представника пiдприємства)
___________
(пiдпис)
______________________
(прiзвище та iнiцiали)
Транспортний засiб отримано замовником  
(для юридичних осiб - найменування
 
пiдприємства, установи, органiзацiї, мiсцезнаходження;
 
для фiзичних осiб - прiзвище, iм'я, по батьковi, серiя, номер паспорта, ким i коли виданий, мiсце проживання)
___ ____________ 20__ р.
Представник замовника  
(для юридичних осiб - посада, пiдпис,
 
прiзвище; для фiзичних осiб - пiдпис)
Станцiєю (пунктом) випробувань транспортних засобiв, що працюють на стисненому природному газi
 
(назва, номер дозволу територiального органу
 
Держнаглядохоронпрацi на право переосвiдчення газових балонiв)
проведено перевiрку герметичностi газобалонного обладнання транспортного засобу стисненим повiтрям пiд тиском 1,0 МПа (10 кг/см2), опресування газобалонного обладнання пiд тиском послiдовно 2,5; 5,0; 10,0 та 20,0 МПа (25; 50; 100 та 200 кг/см2) i вакуумну перевiрку. Запiрна арматура в робочому станi (вентилi, клапани, редуктори, електромагнiтнi, запобiжнi, швидкiснi клапани тощо). Запобiжний клапан вiдрегульовано.
Газобалонне обладнання транспортного засобу вiдповiдає нормативним вимогам до герметичностi.
___ ____________ 20__ р.
_______________________________
(посада представника пiдприємства)
___________
(пiдпис)
______________________
(прiзвище та iнiцiали)
Паливну систему транспортного засобу, що працює на стисненому природному газi, вiдрегульовано. Транспортний засiб придатний для експлуатацiї.
___ ____________ 20__ р.
_______________________________
(посада представника пiдприємства)
___________
(пiдпис)
______________________
(прiзвище та iнiцiали)

____________
Примiтка. Акт приймання-передачi транспортного засобу подається разом з iншими документами, що необхiднi для реєстрацiї транспортних засобiв, переобладнаних для роботи на стисненому природному газi.

(додаток 4 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.11.2015р. N 904, вiд 22.11.2017р. N 893)

 

Додаток 5
до Порядку
 
(найменування пiдприємства)
 
(реквiзити документа, що дає право на проведення експертизи)

АКТ ТЕХНIЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ
про вiдповiднiсть конструкцiї та технiчного стану переобладнаного транспортного засобу вимогам безпеки дорожнього руху

N _______________ ___ __________ 20__ р.
Транспортний засiб   марки (моделi)  
шасi (рама) N   , кузов N   .
1. Транспортний засiб переобладнаний  
(в iндивiдуальному порядку
 
або найменування пiдприємства, яке здiйснило переобладнання)
2. Переобладнання здiйснене шляхом установки (замiни):  
 
 
 
 
3. Документи про погодження переобладнання вiдповiдно до статтi 32 Закону України "Про дорожнiй рух" виданi
 
 
(найменування органiзацiї, яка видала дозвiл, номер, дата)
4. Висновок про вiдповiднiсть конструкцiї переобладнаного транспортного засобу умовам, викладеним у дозволi на переобладнання
 
 
 
5. Результати перевiрки технiчного стану транспортного засобу на вiдповiднiсть вимогам ДСТУ-3649:2010 та Правил дорожнього руху
 
 
 
 
6. Узагальнений висновок про вiдповiднiсть переобладнаного транспортного засобу вимогам безпеки дорожнього руху
 
 
_________________________
(пiдпис керiвника пiдприємства)
________________________
(прiзвище, iм'я, по батьковi)
___ ____________ 20__ р.

____________
Примiтка. Записи в пунктах 4 та 5 робляться з посиланням на протоколи випробувань (перевiрок).
Номери актiв технiчної експертизи фiксуються у реєстрацiйнiй книзi пiдприємства, що видає такi акти.

(додаток 5 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.06.2012р. N 600, вiд 22.11.2017р. N 893)

 

Додаток 6
до Порядку

АКТ
приймання-передачi транспортного засобу

Серiя ________________ N _________________
на транспортний засiб  
(категорiя, тип, марка, модель транспортного засобу)
Колiр  
(згiдно з класифiкатором)
Номер шасi (рами) Номер кузова (коляски) Номер двигуна
     
     
Транспортний засiб виготовлений i укомплектований вiдповiдно до  
(номер технiчних умов)
i придатний до експлуатацiї.
Дата виготовлення ____ ____________ 20__ р.
Пiдприємство-виробник  
(найменування, мiсцезнаходження)
 
 
Виданi номернi знаки для разових поїздок  
Вiддiл збуту  
__________________
(пiдпис)
_______________________________________________
(прiзвище, iнiцiали керiвника пiдприємства-виробника)
Органiзацiя-одержувач (фiзична особа)  
(для юридичних осiб - найменування,
 
мiсцезнаходження; для фiзичних осiб - прiзвище, iм'я,
 
по батьковi, серiя, номер паспорта, ким i коли виданий, мiсце
 
проживання)
Представник органiзацiї (фiзична особа)  
(для юридичних осiб - посада,
 
пiдпис; для фiзичних осiб - пiдпис)
Дата видачi ___ ____________ 20__ р.
 
(Порядок iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19.04.99р. N 637, вiд 18.08.2000р. N 1276, вiд 07.05.2001р. N 484, вiд 14.04. 2004р. N 478, вiд 29.04.2004р. N 571, вiд 18.10.2006р. N 1427, вiд 27.02.2008р. N 125, вiд 21.05.2009р. N 524, вiд 10.06.2009р. N 579, у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23.12.2009р. N 1371,додаток 6 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22.11.2017р. N 893)
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.