КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 7 вересня 1998 р. N 1388


Про затвердження Порядку державної реєстрацiї (перереєстрацiї), зняття з облiку автомобiлiв, автобусiв, а також самохiдних машин, сконструйованих на шасi автомобiлiв, мотоциклiв усiх типiв, марок i моделей, причепiв, напiвпричепiв, мотоколясок, iнших прирiвняних до них транспортних засобiв та мопедiв

(назва у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23.12.2009р. N 1371)

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
постановами Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 19 квiтня 1999 року N 637,
вiд 18 серпня 2000 року N 1276,
вiд 7 травня 2001 року N 484,
вiд 14 квiтня 2004 року N 478,
вiд 29 квiтня 2004 року N 571,
вiд 18 жовтня 2006 року N 1427,
вiд 27 лютого 2008 року N 125,
вiд 21 травня 2009 року N 524,
вiд 10 червня 2009 року N 579,
вiд 23 грудня 2009 року N 1371,
вiд 30 червня 2010 року N 537,
вiд 7 липня 2010 року N 559,
вiд 20 квiтня 2011 року N 436,
вiд 10 серпня 2011 року N 849,
вiд 13 лютого 2012 року N 87,
вiд 31 травня 2012 року N 471,
вiд 20 червня 2012 року N 550,
вiд 27 червня 2012 року N 600,
вiд 19 вересня 2012 року N 868,
вiд 28 листопада 2012 року N 1081,
вiд 8 квiтня 2013 року N 233,
вiд 19 червня 2013 року N 424,
вiд 1 серпня 2013 року N 610,
вiд 25 грудня 2013 року N 955,
вiд 9 листопада 2015 року N 904,
вiд 18 листопада 2015 року N 941,
вiд 9 грудня 2015 року N 1118,
вiд 13 липня 2016 року N 436,
вiд 5 жовтня 2016 року N 687,
вiд 11 жовтня 2016 року N 699,
вiд 22 листопада 2017 року N 893,
вiд 6 грудня 2017 року N 1092,
вiд 22 серпня 2018 року N 621,
вiд 22 серпня 2018 року N 637,
вiд 14 листопада 2018 року N 1013,
вiд 12 грудня 2018 року N 1077,
вiд 3 квiтня 2019 року N 447,
вiд 4 грудня 2019 року N 989,
вiд 23 вересня 2020 року N 871,
вiд 16 грудня 2020 року N 1273,
вiд 17 лютого 2021 року N 115,
вiд 17 березня 2021 року N 219,
вiд 21 квiтня 2021 року N 395,
вiд 26 травня 2021 року N 536,
вiд 2 червня 2021 року N 580

     Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Затвердити Порядок державної реєстрацiї (перереєстрацiї), зняття з облiку автомобiлiв, автобусiв, а також самохiдних машин, сконструйованих на шасi автомобiлiв, мотоциклiв усiх типiв, марок i моделей, причепiв, напiвпричепiв, мотоколясок, iнших прирiвняних до них транспортних засобiв та мопедiв, що додається.

(пункт 1 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23.12.2009р. N 1371)

     2. Визнати такими, що втратили чиннiсть, Правила державної реєстрацiї та облiку автомобiлiв, автобусiв, самохiдних машин, сконструйованих на шасi автомобiлiв, мотоциклiв всiх типiв, марок i моделей, причепiв, напiвпричепiв та мотоколясок, затвердженi постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 жовтня 1993 р. N 873 (ЗП України, 1994 р., N 3, ст. 60, N 9, ст. 223, 227; 1995 р., N 3, ст. 71).

     3. Ця постанова набирає чинностi з 1 жовтня 1998 року, крiм пункту 81 Правил державної реєстрацiї та облiку автомобiлiв, автобусiв, а також самохiдних машин, сконструйованих на шасi автомобiлiв, мотоциклiв усiх типiв, марок i моделей, причепiв, напiвпричепiв та мотоколясок, який набирає чинностi з 1 квiтня 2008 року.

(пункт 3 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.02.2008р. N 125)
 
Прем'єр-мiнiстр України
В. ПУСТОВОЙТЕНКО

Iнд. 39

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 7 вересня 1998 р. N 1388
(у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 23 грудня 2009 р. N 1371)

ПОРЯДОК
державної реєстрацiї (перереєстрацiї), зняття з облiку автомобiлiв, автобусiв, а також самохiдних машин, сконструйованих на шасi автомобiлiв, мотоциклiв усiх типiв, марок i моделей, причепiв, напiвпричепiв, мотоколясок, iнших прирiвняних до них транспортних засобiв та мопедiв

(У текстi Порядку слова "митний орган" у всiх вiдмiнках i формах числа замiнено словами "орган доходiв i зборiв" у вiдповiдному вiдмiнку i числi згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13 липня 2016 року N 436)

(У текстi Порядку слова "орган доходiв i зборiв" у всiх вiдмiнках i формах числа замiнено словами "митний орган" у вiдповiдному вiдмiнку i числi згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 грудня 2020 року N 1273)

Загальнi положення

     1. Цим Порядком встановлюється єдина на територiї України процедура державної реєстрацiї (перереєстрацiї), зняття з облiку автомобiлiв, автобусiв, а також самохiдних машин, сконструйованих на шасi автомобiлiв, мотоциклiв усiх типiв, марок i моделей, причепiв, напiвпричепiв, мотоколясок, iнших прирiвняних до них транспортних засобiв та мопедiв (далi - транспортнi засоби), оформлення та видачi реєстрацiйних документiв i номерних знакiв.

     2. Цей Порядок є обов'язковим для всiх юридичних та фiзичних осiб, якi є власниками транспортних засобiв, виробляють чи експлуатують їх. Представники власникiв транспортних засобiв виконують обов'язки та реалiзують права таких власникiв у межах наданих їм повноважень.

     3. Державна реєстрацiя транспортних засобiв проводиться територiальними органами з надання сервiсних послуг МВС (далi - сервiснi центри МВС) з метою здiйснення контролю за вiдповiднiстю конструкцiї та технiчного стану транспортних засобiв установленим вимогам стандартiв, правил i нормативiв, дотриманням законодавства, що визначає порядок сплати податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв), використанням транспортних засобiв в умовах воєнного i надзвичайного стану, а також для ведення їх облiку та запобiганню вчиненню щодо них протиправних дiй.

(абзац перший пункту 3 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.11.2015р. N 904)

     Державна реєстрацiя (перереєстрацiя), зняття з облiку транспортних засобiв (крiм транспортних засобiв, визначених абзацом другим пункту 12 цього Порядку) сервiсними центрами МВС може проводитися за участю суб'єктiв господарювання, якi стоять на облiку в Головному сервiсному центрi МВС та здiйснюють продаж нових транспортних засобiв, або через центри надання адмiнiстративних послуг, утворенi вiдповiдно до Закону України "Про адмiнiстративнi послуги", на основi рiшень, узгоджених мiж сервiсними центрами МВС та органами, якi прийняли рiшення про утворення центрiв надання адмiнiстративних послуг.

(пункт 3 доповнено новим абзацом другим згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 06.12.2017р. N 1092, абзац другий пункту 3 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16.12.2020р. N 1273)

     Центри надання адмiнiстративних послуг пiдключаються до електронних баз даних (реєстрiв), необхiдних для проведення державної реєстрацiї (перереєстрацiї) та зняття з облiку транспортних засобiв, з метою прийняття, перевiрки та передачi документiв, видачi оформлених результатiв.

(пункт 3 доповнено новим абзацом третiм згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 06.12.2017р. N 1092, у зв'язку з цим абзаци другий i третiй вважати вiдповiдно абзацами четвертим i п'ятим)

     Суб'єкти господарювання, якi виявили бажання взяти участь у державнiй реєстрацiї нових транспортних засобiв, подають особисто або через уповноваженого представника чи надсилають поштою до Головного сервiсного центру МВС у паперовiй або електроннiй формi на адресу електронної пошти Головного сервiсного центру МВС заяву. Заява, наведена в додатку 7, складена в електроннiй формi, та доданi до неї документи оформляються згiдно з вимогами законодавства у сферi електронних документiв.

     Головний сервiсний центр МВС розглядає подану заяву у строк до 20 робочих днiв з моменту її надходження та за результатами розгляду укладає iз суб'єктом господарювання вiдповiдний договiр або повертає її заявнику.

     Головний сервiсний центр МВС повертає заяву не пiзнiше нiж через п'ять робочих днiв у визначений суб'єктом господарювання спосiб за наявностi хоча б однiєї з таких пiдстав:

     невiдповiднiсть суб'єкта господарювання вимогам, установленим абзацом другим пункту 3 цього Порядку;

     подання документiв не в повному обсязi та/або виявлення в них недостовiрних вiдомостей, що встановлено пiд час їх розгляду.

     Суб'єкт господарювання має право усунути недолiки та надiслати вiдповiдну заяву повторно.

     Суб'єкт господарювання, який уклав з Головним сервiсним центром МВС вiдповiдний договiр, здiйснює:

     пiдготовку документiв для передачi до сервiсного центру МВС вiдповiдно до типових iнформацiйних карток адмiнiстративних послуг з реєстрацiї транспортних засобiв, якi надаються сервiсним центрам МВС;

     установлення особи вiдповiдно до наданих документiв, що посвiдчують особу;

     установлення особи уповноваженого представника вiдповiдно до наданих документiв (у разi звернення власника транспортного засобу через уповноваженого представника) та проведення перевiрки його повноважень;

     передачу вiдповiдних документiв до сервiсного центру МВС через функцiональну пiдсистему єдиної iнформацiйної системи МВС з урахуванням вимог законодавства у сферi захисту iнформацiї;

     друк та видачу власнику транспортного засобу або уповноваженому представнику свiдоцтва про реєстрацiю транспортного засобу, видачу номерних знакiв, якi вiдповiдають установленим вимогам, на пiдставi оформленого рiшення сервiсного центру МВС про державну реєстрацiю транспортного засобу;

     видачу власнику транспортного засобу або уповноваженому представнику належним чином оформленого рiшення сервiсного центру МВС про вiдмову в здiйсненнi державної реєстрацiї транспортного засобу iз зазначенням пiдстави (пiдстав) для такої вiдмови.

     Суб'єкти господарювання, якi уклали з Головним сервiсним центром МВС вiдповiдний договiр, забезпечуються бланками свiдоцтва про реєстрацiю транспортного засобу та номерними знаками в порядку, встановленому МВС.

(пункт 3 доповнено новими абзацами четвертим - сiмнадцятим згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17.02.2021р. N 115, у зв'язку з цим абзаци четвертий i п'ятий вважати вiдповiдно абзацами вiсiмнадцятим i дев'ятнадцятим)

     Державний облiк зареєстрованих транспортних засобiв передбачає реєстрацiю, накопичення, узагальнення, зберiгання i передачу iнформацiї про такi засоби та вiдомостей про їх власникiв, якi вносяться до Єдиного державного реєстру транспортних засобiв, держателем якого є МВС.

(абзац пункту 3 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.11.2015р. N 904, вiд 14.11.2018р. N 1013)

     Порядок ведення Єдиного державного реєстру затверджується МВС.

(абзац пункту 3 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.11.2015р. N 904)

     4. Сервiснi центри МВС ведуть облiк торговельних органiзацiй, пiдприємств-виробникiв та суб'єктiв господарювання, дiяльнiсть яких пов'язана з реалiзацiєю транспортних засобiв та їх складових частин, що мають iдентифiкацiйнi номери, забезпечують їх номерними знаками для разових поїздок, бланками актiв приймання-передачi транспортних засобiв установленого зразка iз сплатою вартостi зазначених номерних знакiв i бланкiв, розробляють порядок видачi таких бланкiв, облiку та контролю за їх використанням, надають вiдповiдним вiйськовим комiсарiатам за їх запитами вiдомостi про державну реєстрацiю (перереєстрацiю), зняття з облiку транспортних засобiв (за винятком легкових автомобiлiв, причепiв до них, мотоциклiв, мотоколясок та мопедiв).

(пункт 4 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.11.2015р. N 904, вiд 18.11.2015р. N 941)

     5. Особи, якi порушують цей Порядок, несуть вiдповiдальнiсть згiдно iз законом.

Державна реєстрацiя транспортних засобiв

     6. Транспортнi засоби реєструються за юридичними та фiзичними особами в сервiсних центрах МВС або через центри надання адмiнiстративних послуг. Державна реєстрацiя нових транспортних засобiв може проводитися сервiсними центрами МВС за участю суб'єктiв господарювання, якi стоять на облiку в Головному сервiсному центрi МВС, здiйснюють продаж таких транспортних засобiв та уклали з Головним сервiсним центром МВС вiдповiдний договiр. Транспортнi засоби, що належать декiльком фiзичним або юридичним особам (спiввласникам), за їх письмовою заявою реєструються за однiєю з таких осiб. У разi вiдсутностi одного iз спiввласникiв державна реєстрацiя транспортних засобiв проводиться на пiдставi його письмової заяви. Справжнiсть пiдпису такого спiввласника засвiдчується нотарiально. У графi "Особливi вiдмiтки" свiдоцтва про реєстрацiю або тимчасового реєстрацiйного талону транспортних засобiв щодо iншого спiввласника робиться запис:

"   є спiввласником"
(прiзвище, iм'я, по батьковi або найменування юридичної особи)
 
(абзац перший пункту 6 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.11.2015р. N 904, вiд 18.11.2015р. N 941, вiд 06.12.2017р. N 1092, вiд 16.12.2020р. N 1273, вiд 17.02.2021р. N 115)

     Фахiвцi експертної служби МВС, судовi експерти, що здiйснюють огляд та експертне дослiдження транспортних засобiв з урахуванням вимог пункту 15 цього Порядку, представники сервiсних центрiв МВС можуть брати участь у роботi центрiв надання адмiнiстративних послуг для забезпечення виконання процедурних дiй, необхiдних для проведення державної реєстрацiї (перереєстрацiї), зняття з облiку транспортних засобiв.

(пункт 6 доповнено новим абзацом другим згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 06.12.2017р. N 1092, у зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третiм)

     Транспортнi засоби, що належать фiзичним особам-пiдприємцям, реєструються за ними як за фiзичними особами.

     7. Власники транспортних засобiв та особи, що експлуатують такi засоби на законних пiдставах, або їх представники (далi - власники) зобов'язанi зареєструвати (перереєструвати) транспортнi засоби протягом десяти дiб пiсля придбання (одержання) або митного оформлення, або тимчасового ввезення на територiю України, або виникнення обставин, що є пiдставою для внесення змiн до реєстрацiйних документiв. Строк державної реєстрацiї продовжується у разi подання документiв, якi пiдтверджують вiдсутнiсть можливостi своєчасного її проведення власниками транспортних засобiв (хвороба, вiдрядження або iншi поважнi причини).

     Експлуатацiя транспортних засобiв, що не зареєстрованi (не перереєстрованi) в уповноважених органах МВС та без номерних знакiв, що вiдповiдають державним стандартам, а також iдентифiкацiйнi номери складових частин яких не вiдповiдають записам у реєстрацiйних документах або знищенi чи пiдробленi, забороняється.

(абзац другий пункту 7 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.11.2015р. N 904)

     Транспортнi засоби, тимчасово ввезенi на митну територiю України для особистого користування бiльш як на 30 дiб, пiдлягають державнiй реєстрацiї в сервiсних центрах МВС на строк, визначений вiдповiдним митним органом. Тимчасово ввезенi транспортнi засоби не можуть бути розкомплектованi на запаснi частини, переданi у володiння, користування або розпорядження iншим особам.

(абзац третiй пункту 7 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.11.2015р. N 904, вiд 13.07.2016р. N 436, у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.12.2018р. N 1077)

     8. Державна реєстрацiя (перереєстрацiя) транспортних засобiв проводиться на пiдставi заяв власникiв, поданих особисто або уповноваженим представником, i документiв, що посвiдчують їх особу, пiдтверджують повноваження представника (для фiзичних осiб - нотарiально посвiдчена довiренiсть, для юридичних осiб - органiзацiйно-розпорядчий документ про проведення державної реєстрацiї (перереєстрацiї), зняття з облiку транспортних засобiв та видана юридичною особою довiренiсть), а також правомiрнiсть придбання, отримання, ввезення, митного оформлення (далi - правомiрнiсть придбання) транспортних засобiв, вiдповiднiсть конструкцiї транспортних засобiв установленим вимогам безпеки дорожнього руху, а також вимогам, якi є пiдставою для внесення змiн до реєстрацiйних документiв. Не допускаються до державної реєстрацiї транспортнi засоби з правим розташуванням керма (за винятком транспортних засобiв, якi були зареєстрованi в пiдроздiлах Державтоiнспекцiї до набрання чинностi Законом України "Про дорожнiй рух").

(абзац перший пункту 8 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13.02.2012р. N 87, вiд 27.06.2012р. N 600, вiд 18.11.2015р. N 941, вiд 16.12.2020р. N 1273)

     У разi коли пiд час реєстрацiї (перереєстрацiї) транспортнi засоби не пiдлягають огляду фахiвцями експертної служби МВС, подання заяви та документiв, необхiдних для отримання номерних знакiв та реєстрацiйних документiв, перевiрка поданих документiв можуть здiйснюватися iз застосуванням засобiв електронного кабiнету водiя функцiональної пiдсистеми єдиної iнформацiйної системи МВС (далi - електронний кабiнет водiя) або через Єдиний державний веб-портал електронних послуг.

(пункт 8 доповнено новим абзацом другим згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16.12.2020р. N 1273)

     Замовлення наявних у сервiсному центрi МВС номерних знакiв, що видаються за бажанням власникiв легкових автомобiлiв та мiстять визначену комбiнацiю: iз чотирьох однакових цифр; послiдовнi комбiнацiї цифр вiд 0001 до 0009; iз чотирьох цифр, три з яких однаковi та розташованi пiдряд; iз чотирьох цифр - двох послiдовних пар однакових цифр; з послiдовних цифр 0123 або 1234; iз чотирьох цифр, що починається з двох нулiв, а двi наступнi цифри неоднаковi; iз чотирьох цифр, що мiстить три однаковi цифри, якi розташованi не пiдряд; iз чотирьох цифр, з яких однаковими є перша i третя та друга i четверта, або перша i четверта та друга i третя, а також номерних знакiв з визначеною заявником комбiнацiєю цифр може здiйснюватися через електронний кабiнет водiя або Єдиний державний веб-портал електронних послуг.

(пункт 8 доповнено новим абзацом третiм згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16.12.2020р. N 1273, у зв'язку з цим абзаци другий - двадцять шостий вважати вiдповiдно абзацами четвертим - двадцять восьмим)

     Документами, що пiдтверджують правомiрнiсть придбання транспортних засобiв, їх складових частин, що мають iдентифiкацiйнi номери, є оформленi в установленому порядку:

(абзац четвертий пункту 8 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.12.2015р. N 1118)

     договори, укладенi на товарних бiржах на зареєстрованих в уповноваженому органi МВС бланках;

     укладенi та оформленi безпосередньо в сервiсних центрах МВС у присутностi адмiнiстраторiв таких органiв договори купiвлi-продажу (мiни, поставки), дарування транспортних засобiв, а також iншi договори, на пiдставi яких здiйснюється набуття права власностi на транспортний засiб;

     укладенi та оформленi в центрах надання адмiнiстративних послуг у присутностi адмiнiстраторiв таких центрiв договори купiвлi-продажу (мiни, поставки), дарування транспортних засобiв, а також iншi договори, на пiдставi яких здiйснюється набуття права власностi на транспортний засiб;

(пункт 8 доповнено новим абзацом сьомим згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 06.12.2017р. N 1092, у зв'язку з цим абзаци сьомий - двадцять п'ятий вважати вiдповiдно абзацами восьмим - двадцять шостим)

     нотарiально посвiдченi договори купiвлi-продажу (мiни, поставки), дарування транспортних засобiв, а також iншi договори, на пiдставi яких здiйснюється набуття права власностi на транспортний засiб;

     договори купiвлi-продажу транспортних засобiв, що пiдлягають першiй державнiй реєстрацiї в сервiсних центрах МВС, за якими продавцями виступають суб'єкти господарювання, що здiйснюють оптову та/або роздрiбну торгiвлю транспортними засобами, i якi пiдписанi вiд iменi таких суб'єктiв уповноваженою особою;

(абзац дев'ятий пункту 8 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.12.2015р. N 1118, вiд 13.07.2016р. N 436, вiд 22.11.2017р. N 893)

     договiр комiсiї мiж власником транспортного засобу i суб'єктом господарювання, який за таким договором є комiсiонером, та договiр купiвлi-продажу транспортного засобу, за яким продавцем є такий суб'єкт господарювання, якi пiдписанi вiд iменi суб'єкта господарювання уповноваженою особою, - у разi продажу транспортних засобiв суб'єктами господарювання, що здiйснюють оптову та/або роздрiбну торгiвлю транспортними засобами на пiдставi договору комiсiї, укладеного з власником транспортного засобу;

(пункт 8 доповнено новим абзацом десятим згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13.07.2016р. N 436, у зв'язку з цим абзаци десятий - двадцять п'ятий вважати вiдповiдно абзацами одинадцятим - двадцять шостим, абзац десятий пункту 8 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22.11.2017р. N 893)

     свiдоцтва про право на спадщину, виданi нотарiусом або консульською установою, чи їх дублiкати;

     рiшення про закрiплення транспортних засобiв на правi оперативного управлiння чи господарського вiдання, прийнятi власниками транспортних засобiв чи особами, уповноваженими управляти таким майном;

     рiшення власникiв майна, уповноважених ними органiв про передачу транспортних засобiв з державної в комунальну власнiсть чи з комунальної власностi в державну власнiсть;

(абзаци п'ятий - сьомий пункту 8 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 01.08.2013р. N 610, вiд 09.11.2015р. N 904, замiнено абзацами п'ятим - тринадцятим згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18.11.2015р. N 941, у зв'язку з цим абзаци восьмий - дев'ятнадцятий вважати вiдповiдно абзацами чотирнадцятим - двадцять п'ятим)

     копiя рiшення суду, засвiдчена в установленому порядку, iз зазначенням юридичних чи фiзичних осiб, якi визнаються власниками транспортних засобiв, марки, моделi, року випуску таких засобiв, а також iдентифiкацiйних номерiв їх складових частин;

     довiдка органу соцiального захисту населення або управлiння виконавчої дирекцiї Фонду соцiального страхування вiд нещасних випадкiв на виробництвi та професiйних захворювань, що видiлили автомобiль або мотоколяску;

     акт приймання-передачi транспортних засобiв за формою згiдно з додатком 6, виданий пiдприємством-виробником або пiдприємством, яке переобладнало чи встановило на транспортний засiб спецiальний пристрiй згiдно iз свiдоцтвом про погодження конструкцiї транспортного засобу щодо забезпечення безпеки дорожнього руху, iз зазначенням iдентифiкацiйних номерiв такого транспортного засобу та конкретного одержувача;

     митна декларацiя на бланку єдиного адмiнiстративного документа на паперовому носiї або електронна митна декларацiя, або видане митним органом посвiдчення про реєстрацiю в уповноважених органах МВС транспортних засобiв чи їх складових частин, що мають iдентифiкацiйнi номери;

(абзац сiмнадцятий пункту 8 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13.02.2012р. N 87, вiд 28.11.2012р. N 1081, вiд 09.11.2015р. N 904)

     договiр фiнансового лiзингу та договiр купiвлi-продажу предмета лiзингу;

(абзац вiсiмнадцятий пункту 8 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16.12.2020р. N 1273)

     акт про проведенi електроннi торги або постанова та акт про передачу майна стягувачу в рахунок погашення боргу, виданi органом державної виконавчої служби або приватним виконавцем.

(пункт 8 доповнено новим абзацом дев'ятнадцятим згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19.06.2013р. N 424, у зв'язку з цим абзаци сдев'ятнадцятий - двадцять четвертий вважати вiдповiдно абзацами двадцятим - двадцять п'ятим, абзац дев'ятнадцятий пункту 8 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11.10.2016р. N 699)

     акт про придбання майна на аукцiонi з продажу майна боржникiв у справах про банкрутство (неплатоспроможнiсть);

(пункт 8 доповнено новим абзацом двадцятим згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21.04.2021р. N 395, у зв'язку з цим абзаци двадцятий - тридцятий вважати вiдповiдно абзацами двадцять першим - тридцять першим)

     договiр купiвлi-продажу транспортного засобу, укладений за результатами прилюдних торгiв (аукцiону) або електронних торгiв, за яким продавцем виступає Нацiональне агентство з питань виявлення, розшуку та управлiння активами, одержаними вiд корупцiйних та iнших злочинiв, або акт про реалiзацiю активiв на електронних торгах, виданий Нацiональним агентством з питань виявлення, розшуку та управлiння активами, одержаними вiд корупцiйних та iнших злочинiв;

(пункт 8 доповнено новим абзацом двадцять першим згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22.08.2018р. N 637, у зв'язку з цим абзаци двадцять перший - двадцять восьмий вважати вiдповiдно абзацами двадцять другим - двадцять дев'ятим, абзац двадцять перший пункту 8 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23.09.2020р. N 871)

     абзац двадцять другий пункту 8 виключено

(пункт 8 доповнено новим абзацом двадцять другим згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18.11.2015р. N 941, у зв'язку з цим абзаци двадцять другий - двадцять сьомий вважати вiдповiдно абзацами двадцять третiм - двадцять восьмим, абзац двадцять другий пункту 8 виключено згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13.07.2016р. N 436)

     акт про придбання товару на електронному аукцiонi, виданий митним органом у разi продажу транспортних засобiв у випадках, передбачених статтею 243 Митного кодексу України;

(пункт 8 доповнено новим абзацом двадцять третiм згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17.03.2021р. N 219, у зв'язку з цим абзаци двадцять третiй - тридцятий вважати вiдповiдно абзацами двадцять четвертим - тридцять першим)

     договiр купiвлi-продажу, оформлений в електронному виглядi через електронний кабiнет водiя або Єдиний державний веб-портал електронних послуг;

(пункт 8 доповнено новим абзацом двадцять четвертим згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16.12.2020р. N 1273, у зв'язку з цим абзаци двадцять четвертий - тридцятий вважати вiдповiдно абзацами двадцять п'ятим - тридцять першим)

     У разi митного оформлення транспортних засобiв, їх складових частин, що мають iдентифiкацiйнi номери, якi ввозяться на митну територiю України, за електронною митною декларацiєю вiдомостi про оформлення такої декларацiї перевiряються шляхом надсилання запиту в електронному виглядi до єдиної автоматизованої iнформацiйної системи митних органiв за допомогою засобiв iнформацiйно-телекомунiкацiйних систем.

(пункт 8 доповнено новим абзацом двадцять п'ятим згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13.02.2012р. N 87, у зв'язку з цим абзаци двадцять п'ятий - двадцять дев'ятий вважати вiдповiдно абзацами двадцять шостим - тридцятим, абзац двадцять п'ятий пункту 8 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.11.2012р. N 1081, вiд 04.12.2019р. N 989, у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16.12.2020р. N 1273)

     Для державної реєстрацiї транспортних засобiв, що перебували в експлуатацiї i знятi з облiку в уповноважених органах МВС, крiм зазначених у цьому пунктi документiв, що пiдтверджують правомiрнiсть їх придбання, подається свiдоцтво про реєстрацiю транспортного засобу (технiчний паспорт) та копiя реєстрацiйної картки, що додається до свiдоцтва про реєстрацiю транспортного засобу на пластиковiй основi, з вiдмiткою уповноваженого органу МВС про зняття транспортного засобу з облiку. Переобладнання (крiм переобладнання для роботи на газових паливах), вiдчуження (крiм транспортних засобiв, якi перейшли у власнiсть спадкоємця на пiдставi свiдоцтва про право на спадщину), передача права користування i (або) розпорядження придбаних транспортних засобiв, не зареєстрованих у уповноважених органах МВС, не допускається.

(абзац двадцять шостий пункту 8 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.06.2012р. N 600, вiд 09.11.2015р. N 904, вiд 16.12.2020р. N 1273)

     Державна реєстрацiя транспортних засобiв проводиться за умови сплати їх власниками передбачених законодавством податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв), а також внесення в установленому порядку платежiв за державну реєстрацiю (перереєстрацiю), зняття з облiку, вiдшкодування вартостi бланкiв реєстрацiйних документiв та номерних знакiв.

(абзац двадцять сьомий пункту 8 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16.12.2020р. N 1273)

     У разi проведення державної реєстрацiї транспортних засобiв через центри надання адмiнiстративних послуг документи, необхiднi для отримання адмiнiстративної послуги, приймаються з урахуванням положень iнформацiйної картки на таку послугу, яка надається сервiсними центрами МВС органам, що утворили центри надання адмiнiстративних послуг.

(пункт 8 доповнено новим абзацом двадцять восьмим згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 06.12.2017р. N 1092, у зв'язку з цим абзаци двадцять восьмий - тридцятий вважати вiдповiдно абзацами двадцять дев'ятим - тридцять першим)

     Форма бланкiв актiв приймання-передачi транспортних засобiв пiдприємств - виробникiв таких засобiв та їх складових частин, що мають iдентифiкацiйнi номери, наведена в додатку 6.

(абзац двадцять дев'ятий пункту 8 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.12.2013р. N 955, iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18.11.2015р. N 941)

     Абзац тридцятий пункту 8 виключено

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.06.2012р. N 600)

     Абзац тридцять перший пункту 8 виключено

(пункт 8 доповнено абзацом згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20.04.2011р. N 436, абзац тридцять перший пункту 8 виключено згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16.12.2020р. N 1273)

     9. До державної реєстрацiї не допускаються автобуси, що переобладнанi з автомобiлiв, якi призначалися для виконання iнших функцiй, за винятком таких автобусiв, зареєстрованих до 1 квiтня 2008 року.

     До першої державної реєстрацiї не допускаються автобуси, якi виробленi на базi шасi транспортних засобiв, що перебували в експлуатацiї.

(пункт 9 доповнено новим абзацом другим згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16.12.2020р. N 1273, у зв'язку з цим абзаци другий i третiй вважати вiдповiдно абзацами третiм i четвертим)

     Державна реєстрацiя (перереєстрацiя), зняття з облiку розукомплектованих транспортних засобiв, крiм випадкiв вибракування їх у цiлому, не допускається. Розукомплектованими вважаються транспортнi засоби, в яких вiдсутня одна або бiльше складових частин, що мають iдентифiкацiйний номер (кузов, шасi, рама, двигун).

     Абзац четвертий пункту 9 виключено

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31.05.2012р. N 471)

     Не допускається державна реєстрацiя транспортних засобiв, придбаних з порушенням вимог абзацу другого пункту 8, пунктiв 11, 16, абзацу другого пункту 17, пункту 18, абзацу другого пункту 33, пунктiв 44, 48, 49 Порядку здiйснення оптової та роздрiбної торгiвлi транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають iдентифiкацiйнi номери, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11 листопада 2009р. N 1200 (Офiцiйний вiсник України, 2009р., N 87, ст. 2939).

(пункт 9 доповнено абзацом згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26.05.2021р. N 536)

     10. Перша державна реєстрацiя транспортних засобiв в Українi проводиться за умови вiдповiдностi конструкцiї i технiчного стану певної марки (моделi) транспортних засобiв та їх складових частин, що мають iдентифiкацiйнi номери, обов'язковим вимогам правил та нормативiв, що пiдтверджується сертифiкатом вiдповiдностi, виданим згiдно з порядком затвердження конструкцiї транспортних засобiв, їх частин та обладнання, або вiдомостями Державного реєстру сертифiкатiв вiдповiдностi транспортних засобiв, виданих уповноваженими органами або органами iз сертифiкацiї, та реєстру виданих сертифiкатiв типу транспортних засобiв та обладнання, що формується за повiдомленнями уповноважених органiв, i сертифiкатiв вiдповiдностi нових транспортних засобiв, виданих виробником.

(пункт 10 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.11.2015р. N 904, вiд 18.11.2015р. N 941, у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16.12.2020р. N 1273)

     11. Державна реєстрацiя конфiскованих транспортних засобiв або транспортних засобiв, право власностi на якi встановлено за рiшенням суду, проводиться на пiдставi вiдповiдного рiшення суду iз зазначенням марки, моделi, iдентифiкацiйних номерiв складових частин таких засобiв, а також реєстрацiйних документiв, зокрема свiдоцтва про реєстрацiю транспортного засобу (далi - свiдоцтво про реєстрацiю) або технiчного паспорта (у разi їх наявностi). До реєстрацiйних документiв додається договiр купiвлi-продажу, iнший документ, що встановлює право власностi, або рiшення Кабiнету Мiнiстрiв України чи комiсiї, утвореної вiдповiдно до Порядку розпорядження майном, конфiскованим за рiшенням суду i переданим органам державної виконавчої служби, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11 липня 2002 р. N 985 (Офiцiйний вiсник України, 2002 р., N 29, ст. 1371), про передачу цих транспортних засобiв у разi конфiскацiї у власнiсть держави.

(абзац перший пункту 11 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.11.2015р. N 904, вiд 18.11.2015р. N 941)

     Державна реєстрацiя проводиться:

     транспортних засобiв, що визнанi в установленому порядку безхазяйними, - на пiдставi документiв, виданих уповноваженими органами, а також договорiв купiвлi-продажу або iнших документiв, якi встановлюють право власностi на такi засоби пiсля їх реалiзацiї;

     транспортних засобiв, якi за правом спадкування перейшли у власнiсть держави або подарованi державi власниками, - на пiдставi рiшень органiв, визначених законодавством, та нотарiально засвiдчених документiв, якi встановлюють право власностi, iз зазначенням в них марки, моделi, iдентифiкацiйних номерiв складових частин таких транспортних засобiв, iнших документiв, що пiдтверджують правомiрнiсть їх придбання новими власниками, а також виданих на територiї України реєстрацiйних документiв;

(абзац четвертий пункту 11 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.11.2015р. N 904, вiд 18.11.2015р. N 941)

     транспортних засобiв, за якими власник або уповноважена ним особа не звернулися до закiнчення строкiв зберiгання, встановлених Митним кодексом України, транспортних засобiв, якi були виявленi (знайденi) пiд час здiйснення митного контролю в зонах митного контролю, власник яких невiдомий, транспортних засобiв, помiщених у митний режим вiдмови на користь держави, - на пiдставi документiв, що пiдтверджують правомiрнiсть придбання таких транспортних засобiв, а також реєстрацiйних документiв (у разi їх наявностi).

(пункт 11 доповнено новим абзацом п'ятим згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17.03.2021р. N 219, у зв'язку з цим абзаци п'ятий i шостий вважати вiдповiдно абзацами шостим i сьомим)

     Абзац шостий пункту 11 виключено

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13.02.2012р. N 87)

     Державна реєстрацiя зазначених транспортних засобiв, ввезених на митну територiю України без сплати податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв), що передбаченi законодавством пiд час iмпорту таких засобiв, проводиться за умови подання документiв про внесення таких податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв), за винятком транспортних засобiв, операцiї з безоплатної передачi яких вiдповiдно до Податкового кодексу України звiльненi вiд оподаткування податком на додану вартiсть та акцизним податком або визначенi такими, що не є об'єктом оподаткування податком на додану вартiсть, та транспортних засобiв, якi згiдно з податковим законодавством звiльненi вiд їх сплати, iз внесенням вiдповiдного запису у свiдоцтво про реєстрацiю.

(абзац сьомий пункту 11 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30.06.2010р. N 537, вiд 17.03.2021р. N 219)

     12. Державна реєстрацiя (перереєстрацiя), зняття з облiку проводиться:

     транспортних засобiв дипломатичних представництв та консульських установ, представництв мiжнародних органiзацiй в Українi, їх персоналу та членiв сiмей персоналу, акредитованих в установленому порядку в МЗС, - сервiсними центрами МВС за клопотанням МЗС на пiдставi документiв, зазначених у пунктi 31 цього Порядку. Форма клопотання затверджується спiльним наказом МВС та МЗС;

(абзац другий пункту 12 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.11.2015р. N 904)

     транспортних засобiв iноземних органiзацiй, якi забезпечують реалiзацiю програм (проектiв) мiжнародної технiчної допомоги (виконавцi проектiв) згiдно з мiжнародними договорами України, iнших представництв iноземних юридичних осiб, iноземних громадян та осiб без громадянства - сервiсними центрами МВС на загальних пiдставах.

(абзац третiй пункту 12 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 01.08.2013р. N 610, вiд 09.11.2015р. N 904)
(пункт 12 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20.06.2012р. N 550)

     13. Транспортнi засоби, якi належать представництвам державних пiдприємств, установ та органiзацiй України i експлуатувалися за кордоном та повертаються в Україну без реєстрацiйних документiв, реєструються на пiдставi клопотань МЗС та актiв приймання-передачi за формою згiдно з додатком 2 або накладних на вiдпуск матерiальних цiнностей i вiдповiдних митних документiв.

     14. Допускається державна реєстрацiя самостiйно сконструйованих мотоциклiв, легкових, а також вантажних автомобiлiв, повна маса яких не перевищує 3500 кiлограмiв, причепiв та напiвпричепiв до них, iнших прирiвняних до них транспортних засобiв i мопедiв, виготовлених вiдповiдно до обов'язкових вимог норм i стандартiв України, на пiдставi документiв, що пiдтверджують правомiрнiсть придбання складових частин iз зазначенням їх iдентифiкацiйних номерiв, а також висновкiв Головного сервiсного центру МВС та iнших, визначених Кабiнетом Мiнiстрiв України пiдприємств, установ та органiзацiй.

(пункт 14 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.06.2012р. N 600, вiд 09.11.2015р. N 904, вiд 16.12.2020р. N 1273)

     15. Пiд час проведення державної реєстрацiї (перереєстрацiї), зняття з облiку транспортнi засоби (крiм випадкiв реєстрацiї нових транспортних засобiв, перереєстрацiї транспортних засобiв у зв'язку iз змiною найменування та адреси юридичних осiб, прiзвища, власного iменi, по батьковi (за наявностi), мiсця проживання фiзичних осiб, якi є власниками транспортних засобiв, установлення газобалонного обладнання, отримання чи перезакрiплення iндивiдуального номерного знака або номерного знака з вiдповiдною комбiнацiєю цифр, а також видачi реєстрацiйних документiв для виїзду за кордон (їх повернення) або тимчасового реєстрацiйного талона пiд час передачi права користування та/або розпорядження транспортними засобами, видачi тимчасового реєстрацiйного талона пiд час передачi права користування та/або розпорядження транспортними засобами, вибракування їх у цiлому) пiдлягають огляду фахiвцями експертної служби МВС з метою звiрення iдентифiкацiйних номерiв їх складових частин з номерами, зазначеними в поданих власником для реєстрацiї документах. За результатами огляду в документах, якi подаються для державної реєстрацiї, робиться вiдповiдна вiдмiтка або складається акт огляду. Експертне дослiдження транспортного засобу i реєстрацiйних документiв на транспортний засiб (iнших документiв, якi є пiдставою для реєстрацiї транспортного засобу) проводиться за заявою власника з метою визначення справжностi iдентифiкацiйних номерiв транспортного засобу i реєстрацiйних документiв. Експертне дослiдження проводиться фахiвцями експертної служби МВС або судовими експертами державних спецiалiзованих установ, якi мають присвоєну в установленому Законом України "Про судову експертизу" порядку квалiфiкацiю судового експерта з правом проведення дослiджень за вiдповiдними експертними спецiальностями. За результатами дослiдження складається висновок експертного дослiдження, який додається до документiв, що подаються для державної реєстрацiї. Установлення вiдповiдностi конструкцiї, перевiрка за Єдиним державним реєстром транспортних засобiв, автоматизованою базою даних про розшукуванi транспортнi засоби, банком даних Генерального секретарiату Iнтерполу, перевiрка вiдомостей про обмеження вiдчуження за Державним реєстром обтяжень рухомого майна та вiдомостей про документи, що посвiдчують особу та пiдтверджують громадянство України, а також про реєстрацiю мiсця проживання за Єдиним державним демографiчним реєстром (крiм внутрiшньо перемiщених осiб, якi подають довiдку про взяття на облiк внутрiшньо перемiщеної особи або пред'являють її вiдображення в електроннiй формi на Єдиному державному веб-порталi електронних послуг "Портал Дiя", зокрема з використанням мобiльного додатка Порталу Дiя), вiдомостей про особу за Єдиним реєстром боржникiв, дiйсностi довiреностi за Єдиним реєстром довiреностей, дiйсностi сертифiката вiдповiдностi за Державним реєстром сертифiкатiв вiдповiдностi транспортних засобiв, виданих уповноваженими органами або органами iз сертифiкацiї, та реєстром виданих сертифiкатiв типу транспортних засобiв та обладнання, що формується за повiдомленнями уповноважених органiв, i сертифiкатiв вiдповiдностi нових транспортних засобiв, виданих виробником, документiв, що пiдтверджують правомiрнiсть придбання, отримання, а також вiдомостей щодо митного оформлення транспортних засобiв проводяться уповноваженими особами сервiсного центру МВС.

(абзац перший пункту 15 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13.02.2012р. N 87, вiд 27.06.2012р. N 600, вiд 09.11.2015р. N 904, вiд 18.11.2015р. N 941, у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.12.2015р. N 1118, iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 05.10.2016р. N 687, вiд 22.08.2018р. N 621, вiд 14.11.2018р. N 1013, вiд 12.12.2018р. N 1077, вiд 16.12.2020р. N 1273, вiд 02.06.2021р. N 580)

     Зняття з облiку транспортних засобiв, що належать дипломатичним представництвам та консульським установам, представництвам мiжнародних органiзацiй в Українi, їх персоналу та членам сiмей персоналу, акредитованих у встановленому порядку в МЗС, а також мiжурядовим органiзацiям та їх спiвробiтникам, якi не є резидентами України, вивезених за межi України, може проводитися без їх огляду.

(пункт 15 доповнено новим абзацом другим згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16.12.2020р. N 1273, у зв'язку з цим абзаци другий - десятий вважати вiдповiдно абзацами третiм - одинадцятим)

     Пiсля проведення перевiрок на заявi власника транспортного засобу робиться запис щодо наявностi або вiдсутностi вiдомостей про розшук, арешт, заборону на зняття з облiку та/або перереєстрацiю, вiдомостей про обмеження вiдчуження в Державному реєстрi обтяжень рухомого майна, вiдомостей про особу в Єдиному реєстрi боржникiв, що засвiдчується пiдписом уповноваженої особи сервiсного центру МВС iз зазначенням прiзвища, iменi, по батьковi i дати.

(пункт 15 доповнено новим абзацом третiм згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 05.10.2016р. N 687, абзац третiй пункту 15 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22.08.2018р. N 621)

     У разi наявностi вiдомостей про розшук транспортного засобу його реєстрацiя, перереєстрацiя (крiм випадкiв, визначених абзацом четвертим пункту 40 цього Порядку), зняття з облiку не проводиться. Реєстрацiя транспортного засобу, щодо якого в Державному реєстрi обтяжень рухомого майна є вiдомостi про обмеження вiдчуження, проводиться за наявностi письмової згоди обтяжувача (заставодержателя), крiм випадкiв переходу права власностi на транспортний засiб у порядку спадкування, правонаступництва або видiлення частки в спiльному майнi.

(пункт 15 доповнено новим абзацом четвертим згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 05.10.2016р. N 687, у зв'язку з цим абзаци третiй - восьмий вважати вiдповiдно абзацами п'ятим - одинадцятим, абзац четвертий пункту 15 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16.12.2020р. N 1273)

     У разi звернення до сервiсного центру МВС щодо транспортного засобу, вiдомостi про власника якого мiстяться в Єдиному реєстрi боржникiв, перереєстрацiя транспортного засобу не проводиться, крiм випадкiв, не пов'язаних з його вiдчуженням, або в разi звернення для перереєстрацiї транспортного засобу, придбаного на електронних торгах або отриманого в рахунок погашення боргу в порядку, установленому статтею 61 Закону України "Про виконавче провадження".

(пункт 15 доповнено новим абзацом п'ятим згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22.08.2018р. N 621, у зв'язку з цим абзаци п'ятий - десятий вважати вiдповiдно абзацами шостим - одинадцятим, абзац п'ятий пункту 15 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16.12.2020р. N 1273)

     Державна реєстрацiя (перереєстрацiя), зняття з облiку транспортних засобiв, крiм випадкiв вибракування їх у цiлому, без iдентифiкацiйного номера або iз знищеними, пошкодженими (один чи кiлька символiв номера вiзуально не визначаються) чи пiдробленими (змiнено один або кiлька символiв номера, замiнено панель (табличку) або частину панелi (таблички) з номером) iдентифiкацiйними номерами складових частин (кузова, шасi, рами) не допускається. Перша державна реєстрацiя таких засобiв, а також ввезених на митну територiю України транспортних засобiв, що розшукуються правоохоронними органами iнших держав, не проводиться.

(абзац шостий пункту 15 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.06.2012р. N 600)

     У разi пошкодження iдентифiкацiйного номера перша державна реєстрацiя транспортних засобiв проводиться тiльки пiсля експертного пiдтвердження справжностi iдентифiкацiйного номера.

(пункт 15 доповнено новим абзацом сьомим згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.06.2012р. N 600)

     Не допускається державна реєстрацiя (перереєстрацiя), зняття з облiку транспортних засобiв, крiм випадкiв вибракування їх у цiлому, номери двигунiв яких мають ознаки навмисного знищення або пiдробки (крiм випадкiв повернення транспортного засобу законному власнику iз знищеним або пiдробленим iдентифiкацiйним номером двигуна пiсля незаконного заволодiння таким засобом).

(пункт 15 доповнено новим абзацом восьмим згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.06.2012р. N 600, у зв'язку з цим абзаци сьомий - дев'ятий вважати вiдповiдно абзацами дев'ятим - одинадцятим)

     На самостiйно сконструйованi транспортнi засоби та на зареєстрованi в уповноважених органах МВС транспортнi засоби iз знищеними iдентифiкацiйними номерами їх складових частин (кузова, шасi, рами) або на транспортнi засоби, iдентифiкацiйнi номери складових частин яких пошкодженi пiд впливом корозiї, знищенi (пошкодженi) чи пiдробленi внаслiдок незаконного заволодiння або в разi, коли проведена замiна таких складових частин пiсля дорожньо-транспортної пригоди, наносяться спецiальнi iндивiдуальнi номери чи здiйснюється дублювання первинних iдентифiкацiйних номерiв складових частин (у разi встановлення вiдповiдностi iдентифiкацiйного номера таким засобам) згiдно з вимогами мiжнародних i державних стандартiв.

(абзац дев'ятий пункту 15 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.06.2012р. N 600, вiд 09.11.2015р. N 904)

     У такому разi до реєстрацiйних документiв та Єдиного державного реєстру транспортних засобiв вносяться в установленому порядку вiдповiднi вiдмiтки.

(абзац десятий пункту 15 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.11.2015р. N 904, вiд 14.11.2018р. N 1013)

     Комбiнацiя символiв, порядок їх нанесення та залучення до їх нанесення спецiалiзованих пiдприємств визначається МВС.

     16. На зареєстрованi в уповноважених органах МВС транспортнi засоби видаються свiдоцтва про реєстрацiю, а також номернi знаки (крiм тимчасово ввезених на митну територiю України транспортних засобiв особистого користування), що вiдповiдають державному стандарту України: два номернi знаки - на автотранспорт, один - на мототранспорт, мопед, причiп та напiвпричiп, дозволи на встановлення на транспортних засобах спецiальних свiтлових i (або) звукових сигнальних пристроїв. У свiдоцтвi про реєстрацiю транспортного засобу iдентифiкацiйний номер двигуна не зазначається.

(абзац перший пункту 16 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.11.2015р. N 904, вiд 12.12.2018р. N 1077)

     Свiдоцтво про реєстрацiю (технiчний паспорт), технiчний талон та номернi знаки старого зразка дiють до їх замiни на свiдоцтво про реєстрацiю та номернi знаки нового зразка.

     Вивезення (пересилання) за межi України номерних знакiв, виданих на територiї України, окремо вiд транспортних засобiв, на якi вони виданi, не дозволяється.

     За бажанням власника транспортного засобу - фiзичної особи надати право керування таким засобом iншiй фiзичнiй особi чи за бажанням фiзичної або юридичної особи, якiй власник транспортного засобу передав у встановленому порядку право користування i (або) розпорядження транспортними засобами, сервiсний центр МВС видає за зверненням такого власника тимчасовий реєстрацiйний талон на строк, зазначений у його заявi, або документах, якi пiдтверджують право користування i (або) розпорядження транспортним засобом.

(абзац четвертий пункту 16 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.11.2015р. N 904)

     Якщо транспортний засiб передано в управлiння у порядку та на умовах, визначених статтями 19 та 21 Закону України "Про Нацiональне агентство України з питань виявлення, розшуку та управлiння активами, одержаними вiд корупцiйних та iнших злочинiв", сервiсний центр МВС видає тимчасовий реєстрацiйний талон на пiдставi заяви управителя та договору управлiння, укладеного з Нацiональним агентством з питань виявлення, розшуку та управлiння активами, одержаними вiд корупцiйних та iнших злочинiв, на строк, зазначений у договорi управлiння.

(абзац четвертий пункту 16 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.11.2015р. N 904)

     Якщо транспортний засiб передано в управлiння у порядку та на умовах, визначених статтями 19 та 21 Закону України "Про Нацiональне агентство України з питань виявлення, розшуку та управлiння активами, одержаними вiд корупцiйних та iнших злочинiв", на пiдставi заяви управителя та договору управлiння, укладеного з АРМА, на строк, зазначений у договорi управлiння, сервiсний центр МВС видає тимчасовий реєстрацiйний талон або свiдоцтво про реєстрацiю з номерними знаками. До тимчасового реєстрацiйного талона чи свiдоцтва про реєстрацiю вносяться вiдомостi про управителя транспортного засобу. Свiдоцтво про реєстрацiю та номернi знаки, виданi власнику транспортного засобу, здаються на зберiгання до сервiсних центрiв МВС.

(пункт 16 доповнено новим абзацом п'ятим згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22.08.2018р. N 637, у зв'язку з цим абзаци п'ятий i шостий вважати вiдповiдно абзацами шостим i сьомим, абзац п'ятий пункту 16 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 03.04.2019р. N 447)

     У разi припинення договору управлiння тимчасовий реєстрацiйний талон або свiдоцтво про реєстрацiю з номерними знаками вважаються недiйсними i здаються управителем або уповноваженим представником АРМА до сервiсних центрiв МВС. Свiдоцтво про реєстрацiю та номернi знаки, виданi власнику транспортного засобу, повертаються уповноваженому представниковi АРМА.

(пункт 16 доповнено новим абзацом шостим згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 03.04.2019р. N 447, у зв'язку з цим абзаци шостий - восьмий вважати вiдповiдно абзацами сьомим - дев'ятим)

     У разi коли реєстрацiя (перереєстрацiя) транспортного засобу здiйснена пiсля 1 сiчня 2013р., звернення власника транспортного засобу - фiзичної особи про видачу тимчасового реєстрацiйного талона у зв'язку з наданням права керування таким засобом iншiй фiзичнiй особi може здiйснюватися в електроннiй формi через офiцiйний веб-сайт Головного сервiсного центру МВС.

(пункт 16 доповнено новим абзацом сьомим згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14.11.2018р. N 1013, у зв'язку з цим абзаци сьомий i восьмий вважати вiдповiдно абзацами восьмим i дев'ятим)

     У графi талона "Особливi вiдмiтки" робиться запис "Дiйсний до ____________ 20__ р. за наявностi свiдоцтва про реєстрацiю транспортного засобу (технiчного паспорта) серiї ___ N ________".

     Копiя документа, що пiдтверджує право користування i (або) розпорядження транспортними засобами, додається до матерiалiв, що необхiднi для оформлення тимчасового реєстрацiйного талона.

     Не допускається видача номерних знакiв того самого типу з тим самим iнформацiйним змiстом на два i бiльше транспортних засоби.

(пункт 16 доповнено абзацом згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16.12.2020р. N 1273)

     17. У разi державної реєстрацiї експериментальних зразкiв транспортних засобiв, що проходять випробування, до реєстрацiйних документiв (реєстрацiйної картки, книги реєстрацiї, свiдоцтва про реєстрацiю) вноситься запис "випробування" i видаються номернi знаки. Пiдставою для державної реєстрацiї таких транспортних засобiв є технiчне завдання виробника на розроблення, узгоджене з Головним сервiсним центром МВС або державним пiдприємством "Державний автотранспортний науково-дослiдний i проектний iнститут" (далi - державне пiдприємство "ДержавтотрансНДIпроект") Мiнiнфраструктури, або нотарiально засвiдчена його копiя.

(пункт 17 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13.02.2012р. N 87, вiд 09.11.2015р. N 904, вiд 16.12.2020р. N 1273)

     18. Замiсть утраченого або непридатного для користування свiдоцтва про реєстрацiю (технiчного паспорта) i номерних знакiв на пiдставi заяви власника або його представника видається нове свiдоцтво про реєстрацiю та номернi знаки.

     Замiсть утраченого або непридатного для користування тимчасового реєстрацiйного талона тимчасово ввезеного на митну територiю України транспортного засобу особистого користування на пiдставi заяви власника або його представника видається новий тимчасовий реєстрацiйний талон iз зазначенням строку тимчасового ввезення, який зазначений у втраченому або непридатному для користування.

(пункт 18 доповнено новим абзацом другим згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.12.2018р. N 1077)

     У разi втрати свiдоцтва про реєстрацiю (технiчного паспорта) та номерних знакiв транспортного засобу, переданого в управлiння у порядку та на умовах, визначених статтями 19 та 21 Закону України "Про Нацiональне агентство України з питань виявлення, розшуку та управлiння активами, одержаними вiд корупцiйних та iнших злочинiв", нове свiдоцтво про реєстрацiю та номернi знаки видаються на пiдставi заяви управителя та договору управлiння, укладеного з Нацiональним агентством з питань виявлення, розшуку та управлiння активами, одержаними вiд корупцiйних та iнших злочинiв.

(пункт 18 доповнено новим абзацом другим згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22.08.2018р. N 637, у зв'язку з цим абзаци другий i третiй вважати вiдповiдно абзацами третiм i четвертим)

     Замiсть утраченого свiдоцтва про реєстрацiю (технiчного паспорта) знятого з облiку транспортного засобу на пiдставi заяви власника або його представника сервiсний центр МВС, в якому проводилося зняття з облiку, видає копiю реєстрацiйної картки, яка засвiдчується пiдписом та печаткою адмiнiстратора сервiсного центру МВС, iз внесенням вiдповiдних службових вiдмiток.

(абзац третiй пункту 18 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.11.2015р. N 904)

     Знайденi свiдоцтва про реєстрацiю (технiчнi паспорти) i номернi знаки пiсля видачi нових вважаються недiйсними i здаються до сервiсних центрiв МВС.

(абзац четвертий пункту 18 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.11.2015р. N 904)

     19. Пункт 19 виключено

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.11.2015р. N 904)

     20. Пункт 20 виключено

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13.02.2012р. N 87)

     21. Пункт 21 виключено

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18.11.2015р. N 941)

     22. Пункт 22 виключено

(абзац перший пункту 22 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31.05.2012р. N 471, вiд 09.11.2015р. N 904, виключено згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16.12.2020р. N 1273)

     23. Транспортнi засоби, якi належать неповнолiтнiм, реєструються за ними за умови досягнення неповнолiтнiми 14-рiчного вiку (крiм випадкiв успадкування за законом) за нотарiально засвiдченою згодою батькiв (усиновлювачiв) або пiклувальника. В облiковiй картцi та книзi облiку таких транспортних засобiв також зазначається прiзвище, iм'я та по батьковi батькiв (усиновлювачiв) неповнолiтнього або його пiклувальника i ставиться вiдмiтка про заборону перереєстрацiї з метою вiдчуження та зняття з облiку транспортних засобiв без їх дозволу та дозволу органу опiки та пiклування.

(абзац перший пункту 23 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22.08.2018р. N 637)

     Пiсля досягнення неповнолiтнiм 18-рiчного вiку всi обмеження щодо перереєстрацiї або зняття з облiку транспортних засобiв, якi встановлювалися для неповнолiтнiх, знiмаються.

(абзац другий пункту 23 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22.08.2018р. N 637)

     24. Реєстрацiя (перереєстрацiя), зняття з облiку транспортних засобiв здiйснюється за мiсцем звернення власника або його уповноваженої особи незалежно вiд мiсця реєстрацiї (проживання) фiзичної особи чи мiсцезнаходження юридичної особи. При цьому в реєстрацiйних документах зазначається мiсце реєстрацiї (проживання) фiзичної особи (для внутрiшньо перемiщених осiб - мiсце проживання на пiдставi довiдки про взяття на облiк внутрiшньо перемiщеної особи або її вiдображення в електроннiй формi на Єдиному державному веб-порталi електронних послуг "Портал Дiя", зокрема з використанням мобiльного додатка Порталу Дiя) або мiсце реєстрацiї юридичної особи, за якою реєструється транспортний засiб.

(абзац перший пункту 24 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18.11.2015р. N 941, iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16.12.2020р. N 1273, вiд 02.06.2021р. N 580)

     Абзац другий пункту 24 виключено

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.11.2015р. N 904)
(абзац третiй пункту 24 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 07.07.2010р. N 559, у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.06.2012р. N 600)

     25. Державна реєстрацiя придбаних у розстрочку транспортних засобiв проводиться згiдно з цим Порядком iз внесенням до свiдоцтва про реєстрацiю вiдповiдного запису (запис "розстрочка" повинен мiститися в актi приймання-передачi транспортних засобiв за формою згiдно з додатком 6).

(пункт 25 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18.11.2015р. N 941)

     26. Пункт 26 виключено

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18.11.2015р. N 941)

     27. Транспортнi засоби, що придбаваються юридичною особою-лiзингодавцем з метою подальшої передачi їх лiзингоодержувачу на пiдставi договору фiнансового лiзингу, реєструються за лiзингодавцем.

     Пiсля виконання договору фiнансового лiзингу транспортнi засоби перереєстровуються за лiзингоодержувачем на пiдставi зазначеного договору пiсля повного розрахунку та договору купiвлi-продажу предмета лiзингу.

(абзац другий пункту 27 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22.08.2018р. N 637, вiд 16.12.2020р. N 1273)

Державна реєстрацiя ввезених в Україну транспортних засобiв

     28. Ввезенi в Україну транспортнi засоби пiдлягають державнiй реєстрацiї на пiдставi заяв власникiв i митних декларацiй на бланку єдиного адмiнiстративного документа на паперовому носiї або електронних митних декларацiй або виданих митними органами посвiдчень про їх реєстрацiю в сервiсних центрах МВС.

(абзац перший пункту 28 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.11.2012р. N 1081, вiд 09.11.2015р. N 904)

     Абзац другий пункту 28 виключено

(абзац другий пункту 28 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.11.2012р. N 1081, вiд 13.07.2016р. N 436, вiд 12.12.2018р. N 1077, виключено згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16.12.2020р. N 1273)

     Транспортнi засоби та їх складовi частини, що мають iдентифiкацiйнi номери, ввезенi в Україну з метою їх подальшого вiдчуження суб'єктами господарювання, дiяльнiсть яких пов'язана з реалiзацiєю транспортних засобiв та їх складових частин, що мають iдентифiкацiйнi номери, придбанi юридичними чи фiзичними особами, реєструються на пiдставi документiв, що пiдтверджують правомiрнiсть придбання транспортних засобiв, передбачених пунктом 8 цього Порядку, та наданих цими суб'єктами господарювання вiдомостей про номери оформлених митних декларацiй. Вiдомостi про оформлення митної декларацiї перевiряються шляхом надсилання запиту в електронному виглядi до єдиної iнформацiйної системи митних органiв за допомогою засобiв iнформацiйно-телекомунiкацiйних систем.

(абзац третiй пункту 28 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.11.2012р. N 1081, вiд 18.11.2015р. N 941, вiд 13.07.2016р. N 436, у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16.12.2020р. N 1273)

     У разi митного оформлення транспортних засобiв, їх складових частин, що мають iдентифiкацiйнi номери, за електронною митною декларацiєю з накладеним квалiфiкованим електронним пiдписом вiдповiдальної посадової особи митного органу державна реєстрацiя таких транспортних засобiв i складових частин здiйснюється на пiдставi зазначеної митної декларацiї, отриманої органами МВС вiд митних органiв за допомогою засобiв iнформацiйно-телекомунiкацiйних систем та розмiщеної в автоматизованiй iнформацiйнiй системi "Митний документ".

(пункт 28 доповнено абзацом згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13.02.2012р. N 87, абзац четвертий пункту 28 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.11.2012р. N 1081, вiд 13.07.2016р. N 436, вiд 12.12.2018р. N 1077, вiд 04.12.2019р. N 989)

     29. У разi коли транспортнi засоби перебували в експлуатацiї за межами України i були зареєстрованi у вiдповiдних органах iншої держави, обов'язковим є подання до сервiсних центрiв МВС реєстрацiйних або прирiвняних до них документiв такої держави.

(абзац перший пункту 29 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13.02.2012р. N 87, вiд 09.11.2015р. N 904)

     Абзац другий пункту 29 виключено

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13.02.2012р. N 87)

     30. До реєстрацiйних та облiкових документiв вносяться вiдомостi про заборону вiдчуження i передачi права користування i (або) розпорядження транспортними засобами, строк тимчасового ввезення та iншi обмеження, що встановлюються митними органами.

(пункт 30 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13.02.2012р. N 87, iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.12.2018р. N 1077)

     31. Державна реєстрацiя тимчасово ввезених на митну територiю України транспортних засобiв проводиться виключно за наявностi документа, що пiдтверджує їх реєстрацiю за межами України (крiм транспортних засобiв, що належать дипломатичним представництвам та консульським установам, представництвам мiжнародних органiзацiй в Українi, їх персоналу та членам сiмей персоналу, акредитованих в установленому порядку в МЗС, а також мiжурядовим органiзацiям та їх спiвробiтникам, якi не є резидентами України).

(абзац перший пункту 31 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20.06.2012р. N 550, вiд 12.12.2018р. N 1077)

     Державна реєстрацiя тимчасово ввезених на митну територiю України транспортних засобiв, що належать дипломатичним представництвам та консульським установам, представництвам мiжнародних органiзацiй в Українi, їх персоналу та членам сiмей персоналу, акредитованих в установленому порядку в МЗС, а також мiжурядовим органiзацiям та їх спiвробiтникам, якi не є резидентами України, може проводитися на пiдставi документiв, що пiдтверджують право власностi, користування i (або) розпорядження такими засобами без надання документа, що пiдтверджує їх реєстрацiю за межами України.

(абзац другий пункту 31 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20.06.2012р. N 550)

     Нацiональнi номернi знаки i документи про реєстрацiю (про право власностi, користування або розпорядження) тимчасово ввезених на митну територiю України транспортних засобiв, що належать дипломатичним представництвам та консульським установам, представництвам мiжнародних органiзацiй в Українi, їх персоналу та членам сiмей персоналу, акредитованих в установленому порядку в МЗС, а також мiжурядовим органiзацiям та їх спiвробiтникам, iншим представництвам iноземних юридичних осiб, якi не є резидентами України, здаються на зберiгання до сервiсних центрiв МВС, що є умовою тимчасового облiку транспортних засобiв, i повертаються власникам в установленому МВС порядку пiсля зняття таких засобiв з облiку. На зазначенi транспортнi засоби видаються номернi знаки та свiдоцтва про реєстрацiю iз зазначенням строку тимчасового ввезення, який встановлюється митними органами вiдповiдно до митного законодавства та зазначається у документах про митне оформлення таких засобiв.

(абзац третiй пункту 31 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.11.2015р. N 904, вiд 12.12.2018р. N 1077, вiд 16.12.2020р. N 1273)

     На транспортнi засоби особистого користування, тимчасово ввезенi на митну територiю України бiльш як на 30 дiб, видаються тимчасовi реєстрацiйнi талони iз зазначенням строку тимчасового ввезення, встановленого митним органом вiдповiдно до митного законодавства, про що зазначається в документах про митне оформлення таких засобiв.

(пункт 31 доповнено новим абзацом четвертим згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.12.2018р. N 1077, у зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п'ятим)

     Пiсля закiнчення строку тимчасового ввезення транспортнi засоби вважаються незареєстрованими.

     32. Перереєстрацiя, зняття з облiку транспортного засобу, щодо якого до реєстрацiйних та облiкових документiв внесено вiдомостi про заборону його використання для цiлей пiдприємницької дiяльностi та/або отримання доходiв в Українi, розкомплектування, вiдчуження, передачi права користування та/або розпорядження транспортним засобом чи iншi обмеження, здiйснюються з дозволу митного органу, яким цi обмеження встановлено.

(пункт 32 у редакцiї постанов Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22.08.2018р. N 637, вiд 16.12.2020р. N 1273)

Перереєстрацiя транспортних засобiв

     33. Перереєстрацiя транспортних засобiв проводиться в разi отримання свiдоцтва про реєстрацiю замiсть утраченого або непридатного для користування, змiни їх власникiв, мiсця реєстрацiї або найменування власникiв - юридичних осiб (крiм змiни найменування юридичної особи у зв'язку iз змiною типу акцiонерного товариства або у зв'язку з перетворенням акцiонерного товариства в iнше господарське товариство), мiсця проживання або прiзвища, власного iменi, по батьковi (за наявностi) фiзичних осiб, якi є власниками транспортних засобiв, а також у разi замiни номерних знакiв, отримання чи перезакрiплення iндивiдуальних номерних знакiв, змiни кольору, переобладнання транспортного засобу чи замiни кузова, iнших складових частин, що мають iдентифiкацiйнi номери.

(абзац перший пункту 33 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13.02.2012р. N 87, вiд 31.05.2012р. N 471, вiд 27.06.2012р. N 600, у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16.12.2020р. N 1273)

     Пiд час перереєстрацiї транспортних засобiв, що належать юридичним особам недержавної форми власностi, крiм документiв, визначених цим Порядком, додаються копiї вiдповiдних рiшень власникiв, засвiдчених у встановленому порядку, або документи про перехiд права власностi.

(пункт 33 доповнено новим абзацом другим згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.06.2012р. N 600, у зв'язку з цим абзаци другий - четвертий вважати вiдповiдно абзацами третiм - п'ятим, у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16.12.2020р. N 1273)

     У разi перереєстрацiї транспортних засобiв без змiни їх власникiв або на пiдставi свiдоцтва про право на спадщину номернi знаки (за умови вiдповiдностi їх iнформацiйного змiсту щодо адмiнiстративно-територiальної належностi, порядкового номера та серiї встановленим вимогам) за зверненням власникiв можуть перезакрiплюватися за такими транспортними засобами.

(пункт 33 доповнено новим абзацом третiм згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16.12.2020р. N 1273, у зв'язку з цим абзаци третiй - п'ятий вважати вiдповiдно абзацами четвертим - шостим)

     Перереєстрацiя транспортних засобiв (об'єктiв права державної власностi) у разi їх безоплатної передачi iз сфери управлiння мiнiстерств, iнших органiв виконавчої влади, Нацiональної академiї наук, iнших самоврядних органiзацiй, яким передане в користування державне майно (самовряднi органiзацiї), до сфери управлiння органiв, уповноважених управляти державним майном, або самоврядних органiзацiй проводиться у разi дотримання вимог, зазначених у пiдпунктi "д" пункту 4 Положення про порядок передачi об'єктiв права державної власностi, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 вересня 1998р. N 1482 (Офiцiйний вiсник України, 1998р., N 38, ст. 1405).

(абзац четвертий пункту 33 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16.12.2020р. N 1273)

     У разi вiдчуження транспортних засобiв, зазначених в абзацi третьому цього пункту, їх перереєстрацiя проводиться за умови дотримання вимог щодо вiдчуження, якi визначенi нормативно-правовими актами Фонду державного майна та iншими актами законодавства.

(абзац п'ятий пункту 33 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18.11.2015р. N 941)

     Для проведення перереєстрацiї транспортних засобiв, зазначених в абзацi третьому цього пункту, до сервiсних центрiв МВС або до центрiв надання адмiнiстративних послуг подаються засвiдченi пiдписами сторiн акти приймання-передачi транспортних засобiв iз зазначенням їх кольору, марки, моделi, року випуску, iдентифiкацiйних номерiв складових частин (далi - реквiзити), а для проведення перереєстрацiї транспортних засобiв у разi їх вiдчуження - документи, що встановлюють право власностi на транспортнi засоби, разом iз зазначеними актами.

(абзац шостий пункту 33 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.11.2015р. N 904, вiд 18.11.2015р. N 941, вiд 22.11.2017р. N 893, вiд 06.12.2017р. N 1092)

     34. Перереєстрацiя транспортних засобiв, якi передаються у зв'язку з реорганiзацiєю юридичних осiб, проводиться на пiдставi актiв приймання-передачi транспортних засобiв за формою згiдно з додатком 2, свiдоцтва про реєстрацiю, а також засвiдчених у встановленому порядку копiй рiшень власникiв про реорганiзацiю.

(абзац перший пункту 34 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 10.08.2011р. N 849, вiд 08.04.2013р. N 233)

     Перереєстрацiя транспортних засобiв, що у зв'язку з лiквiдацiєю юридичних осiб передаються iншим юридичним або фiзичним особам, проводиться на пiдставi свiдоцтва про реєстрацiю та засвiдчених в установленому порядку копiй прийнятих власниками або судом рiшень про лiквiдацiю.

     Перереєстрацiя транспортних засобiв, якi є внесками учасникiв до статутного капiталу господарських товариств, проводиться на пiдставi свiдоцтва про реєстрацiю транспортного засобу (технiчного паспорта), акта приймання-передачi транспортного засобу за формою згiдно з додатком 2, справжнiсть пiдпису на якому засвiдчено нотарiально, та нотарiально засвiдчених копiй рiшення товариства про згоду прийняти такi транспортнi засоби i виписки з роздiлу статуту юридичної особи щодо внесення таких транспортних засобiв до статутного капiталу товариства.

(пункт 34 доповнено новим абзацом третiм згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16.12.2020р. N 1273, у зв'язку з цим абзаци третiй i четвертий вважати вiдповiдно абзацами четвертим i п'ятим)

     Транспортнi засоби, що є внесками учасникiв до статутного фонду господарських товариств, якi повертаються учасниковi у зв'язку з його виходом iз товариства, перереєстровуються на пiдставi свiдоцтва про реєстрацiю та засвiдчених в установленому порядку копiй рiшень товариства про повернення таких транспортних засобiв зазначеним учасникам.

     Перереєстрацiя транспортних засобiв, що переходять у власнiсть страховикiв пiсля виплати страхувальникам повної страхової суми, проводиться на пiдставi засвiдчених у встановленому порядку копiй договорiв страхування, в яких обов'язково зазначається, що пiсля виплати страхувальниками повної страхової суми транспортнi засоби переходять у власнiсть страховикiв, а також на пiдставi довiдки банку про повну виплату страхувальниками страхової суми та свiдоцтва про реєстрацiю (технiчного паспорта) за його наявностi.

(абзац п'ятий пункт 34 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16.12.2020р. N 1273)

     35. Перереєстрацiя транспортних засобiв на одного з подружжя проводиться на пiдставi їх спiльної заяви, свiдоцтва про реєстрацiю i засвiдчених у встановленому порядку копiї свiдоцтва про право власностi на частку у спiльному майнi подружжя.

     Пiдставою для перереєстрацiї транспортного засобу є також свiдоцтво про реєстрацiю та копiї договору про подiл спiльного майна подружжя, свiдоцтва про право на спадщину або рiшення суду про визнання недiйсними договору купiвлi-продажу, мiни, дарування, що засвiдченi в установленому порядку.

     36. Перереєстрацiя транспортних засобiв, що є спiльною сумiсною власнiстю осiб, якi ведуть фермерське господарство, в разi смертi осiб, на яких було зареєстровано транспортнi засоби, проводиться на пiдставi засвiдчених у виконавчому органi вiдповiдної ради заяви члена такого господарства (за наявностi кiлькох членiв господарства - їх спiльної заяви), копiї свiдоцтва про смерть, довiдки виконавчого органу вiдповiдної ради про склад фермерського господарства i про перебування транспортних засобiв у спiльнiй сумiснiй власностi його членiв. До зазначених документiв додається свiдоцтво про реєстрацiю.

     37. Державна реєстрацiя (перереєстрацiя) переобладнаних транспортних засобiв проводиться на пiдставi документiв, що пiдтверджують правомiрнiсть придбання встановлених кузовiв (рам), якi мають iдентифiкацiйнi номери (у разi їх замiни), а також за умови вiдповiдностi переобладнаних транспортних засобiв вимогам безпеки дорожнього руху.

     Для транспортних засобiв, переобладнаних суб'єктами господарювання, якi провадять господарську дiяльнiсть з переобладнання п'яти i бiльше транспортних засобiв протягом року, вiдповiднiсть вимогам безпеки дорожнього руху пiдтверджується сертифiкатом вiдповiдностi, виданим органом iз сертифiкацiї, який вiдповiдно до законодавства призначений або уповноважений Мiнiнфраструктури для iндивiдуального затвердження колiсних транспортних засобiв, партiй частин та обладнання, або вiдомостями про такий сертифiкат, що мiстяться в Державному реєстрi сертифiкатiв вiдповiдностi транспортних засобiв, виданих уповноваженими органами iз сертифiкацiї або органами iз сертифiкацiї, до яких додаються свiдоцтво про погодження конструкцiї транспортного засобу щодо забезпечення безпеки дорожнього руху, оформлене державним пiдприємством "ДержавтотрансНДIпроект" або Головним сервiсним центром МВС на вiдповiдний вид переобладнання, та акт приймання-передачi транспортного засобу за формою згiдно з додатками 3, 4 або 6 чи вiдомостi в електроннiй формi про такi свiдоцтво та акт, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi транспортних засобiв.

     Для транспортних засобiв, переобладнаних в iндивiдуальному порядку, а також транспортних засобiв, переобладнаних для роботи на газових паливах, вiдповiднiсть вимогам безпеки дорожнього руху пiдтверджується сертифiкатом вiдповiдностi, виданим органом iз сертифiкацiї, який вiдповiдно до законодавства призначений або уповноважений Мiнiнфраструктури для iндивiдуального затвердження колiсних транспортних засобiв, партiй частин та обладнання, або вiдомостями про такий сертифiкат, що мiстяться в Державному реєстрi сертифiкатiв вiдповiдностi транспортних засобiв, виданих уповноваженими органами iз сертифiкацiї або органами iз сертифiкацiї, що подаються разом з документом про погодження, виданим згiдно з порядком переобладнання транспортних засобiв, або вiдомостями про такий документ про погодження, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi транспортних засобiв.

     Переобладнання транспортних засобiв для роботи на газових паливах здiйснюється виключно суб'єктами господарювання, якi провадять господарську дiяльнiсть з переобладнання п'яти i бiльше транспортних засобiв протягом року та мають свiдоцтво про погодження конструкцiї транспортного засобу щодо забезпечення безпеки дорожнього руху на вiдповiдний вид переобладнання.

     Переобладнання транспортних засобiв шляхом замiни кузовiв (рам), якi мають iдентифiкацiйнi номери, здiйснюється за попередньою згодою сервiсних центрiв МВС.

     Власникам переобладнаних транспортних засобiв видаються новi свiдоцтва про реєстрацiю iз зазначенням нових iдентифiкацiйних номерiв складових частин або особливостей конструкцiї, що виникли в результатi змiн в нiй.

     У таких свiдоцтвах зазначається рiк випуску легкового автомобiля або виготовленого на його базi автомобiля, який повинен вiдповiдати року випуску встановленого кузова. Рiк випуску такого автомобiля не змiнюється, якщо неможливо встановити рiк випуску його кузова.

     Вивiльненi пiсля переобладнання або ремонту складовi частини, що мають iдентифiкацiйнi номери, залишаються в розпорядженнi власникiв. За зверненням власника сервiснi центри МВС видають довiдки встановленого зразка на такi складовi частини.

     Переобладнання транспортного засобу, в результатi якого змiнюється його повна маса та її розподiл за осями, центр ваги, тип двигуна, його вага i потужнiсть, колiсна база чи колiсна формула, система гальмового i рульового керування та трансмiсiї, здiйснюється за погодженням з виробниками транспортних засобiв та їх складових частин, що мають iдентифiкацiйнi номери, або з державним пiдприємством "ДержавтотрансНДIпроект" чи Головним сервiсним центром МВС. Зазначене погодження може надаватися тiльки пiсля проведення огляду транспортного засобу з дотриманням вимог пункту 15 цього Порядку та надання вiдповiдного акта, засвiдченого пiдписом та скрiпленого печаткою адмiнiстратора сервiсного центру МВС.

     Перереєстрацiя транспортного засобу у зв'язку iз замiною двигуна проводиться в разi змiни типу двигуна, його ваги, робочого об'єму i потужностi. Документи, що пiдтверджують законнiсть придбання двигуна, не вимагаються.

(пункт 37 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13.02.2012р. N 87, вiд 31.05.2012р. N 471, вiд 09.11.2015р. N 904, у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16.12.2020р. N 1273)

     38. У разi коли транспортний засiб переобладнано з iнших моделей даної марки шляхом замiни деталей кузова (крила, панелi, капота тощо), власнику видається свiдоцтво про реєстрацiю iз зазначенням моделi, якiй вiдповiдає зовнiшнiй вигляд такого засобу пiсля переобладнання. Якщо номери складових частин не змiнювалися, зазначаються рiк випуску i номери, якi транспортний засiб мав до переобладнання. До графи "Особливi вiдмiтки" свiдоцтва про реєстрацiю вноситься запис:

"Автомобiль переобладнано з моделi   шляхом замiни  
(зазначити модель) (зазначити
  в 20__ р.", що скрiплюється печаткою пiдроздiлу сервiсного центру МВС.
деталi, складовi частини)
 
(пункт 38 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.11.2015р. N 904)

     39. У разi перереєстрацiї транспортного засобу свiдоцтво про реєстрацiю пiдлягає замiнi на загальних пiдставах.

Зняття з облiку транспортних засобiв

     40. Зняття з облiку транспортних засобiв проводиться пiсля їх огляду в сервiсному центрi МВС або в центрi надання адмiнiстративних послуг на пiдставi заяви власника, документа, що посвiдчує особу, виконавчого напису нотарiуса, постанови державного або приватного виконавця або рiшення суду.

(абзац перший пункту 40 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.11.2015р. N 904, вiд 11.10.2016р. N 699, вiд 06.12.2017р. N 1092)

     Дозволяється проводити огляд транспортних засобiв, якi знiмаються з облiку, за їх мiсцезнаходженням з дотриманням вимог пункту 15 цього Порядку. Такий огляд оформляється фахiвцем експертної служби МВС вiдповiдним актом, засвiдчується його пiдписом та скрiплюється печаткою адмiнiстратора сервiсного центру МВС.

(абзац другий пункту 40 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.11.2015р. N 904, вiд 13.07.2016р. N 436)

     У разi виявлення транспортних засобiв, зареєстрованих (перереєстрованих), знятих з облiку в уповноважених органах МВС, у тому числi тимчасово, за фiктивними чи пiдробленими документами або таких, що розшукуються правоохоронними органами України у зв'язку з незаконним заволодiнням, уповноваженi особи сервiсних центрiв МВС вносять до Єдиного державного реєстру транспортних засобiв iнформацiю про обмеження державної реєстрацiї (перереєстрацiї), зняття з облiку транспортних засобiв i передають наявнi документи до вiдповiдного органу досудового розслiдування. Якщо виявлено факт пiдроблення митних документiв, їх ксерокопiї з необхiдним поясненням надсилаються митному органу, зазначеному в таких документах.

     Пiдставами для зняття зазначених обмежень та скасування державної реєстрацiї є рiшення компетентних органiв.

     Державна реєстрацiя (перереєстрацiя), зняття з облiку транспортних засобiв скасовується:

     на пiдставi документiв, що пiдтверджують установлення факту знищення, пiдробки або змiни iдентифiкацiйного номера транспортного засобу, номера двигуна або замiни без вiдповiдного дозволу номерної панелi з iдентифiкацiйним номером транспортного засобу;

     на пiдставi вiдомостей про транспортний засiб, що перебуває пiд дiєю обтяжень, або у разi подачi документiв, iнформацiя в яких не вiдповiдає вiдомостям вiдповiдних державних реєстрiв;

     у разi визнання недiйсним правочину, на пiдставi якого проводилася державна реєстрацiя (перереєстрацiя), зняття з облiку транспортного засобу;

     на пiдставi рiшення суду;

     у разi встановлення факту пiдроблення митних документiв або нездiйснення митного оформлення транспортного засобу.

(абзац третiй пункту 40 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19.09.2012р. N 868, вiд 09.11.2015р. N 904, замiнено абзацами згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16.12.2020р. N 1273, у зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом одинадцятим)

     Якщо пiд час проведення перевiрки iдентифiкацiйних номерiв складових частин за автоматизованою базою даних про розшукуванi транспортнi засоби або банком даних Генерального секретарiату Iнтерполу буде встановлено, що ранiше зареєстрований на територiї України транспортний засiб розшукується правоохоронними органами iнших держав, сервiсний центр МВС вилучає свiдоцтво про реєстрацiю (технiчний паспорт), оформляє вiдповiднi документи про цей факт i передає їх до вiдповiдного органу досудового розслiдування. Сервiснi центри МВС видають власникам тимчасовi реєстрацiйнi талони строком на один рiк, у графу "Особливi вiдмiтки" яких вноситься запис: "Розшукується Iнтерполом. Перереєстрацiю або зняття з облiку заборонено до закiнчення перевiрки". Замiна тимчасових реєстрацiйних талонiв на свiдоцтва про реєстрацiю з внесенням до них запису "Розшукується Iнтерполом. Перереєстрацiю або зняття з облiку дозволено" здiйснюється в установленому МВС порядку (з обов'язковим iнформуванням iнiцiатора розшуку) пiсля набрання законної сили виправдувальним вироком за вiдповiдним фактом або винесення постанови (ухвали) про закриття кримiнального провадження, крiм випадкiв, коли провадження було закрито за нереабiлiтуючими обставинами.

(абзац одинадцятий пункту 40 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19.09.2012р. N 868, вiд 09.11.2015р. N 904, вiд 05.10.2016р. N 687, вiд 22.08.2018р. N 637)

     41. Забороняється перереєстрацiя на нового власника та зняття з облiку транспортних засобiв, якi перебувають в розшуку або щодо яких у Єдиному державному реєстрi транспортних засобiв є вiдомостi про накладення арешту або заборону на зняття з облiку та/або перереєстрацiю на пiдставi судового рiшення чи постанови державного або приватного виконавця.

(абзац перший пункту 41 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19.09.2012р. N 868, вiд 01.08.2013р. N 610, вiд 11.10.2016р. N 699, у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 05.10.2016р. N 687, iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22.08.2018р. N 637, вiд 14.11.2018р. N 1013, вiд 16.12.2020р. N 1273)

     Перереєстрацiя на нового власника транспортного засобу, щодо якого в Державному реєстрi обтяжень рухомого майна є вiдомостi про обмеження вiдчуження, здiйснюється за наявностi письмової згоди обтяжувача (заставодержателя), крiм випадкiв переходу права власностi на транспортний засiб у порядку спадкування, правонаступництва або видiлення частки в спiльному майнi.

(пункт 41 доповнено новим абзацом другим згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 05.10.2016р. N 687, у зв'язку з цим абзаци другий - шостий вважати вiдповiдно абзацами третiм - сьомим, абзац другий пункту 41 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22.08.2018р. N 637)

     Забороняється перереєстрацiя на нового власника транспортних засобiв, що:

(абзац третiй пункту 41 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 01.08.2013р. N 610, вiд 22.08.2018р. N 637)

     зареєстрованi за неповнолiтнiми особами вiдповiдно до вимог пункту 23 цього Порядку, без письмової нотарiально засвiдченої згоди батькiв (усиновлювачiв) або пiклувальника i дозволу органу опiки та пiклування;

     одержанi через органи соцiального захисту населення або управлiння виконавчої дирекцiї Фонду соцiального страхування вiд нещасних випадкiв на виробництвi та професiйних захворювань України, без письмового розпорядження зазначених органiв;

     придбанi у розстрочку без надання вiдповiдних документiв про остаточний розрахунок (крiм випадкiв переходу права власностi на транспортний засiб у порядку спадкування, правонаступництва).

(абзац шостий пункту 41 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16.12.2020р. N 1273)

     Забороняється перереєстрацiя на нового власника переданих безоплатно транспортних засобiв, якi зареєстрованi вiдповiдно до вимог пункту 11 цього Порядку без сплати мита та iнших податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв), передбачених законодавством пiд час iмпорту автомобiлiв, без подання документiв про внесення зазначених платежiв. Не вважається вiдчуженням передача транспортного засобу iншому структурному пiдроздiлу (територiальному органу) в межах одного органу державної влади.

(пункт 41 доповнено абзацом згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30.06.2010р. N 537, абзац сьомий пункту 41 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 01.08.2013р. N 610, вiд 22.08.2018р. N 637)

     42. Абзац перший пункту 42 виключено

(абзац перший пункту 42 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13.02.2012р. N 87, виключено згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22.08.2018р. N 637)

     У разi коли транспортний засiб знiмається з облiку на пiдставi свiдоцтва про спадщину, виконавчого напису нотарiуса або рiшення суду, у свiдоцтвi про реєстрацiю (технiчному паспортi) або на копiї реєстрацiйної картки, що додається до свiдоцтва про реєстрацiю на пластиковiй основi, робиться запис: "Транспортний засiб знято з облiку за спадщиною (за рiшенням суду, за виконавчим написом нотарiуса)".

     У разi коли транспортний засiб знiмається з облiку у зв'язку iз змiною реєстрацiї з державної на вiдомчу, у свiдоцтвi про реєстрацiю (технiчному паспортi) або на копiї реєстрацiйної картки, що додається до свiдоцтва про реєстрацiю на пластиковiй основi, робиться запис: "Транспортний засiб знято з облiку у зв'язку iз змiною органу реєстрацiї".

(пункт 42 доповнено новим абзацом третiм згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16.12.2020р. N 1273, у зв'язку з цим абзаци третiй - восьмий вважати вiдповiдно абзацами четвертим - дев'ятим)

     Абзац четвертий пункту 42 виключено

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22.08.2018р. N 637)

     Абзац п'ятий пункту 42 виключено

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22.08.2018р. N 637)

     Копiї реєстрацiйних карток засвiдчуються пiдписом та печаткою адмiнiстратора сервiсного центру МВС iз внесенням вiдповiдних службових вiдмiток.

(абзац шостий пункту 42 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.11.2015р. N 904)

     Пiд час зняття з облiку транспортних засобiв номернi знаки здаються та видаються номернi знаки для разових поїздок.

     Номернi знаки iз перереєстрованих або знятих з облiку транспортних засобiв за умови вiдповiдностi їх iнформацiйного змiсту щодо адмiнiстративно-територiальної належностi, порядкового номера та серiї встановленим вимогам можуть за зверненням власникiв перезакрiплюватися за iншими придбаними ними транспортними засобами.

(абзац восьмий пункту 42 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.06.2012р. N 600, вiд 22.08.2018р. N 637, вiд 12.12.2018р. N 1077, у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16.12.2020р. N 1273)

     У разi втрати власником свiдоцтва про реєстрацiю (технiчного паспорта) зняття з облiку або перереєстрацiя транспортного засобу проводиться пiсля видачi нового свiдоцтва про реєстрацiю, крiм випадкiв зняття з облiку транспортних засобiв, якi перейшли у власнiсть спадкоємця на пiдставi свiдоцтва про право на спадщину.

(абзац дев'ятий пункту 42 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13.02.2012р. N 87, вiд 22.08.2018р. N 637)

     43. Пункт 43 виключено

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22.08.2018р. N 637)

     44. Пункт 44 виключено

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22.08.2018р. N 637)

     45. Вибракуванi транспортнi засоби пiдприємств знiмаються з облiку на пiдставi затверджених актiв, а громадян - за заявами їх власникiв.

     Зняття з облiку в таких випадках проводиться без огляду транспортних засобiв. Номернi знаки i реєстрацiйнi документи здаються до сервiсних центрiв МВС.

(абзац другий пункту 45 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.11.2015р. N 904)

     Абзац третiй пункту 45 виключено

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13.02.2012р. N 87)

     Вивiльненi пiсля зняття з облiку транспортних засобiв у зв'язку з їх вибракуванням складовi частини, що мають iдентифiкацiйнi номери, залишаються у розпорядженнi власникiв. Вiдповiднi сервiснi центри МВС за зверненням власника видають на такi складовi частини довiдки встановленого зразка.

(абзац четвертий пункту 45 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.11.2015р. N 904)

     Зареєстрованi в Українi транспортнi засоби, конфiскованi або вибракуванi за межами України компетентними органами iноземних держав, знiмаються з облiку у зв'язку з їх вибракуванням на пiдставi вiдповiдної iнформацiї таких органiв.

(пункт 45 доповнено абзацом згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16.12.2020р. N 1273)

     46. Транспортнi засоби, тимчасово ввезенi на митну територiю України (крiм транспортних засобiв особистого користування, якi зареєстрованi без замiни реєстрацiйних документiв та нацiональних номерних знакiв країни їх реєстрацiї), знiмаються з облiку пiсля їх огляду в сервiсних центрах МВС або в центрах надання адмiнiстративних послуг.

(пункт 46 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.11.2015р. N 904, вiд 06.12.2017р. N 1092, у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.12.2018р. N 1077)

Порядок видачi тимчасового дозволу для використання не зареєстрованих у встановленому порядку транспортних засобiв

     47. На транспортнi засоби, що доставляються своїм ходом до мiсця державної реєстрацiї з пiдприємств-виробникiв, авторемонтних пiдприємств, торговельних органiзацiй, з-за кордону, а також на знятi з облiку транспортнi засоби видаються номернi знаки для разових поїздок строком на два мiсяцi.

     48. Вiдмiтка про видачу номерних знакiв для разових поїздок робиться в реєстрацiйних документах або в документах, що пiдтверджують правомiрнiсть придбання транспортних засобiв.

     49. Пiдприємствам-виробникам, якi здiйснюють перегiн транспортних засобiв до їх одержувачiв, видаються номернi знаки для разових поїздок. У супровiдних документах зазначених пiдприємств робиться вiдмiтка "перегiн" i зазначаються такi номернi знаки.

Порядок допуску транспортних засобiв до поїздки за кордон

     50. До поїздки за кордон допускаються транспортнi засоби, на якi вiдповiдно до Конвенцiї про дорожнiй рух видано свiдоцтва про реєстрацiю та номернi знаки, серiям яких присвоєно лiтери латинського алфавiту.

(пункт 50 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16.12.2020р. N 1273)

     51. Власник транспортного засобу може передавати цей транспортний засiб у користування iншiй особi, яка має посвiдчення водiя на право керування транспортним засобом вiдповiдної категорiї, передавши їй свiдоцтво про реєстрацiю.

     На пiдставi заяви власника транспортного засобу особi, яка здiйснює поїздку за кордон, видається за її бажанням свiдоцтво про реєстрацiю на її iм'я. Свiдоцтво про реєстрацiю, видане на iм'я власника транспортного засобу, зберiгається у вiдповiдному сервiсному центрi МВС.

(абзац перший пункту 51 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13.02.2012р. N 87, вiд 09.11.2015р. N 904, замiнено двома абзацами згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16.12.2020р. N 1273, у зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третiм)

     Видане на перiод поїздки за кордон свiдоцтво про реєстрацiю пiдлягає поверненню вiдповiдному сервiсному центру МВС не пiзнiше нiж протягом 10 днiв пiсля повернення з-за кордону.

(абзац третiй пункту 51 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.11.2015р. N 904)

     52. Транспортнi засоби, на яких власники виїжджають за кордон, повиннi мати розпiзнавальний знак України. Власники таких транспортних засобiв перед виїздом зобов'язанi укласти договiр обов'язкового страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв транспортних засобiв.

     53. Транспортнi засоби, на якi згiдно iз законом встановлено тимчасову заборону на зняття з облiку (крiм транспортних засобiв, придбаних у розстрочку та зареєстрованих вiдповiдно до пункту 25 цього Порядку), до поїздок за кордон не допускаються.

     54. На транспортнi засоби, власники яких виїжджають за кордон на постiйне мiсце проживання, та транспортнi засоби, що вивозяться за кордон у зв'язку з їх вiдчуженням, видаються свiдоцтва про реєстрацiю та номернi знаки встановленого зразка строком на два мiсяцi. Такi транспортнi засоби знiмаються з облiку.

(абзац перший пункту 54 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16.12.2020р. N 1273)

     Транспортнi засоби, що вивозяться за кордон у зв'язку з їх вiдчуженням, знiмаються з облiку власником на пiдставi оформленого в установленому порядку документа, що пiдтверджує право власностi на транспортний засiб.

(пункт 54 доповнено абзацом згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16.12.2020р. N 1273)

     У разi коли транспортний засiб знiмається з облiку у зв'язку з його вивезенням за кордон, у свiдоцтвi про реєстрацiю (технiчному паспортi) або на копiї реєстрацiйної картки, що додається до свiдоцтва про реєстрацiю на пластиковiй основi, робиться запис: "Транспортний засiб знято з облiку для вивезення за кордон".

(пункт 54 доповнено абзацом згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16.12.2020р. N 1273)

     У разi невивезення за кордон транспортного засобу у двомiсячний строк та/або розiрвання договору купiвлi-продажу або визнання недiйсним документа, що встановлює право власностi на транспортний засiб, такий транспортний засiб пiдлягає реєстрацiї на загальних пiдставах.

(пункт 54 доповнено абзацом згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16.12.2020р. N 1273)

     55. Щорiчна перевiрка вiдповiдностi конструкцiї та технiчного стану транспортних засобiв, що виконують мiжнароднi перевезення вантажiв i пасажирiв, вимогам резолюцiй Європейської конференцiї мiнiстрiв транспорту, а також видача сертифiкатiв вiдповiдностi та Мiжнародних сертифiкатiв технiчного огляду транспортних засобiв проводиться вiдповiдно до законодавства.

 

Додаток 1
до Порядку
Транспортний засiб повинен бути зареєстрований (перереєстрований) у реєстрацiйно-екзаменацiйному пiдроздiлi Державтоiнспекцiї протягом 10 дiб з моменту придбання |
|
|
|
 
(торговельна органiзацiя)
 
___ ____________ 20__ р.

ДОВIДКА-РАХУНОК

Додаток 1 виключено

(додаток 1 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.11.2015р. N 904, виключено згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18.11.2015р. N 941)

 

Додаток 2
до Порядку

АКТ
приймання-передачi транспортного засобу

Ми, представники  
(найменування пiдприємства,
 
установи, органiзацiї)
i  
(найменування пiдприємства, установи, органiзацiї)
склали цей акт про те, що здiйснено приймання-передачу транспортного
засобу   марки (моделi)   двигун N   ,
шасi N   , кузов N   , свiдоцтво про реєстрацiю (технiчний паспорт)
серiї   N   , видане  
(ким, коли)
Здав _________________
(пiдпис)
___________________________
(прiзвище, iнiцiали)
Прийняв _________________
(пiдпис)
___________________________
(прiзвище, iнiцiали)
___ ____________ 20 __ р.
 
(додаток 2 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22.11.2017р. N 893)

 

Додаток 3
до Порядку

АКТ N _____
приймання-передачi транспортного засобу, переобладнаного для роботи на зрiдженому нафтовому газi

Модель транспортного засобу
до переобладнання  
пiсля переобладнання  
Вантажопiдйомнiсть (пасажиромiсткiсть) транспортного засобу зменшено на
 
(зазначається вага вантажу (кiлограмiв) або кiлькiсть пасажирiв (осiб)
Номер шасi (рами) Номер кузова
   
Комплектацiя транспортного засобу з урахуванням повернутих замовниковi демонтованих вузлiв i комплектувальних частин вiдповiдає акту приймання-передачi транспортного засобу на переобладнання N ______________ вiд ___ ____________ 20__ року.
Транспортний засiб укомплектований автомобiльним газобалонним обладнанням вiдповiдно до технiчної документацiї пiдприємства-виробника зазначеного обладнання
 
(найменування пiдприємства-виробника,
  .
позначення газобалонного обладнання)
Додаткове електрообладнання та система вентиляцiї блока арматури балона (за наявностi) вiдповiдає нормативним вимогам. Заправний вузол встановлений за межами пасажирського салону, багажного та вантажного вiддiлення.
Газовi балони Газовий редуктор або редуктор-випарник (виробник, позначення) Карбюратор-змiшувач, змiшувач газу (виробник, позначення) або врiзка газових форсунок
позначення балона мiсткiсть, лiтрiв заводський номер до якої дати посвiдченi
           
 
(найменування пiдприємства, що здiйснило переобладнання транспортного засобу
 
або провело перевiрку вiдповiдностi нормативним вимогам,
 
його мiсцезнаходження, реєстрацiйний номер свiдоцтва про
 
погодження конструкцiї транспортного засобу, номер технiчних умов)
___ ____________ 20__ р.
_______________________________
(посада представника пiдприємства)
___________
(пiдпис)
______________________
(прiзвище та iнiцiали)
Транспортний засiб отримано замовником  
(для юридичних осiб - найменування
 
пiдприємства, установи, органiзацiї, мiсцезнаходження;
 
для фiзичних осiб - прiзвище, iм'я, по батьковi,
 
серiя, номер паспорта, ким i коли виданий, мiсце проживання)
___ ____________ 20__ р.
Представник замовника  
(для юридичних осiб - посада,
 
пiдпис, прiзвище; для фiзичних осiб - пiдпис)
Проведено перевiрку герметичностi газобалонного обладнання транспортного засобу стисненим повiтрям пiд тиском 1,6 МПа (16 кг/см2) та герметичностi системи вентиляцiї блока арматури балона (за наявностi). Запiрна арматура в робочому станi (вентилi, клапани, редуктори електромагнiтнi, запобiжнi, швидкiснi клапани тощо). Запобiжний клапан вiдрегульовано.
Газобалонне обладнання транспортного засобу вiдповiдає нормативним вимогам до герметичностi.
___ ____________ 20__ р.
_______________________________
(посада представника пiдприємства)
___________
(пiдпис)
______________________
(прiзвище та iнiцiали)
Паливну систему транспортного засобу, що працює на зрiдженому нафтовому газi, вiдрегульовано. Транспортний засiб придатний для експлуатацiї.
___ ____________ 20__ р.
_______________________________
(посада представника пiдприємства)
___________
(пiдпис)
______________________
(прiзвище та iнiцiали)

____________
Примiтка. Акт приймання-передачi транспортного засобу подається разом з iншими документами, що необхiднi для державної реєстрацiї транспортних засобiв, переобладнаних для роботи на зрiдженому нафтовому газi.

(додаток 3 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.11.2015р. N 904, вiд 22.11.2017р. N 893, вiд 16.12.2020р. N 1273)

 

Додаток 4
до Порядку

АКТ N _____
приймання-передачi транспортного засобу, переобладнаного для роботи на стисненому природному газi

Модель транспортного засобу
до переобладнання  
пiсля переобладнання  
Вантажопiдйомнiсть (пасажиромiсткiсть) транспортного засобу зменшено на
 
(зазначається вага вантажу (кiлограмiв) або кiлькiсть пасажирiв (осiб)
Номер шасi (рами) Номер кузова
   
Комплектацiя транспортного засобу з урахуванням повернутих замовниковi демонтованих вузлiв i комплектувальних частин вiдповiдає акту приймання-передачi транспортного засобу на переобладнання N ________ вiд ____ ____________ 20__ року.
Транспортний засiб укомплектований автомобiльним газобалонним обладнанням вiдповiдно до технiчної документацiї пiдприємства-виробника зазначеного обладнання
 
(найменування пiдприємства-виробника, позначення
  .
газобалонного обладнання)
Додаткове електрообладнання та система аварiйного скидання газу з моторного вiдсiку вiдповiдає нормативним вимогам.
Газовi балони Газовi редуктори (виробник, позначення) Карбюратор-змiшувач, змiшувач газу (виробник, позначення) або врiзка газових форсунок
позначення балона вага одного балона, кiлограмiв мiст-
кiсть одного балона, лiтрiв
заводський номер до якої дати посвiдченi заводський номер до якої дати посвiдченi
 
(найменування пiдприємства, що здiйснило переобладнання транспортного засобу або
 
провело перевiрку вiдповiдностi нормативним вимогам, його мiсцезнаходження,
 
реєстрацiйний номер свiдоцтва про погодження конструкцiї транспортного засобу,
 
номер технiчних умов)
___ ____________ 20__ р.
_______________________________
(посада представника пiдприємства)
___________
(пiдпис)
______________________
(прiзвище та iнiцiали)
Транспортний засiб отримано замовником  
(для юридичних осiб - найменування
 
пiдприємства, установи, органiзацiї, мiсцезнаходження;
 
для фiзичних осiб - прiзвище, iм'я, по батьковi, серiя, номер паспорта, ким i коли виданий, мiсце проживання)
___ ____________ 20__ р.
Представник замовника  
(для юридичних осiб - посада, пiдпис,
 
прiзвище; для фiзичних осiб - пiдпис)
Проведено перевiрку герметичностi газобалонного обладнання транспортного засобу стисненим повiтрям пiд тиском 1,0 МПа (10 кг/см2), опресування газобалонного обладнання пiд тиском послiдовно 2,5; 5,0; 10,0 та 20,0 МПа (25; 50; 100 та 200 кг/см2) i вакуумну перевiрку. Запiрна арматура в робочому станi (вентилi, клапани, редуктори, електромагнiтнi, запобiжнi, швидкiснi клапани тощо). Запобiжний клапан вiдрегульовано.
Газобалонне обладнання транспортного засобу вiдповiдає нормативним вимогам до герметичностi.
___ ____________ 20__ р.
_______________________________
(посада представника пiдприємства)
___________
(пiдпис)
______________________
(прiзвище та iнiцiали)
Паливну систему транспортного засобу, що працює на стисненому природному газi, вiдрегульовано. Транспортний засiб придатний для експлуатацiї.
___ ____________ 20__ р.
_______________________________
(посада представника пiдприємства)
___________
(пiдпис)
______________________
(прiзвище та iнiцiали)

____________
Примiтка. Акт приймання-передачi транспортного засобу подається разом з iншими документами, що необхiднi для реєстрацiї транспортних засобiв, переобладнаних для роботи на стисненому природному газi.

(додаток 4 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.11.2015р. N 904, вiд 22.11.2017р. N 893б вiд 16.12.2020р. N 1273)

 

Додаток 5
до Порядку

АКТ ТЕХНIЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ
про вiдповiднiсть конструкцiї та технiчного стану переобладнаного транспортного засобу вимогам безпеки дорожнього руху

Додаток 5 виключено

(додаток 5 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.06.2012р. N 600, вiд 22.11.2017р. N 893б виключено згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16.12.2020р. N 1273)

 

Додаток 6
до Порядку

АКТ
приймання-передачi транспортного засобу

Серiя ________________ N _________________
на транспортний засiб  
(категорiя, тип, марка, модель транспортного засобу)
Колiр  
(згiдно з класифiкатором)
Номер шасi (рами) Номер кузова (коляски) Номер двигуна
     
     
Транспортний засiб виготовлений i укомплектований вiдповiдно до  
(номер технiчних умов)
i придатний до експлуатацiї.
Дата виготовлення ____ ____________ 20__ р.
Пiдприємство-виробник  
(найменування, мiсцезнаходження)
 
 
Виданi номернi знаки для разових поїздок  
Вiддiл збуту  
__________________
(пiдпис)
_______________________________________________
(прiзвище, iнiцiали керiвника пiдприємства-виробника)
Органiзацiя-одержувач (фiзична особа)  
(для юридичних осiб - найменування,
 
мiсцезнаходження; для фiзичних осiб - прiзвище, iм'я,
 
по батьковi, серiя, номер паспорта, ким i коли виданий, мiсце
 
проживання)
Представник органiзацiї (фiзична особа)  
(для юридичних осiб - посада,
 
пiдпис; для фiзичних осiб - пiдпис)
Дата видачi ___ ____________ 20__ р.
 
(Порядок iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19.04.99р. N 637, вiд 18.08.2000р. N 1276, вiд 07.05.2001р. N 484, вiд 14.04. 2004р. N 478, вiд 29.04.2004р. N 571, вiд 18.10.2006р. N 1427, вiд 27.02.2008р. N 125, вiд 21.05.2009р. N 524, вiд 10.06.2009р. N 579, у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23.12.2009р. N 1371,додаток 6 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22.11.2017р. N 893)

 

Додаток 7
до Порядку
 
(найменування органу, до якого подається заява)
 
(повне та скорочене найменування суб'єкта господарювання)

ЗАЯВА

Прошу укласти договiр про участь в державнiй реєстрацiї нових транспортних засобiв
  ,
(найменування суб'єкта господарювання)

який облiковується в Головному сервiсному центрi МВС за реєстрацiйним номером __________ як суб'єкт господарювання, дiяльнiсть якого пов'язана з реалiзацiєю нових транспортних засобiв.
Прошу повiдомити про прийняте рiшення телефоном ___________________, на адресу електронної пошти ___________________________________ або рекомендованим листом за адресою вказаного в заявi мiсцезнаходження суб'єкта господарювання.

Адреса мiсцезнаходження суб'єкта господарювання  
 
Адреса мiсцезнаходження торговельного примiщення  
 
Iдентифiкацiйний код юридичної особи згiдно з ЄДРПОУ  
 

До заяви додаються засвiдченi пiдписом керiвника або уповноваженої особи суб'єкта господарювання та печаткою (за наявностi) копiї:
дистриб'юторського чи дилерського договору (крiм виробникiв).
Договiр, складений за межами України, приймається за умови його перекладу на державну мову закордонними дипломатичними установами України або офiцiйними органами iнших держав та проставлення на документах апостилю в порядку, визначеному Конвенцiєю, що скасовує вимогу легалiзацiї iноземних офiцiйних документiв, та Конвенцiєю про правову допомогу i правовi вiдносини у цивiльних, сiмейних та кримiнальних справах);
документiв, що пiдтверджують право власностi або користування багатофункцiональним пристроєм ретрансферного друку, який забезпечує друк бланка свiдоцтва про реєстрацiю транспортного засобу вiдповiдно до вимог, установлених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 вересня 2020 р. N 844 "Про затвердження зразкiв бланкiв i технiчних описiв бланкiв нацiонального та мiжнародного посвiдчень водiя, свiдоцтва про реєстрацiю транспортного засобу, тимчасового реєстрацiйного талона транспортного засобу та зразка розпiзнавального автомобiльного знака України та внесення змiн до деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України" (Офiцiйний вiсник України, 2020 р., N 77, ст. 2469);
договору iз суб'єктом охоронної дiяльностi, що провадить охоронну дiяльнiсть на пiдставi отриманої в установленому порядку лiцензiї;
документiв про призначення вiдповiдальних осiб, якi безпосередньо братимуть участь у здiйсненнi державної реєстрацiї нових транспортних засобiв, не мають непогашеної i незнятої в установленому законом порядку судимостi, а також не перебувають у розшуку;
свiдоцтва про присвоєння iдентифiкацiйного номера (VIN) (для виробникiв).

Додаток: на   (   ) арк. в _______ прим.
(цифрами) (словами)

Вiдповiдальною особою за пiдготовку та подання документiв вiд суб'єкта господарювання призначено

 
(найменування посади, прiзвище, власне iм'я та
 
по батьковi (за наявностi), номер телефону)
___ ____________ 20__ року
     
(найменування суб'єкта господарювання) (пiдпис) (прiзвище, власне iм'я та по батьковi (за наявностi) керiвника або уповноваженої особи суб'єкта господарювання

М. П. (за наявностi)

(Порядок доповнено додатком 7 згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17.02.2021р. N 115)
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.