КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 18 серпня 2000 р. N 1276


Про внесення змiн i доповнень до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 7 вересня 1998 р. N 1388 та вiд 31 грудня 1993 р. N 1094

     З метою удосконалення дiяльностi Державної автомобiльної iнспекцiї Мiнiстерства внутрiшнiх справ та забезпечення захисту iнтересiв власникiв транспортних засобiв Кабiнет Мiнiстрiв України ПОСТАНОВЛЯЄ:

     1. Внести до Правил державної реєстрацiї та облiку автомобiлiв, автобусiв, а також самохiдних машин, сконструйованих на шасi автомобiлiв, мотоциклiв усiх типiв, марок i моделей, причепiв, напiвпричепiв та мотоколясок, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 7 вересня 1998 р. N 1388 (Офiцiйний вiсник України, 1998 р., N 36, ст. 1327; 1999 р., N 16, ст. 650), та Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31 грудня 1993 р. N 1094 (ЗП України, 1994 р., N 5, ст. 119), змiни i доповнення, що додаються.

     2. Ця постанова набирає чинностi з дня її опублiкування, крiм пiдпункту 1 пункту 2 змiн i доповнень, який набирає чинностi з 1 жовтня 2000 року.

Прем'єр-мiнiстр України В. ЮЩЕНКО

Iнд. 21

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 18 серпня 2000 р. N 1276

Змiни i доповнення,
що вносяться до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 7 вересня 1998 р. N 1388 та вiд 31 грудня 1993 р. N 1094

     1. У Правилах державної реєстрацiї та облiку автомобiлiв, автобусiв, а також самохiдних машин, сконструйованих на шасi автомобiлiв, мотоциклiв усiх типiв, марок i моделей, причепiв, напiвпричепiв та мотоколясок, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 7 вересня 1998 р. N 1388:

     1) у абзацi першому пункту 8:

     пiсля слiв "придбання транспортного засобу" доповнити словами "оцiнку його вартостi, яка провадиться спецiалiстом, що пройшов необхiдну пiдготовку у порядку, встановленому МВС, Мiн'юстом, Держпромполiтики, Держмитслужбою та Фондом державного майна i має вiдповiднi документи";

     доповнити абзац реченням: "Не приймаються до реєстрацiї транспортнi засоби, зiбранi (складенi) з вузлiв та агрегатiв серiйних транспортних засобiв без дотримання вимог Закону України "Про дорожнiй рух";

     2) абзац перший пункту 11 викласти у такiй редакцiї:

     "11. Транспортнi засоби дипломатичних i торговельних представництв, консульських установ iноземних держав та їх персоналу (з числа iноземних громадян), а також iноземних органiзацiй, якi забезпечують реалiзацiю програм (проектiв) мiжнародної технiчної допомоги (виконавцi проектiв) згiдно з чинними мiжнародними договорами України, реєструються (перереєстровуються) i знiмаються з облiку пiдроздiлами ДАI за клопотанням Генеральної дирекцiї Київської мiської державної адмiнiстрацiї по обслуговуванню iноземних представництв";

     3) у пунктi 13 слова "спецiально уповноважених пiдприємств, установ та органiзацiй, що визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України" замiнити словами "Науково-дослiдного центру з безпеки дорожнього руху МВС та iнших, визначених Кабiнетом Мiнiстрiв України пiдприємств, установ та органiзацiй";

     4) у пунктi 14:

     абзац перший пiсля слiв "облiковим даним" доповнити словами "перебування в розшуку за наявною iнформацiєю баз даних викраденого транспорту";

     доповнити пункт новим абзацом такого змiсту:

     "Якщо органом внутрiшнiх справ буде встановлено, що iдентифiкацiйнi номери кузова (рами) транспортного засобу пiдробленi пiсля його викрадення або угону, то в пiдроздiл ДАI, який проводив реєстрацiю зазначеного транспортного засобу, у мiсячний термiн пiсля повернення його законному власниковi органом внутрiшнiх справ надаються пiдтверджувальнi документи (з додатком вiдповiдних фотографiй пiдроблених iдентифiкацiйних номерiв та висновку експертного дослiдження), на пiдставi яких зазначеним пiдроздiлом ДАI виноситься аргументований висновок про його подальшу експлуатацiю з внесенням вiдповiдних вiдмiток у реєстрацiйнi документи";

     5) у пунктi 15:

     абзац перший доповнити словами "дозволи на встановлення на транспортних засобах спецiальних свiтлових i (або) звукових сигнальних пристроїв та погодження щодо розмiщення реклами вiдповiдно до законодавства" та реченням: "У свiдоцтвах про реєстрацiю транспортних засобiв iдентифiкацiйний номер двигуна не зазначається";

     доповнити пункт новим абзацом такого змiсту:

     "Якщо власник транспортного засобу передав в установленому порядку право користування i (або) розпорядження ним iншiй фiзичнiй або юридичнiй особi, їм видається пiдроздiлами ДАI тимчасовий реєстрацiйний талон на перiод дiї документа, який пiдтверджує право користування i (або) розпорядження. При цьому у графi "особливi вiдмiтки" тимчасового реєстрацiйного талона робиться запис "Дiйсний до _______ за наявностi свiдоцтва про реєстрацiю транспортного засобу (технiчного паспорта) серiя ____ N _______". Один екземпляр копiї документа, який пiдтверджує право користування i (або) розпорядження транспортним засобом, залишається у пiдроздiлi ДАI";

     6) у пунктi 16:

     доповнити пункт новим абзацом шостим такого змiсту:

     "серiї IТ - на транспортнi засоби iноземних органiзацiй, що забезпечують реалiзацiю програм (проектiв) мiжнародної технiчної допомоги та представляють державнi, недержавнi та мiжнароднi органiзацiї, якi уклали договiр (контракт) з донором (державами, урядами iноземних держав, а також установами, фондами, уповноваженими урядами iноземних держав та мiжнародними органiзацiями, що надають Українi технiчну допомогу), згiдно з чинними мiжнародними договорами України. Пiдставою для присвоєння зазначених номерних знакiв є свiдоцтво про акредитацiю органiзацiї, яка забезпечує реалiзацiю програми (проекту) мiжнародної технiчної допомоги, видане Мiнекономiки".

     У зв'язку з цим абзаци шостий - дев'ятий вважати вiдповiдно абзацами сьомим - десятим;

     7) пункт 23 викласти у такiй редакцiї:

     "23. Реєстрацiя транспортних засобiв за юридичними особами, якi мають вiд 1 до 9 одиниць транспортних засобiв включно, проводиться за умови забезпечення цих засобiв мiсцями для стоянки i зберiгання. Наявнiсть мiсця стоянки та зберiгання пiдтверджується договором оренди або iншими документами.

     За наявностi у юридичної особи бiльше 9 одиниць транспортних засобiв, що дислокуються в одному населеному пунктi, створюється автогосподарство. Для його вiдкриття необхiдно мати огороджену територiю з мiсцями для стоянки, зберiгання, технiчного обслуговування та ремонту транспортних засобiв; призначається керiвник автогосподарства та вводяться посади фахiвця з безпеки дорожнього руху, вiдповiдальних за зберiгання, технiчне обслуговування та експлуатацiю транспортних засобiв";

     8) у пунктi 38:

     абзац перший замiнити чотирма абзацами такого змiсту:

     "38. Перереєстрацiя, реєстрацiя переобладнаних транспортних засобiв, у тому числi самостiйно, проводиться на пiдставi документiв про вiдповiднiсть їх вимогам безпеки дорожнього руху та документiв, що пiдтверджують правомiрнiсть придбання встановлених кузовiв (рам), якi мають iдентифiкацiйнi номери (у разi їх замiни). Документами про вiдповiднiсть переобладнаних транспортних засобiв вимогам безпеки дорожнього руху є:

     свiдоцтво, або його ксерокопiя, про погодження конструкцiї транспортного засобу, видане вiдповiдно до пункту 25 цих Правил на даний вид переобладнання, що подається разом з актом приймання-передачi транспортного засобу за формою згiдно з додатками 6, 7, 8 до цих Правил;

     акт технiчної експертизи за формою згiдно з додатком 9 до цих Правил, виданий лабораторiєю або технiчним (випробувальним) центром, акредитованими в системi УкрСЕПРО, ремонтним або сервiсним пiдприємством, що має сертифiкат вiдповiдностi державної системи сертифiкацiї УкрСЕПРО на послуги з ремонту та технiчного обслуговування транспортних засобiв;

     акт приймання-передачi транспортного засобу за формою згiдно з додатками 7, 8 до цих Правил, який подається разом з документом про погодження переобладнання транспортного засобу. Переобладнання транспортних засобiв шляхом замiни кузовiв (рам), якi мають iдентифiкацiйнi номери, проводиться з дозволу реєстрацiйних пiдроздiлiв ДАI".

     У зв'язку з цим абзаци другий - сьомий вважати вiдповiдно абзацами п'ятим - десятим;

     абзац восьмий доповнити словами "чи Науково-дослiдним центром з безпеки дорожнього руху МВС";

     доповнити пункт новим абзацом одинадцятим такого змiсту:

     "Перереєстрацiя транспортного засобу у зв'язку iз замiною двигуна здiйснюється у разi змiни типу двигуна, його ваги, робочого об'єму i потужностi. Документи, що пiдтверджують законнiсть придбання двигуна, не вимагаються";

     9) у пунктi 41:

     абзац третiй пiсля слiв "правоохоронними органами" доповнити словом "України";

     доповнити пункт новим абзацом такого змiсту:

     "Якщо пiд час перевiрки iдентифiкацiйних номерiв вузлiв i агрегатiв за наявною iнформацiєю баз даних розшукуваного транспорту буде встановлено, що транспортний засiб розшукується правоохоронними органами iноземних держав, пiдроздiл ДАI вилучає свiдоцтво про реєстрацiю (технiчний паспорт), оформляє вiдповiднi документи про цей факт i передає усi матерiали до вiдповiдного органу внутрiшнiх справ для проведення розслiдування. Пiдроздiл ДАI видає власнику тимчасовий реєстрацiйний талон термiном на 1 рiк, у графу "Особливi вiдмiтки" якого вноситься запис "Розшукується Iнтерполом. Зняття з облiку заборонено до закiнчення перевiрки". Пiсля проведення органом внутрiшнiх справ повної перевiрки за зазначеним фактом (з обов'язковим iнформуванням iнiцiатора розшуку) управлiнням Державтоiнспекцiї головних управлiнь (управлiнь) МВС у Криму, областях, мiстах Києвi та Севастополi за наявностi пiдстав у порядку, встановленому МВС, виноситься аргументований висновок про подальшу експлуатацiю транспортного засобу та здiйснюється замiна тимчасового реєстрацiйного талона на свiдоцтво про реєстрацiю з внесенням до нього вiдповiдних вiдмiток";

     10) Додаток 5 до Правил викласти у новiй редакцiї (додається);

     11) Доповнити Правила додатками 7, 8 та 9 (додаються).

     2. У Правилах дорожнього руху, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31 грудня 1993 р. N 1094:

     1) у пунктi 2.1:

     пiдпункт "б" доповнити словами "(у разi вiдсутностi у транспортному засобi власника - свiдоцтво на право спiльної власностi)";

     пiдпункт "в" викласти у такiй редакцiї:

     "в) у разi встановлення на транспортних засобах спецiальних свiтлових i (або) звукових сигнальних пристроїв та розмiщення реклами - дозвiл чи погодження, виданi Управлiнням Державтоiнспекцiї МВС України";

     вiдновити дiю пiдпункту "е", виклавши його у такiй редакцiї:

     "е) чинний договiр обов'язкового страхування цивiльної вiдповiдальностi власника транспортного засобу";

     у примiтцi до пункту слова "доручення на право користування (або) розпорядження транспортним засобом" замiнити словами "тимчасовий реєстрацiйний талон";

     2) у пунктi 32.1 пiдпункт "к" пiсля слiв "а також" доповнити словами "розмiщення реклами та".

 

Додаток N 5
до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 7 вересня 1998 р. N 1388
(в редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв
України вiд 18 серпня 2000 р. N 1276)

ВИМОГИ
до транспортних засобiв, що переобладнуються для перевезення пасажирiв

     1. Автомобiлi-фургони, переобладнанi в автобуси для перевезення пасажирiв на регулярних автобусних маршрутах, повиннi вiдповiдати вимогам ГОСТу 28345-89 (для мiкроавтобусiв з кiлькiстю пасажирських мiсць вiд 9 до 16) та ГОСТу 27815-88 (для автобусiв з кiлькiстю пасажирських мiсць понад 16).

     2. Автомобiлi-фургони, переобладнанi в спецiальнi транспортнi засоби, якi використовуються для перевезення ремонтних бригад, спецiалiстiв тощо i не призначенi для перевезення пасажирiв на регулярних автобусних маршрутах, повиннi вiдповiдати таким вимогам:

     1) перегородку мiж кабiною водiя i вантажним вiддiленням автомобiля з суцiльнометалевим кузовом необхiдно демонтувати. Дозволяється встановлювати перегородку висотою не бiльше нiж 1200 мм вiд рiвня пiдлоги;

     2) розташування сидiнь i проходи повиннi вiдповiдати вимогам ГОСТу 28345-89, якщо кiлькiсть пасажирських мiсць не бiльше 16 i ГОСТу 27815-88 - для бiльшої кiлькостi пасажирських мiсць;

     3) сидiння мають бути промислового виготовлення, якi призначенi для встановлення на пасажирських транспортних засобах i вiдповiдають за розмiрами - вимогам ГОСТу 28345-89 або ГОСТу 27815-88, за мiцнiстю - ДСТУ 2543-94;

     4) крiплення сидiнь до силових елементiв основи кузова здiйснюється вiдповiдно до вимог ДСТУ 2543-94;

     5) у пасажирському салонi встановлюються вiкна з травмобезпечного скла;

     6) аварiйнi виходи (вiкна, дверi, люки) обладнуються за вимогами ГОСТу 28345-89 або ГОСТу 27815-88.

     Аварiйнi виходи позначаються написом "Аварiйний вихiд", виконаним ззовнi та з середини транспортного засобу.

     Вiкна, передбаченi як аварiйнi виходи, повиннi мати розмiри не менше нiж 700 х 500 мм та розмiщуватися на протилежних сторонах кузова транспортного засобу;

     7) пасажирськi дверi обладнуються замками автомобiльного типу, якi вiдчиняються ззовнi та з середини. Транспортнi засоби у зонi дверного прорiзу обладнуються поручнями та сходинками за вимогами ГОСТу 28345-89 або ГОСТу 27815-88;

     8) конструкцiйнi рiшення протипожежного захисту виконуються за вимогами ГОСТу 28345-89 або ГОСТу 27815-88.

     3. Переобладнанi автомобiлi-фургони для перевезення пасажирiв з кiлькiстю пасажирських мiсць до 8 повиннi вiдповiдати вимогам пiдпунктiв 3) - 5) та 7), 8) пункту 2.

     4. Кузови-фургони спецiалiзованих вантажо-пасажирських автомобiлiв, якi призначенi для перевезення вантажiв та ремонтних бригад, спецiалiстiв тощо, повиннi вiдповiдати вимогам пiдпунктiв 2) - 8) пункту 2 та додатково обладнуються:

     1) окремими дверима для входу i виходу пасажирiв розмiрами не менш як 650 х 1650 мм;

     2) аварiйним виходом (люк, вiкно) розмiрами не менш як 500 х 700 мм;

     3) iндивiдуальними мiсцями для сидiння пасажирiв;

     4) пристроями для захисту вiд травмування у разi можливого зсуву вантажу або встановленого обладнання;

     5) додатковими зовнiшнiми верхнiми габаритними лiхтарями бiлого кольору в переднiй частинi i червоного кольору у заднiй частинi фургона за вимогами ГОСТу 8769-75;

     6) пасажирський салон повинен мати внутрiшнє облицювання, покриття пiдлоги, освiтлення, вентиляцiю, обiгрiв та свiтловий або звуковий зв'язок з водiєм.

     5. Встановлення газових балонiв для стисненого природного газу чи для зрiдженого нафтового газу та наявнiсть будь-яких пристроїв i елементiв паливної системи в пасажирських салонах транспортних засобiв допускається тiльки в спецiальному газонепроникному i герметично iзольованому вiд пасажирського салону кожусi (вiдсiцi), який повинен мати вентиляцiйнi канали, виведенi в атмосферу.

 

Додаток N 7
до Правил державної реєстрацiї та облiку автомобiлiв, автобусiв, а також самохiдних машин, сконструйованих на шасi автомобiлiв, мотоциклiв усiх типiв, марок i моделей, причепiв, напiвпричепiв та мотоколясок

 

АКТ N ____
приймання-передачi транспортного засобу (ТЗ), переобладнаного для роботи на зрiдженому нафтовому газi (ЗНГ)

 

   Модель транспортного засобу:
до переобладнання  
пiсля переобладнання  
   Вантажопiдйомнiсть (пасажиромiсткiсть) ТЗ зменшено на  
 
вказати на яку вагу вантажу (кг) або на яку кiлькiсть пасажирiв (чол.) зменшено
 Номер шасi (рами) Номер кузова
   

   Комплектацiя ТЗ, з урахуванням повернених замовнику демонтованих вузлiв i комплектуючих, вiдповiдає акту приймання-передачi ТЗ на переобладнання

  вiд  
номер акта дата

   ТЗ укомплектований автомобiльним газобалонним обладнанням (ГБО) вiдповiдно до технiчної документацiї пiдприємствавиробника

 
назва пiдприємства-виробника, позначення ГБО
 
номер ТУ* або висновку ДержавтотрансНДIпроекту

____________
* Технiчнi умови мають бути погодженi ДержавтотрансНДIпроектом Мiнтрансу вiдповiдно до статей 30, 32 Закону України "Про дорожнiй рух" та постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31 червня 1995 р. N 568.


   Додаткове електрообладнання та система вентиляцiї блоку арматури балона (за наявностi) вiдповiдає нормативним вимогам. Заправний вузол встановлений за межами пасажирського салону, багажного та вантажного вiддiлення.

Газовi балони Газовий редуктор, або редуктор- випарник (виробник, позначення) Карбюратор- змiшувач, змiшувач газу (виробник, позначення) або врiзка газових форсунок
позначення балона повна мiсткiсть,
л
заводський номер посвiдченi до (дата)
           
           

   Пiдприємство, що виконало переобладнання ТЗ (або перевiрку вiдповiдностi нормативним вимогам**)

 
назва, адреса, реєстрацiйний номер свiдоцтва про узгодження конструкцiї ТЗ

____________
** Пiдприємствам, що мають свiдоцтва про узгодження конструкцiї ТЗ, дозволено перевiряти ТЗ, переобладнанi iншими юридичними i фiзичними особами, на вiдповiднiсть вимогам ТУ* або висновку ДержавтотрансНДIпроекту та технiчної документацiї пiдприємства - виробника ГБО ТЗ.

"__" ____________ 200_ р. М.П. Представник пiдприємства, що виконало переобладнання (або перевiрку вiдповiдностi)
________ ________ ____________________
посада пiдпис прiзвище, iм'я, по батьковi
ТЗ отримано замовником  
для юридичних осiб - назва пiдприємства, органiзацiї, адреса;
 
для фiзичних осiб - прiзвище, iм'я, по батьковi, серiя, номер паспорта,
 
ким i коли виданий, мiсце проживання
"__" ____________ 200_ р. Представник замовника___________________
для юридичних осiб - посада, пiдпис, прiзвище;
для фiзичних осiб - пiдпис
   Станцiєю (пунктом) випробувань газобалонних ТЗ, що працюють на ЗНГ,
 
назва, номер дозволу територiального управлiння
 
Держнаглядохоронпрацi на право переосвiдчення газових балонiв

   проведено перевiрку герметичностi ГБО ТЗ системним повiтрям пiд тиском 1,6 МПа (16 кг/см2) та герметичностi системи вентиляцiї блоку арматури балона (за наявностi). Запiрна арматура справна (вентилi, клапани, редуктори, електромагнiтнi, запобiжнi, швидкiснi клапани тощо). Запобiжний клапан вiдрегульовано.

ГБО ТЗ вiдповiдає нормативним вимогам до герметичностi.
"__" ____________ 200_ р. М.П. Представник станцiї (пункту)
________ ________ ____________________
посада пiдпис прiзвище, iм'я, по батьковi
Паливну систему газобалонного ТЗ вiдрегульовано. ТЗ придатний для експлуатацiї.
"__" ____________ 200_ р. М.П. Представник пiдприємства, що виконало переобладнання (або перевiрку вiдповiдностi)
________ ________ ____________________
посада пiдпис прiзвище, iм'я, по батьковi

   Акт приймання-передачi ТЗ надається Державтоiнспекцiї, як один iз документiв для реєстрацiї транспортних засобiв, переобладнаних для роботи на зрiдженому нафтовому газi.

 

Додаток N 8
до Правил державної реєстрацiї та облiку автомобiлiв, автобусiв, а також самохiдних машин, сконструйованих на шасi автомобiлiв, мотоциклiв усiх типiв, марок i моделей, причепiв, напiвпричепiв та мотоколясок

 

АКТ N ____
приймання-передачi транспортного засобу (ТЗ), переобладнаного для роботи на стисненому природному газi (СПГ)

 

   Модель транспортного засобу:
до переобладнання  
пiсля переобладнання  
   Вантажопiдйомнiсть (пасажиромiсткiсть) ТЗ зменшено на  
 
вказати на яку вагу вантажу (кг) або на яку кiлькiсть пасажирiв (чол.) зменшено
 Номер шасi (рами) Номер кузова
   

   Комплектацiя ТЗ, з урахуванням повернених замовнику демонтованих вузлiв i комплектуючих, вiдповiдає акту приймання-передачi ТЗ на переобладнання

  вiд  
номер акта дата

   ТЗ укомплектований автомобiльним газобалонним обладнанням (ГБО) вiдповiдно до технiчної документацiї пiдприємствавиробника

 
назва пiдприємства-виробника, позначення ГБО
 
номер ТУ* або висновку ДержавтотрансНДIпроекту

____________
* Технiчнi умови мають бути погодженi ДержавтотрансНДIпроектом Мiнтрансу вiдповiдно до статей 30, 32 Закону України "Про дорожнiй рух" та постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31 червня 1995 р. N 568.


   Додаткове електрообладнання та система аварiйного скиду газу з моторного вiдсiку вiдповiдає нормативним вимогам.

Газовi балони Газовi редуктори
(виробник, позначення)
Карбюратор- змiшувач, змiшувач газу (виробник, позначення) або врiзка газових форсунок
позна- чення
балона
вага одного балона
кг
мiсткiсть одного балона,
л
завод- ський
номер
посвiд- чений
до (дата)
завод- ський
номер
посвiд- чений
до (дата)
                 
       
       
       
       

   Пiдприємство, що виконало переобладнання ТЗ (або перевiрку вiдповiдностi нормативним вимогам**)

 
назва, адреса, реєстрацiйний номер свiдоцтва про узгодження конструкцiї ТЗ

____________
** Пiдприємствам, що мають свiдоцтва про узгодження конструкцiї ТЗ, дозволено перевiряти ТЗ, переобладнанi iншими юридичними i фiзичними особами, на вiдповiднiсть вимогам ТУ* або висновку ДержавтотрансНДIпроекту та технiчної документацiї пiдприємства - виробника ГБО ТЗ.

"__" ____________ 200_ р. М.П. Представник пiдприємства, що виконало переобладнання (або перевiрку вiдповiдностi)
________ ________ ____________________
посада пiдпис прiзвище, iм'я, по батьковi
ТЗ отримано замовником  
для юридичних осiб - назва пiдприємства, органiзацiї, адреса;
 
для фiзичних осiб - прiзвище, iм'я, по батьковi, серiя, номер паспорта,
 
ким i коли виданий, мiсце проживання
"__" ____________ 200_ р. Представник замовника___________________
для юридичних осiб - посада, пiдпис, прiзвище;
для фiзичних осiб - пiдпис

   Станцiєю (пунктом) випробувань газобалонних ТЗ, що працюють на ЗНГ,

 
назва, номер дозволу територiального управлiння
 
Держнаглядохоронпрацi на право переосвiдчення газових балонiв

   проведено перевiрку герметичностi ГБО ТЗ стисненим повiтрям пiд тиском 1,0 МПа (10 кг/см2), опресування ГБО пiд тиском послiдовно 2,5; 5,0; 10,0 та 20,0 МПа (25; 50; 100 та 200 кг/см2) i вакуумну перевiрку. Запiрна арматура справна (вентилi, клапани, редуктори, електромагнiтнi, запобiжнi, швидкiснi клапани тощо). Запобiжний клапан вiдрегульовано.

ГБО ТЗ вiдповiдає нормативним вимогам до герметичностi.
"__" ____________ 200_ р. М.П. Представник станцiї (пункту)
________ ________ ____________________
посада пiдпис прiзвище, iм'я, по батьковi
Паливну систему газобалонного ТЗ вiдрегульовано. ТЗ придатний для експлуатацiї.
"__" ____________ 200_ р. М.П. Представник пiдприємства, що виконало переобладнання (або перевiрку вiдповiдностi)
________ ________ ____________________
посада пiдпис прiзвище, iм'я, по батьковi

   Акт приймання-передачi ТЗ надається Державтоiнспекцiї, як один iз документiв для реєстрацiї транспортних засобiв, переобладнаних для роботи на зрiдженому нафтовому газi.

 

Додаток N 9
до Правил державної реєстрацiї та облiку автомобiлiв, автобусiв, а також самохiдних машин, сконструйованих на шасi автомобiлiв, мотоциклiв усiх типiв, марок i моделей, причепiв, напiвпричепiв та мотоколясок

 

Номери актiв технiчної експертизи фiксуються у вiдповiднiй реєстрацiйнiй книзi установи, що надає цi акти технiчної експертизи
 
назва пiдприємства
 
реквiзити документа, що дає право на виконання експертизи

 

АКТ ТЕХНIЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ
про вiдповiднiсть технiчного стану транспортного засобу вимогам безпеки дорожнього руху

 

N _______________ "___" _______________ 200_ р.

 

Транспортний засiб   марка (модель)  
шасi (рама) N   кузов N  
1. Транспортний засiб переобладнаний  
самостiйно
 
назва пiдприємства, яке виконало переобладнання

Переобладнання виконано шляхом установки (замiни):

 
 
 
 
 

3. Дозвiл на виконання переобладнання вiдповiдно до ст. 32 Закону України "Про дорожнiй рух" надано

 
назва органiзацiї, яка видала дозвiл, номер, дата

4. Висновок про вiдповiднiсть конструкцiї переобладнаного транспортного засобу умовам, викладеним у дозволi на переобладнання:

 
 

5. Результати перевiрки технiчного стану транспортного засобу на вiдповiднiсть вимогам ДСТУ-3649-97 та Правил дорожнього руху:

 
 
 

6. Узагальнений висновок про вiдповiднiсть переобладнаного транспортного засобу вимогам безпеки дорожнього руху:

 
 
Пiдпис керiвника установи         __________________________
прiзвище, iм'я, по батьковi
М. П. "___" _______________ 200_ р.
(дата видачi)
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.