КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 19 вересня 2012 р. N 868


Про внесення змiн та визнання такими, що втратили чиннiсть, деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України у зв'язку з прийняттям Кримiнального процесуального кодексу України

     Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Внести до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України у зв'язку з прийняттям Кримiнального процесуального кодексу України змiни, що додаються.

     2. Визнати такими, що втратили чиннiсть, постанови Кабiнету Мiнiстрiв України згiдно з перелiком, що додається.

     3. Ця постанова набирає чинностi з дня набрання чинностi Кримiнальним процесуальним кодексом України.

Прем'єр-мiнiстр України М. АЗАРОВ

Iнд. 70

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 19 вересня 2012 р. N 868

ЗМIНИ,
що вносяться до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України у зв'язку з прийняттям Кримiнального процесуального кодексу України

     1. У пунктi 20 Положення про дисциплiну працiвникiв залiзничного транспорту, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26 сiчня 1993 р. N 55 (ЗП України, 1993 р., N 4 - 5, ст. 71; 2000 р., N 39, ст. 1658), слова "до органiв дiзнання чи попереднього слiдства" замiнити словами "прокурору або органовi досудового розслiдування".

     2. У Порядку обчислення розмiру фактичних витрат закладу охорони здоров'я на стацiонарне лiкування потерпiлого вiд злочинного дiяння та зарахування стягнення з винних осiб коштiв до вiдповiдного бюджету i їх використання, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 липня 1993 р. N 545 (ЗП України, 1993 р., N 12, ст. 258):

     1) у пунктi 1:

     в абзацi першому слова i цифри "статтею 4591 Цивiльного кодексу УРСР" замiнити словами i цифрами "статтею 1206 Цивiльного кодексу України";

     абзац другий викласти в такiй редакцiї:

     "Якщо злочин вчинено неповнолiтньою особою або суспiльно небезпечне дiяння вчинено малолiтньою особою, витрати на лiкування потерпiлого вiдшкодовуються особами, визначеними статтями 1178 i 1179 зазначеного Кодексу.";

     2) у пунктi 3:

     абзац перший викласти в такiй редакцiї:

     "3. Визначена сума коштiв на лiкування потерпiлого стягується судом з обвинуваченого або фiзичної чи юридичної особи, яка за законом несе цивiльну вiдповiдальнiсть за шкоду, завдану дiяннями обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспiльно небезпечне дiяння, при ухваленнi вироку за позовом закладу охорони здоров'я або прокурора.";

     абзац другий виключити;

     в абзацi третьому:

     у першому реченнi слово "постановленнi" замiнити словом "ухваленнi";

     друге речення викласти в такiй редакцiї: "У такому ж порядку вiдшкодовуються витрати на стацiонарне лiкування особи, яка постраждала вiд злочину, в разi закриття кримiнального провадження за нереабiлiтуючими обставинами.".

     3. В абзацi першому пункту 12 Порядку пiдтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсiй за вiдсутностi трудової книжки або вiдповiдних записiв у нiй, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12 серпня 1993 р. N 637 (ЗП України, 1993 р., N 12, ст. 273; Офiцiйний вiсник України, 2002 р., N 15, ст. 814; 2003 р., N 48, ст. 2505; 2006 р., N 22, ст. 1609, N 27, ст. 1959; 2007 р., N 47, ст. 1933; 2010 р., N 16, ст. 744; 2011 р., N 84, ст. 3078; 2012 р., N 7, ст. 249), слова ", дiзнання та слiдства про припинення кримiнальної справи чи довiдки суду про винесення" замiнити словами "чи досудового розслiдування про закриття кримiнального провадження або довiдки суду про ухвалення".

     4. У Положеннi про порядок продажу, придбання, реєстрацiї, облiку i застосування спецiальних засобiв самооборони, заряджених речовинами сльозоточивої та дратiвної дiї, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 7 вересня 1993 р. N 706 (ЗП України, 1994 р., N 1, ст. 17):

     1) у пунктi 19:

     абзац четвертий викласти в такiй редакцiї:

     "повiдомлення такiй особi про пiдозру у вчиненнi кримiнального правопорушення, а також засудження до позбавлення волi;";

     в абзацi сьомому слово "народного" виключити;

     2) у пунктi 30:

     в абзацi четвертому слова "скоїла злочин" замiнити словами "вчинила кримiнальне правопорушення";

     в абзацi шостому слова "органи внутрiшнiх справ i прокуратури" замiнити словами "прокурора або орган досудового розслiдування".

     5. В абзацi десятому пiдпункту "б" та абзацi дванадцятому пiдпункту "в" пункту 5 Положення про службу безпеки дорожнього руху мiнiстерств, iнших центральних органiв державної виконавчої влади, пiдприємств, їх об'єднань, установ i органiзацiй, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 5 квiтня 1994 р. N 227 (ЗП України, 1994 р., N 8, ст. 195; 1997 р., число 45, с. 30), слова "слiдчих органiв, органiв дiзнання внутрiшнiх справ або прокуратури" замiнити словами "слiдчого або прокурора".

     6. Абзац п'ятий пункту 3 Порядку посвiдчення заповiтiв i довiреностей, що прирiвнюються до нотарiально посвiдчених, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15 червня 1994 р. N 419 (ЗП України, 1994 р., N 10, ст. 249; Офiцiйний вiсник України, 2006 р., N 27, ст. 1966; 2009 р., N 17, ст. 515), викласти в такiй редакцiї:

     "Довiдки про посвiдченi заповiти i довiреностi надаються посадовою, службовою особою протягом десяти робочих днiв на обґрунтовану письмову вимогу суду, прокуратури, органiв досудового розслiдування, оперативних пiдроздiлiв у зв'язку з кримiнальним провадженням, цивiльними, господарськими, адмiнiстративними справами, справами про адмiнiстративнi правопорушення, що перебувають у провадженнi зазначених органiв, з обов'язковим зазначенням номера справи (кримiнального провадження) та прикладенням гербової печатки вiдповiдного органу.".

     7. Пiдпункт 6 пункту 9 Положення про Державну пожежну охорону, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26 липня 1994 р. N 508 "Про заходи щодо виконання Закону України "Про пожежну безпеку" (ЗП України, 1994 р., N 11, ст. 270; Офiцiйний вiсник України, 1999 р., N 16, ст. 651, N 34, ст. 1772, N 42, ст. 2107; 2002 р., N 47, ст. 2146; 2003 р., N 23, ст. 1080, N 37, ст. 1981; 2006 р., N 14, ст. 986, N 22, ст. 1609; 2007 р., N 30, ст. 1216, N 33, ст. 1341; 2010 р., N 9, ст. 450, N 68, ст. 2460; 2011 р., N 84, ст. 3078), викласти в такiй редакцiї:

     "6) проводять згiдно iз законодавством перевiрки, пов'язанi з пожежами та порушеннями правил пожежної безпеки;".

     8. В абзацi другому пункту 3 Положення про Координацiйну раду з проблем судової експертизи при Мiнiстерствi юстицiї, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 листопада 1994 р. N 778 (ЗП України, 1995 р., N 2, ст. 30; Офiцiйний вiсник України, 2007 р., N 39, ст. 1557), слова "дiзнання, досудового слiдства" замiнити словами ", що здiйснюють оперативно-розшукову дiяльнiсть, органiв досудового розслiдування".

     9. У першому реченнi пункту 16 Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 сiчня 1995 р. N 57 (ЗП України, 1995 р., N 4, ст. 92; Офiцiйний вiсник України, 2010 р., N 65, ст. 2239; 2012 р., N 39, ст. 1474), слово "злочину" замiнити словом "кримiнального".

     10. В абзацi сьомому пункту 9 Положення про порядок здiйснення державного гiрничого нагляду, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 лютого 1995 р. N 134 (ЗП України, 1995 р., N 5, ст. 126; 2006 р., N 9, ст. 552, N 45, ст. 3014), слова "у разi потреби передавати матерiали органам прокуратури для притягнення їх до кримiнальної вiдповiдальностi" замiнити словами "передавати прокурору або органу досудового розслiдування матерiали про дiяння, в яких вбачаються ознаки кримiнального правопорушення".

     11. У Правилах оформлення i видачi паспорта громадянина України для виїзду за кордон i проїзного документа дитини, їх тимчасового затримання та вилучення, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31 березня 1995 р. N 231 (ЗП України, 1995 р., N 6, ст. 158; Офiцiйний вiсник України, 2004 р., N 12, ст. 752, N 49, ст. 3210; 2006 р., N 18, ст. 1328; 2007 р., N 48, ст. 1963; 2009 р., N 59, ст. 2073; 2010 р., N 51, ст. 1696; 2011 р., N 39, ст. 1605, N 91, ст. 3301; 2012 р., N 20, ст. 744):

     1) у пунктi 22:

     пiдпункт 3 викласти в такiй редакцiї:

     "3) стосовно нього в порядку, передбаченому кримiнальним процесуальним законодавством, застосовано запобiжний захiд, за умовами якого йому заборонено виїжджати за кордон, - до закiнчення кримiнального провадження або скасування вiдповiдних обмежень;";

     у пiдпунктi 4 слово "злочину" замiнити словами "кримiнального правопорушення";

     2) в абзацi другому пункту 24 слово "злочину" замiнити словами "кримiнального правопорушення";

     3) абзац четвертий пункту 25 викласти в такiй редакцiї:

     "Якщо розпочато кримiнальне провадження у зв'язку з пiдробкою чи використанням паспорта/проїзного документа або його пред'явнику повiдомлено про пiдозру у вчиненнi ним кримiнального правопорушення, такий паспорт/проїзний документ може бути долучено до матерiалiв кримiнального провадження, про що iнформується територiальний орган або пiдроздiл, що його видав.".

     12. У Положеннi про спецiальнi моторизованi вiйськовi частини мiлiцiї вiйськ внутрiшньої та конвойної охорони, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 5 травня 1995 р. N 319 (Офiцiйний вiсник України, 2008 р., N 46, ст. 1513):

     1) у пiдпунктi 2 пункту 3 слово "злочини" замiнити словами "кримiнальнi правопорушення";

     2) у пiдпунктi 3 пункту 4:

     в абзацi другому слово "злочину" замiнити словами "кримiнального правопорушення";

     в абзацi шостому слово "злочину" замiнити словом "кримiнального".

     13. В абзацi третьому пункту 21 додатка до Правил охорони лiнiй електрозв'язку, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 сiчня 1996 р. N 135, - iз змiнами, внесеними постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 жовтня 2004 р. N 1465 (Офiцiйний вiсник України, 2004 р., N 44, ст. 2904), слова "до слiдчих органiв" замiнити словами "прокурору або органу досудового розслiдування".

     14. В абзацi другому пункту 4 Положення про ранги державних службовцiв, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19 червня 1996 р. N 658 (ЗП України, 1996 р., N 14, ст. 370; Офiцiйний вiсник України, 2005 р., N 14, ст. 713; 2006 р., N 5, ст. 236, N 42, ст. 2810; 2011 р., N 30, ст. 1301), слова "службового розслiдування або перебування пiд слiдством" замiнити словами "стосовно нього службового розслiдування або здiйснення кримiнального провадження".

     15. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 1 липня 1996 р. N 710 "Про затвердження Iнструкцiї про порядок i розмiри вiдшкодування витрат та виплати винагороди особам, що викликаються до органiв дiзнання, досудового слiдства, прокуратури, суду або до органiв, у провадженнi яких перебувають справи про адмiнiстративнi правопорушення, та виплати державним спецiалiзованим установам судової експертизи за виконання їх працiвниками функцiй експертiв i спецiалiстiв" - iз змiнами, внесеними постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26 липня 2001 р. N 869 (Офiцiйний вiсник України, 2001 р., N 31, ст. 1396), вiд 26 червня 2007 р. N 870 (Офiцiйний вiсник України, 2007 р., N 48, ст. 1970) та вiд 11 лютого 2010 р. N 115 (Офiцiйний вiсник України, 2010 р., N 9, ст. 457):

     1) у постановi:

     у вступнiй частинi слова i цифри "статтi 92 Кримiнально-процесуального кодексу України" замiнити словами i цифрами "статей 121, 122 Кримiнального процесуального кодексу України";

     у назвi та пунктi 1 слово "вiдшкодування" замiнити словами "компенсацiї (вiдшкодування)", а слова "дiзнання, досудового слiдства" - словами "досудового розслiдування";

     2) в Iнструкцiї, затвердженiй зазначеною постановою:

     у назвi Iнструкцiї слово "вiдшкодування" замiнити словами "компенсацiї (вiдшкодування)", а слова "дiзнання, досудового слiдства" - словами "досудового розслiдування";

     у пунктi 1:

     абзац перший викласти в такiй редакцiї:

     "1. Вiдповiдно до законодавства (статтi 121, 122 Кримiнального процесуального кодексу України, стаття 275 Кодексу України про адмiнiстративнi правопорушення) за свiдками, потерпiлими, законними представниками потерпiлих, цивiльними позивачами, представниками цивiльних позивачiв, а також експертами, спецiалiстами i перекладачами зберiгається середня заробiтна плата за весь час, затрачений ними у зв'язку з явкою та викликом до органiв досудового розслiдування, прокуратури, суду або до органiв, у провадженнi яких перебувають справи про адмiнiстративнi правопорушення (далi - орган, який зробив виклик).";

     в абзацi другому слово "винагорода" замiнити словами "компенсацiя (здiйснюється вiдшкодування)";

     абзац третiй замiнити абзацами такого змiсту:

     "Крiм того, всiм зазначеним у цьому пунктi особам, якщо виконання їх процесуальних функцiй пов'язане з перебуванням за межами населеного пункту постiйного проживання, компенсуються (вiдшкодовуються) такi витрати:

     вартiсть проїзду до мiсця виклику i назад;

     витрати, пов'язанi з найманням жилого примiщення;

     добовi.

     Такi витрати не можуть перевищувати встановленi законодавством норми вiдшкодування витрат на вiдрядження.";

     пункти 2 - 6 викласти в такiй редакцiї:

     "2. Сума компенсацiї (вiдшкодування) за втрачений заробiток обчислюється за кожну годину пропорцiйно до середньої заробiтної плати особи, розрахованої вiдповiдно до абзацу третього пункту 2 Порядку обчислення середньої заробiтної плати, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 8 лютого 1995 р. N 100 (ЗП України, 1995 р., N 4, ст. 111). Загальний розмiр виплати не може перевищувати суму, розраховану за вiдповiдний час виходячи iз трикратного розмiру мiнiмальної заробiтної плати.

     3. Сума компенсацiї (вiдшкодування) за вiдрив вiд звичайних занять обчислюється пропорцiйно до розмiру мiнiмальної заробiтної плати особи, встановленої законом на 1 сiчня календарного року, в якому приймається процесуальне рiшення або здiйснюється процесуальна дiя, i не може перевищувати її розмiру, обчисленого за фактичнi години вiдриву вiд звичайних занять.

     4. Винагорода за виконану роботу експертам, спецiалiстам, перекладачам сплачується, якщо така робота не є їх службовим обов'язком.

     5. Розмiр винагороди експерта, якщо виконана робота не є його службовим обов'язком, не може перевищувати нормативну вартiсть проведення вiдповiдних видiв судової експертизи у науково-дослiдних установах Мiн'юсту.

     6. Розмiр винагороди спецiалiста або перекладача, якщо виконана робота не є їх службовим обов'язком, обчислюється за кожну годину пропорцiйно до середньої заробiтної плати особи, розрахованої вiдповiдно до абзацу третього пункту 2 Порядку обчислення середньої заробiтної плати, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 8 лютого 1995 р. N 100 (ЗП України, 1995 р., N 4, ст. 111). Загальний розмiр виплати не може перевищувати суми, розрахованої за вiдповiдний час виходячи iз трикратного розмiру мiнiмальної заробiтної плати.";

     у пунктi 7 слова "кримiнальних справах" замiнити словами "кримiнальних провадженнях", а слова "абзацах другому, третьому i четвертому пункту" - словом "пунктi";

     у пунктi 9:

     у першому реченнi слово "винагороди" замiнити словами "компенсацiї (вiдшкодування)";

     друге речення пiсля слова "пунктах" доповнити цифрою "2,";

     перше речення пункту 10 викласти в такiй редакцiї: "Компенсацiя (вiдшкодування) витрат (вартiсть проїзду до мiсця виклику i назад, витрати, пов'язанi з найманням жилого примiщення, добовi) вiйськовослужбовцям, якi викликаються до органу досудового розслiдування, прокуратури, суду або до органiв, у провадженнi яких перебувають справи про адмiнiстративнi правопорушення, як свiдки, потерпiлi, законнi представники потерпiлих, цивiльнi позивачi, представники цивiльних позивачiв, експерти, спецiалiсти, перекладачi, провадиться на вимогу вiйськових частин за встановленими нормами.";

     у пунктi 11 слова "з кримiнальних справ та справ" замiнити словами "у кримiнальних провадженнях та справах";

     у пунктi 12 слова "за кримiнальними справами та справами про адмiнiстративнi правопорушення, та дослiджень за матерiалами кримiнальних справ, що призначаються органами дiзнання, досудового слiдства" замiнити словами "у кримiнальних провадженнях та справах про адмiнiстративнi правопорушення, та дослiджень за матерiалами кримiнальних проваджень, що призначаються органами досудового розслiдування, прокуратури";

     у пунктi 13 слова i цифри "дiзнання, досудового слiдства чи суду для виконання функцiй, передбачених статтями 1281 i 2701 Кримiнально-процесуального кодексу України" замiнити словами i цифрами "досудового розслiдування, прокуратури чи суду для виконання функцiй, передбачених статтями 71 i 360 Кримiнального процесуального кодексу України".

     16. У Положеннi про Державну автомобiльну iнспекцiю Мiнiстерства внутрiшнiх справ, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14 квiтня 1997 р. N 341 (Офiцiйний вiсник України, 1997 р., число 16, с. 52; 2000 р., N 8, ст. 319; 2001 р., N 32, ст. 1479; 2002 р., N 1, ст. 4, N 40, ст. 1860; 2003 р., N 40, ст. 2111; 2006 р., N 42, ст. 2806; 2007 р., N 53, ст. 2170; 2008 р., N 39, ст. 1293; 2011 р., N 26, ст. 1063):

     1) у пунктi 4:

     у пiдпунктi 8 слова "iз злочиннiстю, в тому числi пов'язаною" замiнити словами "правопорушеннями, в тому числi пов'язаними";

     у пiдпунктi 9 слово "злочинних" замiнити словом "протиправних";

     пiдпункти 11 i 36 викласти в такiй редакцiї:

     "11) бере у межах своєї компетенцiї та вiдповiдно до законодавства участь у розкриттi кримiнальних правопорушень i розшуку осiб, якi їх вчинили;";

     "36) проводить згiдно iз законодавством перевiрки, пов'язанi з дорожньо-транспортними пригодами;";

     2) у пунктi 5:

     в абзацi першому слова ","Про оперативно-розшукову дiяльнiсть"," замiнити словом "та";

     пiдпункт 3 викласти в такiй редакцiї:

     "3) вживати вiдповiдно до законодавства необхiдних заходiв для розшуку осiб, якi пiдозрюються у вчиненнi кримiнальних правопорушень або переховуються вiд органiв досудового розслiдування, слiдчого суддi, суду або ухиляються вiд вiдбування кримiнального покарання, та викрадених транспортних засобiв;";

     у пiдпунктi 4 слово "злочинцiв" замiнити словами "осiб на пiдставах та в порядку, визначеному кримiнальним процесуальним законодавством";

     у пiдпунктi 7 слова "адмiнiстративного правопорушення або злочину" замiнити словами "кримiнального або адмiнiстративного правопорушення";

     у пiдпунктi 12 слова "факти злочинiв на транспортi, розшук злочинцiв" замiнити словами "факти правопорушень на транспортi, розшук осiб, якi пiдозрюються у вчиненнi кримiнальних правопорушень або переховуються вiд органiв досудового розслiдування, слiдчого суддi, суду або ухиляються вiд вiдбування кримiнального покарання,";

     3) у першому реченнi пункту 7 слово "злочинiв" замiнити словами "кримiнальних правопорушень".

     17. У Типовому положеннi про органiзацiю дiяльностi аварiйних комiсарiв, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 5 сiчня 1998 р. N 8 (Офiцiйний вiсник України, 1998 р., N 1, ст. 18; 2010 р., N 82, ст. 2880; 2012 р., N 24, ст. 917):

     1) у пунктi 6:

     пiдпункт 2 викласти в такiй редакцiї:

     "2) з дозволу слiдчого або прокурора знайомитися з матерiалами досудового розслiдування, бути присутнiм пiд час проведення слiдчих дiй;";

     у пiдпунктi 4 слова ", а також слiдчих органiв" виключити;

     2) пункт 7 доповнити пiдпунктом 3 такого змiсту:

     "3) подавати iнформацiю про обставини i причини настання страхового випадку та заподiяну шкоду на письмову вимогу оперативних пiдроздiлiв, органiв досудового розслiдування чи прокуратури у зв'язку з кримiнальним провадженням".

     18. У другому реченнi абзацу сьомого роздiлу 3 Порядку ведення особових справ державних службовцiв в органах виконавчої влади, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25 травня 1998 р. N 731 (Офiцiйний вiсник України, 1998 р., N 21, ст. 764; 2001 р., N 4, ст. 134; 2007 р., N 72, ст. 2704; 2010 р., N 11, ст. 522; 2011 р., N 85, ст. 3113; 2012 р., N 53, ст. 2134), слова "перебування претендента пiд слiдством" замiнити словами "здiйснення стосовно нього кримiнального провадження".

     19. В абзацi четвертому пункту 4 Порядку здiйснення контролю за визначенням вартостi будiвництва об'єктiв, що споруджуються iз залученням коштiв державного та мiсцевих бюджетiв, а також коштiв державних пiдприємств, установ та органiзацiй, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 3 серпня 1998 р. N 1210 (Офiцiйний вiсник України, 1998 р., N 31, ст. 1173; 2012 р., N 56, ст. 2242), слова "служби та до слiдчих органiв" замiнити словами "служби, прокурору чи органу досудового розслiдування".

     20. В абзацi п'ятому пункту 2 Порядку облiку, зберiгання, оцiнки конфiскованого та iншого майна, що переходить у власнiсть держави, i розпорядження ним, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25 серпня 1998 р. N 1340 (Офiцiйний вiсник України, 1998 р., N 34, ст. 1280; 1999 р., N 21, ст. 951; 2000 р., N 4, ст. 117; 2002 р., N 18, ст. 941; 2003 р., N 29, ст. 1476; 2006 р., N 9, ст. 553, N 11, ст. 748, N 14, ст. 989; 2010 р., N 68, ст. 2465; 2012 р., N 11, ст. 401, N 24, ст. 917, N 49, ст. 1925), слова "у процесi розслiдування кримiнальних справ, регулюється кримiнально-процесуальним" замiнити словами "пiд час кримiнального провадження, регулюється кримiнальним процесуальним".

     21. У Порядку державної реєстрацiї (перереєстрацiї), зняття з облiку автомобiлiв, автобусiв, а також самохiдних машин, сконструйованих на шасi автомобiлiв, мотоциклiв усiх типiв, марок i моделей, причепiв, напiвпричепiв, мотоколясок, iнших прирiвняних до них транспортних засобiв та мопедiв, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 7 вересня 1998 р. N 1388 (Офiцiйний вiсник України, 1998 р., N 36, ст. 1327; 2009 р., N 101, ст. 3521; 2010 р., N 50, ст. 1650, N 51, ст. 1696; 2011 р., N 30, ст. 1311, N 61, ст. 2435; 2012 р., N 13, ст. 467, N 42, ст. 1604, N 50, ст. 1978):

     1) у пунктi 40:

     у першому реченнi абзацу третього слова "органiв внутрiшнiх справ для подальшого проведення перевiрки" замiнити словами "вiдповiдного органу досудового розслiдування";

     в абзацi четвертому:

     у першому реченнi слова "внутрiшнiх справ для проведення" замiнити словами "досудового";

     третє речення викласти в такiй редакцiї: "Замiна тимчасових реєстрацiйних талонiв на свiдоцтва про реєстрацiю з внесенням до них запису "Розшукується Iнтерполом. Зняття з облiку дозволено" здiйснюється в установленому МВС порядку (з обов'язковим iнформуванням iнiцiатора розшуку) пiсля набрання законної сили виправдувальним вироком за вiдповiдним фактом або винесення постанови (ухвали) про закриття кримiнального провадження, крiм випадкiв, коли провадження було закрито за нереабiлiтуючими обставинами.";

     2) в абзацi першому пункту 41 слова "слiдчого або" та ", а також транспортних засобiв, що є речовими доказами у кримiнальнiй справi i приєднанi до неї постановою особи, яка проводить дiзнання, слiдчого, прокурора або ухвалою суду" виключити.

     22. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14 травня 1999 р. N 821 "Про затвердження Порядку оплати працi адвокатiв з надання громадянам правової допомоги в кримiнальних справах за рахунок держави" (Офiцiйний вiсник України, 1999 р., N 20, ст. 884; 2008 р., N 43, ст. 1418):

     1) у назвi, пунктах 1 - 3 слово "справах" замiнити словом "провадженнях";

     2) у Порядку, затвердженому зазначеною постановою:

     у назвi слово "справах" замiнити словом "провадженнях";

     у пунктi 1:

     абзац перший викласти в такiй редакцiї:

     "1. Цей Порядок визначає механiзм оплати працi адвокатiв з надання правової допомоги в кримiнальних провадженнях, якi здiйснювали захист за призначенням слiдчого, прокурора, слiдчого суддi (суду).";

     в абзацi другому слова "справах у таких випадках є постанова особи, яка провадить дiзнання, слiдчого, прокурора, ухвала суду чи постанова суддi" замiнити словами "провадженнях у таких випадках є постанова слiдчого, прокурора, ухвала слiдчого суддi (суду)";

     у пунктi 2:

     в абзацi першому слова "постанови, ухвали про звiльнення громадянина вiд оплати правової допомоги або про призначення адвоката" замiнити словами "вiдповiдної постанови, ухвали", а слово "справi" - словами "кримiнальному провадженнi";

     в абзацi другому слова "особi, яка провадила дiзнання, слiдчому, прокурору чи суду для приєднання до кримiнальної справи" замiнити словами "слiдчому, прокурору чи слiдчому суддi (суду), який долучає його до кримiнального провадження";

     у пунктi 3 слова "при провадженнi дiзнання, досудового слiдства чи розглядi кримiнальної справи судом" замiнити словами "пiд час здiйснення кримiнального провадження";

     пункт 4 виключити;

     додаток 1 до Порядку викласти в такiй редакцiї:

"Додаток 1
до Порядку оплати працi адвокатiв з надання громадянам правової допомоги в кримiнальних провадженнях за рахунок держави
(в редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 19 вересня 2012 р. N 868)

Зразок

Штамп органу досудового розслiдування,
прокуратури, суду

Дата видачi ___ ____________ 20__ р.
N __________

ДОВIДКА
про участь адвоката у кримiнальному провадженнi
(видається один раз на мiсяць)

Видана адвокату  
(прiзвище, iм'я, по батьковi)
який на пiдставi свiдоцтва про право на зайняття адвокатською дiяльнiстю за N _______, виданого
  ,
(ким, коли)
протягом   годин   р.,
(зазначається кiлькiсть годин)
надавав правову допомогу пiдозрюваному, обвинуваченому
 
(непотрiбне закреслити)
 
(прiзвище, iм'я, по батьковi)
Беручи участь у кримiнальному провадженнi, адвокат
 
(форма участi у кримiнальному провадженнi iз зазначенням кiлькостi годин)
 
Витрати на оплату працi адвоката за надану гр.   правову
(прiзвище та iнiцiали)
допомогу вiдшкодовуються за рахунок держави на пiдставi постанови слiдчого, прокурора
 
(назва органу досудового розслiдування,
 
прiзвище та iнiцiали слiдчого, прокурора)
ухвали слiдчого суддi (суду)  
(назва суду, прiзвище та iнiцiали слiдчого суддi)
 
вiд ___ ____________ ____ р.
Прошу в п'ятиденний строк надiслати довiдку-розрахунок про розмiр коштiв, що пiдлягають виплатi адвокату, за адресою
 
Додаток: постанова, ухвала вiд ___ ____________ ____ р.
на _____ арк.
Слiдчий, прокурор, суддя
     
(посада) (пiдпис) (прiзвище, iнiцiали)

МП";

     у додатку 2 до Порядку слова "особi, яка провадила дiзнання," виключити.

     23. У Положеннi про iнвентаризацiю вiйськового майна у Збройних Силах, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 3 травня 2000 р. N 748 (Офiцiйний вiсник України, 2000 р., N 18, ст. 751):

     1) в абзацi другому пункту 4 i абзацi десятому пункту 7 слова "органiв дiзнання, досудового слiдства" замiнити словами "органу досудового розслiдування, прокурора";

     2) у пунктi 33 слова "злочину командиром вiйськової частини проводиться дiзнання згiдно iз законодавством або справа передається в установленому порядку органовi, який проводить досудове слiдство" замiнити словами "кримiнального правопорушення командир вiйськової частини передає вiдповiднi матерiали прокурору або органу досудового розслiдування".

     24. В абзацi другому пункту 4 Порядку проведення службового розслiдування стосовно осiб, уповноважених на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13 червня 2000 р. N 950 (Офiцiйний вiсник України, 2000 р., N 24, ст. 1004; 2007 р., N 53, ст. 2168; 2009 р., N 47, ст. 1575; 2010 р., N 1, ст. 14; 2011 р., N 79, ст. 2912), слова "щодо якої винесено постанову про притягнення як обвинуваченої" замiнити словами "якiй повiдомлено про пiдозру", а слова "до розгляду справи судом," та "i законами України" виключити.

     25. У пунктi 3 роздiлу VI Статуту про дисциплiну працiвникiв спецiальних (воєнiзованих) аварiйно-рятувальних служб, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12 жовтня 2000 р. N 1540 (Офiцiйний вiсник України, 2000 р., N 42, ст. 1781), слова "до органiв дiзнання чи попереднього слiдства" замiнити словами "прокурору або органу досудового розслiдування".

     26. В абзацi другому пункту 10 Положення про пiдготовку призовникiв з вiйськово-технiчних спецiальностей, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 листопада 2000 р. N 1770 (Офiцiйний вiсник України, 2000 р., N 49, ст. 2121), слова "перебувають пiд слiдством" замiнити словами "стосовно яких здiйснюється кримiнальне провадження".

     27. У Типовому статутi громадського формування з охорони громадського порядку i державного кордону, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 грудня 2000 р. N 1872 (Офiцiйний вiсник України, 2000 р., N 52, ст. 2259; 2003 р., N 37, ст. 1981):

     1) у пунктi 2 слова "адмiнiстративних правопорушень i злочинiв" замiнити словами "кримiнальних i адмiнiстративних правопорушень";

     2) у пунктi 3 слова "iз злочиннiстю" замiнити словами "з кримiнальними";

     3) у пiдпунктi 1 пункту 7:

     в абзацi другому слова "адмiнiстративним проступкам i злочинам" замiнити словами "кримiнальним i адмiнiстративним правопорушенням";

     в абзацi третьому слово "злочини" замiнити словами "кримiнальнi правопорушення";

     в абзацi четвертому слова "i розкриттi злочинiв" замiнити словами "кримiнальних правопорушень";

     4) у пунктi 8:

     у пiдпунктi 2 слова "адмiнiстративних правопорушень i злочинiв" замiнити словами "кримiнальних i адмiнiстративних правопорушень";

     у пiдпунктi 4:

     в абзацi другому слова "адмiнiстративних правопорушень i злочинiв" замiнити словами "кримiнальних i адмiнiстративних правопорушень";

     в абзацi третьому слова "боротьбi iз злочинами" замiнити словами "запобiганнi та припиненнi кримiнальних правопорушень";

     у пiдпунктi 5 слова "адмiнiстративним правопорушенням i злочинам" замiнити словами "кримiнальним i адмiнiстративним правопорушенням";

     5) у пiдпунктi 1 пункту 32 слова "адмiнiстративних правопорушень i злочинiв" замiнити словами "кримiнальних i адмiнiстративних правопорушень";

     6) у пунктi 33:

     у пiдпунктах 1 i 2 слова "адмiнiстративних правопорушень i злочинiв" замiнити словами "кримiнальних i адмiнiстративних правопорушень";

     у пiдпунктi 5 слова "адмiнiстративних правопорушень чи злочинiв" замiнити словами "кримiнальних чи адмiнiстративних правопорушень";

     7) у пунктi 40:

     у пiдпунктi 4 слова "адмiнiстративнi правопорушення чи злочин" замiнити словами "кримiнальнi чи адмiнiстративнi правопорушення";

     у пiдпунктi 5 слова "iз злочиннiстю" замiнити словами "з кримiнальними правопорушеннями".

     28. У Порядку розслiдування та облiку нещасних випадкiв невиробничого характеру, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22 березня 2001 р. N 270 (Офiцiйний вiсник України, 2001 р., N 13, ст. 543; 2009 р., N 64, ст. 2249; 2012 р., N 8, ст. 292):

     1) у пунктi 6:

     в абзацi четвертому слова "до органу внутрiшнiх справ" замiнити словами "прокурору та органу досудового розслiдування";

     абзац п'ятий виключити;

     2) у пунктi 8 слова "органами внутрiшнiх справ або прокуратури" замiнити словами "органом досудового розслiдування";

     3) в абзацi десятому пункту 12 слова "органам внутрiшнiх справ, прокуратури" замiнити словами "прокурору, органу досудового розслiдування";

     4) у додатку 1 до Порядку слова "органу внутрiшнiх справ" замiнити словами "органу досудового розслiдування".

     29. У пунктi 4 Порядку оплати перших п'яти днiв тимчасової непрацездатностi внаслiдок захворювання або травми, не пов'язаної з нещасним випадком на виробництвi, за рахунок коштiв пiдприємства, установи, органiзацiї, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 6 травня 2001 р. N 439 (Офiцiйний вiсник України, 2001 р., N 20, ст. 852; 2002 р., N 12, ст. 579; 2006 р., N 16, ст. 1201):

     1) в абзацi другому слово "злочину" замiнити словами "кримiнального правопорушення";

     2) в абзацi четвертому слово "арештом" замiнити словом "вартою".

     30. У Положеннi про дисциплiну працiвникiв гiрничих пiдприємств, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13 березня 2002 р. N 294 (Офiцiйний вiсник України, 2002 р., N 12, ст. 567):

     1) у пунктi 8 слова "визнаних судом кримiнальним злочином" виключити;

     2) у пунктi 17 слова "до вiдповiдних правоохоронних органiв" замiнити словами "прокурору або органу досудового розслiдування";

     3) в абзацi третьому пункту 18 слова "провадження в кримiнальнiй справi" замiнити словами "кримiнального провадження".

     31. У Положеннi про пiдготовку i проведення призову громадян України на строкову вiйськову службу та прийняття призовникiв на вiйськову службу за контрактом, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 березня 2002 р. N 352 (Офiцiйний вiсник України, 2002 р., N 13, ст. 656, N 51, ст. 2290; 2003 р., N 37, ст. 1981; 2005 р., N 52, ст. 3292; 2007 р., N 1, ст. 30):

     1) в абзацi дванадцятому пункту 18 слова "органiв дiзнання та досудового слiдства списки осiб, щодо яких ведеться дiзнання або досудове слiдство" замiнити словами "вiд органiв досудового розслiдування - списки осiб, щодо яких здiйснюється досудове розслiдування";

     2) в абзацi четвертому пункту 23 слова "органiв дiзнання та досудового слiдства" замiнити словами "досудового розслiдування";

     3) абзац дев'ятий пункту 38 викласти в такiй редакцiї:

     "справи призовникiв, стосовно яких здiйснюється кримiнальне провадження";

     4) абзац шостий пункту 43 викласти в такiй редакцiї:

     "Пiсля одержання вiд органiв досудового розслiдування, а також вiд судiв повiдомлень про здiйснення щодо призовникiв кримiнального провадження особовi справи передаються до вiдповiдної картотеки до прийняття стосовно них рiшення. В облiковiй картцi таких призовникiв чорнилом (кульковою ручкою), а в графi 5 облiково-алфавiтної книги олiвцем робиться вiдмiтка, коли i яким органом призовнику повiдомлено про пiдозру у вчиненнi ним кримiнального правопорушення або яким судом ведеться розгляд справи.";

     5) у пунктi 50 слова "дiзнання та досудового слiдства" замiнити словами "досудового розслiдування";

     6) у пунктi 54:

     в абзацi восьмому слова "дiзнання та досудового слiдства" замiнити словами "досудового розслiдування";

     в абзацi дев'ятому слова "перебувають пiд слiдством чи судом," замiнити словами "стосовно яких здiйснюється кримiнальне провадження, перебувають";

     7) в абзацi сьомому пункту 57 слова "проводиться дiзнання чи досудове слiдство або стосовно яких кримiнальна справа розглядається судом" замiнити словами "здiйснюється кримiнальне провадження";

     8) у додатку 42 до Положення слова "дiзнання та попереднього слiдства, судового органу про притягнення до кримiнальної вiдповiдальностi" замiнити словами "досудового розслiдування або суду про здiйснення кримiнального провадження";

     9) у додатках 111 i 131 до Положення слова "перебувають пiд слiдством" замiнити словами "стосовно яких здiйснюється кримiнальне провадження".

     32. В абзацi другому пункту 9 Положення про державного iнспектора з питань iнтелектуальної власностi Державної служби iнтелектуальної власностi, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17 травня 2002 р. N 674 (Офiцiйний вiсник України, 2002 р., N 21, ст. 1042; 2004 р., N 12, ст. 741; 2006 р., N 21, ст. 1562; 2011 р., N 71, ст. 2673), слова "злочину, негайно повiдомляти про це вiдповiднi правоохороннi органи" замiнити словами "кримiнального правопорушення, негайно повiдомляти про це вiдповiдний орган досудового розслiдування".

     33. У пiдпунктi "ґ" пункту 6 Положення про Представництво Мiнiстерства закордонних справ України на територiї України, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25 липня 2002 р. N 1050 (Офiцiйний вiсник України, 2002 р., N 30, ст. 1425; 2011 р., N 93, ст. 3380), слово "арешту" замiнити словами "взяття пiд варту".

     34. В абзацi другому пункту 3 Порядку взаємодiї органiв виконавчої влади та юридичних осiб, якi провадять дiяльнiсть у сферi використання ядерної енергiї, в разi виявлення радiоактивних матерiалiв у незаконному обiгу, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 2 червня 2003 р. N 813 (Офiцiйний вiсник України, 2003 р., N 23, ст. 1049, N 51, ст. 2675; 2010 р., N 43, ст. 1413), слова "дiзнання або досудового слiдства" замiнити словами "досудового розслiдування".

     35. У додатку до Положення про Єдину державну iнформацiйну систему у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, i фiнансуванню тероризму, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 10 грудня 2003 р. N 1896 (Офiцiйний вiсник України, 2003 р., N 51, ст. 2674; 2006 р., N 46, ст. 3085; 2011 р., N 9, ст. 419; 2012 р., N 24, ст. 917):

     1) у позицiї "МВС" слова "слiдства, суду" замiнити словами "органiв досудового розслiдування, слiдчого суддi, суду";

     2) у позицiї "СБУ" слова "стосовно яких порушено кримiнальнi справи за ознаками злочинiв" замiнити словами "яким повiдомлено про пiдозру у вчиненнi кримiнальних правопорушень".

     36. В абзацi другому пункту 10 Положення про спостережнi комiсiї, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 1 квiтня 2004 р. N 429 (Офiцiйний вiсник України, 2004 р., N 13, ст. 905; 2010 р., N 86, ст. 3043; 2011 р., N 84, ст. 3078; 2012 р., N 37, ст. 1379), слова "провадженнi за кримiнальними справами" замiнити словами "кримiнальному провадженнi".

     37. У пiдпунктi 7 пункту 16 Статуту Нацiональної радiокомпанiї України, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22 вересня 2004 р. N 1235 (Офiцiйний вiсник України, 2004 р., N 38, ст. 2494), слово "пiдсудного" замiнити словами "пiдозрюваного, обвинуваченого".

     38. У Положеннi про порядок проходження служби особами рядового i начальницького складу органiв i пiдроздiлiв цивiльного захисту, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 липня 2005 р. N 629 (Офiцiйний вiсник України, 2005 р., N 30, ст. 1810; 2010 р., N 11, ст. 522, N 14, ст. 673; 2011 р., N 85, ст. 3113; 2012 р., N 39, ст. 1471, N 55, ст. 2213):

     1) абзац перший пункту 47 викласти в такiй редакцiї:

     "Особа рядового або начальницького складу, якiй повiдомлено про пiдозру у вчиненнi кримiнального правопорушення, пiдлягає вiдстороненню вiд виконання обов'язкiв за посадою в порядку, визначеному законом.";

     2) у пунктi 71 слова "провадиться дiзнання, досудове слiдство або кримiнальна справа розглядається судом" замiнити словами "здiйснюється кримiнальне провадження".

     39. У Порядку призначення та виплати тимчасової державної допомоги дiтям, батьки яких ухиляються вiд сплати алiментiв, не мають можливостi утримувати дитину або мiсце проживання їх невiдоме, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22 лютого 2006 р. N 189 (Офiцiйний вiсник України, 2006 р., N 8, ст. 446; 2008 р., N 18, ст. 504; 2012 р., N 7, ст. 249):

     1) в абзацi третьому пункту 2 слова "один з батькiв перебуває пiд арештом, слiдством," замiнити словами "стосовно одного з батькiв здiйснюється кримiнальне провадження або вiн перебуває";

     2) в абзацi восьмому пункту 6 слова "перебування одного з батькiв пiд арештом, слiдством," замiнити словами "здiйснення стосовно одного з батькiв кримiнального провадження або про його перебування".

     40. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 9 березня 2006 р. N 268 "Про упорядкування структури та умов оплати працi працiвникiв апарату органiв виконавчої влади, органiв прокуратури, судiв та iнших органiв" (Офiцiйний вiсник України, 2006 р., N 10, ст. 632, N 29, ст. 2092; 2007 р., N 37, ст. 1455; 2008 р., N 43, ст. 1417; 2009 р., N 11, ст. 319, N 39, ст. 1305):

     1) в абзацi другому пiдпункту "в" пiдпункту 1 пункту 2 та назвах додаткiв 131, 241, 291 i 341 слова "займаються розслiдуванням кримiнальних справ" замiнити словами "здiйснюють досудове розслiдування кримiнальних правопорушень";

     2) у додатку 14 слова "займаються оперативно-розшуковою роботою та розслiдуванням кримiнальних справ" замiнити словами "здiйснюють оперативно-розшукову дiяльнiсть та досудове розслiдування кримiнальних правопорушень".

     41. У Порядку проведення iнспектування Державною фiнансовою iнспекцiєю, її територiальними органами, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 квiтня 2006 р. N 550 (Офiцiйний вiсник України, 2006 р., N 16, ст. 1206, N 46, ст. 3085; 2008 р., N 80, ст. 2689; 2011 р., N 71, ст. 2684):

     1) у пунктi 29:

     абзац другий викласти в такiй редакцiї:

     "клопотання слiдчого або прокурора про призначення позапланової виїзної ревiзiї та ухвали суду про дозвiл на її проведення, в якому зазначаються пiдстави проведення, дати її початку та закiнчення, а також номер кримiнального провадження, орган, що здiйснює досудове розслiдування, дата та пiдстави повiдомлення про пiдозру у вчиненнi кримiнального правопорушення (для ревiзiї суб'єкта господарської дiяльностi, не вiднесеного Законом до пiдконтрольних установ);";

     в абзацi третьому слова "порушення кримiнальної справи проти посадових осiб об'єкта контролю - пiдконтрольної установи" замiнити словами "повiдомлення посадовiй особi пiдконтрольної установи, що ревiзується, про пiдозру у вчиненнi нею кримiнального правопорушення";

     2) в абзацi другому пункту 48 слова "за порушеними кримiнальними справами" замiнити словами "у зв'язку iз здiйсненням кримiнального провадження".

     42. У Порядку ведення Єдиного державного реєстру судових рiшень, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25 травня 2006 р. N 740 (Офiцiйний вiсник України, 2006 р., N 22, ст. 1623; 2009 р., N 74, ст. 2533; 2011 р., N 2, ст. 106, N 101, ст. 3707):

     1) пункт 2 викласти в такiй редакцiї:

     "2. Внесенню до Реєстру пiдлягають судовi рiшення Верховного Суду України, вищих спецiалiзованих, апеляцiйних та мiсцевих судiв (далi - суди), перелiк яких затверджено Радою суддiв України та погоджено з Державною судовою адмiнiстрацiєю, крiм судових рiшень, якi мiстять iнформацiю, що є державною таємницею.

     Ухвали слiдчих суддiв, постановленi пiд час здiйснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та iнтересiв осiб у кримiнальному провадженнi, включаються до Реєстру пiсля винесення постанови (ухвали) про закриття кримiнального провадження чи ухвалення вироку.";

     2) в абзацi восьмому пункту 3 слово " (постанова)" виключити, а слово "кримiнальних," замiнити словами "кримiнальному провадженнi, у";

     3) пункти 141 i 191 викласти в такiй редакцiї:

     "141. Електроннi копiї ухвал слiдчих суддiв, постановлених пiд час здiйснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та iнтересiв осiб у кримiнальному провадженнi, надсилаються адмiнiстраторовi Реєстру з вiдмiткою "Тимчасове обмеження доступу".";

     "191. Електроннi копiї ухвал слiдчих суддiв, постановлених пiд час здiйснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та iнтересiв осiб у кримiнальному провадженнi, якi надiйшли до адмiнiстратора Реєстру з вiдмiткою "Тимчасове обмеження доступу", вiдкриваються для загального доступу пiсля надходження повiдомлення слiдчого, прокурора про закриття кримiнального провадження або електронної копiї ухвали про закриття кримiнального провадження чи вироку.".

     43. У Положеннi про проходження служби в Державнiй службi спецiального зв'язку та захисту iнформацiї особами рядового i начальницького складу, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 грудня 2006 р. N 1828 (Офiцiйний вiсник України, 2007 р., N 1, ст. 22; 2008 р., N 22, ст. 637; 2009 р., N 58, ст. 2030; 2010 р., N 11, ст. 522, ст. 537; 2011 р., N 24, ст. 980, N 85, ст. 3113; 2012 р., N 39, ст. 1471):

     1) у пунктi 60:

     в абзацi першому слова "провадиться дiзнання, досудове слiдство або кримiнальна справа розглядається судом" замiнити словами "здiйснюється кримiнальне провадження,";

     абзаци другий i третiй викласти в такiй редакцiї:

     "Особi начальницького складу, якiй чергове спецiальне звання не було присвоєно у зв'язку з тим, що стосовно неї здiйснювалося кримiнальне провадження i така особа перебувала у розпорядженнi вiдповiдного начальника, але у подальшому кримiнальне провадження було закрито, крiм випадкiв його закриття за нереабiлiтуючими обставинами, чи судом ухвалено виправдувальний вирок, чергове спецiальне звання присвоюється з дня закриття кримiнального провадження або набрання законної сили виправдувальним вироком суду.

     До строку вислуги у спецiальному званнi зараховується час, коли особi чергове спецiальне звання не було присвоєно у зв'язку з тим, що стосовно неї здiйснювалося кримiнальне провадження i така особа перебувала у розпорядженнi вiдповiдного начальника, але у подальшому кримiнальне провадження було закрито, крiм випадкiв його закриття за нереабiлiтуючими обставинами, чи судом ухвалено виправдувальний вирок, а також час перерви у службi у зв'язку з незаконним засудженням особи начальницького складу або незаконним звiльненням iз служби у Держспецзв'язку.";

     2) абзаци восьмий i десятий пункту 71 викласти в такiй редакцiї:

     "у разi здiйснення кримiнального провадження стосовно особи рядового чи начальницького складу - до закриття кримiнального провадження чи набрання законної сили вироком суду;";

     "у разi складення стосовно особи рядового чи начальницького складу протоколу про вчинення адмiнiстративного корупцiйного правопорушення - до розгляду справи судом;";

     3) у першому реченнi пункту 711 слова "стосовно особи рядового чи начальницького складу винесено постанову про притягнення як обвинуваченої" замiнити словами "особi рядового чи начальницького складу повiдомлено про пiдозру", а слова ", до розгляду справи судом" виключити;

     4) у пунктi 94:

     абзац перший викласти в такiй редакцiї:

     "Особи рядового i начальницького складу, стосовно яких здiйснюється кримiнальне провадження, не пiдлягають звiльненню iз служби за пiдпунктами 6 i 8 пункту 92, якщо пiдставою для звiльнення є тi дiї осiб, стосовно яких здiйснюється кримiнальне провадження, до закриття кримiнального провадження чи ухвалення вироку суду.";

     в абзацi другому слово "справу" замiнити словами "кримiнальне провадження".

     44. У Порядку та умовах виплати одноразової грошової допомоги у разi загибелi (смертi) або iнвалiдностi працiвника мiлiцiї, податкової мiлiцiї, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12 травня 2007 р. N 707 (Офiцiйний вiсник України, 2007 р., N 37, ст. 1461; 2009 р., N 31, ст. 1044):

     1) абзаци четвертий i шостий пункту 2 викласти в такiй редакцiї:

     "припинення або запобiгання кримiнальним та адмiнiстративним правопорушенням;";

     "виявлення кримiнальних правопорушень i участь у їх розкриттi та розшуку осiб, якi їх вчинили;";

     2) в абзацi другому пункту 8 слово "злочину" замiнити словами "кримiнального правопорушення".

     45. Абзац перший пункту 11 Порядку розгляду заяв про змiну iменi (прiзвища, власного iменi, по батьковi) фiзичної особи, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11 липня 2007 р. N 915 (Офiцiйний вiсник України, 2007 р., N 52, ст. 2115) замiнити двома абзацами такого змiсту:

     "11. Пiдставами для вiдмови у наданнi дозволу на змiну iменi є:

     здiйснення стосовно заявника кримiнального провадження або його перебування пiд адмiнiстративним наглядом;".

     У зв'язку з цим абзаци другий - п'ятий вважати вiдповiдно абзацами третiм - шостим.

     46. Назву § 151 i пункт 4 § 151 Регламенту Кабiнету Мiнiстрiв України, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18 липня 2007 р. N 950 (Офiцiйний вiсник України, 2007 р., N 54, ст. 2180; 2011 р., N 88, ст. 3199), викласти в такiй редакцiї:

     "§ 151. Розгляд документiв прокурорського реагування та надання тимчасового доступу до документiв";

     "4. Тимчасовий доступ до документiв (постанов i розпоряджень Кабiнету Мiнiстрiв, листiв, iнших документiв) iз зазначенням їх реквiзитiв надається уповноваженим особам протягом робочого дня за дорученням Керiвника Секретарiату Кабiнету Мiнiстрiв на пiдставi оригiналу ухвали слiдчого суддi, суду.

     Згiдно з наданою копiєю ухвали слiдчого суддi, суду, яка реєструється у Секретарiатi Кабiнету Мiнiстрiв пiсля пред'явлення оригiналу такої ухвали, особi, зазначенiй в ухвалi, надається тимчасовий доступ до документiв, зокрема, можливiсть ознайомлення з ними або виготовлення копiї вiдповiдних документiв або, якщо це передбачено в ухвалi, їх вилучення (здiйснення виїмки). Посадовi особи Секретарiату Кабiнету Мiнiстрiв надають допомогу у складеннi опису документiв, що вилучаються (виїмка яких здiйснюється). У разi вилучення документiв у Секретарiатi Кабiнету Мiнiстрiв залишаються опис, а також копiї таких документiв, якi виготовляються у Секретарiатi Кабiнету Мiнiстрiв.

     Посадовi особи Секретарiату Кабiнету Мiнiстрiв не мають права вiдмовляти у наданнi можливостi ознайомлення з документами, виготовлення з них копiй або вилучення (виїмки) документiв у разi, коли це передбачено в ухвалi слiдчого суддi, суду i тимчасовий доступ до документiв, зокрема їх вилучення (виїмка), здiйснюється особою, зазначеною у вiдповiднiй ухвалi, з дотриманням вимог кримiнального процесуального законодавства.

     Посадова особа Секретарiату Кабiнету Мiнiстрiв, яка за викликом слiдчого суддi, суду бере участь у розглядi клопотання про тимчасовий доступ до документiв Кабiнету Мiнiстрiв, згiдно з яким передбачається вилучення (виїмка) документiв, зобов'язана вжити заходiв для доведення вiдсутностi реальної загрози змiни або знищення таких документiв у Секретарiатi Кабiнету Мiнiстрiв.

     У разi вилучення документiв Секретарiат Кабiнету Мiнiстрiв вiдповiдно до частини третьої статтi 100 Кримiнального процесуального кодексу звертається з клопотанням про повернення в установленому порядку оригiналiв вилучених документiв.".

     47. В абзацi другому пункту 16 Порядку ведення Державного реєстру актiв цивiльного стану громадян, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22 серпня 2007 р. N 1064 (Офiцiйний вiсник України, 2007 р., N 65, ст. 2516; 2008 р., N 21, ст. 600; 2011 р., N 84, ст. 3078), слова "дiзнання чи досудового слiдства" замiнити словами "досудового розслiдування".

     48. У Порядку отримання дозволу суду на здiйснення заходiв, якi тимчасово обмежують права людини, та використання добутої iнформацiї, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26 вересня 2007 р. N 1169 (Офiцiйний вiсник України, 2007 р., N 73, ст. 2725):

     1) пункт 1 викласти в такiй редакцiї:

     "1. Цей Порядок визначає процедуру отримання дозволу суду на здiйснення заходiв, якi тимчасово обмежують права людини (далi - дозвiл), зокрема на негласне обстеження публiчно недоступних мiсць, житла чи iншого володiння особи, застосування аудiо-, вiдеоконтролю особи чи мiсця, здiйснення спостереження за особою, застосування технiчних засобiв для зняття iнформацiї з транспортних телекомунiкацiйних мереж, електронних iнформацiйних мереж (далi - захiд), а також використання iнформацiї, добутої пiд час здiйснення заходiв (далi - iнформацiя).";

     2) пункти 8 i 13 виключити;

     3) у пунктi 14 слова "розслiдування кримiнальної справи" замiнити словами "здiйснення досудового розслiдування злочинiв";

     4) у текстi постанови слова "подання" i "постанова" у всiх вiдмiнках замiнити словами "клопотання" i "ухвала" у вiдповiдному вiдмiнку.

     49. В абзацi другому пункту 14 Порядку та умов виплати одноразової грошової допомоги у разi загибелi (смертi), поранення (контузiї, травми або калiцтва) чи iнвалiдностi спiвробiтникiв кадрового складу розвiдувальних органiв, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 листопада 2007 р. N 1331 (Офiцiйний вiсник України, 2007 р., N 89, ст. 3255), слово "злочину" замiнити словом "кримiнального".

     50. У Порядку зберiгання наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв, вилучених з незаконного обiгу, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 7 травня 2008 р. N 422 (Офiцiйний вiсник України, 2008 р., N 34, ст. 1135):

     1) в абзацi першому пункту 5 слова "додається до кримiнальної справи або справи з матерiалами перевiрки" замiнити словами "долучається до матерiалiв кримiнального провадження";

     2) в абзацi першому пункту 9 слова i цифри "дiзнавача, слiдчого, прокурора або суду, в провадженнi яких перебувають матерiали перевiрки, що проводиться згiдно з вимогами статтi 97 Кримiнально-процесуального кодексу України або кримiнальної справи" замiнити словами "слiдчого, прокурора, слiдчого суддi або суду, якi здiйснюють кримiнальне провадження";

     3) в абзацi другому пункту 10 слова "кримiнальної справи або справи з матерiалами перевiрки" замiнити словами "кримiнального провадження";

     4) у додатку 1 до Порядку слова "Номер кримiнальної справи або матерiалу дослiдчої перевiрки" замiнити словами "Номер кримiнального провадження";

     5) у додатку 2 до Порядку слова "Номер кримiнальної справи або справи з матерiалами перевiрки" замiнити словами "Номер кримiнального провадження".

     51. Пiдпункт 7 пункту 24 Порядку провадження органами опiки та пiклування дiяльностi, пов'язаної iз захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 вересня 2008 р. N 866 (Офiцiйний вiсник України, 2008 р., N 76, ст. 2561; 2010 р., N 1, ст. 38, N 86, ст. 3018; 2011 р., N 30, ст. 1298, N 67, ст. 2574, N 77, ст. 2859; 2012 р., N 37, ст. 1373, N 39, ст. 1474), викласти в такiй редакцiї:

     "7) батьки яких пiд час здiйснення кримiнального провадження тримаються пiд вартою, що пiдтверджується ухвалою слiдчого суддi (суду);".

     52. В абзацi третьому пункту 6 Порядку тимчасового вилучення посвiдчення водiя i лiцензiйної картки на транспортний засiб та їх повернення, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17 грудня 2008 р. N 1086 (Офiцiйний вiсник України, 2008 р., N 98, ст. 3224; 2011 р., N 89, ст. 3231), слова "закрито на пiдставi порушення за тим самим фактом кримiнальної справи" замiнити словами "за тим самим фактом закрито у зв'язку з передачею матерiалiв прокурору або органу досудового розслiдування".

     53. У пiдпунктi 3 пункту 4 Технiчного регламенту неавтоматичних зважувальних приладiв, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11 березня 2009 р. N 190 (Офiцiйний вiсник України, 2009 р., N 18, ст. 574), слова "слiдство" замiнити словом "провадження".

     54. У Порядку видачi, продовження строку дiї та анулювання дозволiв на використання працi iноземцiв та осiб без громадянства, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 8 квiтня 2009 р. N 322 (Офiцiйний вiсник України, 2009 р., N 26, ст. 871, N 59, ст. 2073; 2010 р., N 51, ст. 1696; 2011 р., N 61, ст. 2435; 2012 р., N 7, ст. 249):

     1) в абзацi дванадцятому пункту 5 слова "не перебуває пiд слiдством" замiнити словами "стосовно нього не здiйснюється кримiнальне провадження";

     2) в абзацi дев'ятому пункту 14 слова "перебуває пiд слiдством" замiнити словами "стосовно нього здiйснюється кримiнальне провадження".

     55. У Порядку використання наркотичних засобiв i психотропних речовин пiд час дресирування службових собак для розшуку таких засобiв i речовин, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 липня 2009 р. N 831 (Офiцiйний вiсник України, 2009 р., N 60, ст. 2121; 2010 р., N 78, ст. 2762; 2011 р., N 85, ст. 3112):

     1) у пунктi 1 слова "чи постановою суду або постановою органу дiзнання, слiдчого, прокурора про закриття справи" замiнити словами "чи ухвалою суду або постановою слiдчого або прокурора про закриття кримiнального провадження";

     2) у пунктi 6 та додатку 1 до Порядку слова "слiдства або дiзнання" замiнити словом "розслiдування";

     3) у додатку 2 до Порядку слово "дiзнання," виключити, а слово "слiдства" замiнити словом "розслiдування".

     56. Пункт 22 Порядку вiдомчої реєстрацiї та ведення облiку транспортних засобiв Збройних Сил України, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 вересня 2009 р. N 1032 (Офiцiйний вiсник України, 2009 р., N 75, ст. 2568), викласти в такiй редакцiї:

     "22. Зняття з облiку транспортного засобу, стосовно якого є вiдповiдне судове рiшення, а також транспортного засобу, що є речовим доказом у кримiнальному провадженнi, забороняється.".

     57. У пунктi 2 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 6 сiчня 2010 р. N 8 "Про затвердження Порядку вiдомчої реєстрацiї та ведення облiку великотоннажних та iнших технологiчних транспортних засобiв" (Офiцiйний вiсник України, 2010 р., N 1, ст. 26) слова "Внести до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України" замiнити словами "Внести до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України", а слова "та вiд 23 листопада 2006 р. N 1640 "Про затвердження Положення про Державний комiтет з промислової безпеки, охорони працi та гiрничого нагляду" (Офiцiйний вiсник України, 2006 р., N 47, ст. 3133; 2007 р., N 90, ст. 3306)" виключити.

     58. У Порядку та умовах виплати компенсацiї у разi калiцтва чи iнвалiдностi працiвника прокуратури або одноразової допомоги у разi його загибелi, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 лютого 2010 р. N 174 (Офiцiйний вiсник України, 2010 р., N 13, ст. 623):

     1) в абзацi другому пункту 12 слово "злочину" замiнити словами "кримiнального правопорушення";

     2) у пунктi 13 слова "У разi порушення проти працiвника прокуратури кримiнальної справи" замiнити словами "Якщо стосовно працiвника прокуратури розпочато кримiнальне провадження,".

     59. Абзац четвертий перелiку поважних причин неприбуття чи несвоєчасного прибуття вiйськовозобов'язаного до вiйськового комiсарiату для призову на збори, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 липня 2010 р. N 673 (Офiцiйний вiсник України, 2010 р., N 58, ст. 2023), викласти в такiй редакцiї:

     "здiйснення стосовно вiйськовозобов'язаного кримiнального провадження, а також застосування до нього адмiнiстративного стягнення або кримiнального покарання, яке робить неможливим його прибуття;".

     60. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26 сiчня 2011 р. N 50 "Про затвердження Порядку використання коштiв державного бюджету для надання громадянам правової допомоги в кримiнальних справах за рахунок держави" (Офiцiйний вiсник України, 2011 р., N 6, ст. 284; 2012 р., N 12, ст. 447, N 48, ст. 1888):

     1) у назвi i текстi постанови слово "справах" замiнити словом "провадженнях";

     2) у Порядку, затвердженому зазначеною постановою:

     у назвi i абзацi першому пункту 1 слово "справах" замiнити словом "провадженнях";

     у пiдпунктi 1 пункту 3:

     абзац перший викласти в такiй редакцiї:

     "оплату працi адвокатiв, якi надавали правову допомогу в кримiнальних провадженнях, у визначених законом випадках.";

     в абзацi другому слова "в такому разi" виключити, а слово "справах" замiнити словом "провадженнях".

     61. У Порядку i правилах обов'язкового страхування предмета iпотеки вiд ризикiв випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 6 квiтня 2011 р. N 358 (Офiцiйний вiсник України, 2011 р., N 26, ст. 1065):

     1) в абзацi одинадцятому пункту 42 слова "порушено кримiнальну справу проти страхувальника/вигодонабувача" замiнити словами "стосовно страхувальника або вигодонабувача розпочато кримiнальне провадження";

     2) у додатку 2 до Порядку i правил абзац одинадцятий пункту 25 викласти в такiй редакцiї:

     "вiдстрочити виплату страхового вiдшкодування у разi, коли за фактом настання страхового випадку стосовно страхувальника або вигодонабувача розпочато кримiнальне провадження, до прийняття вiдповiдного рiшення компетентним органом".

     62. Пiдпункт 2 пункту 67 Порядку державної реєстрацiї прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22 червня 2011 р. N 703 (Офiцiйний вiсник України, 2011 р., N 51, ст. 2035), виключити.

     63. В абзацi другому пункту 2 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 липня 2011 р. N 804 "Деякi питання надання платних послуг науково-дослiдними установами судових експертиз Мiнiстерства юстицiї" (Офiцiйний вiсник України, 2011 р., N 57, ст. 2296) слова "дiзнання, досудового слiдства" замiнити словами "досудового розслiдування".

     64. У Порядку виконання рiшень про стягнення коштiв державного та мiсцевих бюджетiв або бюджетних установ, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 3 серпня 2011 р. N 845 (Офiцiйний вiсник України, 2011 р., N 61, ст. 2431):

     1) в абзацi п'ятому пункту 7 слова "дiзнання, досудового слiдства" замiнити словами "досудового розслiдування";

     2) пiдпункт 1 пункту 41 викласти в такiй редакцiї:

     "1) шкоди, заподiяної громадяниновi незаконними рiшеннями, дiями чи бездiяльнiстю органу, що здiйснює оперативно-розшукову дiяльнiсть, досудове розслiдування, прокуратури або суду;";

     3) в абзацi третьому пункту 42 слово "злочину" замiнити словами "кримiнального правопорушення", а слова "розслiдування вiдповiдної кримiнальної справи" - словами "досудового розслiдування вiдповiдного кримiнального правопорушення".

     65. У пiдпунктi 3 пункту 5 Порядку надання кредитiв позичальникам Державної спецiалiзованої фiнансової установи "Державний фонд сприяння молодiжному житловому будiвництву", затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 листопада 2011 р. N 1231 (Офiцiйний вiсник України, 2011 р., N 93, ст. 3384), слова "у встановленому законодавством порядку визнанi потерпiлими у кримiнальних справах" замiнити словами "вiдповiдно до кримiнального процесуального законодавства є потерпiлими у кримiнальних провадженнях".

     66. У Порядку проведення розслiдування та ведення облiку нещасних випадкiв, професiйних захворювань i аварiй на виробництвi, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 листопада 2011 р. N 1232 (Офiцiйний вiсник України, 2011 р., N 94, ст. 3426):

     1) у пiдпунктi 16 абзацу першого пункту 15 та абзацi другому пунктiв 31 i 40 слова "порушення кримiнальної справи" замiнити словами "початку досудового розслiдування";

     2) у пунктi 16:

     пiдпункт 5 викласти в такiй редакцiї:

     "5) вчинення кримiнального правопорушення, що встановлено обвинувальним вироком суду або постановою (ухвалою) про закриття кримiнального провадження за нереабiлiтуючими пiдставами;";

     у пiдпунктi 6 слова "слiдчих органiв" замiнити словами "вiдповiдною постановою про закриття кримiнального провадження";

     3) в абзацi шiстнадцятому додатка 6 до Порядку слова "порушення кримiнальної справи" замiнити словами "початку досудового розслiдування".

     67. У пунктi 2 Порядку i умов проведення конкурсу та вимогах до професiйного рiвня адвокатiв, якi залучаються до надання безоплатної вторинної правової допомоги, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 грудня 2011 р. N 1362 (Офiцiйний вiсник України, 2011 р., N 101, ст. 3718; 2012 р., N 43, ст. 1668), слова "провадження дiзнання, досудового слiдства i розгляду кримiнальних справ у судi" замiнити словами "кримiнального провадження".

     68. У пунктi 1 Порядку iнформування центрiв з надання безоплатної вторинної правової допомоги про випадки затримання осiб, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 грудня 2011 р. N 1363 (Офiцiйний вiсник України, 2011 р., N 101, ст. 3719; 2012 р., N 43, ст. 1668), слова "дiзнання та досудового слiдства" замiнити словами "досудового розслiдування".

     69. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11 сiчня 2012 р. N 15 "Про затвердження Порядку внесення коштiв на спецiальний рахунок у разi застосування застави як запобiжного заходу" (Офiцiйний вiсник України, 2012 р., N 4, ст. 151, N 5, ст. 177):

     1) у вступнiй частинi постанови слова i цифри "статтi 1541 Кримiнально-процесуального кодексу України" замiнити словами i цифрами "статтi 182 Кримiнального процесуального кодексу України";

     2) у Порядку, затвердженому зазначеною постановою:

     у пунктi 1 слова "органу дiзнання," виключити, а слова "Кримiнально-процесуального кодексу України" замiнити словами "Кримiнального процесуального кодексу України";

     у пунктi 3:

     в абзацi другому слово ", пiдсудним" виключити;

     в абзацi четвертому слова "державному, комунальному суб'єкту господарювання" замiнити словами "суб'єкту господарювання, що є у державнiй або комунальнiй власностi";

     у пунктi 4 слова "у постановi (ухвалi) суддi чи" замiнити словами "в ухвалi слiдчого суддi,";

     у пунктi 6 слова "посадовiй особi або органу, в провадженнi яких перебуває кримiнальна справа" замiнити словами "слiдчому, прокурору або суду, який здiйснює кримiнальне провадження";

     у пунктi 7 слова "Кримiнально-процесуальним кодексом України" замiнити словами "Кримiнальним процесуальним кодексом України";

     в абзацi четвертому пункту 8 слова "постанови (ухвали) суддi чи" замiнити словами "ухвали слiдчого суддi,";

     пункт 9 викласти в такiй редакцiї:

     "9. Звернення застави у дохiд держави здiйснюється на пiдставi копiї ухвали слiдчого суддi, суду, вироку суду, в яких мiститься рiшення про звернення застави в дохiд держави, прийняте у випадках, передбачених Кримiнальним процесуальним кодексом України. Копiя ухвали слiдчого суддi, суду, вироку суду протягом п'яти днiв з дня набрання ними законної сили надсилається слiдчим суддею (судом), який їх постановив чи ухвалив, органу Казначейства, в якому вiдкрито депозитний рахунок суду, на який було внесено заставу.".

     70. В абзацi третьому пункту 3 та другому реченнi пункту 6 Порядку зберiгання документiв i використання вiдомостей, зазначених у декларацiї про майно, доходи, витрати i зобов'язання фiнансового характеру, та вiдомостей щодо вiдкриття валютного рахунка в установi банку-нерезидента, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11 сiчня 2012 р. N 16 (Офiцiйний вiсник України, 2012 р., N 4, ст. 152), слова "провадять оперативно-розшукову дiяльнiсть, попереднє слiдство" замiнити словами "здiйснюють оперативно-розшукову дiяльнiсть, досудове розслiдування".

     71. У Порядку розгляду питань, пов'язаних з пiдготовкою i внесенням подань щодо осiб, призначення на посаду та звiльнення з посади яких здiйснюється Президентом України або Кабiнетом Мiнiстрiв України чи погоджується з Кабiнетом Мiнiстрiв України, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11 квiтня 2012 р. N 298 (Офiцiйний вiсник України, 2012 р., N 30, ст. 1107):

     1) в абзацi третьому пункту 8 слова "перебування пiд слiдством" замiнити словами "здiйснення стосовно нього кримiнального провадження";

     2) у додатку 1 до Порядку слова "перебування пiд слiдством" замiнити словами "здiйснення стосовно нього кримiнального провадження".

     72. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18 квiтня 2012 р. N 305 "Питання оплати послуг адвокатiв, якi надають вторинну правову допомогу особам, затриманим в адмiнiстративному або кримiнально-процесуальному порядку, а також у кримiнальних справах" (Офiцiйний вiсник України, 2012 р., N 30, ст. 1114, N 54, ст. 2171):

     1) у назвi, пунктi 1 i абзацi другому пункту 2 слова "кримiнально-процесуальному" i "справах" замiнити словами "кримiнальному процесуальному" та "провадженнях" вiдповiдно;

     2) у Порядку, затвердженому зазначеною постановою:

     у назвi, пунктi 1 та абзацi першому пункту 4 слова "кримiнально-процесуальному" i "справах" замiнити вiдповiдно словами "кримiнальному процесуальному" i "провадженнях";

     у пунктi 2:

     в абзацi другому слова "кримiнально-процесуальному" замiнити словами "кримiнальному процесуальному";

     в абзацi третьому:

     слово "справах" замiнити словом "провадженнях";

     слова "кримiнальнiй справi, який" замiнити словами "кримiнальному провадженнi, який";

     слова "у кримiнальнiй справi, у якiй" замiнити словами ", у якiй";

     у додатку до Порядку слово "справи" замiнити словами "кримiнального провадження", а слово "дослiдчих" - словом "процесуальних";

     у Методицi, затвердженiй зазначеною постановою:

     пункт 1 викласти в такiй редакцiї:

     "1. Ця Методика визначає механiзм обчислення розмiру винагороди адвокатiв, якi надають вторинну правову допомогу на постiйнiй основi за контрактом або на тимчасовiй основi на пiдставi договору у кримiнальних провадженнях, виходячи з установленого розмiру оплати за годину роботи адвоката, розрахункового часу, що витрачається адвокатом на надання вторинної правової допомоги в одному кримiнальному провадженнi, з урахуванням особливостей стадiй кримiнального провадження, протягом яких адвокат здiйснював захист, повноти участi адвоката у вiдповiдних процесуальних дiях, а також ступеня складностi кримiнального провадження.";

     у пунктi 2:

     в абзацах першому i третьому слова "провадження у кримiнальнiй справi" замiнити словами "кримiнального провадження";

     в абзацi четвертому слова "в однiй кримiнальнiй справi" замiнити словами "в одному кримiнальному провадженнi";

     в абзацi шостому слова "провадження у справi" замiнити словами "кримiнального провадження";

     в абзацах сьомому та восьмому слово "справи" замiнити словами "кримiнального провадження";

     у пунктi 3:

     в абзацах першому, другому, п'ятому i восьмому слова "провадження у справi" замiнити словами "кримiнального провадження";

     в абзацi третьому слова "у справi" замiнити словами "у кримiнальному провадженнi", а слова "у цiй справi" - словами "у цьому кримiнальному провадженнi";

     абзац одинадцятий пiсля слова "стадiй" доповнити словом "кримiнального";

     у таблицi 1:

     слова "провадження у справi" замiнити словами "кримiнального провадження";

     слова "досудове слiдство/додаткове розслiдування" замiнити словами "досудове розслiдування";

     слова "досудового слiдства" замiнити словами "досудового розслiдування";

     слова "розглядi справи" замiнити словами "судовому провадженнi";

     у пунктi 4:

     в абзацах першому, сьомому, дев'ятому, одинадцятому i дванадцятому слово "справи" замiнити словами "кримiнального провадження";

     абзаци четвертий i десятий викласти в такiй редакцiї:

     "кiлькiсть пiдозрюваних, обвинувачених у кримiнальному провадженнi;";

     "Кспiв - коефiцiєнт складностi кримiнального провадження за кiлькiстю пiдозрюваних, обвинувачених у кримiнальному провадженнi;";

     в абзацi п'ятому слова "взяття пiд варту" замiнити словами "тримання пiд вартою";

     в абзацi шостому слова "справ для стадiй досудового слiдства i" замiнити словами "кримiнального провадження для стадiй досудового розслiдування i судового";

     у пунктi 5 слово "справи" замiнити словами "кримiнального провадження";

     у пунктi 6:

     в абзацi першому слово "справи" замiнити словами "кримiнального провадження";

     в абзацi другому слова "обвинуваченими у справi особами" замiнити словами "пiдозрюваними, обвинуваченими у кримiнальному провадженнi";

     у таблицi 3 слова "слухання справи колегiальним складом суду" замiнити словами "здiйснення судового провадження судом колегiально";

     у пунктi 7 i таблицi 4 слово "справа" у всiх вiдмiнках замiнити словами "кримiнальне провадження" у вiдповiдному вiдмiнку;

     у таблицi 5 слово "справи" у всiх вiдмiнках замiнити словами "кримiнального провадження" у вiдповiдному вiдмiнку, а слова "спiвобвинувачених особи у справi" - словами "пiдозрюваних, обвинувачених у кримiнальному провадженнi";

     у пунктi 10 слова "взяття пiд варту" замiнити словами "тримання пiд вартою";

     в абзацi першому пункту 11 слово "справи" замiнити словами "кримiнального провадження", а слово "слiдства" - словом "розслiдування";

     абзац перший пункту 12 викласти в такiй редакцiї:

     "Коефiцiєнт особливої складностi стадiї кримiнального провадження (Кос) застосовується у разi оскарження адвокатом в судовому порядку в iнтересах захисту особи у кримiнальному провадженнi незаконних рiшень, дiй чи бездiяльностi органу, що здiйснює оперативно-розшукову дiяльнiсть, слiдчого, прокурора та (або) пiдготовки та подання адвокатом до прокуратури заяви про вчинений щодо особи злочин пiд час досудового розслiдування.";

     додаток до Методики викласти в такiй редакцiї:

"Додаток
до Методики
(у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 19 вересня 2012 р. N 868)

РОЗРАХУНОК
розмiру винагороди адвоката за надання вторинної правової допомоги у кримiнальному провадженнi

1. Вихiднi данi для розрахунку
Адвокат  
(прiзвище, iм'я та по батьковi)
Кримiнальне провадження N   Доручено   Завершено  
Особа   Дата народження  
(прiзвище, iм'я та по батьковi)
Запобiжний захiд  
Наявнiсть особливої категорiї кримiнального провадження  

Повiдомлення особi про пiдозру

Номер епiзоду Частина i стаття Кримiнального кодексу України
1  
2  
3  
Стадiї кримiнального провадження, в яких брав участь адвокат:
Досудове розслiдування Перша iнстанцiя
Апеляцiйне провадження Касацiйне провадження Повторний розгляд
Кiлькiсть пiдозрюваних, обвинувачених у кримiнальному провадженнi  
Наявнiсть скороченого провадження в судi першої iнстанцiї так/нi
Здiйснення судового провадження судом колегiально так/нi
Здiйснення судового провадження новим складом суду (разiв)  
Припинення участi адвоката у кримiнальному провадженнi до його закiнчення так/нi
Стадiя   Особлива складнiсть/тривалiсть кримiнального провадження:
взято участь в окремих провадженнях в iнтересах захисту особи  
тривалiсть кримiнального провадження з ___ ____________ 20__ р. по ___ ____________ 20__ р.
2. Розрахунок розмiру винагороди
 
 
 
Адвокат   Центр   ".
(пiдпис) (пiдпис уповноваженої особи, її прiзвище та iнiцiали)

     73. У Порядку встановлення статусу особи, яка постраждала вiд торгiвлi людьми, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23 травня 2012 р. N 417 (Офiцiйний вiсник України, 2012 р., N 39, ст. 1476):

     1) у пунктi 5 слова "органами внутрiшнiх справ чи судом визнана потерпiлою" замiнити словами "є потерпiлою", а слова "справi на пiдставi винесеної постанови чи ухвали" - словами "кримiнальному провадженнi";

     2) у пiдпунктi 7 пункту 12 слова "довiдку про порушення кримiнальної справи" замiнити словами "витяг з Єдиного реєстру досудових розслiдувань";

     3) у додатку 3 до Порядку слова "кримiнальному процесi" замiнити словами "кримiнальному провадженнi".

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 19 вересня 2012 р. N 868

ПЕРЕЛIК
постанов Кабiнету Мiнiстрiв України, що втратили чиннiсть

     1. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23 листопада 2006 р. N 1640 "Про затвердження Положення про Державний комiтет з промислової безпеки, охорони працi та гiрничого нагляду" (Офiцiйний вiсник України, 2006 р., N 47, ст. 3133).

     2. Пункт 3 змiн, що вносяться до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 листопада 2007 р. N 1356 (Офiцiйний вiсник України, 2007 р., N 90, ст. 3306).

     3. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 10 червня 2009 р. N 587 "Про затвердження Положення про Державний департамент України з питань виконання покарань" (Офiцiйний вiсник України, 2009 р., N 44, ст. 1475).

     4. Пункт 12 змiн, що вносяться до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 2 грудня 2009 р. N 1290 (Офiцiйний вiсник України, 2009 р., N 93, ст. 3176).

     5. Пункт 2 змiн, що вносяться до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31 сiчня 1992 р. N 47 та вiд 23 листопада 2006 р. N 1640, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 6 сiчня 2010 р. N 8 "Про затвердження Порядку вiдомчої реєстрацiї та ведення облiку великотоннажних та iнших технологiчних транспортних засобiв" (Офiцiйний вiсник України, 2010 р., N 1, ст. 26).

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.