КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 25 серпня 1998 р. N 1340


Про Порядок облiку, зберiгання, оцiнки конфiскованого та iншого майна, що переходить у власнiсть держави, i розпорядження ним

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
постановами Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 20 травня 1999 року N 868,
вiд 24 сiчня 2000 року N 123,
вiд 26 грудня 2001 року N 1724,
вiд 27 квiтня 2002 року N 594,
вiд 17 липня 2003 року N 1086,
вiд 3 березня 2004 року N 221,
вiд 3 серпня 2005 року N 701,
вiд 1 лютого 2006 року N 235,
вiд 15 березня 2006 року N 323,
вiд 5 квiтня 2006 року N 424,
вiд 8 вересня 2010 року N 828,
вiд 26 грудня 2011 року N 1406,
вiд 28 березня 2012 року N 256,
вiд 25 червня 2012 року N 577,
вiд 19 вересня 2012 року N 868,
вiд 14 листопада 2012 року N 1042,
вiд 6 березня 2013 року N 135,
вiд 14 серпня 2013 року N 624,
вiд 24 лютого 2016 року N 106

     Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Затвердити Порядок облiку, зберiгання, оцiнки конфiскованого та iншого майна, що переходить у власнiсть держави, i розпорядження ним (додається).

     2. Кошти, одержанi вiд реалiзацiї майна, конфiскованого за рiшенням суду, та iншого майна, що переходить у власнiсть держави, крiм вилученого митними органами майна, щодо якого винесено рiшення суду про конфiскацiю, та коштiв зазначених у пунктi 3 цiєї постанови, зараховуються до державного бюджету з вирахуванням сум комiсiйної винагороди, що надається пiдприємству, установi, органiзацiї, якiй доручається розпоряджатися майном згiдно з укладеною угодою.

(абзац перший пункту 2 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26.12.2001р. N 1724)

     Комiсiйна винагорода, розмiр якої не повинен перевищувати 20 вiдсоткiв суми коштiв, одержаних вiд реалiзацiї майна, встановлюється на договiрнiй основi.

     3. Розподiл коштiв, одержаних вiд розпорядження майном, яке перебувало пiд митним контролем i власник якого не звернувся за ним в установлений Митним кодексом України термiн, у тому числi якщо розмiр сум митних зборiв досяг вартостi цього майна, а також знаряддям незаконного добування природних ресурсiв та незаконно добутими природними ресурсами або продуктами, виробленими з них, здiйснюється вiдповiдно до законодавства.

     4. Пункт 4 втратив чиннiсть

(пункт 4 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26.12.2001р. N 1724, втратив чиннiсть згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 03.03.2004р. N 221)

     5. Мiнiстерству фiнансiв:

     забезпечити врахування норм цiєї постанови пiд час пiдготовки проекту державного бюджету на 1999 i наступнi роки;

     разом з Мiнiстерством транспорту подати Кабiнетовi Мiнiстрiв України в установленому порядку пропозицiї щодо врегулювання питання внесення до бюджету обов'язкових платежiв пiд час реалiзацiї вiдповiдно до законодавства незапитаних вантажiв, вантажобагажiв, багажiв (у тому числi тих, що перебувають пiд митним контролем), якi знаходяться у морських, рiчкових портах, аеропортах, на залiзничних станцiях та автостанцiях, на складах експедиторських пiдприємств, у камерах зберiгання понад термiни, встановленi дiючими нормативними документами;

     подати Кабiнетовi Мiнiстрiв України узгодженi з Нацiональним банком пропозицiї щодо вiдкриття в уповноважених банках спецiальних рахункiв для зарахування на них правоохоронними, митними органами та органами державної податкової служби готiвкової валюти України та готiвкової iноземної валюти першої групи за Класифiкатором iноземних валют та росiйських рублiв, якщо вони не є речовими доказами i не пiдлягають спецiальному дослiдженню.

     6. До 1 грудня 1998 року:

     Мiнiстерству фiнансiв разом з Нацiональним банком затвердити порядок розпорядження валютними цiнностями (крiм цiнних паперiв), дорогоцiнними металами i дорогоцiнним камiнням, дорогоцiнним камiнням органогенного утворення та напiвдорогоцiнним камiнням, що переходять у власнiсть держави;

     Мiнiстерству фiнансiв разом з Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, Фондом державного майна, Державною податковою адмiнiстрацiєю затвердити порядок розпорядження цiнними паперами, вираженими у валютi України та iноземнiй валютi, що переходять у власнiсть держави;

     Мiнiстерству фiнансiв разом з Державною податковою адмiнiстрацiєю та Державною митною службою за погодженням з Мiнiстерством внутрiшнiх справ, Службою безпеки, Генеральною прокуратурою України затвердити порядок вiдшкодування витрат, пов'язаних з транспортуванням, зберiганням, експертною оцiнкою, сертифiкацiєю, знищенням конфiскованого та iншого майна, що переходить у власнiсть держави;

     Мiнiстерству охорони здоров'я, Мiнiстерству охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки, Державному комiтетовi з медичної та мiкробiологiчної промисловостi, Державному департаменту ветеринарної медицини затвердити порядок розпорядження медикаментами, наркотичними засобами, прекурсорами, психотропними речовинами та iншими хiмiчними сполуками, що переходять у власнiсть держави;

     Мiнiстерству зовнiшнiх економiчних зв'язкiв i торгiвлi та Фонду державного майна разом з Мiнiстерством економiки за погодженням з Мiнiстерством охорони здоров'я, Державним комiтетом по стандартизацiї, метрологiї та сертифiкацiї, Мiнiстерством фiнансiв, Державною податковою адмiнiстрацiєю, Державною митною службою, Мiнiстерством транспорту затвердити порядок продажу на аукцiонах майна, що переходить у власнiсть держави.

     7. Державнiй податковiй адмiнiстрацiї та Державнiй митнiй службi разом з Мiнiстерством фiнансiв за погодженням з Мiнiстерством внутрiшнiх справ, Мiнiстерством транспорту, Генеральною прокуратурою України, Службою безпеки, Державним комiтетом зв'язку, Мiнiстерством охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки, Мiнiстерством агропромислового комплексу, Мiнiстерством оборони, Мiнiстерством юстицiї затвердити до 1 грудня 1998 р. iнструкцiю про застосування Порядку, затвердженого цiєю постановою.

     8. Державнiй податковiй адмiнiстрацiї, Державнiй митнiй службi, Мiнiстерству внутрiшнiх справ, iншим центральним органам виконавчої влади до 31 грудня 1998 р. привести власнi нормативнi акти, якi регулюють облiк, оцiнку та розпорядження конфiскованим та iншим майном, що переходить у власнiсть держави, у вiдповiднiсть з цiєю постановою.

     9. Мiнiстерству фiнансiв, Державнiй податковiй адмiнiстрацiї, Державнiй митнiй службi в мiсячний термiн пiдготувати та подати Кабiнетовi Мiнiстрiв України проект Закону України "Про внесення змiн до Закону України "Про податок на додану вартiсть" у частинi звiльнення вiд оподаткування операцiй з безоплатної передачi у володiння i користування державних органiв або установ i органiзацiй, якi утримуються за рахунок державного бюджету, конфiскованого, безхазяйного майна та майна, що за правом успадкування чи на iнших законних пiдставах переходить у власнiсть держави.

     10. Державнiй податковiй адмiнiстрацiї разом з Мiнiстерством фiнансiв у мiсячний термiн подати Кабiнетовi Мiнiстрiв України в установленому порядку пропозицiї щодо внесення змiн, що випливають з цiєї постанови, до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 жовтня 1996 р. N 1284.

     11. Визнати такою, що втратила чиннiсть, постанову Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 6 липня 1992 р. N 375 "Про затвердження Порядку облiку, оцiнки й реалiзацiї конфiскованого, безхазяйного майна, майна, що за правом успадкування перейшло у власнiсть держави, та скарбiв" (ЗП України, 1992 р., N 7, ст. 174; 1994 р., N 8, ст. 206).

     12. Контроль за виконанням цiєї постанови покласти на Державну податкову адмiнiстрацiю, Державну митну службу та Мiнiстерство фiнансiв.

     13. Ця постанова набирає чинностi з дня її пiдписання, крiм пунктiв 1 - 4, 11, якi набирають чинностi з 1 сiчня 1999 року.

Прем'єр-мiнiстр України В. ПУСТОВОЙТЕНКО

Iнд. 52

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 25 серпня 1998 р. N 1340

ПОРЯДОК
облiку, зберiгання, оцiнки конфiскованого та iншого майна, що переходить у власнiсть держави, i розпорядження ним

Загальнi положення

     1. Дiя цього Порядку поширюється на:

     1) майно, конфiсковане на пiдставi рiшення суду у випадках, обсязi та порядку, встановлених законом, крiм вилученого митними органами майна, щодо якого винесено рiшення суду про конфiскацiю;

(пiдпункт 1 пункту 1 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26.12.2001р. N 1724)

     2) транспортнi засоби та iншi види майна, що зберiгаються пiд митним контролем виключно митницею, як не пропущенi на митну територiю України внаслiдок установлених заборон чи обмежень на їх ввезення або транзит через територiю України, якщо сума складських митних зборiв досягає їх вартостi;

     3) майно, термiн зберiгання якого пiд митним контролем закiнчився, а власник не звернувся за ним в установлений Митним кодексом України термiн;

     4) товари з обмеженим термiном зберiгання, вилученi правоохоронними органами або затриманi митними органами як предмети порушення митних правил, у тому числi товари, затриманi у справах про контрабанду;

     5) майно, визнане безхазяйним вiдповiдно до законодавства;

     6) предмети-знахiдки, товари та цiнностi, загубленi або залишенi у готелях, транспортi, театрах, iнших громадських мiсцях, якщо вони не були затребуванi їх власниками протягом установленого законом термiну;

     7) скарби, переданi фiнансовим органам;

     8) майно, що за правом успадкування перейшло у власнiсть держави;

     9) пiдпункт 9 пункту 1 виключено

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 03.08.2005р. N 701)

     10) неврученi мiжнароднi та внутрiшнi поштовi вiдправлення, а також грошовi перекази пiсля закiнчення термiнiв зберiгання пiдприємствами зв'язку, визначених законодавством, у разi неможливостi видачi їх отримувачам та повернення вiдправникам;

     11) валютнi цiнностi, що пересилаються в мiжнародних поштових вiдправленнях з порушенням нормативних актiв Всесвiтнього поштового союзу та норм законодавства України;

     12) знаряддя незаконного добування природних ресурсiв та незаконно добутi природнi ресурси або продукти, виробленi з них, чи їх вартiсть.

     13) використанi пiд час проведення експертизи (випробування) зразки нехарчової продукцiї, що були вiдiбранi в межах здiйснення державного ринкового нагляду, залишкова вартiсть яких перевищує встановлену Кабiнетом Мiнiстрiв України граничну межу (крiм зразкiв продукцiї, що є небезпечними, становлять ризик та/або не вiдповiдають установленим вимогам щодо їх безпечностi), реалiзуються шляхом проведення прилюдних торгiв (аукцiонiв) в установленому законодавством порядку.

(пункт 1 доповнено пiдпунктом 13 згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26.12.2011р. N 1406)

Облiк i зберiгання майна

     2. Облiк, попередня оцiнка, а також вiдповiдальнiсть за зберiгання майна, зазначеного у пунктi 1 цього Порядку, до передачi його для подальшого розпорядження вiдповiдно до пункту 9 цього Порядку покладаються на органи (органiзацiї), що здiйснили вилучення або зберiгають його, з дотриманням таких вимог:

     попередня оцiнка проводиться вiдповiдно до пункту 8 цього Порядку на момент взяття на облiк цього майна;

     аналiтичний облiк ведеться у спецiальних книгах за видами майна iз зазначенням вiдмiнних ознак, попередньої вартостi, мiсця його знаходження;

     взяте на облiк майно вiдображається на забалансових рахунках "Товарно-матерiальнi цiнностi, прийнятi на вiдповiдальне зберiгання" в органах (органiзацiях), що здiйснили вилучення або зберiгають його.

     Порядок зберiгання майна, на яке накладено арешт пiд час кримiнального провадження, регулюється кримiнальним процесуальним законодавством.

(абзац п'ятий пункту 2 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19.09.2012р. N 868)

     3. Майно, зазначене у пунктi 1 цього Порядку, зберiгається органами (органiзацiями) у власних (орендованих) спецiально обладнаних примiщеннях (на майданчиках) або передається ними для зберiгання iншим органiзацiям за договорами.

     Спирт етиловий, алкогольнi напої та тютюновi вироби зберiгаються у мiсцях зберiгання, вiдомостi про мiсцезнаходження яких внесенi до Єдиного державного реєстру мiсць зберiгання, а така продукцiя, що перебуває пiд митним контролем, у встановлених законом випадках може також зберiгатися на складах митних органiв.

(пункт 3 доповнено абзацом згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.06.2012р. N 577)

     4. Дорогоцiннi метали, а також дорогоцiнне та напiвдорогоцiнне камiння, дорогоцiнне камiння органогенного утворення, готiвкова iноземна валюта другої i третьої групи за Класифiкатором iноземних валют (крiм росiйських рублiв) зберiгаються в спецiально призначених примiщеннях, металевих шафах правоохоронних, митних органiв, органiв державної податкової служби або передаються на зберiгання банкiвським установам до прийняття рiшення про передачу зазначеного майна у власнiсть держави.

     Готiвкова валюта України та готiвкова iноземна валюта першої групи за Класифiкатором iноземних валют та росiйськi рублi, якщо вони не є речовими доказами i не пiдлягають спецiальному дослiдженню, здаються правоохоронними, митними органами та органами державної податкової служби до уповноважених банкiв, що їх обслуговують, на спецiально визначенi для цiєї мети рахунки.

     У разi коли зазначенi готiвкова валюта та дорогоцiннi метали є речовими доказами, вони зберiгаються у спецiально призначених примiщеннях, металевих шафах правоохоронних, митних органiв та органiв державної податкової служби або передаються на зберiгання банкiвським установам окремими пакетами згiдно з вимогами зберiгання речових доказiв.

     5. Платiжнi документи у валютi України та iноземнiй валютi, зношенi та пошкодженi банкноти валюти України та iноземної валюти здаються банкiвським установам на iнкасо для подальшого зарахування коштiв до державного бюджету.

     6. Цiннi папери, вираженi у валютi України та iноземнiй валютi, зберiгаються у прямих учасникiв Нацiональної депозитарної системи.

Оцiнка майна

     7. Оцiнка майна, зазначеного в пунктi 1 цього Порядку, провадиться комiсiєю, яка утворюється органом, що здiйснив його вилучення, у складi представникiв державних податкових iнспекцiй в районах, мiстах (крiм мiст Києва та Севастополя), районах у мiстах, мiжрайонних, об'єднаних та спецiалiзованих державних податкових iнспекцiй (далi - мiсцевi податковi iнспекцiї), органiв (органiзацiй), що здiйснили вилучення майна або зберiгають його, фiнансових органiв та органiв (органiзацiй), якi здiйснюватимуть розпорядження цим майном.

(абзац перший пункту 7 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.06.2012р. N 577)

     У разi розбiжностi в оцiнцi майна мiж представниками комiсiї та у випадках, передбачених законодавством України i цим Порядком, оцiнка провадиться суб'єктами оцiночної дiяльностi - суб'єктами господарювання.

(абзац другий пункту 7 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 05.04.2006р. N 424)

     За результатами роботи комiсiї складається акт опису, оцiнки та передачi майна. Усi примiрники акта пiдписуються членами комiсiї та затверджуються у термiн не пiзнiше трьох днiв пiсля його складення керiвником чи заступником керiвника органу (органiзацiї), що здiйснив вилучення або забезпечував зберiгання зазначеного в пунктi 1 цього Порядку майна.

(абзац третiй пункту 7 в редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24.01.2000р. N 123)

     Мiсцевi податковi iнспекцiї на основi актiв опису, оцiнки та передачi майна забезпечують здiйснення загального контролю за повнотою та своєчаснiстю перерахування до вiдповiдного бюджету виручки вiд реалiзацiї майна чи продуктiв його переробки, утилiзацiї, а також вiдповiдних податкiв. Сума можливої виручки вiд реалiзацiї продуктiв переробки майна, його утилiзацiї визначається на пiдставi розрахунка, проведеного пiдприємством, яке здiйснюватиме переробку або утилiзацiю.

(абзац четвертий пункту 7 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.06.2012р. N 577)

     Акт опису, оцiнки та передачi майна є пiдставою для реалiзацiї майна, зазначеного в пунктi 1 цього Порядку, через пiдприємства роздрiбної торгiвлi, торговi бiржi та аукцiони, безоплатної передачi, знищення, утилiзацiї, переробки.

(абзац п'ятий пункту 7 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.06.2012р. N 577)

     8. Майно оцiнюється з дотриманням таких вимог:

     а) товарно-матерiальнi цiнностi з групи товарiв широкого вжитку i продукцiя виробничо-технiчного призначення - за ринковими цiнами, а також цiнами, що регулюються (встановлюються) державою з урахуванням їх фактичного стану (товарного вигляду) та зносу;

     б) будiвлi, споруди, житловi примiщення та їх частини - шляхом проведення незалежної оцiнки;

(пiдпункт "б" пункту 8 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 05.04.2006р. N 424)

     в) продуктивна робоча i племiнна худоба, птиця, кролi, бджоли, а також шкiряна сировина i хутро, зерно, овочi та iнша сiльськогосподарська продукцiя, вiльна вiд карантинних об'єктiв, - за цiнами можливої реалiзацiї;

     г) культурнi цiнностi, а також предмети релiгiйного культу - на пiдставi рiшень вiдповiдних експертних комiсiй з питань повернення культурних цiнностей, створених Мiнкультури;

     д) товари низької якостi, нестандартнi та тi, що були у вжитку, - за цiнами можливої реалiзацiї;

     е) транспортнi засоби - на пiдставi висновкiв експертiв, суб'єктiв оцiночної дiяльностi - суб'єктiв господарювання з урахуванням ринкових цiн та фактичного їх стану на день оцiнки, а автомобiлi, крiм того, з урахуванням податкiв та зборiв, що справляються у разi iмпортування автомобiлiв вiдповiдно до законодавства, якщо такi податки i збори не були попередньо сплаченi. У разi коли транспортнi засоби забороненi для подальшої експлуатацiї за висновком технiчної експертизи, вони розукомплектовуються для взяття на облiк приладiв, вузлiв, агрегатiв та iнших комплектуючих виробiв (деталей), про що складається акт опису i оцiнки;

(пiдпункт "е" пункту 8 в редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.04.2002р. N 594, iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 05.04.2006р. N 424)

     є) валютнi цiнностi (крiм цiнних паперiв), дорогоцiннi метали, дорогоцiнне камiння, напiвдорогоцiнне камiння, дорогоцiнне камiння органогенного утворення - у порядку, встановленому Мiнфiном разом з Нацiональним банком;

     ж) цiннi папери - у порядку, встановленому Мiнфiном разом з НКЦПФР, Фондом державного майна, Державною податковою адмiнiстрацiєю;

(пiдпункт "ж" пункту 8 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.03.2012р. N 256)

     з) спирт етиловий, алкогольнi напої та тютюновi вироби - за ринковими цiнами або за цiнами, що регулюються законодавством;

(пiдпункти "з" та "и" пункту 8 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20.05.99р. N 868, замiнено пiдпунктом "з" згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.06.2012р. N 577)

     i) використанi пiд час проведення експертизи (випробування) зразки нехарчової продукцiї, що були вiдiбранi в межах здiйснення державного ринкового нагляду, - за цiнами, що дорiвнюють їх залишковiй вартостi на дату складення акта опису, оцiнки та передачi таких зразкiв.

(пункт 8 доповнено пiдпунктом "i" згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26.12.2011р. N 1406)

Розпорядження майном

     9. Майно, зазначене у пунктi 1 цього Порядку, передається для подальшого розпорядження ним на пiдставi акта опису, оцiнки та передачi майна, в тому числi реалiзується через торгiвельнi пiдприємства, аукцiони, бiржi, з якими укладенi угоди на його реалiзацiю вiдповiдно до пунктiв 12 i 13 цього Порядку, з дотриманням таких вимог:

     1) будiвлi, споруди, житловi примiщення та їх частини, транспортнi засоби, предмети антикварiату, високохудожнi авторськi роботи, ювелiрнi вироби з дiамантами чи iншим дорогоцiнним камiнням, товарно-матерiальнi цiнностi за умови наявностi оптової партiї реалiзуються через бiржовi торги, аукцiони у порядку, встановленому законодавством України. При цьому початкова вартiсть не повинна бути нижчою, нiж вартiсть, зазначена в актi опису, оцiнки та передачi майна;

(пiдпункт 1 пункту 9 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 05.04.2006р. N 424)

     2) товарно-матерiальнi цiнностi з групи товарiв широкого вжитку i продукцiї виробничо-технiчного призначення, продаж яких на аукцiонi є економiчно невигiдним, а також розкомплектованi транспортнi засоби передаються на реалiзацiю пiдприємствам роздрiбної торгiвлi за цiнами, визначеними в актi опису, оцiнки та передачi майна;

     3) транспортнi засоби та iншi самохiднi машини i механiзми, спецiальна технiка, обладнання, пристрої, будiвельнi матерiали передаються Державнiй службi з питань iнвалiдiв та ветеранiв для безпосереднього використання у будiвництвi житла вiйськовослужбовцям, звiльненим у запас або вiдставку. За погодженням з Мiнфiном на пiдставi розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України зазначене майно може бути передано iншим центральним органам виконавчої влади, Службi безпеки України, Генеральнiй прокуратурi України, Секретарiату Кабiнету Мiнiстрiв України;

(пiдпункт 3 пункту 9 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20.05.99р. N 868, в редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17.07.2003р. N 1086, iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15.03.2006р. N 323, вiд 08.09.2010р. N 828, вiд 25.06.2012р. N 577, вiд 14.11.2012р. N 1042, вiд 14.08.2013р. N 624)

     4) облiгацiї державних позик блокуються в уповноважених банках у порядку, встановленому нормативними актами Нацiонального банку. Кошти, призначенi для сплати доходу та погашення цих облiгацiй, зараховуються до державного бюджету;

     5) культурнi цiнностi пiсля проведення спецiальної експертизи на пiдставi рiшення Нацiональної комiсiї з питань повернення в Україну культурних цiнностей безоплатно передаються на довiчне зберiгання до державних музеїв, архiвiв, бiблiотек i наукових установ.

     Зарахування цiнностей до Iсторичного фонду дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння здiйснюється за окремим рiшенням Кабiнету Мiнiстрiв України за поданням Мiнфiну на пiдставi експертних висновкiв;

     6) культурнi цiнностi, що за рiшенням Нацiональної комiсiї з питань повернення в Україну культурних цiнностей не переданi до державних музеїв, архiвiв, бiблiотек i наукових установ, пiдлягають реалiзацiї через аукцiони або торгiвельнi пiдприємства;

     7) предмети релiгiйного культу пiсля проведення за рiшенням Нацiональної комiсiї з питань повернення в Україну культурних цiнностей спецiальної експертизи передаються релiгiйним органiзацiям за плату або можуть передаватися їм безоплатно;

     8) товарно-матерiальнi цiнностi, якi були в користуваннi i ступiнь зносу яких становить понад 50 вiдсоткiв, за висновком комiсiї, створеної вiдповiдно до пункту 7 цього Порядку, можуть передаватися безоплатно закладам охорони здоров'я, освiти, соцiального забезпечення населення, установам виконання покарань, слiдчим iзоляторам та на благодiйнi цiлi;

(пiдпункт 8 пункту 9 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 01.03.2006р. N 235)

     9) продукти харчування насамперед тi, що швидко псуються, за умови проведення належної експертизи за рiшенням комiсiї, створеної вiдповiдно до пункту 7 цього Порядку, можуть безоплатно передаватися закладам охорони здоров'я, освiти, соцiального забезпечення населення, вiйськовим формуванням i на благодiйнi цiлi;

     10) неврученi перекази як у валютi України, так i в iноземнiй валютi, пiсля закiнчення термiнiв зберiгання пiдприємствами зв'язку, визначених законодавством, перераховуються до державного бюджету безпосередньо пiдприємствами зв'язку;

     11) незаконно добутi природнi ресурси та виготовлена з них продукцiя, а також знаряддя незаконного добування природних ресурсiв за рiшенням комiсiї, створеної вiдповiдно до пункту 7 цього Порядку, пiдлягають реалiзацiї через вiдповiднi торгiвельнi пiдприємства, а тi, що є продуктами харчування, - передачi закладам, зазначеним у пiдпунктi 9 цього пункту;

     12) мисливська вогнепальна, пневматична та холодна зброя, боєприпаси до зброї, а також засоби самооборони, зарядженi речовинами сльозоточивої та дратiвної дiї, реалiзуються у встановленому законодавством порядку. Спецiальнi технiчнi засоби негласного отримання iнформацiї передаються Центральному управлiнню Служби безпеки України, пiдпорядкованим йому регiональним органам для подальшого зберiгання, знищення або використання в iнтересах державної безпеки;

(пiдпункт 12 пункту 9 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24.02.2016р. N 106)

     13) спирт етиловий та алкогольнi напої пiдлягають промисловiй переробцi або знищенню, а тютюновi вироби знищенню;

(пiдпункт 13 пункту 9 в редакцiї постанов Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20.05.99р. N 868, вiд 25.06.2012р. N 577)

     14) пiдпункт 14 пункту 9 виключено

(пiдпункт 14 пункту 9 в редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20.05.99р. N 868, виключено згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.06.2012р. N 577)

     15) розпорядження валютними цiнностями (крiм цiнних паперiв), дорогоцiнними металами (крiм монетарних) i дорогоцiнним камiнням, дорогоцiнним камiнням органогенного утворення та напiвдорогоцiнним камiнням здiйснюється у порядку, встановленому Мiнфiном разом з Нацiональним банком.

     При цьому готiвкова iноземна валюта, вилучена з мiжнародних поштових вiдправлень за порушення Всесвiтньої поштової конвенцiї та законодавства України, перераховується безпосередньо органами Держмитслужби до державного бюджету;

     16) розпорядження цiнними паперами здiйснюється в порядку, встановленому Мiнфiном разом з НКЦПФР, Фондом державного майна, ДПС.

(пiдпункт 16 пункту 9 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.03.2012р. N 256, вiд 25.06.2012р. N 577)

Порядок уцiнки майна

     10. Майно, зазначене у пунктi 1 цього Порядку, передане для продажу в роздрiбну торгiвлю i не реалiзоване протягом 60 календарних днiв, пiдлягає уцiнцi, розмiр якої визначається комiсiєю, створеною вiдповiдно до пункту 7 цього Порядку, i не повинен перевищувати 20 вiдсоткiв вартостi, зазначеної в актi опису, оцiнки та передачi майна.

(абзац перший пункту 10 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 05.04.2006р. N 424)

     Якщо товар не реалiзовано протягом наступних 30 днiв, провадиться додаткова уцiнка або товар передається для реалiзацiї за цiною остаточної вартостi iншiй органiзацiї.

     У разi коли на реалiзацiю передається майно з обмеженим термiном зберiгання або користування i воно не має попиту, уцiнка може провадитись у скороченi термiни.

     Абзац четвертий пункту 10 виключено

(пункт 10 доповнено абзацом четвертим згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20.05.99р. N 868, абзац четвертий пункту 10 виключено згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.06.2012р. N 577)

     11. Майно (лот), яке виставлене на аукцiон або реалiзується через бiржi та не продане протягом 30 календарних днiв з дня iнформацiйного повiдомлення про проведення аукцiону або продане в кiлькостi, що не перевищує 30 вiдсоткiв його обсягу, пiдлягає уцiнцi не бiльше нiж на 20 вiдсоткiв вартостi, визначеної в актi опису, оцiнки та передачi майна.

     Якщо протягом наступних 30 днiв пiсля проведення уцiнки майно не було продане, воно знiмається з аукцiонних чи бiржових торгiв. Пiсля цього комiсiя, створена вiдповiдно до пункту 7 цього Порядку, приймає рiшення про подальше розпорядження таким майном.

Укладення угоди на реалiзацiю майна

     12. На початку кожного року мiсцевi податковi iнспекцiї iз залученням органiв, що вилучають та облiковують майно, визначають на конкурснiй основi торгiвельнi пiдприємства, яким доручатиметься реалiзацiя майна, з обов'язковим занесенням їх до єдиного реєстру торгiвельних пiдприємств, який ведеться цими iнспекцiями. Протягом року в разi потреби дозволяється доповнювати єдиний реєстр торгiвельних пiдприємств iншими торгiвельними пiдприємствами за поданням органiв, що вилучають та облiковують майно.

     13. Угоду з торгiвельним пiдприємством, якому доручатиметься реалiзацiя майна, укладає керiвник або особа, що його замiщає, вiдповiдного органу державної податкової служби, митного органу в межах повноважень, установлених законодавством.

     Угоди з торгiвельними пiдприємствами на реалiзацiю майна укладаються лише пiсля включення їх до єдиного реєстру торгiвельних пiдприємств та органiзацiй.

     14. Кошти, одержанi вiд реалiзацiї майна, продуктiв його переробки, утилiзацiї перераховуються до вiдповiдного бюджету або в установлених законом випадках на рахунки митних органiв у строк, що становить не бiльш як сiм банкiвських днiв вiд дня продажу (передачi).

     При цьому кошти, одержанi вiд реалiзацiї продуктiв переробки майна, перераховуються з урахуванням положень пункту 16 цього Порядку.

(пункт 14 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.06.2012р. N 577)

     15. Особам, якi виявили i здали скарб у розпорядження держави, виплачується винагорода згiдно iз законодавством.

Переробка, утилiзацiя або знищення майна

(назва роздiлу у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.06.2012р. N 577)

     16. Майно, якiсть якого не вiдповiдає вимогам стандартiв, небезпечне в санiтарно-епiдемiчному вiдношеннi або яке не пройшло вiдповiдного випробування, карантинної обробки чи не придатне для реалiзацiї, пiдлягає переробцi або знищенню (утилiзацiї) з урахуванням ступеня зносу та фактичного стану.

     Продукти харчування, якi визнанi непридатними для вживання в їжу людям i є безпечними в санiтарно-епiдемiчному вiдношеннi, за вiдповiдним рiшенням санiтарно-епiдемiологiчної та ветеринарної служби, якщо вони походять з країн, адмiнiстративна територiя яких є благополучною в епiзоотичному вiдношеннi, можуть бути переданi на корм тваринам. Передача продуктiв харчування на корм тваринам здiйснюється безоплатно.

     Переробка або знищення спирту етилового, алкогольних напоїв та знищення тютюнових виробiв здiйснюється за рiшенням комiсiї, утвореної вiдповiдно до пункту 7 цього Порядку, з дотриманням таких вимог:

     1) для вирiшення питання переробки (знищення) спирту етилового та алкогольних напоїв комiсiєю за необхiдностi можуть залучатися представники територiальних органiв Мiнекономрозвитку, Держветфiтослужби та державних пiдприємств - виробникiв спирту. Рiшення про переробку (знищення) спирту етилового та алкогольних напоїв приймається з урахуванням економiчної доцiльностi їх промислової переробки, з обсягу вилученої партiї, вмiсту спирту, витрат на транспортування, а в разi необхiдностi - на пiдставi висновкiв зазначених органiв та пiдприємств.

     Промислова переробка спирту етилового та алкогольних напоїв здiйснюється на державних пiдприємствах - виробниках спирту, перелiк яких визначає Мiнагрополiтики за погодженням з ДПС.

     Пiдприємство, що здiйснило переробку спирту етилового та алкогольних напоїв, реалiзує продукти переробки та перераховує отриманi кошти до вiдповiдного бюджету або в установлених законом випадках на рахунки митних органiв з урахуванням положень пункту 2 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25 серпня 1998р. N 1340.

     Скляний посуд з-пiд перероблених алкогольних напоїв оприбутковується за цiною можливої реалiзацiї, а у разi неможливостi реалiзацiї скляного посуду - за цiною склобою з подальшою його реалiзацiєю та перерахуванням коштiв до державного бюджету;

     2) знищення спирту етилового, алкогольних напоїв та тютюнових виробiв здiйснюється за погодженням з державною санiтарно-епiдемiологiчною службою шляхом спалювання, руйнування, фiзико-хiмiчної, бiологiчної або iншої обробки вiдповiдно до вимог законодавства. Комiсiя приймає рiшення про знищення спирту етилового та алкогольних напоїв, якщо їх переробляти економiчно недоцiльно. Знищення за рiшенням комiсiї може проводитися на пiдприємствах, виробництво яких пройшло атестацiю на виконання вiдповiдних робiт згiдно iз Законом України "Про вилучення з обiгу, переробку, утилiзацiю, знищення або подальше використання неякiсної та небезпечної продукцiї".

     Тютюновi вироби, вмiщенi в упаковку (тару), знищуються в такiй упаковцi (тарi).

     Методи знищення продукцiї повиннi вiдповiдати таким вимогам:

     виключати можливiсть подальшого вiдновлення первинних споживчих властивостей продукцiї або використання її за призначенням;

     забезпечувати дотримання законодавства про захист санiтарного та епiдемiчного благополуччя населення та охорону навколишнього природного середовища, зокрема виключати можливiсть утворення отруйних, токсичних, шкiдливих i потенцiйно небезпечних речовин та вiдходiв;

     виключати можливiсть пiдмiни продукцiї, яка пiдлягає знищенню.

(абзац третiй пункту 16 в редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20.05.99р. N 868, замiнено абзацами згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.06.2012р. N 577, у зв'язку з цим абзаци четвертий i п'ятий вважати вiдповiдно абзацами чотирнадцятим i п'ятнадцятим)

     Використанi пiд час проведення експертизи (випробування) зразки нехарчової продукцiї, що були вiдiбранi в межах здiйснення державного ринкового нагляду, залишкова вартiсть яких не перевищує встановленої Кабiнетом Мiнiстрiв України граничної межi, та тi, стосовно яких за результатами їх експертизи (випробування) встановлено, що вони є небезпечними, становлять ризик та/або не вiдповiдають установленим вимогам щодо їх безпечностi, пiдлягають знищенню.

(пункт 16 доповнено новим абзацом чотирнадцятим згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26.12.2011р. N 1406, у зв'язку з цим абзац четвертий вважати вiдповiдно абзацом п'ятнадцятим)

     Знищення (утилiзацiя) проводиться пiд контролем членiв комiсiї, створеної вiдповiдно до пункту 7 цього Порядку.

Облiк i використання безоплатно отриманого майна

     17. Майно, що перейшло у власнiсть держави i отримано безоплатно вiдповiдними юридичними особами, вiдображається на балансових рахунках бухгалтерського облiку.

     Використання майна, отриманого безоплатно, здiйснюється в порядку i з дотриманням вiдповiдних норм споживання, встановлених для такого ж майна, придбаного за кошти.

Прикiнцевi положення

     18. Повернення майна вiдбувається за рiшенням суду або за рiшенням керiвника органу, в якому майно перебуває на облiку, за наявностi вiдповiдних пiдстав у порядку, встановленому органом, що здiйснив його вилучення, або мiнiстерством, керiвник якого спрямовує та координує дiяльнiсть такого органу. У разi вiдсутностi майна повернення його вартостi здiйснюється у розмiрi, встановленому пiдпунктом 6 пункту 9 роздiлу VI Бюджетного кодексу України.

     Повернення за рiшенням суду нацiональної та iноземної валюти здiйснюється Казначейством у валютi платежу, яка була зарахована до бюджету, або за заявою одержувача у гривневому еквiвалентi за офiцiйним курсом, установленим Нацiональним банком на дату проведення операцiї.

(пункт 18 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.06.2012р. N 577)

     19. Контроль за дотриманням вимог цього Порядку забезпечують ДПС, Держмитслужба та Мiнфiн.

(пункт 19 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.06.2012р. N 577)
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.