Документ скасований: Постанова КМУ № 1062 від 16.12.2015

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 11 березня 2009 р. N 190


Про затвердження Технiчного регламенту неавтоматичних зважувальних приладiв

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
постановами Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 19 вересня 2012 року N 868,
вiд 8 квiтня 2013 року N 235,
вiд 28 серпня 2013 року N 632

     Вiдповiдно до статтi 14 Закону України "Про стандарти, технiчнi регламенти та процедури оцiнки вiдповiдностi" Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Затвердити Технiчний регламент неавтоматичних зважувальних приладiв, що додається.

     2. Державному комiтетовi з питань технiчного регулювання та споживчої полiтики забезпечити застосування затвердженого цiєю постановою Технiчного регламенту i контроль за дотриманням його вимог.

Прем'єр-мiнiстр України Ю. ТИМОШЕНКО

Iнд. 33

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 11 березня 2009 р. N 190

ТЕХНIЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ
неавтоматичних зважувальних приладiв

Загальнi положення

     1. Цей Технiчний регламент визначає вимоги до неавтоматичних зважувальних приладiв, процедуру оцiнки вiдповiдностi неавтоматичних зважувальних приладiв таким вимогам i порядок їх застосування.

     2. У цьому Технiчному регламентi термiни використовуються у значеннi, наведеному в Законах України "Про стандарти, технiчнi регламенти та процедури оцiнки вiдповiдностi", "Про метрологiю та метрологiчну дiяльнiсть", "Про пiдтвердження вiдповiдностi", "Про стандартизацiю".

     3. Неавтоматичний зважувальний прилад (далi - ваги) - засiб вимiрювальної технiки, призначений для визначення маси тiла в умовах дiї на нього гравiтацiйних сил, який може використовуватися для визначення iнших пов'язаних з масою величин, їх значень, параметрiв чи характеристик та потребує участi оператора у процесi зважування.

     4. Ваги можуть застосовуватися:

     1) для здiйснення комерцiйних операцiй;

     2) для зважування продукцiї, необхiдного для обчислення розмiру мита, тарифу, податку, премiї, штрафу, винагороди, компенсацiї чи подiбних виплат;

     3) для пiдтвердження результатiв експертизи, наведених пiд час судового провадження;

(пiдпункт 3 пункту 4 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19.09.2012р. N 868)

     4) у медичнiй практицi для зважування пацiєнтiв;

     5) для виготовлення лiкiв за рецептами у фармакологiї, визначення маси речовини, яка пiддається аналiзу, що проводиться у медичнiй i фармацевтичнiй лабораторiях;

     6) для визначення цiни товарiв виходячи з їх маси пiд час попереднього фасування та пакування в разi безпосереднього продажу;

     7) в iнших випадках.

     5. Ваги повиннi вiдповiдати метрологiчним вимогам, установленим у цьому Технiчному регламентi.

     6. Маркування ваг, що вiдповiдають вимогам iнших технiчних регламентiв, повинне мiстити вiдомостi щодо вiдповiдностi зазначеним вимогам.

     7. Оцiнка вiдповiдностi ваг вимогам цього Технiчного регламенту проводиться органами з оцiнки вiдповiдностi, призначеними вiдповiдно до законодавства.

     8. Державний метрологiчний нагляд за дотриманням вимог цього Технiчного регламенту здiйснюється вiдповiдно до законодавства.

     9. У разi коли ваги оснащенi кiлькома показувальними чи друкувальними пристроями, вимоги цього Технiчного регламенту поширюються тiльки на тi пристрої, якi можуть впливати на правильнiсть результатiв зважування за умови, що доступ до таких результатiв мають обидвi заiнтересованi сторони. Якщо використовуються ваги для безпосереднього продажу товарiв покупцевi, показувальнi та друкувальнi пристрої повиннi вiдповiдати вимогам цього Технiчного регламенту.

Метрологiчнi вимоги

     10. Застосовуються одиницi маси, що вiдповiдають Мiжнароднiй системi одиниць (SI): кiлограм, мiкрограм, мiлiграм, грам, а також iншi - метричний карат (для зважування дорогоцiнного камiння), тройська унцiя, тонна.

     11. Установлено такi класи точностi ваг: I - спецiальний; II - високий; III - середнiй; IV - звичайний.

     Технiчну характеристику класiв наведено в таблицi 1.

Таблиця 1

Клас точностi ваг Цiна повiрочної подiлки (e) Нижня межа зважування (Min), мiнiмальне значення Число повiрочних подiлок
n = Max / e
мiнiмальне значення максимальне значення
I 0,001 г Ј e 100 e 50000  
II 0,001 г Ј e Ј 0,05 г 20 e 100 100000
0,1 г Ј e 50 e 5000 - " -
III 0,1 г Ј e Ј 2 г 20 e 100 10000
5 г Ј e 20 e 500 - " -
IV 5 г Ј e 10 e 100 1000

     Для ваг класу II i III значення нижньої межi зважування для визначення тарифу за перевезення вантажу може бути зменшено на 5 e.

     12. Цiна подiлки шкали (дискретнiсть вiдлiку (d) i цiна повiрочної подiлки (e) повиннi мати вигляд:

1 х 10k, 2 х 10k або 5 х 10k одиниць маси,

     де k - будь-яке цiле число або нуль.

     Ваги, оснащенi допомiжними показувальними пристроями, повиннi вiдповiдати таким вимогам:

     e = 1 х 10k г;

     d < e Ј 10 d, крiм ваг класу I з d < 10-4 г, для яких e = 10-3 г.

     Для всiх iнших ваг d = e.

     13. Ваги з одним дiапазоном зважування, оснащенi допомiжним показувальним пристроєм, повиннi належати до класу I чи II. Для ваг зазначених класiв мiнiмально допустиме значення нижньої межi зважування визначається вiдповiдно до таблицi 1 шляхом змiни цiни повiрочної подiлки (e) на цiну подiлки шкали (d).

     Якщо d < 10-4 г, то верхня межа зважування для ваг класу I може бути меншою, нiж 50000 e.

     14. Використання ваг з кiлькома дiапазонами зважування (ваги з рiзною цiною подiлки шкали) допускається за умови, якщо їх чiтко зазначено на вагах. Кожний дiапазон зважування класифiкується вiдповiдно до пункту 13 цього Технiчного регламенту.

     Ваги, дiапазон зважування яких вiдповiдає рiзним класам точностi, максимально повиннi вiдповiдати вимогам до класiв точностi, до яких належать такi дiапазони. При цьому ваги не повиннi бути оснащенi допомiжним показувальним пристроєм.

     15. Ваги з одним дiапазоном зважування можуть мати кiлька частин дiапазонiв зважування (ваги з рiзною цiною подiлки шкали). Такi ваги не повиннi бути оснащенi допомiжним показувальним пристроєм.

     16. Для кожної частини дiапазону зважування та ваг з рiзною цiною подiлки шкали встановлюється:

     1) цiна повiрочної подiлки ei,

     де e(i + 1) > ei;

     2) верхня межа зважування Maxi,

     де Maxi = Max;

     3) нижня межа зважування Mini за умови, що Mini = Max(i - 1), Mini = Min та i = 1, 2, ... r,

     де i - номер частини дiапазону зважування,

     r - загальна кiлькiсть частин дiапазону зважування.

     Значення межi зважування повинне вiдповiдати значенню чистої маси навантаження незалежно вiд маси тари, що застосовується.

     17. Частини дiапазонiв зважування класифiкуються згiдно з таблицею 2. Усi частини дiапазонiв зважування повиннi належати до того самого класу точностi, що i клас точностi ваг.

Таблиця 2

Клас Цiна повiрочної подiлки Нижня межа
зважування (Min), мiнiмальне значення
Число повiрочних подiлок
мiнiмальне значення*
n = Maxi / e(i + 1)
максимальне значення
n = Maxi / ei
I 0,001 г Ј ei 100 ei 50000  
II 0,001 г Ј ei Ј 0,05 г 20 ei 5000 100000
0,1 г Ј ei 50 ei 5000 100000
III 0,1 г Ј ei 20 ei 500 10000
IV 5 г Ј ei 10 ei 50 1000

____________
     * Якщо i = r, застосовується вiдповiдна графа таблицi 1, у якiй e замiнюється на er.

     i = 1, 2, ... r,

     де i - номер частини дiапазону зважування,

     r - загальна кiлькiсть частин дiапазонiв зважування.

     18. Пiд час виконання процедури оцiнки вiдповiдностi похибка ваг не повинна перевищувати межу допустимої похибки ваг, наведену в таблицi 3. У разi числової iндикацiї похибка ваг коригується вiдповiдно до похибки округлення.

     Максимально допустимi похибки застосовують для визначення маси нетто i тари для будь-якого навантаження, крiм попередньо встановленого значення маси тари.

Таблиця 3

Навантаження для класу точностi Межа допустимої похибки
I II III IV
0 Ј m Ј 50000 e 0 Ј m Ј 5000 e 0 Ј m Ј 500 e 0 Ј m Ј 50 e ± 0,5 e
50000 e < m Ј 200000 e 5000 e < m Ј 20000 e 500 e Ј m Ј 2000 e 50 e Ј m Ј 200 e ± 1,0 e
200000 e < m 20000 e < m Ј 100000 e 2000 e < m Ј 10000 e 200 e Ј m < 1000 e ± 1,5 e

     Межа допустимої похибки пiд час експлуатацiї може бути в 2 рази бiльше за межу допустимих похибок, наведену у таблицi 3.

     19. Ваги не повиннi бути чутливими до змiни положення вантажу на приймачi вантажу.

     Ваги повиннi реагувати на змiну маси вантажу.

     20. Вiдхилення вiд горизонтального положення ваг класу II, III i IV пiд час їх використання не повинне впливати на результати зважування.

     21. Ваги повиннi вiдповiдати метрологiчним вимогам за умови їх використання в установленому виробником робочому дiапозонi температур. Робочий дiапазон температур повинен бути не менший, нiж:

     5° C - для ваг класу I;

     15° C - для ваг класу II;

     30° C - для ваг класу III i IV.

     У разi невстановлення виробником такого дiапазону застосовують робочий дiапазон температур вiд мiнус 10° до 40° C.

     22. Ваги, що живляться вiд мережi змiнного струму, повиннi вiдповiдати метрологiчним вимогам за умови, що напруга в електромережi вiдповiдає встановленим нормативними документами вимогам.

     Ваги, що живляться вiд батарей, повиннi вiдповiдати метрологiчним вимогам за умови, що напруга не нижча за встановлену виробником для функцiонування ваг.

     У разi коли напруга нижче за встановлену виробником, ваги повиннi автоматично вимикатися.

     23. Електроннi ваги з цiною подiлки e < 1 г, крiм тих, що належать до класу I i II, повиннi вiдповiдати метрологiчним вимогам за умов експлуатацiї, встановлених у нормативних документах.

     24. Навантаження на ваги класу II, III i IV протягом встановленого виробником часу не повинне впливати на результати зважування i показання (повернення до нульового значення) вiдразу пiсля зняття вантажу.

Проектування та виготовлення ваг

     25. Збої, що виникають пiд впливом завад в електронних вагах, повиннi автоматично виявлятися i вiдображатися показувальним пристроєм. При цьому ваги повиннi видавати вiзуальний чи звуковий попереджувальний сигнал, який триває доти, доки користувач виконає коригувальну дiю чи збiй не зникне самостiйно.

     26. Цифровi електроннi ваги повиннi вiдповiдати вимогам щодо забезпечення належного контролю за правильнiстю зважування та роботою показувального пристрою, а також збереження i передачi даних.

     У разi автоматичного виявлення максимально допустимої похибки, пов'язаної з тривалим строком експлуатацiї, електроннi ваги повиннi видавати вiзуальний чи звуковий попереджувальний сигнал, який триває доти, доки користувач не виконає коригувальну дiю чи збiй не зникне самостiйно.

     27. Приєднання зовнiшнього обладнання до електронних ваг через iнтерфейс не повинне негативно впливати на їх метрологiчнi характеристики.

     28. Метрологiчнi характеристики ваг повиннi вiдповiдати вимогам, якi унеможливлюють їх неправильне використання. Складовi частини ваг, розбирання чи регулювання яких не передбачено, повиннi бути захищенi вiд таких дiй.

     29. Конструкцiя ваг повинна забезпечувати здiйснення обов'язкового контролю, передбаченого цим Технiчним регламентом.

     30. Iндикацiя результатiв зважування та iнших параметрiв ваг повинна бути точною i однозначною, а показувальний пристрiй давати змогу легко зчитувати показання в робочих умовах застосування.

     Назви i позначення одиниць маси повиннi вiдповiдати вимогам нормативних документiв.

     Показання не повиннi перевищувати значення верхньої межi зважування (Max), збiльшеного на 9e.

     Допомiжний показувальний пристрiй розмiщується праворуч вiд десяткової позначки. Допомiжний розширений показувальний пристрiй можна застосовувати тiльки пiд час зважування. Використовувати друкувальний пристрiй пiд час функцiонування розширеного показувального пристрою заборонено.

     31. Надрукованi результати зважування повиннi бути достовiрними, вiдповiдно позначеними та однозначними, текст чiтким, легко читатися i не стиратися.

     32. У разi потреби ваги оснащуються зрiвноважувальним пристроєм i пристроєм установлення на нуль.

     33. Дiя пристрою визначення заданої маси тари повинна давати змогу правильно обчислювати значення маси нетто.

     34. Ваги можуть бути оснащенi одним чи кiлькома пристроями для попереднього зважування тари i пристроєм для компенсування її маси. Робота пристрою для компенсування маси тари повинна забезпечувати точне установлення ваг на нуль i точне зважування нетто. Пристрiй для попереднього зважування тари повинен давати змогу вiдраховувати масу брутто або нетто та показувати результат розрахунку.

     35. Для безпосереднього продажу товарiв використовуються ваги з найбiльшою межею зважування не бiльш як 100 кiлограмiв, якi вiдповiдають таким вимогам:

     оснащенi показувальним пристроєм, що вiдображає iстотну iнформацiю про процес зважування. Оснащенi показувальним пристроєм ваги повиннi чiтко показувати результат розрахунку вартостi товару;

     показують точну (без округлення) суму, що пiдлягає сплатi;

     час iндикацiї показань достатнiй для їх прочитання (для ваг, що розраховують вартiсть).

     Ваги, що розраховують вартiсть товару i друкують результати розрахункiв на чеку чи квитанцiї, повиннi вiдповiдати вимогам пункту 31 цього Технiчного регламенту.

     Застосування допомiжних показувальних пристроїв дозволяється тiльки у разi обґрунтованої необхiдностi.

     36. Ваги, що друкують етикетки iз зазначенням вартостi товару, повиннi вiдповiдати зазначеним у пунктi 35 цього Технiчного регламенту вимогам у тому обсязi, наскiльки це може бути до них застосовано. У разi коли значення ваги нижче за нижню межу зважування, друкування чекiв чи квитанцiй iз зазначенням вартостi товару забороняється.

Процедура оцiнки вiдповiдностi

     37. Оцiнку вiдповiдностi ваг вимогам цього Технiчного регламенту (далi - оцiнка вiдповiдностi) проводять призначенi та уповноваженi вiдповiдно до законодавства органи з оцiнки вiдповiдностi шляхом здiйснення процедури, передбаченої Технiчним регламентом модулiв оцiнки вiдповiдностi та вимог щодо маркування нацiональним знаком вiдповiдностi, що застосовуються в технiчних регламентах, затвердженим постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 7 жовтня 2003 р. N 1585 (Офiцiйний вiсник України, 2003 р., N 41, ст. 2175; 2007 р., N 1, ст. 31).

     38. Для проведення оцiнки вiдповiдностi ваг вимогам цього Технiчного регламенту застосовується за вибором виробника або уповноваженого ним представника один з таких модулiв або одна з їх комбiнацiй - B, G, B i F, G i F.

     39. Комбiнацiя модулiв B i F застосовується з урахуванням результатiв проведення державних приймальних випробувань та затвердження типу засобу вимiрювальної технiки, контрольних випробувань згiдно з ДСТУ 3400 "Метрологiя. Державнi випробування засобiв вимiрювальної технiки. Основнi положення, органiзацiя, порядок проведення i розгляду результатiв", первинної повiрки пiсля виготовлення ваг згiдно з ДСТУ 2708 "Метрологiя. Повiрка засобiв вимiрювальної технiки. Органiзацiя та порядок проведення" та у разi потреби перiодичної повiрки.

     За результатами застосування комбiнацiї модулiв B i F тип ваг заноситься до Державного реєстру засобiв вимiрювальної технiки. При цьому виробниковi або його уповноваженому представнику видається сертифiкат затвердження типу (в разi потреби сертифiкат вiдповiдностi ваг затвердженому типу згiдно з вимогами ДСТУ 3400), свiдоцтво про повiрку згiдно з ДСТУ 2708 або вiдбиток повiрочного тавра згiдно з ДСТУ 3968 "Метрологiя. Тавра повiрочнi та калiбрувальнi. Правила виготовлення, застосування i зберiгання".

     40. Модуль G застосовується з урахуванням результатiв проведення державної метрологiчної атестацiї ваг згiдно з ДСТУ 3215 "Метрологiя. Метрологiчна атестацiя засобiв вимiрювальної технiки. Органiзацiя та порядок проведення".

     У разi застосування модуля G виробниковi або уповноваженому ним представнику на кожнi ваги видається свiдоцтво згiдно з ДСТУ 3215.

     41. Комбiнацiя модулiв G i F застосовується з урахуванням результатiв проведення державної метрологiчної атестацiї ваг згiдно з ДСТУ 3215 та у разi потреби перiодичної повiрки згiдно з ДСТУ 2708.

     У разi застосування комбiнацiї модулiв G i F виробниковi або його уповноваженому представнику видається свiдоцтво про повiрку згiдно з ДСТУ 2708 або на ваги ставиться вiдбиток повiрочного тавра вiдповiдно до ДСТУ 3968 у разi продажу у строк, що перевищує половину мiжповiрочного iнтервалу.

     42. Модуль B застосовується у разi укладення вiдповiдних мiжнародних договорiв України пiсля визнання результатiв державних приймальних випробувань i затвердження типу ваг, який заноситься до Державного реєстру засобiв вимiрювальної технiки. При цьому виробниковi видається свiдоцтво про визнання затвердження типу засобу вимiрювальної технiки.

     43. У разi одержання позитивних результатiв проведення оцiнки вiдповiдностi ваг вимогам цього Технiчного регламенту виробник або уповноважений ним представник складає декларацiю про вiдповiднiсть згiдно з додатком, наносить на кожнi ваги та/або їх супровiднi документи знак затвердження типу ваг згiдно з ДСТУ 3400 i нацiональний знак вiдповiдностi.

     Процедура нанесення нацiонального знака вiдповiдностi застосовується згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 листопада 2001 р. N 1599 "Про затвердження опису та правил застосування нацiонального знака вiдповiдностi" (Офiцiйний вiсник України, 2001 р., N 49, ст. 2188).

     44. Оцiнка вiдповiдностi складових частин ваг, якi постачаються або можуть бути придбанi окремо, проводиться за окремою процедурою.

     45. Експлуатацiя ваг дозволяється за наявностi у продавця свiдоцтва про їх повiрку. При цьому ваги повиннi мати вiдбиток повiрочного тавра.

     46. Виробник зберiгає декларацiю про вiдповiднiсть, сертифiкати затвердження типу i вiдповiдностi ваг протягом 10 рокiв пiсля виготовлення останнього зразка.

Технiчна документацiя

     47. Технiчна документацiя повинна забезпечувати можливiсть проведення оцiнки вiдповiдностi ваг вимогам цього Технiчного регламенту, розкривати особливостi їх конструкцiї, технологiї виготовлення i функцiонування.

     Технiчна документацiя мiстить:

     загальний опис ваг;

     опис конструкцiї, виробничi креслення, схеми елементiв, блокiв, ланцюгiв тощо;

     опис креслень та пояснення до них, схеми;

     список застосованих повнiстю або частково стандартiв, включених до перелiку нацiональних стандартiв, якi вiдповiдають європейським гармонiзованим стандартам та добровiльне застосування яких може сприйматися як доказ вiдповiдностi вимогам цього Технiчного регламенту, i опис рiшень, прийнятих на виконання вимог цього Технiчного регламенту, якщо згаданi стандарти не були застосованi;

(абзац шостий пункту 47 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.08.2013р. N 632)

     результати проектних розрахункiв, випробувань тощо;

     сертифiкати про затвердження типу i результати випробувань елементiв ваг (у разi необхiдностi).

Маркування ваг

     48. На ваги, вiдповiднiсть яких вимогам цього Технiчного регламенту пiдтверджено в установленому порядку, повиннi бути нанесенi:

     1) знак затвердження типу засобу вимiрювальної технiки згiдно iз Законом України "Про метрологiю та метрологiчну дiяльнiсть";

     2) нацiональний знак вiдповiдностi, опис та правила застосування якого затвердженi постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 листопада 2001 р. N 1599 (Офiцiйний вiсник України, 2001 р., N 49, ст. 2188);

     3) маркування вiдповiдно до нормативних документiв, що мiстить зокрема, такi вiдомостi:

     найменування чи товарний знак виробника;

     клас точностi;

     верхня межа зважування у виглядi Max...;

     нижня межа зважування у виглядi Min...;

     цiна повiрочної подiлки у виглядi e = ....

     49. Маркування може мiстити:

     1) заводський номер, а для ваг з окремими, але залежними одиницями вимiрювання - заводський номер на кожнiй одиницi;

     2) цiну подiлки шкали, якщо вона вiдмiнна вiд e у виглядi d = ...;

     3) максимально допустиме збiльшення ваги тари у виглядi T = + ...;

     4) максимально допустиме зменшення ваги тари, якщо вона вiдрiзняється вiд Max у виглядi Т = - ...;

     5) iнтервал виставлення ваги тари, якщо вiн вiдрiзняється вiд d у виглядi dT = ...;

     6) найбiльше допустиме безпечне навантаження на ваги, якщо воно вiдрiзняється вiд Max у виглядi Lim...;

     7) дiапазон температур, якщо вони вiдрiзняються вiд зазначених у вiдповiдних стандартах у виглядi ...°C/...°C;

     8) спiввiдношення мiж габаритами приймача вантажу та вантажу.

     50. Знак затвердження типу засобу вимiрювальної технiки, нацiональний знак вiдповiдностi та iнше маркування повиннi бути чiтко нанесенi, легко читатися i не стиратися.

     51. Нанесення на вагах знакiв, що можуть сприйматися як знак затвердження типу або нацiональний знак вiдповiдностi, забороняється. Iнше маркування можна наносити на ваги за умови, що воно не погiршує видимiсть та розбiрливiсть маркування знаком затвердження типу та нацiональним знаком вiдповiдностi.

     У разi виявлення порушення вимог законодавства пiд час видачi документiв про оцiнку вiдповiдностi або нанесення маркування виробник або його уповноважений представник зобов'язаний усунути таке порушення.

     52. Написи "Max", "Min", "e" i "d" повиннi розташовуватися поруч з показувальним пристроєм.

     53. Ваги, якi з'єднанi або можуть бути з'єднанi з одним чи кiлькома приймачами вантажу, повиннi мiстити вiдповiднi написи.

     54. На ваги, зазначенi у пiдпунктi 7 пункту 4 цього Технiчного регламенту, наноситься товарний знак або найменування виробника. При цьому зазначене в пунктах 48 - 49 цього Технiчного регламенту маркування не наноситься.

     55. У разi коли ваги оснащенi приладами, якi не пiдлягали оцiнцi вiдповiдностi, або поєднанi iз зазначеними приладами, на кожнi з таких ваг наноситься позначення у формi перекресленого по дiагоналi квадрата, довжина сторони якого становить 25 мiлiметрiв, з чорним вiдбитком великої лiтери M на червоному фонi.

 

Додаток
до Технiчного регламенту

ДЕКЛАРАЦIЯ
про вiдповiднiсть

 
(найменування виробника або уповноваженого ним представника, їх
 
мiсцезнаходження, код згiдно з ЄДРПОУ (за наявностi)
 
в особi  
(посада, прiзвище, iм'я та по батьковi уповноваженої особи)
 
пiдтверджує, що  
(найменування засобу вимiрювальної технiки iз зазначенням
  ,
типу, марки, моделi)
який виготовляється за  
(зазначаються нормативнi документи, що пiдтверджують
  ,
вiдповiднiсть засобу вимогам Технiчному регламенту)
вiдповiдає вимогам Технiчного регламенту неавтоматичних зважувальних приладiв.
Сертифiкат, що пiдтверджує проведення оцiнки вiдповiдностi  
 
(номер i дата реєстрацiї сертифiката, строк дiї, найменування та мiсцезнаходження
 
уповноваженого органу)
Декларацiю складено пiд вiдповiдальнiсть  
(зазначається виробник
 
або уповноважений ним представник)
     
(посада особи, що склала декларацiю) (пiдпис) (iнiцiали та прiзвище)
М. П. ___ _____________ 200_ р.
(додаток iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 08.04.2013р. N 235)
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.